امکان دریافت مقالات چهارمین همایش علمی مخازن هیدروكربوری و صنایع بالادستی علوم و صنایع وابسته

 

http://www.callforpapers.ir/

چهارمین همایش علمی مخازن هیدروكربوری و صنایع بالادستی علوم و صنایع وابسته

مجموعه مقالات چهارمین همایش علمی مخازن هیدروكربوری و صنایع بالادستی علوم و صنایع وابسته  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. چهارمین همایش علمی مخازن هیدروكربوری و صنایع بالادستی علوم و صنایع وابسته   7 خرداد 1394 توسطشركت هم اندیشان انرژی كیمیا با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در تهران  برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس  102عنوان مقاله تخصصی شامل 1080  صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در چهارمین همایش علمی مخازن هیدروكربوری و صنایع بالادستی علوم و صنایع وابسته

مطالعه ژئوشيميايي ميادين نفتي درود، بهرگانسر، هنديجان و نوروز
تاثير پايدار كننده بر ارتعاشات همزمان طولي و عرضي رشتهي حفاري مورب درگيرپديده چسبش-لغزش
بررسي عملكرد بازدارنده هاي آسفالتن در نفت زنده و ميادين نفتي
بررسي آزمايشگاهي اثر بازدارند ها بر روي توزيع اندازه ذرات آسفالتن با روش ويسكومتري
بررسي تاثير شيمي آب تزريقي بر ازدياد برداشت نفت در مخازن كربناته
بررسي تاثير نمك هاي محلول در آب بر مقدار زاويه تماس سنگ كربناته رخنمون- نفت


استفاده از ميكروارگانيسم ها به عنوان عوامل پي جويي در اكتشاف نفت و گاز
مقايسه و آناليز حساسيت تابع انتقال در شبيهسازي تخلخل و تراوايي دوگانه مخازن طبيعي شكاف دار
بهبود كيفيت چاهنمودارهاي تصويري الكتريكي با استفاده از پردازش تصوير براي شناسايي پديدههاي زمينشناسي
بررسي اثر شكل مقطع دايك بتني در كاهش بار انفجار روي مخازن بتني هيدروكربوري رو زميني
جداسازي يك كنسرسيوم باكتريايي از پساب پتروشيمي اراك براي اصلاح زيستي خاك هاي آلوده به هيدروكربن هاي آروماتيك چند حلقه اي (PAHs)
عملكرد چاههاي افقي در مخازن گاز ميعاني و تاثير آن بر شاخص توليدميدان مشترك پارس جنوبي و شمال قطر
طراحي و بهينه سازي سيستم فرازآوري با گاز جهت افزايش دبي نفت يكي از چاههاي نفتي ايران
ارزيابي پتروفيزيكي و زونبندي سازند آسماري در يكي از چاههاي جنوب غرب ايران
جستاري بر قابليتهاي نگار تصويريFMIدر مطالعات مخازن كربناته
بررسي مخروطي شدن آب در يكي از چاههاي مخازن شكافدار جنوب ايران
Compensated Neutron-Gamma Density (CNGD) for Formation Evaluation(New Features and Challenges)
نقش راههاي مدرن در وصف كم شدن مخارج اكتشاف و توليد
مشكلهاي مهيب در رشتههاي لوله نفت
شبيهسازي پديده درست كردن رسوب آسفالتين در شرايط ساكن
ارزيابي تخلخل با استفاده از ويژگي لرزهاي
مطالعه و تحقيق دربارهي سرآغاز گازهاي مخازن برمين ترياس جنوب ايران
بررسي عوامل مؤثر در سوراخ شدن لولههاي حفاري (Washout) و ارائه راهكارهاي رفع آن
بررسي مدل هاي موجود براي پيش بيني پديده رسوب آسفالتين در مخازن نفتي
بررسي قدرت بازدارنده هاي دودسيل بنزن سولفونيك اسيد و كوكونات دي اتانول آميد بر جلوگيري از رسوب آسفالتن در نفت خام با استفاده از روش ويسكومتري
بررسي آزمايشگاهي و مدلسازي نقطه شروع رسوب آسفالتن نفت خام با معادله حالت پنگ رابينسون
شبيهسازي و بررسي تأثير پارامترهاي مخازن شكافدار بر پديده مخروطي شدن آب در يكي از مخازن گازي ايران
مطالعه آزمايشگاهي تأثير گراديان فشار بر منحنيهاي تراوايي نسبي در نمونههاي سنگي از مخازن كربناته ايران
بررسي تاثير پارامتر هاي عملياتيفرآيند لايه شكافي با اسيد بر هدايت پذيري شكاف القايي
Analysis of Multiple-Rate Testing On Bottom Hole Pressure in One Of Iranian Oil Reservoir
تخمين خصوصيات مخازن شكافدار به كمك روش موازنه مواد
Geochemical Analysis for the Source Rock Evaluation in oil Field Region of Kopeh Dagh Basin in Eastern Iran
بررسي عوامل موثر بر پديده آشام خود به خودي در يكي از مخازن نفتي شكافدار طبيعي ايران
دگرساني خاك ها و رسوبات در اثر عملكرد هيدروكربن ها و فعاليت ميكروبي
طراحي و استفاده از ظروف لجن گير در مسير ورودي تاسيسات بهره برداري نفت به منظور رفع مشكلات پيگ راني
بررسي و معرفي پديده رسوب آسفالتين و روش هاي جلوگيري ازتشكيل آن در چاه هاي نفتي گروه بنگستان
كاربرد نشانگرهاي ردلرزه اي مختلط در شناسايي مخازن هيدروكربوري
Production Logging techniques and Interpretation of resulted figure: A case study of a gas field Iran
بررسي مطالعاتي نتايج عمليات اسيدكاري چاه نفت شماره ي 1 واقع در يكي ازميادين حوزه ي نفت خيز خليج فارس
مدلسازي جريان سيال دوفازي در مخازن شكافدار به روش ديناميك سيالات محاسباتي
مطالعه آزمايشگاهي عملكرد يك خشك كن سيني دار خورشيدي در حالت استفاده ازمواد تغيير فاز دهنده
نشانگرهاي لرزه اي
بازسازي تاريخچه تدفين و مدلسازي حرارتي سنگ منشا كژدمي در ناحيه فروافتاده دزفول ايران
كاربرد نشانگرهاي لرزه اي در شبيه سازي مخازن نفتي سنگين
تخمين تخلخل سازند آسماري با انجام برگردان داده هاي لرزه اي بازتابي و تلفيق نشانگرهاي لرزه اي در يكي از ميادين نفتي جنوب غرب ايران
مطالعه آزمايشگاهي فرآيند تزريق سورفكتانت به نفت در مخازن داراي شكاف افقي
Seismic reservoir characterization through geophysical methods , So we be able to Analyze the reservoir from elastic, sonic and artificial models point of view.
فرازآوري با گازدر يكي از چاههاي ميدان نفتي آغاجاري
معرفي مواد گرانروي افزا در گل حفاري و نقش آنها در كنترل فيلترات گل
طراحي گل حفاري با استفاده از بازيابي باريت جهت مديريت پسماند ها
كمينه سازي و محاسبهي سه بعدي طول مسير حفاري با استفاده از متلب
بررسيتستهاي نمونهگيري سيالدرونچاهيRFT, MDT, XPT و تحليل نتايج آنها در يكي از مخازن جنوب ايران
محاسبهي حداكثر دبي مجاز براي جلوگيري از سايش در چاههاي گاز ميعاني با درنظرگرفتن رابطهي عملكرد چاه–مطالعهي موردي
بررسي نواحي جريان و پديده لختگي سرعت در اطراف يكي از چاههاي گاز ميعاني جنوب ايران
مشبك كاري و اهميت انتخاب نوع آن
تاثير اندازه و شكل كندههاي مته بر فرآيند حفاري
كاربرد نانوتكنولوژي در مهندسي نفت جهت بهبود خواص سيال حفاري
بررسي موردي هزينهحفاري واحد طول و انرژي ويژه بر اساس مته
بررسي موردي هزينه حفاري واحدطول و انرژي ويژه در عمليات حفاري
Optimizing the Time-Constant of Capacitance-Resistance Simulation Technique
پياده سازي سيستم جامع مديريت هزينه بر اساس استاندارد PMBOK در پروژه هاي حفاري نفت با لحاظ مديريت ارزش كسب شدهEVM
بررسي عوامل موثر بر انرژي مخصوص در حفاري چاه هاي نفت و گاز با ليزر
تزريق همزمان شوراب رقيق به همراه سورفكتانت به منظور ازدياد برداشت
ارائه يك رابطه تجربي جديد براي نماي اشباع آب سازند n جهت محاسبات اشباع سيال
مقايسه روش هاي مختلف تعيين كاني هاي رسي و كاربرد شبكه عصبي در تعيين توزيع كاني هاي رسي
حساسيتسنجي محاسبات درجه اشباع آب در نواحي شيلي به برخي پارامترهاي پتروفيزيكي و زمينشناسي
بررسي اثرات نامطلوب حفاري روي قرائت ابزارهاي نمودارگيري پتروفيزيكي (مطالعه موردي يكي از چاههاي جنوب غرب ايران)
معرفي پمپ هاي ميله اي مكشي بعنوان يك روش بهينه از روش هاي فرازآوري مصنوعي
بررسي عملكرد پمپ هاي ميله اي مكشي
تفسير ساختارهاي رسوبي و ساختماني با استفاده از نمودارهاي تصويريFMIونمودارهاي صوتيDSI در يكي از چاه هاي جنوب ايران
بررسي اثرات ژئومكانيكي ناشي از افزايش فشار منفذي بر اثر تزريق سيال (مطالعه موردي چند مخزن نفتي دنيا)
عمليات اسيدكاري سازندهاي كربناته و مطالعه موردي نتايج اسيدكاري يكي از چاه هاي نفت واقع در يكي از ميادين حوزه ي نفت مركزي
كمينه سازي زمان حفاري در چاه هاي جهت دار وSشكل
شبيهسازي سه بعدي جريان گل حفاري در لوله غير هممركز چرخان
بهبود انگيزش چاههاي نفت و گاز با تكنولوژي نوينVES
مقايسه VESبا خواص رئولوژيكي بهبود يافته DiVES-350 با VES هاي متداول
بررسي تاثير تزريق نانو ذره با آب با شوري كم بر ازدياد برداشت نفت
مطالعه گسترده خطاهاي مربوط به چاه آزمايي
تعيين ضريب سيمان شدگي با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي در يكي ازمخازن هيدروكربوري پارس جنوبي
بهبود توليد از مخازن گاز ميعاني كم تراوا با استفاده از تغيير ترشوندگي به گاز دوست
اثرات زيست محيطي گل حفاري و روشهاي مديريريت پسماند حفاري
بهينه سازي پارامترهاي حفاري در مخازن جنوب غربي ايران
انتخاب ساقه ي مته ي مناسب در حفاري انحرافي در برخي از مخازن جنوب غربي ايران
بررسي مشكلات ناشي از باريت و عدم حمل كنده ها در حفاري انحرافي در چاه 207 مارون
بررسي مدل ظرفيت –مقاومت در مهندسي نفت
شيل و راه هاي مقابله با تورم شيل توسط گل پايه آبي دوستدار محيط زيست
نگاهي به سير تحول اندازه گيري گوگرد در گاز طبيعي و فراورده هاي آن
بررسي آزمايشگاهي دو پارامتر انرژي ويژه و نرخ نفوذ در تكنولوژي حفاري با ليزر براي چاههاي نفت و گاز ايران
جدا سازي باكتريهاي بومي با هدف رفع آسيب سازندي پليمري و ازدياد برداشت نفت
بررسي كارايي بيوپليمرتوليدي توسط يك سويه بومي به منظور ازدياد برداشت نفت در ميكرومدل
مطالعه و مقايسه شبيه سازي محل نصب پاشنه هاي جداري در چاه هاي عمودي، انحرافي شعاع كوتاه و انحرافي شعاع بلند در يكي از ميادين خليج فارس
كاربرد نشانگر هاي لرزه اي در شبيه سازي مخازن نفتي سنگين
بررسي آزمايشگاهي تشكيل رسوب آسفالتين طي فرآيند تزريق گاز دي اكسيد كربن وجلوگيري از ايجاد رسوب با استفاده از بازدارنده مناسب در يكي از مخازن نفتي ايران
مطالعه آزمايشگاهي تشكيل رسوب آسفالتين در اثر افت فشار بر روي يكي ازنمونه هاي نفتي ايران به منظور انتخاب بازدارنده مناسب
نحوه انتخاب نمونههاي مناسب سنگ مخازن كربناته جهت انجام آزمايشات ويژه سنگ نحوه انتخاب نمونههاي مناسب سنگ مخازن كربناته جهت انجام آزمايشات ويژه سنگ
Tuning Equation Of State Parameters for one of the Iranian Gas-Condensate Reservoirs, Using PVTi Package
تعيين گروههاي سنگي با استفاده از مفهوم واحدهاي جريان هيدروليكي
بررسي تاثير كيفيت تطابق تاريخچه در پيش بيني عملكرد مخزن
استفاده از فيزيك آماري در صنعت نفت با كاربرد و بهينه سازي تئوري پركولاسيون در پيش بيني زمان ميانگذر
بهينه سازي فرآيند بازگرداني مجدد گاز در مخازن گاز ميعاني
بررسي ميزان نفوذ پذيري آلاينده هاي نفتي مختلف در انواع خاكها از نظر خواص فيزيكي و شيميايي
مدل سازي خواص پتروفيزيكي و بررسي عدم قطعيت و آناليز حساسيت در يكي از مخازن نفتي جنوب ايران

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید