نمایه سازی مقالات دومین کنفرانس بین المللی شبکه های اطلاعاتی هوشمند و سیستم های پیچیده

http://www.callforpapers.ir/

دومین کنفرانس بین المللی شبکه های اطلاعاتی هوشمند و سیستم های پیچیده

 مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی شبکه های اطلاعاتی هوشمند و سیستم های پیچیدهدر پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید . دومین کنفرانس بین المللی شبکه های اطلاعاتی هوشمند و سیستم های پیچیده 5 و 6 آذر 1393 توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد  با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در مشهد  برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس  26 عنوان مقاله تخصصی شامل 172  صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در دومین کنفرانس بین المللی شبکه های اطلاعاتی هوشمند و سیستم های پیچیده

Hybrid Fuzzy Inference System for Web RobotDetection
تشخيص بيماري اوتيسم در كودكان از سيگنال صدا با بكارگيري از ويژگيهاي ديناميكهاي غيرخطي فضاي فاز
بررسي معماري و ارزيابي كيفيت در سرويس هاي تعاملي مبتني بر پروتكل اينترنت
بهبود رديابي دست در بازشناسي علائم پوياي زبان اشاره فارسي
اهميت امنيت در شبكههاي هوشمند برق
ايجاد درخت تصميم فازي اكتشافي مبتني بر حداكثر ابهام برروي دادههاي كلان


Metamorphic Virus Detection Based on Bayesian Network
Online handwriting Farsi character and number recognition based on hand movement direction using Hidden Markov Models
Discovery Of The Triadic Frequent Closed Patterns Based On Hidden Markov Model In Folksonomy
Dynamic Economic Dispatch Solving in Power Systems Using Imperialist Competitive Algorithm
تعيين لبه در تصاوير با استفاده از منطق فازي
خودكار سازي الگوريتمFCMبه كمك الگوريتم بهينهسازي توليدمثل غيرجنسي طول كروموزوم متغير
Automatic License Plate Localization in Traffic Videos
Role-opcode vs. Opcode: the New method in Computer Malware Detection
The Evolution of Taxonomy of Intrusion Response Systems
A greedy cluster-based tribes optimization algorithm
تركيب الگوريتم شبيه سازي تبريد و جستجوي محلي براي يادگيري نقشه هاي شناختي فازي خاكستري
Gender Recognition Improvement: A new approach for extracting and selecting features
Multi-level Image Thresholding based on Local Variance and Particle Swarm Optimization
Improving the Performance of Q-learning Using Simultanouse Q-values Updating
Algorithms for license plate detection :A survey
Modified Weighted K-Nearest Neighbor
الگوريتم ژنتيك آشوبناك براي يادگيري نقشه هاي شناختي فازي با يادگيري تركيبي
A New Approach to Find Optimum Architecture of ANN and Tuning It’s Weights Using Krill-Herd Algorithm
Speaker gender identification with SVM classification and fuzzy logic
استفاده از الگوريتم رقابت استعماري در مسائل دسته بندي براي انتخاب ويژگي

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید