انتشار مقالات اولین کنگره سراسری الکترونیکی فناوری های نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار در مرجع دانش

 

www.callforpapers.i

اولین کنگره سراسری الکترونیکی فناوری های نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار

مجموعه مقالات اولین کنگره سراسری الکترونیکی فناوری های نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.  اولین کنگره سراسری الکترونیکی فناوری های نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار  15 بهمن 1393 توسط مركز راهكارهای دستیابی به توسعه پایدار با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا بصورت الكترونیكی  برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس  595 عنوان مقاله تخصصی شامل 5010  صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در  اولین کنگره سراسری الکترونیکی فناوری های نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار

بررسي ميزان پذيرش يادگيري الكترونيكي با استفاده از مدل اصلاح شده پذيرش فناوري TAM2 مورد مطالعه : دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد
بادرنجبويه Melissa officinalis گياه بهشتي آرام بخش و سبزي پيامبران
گل راعي Hypericum perforatum به عنوان داروي ضد افسردگي
بررسي تاثير يا عدم تاثير ارتفاع بر توان دريافتي از آرايه هاي خورشيدي
بررسي نقش بكارگيري هوشمندانه ي فنآوري هاي نوين بر يادگيري
تعليم و تربيت و آموزش الكترونيكي در عصر جهاني شدن
چالش هاي عمده در كاربست فنآوري هاي نوين آموزشي در مدارس
عصر ارتباطات؛ فنآوري هاي نوين وجايگاه آن ها در فرآيند آموزش


عصر الكترونيك؛ معلم و يادگيري الكترونيكي
افزايش انطباق مشخصه آزمايشگاهيI-V آرايه هاي خورشيدي با مشخصه حاصله ازمدلينگ رياضي به وسيله ي متغير فرض كردن انرژي شكاف آرايه
تاثير رطوبت بر توان دريافتي از آرايه هاي خورشيدي
نظريههاي تأثيرگذار بر نقش وسايل ارتباط جمعي در فرايند جهانيشدن از 1982تا2000
بررسي ميزان مهارتهاي سواد اطلاعاتي دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه علوم پزشكي همدان
بررسي ارتباط ارتفاع نواحي مختلف با پارامتر هاي قند كل، ساكارز، گلوكز، فروكتوز در عسل مطالعه موردي: استانهاي گيلان، مازندران، گلستان و آذربايجان
نقش هوش مصنوعي در يادگيري الكترونيكي
بررسي ضرورت استانداردسازي ارزشيابي اقتصادي تكنولوژي هاي جديد دربخش سلامت
بررسي كاربرد هوش تجاري بر مديريت فن آوري
فناوري اطلاعات توسعه دهندهي كارآفريني استراتژيك
مروري بر هوش باليني و كاربردها و پيش نيازهاي مربوطه
استفاده از چارچوب Agile Softwear Devolopmentدر توسعه نرم افزارهاي مبتني بر ابر
Managing creativity in business market relationships
Managing and developing key supplier relationships: An introduction to the special issue, discussion and implications
New approach to teaching of ethics in accounting introducing Islamic ethics into accounting education 
Emerging good practice in managing research data and research information within UK Universities
Islamic Branding: The Understanding and Perception
Relation between Health Care and Psychology
Educational psychology role in programs of teacher education
نقش و اهميت تبليغات محيطي
بررسي تأثيرآميخته بازاريابي4p بر رفتارخريد مصرفكنندگان برنج استان مازندران
بررسي آثار اقتصادي بازاريابي كيوي در استان مازندران مطالعه موردي: تنكابن و رامسر
تخصيص بهينه آب وتعيين الگوي بهينه كشت با روش برنامه ريزي رياضي مثبت در شهرستان ميانه
تاثير استراتژي هاي بازآفريني خدمات بر وفاداري مشتري به نام تجاري مورد مطالعه: شركت همراه اول
بررسي حضور كاتاليست بر مورفولوژي آلياژ دوتاييPET/PC
ساخت نانو ذرات نقره با استفاده از عصاره گياه دارويي چاي كوهي و بررسي خاصيت ضدقارچي آن
بيوسنتز نانو ذرات نقره با استفاده از عصاره گياه خلرLathyrus sp.
نقش الگوها و كاركردهاي فناوري اطلاعات در پلت فرم هايSaaS رايانش ابري
بازيافت اتلاف حرارتي براي فرآيند انيدريد فتاليك
ارزيابي درجه بلوغ اجرايي مديريتاستراتژيك وارائه راهكارهاي بهبودتحقيق موردي:پژوهشگاه نيرو
رنگهاي طبيعي توليدي توسط ميكروارگانيسمها و جلبكها به روش زيست فنآوري:راهكاري جهت مبارزه بااثرات سمي مواد رنگي سنتزي
فضاهاي مجازي و كارگروهي و كنترل پروژه
مشخصه يابي پلي اتيلن ترفتالات ومخلوط هاي پلي پروپيلن عاملدارشده توسط روشهاي مختلف
پيش بيني شاخص بازداري تركيبات ضد ويروس HIV مشتقات Hept با استفاده از روش رگرسيون خطي چند گانه و مقايسه با نتايج روش شبكه عصبي مصنوعي
تخصيص بهينه آب و زمين با روشPMPبا در نظر گرفتن كشش عرضه محصولات
اثر تنش شوري ناشي ازNaCl بر فلورسانس كلروفيل گندم درشرايط كشت هيدروپونيك
مطالعه حفرههاي باز جنگلي بر پوشش كف جنگلهاي شمال ايران مطالعه موردي: جنگلهاي ويسر كجور
بررسي تاثير عوامل موثر بر ميزان جذب آب بااستفاده از شبيه سازي غربال مولكولي
بررسي ضرورت تغيير در سازمانها و تحليل مطالعه موردي جهاني مديريت تغييرسازمانها
Investigating the effect of different genetically modification of Escherichia coli for hydrogen production by means of metabolic engineering
مدل مديريتي شبكه هاي اجتماعي آموزشگاهي
روش پيش تعليم كارا و سريع با بكارگيري روش توسعه ساختاري شبكه، جهت آموزش شبكههاي عصبي با ساختار عميق
استفاده از يادگيري ماشينهاي اتوماتيك سلولي براي طبقه بندي سريع تصاوير ماهواره اي
طراحي و بهينه سازي روش مولكولي مبتني بر زيست فناوري به منظور بررسي شيوع پوليوما ويروس BK انساني در مبتلايان به بتاتالاسمي ماژور در شهر تنكابن
بررسي اثر اسيديته بر نيتريت حاصل از فرآيند نيتراتزدايي از آب توسط نانوذرات آهن صفر
نظام ملي نوآوري، رشد و پايداري
بررسي خواص ضد ميكروبي گياه داروييBiarum straussii به روش چاهك Well method و ديسك كاغذي Disc difusion
بررسي خواص فيتوشيميايي و آنتياكسيداني گياه داروييBiarum straussiiبه روش DPPH
بررسي فعاليت مهار راديكال آزاد گياه دارويي Biarum straussii به دو روش كلات كنندگي فلزات و آنيون سوپراكسايد
شناخت امضاي آفلاين با استفاده از ويژگي هاي كلي
شناخت امضاي آفلاين به كمك طبقه بندي كنندهSVM
بررسي اثر نانولوله هاي كربني بر ويژگي كاهش انتقال صوت چندسازهي چوب پلاستيك
شهر هوشمند و فناوري هاي آن
بررسي اثراسيدهيوميك برراندمان حذف نيترات ازآب توسط نانوذرات آهن صفر درسطوح مختلف ph
مديريت فرآيندهاي نوين حذف نيترات از آب آشاميدني
بررسي اثرات زيست محيطي بيوگاز
كاربرد شبكه عصبي مصنوعي در علوم و صنايع غذايي
ساخت و مقايسه نانو الياف پلي گليسرول سباسات – كيتوسان در حالت هاي كريستالي و آمورف براي مهندسي بافت
روش هاي نوين در نگهداري و صرفه جويي درمصرف آب هاي ايران
بررسي روشهاي توسعهي سيستم: توسعه چابكي و توسعه سنتي
Real Time Face Detection Using Artificial Neural Networks
New One-pot method for synthesis of pyrazolidine derivatives as potential Non-Steroidal Anti-inflammatory Drugs
كاهش آسيب هاي زيست محيطي و انتشار گازهاي گلخانه اي، جلوگيري از گرم شدن زمين با سوخت هاي زيستي
تاثيرات پره توربين بادي بر روي محيط زيست
ژنتيك كلستريديوم ديفيسيل و مطالعهي ژنهاي مسئول در توليد توكسينهاي آن
فراگيري از انتخاب كار بهينه تا دوري كردن از حركت به سوي مانع در واحد كنترل داخلي ربات همراه
نتايج شبيه سازي پروتكل مسيريابي براي شبكه بي سيم
پيش بيني طوفان هاي استوايي به كمك اطلاعات واحد گمانه زن مايكروويو پيشرفته AMSU-B B
استفاده از تكنولوژي پيزو الكتريك براي توليد انرژي الكتريكي
بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع متوسطه اول
كاهش آسيب هاي محيط زيست با آموزش
نقش فناوري در رشد و توسعه همه جانبه آموزش رياضي
تشخيص پلاگاريسم معنايي در متون فارسي
بررسي پوشش هاي دي اكسيد سيليكون با پيش ماده تترااتيل اورتوروسيليكات به روش PECVD
بهينه سازي ميانگين زماني عملكرد صحيح سنسورهاي گسترده فعال و يدك گرم وسرد با قابليت جايگزيني متفاوت جهت نظارت برروند وكاركرد شرايط عملياتي با مدل ماركوف
سنجش از راه دور درتصاوير ماهواره وبهبود آشكارسازي با كمك اطلاعات مكاني
تجديد آرايش در شبكه توزيع با در نظر گرفتن منحني بار
نقش زير ساختهاي رايانش ابري در توسعه ي تجارت الكترونيك
امكان سنجي جايگزيني بيوفيول ها با سوخت هاي فسيلي
روشي براي كاهش مصرف انژري با استفاده از خوشهبندي فازي در مسيريابي شبكههاي حسگر بيسيم
بررسي سيستم هاي قدرت بادي و تأثير توان بادي بر ظرفيت خطوط انتقال
روش كارSvm و Thresholdدر تشخيص آفت گياه
شبيه سازي آلودگي سواحل بندرعباس ناشي از نشست گازهاي سمي در نزديكي نيروگاه هاي حرارتي با استفاده از مدل MERCURE_ SATURNE
بررسي عوامل موثر بر كنترل قهوه اي شدن در كشت بافت انار رقم دانه سياه شهرضا
بررسي القاي مقاومت بوسيله ساليسيليك اسيد در جودر برابر قارچ عامل سفيدك سطحي Blumeria graminis f.sp. Hordei Bgh
بررسي تأثير قارچ اندومايكوريز Piriformospora indica بر جو در تعامل با سفيدك سطحيBlumeria graminis f.sp. hordei Bgh
شناسايي زبان گفتاري بر پايه طيفي –زماني برنامه ها
بكارگيري تكنولوژي هاي نوين دررسيدن به توسعه پايدار بااستفاده ازتحركهاي موجوددر فضاهاي شهري
بازاريابي گردشگري شهري با استراتژي مديريت آيندهپژوهي
بررسي تاثير نوآوري استراتژيك در مديريت شهري
بررسي نقش مديريت دانش بر خلاقيت كاركنان سازمان آب و فاضلاب استان آذربايجان شرقي
بررسي رابطه هوش سازماني و رضايت شغلي با عملكرد اساتيد موسسات آموزش عالي استان آذربايجان شرقي
بهينهسازي تخصيص منابع در زمانبندي جريان كاري در محاسبات گريد
بهينه سازي تثبيت اوليگونوكلئوتيدهايDNA در سطح نانو ذرات كربني براي شناسايي توالي هدف
ارزيابي سطوح مختلف تنظيم كنندههاي رشد بر عمر پس از برداشت گلهاي شاخه بريده گلايول
بررسي تاثير سطوح مختلف كلريد كلسيم و اسيد جيبرليك بر عمر گلجاي گل بريده گلايول
بررسي خواص ضد باكتريايي عصارهي متانولي بخش هاي مختلف گياه Prangos ulopteraبر باكتري هاي گرم مثبت ومنفي
بررسي تحليلي استراتژيهاي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات در نظام آموزشي كشور هند و ارائه پيشنهادهايي براي آموزش و پرورش ايران
بررسي تاثير باكتري هاي محرك رشد بربرخي خصوصيات مورفولوژيكي، فيزيولوژيكي گياه برنج رقم طارم
بررسي ريزساختار و خواص الكترومغناطيس فريت نانو ساختار آهن-كادميم توليد شده به روش سنتز احتراقي
توليد بيوپليمر ميكروبي ضد خوردگي و مقايسه آن با پوشش هاي فسفاته در كاهش خوردگي فولاد
بررسي مقايسه اي ميزان سيليمارين گياه خارمريم Silybum marianum (L.) Glaertn رشد يافته در طبيعت نسبت به كالوس حاصل از كشت بافت
توليد كالوس از گياه Ephedra major درشرايط كشت بافت
بررسي تاثير پيشماده فنيلآلانين بر توليد افدرين در كالوسEphedra major
اثرpH و حالت فيزيكي محيط كشت بر توليد برخي متابوليتهاي ثانويه در ريشه نوپديد گياه خارمريم Silybum marianum
توليد فومهاي كامپوزيتي چدن نشكن با استفاده از گويهاي توخالي فولادي
آموزش يكپارچگي حسي- ادراكي- حركتي در دانشآموزان نارساخوان
رابطه تاب آوري، با شاخص آسيب پذيري و سلامت رواني در دانشجويان
ساختار تكنيك پيش اعوجاج و نحوه عملكرد خطي سازي در تقويت كننده هاي قدرت RF
تحليل مكان يابي فضاهاي تفريحي در رود دره ها با بررسي تاثير كاربرد فناوري هاي مدرن
اثر تيمارهاي مختلف2.4-D و BAدر محيط كشت1/4MS بر برخي از شاخصهاي رويشي رز مينياتور
رويكرد چالشي و راهكارهاي كاربرد فناوريهاي نوين در زيست پزشكي
استفاده از تكنيكهاي نانو فناوري براي شناسايي گياهان تراريخت هستهاي
مقابله از نفوذSQL Injection
جلوگيري از نفوذ توسطXSS Injection
تأثير ماشين معماري براختيار انسان درشكل بخشيدن به محيط زندگي خويش
A comparative study of different methods of infiltration detection and presenting a new method to reduce SPITs in computer networks
جايابي واستفاده از فناوري خازنهاي سوييچ شونده در شبكه نمونه توزيع برق سمنان با الگوريتم جستجوي گروهي
بررسي آسيب شناسي شهرسازي بدليل كم توجهي در استفاده از فنآوري هاي نوين معماري همسازي با پدافند غير عامل شهري با واكاوي در سبك هاي معماري جهان مطالعه موردي شهر جديد پرديس
معاصرسازي بارگير
Improving of Static Var Compensator Control System in Different Modes of Electric Arc Furnace
تخمير افزايش يافته با جريان الكتريسيته توسط كلستريديوم ترموسلوم و ساكارومايسس سرويزيه
كاربرد شبكه عصبي و خوشه بنذي در تشخيص آفات گياهان
تعيين ظرفيت بهينه در سيستم تركيبي باد فتوولتائيك
بررسي روند پژوهش در حوزه بازار الكترونيكي بين بنگاهي
تغيير ضخامت لايهها و افزايش راندمان سلولهاي خورشيديCIGS
آموزش نوين شيمي با رويكرد ورود آزمايشهاي شيمي سبز دركتب شيمي متوسطه
مقاله پژوهشي تاثير بازيهاي رايانه اي بر خلاقيت كودكان 7 الي 9 ساله
اهميت فناوري اطلاعات IT در بخش كشاورزي
بهينه سازي پارامتر اسكرمبل كد با استفاده از الگوريتم ژنتيك
امكانسنجي خدمات مرجع ديجيتال در كتابخانههاي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران
ارزيابي بيماري سفيدك پودري بر عملكرد واجزاي عملكرد جو هاي زراعي و وحشي در مرحله بلوغ
طبقهبندي سلولهاي سرطاني با استفاده از شبكه عصبي پرسپترون چندلايه با نظارت الگوريتم ازدحام ذرات
سيستم هاي باند عريض در مخابرات مايكروويوي
CHARACTERIZATION OF NATURAL GAS DEHYDRATION WITH REGARD TO THE NOVEL APPROACH IN PETROLEUM INDUSTRY
ارائه راهكاري جهت بهبود ميزان coupling با استفاده از الگوريتمهاي بهينه سازي در طراحي شي گرا
بررسي شدت بيماريزايي قارچ Macrophomina phaseolina روي برخي ارقام سويا
ارتقاء امنيت اجتماعي با توسعه فناوري اطلاعاتي و ارتباطات
نقش و تاثير زنان در شكل گيرم معماري امروز
بررسي تاثير فاصله قرار گيري شمع هاي محافظ در كاهش آبشستگي موضعي در اطراف تكيه گاه مستطيلي،با دماغه ي نيم دايره اي پل ها
شناسايي و رديابي ويروس برگ بادبزني مو با استفاده از نانوحسگر زيستي
بررسي نقش و جايگاه شبكه هاي هوشمند برق در مسير آينده فناوري برق
فناوري هاي نوين كشاورزي شركت آلكان براي دستيابي به توسعه پايدار
How Can Have a Successful Master Season by Stubborn Supervisor Suportted by the Chief of Postgraduate Education
مروري بر روش مستقيم توليد ديمتيلاتر DME بعنوان سوخت سبز از گاز سنتز
آموزش مهارت خودآگاهي بر كاهش كنترل خشم در دانش آموزان
سنتز پليمر قالب مولكولي با استفاده ازكمپلكس سالامتيو سرب خنثي براي استخراج فاز جامد سرب
اثركاربرد بقاياي گياهي بر جذب آلايندههاي پسابهاي شهري
بررسي توان پوششهاي گياهي بر ذخيره آب در مناطق
بهينه سازي كنترل توان توربين هاي باديDFIG
مقايسه مقدماتي تاثير ورمي كمپوست و چاي كمپوست بر ميزان رشد رويشي گياه رزماري
بررسي اثر مقادير مختلف ورمي كمپوست بر روي ميزان اسانس در گياه رزماري
غير فعال سازي ميكروارگانيسم ها با استفاده از فشار بالا به عنوان يك تكنيك فراوري نوين در صنعت غذا
معرفي چند گونه پياز وحشي Allium L.بومي خراسان با رويكرد كاشت در فضاي سبزشهري
بررسي اثر قارچ هاي خاكزي برخصوصيات رشدي گياه اپونتيا و نقش آنها در توسعه كشاورزي پايدار
تاثير روش هاي مختلف تولك بري بر عملكرد مرغان تخمگذار
تأثير نوع مدلسازي هسته بر مقدار تلفات سيم پيچهاي ترانسفورماتور كمپكت
نقش سرمايه اجتماعي در نظام نوآوري فناورانه
ولاستونيت و بررسي تاثيرات آن بر خواص بتن
طبقهبندي عوارض آنژيوگرافي در بيماران آنژيوگرافي شده با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي با نظارت الگوريتم رقابت استعماري
نقش تنظيمي گوگرد سولفات در گياهان طي تنش خشكي
واكنش صفات مورفولوژيك گندم به فاضلاب و فسفر
اثر فاضلاب و فسفر بر عمكرد بيولوژيك و شاخص هاي رشد گندم
ارائه مدلي جهت بهبود زمانبندي در محيط گريد با هدف افزايش سطح كيفيت سرويس
هدايت و راندن هوشمندانه وسيله نقليه با استفاده از منطق فازي
Geo-Search Engine based on Map/Reduce
تزريق توان راكتيو به شبكه توسط توربين بادي از نوعDFIGدر وضعيت خطاي گذراز كاهش ولتاژLVRT
انتقال ژن هورمون انسولين به سيب زمينيSolanumtuberosum L. به وسيله باكتري Agrobacterium tumefaciens
مقايسه اثر فرآورده هاي ورمي كمپوست چاي كمپوست و ورمي واش برروي رشدرويشي درگياه رزماري
Effect of Plantago major L. extract on PTZ- induced seizure threshold in NMRI male mice
مدلسازي شار حلال از طريق غشاء نانوفيلتراسيون
بررسي اثر عصاره هيدر الكلي كاسني Cichorium intybus l . بر يادگيري اجتنابي غيرفعال در موشهاي صحرايي نر نژاد ويستار
بررسي تاثيرات مولكولي و ايمنولوژيك استرس بر روي سرطان: پيشگيري و راه حل
معرفي و بررسي معماري كاروانسراي شاه عباسي جاده گراش- لار يادگاري از دوره صفوي
اثر متقابل تنش خشكي و اسيد هيوميك روي برخي صفات فيزيولوژيكي گياه دارويي كرچك Ricinus communis
روشهاي خلاصه سازي خودكار متن و عوامل موثر بر آن
بررسي قابليت زاويه قرارگيري قطرهاي متفاوت پايه هاي قرباني شونده در كاهش آبشستگي موضعي در اطراف دستك پل ها
مروري براثرات مهاري اسانس مختلف گياه آويشن برروي انقباضات ايلئوم و اثرات ضد التهابي آن در موش صحرايي
مديريت ارتباط با مشتري با استفاده از داده كاوي در سيستم بانكداري
شناسايي گياهان تراريخت ترانسپلاستومي بااستفاده نانوحسگر زيستي
تجزيه تحليل فرآيند اكستروژن شعاعي تركيب شده با اكستروژن مستقيم با استفاده از روش اجزاء محدود
بررسي تاثير موقعيت و ساختار نواقص اتمي شبكه بر ميزان گاف انرژي نانو نوار هاي گرافين
ساباط،آسمانه اي بر خط خورشيد گونه شناسي و بررسي ساباط هاي شوشتر
بهبود رفتارفازخميري وخواص مكانيكي بتن هاي خودتراكم مقاومت بالا بااستفاده ازفن آوري نانو
بررسي شكست خستگي شفتهاي ترانسپورتر و ارائه راهكار مناسب جهت به حداقل رساندن شكست درآنها
بررسي نقش مديريت دانش در اثربخشي و توانمند سازي سازمان هاي آموزشي
Study the effectiveness of combining knowledge management and organizational learning
بررسي راهكارهايي درجهت كاهش هزينه هاي صدورقبض تلفن ثابت
بررسي اثر افزودن نانوخاك رس بر مدلينگ ايزوترم جذب تعادلي فيلم تجديد پذير SSPS
An outline of Hypoplasticity for Soils
معرفي وكاربردهاي بيوسنسورها در سبزيكاري
مكان يابي بهينه واحدهاي اندازه گيري فازوردر تخمين حالت سيستم هاي قدرت با استفاده از اندازه گيريهاي اضافي
توليد پودر شير كشمش با استفاده از مالتودكستريه و بررسي ويژگي هاي فيزيكوشيميايي آن
يك روش دگرسپاري عمودي از WLAN به شبكه سلولي با استفاده از تكنولوژي راديوشناختي
كاهش مصرف انرژي در محاسبات ابري از طريق انتقال زنذه ماشينهاي مجازي
Efficient Circular Array Synthesis With A Mimetic Differential Evolution Algorithm
حذف نويزتصويركارآآمد با استفاده ازpca با گروه بندي پيكسل محلي LPG
خوشه بندي شبكه هاي حسگر بي سيم با استفاده از الگوريتم pso
بررسي پديده كاويتاسيون در آيروديناميك خودرو
Synthesis and size control of copper nanoparticles
STRENGTH AND TIGHTNESS TEST PROGRAMME FOR HERMETIC EN- CLOSURE SYSTEM (STEEL CONTAINMENT) OF WWER-1000 NPP
بررسي و مقايسه دو روش ساده توليد نانوكامپوزيت منيزيم
سنتز مواد بيوشيميايي از فاضلاب صنعتي نيروگاه هاي اتمي و پتروشيمي با كمك ميكروارگانيسم ها
Deposition of aerosol particles under the thermophoretic an Brownian effect in laminar flow in a channel with a built-in square cylinder
Integrity surveillances of operational safety and the leak test Type B of the Steel containment due to condition of design basis accident in NPP
Synthesis Calculation of Total Exposure Effective Dose to Members of the Public Due to Radioactive Material Release by Nuclear Fission Product
Installation of Dummy Fuel Assemblies During Loading-Unloading into the reactor core by Refueling Machine at commissioning stages
Comprehensive inspection of the Type C leak test of the Steel containment in WWER 1000 Nuclear Power Plants
Production of syngas by combination of CO2 reforming and partial oxidation of CH4 over Ni/Al2O3 catalysts in fixed-bed reactor
راه كارهايي براي بهبود استفاده از ICT در سيستم هاي آموزشي
Thermophoretic Deposition of Particles in Laminar and Turbulent Tube Flows
Investigation of high-strength composite portland cement with a industrial wastes
Concrete mixtures properties containing slag cement and fly ash for use in transportation structures
STUDY ON TFE COLLECTOR INSULATION OF THERMIONIC NUCLEAR POWER PLANT
Cr3+ Influence on microbial cluster formation in biofilm and on steel corrosion
ارائه ي راهكاري براي يافتن منابع بهينه سيستم هاي در شبكه ي توزيع شده
ada و زبان هاي سيستمي ديگر
Boric acid influence on the determination of iron in reactor coolant water by graphite furnace atomic absorption spectrometry
Rapid separation and determination of 107Pd in radioactive waste produced during NPP A-1 decommissioning
بررسي الگوريتم هاي مسير يابيدر محيط ابر
بررسي و ارزيابي تكنيك هاي طبقه بندي در پردازش تصاوير ماهواره اي
مروري بر مفاهيم ، چالش ها و پردازش داده هاي عظيم
نقش ساختمانهاي هوشمند در بهرهوري و كسب مزيت رقابتي
هاني پات و امنيت
بررسي تاثير بالانسينگ روتور الكتروموتور كمپرسور واحد تثبيت ميعانات گازي پالايشگاه چهارم پارس جنوبي بر كاهش ارتعاشات كمپرسور
بررسي تاثير رعايت حد مجاز را ناوت و كليرنس ها بر كاهش ارتعاشات كمپرسورهايOff Gasپالايشگاه چهارم پارس جنوبي
مديريت بهينه ي تغيير اقليم محلي ايران و كاهش آلودگي صنعتي با استفاده ازفناوري هاي نوين
آشغالگير مكانيزه جويهاي آب
بهينه سازي چند هدفه پارامترهاي ماشينكاري در فرآيند اسپارك با دو نوع الكترود مس و برنج
بهينه سازي نرخ برداشت مواد و صافي سطح در فرآيند اسپارك با دو نوع الكترود
مطالعه شيب و ارتفاع از سطح دريا با گونه گيلاس وحشي در جنگلهاي شمال ايران مطالعه موردي: سري 10 جنگل لاليس گلبند
شناسايي عوامل تاثيرگذار بر پذيرش رايانش ابري در سازمان هاي كوچك و متوسط
شناسايي يك ابزار شبيه سازي جديد در سيستم هاي توزيع شده تركيبي و پويا
مقايسه ي سطح مصرف انرژي پروتكلهاي منتخب مسيريابي درشبكه هاي AD hoc
معرفي الگوريتم هاي مطرح شبكه ازدسته هاي مسيريابي وزمانبندي
Cathode catalyst layer Physical degradation: A major contributor to accelerated water flooding in long-term operation of DMFCs
Bacteria identification and Isolation from spent nuclear fuel pools
پوست درختان جنگلي منبعي براي آنتي اكسيدان هاي طبيعي
Uncertainty and sensitivity analysis of a LBLOCA at the typical PWR in Nuclear Power Plant
Uncertainty analysis in the neutronic parameters generation for BWR and PWR coupled thermal-hydraulic–neutronic simulations
ارائه متامدل جهت بهبود چارچوب ملي معماري سازماني موجود ايران
مشكلات چارچوب ملي معماري سازماني موجود ايران
بررسي مقايسه اي اثرات ضدميكروبي نانوذرات نقره و مس برباكتريهاي بيماري زاي مقاوم كلبسيلاپنومونيه اسينتوباكتربومانئي واستافيلوكوكوس اورئوس
Detecting credit card fraud by genetic and Mathematical algorithm and scatter search
The relationship between auditor tenure and audit quality In the manufacturing companies listed in Tehran Stock Exchange
Studying the Factors Related to Increasing the Financial Resources of Bank Maskan (Case Study on the branches of Booshehr Province)
بررسي ارتباط بين چرخش اجباري حسابرس و كيفيت حسابرسي
Accounting plan – information base for management
برنامه ريزي منابع سازمان، پيشران توانمند سازي منابع انساني و ايجاد مزيت رقابتي پايدار
مدلسازي برهم كنش بين تيغه قلمي كولتيواتور و خاك به روش اجزاء گسسته ( DEM)
اثر تنش خشكي و تيمارهاي جداگانه و تلفيقي كود شيميايي و دامي بر كارايي مصرف آب وعملكرد گياه دارويي بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.)
اثر كم آبياري و كاربرد جداگانه و تلفيقي كودهاي دامي و شيميايي بر برخي صفات آگرومورفولوژيك گياه دارويي بادرشبي Dracocephalum moldavica L.
پيش بيني سودآوري مشتري در بانك: پيدا كردن تركيبي مطلوب از مقايسه روش هاي داده كاوي
تجربه به كارگيري رويكرد هوش تجاري در حوزه صنعت قطعه سازي خودرو مطالعه موردي شركت قالب هاي صنعتي ايران خودرو IKID
شبيه سازي و بهينه سازي واحد Dehydration با هدف كاهش دماي هيدرات گازي
استفاده از مبدل گرمائي بجاي كولر هوائيA- 104 در واحد 011 فازهاي 2و 3پارس جنوبي به منظور بهينه سازي انرژي
بررسي انواع نانوكاتاليست ها و نانوذرات كاتاليستي
مقايسه نانو فناوري در عمليات اكتشاف مخازن نفتي و گازي با روش هاي سنتي اكتشاف
Simulation and designing distillation column by aspen plus
بررسي تأثير انحناي گوشه گشودگي مثلثي بر توزيع تنش ورق محدود همسانگرد از روش تحليلي
بررسي پيشامدهاي هرزروي سيالات حفاري در مخازن آسماري چاه هاي توسعه اي ميادين نفتي جنوب غرب ايران پارسي
بررسي روابط بلندمدت و كوتاه مدت سرمايه گذاري ورشدارزش افزوده بخش كشاورزي
بررسي تاثيرتكانه ها بررشدارزش افزوده كشاورزي با استفاده ازروش توابع عكس العمل آني و تجزيه واريانس
كاهش نرخ خطاي تشخيص نفوذ با استفاده از الگوريتم ژنتيك
بررسي تأثير زاويه ي چرخش گشودگي مثلثي در تحليل تنش چندلايههاي نامتقارن تحت بارگذاري كششي
بررسي تأثير چيدمان لايهها در تحليل تنش چندلايههاي كامپوزيت هاي نامتقارن حاوي گشودگي چهارضلعي تحت بارگذاري كششي
مطالعه آزمايشگاهي تلفيق جاذب زيستي و نانوبراي جذب كبالت ازآب وهمچنين بررسي تاثير پيش پالايش برحذف آن
بررسي نقش سيستم الكترونيكي مديريت ارتباط با مشتري CRM-E دررضايتمندي كاركنان فروش – مطالعه موردي: شركت مخابرات استان تهران
تهيه و مشخصهيابي نانومتخلخلهاي سيليكاتي MCM-41 اصلاح شده با نيترات عناصر سري d وبررسي كارآئي آنها در جذب يد گازي
مطالعه رفتار جذبي يد گازي بر روي نانومتخلخلهاي سيليكاتي SBA-15 اصلاح شده با نيترات عناصز نقره، مس، روي و نيكل
نقش مديريت استراتژيك و تاثير چابكي در آموزشهاى تركيبى مهارتى هنرستانهاي فني و حرفه اي دردستيابى به آموزش مطلوب
ارزيابي كيفيت ميوه سيب با استفاده ازالگوريتم بهبود يافته Expectation Maximization EM
پنهان نگاري ومخفي كردن اطلاعات محرمانه وسري درساختارمتن
اثر بخشي روش محلول پاشي كود نيتروژن بر صفات كمي و كيفي گندم رقم دريا
بررسي آماري گراف حاصل از ترافيك شبكه جهت تشخيص ناهنجاري
چالشهاي خلاقيت پايدارسازماني در سازمانهاي دولتي و راهكارهاي آن
مديريت تكنولوژي و شاخصهاي ارزيابي در شكل گيري فرآيند تكنولوژيك تحقيق موردي پژوهشگاه نيرو
كاربرد برنامه ريسي مثبت در تخصيص بهينه زمين در فعا ليت هاي زراعي شهرستان ميانه
تعيين الگوي بهينه كشت و تخصيص بهينه آب با روش برنامه ريزي مثبت در شهرستان ميانه
تعيين الگوي بهينه كشت وزمين با روش PMP با در نظر گرفتن كشش عرضه محصولات
بررسي اثرات بيوپليمر ميكروبي در افزايش مقاومت به خوردگي فولاد با تست امپدانس
ارزيابي سيستم جامع اطلاعات مديريت پروژه در واحدهاي پژوهشي مطالعه موردي: پژوهشگاه علوم و فنون
تأثير مديريت ارتباط با مشتري بر كارايي فروشگاه هاي زنجيره اي با استفاده از آناليز پوششي داده ها
طراحي سيستم تمام اتوماتيك فتوتراپي نوزادان
طراحي سيستم كنترل دبي آب شير توالت توسط سنسور كرنش سنج با عملكرد يك دست
معرفي برخي متابوليت هاي مهم، در سيانوباكتري ها و كاربرد دارويي آنها
تفكر استراتژيك براي توسعه پايدار
نقش فناوري هاي نوين در حوزه كتابداري و تاثير آن بر كتابخانه هاي دانشگاهي
بهبود رديابي اهداف سه بعدي به كمك تركيب اطلاعات راداري و IRST در ساختار فيلتر كالمن
تاثير اندازه ذرات پودر آهن بر روي ضخامت و كسر سطحي تخلخل ها در گوي هاي توخالي فولادي
توليد فوم هاي كامپوزيتي چدن نشكن با استفاده از گوي هاي توخالي آلومينايي
مطالعه و ارزيابي انواع تسهيلات ارزي بانك: فرصت ها و تهديدهاي موجود؛ و پيش بيني ريسك تسهيلات مذكور از منظر اقتصاد كلان
بررسي متدولوژي هاي سبك استارتآپ ناب و كانبان
شناسايي منابع انرژي پايدار با رويكرد انرژي زمين گرمايي و استفاده از آن در طراحي استخر شناي عمومي
تهيه نانوكاتاليزورمس – روتنيوم، برپايه نانولوله هاي كربني ازطريق احياء شيميايي توسط فرمالدئيد جهت استيم رفرمينگ متانل
كاربرد فناوري اطلاعات در معماري سازمانهاي ارائه دهنده خدمات آموزشي مطالعه موردي شركت ملي نفت ايران
بررسي غلاف سوخت رآكتورهاي هسته ايPWR عوامل آسيب به غلاف سوخت و پيشنهاداتي براي جلوگيري از اين آسيب ها
Some studies on mechanisms of corrosion of zirconium alloys in-reactor
Investigation of irradiation effects on corrosion of zirconium alloys
بررسيروش هاي دستيابي به فناوري رادارهاي سامانه هاي بوميپدافند هوائي
ارائه مدل كمي دستيابي به فناوري هاي بومي
ضرورت تعيين سطح تكنولوژي اطلاعات در سيستم هاي لجستيك ايران

و …

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید