انتشار مقالات هشتمین همایش ملی تخصص زمین شناسی دانشگاه پیام نور در مرجع دانش

http://www.callforpapers.ir/

هشتمین همایش ملی تخصص زمین شناسی دانشگاه پیام نور

 مجموعه مقالات هشتمین همایش ملی تخصص زمین شناسی دانشگاه پیام نوردر پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. هشتمین همایش ملی تخصص زمین شناسی دانشگاه پیام نور  1 و 2 آبان 1393 توسط دانشگاه پیام نور اراك با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در اراك برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس  233 عنوان مقاله تخصصی شامل 1635  صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در هشتمین همایش ملی تخصص زمین شناسی دانشگاه پیام نور

بررسي كمي وضعيت منابع آب سازندهاي كارستي (مطالعه موردي شهرستان خرم آباد)
استفاده از دياگرام هاي تركيبي ، تحليل عاملي و نمايه هاي اشباع در ارزيابي كيفي آب زيرزميني دشت آذرشهر
تلفيق GIS و RS در مكانيابي محل تغذيه مصنوعي آبخوان جزيره خارگ
اصلاح ضرايب هيدروليكي آبخوان دشت شازند به روش منطق فازي
ارزيابي كيفي احداث سد نرماب بر آبخوان مينودشت
بررسي منشاء شوري در منابع آب معدن گل گهر با استفاده از نسبت هاي يوني
بررسي كنترل آبهاي سطحي در جهت تقويت آبخوان دشت قائم شهر جويبار
تحليل ويژگي هاي هيدروژئولوژي سد سيمره


تحليل هيدروژئولوژي كارست ازنا درمنطقه شازند
ارزيابي تاثير عمليات آبخيزداري در كنترل رواناب(مورد مطالعه:رحيم آباد سيلاخور)
برف سنجي با استفاده از داده هاي سنجش از دور مطالعه موردي: حوضه آبگير سملقان
تحليل ميكروفاسيس ها و محيط رسوبي نهشته هاي ائوسن زيرين در برش آرك جنوبي،حاشيه زمين درز سيستان، شرق لوت
بررسي تنوع زيستي روزنبران سازند ايلام در جزيره ي سيري
زيست چينه نگاري نهشته هاي ميوسن ناحيه هرسين- نورآباد خاور كرمانشاه
چينه شناسي سكانسي اصول جديد چينه شناسي و كمك آن به تفكر زمين شناسي
پالئواكولوژي مرجانهاي اشكوب قزلين (كربنيفر پسين) در خاور ايران مركزي (كوه هاي ازبك كوه)
مطالعات اولتراميكروسكوپيك بر روي براكيوپودهاي سازند مبارك در برش ولي آباد
توصيف و بررسي فرامينيفرهاي كوچك پرمين در سازند جمال- شمال طبس (برش باغ ونگ)
مرز كامبرين – اردوويسين در البرز شرقي
بررسي چينه شناسي و ماكروفسيل هاي سازند قم در منطقه نيزار (شمال دليجان)
پالينولوژي و پالئواكولوژي سازند همبست، ناحيه شورجستان، ايران مركزي
زيست چينه نگاري و سنگ چينه نگاري سازند آسماري در برش يال جنوبي تاقديس اميران بر اساس روزن داران كف زي
معرفي سازند دليجان درتوالي كرتاسه ايران مركزي
زيست چينه نگاري سازند پابده در برش دهلي در جنوب غربي كازرون
بررسي وضعيت چينه شناسي و بررسي ويژگي هاي ديرينه زيست جغرافياي روديست ها در جنوب شرقي آناتولي واقع در تركيه
تحليل ساختاري تاقديس تويه دروار
بررسي محيط رسوبي سازند آسماري در برش گرگ دره – كوه ميش
بررسي چينه نگاري زيستي گروه شمشك در شمال شهميرزاد با توجه خاص به فونهاي آمونيتي
بررسي پالئواكولوژي سازند آسماري در قره كند همدان با استفاده از جنس آمفي استيژينا
معرفي مرجانهاي اسكلر اكتيناي سازند نايبند در شمال غرب دهكده باقر آباد(شمال اصفهان)
پالئواكولوژي نهشته هاي ترياس زيرين بر اساس يافته هاي پالينولوژي،ناحيه شورجستان، ايران مركزي
بيوزوناسيون نهشته هاي پرمين در شمال شرق شاهين دژ (برش قزل قيه پايين)
ماكروفسيل هاي گياهي دونين از شمال دامغان (البرز شرقي)
بررسي چينه شناسي و ميكروپالتئونتولوژي سازند آبدراز در برش گردنه مزدوران
چينه نگاري سنگي سازند گژدمي در شمال بهبهان برش تنگ ماغر (زون زاگرس)
مطالعه چينه نگاري زيستي پابده بر مبناي نانو فسيل هاي آهكي در جنوب شرق اهواز
زون بندي مخزن گروه بنگستان در ميدان سركان بر اساس خصوصيات رسوب شناختي و پتروفيزيكي
آناليز رخساره هاي سنگي و محيط رسوبي سازند زاگون در برش سربندان، البرز مركزي
توصيف ويژگي هاي پتروگرافي انواع دولوميت و تعيين مدل دولوميتي شدن سازند ايلام در ميدان پارس جنوبي
ارزيابي تاثير عمليات آبخيزداري در كنترل رسوب (مطالعه موردي ايستگاه هيدرومتري رحيم آباد – سيلاخور)
واكنش سيستمهاي آبرفتي به تغييرات سطح اساس: مطالعه رخساره ها و محيطهاي رسوبي سازند آغاجاري
هيدروشيمي شورابه هاي پلاياي ميقان اراك و ارتباط تركيب شيميايي شورابه ها و كاني هاي تبخيري با نوع سازندها و جريان هاي آب ورودي به پلايا
فرآيندهاي دياژنزي و تاثير آن ها بر كيفيت مخزني سازند ايلام (خصوصاً زون 2) در ميدان نفتي آب تيمور
ريزرخساره ها و محيط رسوبذگذاري سازند ايلام در جنوب شرقي خليج فارس
بررسي دياژنز سازند كنگان در ميدان پارس جنوبي با تكيه بر دولوميتي شدن و انيدريتي شدن
بررسي چگونگي تشكيل و توزيع شكستگي ها در مخازن گروه بنگستان و تاثيرات آنها بر كيفيت مخرني در چاه هاي ميدان سركان، جنوب خاور لرستان
چينه نگاري سكانسي سازند سروك بالايي در جنوب شرقي خليج فارس
شناسايي و بررسي مهم ترين عوامل دياژنتيكي مؤثر بر كيفيت مخزني زون 1 سازند آسماري در ميدان نفتي رامين
مطالعه تحول و تكامل كانال مخروط افكنه ايزدخواست (شمال استان فارس،ايران)
بررسي محيط رسوبي و گسترش ماسه سنگ هاي زون 5 ميدان نفتي مارون بر اساس خصوصيات پتروگرافي، نقشه ي هم سنگي و نمودار گاما
بررسي ويژگي رخساره هاي رسوبي سازند آسماري در ميدان نفتي آغاجاري
بررسي تاريخچهء دياژنزي سازند سروك در ميدان نفتي سركان و درك ميزان تاثير و تبعيت فرايندهاي دياژنزي از اقليم و رخساره هاي رسوبي
ريزرخساره ها و محيط رسوبي سازند سروك در چاه شماره 383 در ميدان نفتي اهواز
تحليل پتروفيزيكي دولوميت هاي سازند دشتك در ميدان گازي كيش
مطالعات سيستماتيك بازوپايان و تحليل حوزه رسوبي سازند جيرود در برش هاي امام زاده هاشم و جيرود
تعيين حساسيت سازندهاي زمين شناسي پناهگاه حيات وحش راسوند به فرسايش با استفاده از GIS
بررسي عناصر فرعي و كمياب در كانسار سرب و روي عمارت
شناسائي مناطق اميد بخش معدني در ارتباط با كانيهاي رسي، با استفاده از داده هاي ETM+ و ASTER (مورد مطالعه در شهرستان مرند)
مطالعه كاني سازي طلاي مرتبط با رگه هاي سيليسي در منطقه سيه كلان و زرقان، آذربايجان شرقي
زمينشناسي، كانيشناسي اسكارن، كانيسازي و ژئوشيمي منطقه اكتشافي سنجدك III شرق معدن سنگان خواف
مطالعه كانه زايي اهن در روستاي تخت رزن با استفاده از داده هاي مغناطيس هوايي
مطالعات پترولوژي، پتروگرافي و ژئوشيميايي به منظور تعيين خاستگاه كانسار پلاسري سنگ آهن ماهورا، شهرستان اراك
بررسي كاني سازي مرتبط با رگه هاي سيليسي با تأكيد بر ميانبارهاي سيال در منطقه ي اسماعيل كندي شهرستان هريس
مطالعات پتروگرافي و كاني شناسي ذخيره منگنز عبدل آباد (شمال قزوين)
خاستگاه كانسار آهن بر اساس شواهد، سنگ شناسي، كاني شناسي و ژئوشيميايي در شمال شرق محلات، استان مركزي
شناسايي نواحي كانه زايي مس با استفاده از داده هاي ژئوشيميايي در محدوده كفاز سفلي، استان خراسان جنوبي
بررسي زمين شناسي و كاني شناسي تشكيل كانساز كائولن شمال غرب ايران (كردستان)
زمين شناسي، كاني سازي و آلتراسيون محدوده بين باغك و -c شمالي معدن آهن سنگان خواف
ارزيابي ذخيره كانسار مس علي آباد يزد به روشهاي كلاسيك مقاطع و كريجينگ سه بعدي و مقايسه نتايج آنها
مطالعات اوليه زمين شناسي، سنگ شناسي، كاني شناسي و بررسي كانه زايي مس در منطقه مزوش دليجان، استان مركزي
بررسي زمين شناسي تكتونيك و ژئوفيزيك كانسار هفت سواران
بررسي عوامل كنترل كننده وشناسايي تيپ رد بد ولكانيكي يا VRB
زمين شناسي، آلتراسيون و زئوشيمي در منطقه اكتتشافي مزار انجيري
مطالعه كاني زايي كانسار مس قوشچي از طريق سنجش از دور و كانه نگاري(مينرالوگرافي)
مطالعه ژئوشيميايي كانسار سرب و روي و نقره شاكين
مطالعه آنكلوزيون هاي سيال در كانسار مس نظرآباد (شهرستان زرنديه – شمال شرق استان مركزي)
مطالعه سيالات درگير در كانسار سرب وروي ونقره شاكين
تفكيك نواحي دگرسان شده شمال قزوين با استفاده از پردازش داده هاي ماهواره اي لندست V (ETM+)
بررسي اجمالي مشكلات بنيادي اكتشاف زغال سنگ در ايران
مطالعه كاني شناسي سرب –روي در كانسارشاكين وارتباط آن با زمين ساخت منطقه ونقش پتروگرافي سنگ هاي رسوبي ميزبان
كاني شناسي و زئوشيمي كانساز آهن دو شاخ اردستان
بررسي نقش ماگماتيسم و كنترل كننده هاي ساختماني در كانه زايي مس در محدوده ي كوچون (ورقه 1:100000 زردو)
شناسايي و تفكيك زون هاي دگرساني در محدوده انديس مس عليشار با استفاده از داده هاي ماهواره اي ASTER
تلفيق داده هاي زمين شناسي ، كاني شناسي و مطالعات ژئوفيزيكي IP/RS منطقه حاج علي بيگ كندي، جنوب شيور داغ اهر شمال غرب ايران
زمين شناسي و كاني سازي محدوده سنجدك III در آنومالي شرقي و مقايسه آن با آنومالي هاي مركزي و غربي واقع در معدن آهن سنگان خواف، خراسان رضوي
تعيين مولفه هاي اصلي در داده هاي حاصل از آناليز نمونه هاي رسوبات آبراهه اي در محدوده كفاز سفلي (وزقه 1:100000 گزيك)
بررسي انديس معدني آهن دوشاخ اردستان با استفاده از روش مغناطيس سنجي
سازوكار تشكيل منيزيت هاي مردابي در پلدشت، شمال غرب ايران
زمين شناسي،پتروگرافي وكاني زايي محدوده معدني مس كوشك بهرام (زرنديه)،استان مركزي
بررسي اثرات بنتونيتهاي خام و عمل آوري شده بر ميزان جذب سم آفلاتوكسين در شير
بررسي تجمع فلزات سنگين در اندام هاي هوايي ،ريشه و رسوب گياه گون جمع آوري شده از اطراف معدن منطقه جلبر واقع در جنوب شرق اروميه
ژئوشيمي عناصر اصلي و پارامترهاي عمومي كيفيت در آبهاي بطري ايران
حذف فلزات سنگين توسط گياه Chrozophora tinctoria از خاكهاي اطراف مجتمع آلومينيوم اراك
كاني شناسي و زئوشيمي توفات گرد و غبار قرمز رنگ بهار 88 در منطقه آذربايجان شرقي
چرا ميزان كروم در آب زيرزميني پايين دست افيوليت هاي بيرجند، بالاتر از پايين دست افيوليت هاي جوين است؟
بررسي كيفيت شيميايي و ميكروبي رودخانه كشكان پلدختر در استان لرستان
مطالعه اثرات زيست محيطي فعاليت صنايع بر خاك هاي سطحي شهرك صنعتي دليجان
برسي اثر سخت پوست آرتميا بر روي تغييرات وزن و ظاهر هيدروكربن ها جهت پاكسازي لكه هاي نفتي
ارزيابي زيست محيطي آبهاي زيرزميني در منطقه عيسي آباد
تحليل چين خوردگي هاي ماكروسكوپي منطقه تيل آباد با استفاده از چين هاي مزوسكوپي منطقه، البرز شرقي
چرخش در ساختارهاي تكتونيكي شمال شهر نراق ناشي از عملكرد سامانه گسل بيدهند
زمين ساخت فعال گسل قم – زفره در جنوب اردستان بر اساس شواهد نو زمين ساختي و تراورتن زايي
تعيين رژيم تنش جاري در شمال باختر زاگرس بر مبناي سازوكار كانوني زمين لرزه ها
مقايسه روشهاي Fry و Rf/Ø در تحليل هاي استرين
تحليل كرنش بخش غربي پهنه گسل ميامي ، البرز شرقي
بررسي الگوي شكستگي ها با بررسي توان اقتصادي در چين خوردگي ناحيه تيل آباد، البرز شرقي
بررسي هندسه چين خوردگيها در ناحيه تيل آباد -غزنوي ( البرز شرقي )
ارزيابي نسبي فعاليتهاي تكتونيكي بر اساس شاخصهاي ژئومورفيك(مطالعه موردي: سه حوضه زهكشي در دامنه شمالي كوههاي جغتاي)
مدلسازي دو بعدي ساختار تكتونيكي مكران، كوير لوت و كپه داغ
تحليل و جهت يابي تنش ديرين منطقه شيربند به روش پتيت (شمال دامغان)
استفاده از روش فاكتور اطمينان به منظور شناسايي مناطق حساس به زمين لغزش مطالعه موردي: حوضه بقيع شهرستان نيشابور
بررسي كمي زاويه اتصال آبراهه در دامنه جنوبي كوههاي جغتاي(مطالعه موردي: حوضه صدخرو و بهنگر)
اثر پهنه گسلي عرضي-برشي عزالدين-راهجرد در جايگيري توده هاي نفوذي در منطقه تفرش، پهنه كمان ماگمايي اروميه دختر
بررسي اثر گسل عرضي هنديجان بر تاقديس بنگستان، كمربند چينخورده – رانده زاگرس
تحليل چين خوردگي در دره قاسملو
ارزيابي مدول الاستيسيته استاتيكي و ديناميكي و برقراري رابطه مقايسه اي آنها با تغييرات عمق
تاثير آهك و خاكستر پوسه برنج بر بهبود خواص مكانيكي و فيزيكي خاك ماسه سيلتي
بررسي و مقايسه خصوصيات سنگ هاي طبيعي و مصنوعي از ديدگاه زمين شناسي مهندسي
تحليل ناپايداري توده هاي ريزشي معدن سرب و روي انگوران با استفاده از نرم افزار Plaxis
تعيين فاصله افقي بهينه فضاهاي زيرزميني با استفاده از روابط تحليلي و عددي
تعيين خصوصيات زمين شناسي مهندسي ساختگاه با مطالعات ژئوتكنيك و ژئوفيزيك در گستره شهر سمنان
ارزيابي ژئوتكنيكي ساختگاه سد كوثر (نومل) در استان گلستان
ارزيابي زمين شناسي مهندسي و خواص مقاومتي تكيه گاه هاي سد سيمره
بررسي تاثير آهك و نمك بر تورم و انقباض خاك هاي رسي
ارزيابي زمينشناسي مهندسي ساختگاه سد گلستان
رسوب شناسي تركيب نهشته هاي رودخانه شربيان به عنوان ماده اوليه آسفالت گرم و بهينه سازي آن با استفاده از آهك هيدراته
تعيين چسبندگي خاك رس تثبيت شده با آهك تحت شرايط يخ زدگي
تحليل پايداري ترانشه هاي راه آهن يزد- اقليد به روش تجربي (مطالعه موردي ترانشه كيلومتر 200+131 الي 950+131)
بررسي تاثير گچ و نمك بر تورم و انقباض خاك هاي رسي
تعيين رابطه زاويه اصطكاك داخلي و دانسيته طبيعي خاك در شرق كشور
بررسي تاثير آهك و گچ بر تورم و انقباض خاك هاي رسي
تعيين ظرفيت باربري خاك رس تثبيت شده با آهك تحت شرايط يخ زدگي
ارزيابي خطر زمين لرزه در بخش گاريزات به روش قطعي (جنوب غرب شهرستان تفت)
ضرورت بررسي هاي زمين شناسي مهندسي در حفاري تونل هاي زيرزميني
ارزيابي خطر فرونشست زمين در محدوده مركزي شهر تهران
تعيين ليتولوژي مخازن نفتي با استفاده از نگار صوتي دوقطبي
تخمين حجم شيل با استفاده از تركيب لاگهاي نوترون،چگالي و صوتي در يك توالي كربناته
تعيين واحدهاي ژئومكانيكي ( GMUs) مخزن با استفاده از داده هاي چاه پيمايي در يكي از ميادين نفتي خليج فارس
مقايسه روش هاي خوشه سازي MRGC و SOM جهت تعيين الكتروفايسيس هاي مخزن سروك با استفاده از داده هاي پتروگرافي و پتروفيزيكي در ميدان كوپال
محاسبه ي لاگ انحراف سرعت و تعيين زون شكسته و نوع حفرات در چاههاي يكي از ميدانهاي نفتي خليج فارس
تعيين واحدهاي جرياني و بررسي كيفيت مخزني آنها در مخزن بنگستان ميدان نفتي كوپال
كاربرد روش فركتالي طيف توان – مساحت براي مدلسازي كاني زايي مس بر مبناي نمونه هاي ژئوشيميايي رسوبات آبراهه اي
پترولوژي سنگ هاي بازالتي منطقه چالدران، شمال غرب ايران
بررسي روند تغييرات ژئوشيميايي عناصر اصلي و كمياب در سنگهاي آتشفشاني منطقه غرب ملارد كرج
پتانسيل يابي مواد معدني درمنطقه بافق يزدبا استفاده ازتجزيه و تحليل فاكتوري
ارزيابي شاخص آلودگي عناصر بالقوه سمناك در رسوبات محدوده معادن زغالسنگ پروده، طبس
بررسي ژئوشيميايي محدوده اكتشافي مس رباط سنگ تربت حيدريه (خراسان رضوي)
بررسي سنگ هاي الترامافيك- مافيك شمال شرق سفيد سنگ
ژئوشيمي و محيط تكتونوماگمايي آندزيت و داسيت هاي منطقه قهرود (جنوب غرب قمصر)
بررسي پتانسيلهاي اقتصادي و كانيزايي در ورقه 1:50000 ورزقان با استفاده از مطالعات كاني سنگين
بررسي ماهيت ژئوشيميايي عناصر در تعيين منشا ماگماي سازنده توده هاي نفوذي منطقه ليرم – بجستان
آلودگي پوسته اي در گدازه هاي شرق- شمال شرق معلمان
پترولوژي و ارزيابي اقتصادي سنگهاي گرانيتوئيدي توده قهرود كاشان
ژئوشيمي، پتروگرافي و جايگاه زمين شناختي توده هاي اذرين منطقه صلح آباد (بجستان)
ژئوشيمي و محيط تكتونوماگمايي منطقه فرفهان (شمال شرق قمصر)
پتروگرافي و ژئوشيمي سي نيت هاي پالتوزوئيك زيرين در شمال كوه اسفوردي ، منطقه بافق – ايران مركزي
تفسبر بي هنجاري هاي گراني و مغناطيسي بر اساس مدل تكتونيك پيچشي
تفسير دو بعدي داده هاي مگنتوتلوريك دشت ميقان اراك
كاربرد داده هاي ژئوفيزيك هوايي براي شناسايي خطواره هاي ساختماني – لرزه زاي جنوب تهران (ناحيه ايوانكي)
برآورد خطر زمين لرزه با استفاده ازروش احتمالاتي براي بم
بررسي ارتباط چشمه هاي آبگرم البرز غربي با زمين ساخت منطقه
بررسي تاثير نوسانات آبهاي زيرزميني بر زمين لرزه هاي شهر اراك
تغييرات ضخامت الاستيك صفحه عربي در طول كمربند زاگرس
تفسير داده هاي مغناطيس سنجي زميني به كمك اطلاعات زمينشناسي و كاني سازي در منطقه ي اكتشافي خانلق،شمال غرب نيشابور
شناسايي زونهاي مناسب براي اكتشاف منطقه اي آبهاي زيرزميني با استفاده از داده هاي مغناطيس هوايي و ماهواره لندست ٧ در شرق استان كرمانشاه
بررسي پتانسيل زمين گردشگري در منطقه تفرش (استان مركزي) با تاكيد بر برخي آثار طبيعي منطقه
توانمندي هاي زمين گردشگري مسير رودخانه مردق، جنوب شرق مراغه، استان آذربايجان شرقي
بررسي ژئوتوريسم و ارائه راهكارهاي توسعه آن در معدن زغال سنگ گويدرق مراغه، شمال غرب ايران
تفكيك واحدهاي سنگ شناسي با استفاده از تكنيك نقشه بردار زاويه طيفي در محدوده داده هاي گرمايي (TIR) سنجنده استر، مطالعه موردي بخش مياني كمربند دهج ساردوئيه كرمان
مطالعات دورسنجي نه برگه 1:100000 از زون سنندج -سيرجان جهت پي جويي كانسارهاي پنهان طلا
بررسي و مقايسه همبستگي فضايي و ژئوشيميايي عنصر اورانيم با تركيبات آهن و سيليس در ناحيه چالدران
شناسايي اكسيد آهن با استفاده از تصاوير لندست 8 در شهرستان پلدختر ، استان لرستان
شناسايي زون هاي آلتراسيون، خطواره ها و گسلها به منظور شناسايي نواحي مستعد در محدوده اكتشافي مزوش دليجان
ارزيابي پارامترهاي ژئومورفولوژيكي موثر بر زمينلغزش با استفاده از تكنيكهاي سنجش ازدور و روشهاي آماري
بررسي شكستگي هاي منطقه خمين- اراك با استفاده از سنجش از دور (تصاوير ETM+)
مروري بر تكنيكهاي رايج بارزسازي و شناسايي خطواره هاي ساختاري با استفاده از تصاوير ماهواره اي لندست ETM (+V)
تعيين گستردگي پلاياي ميقان اراك با استفاده از داده هاي ماهواره اي
تشخيص كانه زايي معدني در افيوليتهاي سبزوار با استفاده از تكنيك سنجش از دور و GIS (با تأكيد بركروميت، كائولينيت و تالك)
ژئوشيمي توده گرانينوئيدي ليسار (شمال غرب تالش) در ارتباط با زمين درز پالئوتتيس
پتروژنز توده گرانيتي آكاپل با استفاده از ژئوشيمي آمفيبول ها
بررسي تحولات ماگمايي ، محيط تكتونوماگمايي و رفتار ژئوشيميايي عناصر نادر خاكي و كمياب توده هاي گرانيتوئيدي منطقه اوره( شمال اصفهان)
خصوصيات فيزيكي ماگماي مجموعه ولكانيكي جام در شمال شرقي سمنان
شيمي و پتروفابريك كاني آمفيبول در كمپلكس دگرگوني سورسات
پتروگرافي و شيمي كاني هاي گرانيتهاي ميلونيتي شمال كلوت چاپدوني (استان يزد)
مطالعه دگرشكلي مجموعه دگرگوني ني باغي واقع در شمال شرق ميانه
بررسي تبلور بخشي توسط آناليز كمترين مربعات در ماگماي بازالتي غرب نايين، ايران
كاني شناسي و ژئوشيمي سنگ هاي باطله محدوده معدني طلاي موته
ژئوشيمي و پتروژنز توده گرانيتوئيدي چشمه ماهي (شمال شرق فردوس)
ويژگي هاي سنگ شناسي سنگهاي آتشفشاني منطقه كوه كردها شرق بوئين زهرا
بررسي دليل غني شدگي ماگما از برخي عناصر سازگار در طي فرايند تبلوربخشي: مطالعه موردي از سنگهاي الترامافيك منطقه ملاطالب
افيوليت سيه چشمه MORB يا SSZ
پتروگرافي ، ژئوشيمي و خاستگاه داسيت هاي نئوژن بيدويه ، جنوب شرق عنبر آباد- جنوب استان كرمان
بررسي دگرساني هاي گرمابي در توده نفوذي قهرود ، شمال غرب اصفهان
بررسي ساختارهاي ماكروسكوپي ميگماتيت هاي منطقه بروجرد
كاربرد تركيب بيوتيت در بررسي پتروژنز گرانيت هاي ده سلم
بررسي شيمي كاني دايك هاي بازيك منطقه بروجرد
بررسي علل تشكيل آنكلاوهاي ميكروگرانولار مافيك، تاكيدي بر اختلاط ماگمايي در توده نفوذي سيرجان، استان كرمان
مطالعات ژئوشيميايي و كاني زايي در توده ماگمايي نارباغي (شمال شرق ساوه)
ژئوشيمي و تعيين منشأ آمفيبوليت هاي شمال شرق دورود
ماگمازايي كالكوآلكان سنگ هاي آتشفشاني ائوسن در جنوب شرقي روستاي بروني ، جنوب غرب اردستان
رابطه بين دگرشكلي و رشد پورفيزوبلاست ها در آندالوزيت شيست هاي مجموعه دگرگوني ده سلم
پتروگرافي، ژئوشيمي و تعيين تيپ و سري ماگمايي توده گرانيتوئيدي علي آباد دامن ، خواف (خراسان رضوي)
تاثير جداسازي پيريت از كانسنگ مگنتت به صورت خشك بر فرآوري مگنتيت
ژئوشيمي و سنگ زايي مجموعه آتشفشاني تريشكوه و نقش فرايندهاي تفريق بلوري و غني شدگي سنگ هاي اسيدي تا بازي در يك محيط كمان ماگمايي حاشيه فعال قاره
مطالعه زمينشناسي،كانيشناسي و ژئوشيمي سنگهاي گرانيتوئيدي منطقه دهنه اجاق، جنوب شرق اسفراين (شمال شرق ايران)
پتروگرافي و ژئوشيمي پرليت معدن سياه خانه زنجان با نگرشي بر بهسازي خواص محصول پخته شده
پتروگرافي و تبلور جزء به جزء بازالت ها و آندزيت هاي جنوب ترود
پتروگرافي ومينرال شيمي ولكانيك هاي ائوسن شمال شرق قرمزچشمه(شمال شرق فرمهين)
پترولوژي و ژئوشيمي سنگهاي آذرين ياسوكند (شمال غرب ايران)
بررسي پتروگرافي وژنز مجموعه افيوليتي هرسين وتعيين دگرساني
شواهدي از تاثير متاسوماتيسم در سنگ هاي آذرين بازيك كمپلكس آلمابولاغ
پترولوژي و ژئوشيمي سنگ هاي آذرين بازيك و فلسيك كمپلكس آلمابولاغ
ژئوشيمي و جايگاه زمين شناختي توده كوارتز مونزوديوريتي شرق سفيدسنگ، استان خراسان رضوي
شيمي كاني و ارزيابي شرايط تشكيل گدازه بازالتي شمال غرب تفرش (روستاي كوريان)
رخداد سنگهاي پيروكلاستيك سنوزوئيك شورغستان –رنگان در امتداد گسل قم – زفره (جنوب غرب اردستان، شمال شرق اصفهان)
بررسي علل ايجاد انواع بافت هاي موجود در سنگ هاي آذرين محدوده غرب آستارا (استان گيلان)
پتروگرافي و تاريخچه دگرگوني سنگهاي دگرگوني منطقه زرينه، جنوب قروه_ كردستان
مطالعه و سنگ شناسي مجموعه هاي آتشفشاني ائوسن در جنوب و جنوب شرقي روستاي بروني، جنوب غرب اردستان
واكاوي منطقه بندي در مگاكريستهاي پلاژيوكلازهاي روانه گدازه اندزيتي ، شمال شرق فرمهين
پتروژنز آداكيتهاي مقيسه- مهرآباد، جنوب غربي پهنه سبزوار
مطالعات سنگ شناسي و ژئوشيمي سنگ هاي ولكانيك شمال روستاي جهان آباد،تربت جام،خراسان رضوي
بررسي شرايط ترموديناميكي و جايگاه تكتونيكي توده نفوذي سيرجان، استان كرمان
مطالعه سنگ شناسي ، ژئوشيمي و خاستگاه ماگمايي توده هاي آذرين دروني ترشياري منطقه غرب وشنوه ، (جنوب قم)

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید