انتشار مقالات چهارمین كنفرانس مهندسی شیمی و نفت در مرجع دانش

 

http://www.callforpapers.ir/

چهارمین كنفرانس مهندسی شیمی و نفت

مجموعه مقالات چهارمین كنفرانس مهندسی شیمی و نفت در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. چهارمین كنفرانس مهندسی شیمی و نفت  7 خرداد 1394 توسط  شركت هم اندیشان انرژی كیمیا با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در تهران  برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس  188 عنوان مقاله تخصصی شامل 2008  صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در چهارمین كنفرانس مهندسی شیمی و نفت

بهينه سازي توليد آنزيم ليپاز بااستفاده ازسبوس برنج توسط ميكروارگانيسم اسپرجيلوس نيجر
مدلسازي تعيين نقطه آستانه تشكيل رسوب آسفالتن با استفاده از پارامترحلاليت در تزريق دي اكسيد كربن
تاثير نانوذرات بر ضريب انتقال جرم تشكيل قطره در ستون پاششي باانتقال جرم از فازپيوسته به پراكنده
بررسي اثر ارتقاء دهنده هاي قليايي بر عملكرد كاتاليستهاي مورد استفاده درفرآيند توليد گاز سنتز به روش ريفرمينگ مرطوب درجلوگيري از غيرفعال شدن كاتاليست بر اثر نشست كربن و كك
جذب و ذخيره سازي دي اكسيد كربن از گازهاي خروجي درسايت هاي متانولي


مدلسازي و شبيهسازي سيكل جذب واحد نمزدايي گاز پالايشگاه پارسيان بهمنظور بهينهسازي و بهبود عملكرد باو مقايسه با دادههاي واقعي
بررسي يكنواخت بودن توزيع دما بر ديوارهي مبدلحرارتي دو راهه با استفاده ازصفحه مياني مواج
شبيه سازي واحد اسيد نيتريك پتروشيمي شيراز و مقايسه نتايج با داده هاي واقعي
بهينه سازي عملياتي بخش نمزدائي پالايشگاه گاز بيدبلند
كارايي فرآيند اكسيداسيون پيشرفته در تصفيه پسابهاي نفتي
سنتز كاتاليست جديدFe-Cu-Crو بررسي كاربرد آن درواكنشهاي اكسيداسيون انتخابي الكلها به آلدهيدها
Effect of multi wall carbon nanotube on vacuum membrane distillation performance of microporous polyvinylidene flouride membranes
بررسي تجربي اثر جنس سطح بر فركانس توليد حباب در جوشش استخري آب
بررسي تجربي اثر جنس سطح بر ديناميك حباب در جوشش استخري آب
مطالعه تاثير امواج ماكروويو بر ليچينگ خاك اكسيدي معدن مس مجتمع مس سرچشمه
مدلسازي حلاليت گاز هيدروژن سولفيد در مايعات يوني 1-هگزيل- 3-متيل ايميدازوليوم با دو آنيون مختلف به كمك معادله حالت واندروالس
مدلسازي پيامد انفجار مخزن اتيلن با نرم افزارPHASTدر يك صنعت پتروشيمي و ارائه طرح واكنش اضطراري
ارزيابي ريسك حوادث فرآيندي در يك پالايشگاه گازي به كمك نرم افزار تخصصيSHEPHERD
برآورد احتمال خطر در واحد شيرين سازيNGL/1200شهرستان گچساران به روشHAZOP
بررسي تاثير چگالي مواد رها شده بر پيامد ناشي از رهايش مواد به كمك نرم افزارتخصصيPHAST
بررسي تاثيرات شرايط آب و هوايي بر روي نمودارهاي ارزيابي ريسك ناشي از حوادث فرآيندي به كمك نرم افزار تخصصي PHAST
تخمين ارتفاع بهينه فلر به كمك نرم افزارPHAST
ارزيابي ريسك حوادث فرآيندي در يك پالايشگاه گازي به كمك نرم افزارPHAST RISK
مدلسازي انتشار مواد از مخزن ذخيره نفت خام در يك واحد بهره برداري
بررسي تاثير عوارض محلي زمين محيط پيرامون محل انتشار در پخش مواد رها شده به كمك نرم افزارتخصصيPHAST
بررسي تاثير مومنتوم مواد رها شده در ميزان پخش مواد در محيط با نرم افزارتخصصيPHAST
تاثير الكترود كاتد و آند بر عملكرد پيل سوختي متانولي
كاهش هزينه سرمايهگذاري در شبكه تبادل حرارت با استفاده از ابزار پينچ
سنتز و توصيف عملكرد نانوتيوبهاي كربني با روكش آلومينيومي و عملكرد آنها براي حذف سرب و جداسازي كروم( 6) از محلول هاي آبي با استفاده از نانو لوله هاي كربني چند جداره اكسيد شده
بررسي اثر غلظت يون كلر بر خوردگي تنشي كلريدي دماي پايين فولاد زنگ نزنAISI 316Lدر محيطCO2
مروري جامع بر سنتز نانوذرات اكسيد تيتانيوم
شبيه سازي انتشار گاز از تانك 102 پالايشگاه چهارم پارس جنوبي و مطالعه پارامترهاي موثر بر آن
شبيه سازي و بهينه سازي مبدل حرارتي پوسته-لوله 103-Eواحد شيرين سازي گازپالايشگاه گاز پارس جنوبي و بررسي اثر تغيير پارامترهاي مكانيكي بر ميزان هزينه
طراحي و شبيه سازي مبدل حرارتي پيش گرمكن هوائي جهت كوره 301-Hواحدكاهش گرانروي پالايشگاه آبادان با هدف بهره گيري از انرژي حرارتي گاز دودكش
شبيه سازي و بهينه سازي مبدل حرارتي خنك كننده هوائي 101-A واحد شيرين سازي گاز پالايشگاه سوم مجتمع گاز پارس جنوبي با هدف تعديل هزينه ساخت
شبيهسازي CFD هيدروديناميك حباب تيلور در لولههاي راكتور مونوليتي
بررسي نيروهاي اعمال شده بر روي ميكروذرات در يك سيال
شبيه سازي هيدرو ديناميك و انتقال جرم راكتور ستون حبابي
پوشش دهي ذرات نانوساختار مس توسط نانو ذرات اكسيد روي سنتز شده به روش سل-ژل
بهينه سازي توليد آنزيم ليپاز با استفاده از سبوس گندم توسط ميكروارگانيسم اسپرجيلوس نيجر
جداسازي گازهاي دي اكسيد كربن و متان توسط غشا آلياژي پليمري پلي يورتان/پلي اتيلن گلايكول
جداسازي گازهاي دي اكسيد كربن و متان توسط غشا نانوكامپوزيتي پلي يورتان/ پلي اتيلن گلايكول/ نانو سيليكا
مدل سازي راكتورهاي نيمه پيوسته با سينتيك مرتبه دوم در سيستم هاي واكنشي همگن
شبيه سازي برج هاي تقطير سيني دار واحد 1-بوتن پتروشيمي لرستان
مدلسازي وتحليل كوره هاي واحد ريفرمينگ شركت پتروشيمي نوري جهت تعيين راههاي مختلف كاهش تلفات حرارتي و بهينه سازي مصرف انرژي
برسي عملكرد گرمايشي يك لوله گرمايي حاوي نانو ذره اكسيدآلومينيوم با سايزهاي متفاوت
شبيه سازي برج تقطير واكنشي در فرآيند تهيه اتيل استات
مطالعه موردي بهينه سازي سيستم بازيافت انرژي و كاهش اتلاف اكسرژي
شبيه سازي ديناميكي برج تقطير در فرآيند تهيه متانول
شبيه سازي كامپيوتري برج تقطير واكنشي به روشRelaxationدر فرآيند توليد اتيل استات
مدلسازي رآكتور واحد توليد اتيلن اكسايد به روش اكسيداسيون مستقيم
مدلسازي سينتيك واكنش هيدروژناسيون مونو كسيد كربن جهت توليد بنزين
بررسي فرآيند غشايي نرم كردن آب سخت
واكاوي موضوع انرژي در منطقه اوراسيا (با تاكيد برمنافع متقابل ايران و سازمان شانگهاي)
مجوزهاي انجام ايمن كار در نيروگاه اتمي بوشهر
اثرات سلامتي و بهداشتي ناشي از جوشكاري برق با الكترودE 6013
بررسي استفاده از كاتاليزر اسيدي جامد در فرآيند آلكيلاسيون ايزوبوتان/ بوتن
بررسي انواع كاتاليزرهاي اسيدي جامد بعنوان جايگزين اسيد مايع در فرآيند آلكيلاسيون ايزوبوتان/ بوتن
Modeling of the VLE for ternary systems of water +ethanol +ionic liquids using the Peng-Robinson equation of state and UNIQUAC activity model
پيشبيني حلاليتN2O در مايعات يوني با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
پيشبيني دماي تشكيل هيدرات متان در حضور بهبود دهنده 1و 3- دياكسولان با استفاده از الگوريتمGP و PSO
ارائه يك مدل تجربي براي پيشبيني دماي تشكيل هيدرات متان در حضور 1و 4- دياكسان با استفاده از تركيب روشهايGP و الگوريتمTLBO
مروري بركاربرد و ساختار راكتورهاي هوايي
پيشبيني دماي ناپديد شدن واكس در فشار بالا با استفاده از مدلهاي اكتيويته
مروري بر نحوه جداسازي گازCO2 با استفاده از روشهاي مختلف
مروري بر كاربرد نانومواد هوشمند در صنعت نساجي
سنيتيك ليچينگ مس سرباره در اسيد سولفوريك
توليد سولفات مس به روش الكترومتالورژي از كاتد مس سرچشمه
شبيهسازي واحد پيشتفكيك پتروشيمي بيستون كرمانشاه با نرمافزارPRO/II
مدلسازي تعادل ايزوبار ترموديناميكي مايع – بخار تركيب استون و اتانول بااستفاده از معادله حالتPRSV2
Thermodynamical VLE modeling of water and methanol mixture using PRSV2 equation of state
روش نوين در تصفيه پساب خروجي از برج تقطيرمرتبط با واكنش پليمريزاسيون گريد ذوب پايين دريك سيستم ناپيوسته
بهينه سازي برج ديبوتانايزر واحد الفين و بررسي اثرات آن بر محصول برش 4 كربنه
تاثير معادلات حالت و مدل هاي اكتيويته مختلف بر پيش بيني دماي تشكيل هيدرات سيستم هاي متان و اتان در حضور استون
پيش بيني نقاط انتقال ساختار هيدرات گازي سيستم متان و اتان
پيش بيني تغيير ساختارهيدرات گازي سيستم متان- اتان در حضور استون
بررسي وتحليل فرايند هاي كراكينگ در صنايع پتروشيمي
فرآيندهاي تصفيه با هيدروژن(هيدروتريتينگ)
بررسي طرز از بين بردن و جلوگيري از تشكيل هيدرات در لوله هاي انتقال گاز
مدل سازي ترموديناميكي جذب CO2 بر روي مايع يوني [hmim][Tf2N]با استفاده از معادله حالت PHSC
مدل سازي ترموديناميكي جذب پروپيلن روي ساختار آلي-فلزي Cu-BTCبا استفاده ازمعادله حالت PHSC
مدل سازي ترموديناميكي جذب گاز دي اكسيد كربن در سه ساختار MOF-200, 210 و 205با استفاده از معادله حالتPHSC
مدل سازي ترموديناميكي جذب گاز دي اكسيد كربن در سه ساختارMOF-5, 177 و 74با استفاده از معادله حالت PHSC
اصلاح شبكه مبدلهاي حرارتي واحد تفكيك ميعانات گاز طبيعي پتروشيمي بندرامام با استفاده از تكنولوژي پينچ-روش رتروفيت
بررسي عملكرد فيلتر هاي شني تصفيه آب با استفاده از روش كدورت سنجي
Optimization of gas transportation pipelines for capacity expansion
بررسي فني و ارزيابي اقتصادي افت راندمان توربين گاز ناشي از نوسانات توان در مد كنترل فركانس شبكه نمونه مورد مطالعه : واحدهاي گازيV94.2 نيروگاه سيكل تركيبي توليد برق دماوند
شبيه سازي نحوه پخش و انتشار تركيبات آلي فرار خروجي از فلرهاي پالايشگاه هاي پارس جنوبي با نرم افزارAERMOD
طراحي برج هاي ضرباني
Numerical investigation of turbulence models for separation fluid flow in an annular passage
بررسي توليد بيوديزل در يك راكتور لوله اي غشايي پيوسته با استفاده ازروغن كانولا
بهينه سازي شرايط عملكردي در تبديل يك موتور اشتعال جرقه اي بنزين سوز به گازسوز
تجزيه فتوكاتاليستي لكه رنگC.I. Direct Green 6 روي پارچه پشمي اصلاحي با نانوتيتانيوم دي اكسيد
Simulation of benzene extraction with n-hexane as solvent by Aspen Plus
بررسي فرايندي علل شكست پيگ تيل هاي خروجي ريفرمر اوليه در واحد آمونياك 2 مجتمع پتروشيمي شيراز
معرفي روشهاي كاربردي در تشخيص نشتي و تركيدگي لوله هاي انتقال گاز
مدلسازي فرايند توليد مستقيم دي متيل اتر از گاز سنتز در راكتور بستر سيال
تبديل گاز طبيعي ايران به اتيلن ، انتقال و فروش آن به اروپا از طريق اتصال خط لوله اتيلن غرب كشور ايران به خط لوله اتيلن اروپا
بررسي و مقايسه جدايش كاتدي پوشش پلي اتيلن سه لايه و پلي يورتان 100%جامد خطوط لوله نفت و گاز به روشEIS
كنترل چند متغيره فرايند آبزدايي بيواتانول بهوسيله كنترل كننده تناسبي-انتگرالي با پارامترهاي جبراني
نقش مهندسي فرايند در توسعه پايدار صنعت نفت ايران
فرآيند بازيابي مايعات يوني از مخلوط هاي آلي و آبي
مدلسازي تعادل فازي بخار-مايع و مخلوط دي ايزوپروپانول آمين و آب با استفاده از معادله حالت CPA
Risk Assessment in Catalytic Reforming Unit in one of the Iran’s Refinery by using FTAMethod
بهينه سازي انرژي اتلافي ناشي از ميزان زياد هواي اضافي در كوره 401 واحد الفين پتروشيمي آبادان
محاسبه راندمان كوره 401 واحد الفين پتروشيمي آبادان و ارائه راهكار جهت افزايش راندمان
بهكارگيري روش Pressure Differential Monitoring و Cross Correlation Monitoring درتشخيص نشتي و تركيدگي لوله هاي انتقال گاز
بررسي رسانندگي الكتريكي كامپوزيت پلي اتيلن- نانولوله كربن در فركانسهاي مختلف به روش المان محدود
ارائه يك مدل پيوسته در پيشبيني برشهاي نفتي توليدي از پيروليزحرارتي و كاتاليستي تاير فرسوده
بررسي آزمايشگاهي حذف يون آهن از محلول الكترووينينگ مس به روش تبادل يوني بستر ثابت
استخراج پلاتين از كاتاليست مستعمل پلاتين – آلومينا به كمك راكتور بسترجهنده الكتروشيميايي
كنترل برج تقطير واكنشي به روش جدولبندي بهره
Effect of the Oxygen Concentration in the inlet Air to the new Operating on the Sulfur Components in the TailGas
بررسي جنس ونوع ومقاومت مخصوص خاك بر روي دانسيته جريان خروجي آندهاي فداشونده
بررسي جنس و رطوبت خاك بر روي دانسيته جريان لازم براي حفاظت كاتدي
Thermal stability investigation of decorated multi wall carbon nano tubes (MWCNT) with TiO2 nanoparticles
ايمني فرايند مبتني بر ريسك و تعيين مناسب ترين شاخص هاي عملكردبراي آن
ارتعاش القاشده در مجاري مبدلهاي حلقوي با سيال گازCo2 و بررسي ثبات مجرا
بهينه سازيدر جهت استفاده از انرژي اتلافي گازهاي حاصل از احتراقكوره 401 واحد الفين پتروشيمي آبادان
بهينه سازي و بازيافت انرژي اتلافي از ديواره هاي كوره 401 واحد الفين پتروشيمي آبادان
Equilibrium studies of Pb(II) adsorption from aqueous solution using polythiophene nanocomposite
جريان ناپايدار در خط لولههاي انتقال گاز
ارايه روش هايي براي حل معادلات لايه مرزي بر روي صفحه تخت
طراحي مفهومي فرآيند فرآيندهاي مختلف جداسازي استايرن از بنزين پيروليز
بررسي اقتصادي فرايندهاي توليد استايرن در واحد اولفين پتروشيمي تبريز
پيش بيني نقطه جدايي جريان آرام حول استوانه توسط روش تويتس (Thwaites ) و روش استراتفورد ( Stratford ) و بررسي اعتبار اين دو روش
مدلسازي تعادل ايزوبار ترموديناميكي مايع – بخار چند تركيب دوتايي با استفاده از معادله حالتPRSV2
مدل سازي ترموديناميكي جذب CO2 روي مايع يوني [emim][EtSO4]با استفاده از معادله حالت PHSC
مدل سازي ترموديناميكي جذب پروپان روي ساختار آلي-فلزي Cu-BTCبا استفاده ازمعادله حالت PHSC
مدلي براي پيشبيني تابعيت غلظت كشش سطحي سيستمهاي دو جزئي
مطالعه امكان پذير بودن بازيافت با كارآيي بالا جهت استخراج بيوپليمر PHB بااستفاده از حلالهاي غيرهالوژنه
افزايش قابليت اطمينان توليد هواي ابزار دقيق پالايشگاه شهيد هاشمي نژاد با اعمال اصلاحات عملياتي و فرآيندي در ساختار واحد
تخمين ضرايب فعاليت براي سيستمهاي دوتايي اتانول- تولوئن و ايزوپروپانول- تولوئن با استفاده از شبكه عصبي و مدلSVR و مقايسه با مدل ترموديناميكيNRTL-SAC
Simulation of separation of a racemic mixture of Bupivacaine by simulated moving bed
ارزيابي روش هاي هوشمند در بهينه سازي شبكه انتقال گاز طبيعي
محاسبه پارامترهاي سينتيكي واكنش ارتقاء كيفيت نفت هاي زيستي حاصل از ليگنين (سيكلوهگزانون)
شبيه سازي و ارائه روشي براي بهينه سازي توان مصرفي كمپرسورهاي ايستگاه تقويت فشار كوپال
Design new hybrid catalyst based SBA-15 as solid acid Nanoreactor for onepot three-componentsynthesis of 2H-indazolo[2,1-b]phthalazine-triones
A review of Lattice Boltzmann Simulation of Fluid Flow through Porous Media
تاثير يون كلر در ليچينگ كانسنگ سولفيدي(كالكوپيريت) مجتمع مس سرچشمه
The influence of decorated multi walled carbon nanotubes with TiO2 nanoparticles on the thermal conductivity of water based nanofluids
بررسي رئولوژي امولسيونها
بررسي تجربي حذف يون مس از محلولهاي آبي توسط جاذب تجديدپذير
Behavior of the growing cells of Ralstonia eutropha in biodesulfurization of dibenzothiophene
مقايسه ميزان خوردگي سايشي در سه راهه و زانويي در جريان گاز- جامد به روش CFD
بررسي مخاطرات فرآيندي واحد تامين آب Utility پالايشگاه پنجم مجتمع گاز پارس جنوبي با استفاده از تكنيك HAZOP
طراحي مفهومي و ترموديناميكي موتور استرلينگ جديد با راندمان بالا
بررسي تاثير آلكانول آمين ها و كمك حلال ها بر حلاليت گازهاي اسيدي در فرايندشيرين سازي گاز طبيعي
مطالعه آزمايشگاهي واكنش ارتقاء كيفيت نفت هاي زيستي حاصل ازليگنين (سيكلوهگزانون)
بررسي اثر متغيرهاي محيطي و عملياتي بر عملكرد توربوكمپرسورهاي ايستگاههاي تقويت فشار از ديدگاه اكسرژي
بررسي اثر غيرفعال كردن آنزيم پلي فنول اكسيداز بر برخي خواص بادمجان خشك شده با استفاده از بخار فوق داغ
بررسي مخاطرات فرآيندي واحد لجنگير پالايشگاه گاز با استفاده ازتكنيكHAZOP
مقايسه اكسرژي فرآيندهاي توليد گاز هيدروژن از گاز سنتز
تعادل مايع – مايع سيستم هاي سه جزئي (آب + اسيد پروپانوييك + n-اكتيل الكل وn-دكيل الكل)
بررسي توانايي زئوليت كلينوپتيلوليت اصلاح شده با سولفات براي جذب فسفات در محيط آبي
بررسي تجربي اثر زبري سطح انتقال حرارت بر تراكم نقاط مولد حباب درجوشش استخري آب خالص
بررسي تجربي اثر زبري سطح هيتر بر ضريب انتقال حرارت در جوشش استخري آب خالص
جداسازي ساماريم از گادولينيم با استفاده از رزين آمبرليت XAD-4 آغشته شده به مخلوط عامل هاي استخراج كننده دي ( 2- اتيل هگزيل) فسفريك اسيد (D2EHPA) و تري بوتيل فسفات (TBP)
بهينه سازي عوامل موثر بر جداسازي عناصر سنگين لانتانيدها از آنومالي پنج سنگ معدن ساغند يزد با استفاده از روش كروماتوگرافي جا بجايي كاتيوني
تصفيه زيستي پساب كاستيك مصرف شده در واحدهاي الفين صنايع پتروشيمي
شبيه سازي عددي جريان گاز طبيعي درون شيرآلات چرخشي و بررسي پارامترهاي جريان بر خرابي هاي قطعات
تاثير هندسه بر رفتار هدايت حرارتي كامپوزيت هاي چند لايه با شرط مرزي دما ثابت
حذف مصرف بخار در ريبويلرهاي برجهاي جداسازي فرآيند آيزوماكس با هدف كاهش انتشار گازهاي گلخانهاي
بررسي تأثيرافزايش مواد افزودني ضدخوردگي در تأسيسات سر چاهي برعملكرد واحدهاي پاييندستي و شناسايي علل ايجاد كدورت در پساب آنها در پالايشگاه گاز شهيدهاشمي نژاد سرخس
Behavior of chitosan gel beads in a fluidized bed reactor
بررسي توزيع دانه در يك دانهساز صنعتي از نوع بستر سيال
مروري بر ساختار و كاربردهاي راكتورهاي پلي اتيلن
بهينهسازي پارامترهاي عملياتي واحد احيا كاستيك پالايشگاه سوم مجتمع گاز پارس جنوبي
بهينه سازي مخازن نفت با استفاده از امواج الترا سونيك
بررسي تاثير افزايش تعداد و ضخامت تيغه بر بازده هيدروليك پرههاي پيچشي با استفاده از ديناميك سيالات محاسباتي CFD
بررسي پارامترهاي موثر بر طراحي برج تقطير به روش دقيق با استفاده از روش طراحي آزمايش باكس بهنكن
بررسي تاثير دي اكسيد كربن موجود در سوخت ورودي به محفظه احتراق و پيش گرم كردن هواي ورودي در احتراق غير پيش آميخته متان/هوا بر ماكزيمم دما و انتشار آلاينده هاي NOx و CO2و CO
مدل سازي رياضي سيستم هاي بازيافت انرژي HPوLPدر واحدتوربين هاي گازي با سوخت تجديدپذير(ضايعات چوب)
ايجاد پليمرهاي خود ترميم شونده ذاتي بر پايه پيوندهاي شيميائي
ايجاد پليمر خود ترميمي مستقل با پراكندن عامل ترميمي درون زمينه كامپوزيتي
ايجاد پليمر خود ترميمي غير ذاتي با روش كپسوله كردن عامل ترميمي
ترميم آسيب هاي ناشي از شكست با پوشش هاي پليمري خود ترميم شونده
كاهش انرژي اتلافي از هواي اضافي با استفاده از فن مكنده در كوره 401 واحد الفين پتروشيمي آبادان
استفاده از انرژي گاز كراك خروجي كوره 401 واحد الفين پتروشيمي آبادان جهت توليد بخار
مدل سازي سازي رهايش كنترل شده داروي انسولين از هيدروژل هاي نانو كامپوزيتي بر پايه متاكريلاميد-متاكريليك اسيد با استفاده از نرم افزار كامسول
تحليل عددي ميزان تأثير جداسازها (سورفكتانت ها) بر انتقال حرارت جريان نانوسيالات در ميكرو كانال ها
شبيه سازي خشك كردن ماده كربنات كلسيم در خشك كن افشان
محاسبه فشار بخار جامدات با استفاده از شبكه عصبي
پيشرفت هاي نانو مقياس در زمينه هاي كاتاليزور و انرژي
بررسي ترموديناميكي و تعيين پارامترهاي هندسي بهينه تاثيرگذار بر عملكرد كانالها
داربست هاي استخواني تهيه شده با استفاده از پليمر هاي طبيعي و مصنوعي و كامپوزيت پليمر هاي طبيعي و مصنوعي
بررسي اثر تغيير نوع آمين مصرفي بر ميزان شيرين سازي گاز در يكي از پالايشگاههاي گازي ايران
مطالعه اثر تغيير پارامترهاي عملياتي بر ميزان شيرين سازي گاز با هدف بهينه سازي در برج هاي جذب و دفع

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید