نمایه سازی مقالات ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر مولفه های شهر اسلامی

 

http://www.callforpapers.ir/

ششمین كنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأكید بر مؤلفه‌های شهر اسلامی

مجموعه مقالات ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر مولفه های شهر اسلامی  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر مولفه های شهر اسلامی   21 و 22 آبان 1393 توسطشورای اسلامی شهر مشهد با همکاری دانشگاه فردوسی مشهد با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در مشهد برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس  236 عنوان مقاله تخصصی شامل 4075  صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر مولفه های شهر اسلامی

بررسي وضعيت گردشگري مذهبي دراستان گلستان (مطالعه موردي:امامزاده شيخان شهرستان علي آبادكتول)
ساماندهي مكان پاركينگ عمومي در شهر سبزوار با استفاده از GIS
آرامستان هاي تاريخي؛ مقاصدي پيش روي گردشگران فرهنگي
ارزيابي كارايي خطوط اتوبوسراني شهر مشهد با مدل تحليل پوششي داده ها (DEA)، (نمونه موردي خطوط پايانه مصلي)


ارزيابي مديريتي سيستم حمل و نقل عمومي درون شهري در جهت دستيابي به حمل و نقل پايدار شهري(مطالعه موردي: شهر بيرجند)
مقايسه اثرات زيست محيطي حمل ونقل ريلي و جاده اي بر توسعه پايدار
Prioritization the types of urban transportation, using a TOPSIS method, a case study in Tehran, Iran.
ارزيابي عملكرد اتوبوسهاي تندرو در شهر مشهد با تاكيد بر مولفه هاي توسعه پايدار
بررسي عوامل خوانايي ورودي شهرهاي ايران نمونه موردي شهر زنجان
ارزيابي نقش اولويت بندي مرمت پياده روهاي شهري در حركت عابرين پياده و توسعه پايدار شهري (مطالعه موردي:بافت تاريخي شهر يزد)
اولويت سنجي ايستگاه هاي خط يك قطار شهري مشهد مقدس جهت برنامه ريزي TOD
روش هاي آموزش فرهنگ ترافيك با تاكيد برآموزه هاي اسلامي
ارزيابي تركيب و توزيع فضايي لكه هاي سبز شهر مشهد با استفاده از سنجه هاي سيماي سرزمين
ارتقاي فرهنگ محيطزيستي دانشآموزان با طرح هميار پاكيار
بررسي تأثير كاربري زمين بر محيط زيست شهري
بررسي تطبيقي شهر اطلاعاتي از ديدگاه ويليام ميچل و شهر عام از ديدگاه رم كولهاوس
خانه هوشمند گامي به سوي شهر هوشمند
حوزه هاي فنآوري و آزمايشگاه زندگي به عنوان نمونه اي از شهر هوشمند
بررسي جايگاه شبكه موردي بين خودرويي (VANET) در شهر هوشمند
تبيين ضرورتهاي احياء و ساماندهي بافت فرسوده سيرجان و ارائه راهبردهاي نوسازي با استفاده از روش SWOT
شناسائي و تعيين انواع بافت هاي شهري در شهر سبزوار
ارزيابي و تحليل سكونت گاههاي غيررسمي با تاكيد بر مسكن (چالشها و راهبردها) مطالعه موردي: محلهي قاسم آباد شهر زاهدان
بهسازي و نوسازي بافت فرسوده شهري با استفاده از مدل تحليلي SWOT (نمونه موردي قلعه وكيل آباد)
مقايسه تطبيقي روشهاي بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده با روشهاي ساماندهي مناطق اسكان غيررسمي (نمونه موردي: شهر مشهد)
ارزيابي و تحليل شاخص هاي تعيين محدوده بافتهاي فرسوده شهري در ايران
نقش دفاتر خدمات نوسازي در افزايش مشاركت مردمي در نوسازي بافتهاي فرسوده
ساماندهي بافت فرسوده شهري با تأكيد بر مشاركت مردمي (مطالعه موردي : محله مسجد ملك كرمان)
تحليل لايه هاي ادراكي معماري شهري ايراني اسلامي در پايتخت معنوي ايران (محدوده مورد مطالعه –بدنه بالا خيابان و پايين خيابان در شهر مشهد)
بررسي جايگاه و نقش بازار در شهرهاي ايراني- اسلامي (نمونه مورد مطالعه: بازار بزرگ ايراني- اسلامي شهر جديد انديشه)
بازساخت حوزه عمومي درشهر ايراني اسلامي با تاكيد بر ساختارهاي كالبدي
نظام شهرسازي اسلامي، تجلي گاه روابط انساني
Urban Governmentality in traditional Islamic-Iranian cities:the dialectic nexus between sovereignty, religion, and custom
شناسايي نقش وجايگاه صنعت گردشگري مذهبي درآرمان شهر ايراني- اسلامي از منظر مديريت ساخت (مطالعه موردي: حوزه خدماتي شهرداري منطقه سه مشهد)
مباني انديشه ي اسلامي در شكل گيري فضاي كالبدي آرمان شهر
جايگاه پياده راه سازي در ارتقاء كيفيت منظرشهري (مطالعه موردي: خيابان مسجد جامع شهر يزد)
برنامه ريزي توسعه ي پايدار با تاكيد بر عوامل هويت شهري (نمونه ي موردي شهر دزفول)
تحليل نظريات مخالف مفهوم شهر و شهرسازي اسلامي
مقايسه اصول شهرايراني اسلامي با اصول شهرگرايي جديد
تجسم هنر اسلامي در فرهنگ ايراني در راستاي هويت بخشي به شهر و فضاهاي شهري با تاكيد بر طراحي پروژه بوستان خورشيد
بررسي تطبيقي مكان گزيني مساجد محله اي در بافت قديم و جديد به منظورارتقاء ساختار هويتي محلات (نمونه موردي مشهد)
بررسي ميزان انطباق نابرابري هاي اجتماعي و فضايي نواحي هشت گانه شهر يزد
چيستي «شهر اسلامي»، بررسي ديدگاه ها و رويكردهاي متفاوت درادبيات فارسي زبان
بررسي نقش بازارهاي سنتي در سازمان فضايي و ساختار كالبدي شهر ايراني- اسلامي نمونه موردي: بازار سرشور مشهد
ارزيابي حس مكان در حرم امام رضا ع و تاثير آن بر هويت معنوي شهر مشهد
ويژگيهاي شهر آرماني اسلام بر اساس آموزه هاي قرآني
ساخت فضايي شهر در ايران قبل و بعد از اسلام
دگرديسي شهرهاي جهان اسلام در فرآيند جهاني سازي مطالعه تطبيقي شهرهاي ايراني- اسلامي و عربي- اسلامي
شهر اسلامي و چشم انداز آينده آن از ديدگاه مكتب هاي جغرافيايي
معنا و مفهوم شناسي شهر ايراني- اسلامي؛ مباني نظري و مصداق ها
راهبردها و علل عمران شهر در احاديث اهل بيت عليهم السلام
بررسي مولفه ها و شاخص هاي شهر اسلامي با تاكيد بر نقش و اهميت فرهنگ سازي در تحقق الگوي شهرسازي اسلامي- ايراني
اقتصاد شهري مدل ها ونظريه ها وكاربردآن در شهرداري ها
بررسي عوامل تاثيرگذار بر قيمت مسكن در منطقه 9 با تاكيد بر بلندمرتبه سازي مطالعه موردي محلات هاشميه كوثر هنرستان و هفت تير
اقتصاد مقاومتي در شهر اسلامي
ارزيابي پتانسيلها و محدوديت هاي كاربري هاي شهري پيرانشهر بر پايه تكنيك SWOT و ارائه راهبردهاي ساماندهي آن
تبيين الگوي نااقليدسي در برنامه ريزي شهري
تحليل و ارزيابي وضعيت كاربري اراضي شهري در محله 50 شهر زاهدان
نقش مديريت شهري در توسعه پايدار گردشگري (نمونه مورد مطالعه:شهر ساحلي نور)
تحليل عوامل مؤثر بر گسترش گردشگري با رويكرد توسعه پايدار شهر كلاردشت با استفاده از مدل SWOT
ريسك سيستمي، حكمروايي مطلوب شهري و چالش انباشت مازاد در اقتصاد متروپليتن (نقدي بر بنيادگرايي بازار آزاد)
مطالعه تطبيقي شاخص هاي حكمروايي خوب شهري در كلان شهر هاي ايران
بررسي تغييرات و ميزان تحقق كاربري اراضي شهري شهر اسفراين طي دهه هاي 1380 و 1390
بررسي حس تعلق به مكان در خيابان چهارباغ اصفهان با رويكرد پديدارشناسي
ارزيابي سيستمي فرآيند پياده سازي شهرالكترونيك بجنورد با تاكيد بر ابعاد تكنولوژيكي و سياسي
برند سازي شهري
ارزيابي تصوير شهر مشهد بر اساس ابعاد معماري، فرهنگي، اجتماعي و حمل و نقل
بررسي و انتخاب مسير مناسب جهت امدادرساني در مواقع اضطراري : مطالعه موردي منطقه ثامن مشهد
امكان سنجي تحقق گردشگري الكترونيك در شهر ياسوج
بررسي تأثير عملكرد مديريت شهري بر ارتقا كيفيت زندگي شهروندان نمونه موردي: محله سرشور مشهد
پياده سازي ماتريسهاي همجواري در سيستم اطلاعات مكاني به منظور تعيين وتحليل كاربريهاي شهري،شهر شهركرد
مدلسازي عوامل مؤثر بر شكلگيري تصوير شهر از ديدگاه شهروندان مطالعه موردي: شهر مشهد
تأثير ابرپروژه ها بر بازار زمين و مسكن شهري (مطالعه موردي: شهر شانديز)
مكان يابي مدارس با استفاده از نرم افزار GIS و مدل AHP (نمونه موردي: محله گلستان شهر اهواز)
بررسي ظرفيت توسعه درون بافتي در محلات بافت قديمي شهرها (مورد : بجنورد)
نگرشي تطبيقي بر قوانين تملك زمين توسط دولت و شهرداريها بر مبناي روش تحليل ذينفعان
سنجش ميزان رضايتمندي و تمايل به مشاركت شهروندان در اجراي پروژه هاي زير بنايي شهرداري (نمونه موردي شهرداري ايذه)
تحليل الگوي استقرار كاربري درماني در منطقه 1 شهرداري مشهد به منظور ساماندهي بهينه خدمات درماني
تحليلي بر توزيع مكاني فضاي سبز شهر مهريز
چالشها و رويكردهاي مديريت شهري در برابر «گرافيتي» و تجربيات جهاني «برنامه مديريت گرافيتي» در شهرها (مورد پژوهش: مطالعه تطبيقي شهرهاي ملبورن، ليورپول و تهران)
مكانيابي بهينه احداث ايستگاه هاي آتش نشاني با استفاده از تئوري بازي ها
ديپلماسي شهري و نقش آن در برندينگ شهري
پيامد افزايش جمعيت بر كاربري هاي اراضي شهر فيروزآباد
تحليل توزيع فضايي مراكز درماني (درمانگاه ها) منطقه 4 شهرداري مشهد
بررسي و ارزيابي راهبرد توسعه شهري (CDS) در شهر قوچان بر پايه تكنيك swot
سنجش برخورداري ساكنين از پارك هاي محلي با استفاده از شاخص دسترسي در بستر عدالت فضايي (نمونه موردي : منطقه 7 شهرداري مشهد) 
بهره گيري از الگوي ذهني كودكان در تدوين چشم انداز شهرهاي جديد مطالعه موردي : تدوين چشم انداز شهر جديد فولادشهر اصفهان
تحليل توصيفي و استنباطي توسعه يافتگي استانهاي ايران بر اساس تحليل عاملي و خوشه بندي
بررسي نقش افزايش سطح كيفيت محيط در مديريت خلاق فضاهاي شهري به منظور ارتقاي سطح تعاملات اجتماعي
مقايسه كيفيت زندگي شهري در مشهد و شهر جديد گلبهار به روش تاكسونومي عددي
ارزيابي شاخص هاي برنامه ريزي شهري مؤثر بر ارتقاي امنيت محيطي زنان در فضاهاي شهري با استفاده از رويكرد CPTED (نمونه موردي: پارك كوثر مشهد)
استحصال شهري، كاربرد منابع ثانويه در متابوليسم پايدار شهري (افزايش پايداري شهرها، كاهش وابستگي به منابع خارجي)
ارزيابي عوامل موثر بر مديريت ناتواني شهر مشهد
ارزيابي تشكيل و عملكرد شهرداري ويژه منطقه مهر بجنورد
تحليل كيفيت زندگي و فضا در بلوار خيام مشهد
نقش مديريت شهري در توسعه پايدار گردشگري شهري (نمونه مورد مطالعه: شهر مشهد)
ميزان رضايتمندي شهروندان منطقه چهار از عملكرد شهرداري مشهد در اجراي طرح ناحيه محوري با محوريت مشاركت شهروندان
ارزيابي و اولويت بندي شاخص هاي شهر سالم در نقاط شهري (مطالعه موردي: استان مازندران)
مقايسه تطبيقي پراكنش فضايي مساجد با توجه به مولفه هاي شهر اسلامي (نمونه موردي: مناطق 5 و 11 شهرداري مشهد)
ويژگي هاي بازار شهر اسلامي (نمونه شهر يزد)
پاسخ دهندگي محيط بر اساس اصول شهرسازي پايدار (نمونه موردي باغ امام رضا (ع) خيابان كوهسنگي مشهد)
نقش مدل هاي مديريتي در افزايش و توسعه فضاي سبز شهرداري منطقه سه مشهد
ساماندهي روشنايي و نورپردازي معابر جهت كاهش جرم و جنايت در محلات شهري (نمونه موردي: محله خاور شهر بجنورد)
نياز خيابان هاي شهر مشهد به مبلمان سازي شهري با روش پاركلت
بررسي عدالت اجتماعي به عنوان رويكردي بر تحقق توسعه پايدار شهري مطالعه موردي: منطقه يازده شهرداري مشهد مقدس 
بررسي ميزان رضايت زائران و گردشگران در سيما و منظر شهري نمونه موردي: منطقه ثامن مشهد مقدس
ارزيابي فضاهاي باز شهري و حمل و نقل درون شهري در مشهد بر اساس شاخصهاي شهر دوستدار سالمند (رويكرد مشاركتي)
افزايش رقابت پذيري شهري با استفاده از گردشگري فرهنگي و محدوده هاي فرهنگي مقايسه تطبيقي استانبول و مشهد
ارزيابي مشاركت مالي شهروندان در رابطه با ميزان رضايت آنها از عملكرد شهرداري (مطالعه موردي:مشهد)
ارزيابي شاخص هاي كيفيت زندگي با تأكيد بر ابعاد كالبدي در منطقه 8 شهر مشهد
ارزيابي ظرفيت برد گردشگري در شهر مشهد
ارزيابي احساس هويت محلهاي در منطقه نه شهرداري مشهد
تحليل و ارزيابي فضائي سرويس هاي بهداشتي عمومي در كلانشهر مشهد (با استفاده از مدلهاي SWOT, TOPSIS, TDI)
نيازسنجي و مكانيابي آبخوري ها در كلانشهر مشهد (با بهره گيري از مدل AHP & Fuzzy)
آلودگي هوا و چالش هاي مديريت شهري در كلانشهرها (مورد: كلانشهر مشهد)
بررسي شاخص هاي امنيت كالبدي به منظور حضورپذيري زنان در فضاي شهري (نمونه موردي:بلوار سجاد مشهد)
بررسي عوامل ونداليسم در فضاهاي عمومي شهري: نمونه موردي منطقه ده شهر تبريز
ضرورت برنامه ريزي اوقات فراغت مطابق با فرهنگ اسلامي
بررسي تطبيقي وظايف و قوانين شهرداري ها در ايران با ساير كشورها درحوزه محيط زيست و خدمات شهري
بررسي وضعيت فرهنگ سازماني فعالان سازمان فرهنگي و تفريحي شهرداري مشهد بر اساس مدل دنيسون
ابعاد تشكيل دهنده حس تعلق به مكان، با تأكيد بر عوامل كالبدي، اجتماعي و احساسي (ادراك و شناخت)
گردشگري مذهبي و بررسي نحوه ي ارتقاي كيفيت اقامتگاه هاي ارزان قيمت شهرمشهد
بررسي راهكارهاي اساسي در پر باركردن اوقات فراغت دانش آموزان زائر، شهرمشهدمقدس 1393
برنامه ريزي استراتژيك توسعه گردشگري در پارك خورشيد مشهد
راهبردهاي مديريت فرهنگي گردشگري با نگاهي به مقوله زيارت در شهر مقدس مشهد
تحليل استراتژيك عرصه هاي خدمات رفاهي گردشگري مذهبي در كلانشهر مشهد (با تاكيد بر مديريت كيفيت منسجم گردشگري مذهبي)
تعريف مدل ارزيابي عملكرد دفاتر مهندسي در برون سپاري خدمات شهرسازي و معماري شهرداري منطقه سه
شناخت متغيرهاي وابسته به ارزش در بافتهاي تاريخي-فرهنگي جهت برنامه ريزي براي بازآفريني شهري مطالعه موردي : خيابان ارگ مشهد
ويژگيهاي ژئومورفولوژيك و ژئوتكنيك و تاثير آن در احداث ساختمانهاي بلند مرتبه (مطالعه موردي شهرسمنان)
نقش طراحي شهري در افزايش احساس امنيت شهروندان (نمونه موردي اراضي كارخانه قند آبكوه)
شرايط اساسي تولد معماري بومي جديد
استفاده از الگوي بازارهاي ايراني- اسلامي در طراحي فضاي بين واحدهاي تجاري، به منظور ارتقاء تعاملات اجتماعي (نمونه موردي: بازارچه عباسقلي خان شهر مشهد)
الگو واره هاي نوين در معماري معاصر كشورهاي اسلامي – تحليل و بررسي الگوواره اي معماري معاصر در كشورهاي اسلامي
فضاهاي معنا محور و ميادين اجتماعي در شهرسازي اسلامي؛ ركن گمشده (فضاهاي تعاملي) در كلان شهرهاي ايراني اسلامي – امروز
تبيين شاخص هاي نظام بصري شهراسلامي
بررسي تطبيقي ميان مكاتب والگوهاي شهرسازي ازدوره اسلامي تاكنون در ايران
تدوين راهكارهاي عملياتي براي تحقق گردشگري مجازي با تاكيد بر محورهاي شهر ايراني اسلامي (نمونه موردي: شهر مشهد)
واكاوي نقش آرامگاه شاهچراغ در توسعه كالبدي شهر شيراز
بررسي نقش فاكتورهاي تاثير گذار بر يادگيري دانش آموزان در معماري مدارس اسلامي
بررسي نقش مذهب در شكل دهي و گسترش شهرهاي ايران؛ با تاكيد بر دين اسلام
تحليل جامعه شناختي الگوي سبك زندگي اسلامي ايراني شهروندان گرگان
ساخت فضايي و كالبدي شهر ايراني- اسلامي
بررسي حضور زنان در فضاهاي شهري با تأكيد بر شهرهاي اسلامي
تعادل اقتصادي در معماري اسلامي
نگرشي بر چگونگي شكل گيري شهرهاي قرون نخستين اسلامي ايران با استناد به شواهد تاريخي و داده هاي باستان شناسي
توسعه پايدار و شهر اسلامي
جايگاه معماري و شهرسازي اسلامي در سبك زندگي
نقش شهرداري ها در توسعه فضاهاي شهري به سبك ايراني اسلامي (نمونه موردي: شهرداري منطقه يازده مشهد)
رويكرد تحليلي بر ساختار و هويت شهرسازي ايران – اسلامي (از ديدگاه توسعه پايدار شهري)
بررسي اثر مركزيت مسجد محله بر ميزان مشاركت هاي مذهبي ساكنين
كمي سازي شاخص هاي كيفي شهر اسلامي: مطالعه موردي شاخص صداقت
بررسي اصول و راهكارهاي رشد هوشمند شهري در مناطق شهري بوكان با استفاده از مدل VICOR
تحليل و بررسي مديريت داده خط سير اشياء متحرك در شبكه هاي معابر شهري
بررسي وضعيت به كارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در برنامه ريزي و مديريت شهري (مطالعه موردي:شهر سرايان)
بررسي كاربرد فناوري اطلاعات در بهبود كيفيت ارائه خدمات شهري (مطالعه موردي: شهرداري مشهد)
بررسي شاخص هاي رشد هوشمند اسلامي در حوزه مركزي شهر مشهد
تحليل اجتماعي فضايي بافت فرسوده شهر پيرانشهر (مورد: حوزه زرگتن)
رويكرد راهبردي به ساماندهي سكونتگاه هاي غير رسمي در كلانشهرهاي كشور مطالعه موردي شهرك نوده مشهد
تاثير طرح هاي نوسازي و بهسازي بافت هاي فرسوده شهري از نظر اجتماعي ، اقتصادي و كالبدي با رويكرد ساخت شهرهاي آرماني وخلاق بافت فرسوده ميدان شهدا
فرصت ها، چالش ها و شيوه هاي مداخله در زمينه اي قهوه اي مطالعه موردي: محله حاشيه نشين كشتارگاه يزد
بررسي و تحليل راهكارهاي استراتژيكي توسعه بافتهاي فرسوده شهري با استفاده از مدل SWOT (مطالعه موردي: محله عامري شهر اهواز)
ارزيابي وتحليل پتانسيل ها و نارسايي هاي بافت فرسوده شهري به منظور ساماندهي (نمونه موردي: شهرگرگان)
نقش مديريت شهري در توانمندسازي سكونتگاههاي غيررسمي (نمونه موردي منطقه 19 شهرداري تهران)
ارزيابي كيفيت محيط بين محلات برخوردار و كمتر برخورداربا روش تلفيقي (TOPSIS وآنتروپي) مطالعه مقايسه اي بين محلات فرامرز و نوده (منطقه 2 شهرداري مشهد)
ساماندهي فضايي بافت فرسوده شهر بوشهر با استفاده از مدل swot (مطالعه موردي: محله صلح آباد)
ساماندهي و توانمندسازي سكونتگاههاي غير رسمي در محله شهيديه شهر ميبد
توسعه شهري پايدار و مساله حاشيه نشيني (مطالعه موردي شهر بانه)
تحليل فرايند بهسازي و نوسازي شهر حلب (سوريه)
جايگاه محله در شهر اسلامي و بررسي علل ناپايداري آن در بافت مركزي شهر مشهد، نمونه؛ محله سرشور
بررسي شاخص هاي توسعه پايدار در برنامه ريزي حمل ونقل
نقش رويكرد توسعه ي حمل و نقل محور (TOD) در كاهش آلودگي هاي ناشي از ترافيك شهري
بررسي چشم انداز سيستم حمل و نقل اتوبوسراني بر اساس طرح جامع حمل و نقل (مطالعه موردي: سيستم اتوبوسراني بيرجند و حومه)
نقش قوانين و مقررات در ترافيك و حمل و نقل شهري
بررسي نقش محورهاي پياده در هويت بخشي به بافت و ساختار كالبدي شهر (مطالعه موردي: خيابان كوهسنگي مشهد)
تعيين آستانه پرداخت كرايه براي تنظيم سفرهاي شهري
علت يابي مشكل آبگرفتگي جنوب شهر داراب
تحليل و برنامه ريزي استراتژيك زباله هاي شهري شهر مشهد در راستاي حفظ محيط زيست
پژوهشي تجربي به منظور ارتقاء توسعه پايدار محيطي با استفاده از رويكرد سبز راه و برمبناي مطالبات كاركردي استفاده كنندگان (موردمطالعه: بزرگراه امام علي(ع) مشهد)
مديريت كاهش خطرپذيري بلايا در بازسازي بافتهاي فرسوده شهري: مطالعه موردي منطقه مجد شهر مشهد
بررسي و تعيين شرايط احساس امنيت در مناطق شهري (نمونه موردي: مناطق سيزده گانه شهر مشهد)
تاثير پياده مداري بر كاهش جرم با تاكيد بر رويكرد CPTED (مطالعه موردي: ميدان عتيق اصفهان)
بررسي عملكرد مديران شهري در كاهش آسيب پذيري بافت كالبدي شهر در برابر زلزله (منطقه مورد مطالعه: شهرستان بابل)
بررسي ملاحظات محيطي با رويكرد CPTED به منظور دستيابي به فضاي شهري امن نمونه مورد بررسي خيابان فردوسي مشهد
تحليل آمادگي واكنش و رويارويي خانوارهاي شهر سيرجان در برابر خطر زلزله
ارزيابي و رتبه بندي شهرهاي سيستان و بلوچستان از لحاظ مكانيابي مراكز بهداشتي – درماني با توجه به اصول پدافند غير عامل
طراحي محيطي فضاهاي گمشده با تأكيد بر ارتقاء امنيت اجتماعي در بافت هاي تاريخي (نمونه مورد پژوهش: بافت پيراموني مسيل دولت آباد يزد)
بررسي و تحليل مولفه امنيت در شهر اسلامي
بررسي رويكرد پدافند غير عامل در اشكال مختلف شهري و الگوي كلان شهرها
خطر ايجاد و گسترش شهر ها بر روي گسل جوان زاگرس
ارائه الگوي جامع از ديدگاه هاي صاحب نظران در رابطه با امنيت مكاني
تبيين عوامل مؤثر در ايجاد فضاي امن شهري در بافت فرسوده آبكوه مشهد
تبيين توانمندسازي سكونتگاههاي غيررسمي در كاهش جرايم شهري؛ رهيافتي پيشگيرانه
تكنولوژي و انديشه تأملي در برنامه ريزي شهري؛ نقدي بر افسون اثبات گرايي در مطالعات شهري ايران
مقايسه تطبيقي سياست هاي كارايي انرژي و آيين نامه ايران و ديگر كشورها
بررسي جايگاه شوراي شهر در مديريت مطلوب شهري (مورد مطالعه: نورآباد لرستان)
ارزيابي عملكرد شهرداري منطقه 8 اصفهان به روش EFQM
آسيب شناسي نظام تأمين منابع مالي و درآمدي شهرداري ها مطالعه موردي: شهرداري شهر جويبار
ارزيابي تطبيقي كاربري آموزشي با تاكيد بر عدالت اجتماعي در شهر تهران و مكانيابي بهينه احداث مدارس جديد به كمك روش كارتوگرافي (نمونه موردي: نواحي 1 مناطق 6 و 13)
توسعه ي پايدار فضاي سبز شهري با رويكرد مديريت يكپارچه شهري
كاربرد روش آينده پژوهي در حكمروايي خوب شهري
بررسي سيستم هاي آبياري فضاي سبز شهري با رويكرد بهينه سازي مصرف آب در جهت توسعه پايدار (نمونه موردي ناحيه 1 منطقه هشت شهرداري مشهد مقدس)
نقش سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافيايي در توسعه پايدار شهري
حقوق مالكين و شهرداري در فضاي تابلو تبليغاتي
تحليل جامعه شناختي عدم تحقق اهداف شهرها ي جديد در ايران با تأكيد بر مديريت و برنامه ريزي سيستمي توسعه شهري
آسيب شناسي مديريتي جهت گيريهاي برنامه اي و اجرايي هويت يابي و برندسازي شهري تهران
ارزيابي شاخص هاي استراتژي توسعه شهري CDS در شهر قزوين
بررسي و تحليل تناسب كاربري اراضي شهري با شريان هاي ارتباطي نمونه موردي: بيمارستانهاي منطقه 2 كلانشهر تبريز
بررسي و تحليل نقش مديريت شهري در نابرابريهاي فضايي توزيع خدمات (مورد مطالعه: منطقه شش شهرداري تهران)
مطالعه مروري مقالات مديريت يكپارچه شهري
تدوين استراتژي در مديريت امور مجامع و حسابرسي داخلي شهرداري مشهد با رويكرد SWOT
نقش گسترش محدوده شهر بر مكان يابي اراضي شهري (مطالعه موردي : شهرستان سرپل ذهاب)
بررسي نقش كميسيون ماده 7 قانون حفظ وگسترش فضاي سبزدرپيشگيري از تخريب فضاي سبز درمواجهه با ساخت وسازهاي شهري
بررسي مزايا و معايب احداث تونل مشترك تاسيسات شهري (نمونه موردي: شهر مقدس مشهد)
استفاده از تكنيك داده كاوي براي پايش ، پيش بيني و مديريت اجراي اثربخش طرح تفصيلي (نمونه موردي شهرداري منطقه 11 مشهد)
استراتژي توسعه شهري (CDS) رويكردي راهبردي در فرايند مديريت شهري
بررسي نقش مؤلفه هاي سرمايه فكري بر عملكرد كاركنان قراردادي شهرداري (مطالعه موردي شهرداري مشهد)
بررسي راهكارهاي ايجاد رونق اقتصادي در سطح منطقه 12 شهرداري مشهد با محوريت جذب سرمايه
بررسي كارايي توزيع عوايد حاصل از قانون ماليات برارزش افزوده به شهرداري ها
تحليل تخصيص بهينه بودجه عمراني در شهرداري اصفهان (رهيافت برنامه ريزي آرماني)
بررسي و ارزيابي جايگاه تبليغات در فضاهاي شهري (پژوهش موردي شهر سبزوار)
تحول در كاركردهاي روضه زنانه، مطالعه مردم شناختي در شهر مشهد
كيفيت زندگي كاري خانه داران زن در مراكز اقامتي؛ يك مطالعه كيفي در شهر مشهد
فاصله تعاملي و معضل همكاري در مجتمع هاي مسكوني؛ يك مطالعه موردي در شهر مشهد
بررسي تاثيرمديريت ارتباط با مشتري بر رضايتمندي شهروندان مناطق شهرداري مشهد از طريق نقش واسط نوآوري مديريتي در الگوي شهر ايراني اسلامي
منظر شهري
بررسي و سنجش ميزان اعمال شاخص هاي حكمروايي خوب شهري در طرح ميدان شهداء مشهد
تاثير ويژگي هاي اجتماعي و كالبدي فضاي شهري بر انسجام اجتماعي در مجتمع هاي مسكوني (مطالعه موردي: مجتمع آپارتمان هاي مرتفع شهر جديد)
گذري بر شهر عادلانه در نظريه هاي شهرسازي و آموزه هاي اسلامي
آناليز داده هاي مكاني و ارتفاعي به منظور انتظام بخشي بصري شهر (مورد مطالعه: منظر گسترده ي شهر بجنورد)
سنجش عوامل موثر بر حضور پذيري زنان در فضاي شهري (پارك رسالت مشهد)
هويت بخشي به معماري شهرهاي جديد با تأكيد برمعماري ايراني اسلامي شهر اصفهان
جنبش پياده مداري، رويكردي نو در احياء وپايداري مراكزشهرهاي اسلامي؛ مورد مطالعه پياده راه جنت مشهد
بررسي و تحليل وضعيت مبلمان شهري در بخش مركزي شهرسبزوار (پژوهش مورد محله 2 و 3)
شناسايي مسيرهاي پياده روي شهري با روش شبكه تركيبي (fuse grid) نمونه موردي: منطقه 12 شهر مشهد
بازشناخت رويكردهاي نظري به هويت شهري و حفظ هويت
كوششي براي استخراج عوامل وحدتبخش معماري؛ با بهره گيري از عناصر تأثيرگذار معماري اسلامي
نورپردازي ونقش آن در سرزندگي فضاهاي شهري (نمونه موري : خيابان وليعصر تبريز)

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید