انتشار مقالات سومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت

 

http://www.callforpapers.ir/

سومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت

مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید . سومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت   29 دی 1393  توسط موسسه اطلاع رسانی ناركیش  با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 315 عنوان مقاله تخصصی شامل 5035   صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در سومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت

مطالعه رابطه بين اقلام تعهدي سود و شكاف قيمتي سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
عوامل موثر بر افشاي داوطلبانه اطلاعات در شركتهاي سيماني پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي ومقايسه عوامل موثر بررضايت شغلي كاركنان زن ومرد (مطالعه موردي : شركت داروسازي اسوه)
نقش و اهميت فناوري اطلاعات در حسابداري
مديريت استراتژيك و رقابت
تاثير تفكر استراتژيك بر عملكرد بازاريابي سازمان (مطالعه موردي شركت مگاموتور)
عدالت سازماني و رابطه آن با كارآفريني سازماني در يك سازمان دولتي
بررسي خطرات احتياطي كلان: شاخص شكنندگي مالي


A strategic model for applying human resource competencies
بررسي عوامل موثر بر جذب سپرده هاي قرض الحسنه (پس انداز) ، درشعب بانك كشاورزي شهر ياسوج
مهندسي مجدد
بررسي تاثير كيفيت حسابرسي و ويژگيهاي حاكميت شركتي بر مديريت سود در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نقش تصميم گيري بر اساس منابع ديني با مقايسه و بررسي ديدگاه پوزيويستي
بورس بازي در بازارآتي و انطباق آن با موازين اسلامي
بررسي روشهاي تامين مالي شركت ها با نگاهي بر تامين مالي پروژه ها
بررسي رابطه بين شاخص هاي بهره وري و سود عملياتي در شركت هاي خصوصي
مروري بر مدل هاي سنتي و نظريه هاي اقتصادي نوين قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي
مؤلفه هاي هوش سازماني در بين اعضاي هيأت علمي پژوهش موردي واحدهاي منطقه 4 دانشگاه آزاد اسلامي
بررسي تاثير مالكيت مديريتي بر عملكرد شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي تاثير حاكميت شركتي و مديريت سود بر كيفيت سود
بررسي رابطه تخلف مالياتي بر اساس نرخ موثر ماليات نقدي با ريسك آتي شركت بر اساس نوسانات بازده سهام
رابطه عدم تقارن اطلاعات باهموارسازي سوددرشركت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران
مطالعه ارتباط بين رفتار نامتقارن عملكرد و تغييرات پاداش هيات مديره
داده كاوي راهي جديد براي مواجه با چالش ها
نقش حسابرسان در پيشگيري از تقلب و فساد در گزارش هاي مالي
بررسي سازو كارهاي حاكميت شركتي بر ارزش افزوده بازار
بررسي رابطه نوسانات قيمت سهام و انواع شركتها در بورس اوراق بهادار (مطالعه موردي: شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
تحليل اثر ساختار هيات مديره بر كارايي مديريت موجودي: كاربردي از داده هاي تابلويي در شركت هاي توليدكننده كالا
بررسي تأثير آموزش بر بهره وري و عملكرد مالي در سازمان و عملكرد سازماني (مطالعه موردي شعب بانك كشاورزي استان اصفهان)
بررسي رابطه فرهنگ سازماني با كارآفريني در دستگاه هاي اجراي و بانك هاي دولتي وخصوصي شهرستان كوهبنان
Study the relationship between organizational trust and learning organization
مطالعه متغيرهاي تاثير گذار بر افشاي سرمايه فكري در شركت هاي پذيرفته شده بورس تهران
استراتژي منابع انساني و سرقت زمان توسط كاركنان سازمانها
بررسي ارتباط بين مديريت سرمايه در گردش با ارزش افزوده اقتصادي در چرخه هاي تجاري مختلف
نگاهي اجمالي به سياست تقسيم سود و عوامل تاثيرگذار بر آن
سطح افشاي مسئوليت اجتماعي در صنعت بانكداري
رابطه بين نوع گزارش حسابرسي و وامگيري شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تعيين رابطه بين خصوصيات شركت و به موقع بودن گزارش هاي مالي
بررسي نقش تعديل گر خودكارآمدي شغلي بر رابطه ميان مديريت استعداد و عملكرد كاركنان دانشگاه محقق اردبيلي
بررسي رابطه عدم شفاف سازي سود حسابداري و ريسك سقوط قيمت سهام در شركتهاي پذيرقته شده در بورس اوراق بهادار تهران
زمان بندي نامتقارن سود: چسبندگي هزينه يا محافظه كاري؟
بررسي رابطه ميان خلاقيت كارگران واحدهاي صنعتي شهر كرمان با سبكهاي مديريت تعارض اتخاذ شده توسط مديران اجرايي اين واحدها
بررسي ارتباط بين سرمايه گذاري در موجودي ها، فروش نامتقارن و توان مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي رابطه بين هوش عاطفي و تناسب ارزشي فرد- سازمان (مطالعه موردي: كاركنان سازمان امور مالياتي شهر تهران) بررس_ رابطه هوش عاطف_ وتناسب شخص- سازمان 3
عوامل مؤثر بر سودمندي سيستم اطلاعاتي حسابداري
بررسي رابطه بين تغييرات اقلام صورت جريانات نقدي با تغييرات بازده سهام در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي رابطه شاخصهاي حاكميت شركتي با مديريت سود درصنايع غذايي بازار بورساوراق بهادار تهران
بررسي تاثير مالكيت مديريتي، اهرم مالي و كيفيت حسابرسي بر عملكرد شركت در بورس اوراق بهادار تهران
كاربرد AHP تعديل شده در آمار
پيش بيني قيمت سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنعت سيمان با استفاده از شبكههاي عصبي مصنوعي و شبكه هاي عصبي فازي
بررسي رابطه بين فناوري اطلاعات و سبكهاي مديريتي
بررسي ارتباط بين كيفيت حسابرسي و هزينه هاي نمايندگي در بورس اوراق بهادارتهران
مطالعه تأثير عدم قطعيت فروش وتوان مالي بر سطح سرمايه گذاري موجودي كالا در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
مكان يابي هاب : مدل ها، كاربردها و روش هاي تحليل
بررسي اثر محدوديت هاي مالي بر فرصت هاي سرمايه گذاري سال آتي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي رابطه بين تخصص صنعت حسابرس و هزينه نمايندگي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تجزيه و تحليل سيستم صف موسسه مالي و اعتباري
بررسي تاثير مسائل كلان سياسي بر رفتار سرمايه گذاران فعال در بورس اوراق بهاردارتهران
استراتژي مديريت تغييرات سازماني مبتني برپياده سازي ERP : مزايا و چالش ها
بررسي رابطه بين عملكردهاي حسابداري و اقتصادي با چرخه تبديل وجه نقد
دلايل نگهداري وجه نقد در شركت
سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري: چالشي از گزارشگري به موقع حسابداري
پياده سازي و بررسي چالشهاي موجود مديريت اسناد و مدارك در سازمانهاي عمراني پروژه محور
بررسي رابطه بين ريسك مالياتي وريسك عملياتي درشركتهاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران
بررسي اثربخشي آموزش ضمن خدمت پرسنل شركت كربن سيمرغ شهرستان محلات
بررسي ارتباط بين تنوع محصولات شركت، نقدينگي و جريانات نقدي حاصل از تامين مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي تأثير ويژگي هاي نظارتي و عملكردي شركت بر كيفيت گزارشگري مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
عملكرد مثبت مديران و پايداري شركتها با عملكرد هوشمندانه حسابداران
بررسي رابطه بين ساختار سرمايه و بازده غير عادي با تاكيد بر نوع صنعت، شواهدي از بورس اوراق بهادار تهران
ارزيابي شاخصه هاي موثر در كارايي شعب بانك صادرات استان سمنان با استفاده از تكنيك تحليل پوششي داده ها
ارزيابي وضعيت نظام كاربردي مديريت استراتژيك منابع انساني در ادارهكل ثبت اسناد و املاك استان خوزستان
تسهيم دانش در سازمان هاي دوراني دكتر عليرضا موغلي ، استادتمام مديريت منابع انساني، دانشگاه پيام نور
تاثير مشاور بر افشاي پيش بيني سود توسط مديريت
تأثير هويت برند بر وفاداري برند (مطالعه موردي:شركت يك ويك شيراز)
بررسي تاثيرتعهدسازماني برعملكردشغلي كاركنان شركت مخابرات خرم آباد
تاثير تنوع بر ساختار مالكيت در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
راهبري شركتي و درماندگي مالي در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
كارآفريني و راهكارهاي توسعه كار آفريني با رويكرد تحول سازماني
ارائه نگرشي استراتژيك در تحليل مدل هاي مطالعاتي مديريت دانش و تاثير اين مدلها در عملكرد نو آورنه شركتها
بررسي وضعيت رهبري تحول آفرين ادارات وابسته به وزارت راه و شهرسازي شهر كرمان ورابطه آن با كارآفريني سازماني
بررسي رابطه بين سبك رهبري خدمتگزار و توانمندسازي كاركنان با توجه به نقش تعديلگري ويژگيهاي شخصيتي «مطالعه موردي در شهرداري نيشابور)
كاهش هزينه مصرف دارو در عمل جراحي واريكوسلكتومي از طريق بررسي اثر آنتي بيوتيك پروفيلاكتيك بر عفونت
مديريت استراتژيك و رقابت
The survey of strategic leadership effect on finanancial performance
رابطه بين ويژگيهاي شخصيتي كارآفرينانه در موفقيت طرحهاي كشاورزي از ديدگاه مدل آيزينك
مطالعه و بحث پيرامون تجارت الكترونيك و عوامل موثر بر آن
پيش بيني ورشكستگي شركتها با مالكيت نهادي با استفاده از مدل آلتمن
مطالعه پيرامون رابطه بين اثربخشي بسته بندي و فروش
مدل انگيزش رفتار خلاقانه: مطالعه موردي در يك بانك
تاثير وجوه نقد نگهداري شده وسرمايه در گردش بر ارزش شركتها
بررسي عوامل تاثير گذار در كيفيت برون سپاري فناوري اطلاعات در شهرداري تهران
تاثير ابعاد برند خدمات بر وفاداري برند (مطالعه موردي بانك پاسارگاد)
بررسي وضعيت رضايت مندي و مشتري مداري از بانكهاي دولتي مطالعه موردي: بانك هاي ملي مستقر در شهر مرودشت
قيمت گذاري باينري اوراق تبعي با استفاده از اعداد فازي
نقش استقلال و اختيارات كاري در افزايش بهره وري در شهرداري شيراز
Usefulness of corporate financial reporting in decision-making process: A study of investor perceptions in Bombay City-India
بررسي ارتباط نظام راهبري شركتي با كيفيت حسابداري (مورد مطالعه شركتهاي فعال در صنايع غذا و دارو)
بررسي ارتباط بين كيفيت حسابداري، حسابرسي و حاكميت شركتي
بررسي فناوري اطلاعات در بين كاركنان شهرداري شيراز
هوش نوآوري و تصميم گيري كارآفرينانه در شرايط عدم قطعيت عميق
ارزيابي عملكرد سازمان با استفاده از رويكرد تركيبي تحليل پوششي داده هاي- فازي و كارت امتيازي متوازن (مطالعه موردي: شعب بانك تجارت استان يزد)
ارائه مدل تلفيقي تحليل پوششي داده ها و شبكه هاي عصبي مصنوعي جهت ارزيابي و پيش بيني عملكرد شعب بانك مطالعه موردي (شعب بانك تجارت يزد)
A study of relation between labor force productivity indexes and total productivity of production factors with net profit of registered private firms in Iran’s Stock Exchange
ارائه مدلي چند هدفه در مديريت زنجيره تامين سبز با در نظر گرفتن هزينه و تاثيرات محيطي
بررسي تأثير ارزش و اعتماد به برند بر وفاداري به برند ( با نقش واسطه اي ارزش لذت جويانه)برگرفته از پايان نامه كارشناسي ارشد
بررسي تاثير رفتار اخلاقي مديران بر عملكرد كاركنان (مطالعه موردي بانك كشاورزي استان قم)
بررسي رابطه بين رشته تحصيلي و برنامه درسي كار آفريني بر تمايلات كارآفرينانه دانشجويان: مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت
رابطه تعالي سازمان،كيفيت و بهره وري
انتقال از حسابداري تعهدي و بودجه بندي و شكل گيري مجدد شخصيت حسابداران دولتي (بخش عمومي)
بررسي عوامل مؤثر بر رضايت شغلي كاركنان با تحصيلات مختلف ( مطالعه موردي : شركت داروسازي اسوه)
بررسي رابطه بين ويژگي هاي شخصي با تعهد سازماني در كاركنان كميته امداد امام خميني(ره) استان يزد
بررسي رابطه Q توبين با معيارهاي ارزيابي عملكرد مبتني بر اطلاعات حسابداري و اطلاعات بازار در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي تطبيقي متدولوژي ها و استانداردهاي مطرح در مديريت پروژه با رويكردهاي سنتي و چابك
هوشمندي كسب وكار در شناسايي مشتركين اثرگذار بر تلفات غيرفني شركت برق با استفاده از داده كاوي
بررسي رابطه بين رضايت شغلي و تعهد حرفه اي حسابداران در سازمانهاي خصوصي
نقش يادگيري تيمي در جذب سرمايه هاي فكري و مديريت دانش
پيش بيني قيمت سهام شركت سرمايه گذاري بهمن با استفاده از شبكه عصبي بيزين
The E-services improvement with Knowledge Management approach
رشد بازار سرمايه و تكنولوژي اطلاعات: شواهدي تجربي از بازار بورس تهران
ارائه راهكارهاي مناسب جهت قيمت گذاري اوراق اختيار فروش تبعي
سكوت سازماني به عنوان چالشي جديد براي مديريت منابع انساني
نقش مديريت در استراتژي هاي كاهش هزينه در شركت آب و فاضلاب استان سمنان
ريسك و مديريت ريسك در حسابداري و كنترل مديريت
بررسي تأثير اهرم هاي مالي و سودآوري بر ساختار سرمايه صنعت دارويي بورس اوراق و بهادار تهران
نقش ابزار مديريت دانش در پيشبرد كارآفريني سازماني
بررسي وضعيت مديريت كيفيت جامع در بيمارستانهاي دولتي و خصوصي شهر ايلام
بررسي تاثير نظام مديريت استعداد بر جانشين پروري در سازمان هاي دولتي شهر شيراز
بررسي رابطه اهميت در مرحله برنامه ريزي حسابرسي و انتخاب نمونه در پرونده هاي حسابرسي در سالهاي 92 تا 87
آموزش مسئوليت هاي مديريتي براي كنترلهاي داخلي؛ شكاف ادراك بين اساتيد حسابداري و مديريت در دانشگاه هاي ايرن
بررسي افزايش توان و تمايل كاركنان در افزايش بهره وري در شهرداري شيراز
بررسي رابطه بين ساختار مالكيت و نوع گزارش حسابرس در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
مديريت تغيير و پذيرش سيستم هاي اطلاعات مديريت
بررسي نقش ريسك و ارزش شركتها بر ميزان افشاي اختياري
ارزيابي عملكرد شركت هاي دولتي واگذار شده به بخش خصوصي با مدل BSC
ارزيابي فني و حقوقي نظام حسابرسي و نظارت مالي بر موقوفات ايران
ارزيابي و تجزيه و تحليل توانمندي تكنولوژيك (مطالعه موردي: شركت محور خودرو)
بررسي تاثير مديريت استراتژيك منابع انساني بر فرهنگ سازماني مطالعه موردي: سازمان تامين اجتماعي استان كرمانشاه
تمركز مالكيت، سهامداران نهادي و نامتقارني اطلاعاتي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي عوامل تأثيرگذار بر توسعه و افزايش كارآيي ترمينالهاي كانتينري
رقابت بازار محصول و معيارهاي مختلف كيفيت سود مبتني بر اصول فعاليت بازار
بررسي ارتباط جو سازماني و نوآور بودن در فرآيند
بررسي عوامل موثر بر رفتار مصرف كننده در تجارت الكترونيكي
بررسي عملكرد خوشه صنعتي چاي استان گيلان
نگرش سيستمي و بهبود سازماني
بررسي اثر ابعاد سرمايه روانشناختي بر تعهد سازماني كاركنان شركت توزيع برق خراسان
خلاقيت و نوآوري با رويكرد سازمانهاي آينده
مديريت استراتژيك و خلاقيت و نوآوري سازماني
تاثير به كارگيري استانداردهاي بينالمللي گزارشگري مالي بر نسبت هاي مالي
بررسي مقايسه اي مديريت استراتژيك و برنامه ريزي استراتژيك
اولويت بندي عوامل مؤثر در هماهنگ سازي زنجيره تأمين با بهره گيري از تكنيك AHP
بازاريابي سياسي رويكردي نوين در بازاريابي ايران
بررسي استراتژي هاي قيمت گذاري در بازاريابي
بررسي تاثير ساختار بازار بيمه بر عملكرد بازار بيمه ايران
بررسي اثر حضور شركتهاي توليدي در نمايشگاه هاي بين المللي بازرگاني تهران بر موفقيت تجاري آنها
بررسي ارتباط بين اندازه موسسه حسابرسي، تعداد صاحبكاران موسسه حسابرسي با كيفيت حسابرسي
بررسي دلالت هاي نظريه ها و سبك هاي مديريت در بروز نوآوري
بررسي تأثير كيفيت اطلاعات حسابداري بر عدم تقارن اطلاعاتي در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تأثير كيفيت حسابرسي بر مديريت سود
تأمين مالي وقف با استفاده از اوراق بهادار اسلامي (صكوك)
بكارگيري مدل حسابداري تعهدي در بخش عمومي:يك بررسي تطبيقي بين كشورهاي استراليا، انگليس، نيوزيلند
حسابداري سرمايه انساني در باشگاه هاي فوتبال
توسعه مدل مناسب دفتر مديريت پروژه شركت هاي نرم افزاري (مطالعه موردي : شركت فناوري اطلاعات بهاران)
بررسي رابطه بين فعاليتهاي خودكنترلي و استرس شغلي كاركنان (مطالعه موردي: شركت گاز استان ايلام)
رابطه بين هزينه حقوق صاحبان سهام با كيفيت سود شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (بر اساس رويكرد مقايسه اي شركتهاي با كيفيت سود بالا و كيفيت سود پايين)
تاثير ساختار هيأت مديره بر رتبه افشاي اطلاعات شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
رتبه بندي بانك هاي بورسي با روش تصميم گيري چند معياري
بررسي تاثير استراتژي هاي مديريت سرمايه در گردش بر سودآوري و ارزش شركت ها
تاثير ساختار هيأت مديره بر ضريب واكنش سود (ERC) شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي پايداري اجزاي تغييرات وجه نقد در پيش بيني سود و تأثير آنها بر اقلام تعهدي آتي
بررسي تاثير نوآوري سازماني بر نوآوري محصول، عملكرد نوآورانه و بازار شركت
مديريت برندوشخصيت برند
مديريت تغيير و تحول
بررسي رابطه بين فعاليتهاي مديريت زمان و استرس شغلي كاركنان (مطالعه موردي: شركت گاز استان ايلام)
بررسي رابطه بين فعاليتهاي مديريت زمان و خودكنترلي كاركنان (مطالعه موردي: شركت گاز استان ايلام)
بررسي مفهومي روش هاي توسعه ي چابكي در سازمانها
حسابداري مديريت و روش هاي نوين ارزيابي عملكرد
بررسي رابطه بين عوامل برون سازماني و مطالبات معوق بانكي (مورد مطالعه: بانك ملت استان سمنان)
بررسي رابطه بين بازده غير عادي سهام و نسبت هاي مبتني بر بازار در بورس اوراق بهادار تهران (مطالعه موردي: صنايع خودرو و فلزات اساسي)
مديريت شاخصهاي كارآفريني و نقش آن در موفقيت صنايع كوچك و متوسط استان تهران
امكان سنجي طراحي و تدوين نظام مديريت ريسك در پالايش نفت (مطالعه موردي: پالايش نفت آبادان)
بهينه سازي سبد سهام با استفاده از تكنيك برنامه ريزي آرماني (Gp)
ارائه مدلي به منظور بررسي نقش مسئوليت اجتماعي در ارزيابي عملكرد مؤسسات كوچك و متوسط (مطالعه موردي: مراكز آموزش عالي غيرانتفاعي مشهد)
راهكارهاي موفقيت شاخصهاي كارآفريني در صنايع كوچك و متوسط ايران (مطالعه موردي: صنايع كوچك و متوسط استان تهران)
مديران تحول گرا واشتباهات تحول در سازمانها
بررسي رابطه رهبري تحول آفرين و كيفيت زندگي كاري
بررسي رابطه بين كيفيت خدمات و رضايت مشتريان در شركت مخابرات شهرستان خرم آباد
بررسي رابطه بين گرايش به يادگيري و تسهيم دانش با نوآوري كاركنان در اداره كل پست استان گلستان
بررسي عوامل موثربركارآفرين بودن كاركنان درجهت توسعه كارآفريني سازماني
بررسي رابطه بين مديريت سرمايه در گردش و عملكرد شركها با در نظر گرفتن محدوديتهاي مالي در بورس اوراق بهادار تهران
مديريت تكنولوژي ،تحقيق وتوسعه
بررسي رابطه بين رويدادهاي مالي واقعي و مديريت سود در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي تاثير مديريت دانش بر بهره وري نيروي انساني
بررسي تأثير حاكميت شركتي بر ميزان افشاي داوطلبانه اطلاعات
بررسي رابطه بين تغييرات مالكيت نهادي و اقلام تعهدي اسفنديار ملكيان ، مجتبي همايون نيا فيروزجاه
بررسي تاثير خصوصي سازي بانكها بر عملكرد مالي (بانكهاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران)
بررسي ميزان دانش ، نگرش و عملكرد حسابداران شهر مشهد نسبت به كاربرد رايانه و اينترنت در حيطه شغلي
موضوع مقاله: تاثير فناوري اطلاعات بر مديريت منابع انساني
رابطه بين كيفيت اقلام تعهدي و شاخص هاي راهبري شركتي
ارائه الگويي جهت سنجش عوامل بروز ضعف در كنترل هاي داخلي نظام بانكي با استفاده از تكنيك دلفي فازي
بررسي محتواي اطلاعاتي ارزش دفتري سهام و سود خالص در شركت هاي قوي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي نقش و جايگاه رهبري تحول آفرين در سازمان
بررسي رابطه شاخصهاي سازمانهاي متعالي از نظر پيترز و واترمن با عملكرد سازمان (مطالعه موردي: منطقه ويژه اقتصادي، بندر امام خميني (ره))
بررسي مقايسه اي عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسي صورتهاي مالي از منظر حسابرسان مستقل و مديران اجرايي
نقش رسانه هاي جمعي در مديريت بحران گردشگري
طراحي مدلي براي ارزيابي مدارس هوشمند شهر تهران
بررسي تاثير خوداظهاري مالياتي بر درآمد در اداره كل امور مالياتي شرق تهران
ثروت هاي طبيعي نعمت يا نقمت
رويكرد اصولي براي پياده سازي موفق ITLI
تأملي بر رابطه ويژگي هاي شخصيتي و كارآفريني درون سازماني
بررسي ميزان تاثير عوامل بازاريابي داخلي بر كيفيت خدمات رساني كاركنان به مشتري (مطالعه موردي: بيمه ايران)
رابطه فرهنگ سازماني و كاربرد نوآوري حسابداري مديريت در شركتهاي بورس اوراق بهادار تهران
بررسي تاثير تصوير ذهني برند بر وفاداري كاركنان (مطالعه موردي: سازمان صدا و سيماي مركز آذربايجان شرقي شبكه سهند)
بررسي رابطه بين محافظه كاري مشروط و بازده مجموع دارايي ها (شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
بررسي رابطه بين كيفيت گزارشگري مالي با معيار اقلام تعهدي اختياري و سررسيد بدهي و كم سرمايهگذاري در شركتهاي بورس اوراق بهادار تهران
بررسي سبك هاي فرهنگ سازماني از ديدگاه كارمندان اداره آموزش و پرورش شهر نورآباد ممسني
نقش مديريت فردي كارآفرينان در رسيدن به اهداف
مهندسي مجدد فرآيندهاي كسب و كار
بررسي جايگاه فلسفه ايده آليسم در مديريت مشاركتي
تطبيق مدل EFQM با Fuzzy ANP و Fuzzy DEMATEL براي بيمارستان
رابطه بين نقدشوندگي بازار سهام و امتياز افشا
بررسي رابطه خطاي پيش بيني سود و جابجايي مديرعامل در شركتها
بررسي تاثيرعوامل بازاريابي اجتماعي بر ارزش برند (بانك ملت) از ديدگاه مشتريان (مطالعه موردي شعب بانك ملت خراسان شمالي شيروان)
بررسي رابطه فرهنگ سازماني با مسئوليت پذيري اجتماعي (موردمطالعه: دانشگاه علمي كاربردي شهرستان ملاير)
رابطه فرهنگ سازماني و اخلاق حرفه اي
بررسي تأثير سررسيد بدهي بر ناكارايي سرمايه گذاري شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي و تحليل علل افزايش مطالبات معوق بانك مهر اقتصاداستان ايلام
فرايند قراردادها، ساز و كاري به منظور تقاضا براي حسابداري و حسابرسي
ارائه مدل چند هدفه جهت بهينه سازي و افزايش عملكرد زنجيره تامين با رويكرد فراابتكاري
ارائه مدل چند هدفه جهت بهينه سازي زنجيره تامين
ارائه مدل چند هدفه جهت بهينه سازي و كاهش ريسك زنجيره تامين
اولويت بندي عوامل كليدي موثر بر موفقيت توسعه محصولات جديد در بنگاه هاي كوچك و متوسط (مطالعه موردي شهرك صنعتي آمل)
بررسي زيرساخت هاي اجراي صحيح ماليات بر ارزش افزوده در استان خوزستان
بررسي تاثير حق الزحمه حسابرسي بر كيفيت حسابرسي ( شواهدي از بورس اوراق بهادار تهران)
اولويت بندي عوامل سرمايه فكري موثر بر عملكرد هيات علمي دانشگاه ; يك مطالعه موردي
رابطه بين خودشناسي و اضطراب كاركنان
تعيين رابطه ارزشهاي معنوي رهبري خدمتگزاربا انگيزه دروني و بيروني كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان
كاربرد سرمايه فكري در سيستم مديريت ارتباط با مشتري
چابكي سازماني
بررسي بكارگيري روش هاي غني سازي شغلي و توسعه شغلي در بانك مسكن استان خراسان رضوي
بررسي رابطه انواع سبك هاي رهبري با ميزان تفكر استراتژيك در مديران سازمان هاي دولتي استان يزد
سلامت سازماني، پيامد توجه به رفتار هاي اخلاقي در سازمان
تحليلي بر وضعيت عملكرد حسابرسي داخلي (مطالعه موردي: شركت برق منطقه اي تهران)
مدل سازي ريسك اعتباري مشتريان بانك با به كارگيري رويكرد گروهي درطبقه بندي چند كلاسه
تأثير رهبري مخرب بر رفتارهاي انحرافي بواسطه استرس شغلي و بهزيستي روانشناختي در بين كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان
صفحات هواداري برند، ابزاري قدرتمند در بازاريابي
بررسي تاثير خصوصي سازي شركتهاي دولتي بر ارزش افزوده اقتصادي آنها
بررسي تاثير قابليتهاي برنامه ريزي بازاريابي بر عملكرد كسب و كارمطالعه موردي : شركتهاي غذايي فعال مستقر در شهركهاي صنعتي استان تهران
بررسي تاثير حاكميت شركتي بر سرعت تعديلات ساختار سرمايه شركتهاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران (مطالعه موردي صنعت سيمان)
بررسي اثرات متغيرهاي اقتصادي برچسبندگي هزينه هاي اداري و فروش در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
كاربرد مدل تريگو و كاستانزو در پيش بيني ورشكستگي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي تاثير سرمايه فكري بر عملكرد مالي شركت ها (مورد مطالعه: شركت هاي موجود در صنعت سيمان، گچ و فعاليت هاي وابسته)
بررسي تاثير تبليغات بر ارزش ويژه برند در بانك پارسيان
برررسي ارتباط بين ارزش بازار با نقدينگي ، سودآوري و ارزش افزوده اقتصادي
بررسي ارتباط ميان اقلام تعهدي سرمايه در گردش و عدم اطمينان محيطي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
روش شناسي براي ارزيابي پيش بيني قابليت اطمينان سيستم هاي برنامه ريزي توليد
نقش گرايش كارآفرينانه بر توانمندسازي كاركنان در كسب و كارهاي كوچك و متوسط (موردمطالعه : كسب و كارهاي كوچك و متوسط واقع در شهرك علمي وتحقيقاتي)اصفهان
بررسي تأثير استراتژيهاي توسعه كسب و كار در حمل و نقل چند وجهي
مزايا و معايب استفاده از سيستم ERP
ميزان فرهنگ اخلاقي سازماني در بين مديران و كاركنان اداره كل ورزش و جوانان استان اصفهان
اشكال سرمايه
ارائه يك مدل چند هدفه لجستيك معكوس با درنظر گرفتن عدم قطعيت در تقاضا
بررسي رابطه تعهد سازماني و سلامت سازماني (مطالعه موردي: سازمان آموزش فني و حرفه اي استان مازندران)
بررسي نقش عدالت سازماني بر سلامت سازماني كاركنان امور مالياتي سيستان و بلوچستان
بررسي رابطه بين چابكي سازماني با كيفيت ارائه خدمات از ديدگاه مشتريان (مطالعه موردي: بيمه البرز)
بررسي تاثير تبليغات بر عملكرد تجاري در بانك پارسيان
بررسي تاثير اجراي خودكنترلي بركاهش هزينه هاي كيفيت (مورد مطالعه: سالن بدنه شركت پارس خودرو)
تاثير سود فصلي بر نقد شوندگي در بازار سرمايه ايران
بررسي عوامل محيطي و تدوين استراتژيهاي رقابتي بانك كشاورزي استان مازندران
بررسي رابطه تخلف مالياتي بر اساس نرخ موثر ماليات نقدي با عدم اطمينان در بازده آتي شركت بر اساس ريسك نامطلوب شركت
شناسايي و تبيين رابطه مديريت استعداد با رضايت شغلي معلمان مطالعه موردي: دبيرستان هاي آموزش و پرورش شهرستان لنگرود
بررسي رابطه سرمايه اجتماعي و تعارض سازماني بين فردي
تعيين موقعيت اداره امور مالياتي استان مازندران با رويكرد استراتژيك و ماتريس تجزيه و تحليل داخلي و خارجي
بررسي تأثير هوش مالي بر ريسكپذيري سرمايهگذاران در بورس اوراق بهادار تهران
ارتباط ونقش برنامه ريزي استراتژيك در تكنولوژي آموزشي
نقش سيستم برنامه ريزي منابع سازمان در ارتقاي چابكي سازمان
بررسي ارتباط بين ساختار سرمايه با رشد شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي ارتباط بين ساختار سرمايه با ارزش وثيقه اي دارايي و عملكرد شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
شناسايي حباب قيمتي بورس اوراق بهادار تهران با رويكرد پويايي سيستم ها
حكمراني خوب و توسعه اقتصادي
بهبود فرايند ياددهي يادگيري با تمركز بر اصلاح شاخص هاي عملكرد
بررسي رابطه ي سطح اشتغال و عملكرد در شركت هاي خانوادگي و غيرخانوادگي
تعيين رابطه بين فراواني بند هاي گزارش حسابرس با هزينه سرمايه در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي رابطه تناسب بين چرخه عمر محصول و استراتژي قيمت گذاري با عملكرد محصول
بررسي ارتباط ارزش هاي فردي با خلاقيت كاركنان در جهت ارتقا خلاقيت (مطالعه موردي شعب بانك كشاورزي استان اصفهان)
بررسي رابطه بين مولفه هاي ريسك اطلاعاتي و صرف ريسك
بررسي ارتباط ميان مهارت هاي مديريتي، اثر بخشي گروهي و جوسازماني
بررسي ميزان آشنايي با اخلاق حرفه اي در بين كاركنان موسسات حسابرسي ايران
بررسي اثر نقدشوندگي بر ساختار سرمايه در شركتهاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
بررسي عوامل موثر بر رضايت مشتري در تجارت بين الملل مطالعه موردي: اتاق بازرگاني اصفهان
بررسي چگونگي تأثيرگذاري تبليغات و ترفيع قيمت بر ارزش ويژه برند (مطالعه موردي: بانك شهر)
بررسي اثر بازار رقابتي محصول بر هموارسازي سود شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
مديريت دانش و رابطه آن با بهره وري منابع انساني در يك سازمان دانش بنيان
تاثير ويژگيهاي شركتها در سطوح مختلف توزيع نرخ موثر ماليات با استفاده از رگرسيون چندك
بررسي رضايت شغلي به عنوان عامل تاثيرگذار بر اجتماعي شدن كاركنان تازهوارد
بررسي رابطه بين كيفيت زندگي كاري و كارآفريني سازماني (مطالعه موردي: جهاد كشاورزي استان فارس)
بررسي نقش منطقه آزاد چابهار در توسعه كارآفريني
امكان سنجي استقرار نظام آموزش مجازي درشركت توزيع برق تهران بزرگ
بررسي مديريت تعارض در سازمانها
بررسي رابطه ي ساختار مالكيت و ويژگي هاي هيئت مديره با سرمايه فكري در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نقش اخلاق و هوش اخلاقي درسازمان
رضايت مشتري و فلسفه مديريت ارتباط با مشتري
بررسي تاثير محدوديت هاي مالي بر رابطه بين مديريت سرمايه در گردش و عملكرد مالي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
هويت سازماني ضرورتي براي سازمانهاي نوين
تجديد ارائه در كاربرگ هاي 16 ستوني
بررسي تأثير ويژگي هاي شخصيت سرمايه گذاران بر ميزان ريسك پذيري آ ن ها در بورس اوراق بهادار تهران
مقايسه و سنجش ميزان نوآوري مديريتي در سازمان هاي دولتي با نگاهي به ارزش هاي مديريتي و جو سازماني (مطالعه موردي: سازمان بهزيستي و كميته امداد استان كرمانشاه)
پايداري اقلام تعهدي و جريانات نقدي درآمدهاي عملياتي و بازده آتي دارايي ها
نقش اخلاق در حرفه حسابداري
محيط كار ماكروارگونوميك، بستري مناسب براي ارتقا بهره وري (به انضمام مطالعه موردي)
استراتژي بودجه ريزي نگرش زيرساختي به مدل بودجهريزي بر مبناي عملكرد
بررسي اثر تبليغات بر قصد خريد برند فروشگاهي (مطالعه موردي : فروشگاههاي منتخب زنجيره اي رفاه در استان مازندران)
بررسي عوامل مرتبط با رضايت شغلي و رابطه آن با جو سازماني در بين كاركنان كارخانه كاشي تبريز
بررسي ارتباط سرمايه انساني، بهره وري و ارزش بازار شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي تأثير حاكميت شركتي بر مديريت سود در شركتهاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
بررسي مشكلات و موانع تحقيق در رشته حسابداري از ديدگاه مدرسين حسابداري: مورد مطالعه واحدهاي منطقه هفت دانشگاه آزاد اسلامي

  

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید