برچسب - فراخوان ارسال مقاله

همایش ملی ملک الشعراء بهار

همایش ملی ملک الشعراء بهار ، در تابستان ۱۳۹۶ توسط اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی -معاونت پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی -انجمن علمی آموزشی معلمان زبان و ادبیات فارسی خراسان رضوی - مرکز آموزش نیروی انسانی فرهنگیان شهید کامیاب برگزار می شود.

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری، ۴ خرداد ۱۳۹۶ توسط موسسه آموزش عالی صالحان با مجوز به شماره ۱۶/۲۹۴۰۳۳ از وزات علوم، تحقیقات و فناوری در شهر تهران برگزار می شود.

دومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا

دومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا، ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ توسط موسسه آموزش عالی نیکان در شهر تهران برگزار می شود.

سومین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی ایران

فراخوان مقاله سومین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی ایران

سومین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی ایران، ۳ خرداد ۱۳۹۶ توسط دانشگاه مازندران در شهر بابلسر برگزار می شود.

بیستمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران

بیستمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران (IPCC20) ، در تاریخ ۲۹ تا ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ توسط دانشگاه اراک با همکاری انجمن شیمی ایران در پردیس دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه برگزار می شود.

سومین کنفرانس ملی تکنولوژی مهندسی برق و کامپیوتر

سومین کنفرانس ملی تکنولوژی مهندسی برق و کامپیوتر ، ۵ خرداد ۱۳۹۶ توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی و دانشگاه پیام نور استان تهران برگزار می شود.