امکان دانلود مقالات سومین همایش ملی آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی زعفران

 

http://www.callforpapers.ir/

سومین همایش ملی آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی زعفران

مجموعه مقالات سومین همایش ملی آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی زعفران  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. سومین همایش ملی آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی زعفران   21  آبان 1393 توسطدانشگاه تربیت حیدریه با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در تربت حیدریه برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس  36 عنوان مقاله تخصصی شامل 199  صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در سومین همایش ملی آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی زعفران

ارزيابي اقتصادي طرح كشت آرماني زعفران در مقايسه با كشت مرسوم سنتي در منطقه تربت جام
زعفران و نقش آن در صادرات ايران
ترسيم و توسعه تصويربرند از طريق طرح محصول زعفران
زعفران، توليد و صادرات
ارزيابي استعداد اراضي شهرستان تربت حيدريه براي كشت زعفران بر اساس پارامتراي اقليمي با روش AHP با استفاده از نرم افزار GIS
زعفران در نگاره هاي ايراني دوره صفويه تا عصر قاجار


اثر سطوح مختلف آب آبياري، كود دامي و كود اوره بر رشد و عملكرد زعفران
توليد نانوليپوزوم هاي حاوي زعفران و بررسي پايداري و اندازه نانوليپوزوم ها
دواء الكركم (دواء الزعفران): اجزا، روش ساخت و كاربردهاي درماني آن در طب سنتي ايران
بررسي نحوه كاشت و برداشت زعفران در ايران
تعيين تبخير- تعرق گياه زعفران بروش بوون با اعمال شار حرارتي گرماي خاك
جايگاه زعفران (Crocus sativus) در درمان بيماريهاي كبدي از ديدگاه طب سنتي ايران
بررسي خصوصيات بنه زعفران در واكنش به محلولپاشي برگي
تأثير روش ها و سطوح مختلف ابياري بر توليد پياز دختري زعفران
كاربرد زعفران به عنوان عامل داروهاي قلبي از منظر طب سنتي
نقش بسته بندي مواد غذايي در كيفيت و تجارت آن
استفاده هاي موضعي زعفران در طب سنتي
روش هاي مختلف در خشك كردن زعفران
متابوليت هاي دارويي زعفران در طب سنتي و جديد
بررسي پايداري در كشت بوم هاي زعفران (.Crocus sativus L) در كاشمر و تربت حيدريه
زعفران درمناسك گذر
تأثير روش ومقدار آبياري بر سطح فتوسنتزي و خصوصيات فيزيولوژي زعفران
بررسي تأثير بارندگي بي موقع بر كاهش گلدهي و عملكرد زعفران در بخش دولت آباد شهرستان تربت حيدريه (شهرستان زاوه فعلي) در سال زراعي 83-82
فراتحليل پژوهشهاي اثر تراكم، روش، تاريخ و عمق كاشت بر عملكرد اقتصادي زعفران در ايران
فراتحليل تأثير مقادير كودهاي دامي، بيولوژيك و كمپوست بر عملكرد اقتصادي زعفران در ايران
بررسي تأثير كودهاي الي و معدني بر روي وزن بنه در گياه زعفران
تأثير اختلاف درجه حرارت شبانه روز بر عملكرد زعفران در استان خراسان رضوي
تأثير عوامل مختلف اقليمي بر عملكرد زعفران در مشهد
تأثير تعداد ساعات آفتابي بر عملكرد زعفران در استان خراسان رضوي
محاسبه ضريب خاموشي نور در مزارع يكساله و دوساله زعفران
شبيه سازي شاخص سطح برگ زعفران بر اساس زمان حرارتي تجمعي
بررسي تأثير آلكالوئيد ليكوپن گياه زعفران (Crocus sativus) در درمان سرطان پروستات
روغن زعفران و كاربردهاي آن در طب سنتي ايران
بررسي تأثير اندازه بنه در خصوصيات رويشي و گلدهي گياه زعفران زراعي
بررسي تأثير اندازه بنه و سطوح مختلف شوري آب بر خصوصيات رويشي و گلدهي گياه زعفران زراعي
نقش زعفران در بيماري هاي دستگاه گوارش از منظر طب سنتي

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید