اولین کنفرانس ملی تکنولوژی های نوین نظامی

اولین کنفرانس ملی تکنولوژی های نوین نظامی، ۲۳ بهمن ۱۳۹۷ توسط مرکز رشد مرکز آموزش ۰۳ شهید برخورداری نزاجا در شهر تبریز برگزار می شود.