انتشار مقالات سومین همایش کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو

 

http://www.callforpapers.ir/

سومین همایش كشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو

مجموعه مقالات سومین همایش کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. سومین همایش کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو  13 و 14 اسفند 1393 توسطدانشكده علوم كشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز  با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در شیراز برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس  104 عنوان مقاله تخصصی شامل 723  صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در سومین همایش کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو

تعيين دبي حداكثر سيلاب با دوره بازگشت هاي مختلف در حوزه هاي آبريز فاقد ايستگاه هيدرومتري
شبيه سازي تغييرات ميانگين دماي ماهانه باتحليل سيگنال زمان گسسته(تابع نمايي مختلط)، مطالعه موردي شيراز
مقايسه خصوصيات هيدروليكي جريان غليظ در دو مدل VOF و MIXTURE
شناسايي نقاط احتمالي ايجاد ترك در سد بتني سلمان فارسي
بررسي عوامل دخيل بر هدر رفت ظاهري آب در شبكه توزيع آب روستايي (مطالعه موردي: تعدادي از روستاهاي شهر ممسني استان فارس)
تأثير روشهاي آبياري و مقادير سطوح آب در زراعت گندم


بررسي روند تغييرات بارندگي در حوضه آبريز درودزن با روش هاي پارامتري و ناپارامتري
تاثير بازه هاي زماني اندازهگيري در تدقيق مدل پنمن مانتيث ASCE (مطالعه موردي چيتگر تهران)
ارزيابي چند معياره ي مكاني حوزه ي ابخيز سد گلپايگان در انتخاب مكانهاي بهينه جهت احداث سدهاي اصلاحي سنگي – سيماني
تعيين ميزان تأثيرگذاري عناصر هواشناسي بر شاخص خشكسالي SPI ا 9 و 12 ماهه (مطالعه موردي: شهر يزد)
بررسي روند تغييرات سرعت متوسط باد در ايستگاه هاي سينوپتيك منتخب استان فارس
تحليل روند تغييرات بارندگي در حوضه درياچه اروميه با روش من كندال
شبيه سازي چشمه مير احمد(واقع در منطقه اهرم، استان بوشهر)با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
استفاده از آزمون دنباله ها و زنجيره ماركف جهت پايش خشكسالي در ايستگاه سينوپتيك سبزوار
شبيه سازي تراز آب زيرزميني دشت آباده با استفاده از مدل هاي شبكه عصبي مصنوعي (MLP)
تجزيه و تحليل روند تغييرات كيفيت آب زيرزميني دشت ارسنجان با استفاده از آزمون ناپارامتري من-كندال
بررسي تأثير كاربري اراضي بر نرخ رواناب و ميزان آورد رسوب حوضه آبريز گيلارد استان تهران با استفاده از مدل ArcSWAT 10.1
چالشهاي پيشرو در تخمين ضريب زبري مانينگ و ارائه روشي مبتني بر بهينه سازي در تعيين آن
نقش تنوع زيستي در توسعه پايدار
اثر رژيم هاي آبياري بر ارقام مختلف برنج در استان فارس
جنگلداري شهري: فرامطالعه موردي پارك جنگلي چيتگر
ارزيابي كارماتوگرافي و اثر آللوپاتيك ماده ي موثره درخت گردو (ژوگلون) بر جوانه زني بذور گياهان زراعي
بررسي روش هاي افزونگري سريع و دستيابي به بهترين تركيب تنطيم كننده هاي رشد گياهي موثر در وزن تر كالوس آلوئه ورا در شرايط درون شيشه اي
معرفي برخي از شاخص هاي كاربردي خشكسالي جهت استفاده در برنامه ريزي مديريت منابع طبيعي در زمان خشكسالي ها
بررسي مقايسه اي ميزان رزين گياه آنغوزه (Ferula assa – foetida L) جمع آوري شده از رويشگاههاي غرب كشور
طراحي، ساخت و ارزيابي سامانه ميزان متغير (VRA) به منظور كنترل علف هاي هرز
اثر هومات پتاسيم بر ويژگي هاي جوانه زني ريحان سبز و بنفش تحت تنش كلريد سديم
بررسي تاثير تنش خشكي بر شاخصهاي رشدي و درصد اسانس گياه دارويي بادرنجبويه (Melissa officinalis L)
بررسي اثر دو تنظيم كننده رشد بر روي شاخه زايي درون شيشه مركبات Citrus unshiu
اثرمثبت غلظتهاي مختلف كبالت بر جوانه زني بذر لوبيا سبز ( phaseolus vulgaries L.)
اثرمثبت غلظتهاي مختلف كبالت برصفات رشدي و مورفولوژيكي لوبيا سبز ( Phaseolus vulgaries L.) درشرايط گلخانه
بررسي تاثير منابع زيستي و شيميايي نيتروژن بر ويژگي هاي رشدي و عملكرد گياه دارويي بابونه (Matricaria chamomilla L.)
ارزيابي عملكرد دانه و بيولوژيكي نخود در كشت مخلوط رديفي با زعفران
بررسي اثر دور آبياري و كاربرد سوپرجاذب بر روي برخي خصوصيات مورفولوژيكي گل هميشه بهار (Calendula officinalis L)
ردپاي اكولوژيكي: شاخصي براي بررسي توسعه پايدار
بررسي اثر كاربرد اسيدسالسيليك و چيتوسان بر برخي خصوصيات كمي و كيفي پس از برداشت ميوه گوجه فرنگي
تعيين خصوصيات فيتوشيميايي و ضد باكتريايي اسانس Carum copticum روي باكتري Pectobacterium carotovorum subsp. Carotovorum به روش انتشار در آگار
پاسخهاي بيوشيميايي گياهچه هاي لوبيا آلوده با قارچ Fusarium oxysporum f. Sp.Phaseoli به تيمار بذري ساليسيليك اسيد و متيل جاسمونات
تأثير ارتباط همزيستي پنج گونه ميكوريزداخلي Glomus spp در القاي مقاومت گياه سيب زميني آلوده به قارچ Rhizoctonia solani
تأثير ارتباط همزيستي پنج گونه ميكوريزداخلي Glomus spp در شاخصهاي رشدي گياه سيب زميني Solanum tuberosum
اثر روش كاشت بر اجزاي عملكرد ذرت رقم سينگل كراس 704 در منطقه ي ميانه
بررسي شاخصهاي تنوع ژنتيكي بين جمعيتهاي سيب بر اساس ژنهاي مقاومت به بيماري لكه سياه سيب
گروه بندي و تعيين ميزان تنوع بين جمعيتهاي سيب بر اساس ژنهاي مقاومت به بيماري لكه سياه سيب در باغات استان اصفهان به كمك نشانگرهاي اختصاصي SCAR و SSR
پاسخ هاي بيوشيميائي گياهچه هاي لوبيا آلوده به قارچ Fusarium oxysporum f.sp phaseoli بنزوتياديازول ( BTH) و هيوميك اسيد ( HA)
تأثير pH بر ميزان رشد عوامل قارچي خاكزاد دخيل در زوال مركبات استان هرمزگان
شناسايي عوامل قارچي خاكزاد دخيل در زوال مركبات و فراواني و پراكنش آن ها در استان هرمزگان
اثر آللوپاتيك علف هرز جودره (Hordeum spontaneum Koch.) در جوانه زني و پارامترهاي رشد آفتابگردان
نقش استحكام ديواره سلولي در برهمكنش گوجه فرنگي و Rhizoctonia solani
بررسي تأثير سالسيليك اسيد و متيل جاسمونات بر فعاليت آنزيم گوايكول پراكسيداز و ميزان پروتئين كل در گندم آلوده به Pratylenchus thornei
شناسايي مولكولي گونه هاي آسپرژيلوس آلوده كننده ذرت علوفه اي سيلوهاي شهرستان مرودشت و شيراز در استان فارس
حساسيت دو رقم گوجه فرنگي كشت شده در مزارع شهرستان كازرون نسبت به ويروس موزائيك خيار (CMV) در چهار مرحله ي رشدي گوجه فرنگي
شناسايي وتعيين پراكنش ويروس موزائيك آرابيس در مزارع گوجه فرنگي شهرستان كازرون
مطالعه اي بر تنوع گونه اي زنبورهاي پارازيتوييد خانواده Ichneumonidae در دو لايه ارتفاعي در شهرستان رفسنجان استان كرمان، ايران
بررسي امكان كنترل شيميايي قارچ Paecillomyces variotii عامل بيماري سرخشكيدگي درختان پسته با استفاده از سموم شيميايي
برهمكنش دز علف كش ايمازتاپير در كنترل علفهاي هرز و عملكرد ارقام لوبيا
بررسي شاخصهاي تنوع ژنتيكي نشانگرهاي مولكولي اختصاصي در تشخيص ژن هاي مقاومت در درختان سيب استان اصفهان به بيماري آتشك
گروه بندي و بررسي الگوي باندي حاصل از نشانگرهاي مولكولي اختصاصي در تشخيص ژن هاي مقاومت در درختان سيب (Malus domestica) استان اصفهان به بيماري آتشك (Fire Blight)
تعيين حداقل غلظت ممانعت كنندگي (MIC) اسانس اسطوخودوس بر روي Pectobacterium carotovorum subsp. Carotovorum
تأثير عناصر NPK بر كارايي قارچ Trichoderma در كنترل بيماري شانكر رايزوكتونيايي سيب زميني
تأثير عناصر NPK بر كارايي قارچ Trichoderma در افزايش وزن و محصول گياه سيب زميني آلوده به شانكر رايزوكتونيايي
بررسي اثر متابوليتهاي فرار گونه هاي قارچ Trichoderma روي قارچ Macrophomina phaseolina عامل بيماري پوسيدگي زغالي طوقه و ريشه سويا
بررسي رقابت تغذيه اي و قدرت كلونيزاسيون گونه هاي قارچ تريكودرما و باكتريهاي آنتاگونيست عليه قارچ Macrophomina phaseolina جدا شده از طوقه و ريشه سويا
استفاده از نشانگرهاي مولكولي SCAR و SSR به منظور بررسي ژنوتيپهاي مقاوم به بيماري لكه سياه سيب در باغات استان كهگيلويه و بوير احمد
ررسي شاخصهاي تنوع ژنتيكي ژنوتيپ هاي مقاوم به بيماري لكه سياه برخي جمعيتهاي سيب با استفاده از نشانگرهاي مولكولي SCAR و SSR
بررسي تاثير ترشحات فرار برخي از گونه هاي قارچ Trichoderma عليه قارچ Fusarium oxysporum جدا شده از برنج
مطالعه ترجيح تخم ريزي و استقرار شپشه دندانه دار برنج Oryzaephilus surinamensis (Coleoptera, Silvanidae) روي برخي ارقام برنج محلي استان فارس در شرايط آزمايشگاهي
برآورد آستانه ي پايين دمايي و نياز گرمايي مراحل رشدونمو پروانه Galleria mellonella (L.) با استفاده از مدل خطي روز-درجه
كاهش دفعات سمپاشي در باغات سيب با تعيين زمان دقيق سمپاشي براي كنترل كرم سيب Cydia pomonella (L.) با استفاده از مدل پيش آگاهي ساعت-درجه
توزيع درون گياهي تريپس پياز Thrips tabaci در بوته هاي هندوانه و تعيين مناسب ترين فضاي نمونه و مرحله زيستي براي پايش جمعيت در كشت زير پلاستيك بهاره در استان خوزستان
جدول زندگي جمعيت سفيدبالك ياس Aleuroclava jasmini (Hem.: Aleyrodidae) روي پرتقال محلي سياه ورز در شرايط طبيعي در دزفول
رفتار پروازي سفيد بالك ياس Aleuroclava jasmini (Hem.:Aleyrodidae) در يك باغ گريپ فروت در دزفول
چك ليست زنبورهاي خانواده Eulophidae(Hym.: Chalcidoidea) در جنوب ايران
تعيين پارامترهاي جدول زندگي كفشدوزك Hippodamiavariegata (Col.: Coccinellidae) با تغذيه از شته Nasonoviaribisnigri
مطالعه فون زنبورهاي پارازيتوييد گروه Pimpliformes (Hymenoptera:Ichneumonidae در بعضي از مناطق استان كرمان، ايران
بررسي اثر دو قارچكش مورد استفاده در مزارع برنج روي ظهور حشرات بالغ زنبور Trichogramma brassicae Bezdenko(Hym.: Trichogrammatidae)
بررسي اثر فنوكسي كارب به عنوان تركيب شبه هورمون جواني، روي پروانه مديترانه اي آرد Ephestia kuehniella (Zell.) (Lepidoptera: Pyralidae
واكنش تابعي سنك Orius albedipennis (Hem.: Anthocoridae) به تراكمهاي مختلف شته جاليز (Aphis gossepi) و كنه دونقطه اي (Tetranychus urticae) در شرايط آزمايشگاهي
مقايسه برخي از علف هاي هرز مزارع گندم در پاسخ به آلودگي كادميم خاك
شبيه سازي و تخمين تغييرات رطوبت خاك در اعماق مختلف
ارزيابي نواحي مستعد كشت پسته در دشت نيريز با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي
پايگاه داده مكاني خاك ونقش آن در روز آمد نمودن نقشه هاي منابع اراضي
خاك مخزني براي نگهداشت كربن و حفاظت از محيط زيست
تنوع و گوناگوني ويژگيهاي فيزيكي، شيميايي و ژنتيكي خاكهاي منطقه درودزن در يك رديف پستي بلندي و زماني (استان فارس)
شناخت كمي و كيفي كانيهاي رسي با استفاده از آناليز پراش پرتو ايكس در خاك هاي منطقه درودزن، استان فارس
تأثير پوشش سنگريزه سطحي بر خصوصيات هيدروليكي جريان و رواناب خروجي
تأثير پوشش سنگريزه سطحي بر خصوصيات هيدروليكي جريان و فرسايش شياري بر اساس زمان و مكان تشكيل شيار
برآورد فرسايش حوضه بيدواز با مدل EPM و با استفاده از GIS
بررسي روند توزيع آلودگي سرب در اطراف يك بزرگ راه در جنوب غرب شيراز
آلودگي هوا و تاثير آن بر سلامت
راهبر امنيت غذايي و دستيابي به آن
كشاورزي ارگانيك و نقش آن در امنيت و سلامت غذايي
بررسي چگونگي تحول و تكامل وتعيين قابليت و محدوديت هاي خاكهاي بخشي از فضاي سبز شهر بهارستان
توسعه پايدار و نابرابري استان هاي كشور ( با روش سيستم فازي)
اثرگذاري نيروي انساني بر تحقق و تسهيل توسعه پايدار (مطالعه موردي: سنجش رضايت شغلي دانش آموختگان دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز)
بررسي تعيين كننده هاي نگرش و نيت مروجان نسبت به كشاورزي پايدار: مطالعه موردي سازمان جهاد كشاورزي استان بوشهر
راهبرد مشاركت گرايانه مردم محلي در مديريت جامع حوزه هاي آبخيز
اثربخش كردن آموزش هاي ترويجي: الزام دستيابي به توسعه پايدار
تحليل عوامل مؤثر بر خصوصي سازي خدمات بيمه كشاورزي، كاربرد تحليل عاملي
بررسي عوامل موثر بر بيمه پذيري گندمكاران مطالعه موردي: شهرستان زرقان
اثر سالسيليك اسيد و باكتري Bacillus subtilis برميزان فنول كل گياهچه هاي لوبيا آلوده به قارچ Fusarium oxysporum f.sp. Phaseoli
اثر سالسيليك اسيد و باكتري Bacillus subtilis برفعاليت آنزيم فنيل آلانين آمونيالياز (PAL) در گياهچه هاي لوبيا آلوده به قارچ Fusarium oxysporum f.sp. Phaseoli
بررسي وضعيت خشكسالي در استان كرمانشاه (1392-1367) و راهكارهاي مناسب كاهش اثرات آن
برآورد رواناب سالانه در حوزه آبخيز رودخانه كر با روش هاي تجربي
اثر آللوپاتيك علف هرز ارزني سبز (Setaria viridis L.) بر جوانه زني و پارامترهاي رشد آفتابگردان

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید