http://www.callforpapers.ir/

اطلس زمین‌گرمایی در سه استان کشور تهیه شد

به همت کارگروه انرژی زمین گرمایی ستاد توسعه فناوری انرژی‌های نوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، اطلس زمین گرمایی استان‌های آذربایجان غربی و شرقی و خراسان جنوبی با همکاری دانشگاه‌های صنعتی اصفهان، صنعتی شاهرود، فردوسی مشهد و پژوهشگاه نیرو در حال نهایی شدن است. به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ؛ دکتر محمدرضا رحمانی، نماینده سازمان انرژی‌های نوی ایران در کارگروه معین انرژی زمین گرمایی ستاد توسعه انرژی‌های نوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری درباره مزایای استفاده از انرژی زمین گرمایی گفت: منابع انرژی تجدیدپذیر جایگزین مناسبی برای بخشی از سوخت‌های فسیلی هستند، زیرا برای بوجود [...]