مشاهده مقالات چهارمین كنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری

 http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات چهارمین كنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. چهارمین كنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری  26و 27 و 28 آذر 1393 توسط  موسسه آموزش عالی دانش پژوهان با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در اصفهان  برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس  135 عنوان مقاله تخصصی شامل 1630  صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در چهارمین كنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری

بررسي اثر سرباره فولاد بر ويژگي هاي رئولوژي قير
كاربرد سوپر جاذبهاي زئوليت، كود دامي و پودر لاستيك در توسعه پايداركشاورزي
رابطه تمدن و معماري در شرق باستان
اصول و معيار ها طراحي شهري در اقليم سرد وكوهستاني
طراحي هويت مدار شهر گامي به سوي توسعه پايدارمطالعه موردي: شهرستان مباركه
پيشنهاد طراحي براي افزايش رضايتمندي سالمندان در جهت توسعه پايدارشهري


بررسي تركيبات حاصل از فرآيند الكتروليز نمك طعام براي استفاده درگندزدايي آب و فاضلاب: مطالعه موردي محلول حاصل از سيستم بكو
ساخت و بررسي عملكرد دستگاه جيبي گندزدايي آب به روش الكتروليز(قلم بكو)
تاثير پليمر لوكوبيت بر عملكرد مخلوط هاي آسفالتي
تحقق توس عه پايدار در نظام شبكه شهري با استفاده از رهيافت هاي ريو 20 + در مجموعه شهري اصفهان
رويكرد به معماري بومي در جهت توسعه معماري پايدار
نقش انرژي زمين گرمايي در توسعه ي معماري پايدار
بررسي اثر نانوسيليس بر عملكرد ويسكوزيته قير
تعيين معيارهاي پايش تاسيسات آبرساني مناطق شهري در برابر تهديدات نظامي (نمونه وردي تصفيه خانه آب)
بررسي اثر محلول مولتي اكسيدان بر اوره موجود در آب هاي استخر
تحليل خانه هاي سنتي ايراني در اقليم گرم و خشك ،از منظر تطبيق بامعماري پايدار
مدل رياضي توصيف رفتار روسازي تحت شاخص وضعيت راهها در شرايط نقص اطلاعات تاريخچهاي
فرآيند ساختاري “تعلق مكاني” در فضاهاي معماري و شهري
بررسي عناصراقليمي معماري ايراني بر پايه عناصر معماري خورشيدي ايستا به منظور كاربرد آن براي كاهش مصرف انرژي در خانه هاي مسكوني
بررسي، تحليل و مقايسه تطبيقي استاندارهاي سه گانه مديريت انرژي ISO و 50001 EN 16001،ANSI/MSE 2000
تببين الگوواره اي پايدار براي ارتقا كيفيت سطوح سبز شهري نمونه موردي شهر اصفهان
بررسي تطبيقي ساختمانهاي صفر انرژي و معماري پايدار( نمونه ي موردي خانه هاي مسكوني شهر يزد)
استعاره و نقش آن در توليد طرح مايه
معماري و شهرسازي بومي شهرهاي مناطق بياباني ايران با رويكرد توسعه پايدار
نقش مصالح بومي در شكل گيري معماري پايدار
بررسي اثر پليمر پلي پروپيلن بر خصوصيات قير و آسفالت
مقايسه خصوصيات مقاومتي آسفالت لاستيكي و آسفالت معمولي
بررسي عددي رفتار هيدروليكي و سرعت جريان در راه ماهي سدانحرافي كرخه با نرم افزار فلوئنت
ارزيابي تأثير سرعت آب و آشفتگي بر رفتار ماهي در راه ماهي روزنه وسرريز
بررسي جابهجايي مخازن هوايي آب تحت پديده تلاطم آب با استفاده ازتحليل عددي
راهكارهايي براي طراحي فضاي سبز مسكوني در جهت افزايش رضايت ساكنان
خصوصيات زمين شناسي مهندسي و پارامترهاي ژئوتكنيكي تصفيه خانه فاضلاب شهرستان چادگان
سازهاي سرد نورد شده(LSF) و مقايسه آن با سازه هاي بتني و فلزي
بررسي اثر توأم تحليل غيرخطي و بهينه سازي در كاهش سطح مقطع مهاربندهاي كمانش ناپذير
بررسي مقاومت انفجاري دالهاي بتن مسلح ، تحت بارگذاري ناشي ازانفجار ماده منفجره پنتوليتC4 در فضاي باز
اثر كاربرد مصالح حافظه دار شكلي در تير پيوند ديوار برشي بر ضريب رفتار ديوار همراه با بازشو
طراحي بهينه دالهاي بتن مسلح يك طرفه
بهبود خواص قيرها با استفاده از لاستيك طبيعي اپوكسي دار
به كارگيري روش الگوريتم ژنتيك در مديريت تعمير و نگهداري روسازي راه ها بر پايه مفاهيم توسعه پايدار
عوامل كالبدي موثر در سرزندگي فضاهاي عمومي شهري (بررسي تطبيقي : شهرهاي فاماگوستا و كايرنيا در قبرس شمالي و شهر اصفهان در ايران )
رفتارشناسي كودكان برمبناي مفاهيم معنايي مستتر در كالبد مسكن سنتي (آموزه هاي تربيتي محسوس و نامحسوس)
تمايلات مردم نسبت به فضاي باز و جايگزيني آن با بام سبز در معماري مسكوني (نمونه مورد مطالعه مجتمع هاي مسكوني در شهر شيراز)
بررسي الگوهاي بومي حمام ها با هدف بازكاربري آنها(تحليل نمونه هايي ازحمام هاي منطقه گرم و خشك ايران)
واكاوي مفهوم هويت مكاني و عوامل موثر بر آن
بررسي نقش فرهنگ و طبيعت در شكل گيري معماري اكولوژيك مسكن روستاي ابيانه
ارزيابي شاخص هاي توسعه پايدار شهري با توجه به الزامات فرهنگي و تاريخي (مورد مطالعاتي: شهر اصفهان)
رتبه بندي محلات شهري بر اساس پايداري اجتماعي با استفاده از تكنيك تحليل عاملي تاپسيس (مطالعه ي موردي: شهر آمل)
اولويتبندي محلات شهري بر اساس ميزان بهرهمندي از امكانات و تسهيلات شهري با بهرهگيري از روشTOPSIS ( مطالعه موردي : محلات منطقه يك اصفهان)
كيفيت فضاهاي جمعي و عمومي شهري در برآوردن رضايتمندي شهروندان
ايجاد يك فضاي عمومي امن بر پايه ي امنيت عابرين پياده (بررسي تطبيقي : پياده راه در مركز خريد زيتون- هايپر ماركت كيش در جنوب ايران و بافت تاريخي چهارباغ عباسي اصفهان)
ارزيابي و سنجش شاخصهاي ذهني كيفيت زندگي شهري(مورد مطالعه: شهر فولاد شهر)
روانشناسي تاثير فرم كالبد شهري بر نوع استفاده از آن
ساماندهي كالبدي-فضايي شهرهاي بزرگ بارويكردتوسعه پايداروعمران شهري(مطالعه موردي ، منطقه 9 شهرداري اصفهان)
شاخص هاي كالبدي فضاي شهري براي ارتقاء امنيت اجتماعي زنان درفضاهاي عمومي(نمونه موردي: محله سيچان و محله سنگتراشها واقع در منطقه پنج اصفهان)
روش هاي نوين برنامهريزي براي بهسازي و نوسازي بافت فرسوده شهرداراب با تأكيد بر فضاي سبز
راهكارهاي اعتبار بخشي به بافت قديم شهري با رويكرد كارآمدي و و به روز رساني (نمونه موردي بافت قديم كرمانشاه)
طراحي كالبدي براي دست يابي به پايداري در ساختمان هاي بلندمرتبه ومتراكم، با بهره گيري از روان شناسي محيطي
راهكار هاي طراحي انعطاف پذيردر”عملكرد آموزشي”
بررسي كاركرد تلفيق فرهنگ مهمان نوازي وWeb 2.0 در توسعه صنعت گردشگري الكترونيك ايران مطالعه موردي شبكه اجتماعيCouchSurfing
بررسي اتصال آلياژ تيتانيوم به فولاد زنگ نزن، مقايسه روش ها
بررسي الگوي توسعه كريدوري شهر بوكان در راستاي توسعه پايدار شهري
مكان يابي نيروگاهاي بادي بااستفاده ازسيستم اطلاعات جغرافيايي براساس معيارهاي توسعه پايدارشهري دراستان اصفهان
شكل گيري فضاهاي جمعي در فضاهاي باز عمومي(مقايسه تطبيقي ميدان سن ماركو ونيز وميدان نقش جهان اصفهان)
برنامهريزي توسعه اجتماع سالم با تأكيد بر خدمات بهداشتي و درماني (نمونه: شهرستانهاي استان لرستان)
تحليلي بر ميزان توسعه يافتگي بخش بهداشتي و درماني شهرستانهاي استان كهگيلويه و بويراحمد به روش تاپسيس و آنتروپي شانون
بررسي استفاده از فرايند توليد مولتي اكسيدان در گندزدايي آب آشاميدني روستاي گلگون اصفهان در سال90-91
بررسي و شناسايي پسماندهاي المنت فيلتر و اسليو توليدي در شركت گاز استان اصفهان
كاربرد زباله سوزهاي نسل جديد و قديم در مديريت پسماند
بررسي شيوه هاي توانمند سازي ومشاركت مردمي در احياءبافت فرسوده در راستاي توسعه پايدار شهري (مطالعه موردي شهر فرخ شهر)
تمهيدات پدافند غير عامل براي شريان هاي حياتي شهري راهي براي دستيابي به توسعه پايدار
كاربردSWOTدر برنامهريزي استراتژيك زيستمحيطي (مطالعه موردي: شهر اصفهان)
نقشعنصر اقليمي باد در پراكنشآلودگي ناشي از صنايع در0F محيط زيست بندر ماهشهر و بندر امام خميني
سيستم هاي مهاربندي مقاوم در برابر نيروهاي جانبي و سازگاري آن با معماري ساختمان ها
ارزيابي اثرات زيستمحيطي معدنكاري در منطقه موته (مطالعه موردي: معدن طلاي دره اشكي)
سنجش پايداري محلههاي شهري با تأكيد بر شاخصهاي كالبدي- فضايي توسعه پايدار نمونه موردي: محلههاي قطارچيان، تپهقوپال، ظفريه و حاجيآباد شهر سنندج
استفاده از مهندسي ارزش به منظور دستيابي به پايداري در پروژه هاي ساخت و ساز
بررسي ميزان آگاهي شهروندان از حقوق شهروندي و تأثير آن بر توسعه پايدار شهري (نمونه موردي : شهر ايذه)
بررسي عوامل تأثيرگذار بر آسايش محيطي فضاهاي عمومي شهري
بررسي پايداري اجتماعي و تبيين ارتباط متقابل فرهنگ و معماري
تحقق توسعه پايدار شهري براساس حضور حياتي عملكردهاي طبيعي اكولوژيك و فرآيندهاي مهم طبيعي
اهميت شناسايي باكتري هاي آهن در چاه ها و شبكه ي آبرساني شهرستان ساري
The Impacts of Cool Roofs and Solar Reflectance Index (SRI) of Roofing Material in Reducing Building Cooling Energy Use
تاثير ضريب اهميت بر مودهاي خرابي لرزه اي مخازن استوانهاي فلزي ذخيره نفت
كاربرد سيستم هاي ريزشمع براي پايدارسازي شيرواني هاي خاكي تحت اثربار پي
مزاياي سازه هاي حبابي در مقايسه با سازه هاي بتني و فولادي در اقليم گرم و مرطوب
معماري بومي و اقليمي مناطق گرم و خشك كوير
نقش انرژي هاي تجديدپذير در سازوكار ساختمان هاي صفر انرژي
پايداري انرژي ،تلفيق معماري سنتي و سيستم هاي هوشمند در ساختمان
تحليل حقوقي- اقتصادي اخذماليات ويژه بر افزايش قيمت املاك ناشي از توسعه شهري
توسعه ي پايدار مترادف سنت در معماري با نگاهي به معماري سنتي بوشهر
ساماندهي بافتهاي فرسوده شهري با رويكرد پايداري اجتماعي(نمونه موردي:محله اميرعرب)
نقش طراحي فضاهاي بازعمومي(محوطه سازي) مجتمع هاي مسكوني درجهت افزايش تعاملات اجتماعي ساكنين آن
توسعه بهينه روش هاي نوين در مديريت آب هاي سطحي شهري (مطالعه موردي: حوضه شمال شرقي تهران)
تحليلي بر توسعه پايدار شهري(مورد شهر ياسوج)
بازخواني سازه اي ايراني، پل
مفاهيم معنايي- تبلور كالبدي (نحوه انعكاس مفاهيم معنايي در كالبد آثار معماري اسلامي ايران)
مقايسه تاثير ضخامت ورق و ضريب اصطكاك در بهينه سازي مصرف انرژي غلتك هاي نورد سرد پيوسته به كمك شبكه هاي عصبي
مقايسه تأثير سوخت ديزل و بيوديزل وتنظيمات موتور بر آلايندگي محيط زيست
بررسي استحكام كششي صفحات كامپوزيتي اپكسي تقويت شده با الياف شيشه
مقايسه ميزان تاثير ميراگرهاي جرمي متفاوت در كنترل ارتعاش سازه با استفاده از تابع كارايي ميراگر
واكاوي دلايل كاهنده تمايل پيمانكاران صنعت ساختمان نسبت به استفاده ازبتن پليمري
شهر خلاق الگويي براي توسعه پايدار شهري
بررسي و شناخت مواد قابل استفاده در عمليات نگهداري زمستاني جاده
باغ ايراني تجلي معمارانه الگوي رفتار ساكنان باغ بهشت (بر مبناي آيات قرآني بهشت)
كاربرد لايه هاي نازك در بهبود عملكرد پنجره هاي ساختماني درتوسعه پايدار
كاربرد شيشه هاي هوشمند در ساختمان ،و نقش آن در بهبود مصرف انرژي
الگوهاي معماري پايدار در طراحي ساختمان هاي نوين
روشهاي ساماندهي و توانمندسازي بافت قديم شهرها (مطالعه موردي: محله شاهزاده شاهرخ كرمان)
تبيين الگوي اولويتبندي مقاوم سازي بافتهاي فرسوده شهري درراستاي مديريت بحران زلزله در بافت قديم شهر كرمان
طراحي سامانه فتوولتائيك جهت تامين برق مورد نياز يك فضاي آموزشي
عوامل و مباني طراحي فضاي آموزشي مدارس با انديشه هاي خلاقانه وآيندهنگرانه
بررسي مكان بيمارستانهاي شهر بيرجند بر اساس معيارهاي اصلي با استفاده از نرم افزارGIS در راستاي مديريت و جغرافياي شهري پايدار
استراتژي توسعه شهري (CDS)رويكردي نو براي مديريت بهينه شهرهاي جديد
ارزيابي درجه توسعه يافتگي در بخش هاي استان گيلان با بهره گيري ازروش تصميم گيري چندمعياره تاپسيس
Strategies for saving aesthetic values in historic fabrics (case study: Jolfa district, Isfahan)
بررسي تاثير لرزش حاصل از انتشار امواج بر روي فضاهاي شهري
بررسي آزمايشگاهي اثر تغييرات درجه اشباع بر پارامترهاي مقاومت برشي تركيبات غير اشباع ماسه – كائولين
تحليل روند تغييرات دبي كمينه سالانه رودخانههاي حوضه آبريز درياچه اروميه با استفاده از روشهاي ناپارامتري
كاربرد نانولوله هاي كربني به عنوان مواد افزودني در مقاوم سازي ساختمان هاي بتني
بررسي اثرات همزمان توزيع تصادفي ناكاملي انحناي اوليه و طول اعضا بر رفتار خرابي شبكه هاي تخت دولايه فضاكار
ابزارهاي سنجش توسعه پايدار، مروري بر روشهاي اقتصادي ارزشگزاري محيط زيست شهري
بررسي احتمالاتي اثر ناكاملي هاي هندسي در قابليت اعتماد شبكه هاي فضاكار
ارزيابي مقاومت سازه هاي فضاكار در برابرتوزيع تصادفي ناكاملي ها به ازاء شرايط تكيه گاهي مختلف
ارتقاء كيفيت زندگي شهروندان در سكونتگاههاي غير رسمي با رويكرد كالبدي واجتماعي ( نمونه موردي : محله باغ خلج)
نقش گچ رنگي با استفاده از سنگدانه هاي رنگي طبيعي درتوسعه پايدار
بررسي خصوصيات بارز بتن سبك(هبلكس) در سازه ها
بررسي و تحليل توسعه فيزيكي منطقه 18 شهرداري تهران
طراحي معمارانه مركز محله و ارتباط آن با سيماي شهري
كاربرد سامانه هاي خورشيدي در ساختمان به منظوربهينه سازي انرژي در معماري پايدار
بررسي رفتار لرزهاي مخازن بتني زميني و مدفون، به عنوان شريانهاي حياتي، در ادبيات فني
رابطه ي ساختمان هاي هوشمند و معماري پايدار
ساخت و ساز همسو با معماري پايدار
مديريت شهري با رويكرد توسعه پايدار
سرمايه اجتماعي در بازار تجريش
تعيين مقاومت نهايي وضريب رفتار ديوار برشي بتن سبك ليكا باقاب هاي فولادي سرد نورد شدهLSFبا استفاده از نرم افزارANSYS

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید