انتشار مقالات همایش ملی گیاهان دارویی در مرجع دانش

http://www.callforpapers.ir

همایش ملی گیاهان دارویی

مجموعه مقالات همایش ملی گیاهان دارویی در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید . همایش ملی گیاهان دارویی    11 تا 13اسفند 1393  توسط جهاد دانشگاهی واحد مازندران  با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در ساری برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 1207 عنوان مقاله تخصصی شامل 1207 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در همایش ملی گیاهان دارویی

نگرش تحقيقاتي بر كشت و توسعه گياهان دارويي
ارزيابي اثرات ضد مالاريايي گياهان دارويي
بررسي پراكنش و فيتوشيميايي تعدادي از گونه هاي دارويي و معطر استان مازندران
بررسي اثر صادرات منابع طبيعي (به جز نفت و گاز) بر رشد اقتصادي كشور
اثر تركيبات مختلف گزنه ، شنبليله، مريم گلي و وسمه بر عملكرد مرغ تخمگذار
بررسي رشد و بيان ژن كومارات كوآ ليگاز (4CL) در گياهچه ريحان سبز تحت تاثير تيمارهاي آلومينيوم و نانوآلومينيوم


بررسي اقتصادي بازاريابي ريواس
بازاريابي و بازرگاني گياهان دارويي (اقتصاد گياهان دارويي)
بررسي پاراكلينيكي عصاره اتانولي (Achillea millefolium) بومادران بر الكتروكارديوگرام ، آنزيم هاي قلبي و الكتروليت هاي سرم گوسفند
ارزش دارويي و اقتصادي گياهان دارويي و معطر كشور
بررسي تغييرات متابوليسمي حاصل از تنش هاي خشكي و كودهاي ماكرو و ميكرو در گياه دارويي مرزه (Satureja hortensis)
ارزيابي عملكرد اسانس گلپر بر مهار رشد و توليد آفلاتوكسين توسط آسپرژيلوس پارازيتيكوس
ارزيابي تاثير استفاده از پودر چاي سبز (Camellia sinensis) در جيره طيور گوشتي آلوده شده با Eimeria tenella بر ميزان دفع اووسيست در مدفوع
كاركرد سيكل سل.لي در معرفي نسل جديد محرك هاي توليد مواد اوليه دارويي
مقايسه كارايي نشانگرهاي رتروترانسپوزوني IRAP و REMAP مبتني بر LTR هاي جو در گياه دارويي بادرنجبويه (L.Melissa officinalis)
بررسي اثر مكمل زنجبيل بر جوجه هاي گوشتي نژاد Ross
ديمكاري گياهان دارويي در ايران
اثر تاريخ كاشت و تراكم گياهي بر خصوصيات مورفولوژيك گياه دارويي مرزه (Saturejahortensis L.)
بررسي اثرات 15 عصاره گياهي بر درمان بيماري كوكسيديور در طيور
بررسي اثر كودهاي بيولوژيك بر جوانه زني و رشد گياهچه ارقام بابونه
بررسي تاثير امواج فراصوت بر درصد جوانه زني در گياه دارويي باريجه
تاثير جنس پتريديش در درصد جوانه زني و ظهور آلودگي در مطالعات
بررسي اثر بازدارندگي عصاره گياه دارويي زيره سبز بر رشد علف هاي هرز
بررسي تاثير سرمادهي و اسيد سولفوريك بر جوانه زني بذر گياه دارويي مورد (Myrtus communis L)
بررسي تاثير غلظت هاي مختلف هورمون ايندول بوتريك اسيد و قطر قلمه در ريشه زايي قلمه گياه دارويي مورد (Myrtus communis L)
بررسي تاثير سرمادهي، خراش دهي و اسيد جيبرليك بر رفع ركود و جوانه زني بذر گياه دارويي مورد (Myrtus communis L)
بررسي مقادير مختلف نيتروژن بر خصوصيات كيفي و كمي در جمعيت هاي مختلف رازيانه (Foeniculum vulgare Mill)
تاثير محلول پاشي متانول و نتيرات پتاسيم بر برخي خصوصيات كمي و كيفي گياه دارويي ماريتيغال (Silybum marianum)
اثر ازديادي چند ژنوتيپ مهم در گل محمدي (Rosa dmamscena Mill)
تاثير سرمادهي مرطوب و هورمون بنزيل آمينوپورين بر شكست خواب بذر گياه دارويي باريجه (Ferula gummosa)
بررسي واكنش گياه دارويي باباآدم (Aractium Lappa) به تنش خشكي و شوري در مرحله جوانه زني
ارزيابي تيمار سرمادهي مرطوب ، بر شكست خواب و القا جوانه زني بذر گياه دارويي كرفس كوهي (انجدان) ((.Levisticum officinale koch)
بهينه سازي كشت بافت گياه دارويي مرزه (Satureja hortensis L)
بازاريابي و بسته بندي گياهان دارويي
اثرات Fusarium proliferatum بر ميزان توليد سيليمارين در ريشه هاي مويين گياه خار مريم (Silybum marianum)
القاي ريشه هاي موئين در گياه داروي خرفه (portulaca oleracea) با استفاده از آگروباكتريوم ريزوژنز (Agrobacterium rhizogenes)
بررسي كاربرد گياه دارويي گل گاوزبان در توليد پوشش هاي خوراكي از ژلاتين پوست ماهي
تاثير زمان برداشت بر عملكرد گياه آويشن دنايي
بررسي مزيت نسبي صادرات رازيانه ايران و كشورهاي عمده صادر كننده اين محصول
بررسي اثر دگرآسيبي اندام هوايي رازيانه، افسنطين و گل گاوزبان بر شاخص هاي رشدي يولاف وحشي (Avena fatua) در مرحله سبز شدن تحت شرايط گلخانه
بررسي تاثير مايكوريزي بر پارامترهاي رشد در گياه دارويي شيرين بيان
بررسي سطوح مختلف ازت و هرس كل بر عملكرد گياه دارويي ماريتيغال (Silybum marianum cv. Budakalazi) در منطقه پيكان شهر
پتانسيل اقتصادي توليد و فرآوري گياهان دارويي در ايران و جهان
اثر غلظت هاي مختلف عصاره كمپوست شهري (نيتروژن ، فسفر، پتاسيم) بر ظهور و رشد اوليه تره ايراني (Allium ampeloprasum persicum)
اثر تنش شوري بر خصوصيات مورفولوژي زيره سبز (Cuminum cyminum)
بررسي تنش شوري بر جوانه زني گونه دارويي Plantago ovata
بررسي تاثير بهره برداري به روش تيغ زني بر ادامه حيات گونه Ferula gumosa (باريجه) در استان اصفهان
بررسي جوانه زني و توليد پيازچه موسير ايراني (Allium hirtifolium Boiss) در محيط Invitro
ريزازديادي گياه دارويي زرين گياه Dracocephalum kotschy با استفاده از تكنيك كشت تك گره
بررسي تاثير تنظيم كننده هاي رشد گياهي بر باززايي گياه دارويي زيره سياه (Bunium persicum Bioss)
تاثير سطوح مختلف اسيد جيبرليك بر جوانه زني بذر برخي از گونه هاي جنس مريم گلي (Salvia L)
تاثير وزن هزار دانه بر جوانه زني بذر گونه هاي مختلف گياه دارويي مريم گلي (Salvia L.)
بررسي تاثير سطوح مختلف اسيد جيبرليك بر تحريك جوانه زني بذر برخي از توده هاي جنس بابونه (Anthemis L)
پيش بيني بهترين زمان مصرف نيتروژن به وسيله قرائت هاي كلروفيل متر SPAD در كدوب تخمه كاغذي
بررسي اثر پرايمينگ بر روي جوانه زني بذر رازيانه
جايگاه ايران در بازار جهاني و پتانسيل هاي موجود در كشور در زمينه توليد و توسعه كشت گياه دارويي عناب
ارزيابي اثرات استفاده از سطوح مختلف گياهان دارويي بادرنجبويه ، شاه اسپرم و نعناع كوهي بر عملكرد مرغ هاي تخم گذار
بررسي عملكرد كمي نعناع فلفلي در چين هاي مختلف در شهرستان كرمان
تاثير مقادير مختلف كمپوست زباله شهري غني شده و غني نشده بر خصوصيات كمي و كيفي گياه دارويي مرزه (Satureja hortensis L)
بررسي اثر مقادير مختلف كمپوست زباله شهري و تلفيق آن با كود شيميايي بر خصوصيات كم و كيفي نعناع فلفلي (Mentha piperita L)
تاثير تنش شوري بر جوانه زني و رشد اوليه گياهچه قدومه (Alyssum bracteatum)
ارائه روشي بهبنه جهت سازگاري گياهان حاصل از تكثير درون شيشه اي گياه دارويي صبر زرد Aloe vera L
تاثير عوامل موثر بر پذيرش بيمه محصولات كشاورزي از جانب توليد كنندگان گياهان دارويي در استان مازندران
اثر پيش تيمار اسيد ساليسيليك بر جوانه زني و رشد گياهچه گياه دارويي انيسون (Pimpinella anisum L) تحت تنش شوري
تاثير پرايمينگ بر مولفه هاي جوانه زني و رشد گياهچه گياه دارويي بومادران (Achillea millefolium)
بررسي تاثير نيتروژن ، فسفر و پتاسيم بر عملكرد و تركيبات اسانس آويشن زراعي (Thymus vulgaris L)
بررسي فعاليت ضد ميكروبي اسانس گياه مرزنجوش بر روي پاتوژن هاي بيماري زاي گياهي
بررسي تاثير ورميكمپوست و اسيدهاي آمينه بر عملكرد گل و اسانس بابونه
بررسي اثر مصرف كود مايع به همراه كودهاي متداول بر شاخص هاي فيزيولوژيك گياه كتان رقم Bavaria
بررسي اقثر تيمارهاي مختلف كودي بر صفات مورفولوژيك و عملكرد دانه ارقام مختلف كتان
بررسي روابط بين عملكرد دانه و برخي خصوصات كمي گياه دارويي كتان (رقم Bavaria) تحت تاثير تيمارهاي مختلف كودي
تاثير استفاده از كود مايع به همراه كودهاي مرسوم بر عملكرد دانه و اجزاي عملكرد گياه دارويي كتان رقم Bavaria
بررسي همبستگي بين عملكرد دانه و صفات مورفولوژيك ارقام كتان تحت تاثير مصرف كود مايع و كودهاي مرسوم
بررسي اثرات آللوپاتيك اسانس ميخك (Myrtaceae) Eugenia caryophyllata و بومادران (Asteraceae) Achillea williamasii بر جوانه زني بذر علف هاي هرز خرفه portulaca oleraceae (portulacaceae) و شملي Rapistorum sp ( Brassicaceae) در شرايط آزمايشگاهي
بررسي تاثير اسانس گياه ترخون Artemisia drarcunculus ( Asteraceae ) و رزماري Rosmarinus officinalis(Labiatae) بر لارو شب پره هندي Plodia interpunctella Hb روي كشمش سبز رقم پيكاني در شرايط آزمايشگاهي
تاثير عصاره پونه بر وزن لاشه و اجزاي دشتگاه گوارش جوجه هاي گوشتي
بررسي اثر ريشه گياه كاسني بر رشد پرزهاي روده و عملكرد جوجه هاي گوشتي
تاثير تيمارهاي مختلف حاصلخيزي خاك بر موسيلاژ، وزن هزاردانه، سطح برگ و تعداد بذر اسفرزه اواتا (plantago ovate)
ارزيابي اثرات هورمون اكسين در ريشه زايي قلمه هاي مختلف گياه دارويي Ribes khorassanicum
تاثير پيش تيمار اسيد ساليسيليك بر مقاومت به تنش سيانيد گياه كنجد
مطالعه مقاومت سيانيدي گياه كنجد (sesamum indicum) بر جوانه زني و رشد گياهچه
مقاومت به تنش خشكي با استفاده از مسير مقاومت به سيانيد در گياه خرفه
اثر پيش تيمار سيانيد پتاسيم بر جوانه زني و خصوصيات گياهچه گياه دارويي كنجد
بررسي پيش تيمار اسيد ساليسيليك بر جوانه زني و خصوصيات گياهچه تاج خروس
بررسي روند تغييرات مسير مقاومت به سيانيد بر جوانه زني كنجد به وسيله سيانيد پتاسيم و هيدروكساميك اسيد
تاثير سيانيد پتاسيم و هيدروكساميك اسيد بر جوانه زني و رشد اوليه گياهچه تاج خروس
تاثير كودهاي شيميايي، دامي و تلفيقي بر خصوصيات مورفولوژيك سه اكوتيپ بابونه آلماني (Matricaria chamomile)
بررسي عنصر بر روي ميزان برخي از متابوليت ها ثانويه سيب رقم رداسپار
القاء ريشه موئين در كاسني (Cichorium intybus L) با استفاده از سويه Agrobacterium rhizogenese 15834
تاثير گچ و نانواكسيد آهن بر عملكرد دانه و درصد روغن آفاب گردان در خاك شور سديمي شهرستان قم
بررسي جايگاه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي گياهان دارويي در استان مركزي
بررسي تاثير روش هاي تغذيه (كود شيميايي، ارگانيك و تلفيقي) بر عملكرد ماده خشك و درصد اسانس گياه دارويي بادرنجبويه
بررسي فيتوشيميايي ، عناصر معدني و خصوصيات فيزيكوشيميايي خاك و گياه Stachys byzantina منطقه چهار باغ استان گلستان
بررسي اثر نيتروژن و ميزان بذر بر عملكرد و اجزاي عملكرد گياه دارويي ماريتيغال (Silybummarianum)
بررسي عملكرد و برخي صفات زراعي و اصلاحي توذه هاي ريحان
تاثير تراكم بوته و دور آبياري بر رشد و عملكرد دانه كدوي تخم كاغذي (cucurbita pepo L)
بررسي تركيب تغذيه اي و خواص عملكردي دو گونه از جلبك هاي دريايي خوراكي
بررسي عكس العمل چند گياه دارويي نسبت به نماتد مولد غده ريشه (Meloidogyne incognita)
اثرات فيزيولوژيك تنش خشكي ناشي از پلي اتيلم گلايكول بر ويژگي هاي جوانه زني دو گونه دارويي Thymus koteschanus و Thymus daenensis
ارزيابي مديريت تغذيه اي و كاربرد مالچ آلي بر عملكرد و خصوصيات كيفي زرشك
بررسي عكس العمل گياه دارويي مرزه (Satureja hortensis) در طول فصل رشد در واكنش به تيمارهاي مختلف كود كمپوست ، ورمي كمپوست و دامي
تكثير درون شيشه اي عناب با استفاده از نمونه هاي نوك ساقه (باززايي مستقيم)
تكثير درون شيشه اي عناب با استفاده از نمونه هاي برگي(باززايي غير مستقيم)
ارزيابي اثرات تنش شوري و خشكي بر خصوصيات جوانه زني گياه دارويي بومادران (Achillea millefolium)
بررسي اثر ضد قارچي قارچ صدفي جنگل هاي شمال كشور بر روي تعدادي از قارچ هاي بيماريزاي گياهي
ارزيابي تحمل به شوري گياه دارويي روناس در مرحله جوانه زني
مقايسه واريانس توليد سه گياه دارويي با ذرت ، در مقياس تك بوته
بيوكنترل عامل بيماري پژمردگي كوجه فرنگي و عامل بيماري زردي نخود ايراني به وسيله اسانس گياه زنيان (Carum capticum)
بررسي اثرات اسيد هيوميك و پتاسيم بر روي پنيرك
بررسي اثرات تنش شوري ناشي از كلريد سديم بر خصوصيات جوانه زني و رشد اوليه گياهچه هاي درمنه خزري (Artemisia annua L)
بررسي اثر دگرآسيبي درمنه خزري بر خصوصيات جوانه زني و رشد اوليه گياهچه هاي اسفرزه (Plantago ovata)
بررسي دگرآسيبي عصاره آبي درمنه خزري (Artemisia annua L.) بر جوانه زني و رشد اوليه گياهچه هاي بذرك
مطالعه اثرات سطوح مختلف كلريد سديم بر خصوصيات جوانه زني و رشد اوليه گياهچه هاي چاي ترش (Hibiscus Sabdariffa)
بررسي فاكتورهاي مختلف جوانه زني گياه دارويي مرزه (Satureja hortensis) به سطوح مختلف تنش شوري
مطالعه اثر پتانسيل هاي مختلف اسمزي شوري بر جوانه زني و رشد اوليه گياهچه هاي ريحان (Osimum basilicum)
اثر محلول پاشي هگزاكونازول بر عملكرد گل و ميزان آپيجنين بابونه (Matricaria chamomilla) در شرايط تنش خشكي
تاثير تيمارهاي متفاوت كودي بر فنولوژي گياه كتان روغني ( Linum usitstissimum L.)
بررسي اثر عصاره متانولي آويشن كرماني (Thymus caramanicus Jalas) در كنترل ميزان رشد قارچ Aspergillus flavus
مطالعه اثرات مصرق NACL و ساكارز بر درصد و سرعت جوانه زني گياه دارويي ختمي ( Althaea officinalis)
شناسايي گونه اي شنبليله معطر (Trigonella caerulea) در ايران و بررسي صفات مورفولوژيكي آن
بررسي اثر استفاده از پيش تيمار اسيد سولفوريك بر بهبود كيفيت گياهچه هاي توليدي در گياه دارويي مرزه (Satureia hortensis L.)
بررسي اثر رژيم هاي آبياري و كود پتاسيم بر عملكرد و اجزاي عملكرد گياه دارويي گلرنگ (Carthamus tinctorius L.)
علت يابي عدم مشاركت بهره برداران در اجزاي طرح هاي مرتعداري (گياهان دارويي) با استفاده از رهيافت مشاركتي PRA در استان كرمانشاه (مطالعه موردي هفت آشيان- بخش كوزران شهرستان كرمانشاه)
مطالعه ويژگي هاي فيزيكوشيميايي ماست پروبيوتيك غني شده با فيتواسترول
بررسي اثر چاي سبز بر عملكرد و متابوليت هاي خوني بلدرچين
بررسي اثر تنش خشكي بر طول دوره هاي فنولوژي گياه دارويي مرزه تابستانه (Satureja hortensis L.)
اندازه گيري ميزان اسيدهاي چرب امگا 3 و امگا 6 تحت تاثير سطوح مختلف كودهاي نيتروژن ، فسفر و پتاسيم در كتان روغني
تاثير سطوح مختلف نيتروژن ، فسفر و پتاس بر فنولوژي گياه دارويي كتان روغني
تاثير سطوح مختلف نيتروژن ، فسفر و پتاس بر درصد پروتئين و روغن و اجزاي عملكرد گياه دارويي كتان روغني
ارزيابي واكنش هاي هورمون پرايمينگ و ويتامين پرايمينگ در بذور دو توده مختلف زيره سبز
بررسي تاثير تيمارهاي مختلف آماده سازي بذر بر مولفه هاي جوانه زني بذر كدوي پوست كاغذي
تاثير تراكم كاشت بر محتواي اينولين در دو رقم شيكوره ويتلوف
بررسي اثر اسانس آويشن شيرازي (Zataria multiflora Boiss) بر جلوگيري از رشد قارچ آسپرژيلوس فلاووس
بررسي اثر شوري بر جوانه زني و رويش اوليه بذر گياه دارويي ريحان (Ocimum basilicum)
تاثير مصرف مقادير مختلف كود دامي و كود اوره بر عملكرد كمي و كيفي گياه عروسك پشت پرده در شرايط شهرستان ساوه
اثر سه نوع كود بيولوژيك و اوره بر برخي صفات كمي و كيفي گياه دارويي نعناع فلفلي (Mentha piperita L.)
بررسي ارتباط بين اجزا عملكرد، انواع عملكرد و شاخص برداشت گياه دارويي گلرنگ در كشت تابستانه
اثر آرايش كاشت بر وزن خشك كل، اجزاء تشكيل دهنده آن و سهم هر كدام در گلرنگ رقم كوسه در كشت تابستانه
القاء كالوس در گياه دارويي درمنه خزري در شرايط Invitro
بررسي جغرافياي گياهي و فرم زيستي گياهان كوهسري (آلپاين) ، پارك ملي خبر استان كرمان با تاكيد بر گونه هاي دارويي
بررسي تاثير تراكم كاشت و زمان برداشت بر درصد و عملكرد اسانس و خصوصيات مورفولوژيكي گياه دارويي بابونه آلماني (Matricaria recutita L.)در استان گيلان
بررسي اثر آللوپاتيك اسانس گياه مرزه خوزستاني (Satureja khuzestanica J.) بر دو گونه علف هرز و يك گونه باغي
بررسي اثرات حشره كشي عصاره سرخس Polypodium vulgare روي شب پره پشت الماسي
اثر پرايمينگ شوري بر مولفه هاي جوانه زني گياه دارويي خاكشير
بررسي اثر تنش شوري و سطوح مختلف پرايم بر جوانه زني گياه دارويي اسفرزه (plantago ovate)
تجمع آتروپين و اكوپولامين در ريشه هاي موئين تاتوره تماشايي (Datura innoxia) تحت تاثير ساليسيليك اسيد
ارزيابي آزمايشگاهي اثر ضد كنه اي عصاره كانسوليدا اورينتاليس و آدونيس ورناليس بر تخم و نوزاد ريپي سفالوس بورسا و هيالوما آناتوليكوم اناتوليكوم
استفاده از بذور گياه دارويي اسفرزه به عنوان نگه دارنده با ارزش و جايگزين آگار در محيط كشت بافت
اثر حشره كشي اسانس آويشن دنايي (Thymus daenensis Celak.) روي دو گونه آفت انباري و شناسايي تركيبات آن
بررسي اثر پيش تيمار بذر بر بهبود جوانه زني و قدرت گياهچه در دو رقم گياه كنجد (Sesamumindicum L.)
شناسايي و پراكنش آلودگي هاي ويروسي در كدو پوست كاغذي در استان اصفهان
بررسي اثرات آللوپاتيك عصاره آبي استخراج شده از اندام هاي مختلف گياه دارويي پونه بر صفات جوانه زني بذور نخود
بررسي اثرات آللوپاتيك بقاياي اندام هاي گياه دارويي پونه بر رشد ذرت و نخود در شرايط گلخانه
اثرات آللوپاتيك عصاره آبي اندام هاي مختلف رازيانه (Foeniculum vulgar L.) در غلظت هاي مختلف بر برخي صفات جوانه زني بذور ذرت (Zea mayz L.)
بررسي برخي از شاخص هاي جوانه زني گياه دارويي بادرشبو در واكنش به كودهاي زيستي سودوموناس و ازتوباكتر در شرايط تنش شوري
برآورد ارزش اقتصادي و بررسي اولويت فروش شش قلم گياه دارويي در شهر يزد
ارزش گذاري اقتصادي گياهان دارويي تيره نعناعيان منطقه شيركوه در شهر يزد
اثر بازدارندگي تغذيه و سمي گياه سلمه تره Chenopodium album روي شب پره پشت الماسي Plutella xylostella
بررسي باززايي مستقيم شاخساره از قطعات گره ساقه گياه دارويي گل مكزيكي ( Agastache foeniculum)
اثر تنظيم كننده هاي رشد بر ميزان كالزايي و شاخه زايي گياه درمنه Artemisia annua
اثر گياهان پوششي و كودهاي بيولوژيك بر عملكرد و اجزاي عملكرد كنجد (Sesamum indicum)
بررسي اثر شوري بر جوانه زني و رشد اوليه گياهچه گياه دارويي كنگر فرنگي (Cynara scolymus L.) و خار مريم (Silybum marianum L.)
اثر سطوح آبياري و كود نيتروژن بر برخي خصوصيات مرفولوژيكي ، عملكرد و كارايي مصرف آب گياه دارويي كاسني (Cichorium intybus L.)
بررسي سينوژنتيكي در آلبالو
بررسي تنوع ژنتيكي پنج رقم گيلاس با استفاده از صفات مرفولوژيك
ارزيابي و تعيين بهترين اسمو پرايمينگ و هيدرو پرايمينگ بر جوانه زني گياه دارويي ماريتيغال
بررسي عملكرد و صفات كيفي كنجد در سطوح مختلف دور آبياري ، نيتروژن و سوپر جاذب
بررسي اثر سطوح مختلف دور آبياري ، نيتروژن و سوپر جاذب بر عملكرد دانه و خصوصيات مورفولوژيك كنجد در منطقه بيرجند
بررسي اثر تاريخ كاشت بر ميزان عملكرد بذري 5 گونه گياه دارويي در استان مركزي (اراك)
بررسي اثر آللوپاتي گياهان دارويي اسطوخودوس، افسنطين و گردو بر جوانه زني و رشد علف هاي هرز پيچك و خرفه
بررسي اثر آللوپاتي گياهان دارويي و معطر آويشن (Thymus vulgaris L.) و اكاليپتوس (Eucalyptus globules Labill) بر درصد جوانه زني و ميزان رشد علف هاي هرز خرفه و پيچك صحراتي و گياه زراعي گندم
بررسي امكان افزايش درصد جوانه زني بذر گياه دارويي پنج انگشت Vitex pseudo negundo با استفاده از پيش تيمارهاي مختلف بذري
بررسي تاثير تجويز تانن كبراكو بر مقادير كلسيم، فسفر و آهن در آلودگي هاي انگلي گوسفندان توده مغاني
تاثير تيمارهاي اسموپرايمينگ بر خصوصيات جوانه زني گياه دارويي گلپر ايراني (Heracleum persicum)
تاثير تيمارهاي پرايمينگ بر درصد و سرعت جوانه زني و شاخص بنيه بذر گياه دارويي كما كندل (Dorema ammoniacum)
تاثير تيمارهاي اسموپرايمينگ بر بهبود مقاومت گياه دارويي شابيزك (Atropa Bella-Donna L) در مقابل تنش شوري در مرحله جوانه زني و رشد گياهچه
بررسي كشت جنين بالغ و تاثير محيط كشت و سطوح مختلف هورموني در كالزايي و باززايي گياه كنجد
تاثير كود زيستي و كود نيتروژنه بر عملكرد گل هميشه بهار
بررسي تاثير ورميكمپوست و كود زيستي فسفاته بر عملكرد و اجزا عملكرد بابونه
بررسي اثر تيمارهاي اسيد جيبرليك و نيترات پتاسيم بر بهبود جوانه زني بذر مفراح
اثر محلول پاشي هگزاكونازول بر ميزان فعاليت آنزيم هاي آنتي اكسيدان و پراكسيداسيون ليپيدي غشاء بابونه (Matricaria chamomilla L.) در شرايط تنش خشكي
تعيين غلظت كشنده پنجاه درصد (LC50) اسانس گياهان Eucalyptus salmonophloia و Eucalyptus kingsmillii روي كنه تارتن دو لكه اي Tetranychus urticae
تعيين زمان كشنده پتجاه درصد (LT50) اسانس دو گونه اكاليپتوس روي ماده هاي بالغ كنه تارتن دولكه اي Tetranychus urticae
شناسايي زنبورهاي پارازيتوئيد مگس هاي مينوزبرگ ، (Diptera: Agromyzidae) روي گياهان دارويي در منطقه كرمانشاه
بررسي تاثير كودهاي شيميايي و آلي بر برخي صفات گياه دارويي بابونه آلماني (Matricaria chamomilla L.)
اثر دوره هاي مختلف غرقاب بر جوانه زني علف هرز و گياه دارويي گل راعي (Hypericum perforatum)
اثر بازدارندگي سورگوم وحشي (Sorghum halepnse) بر رشد گياه دارويي گشنيز ( Coriangrum sativum )
بررسي اثر تيمارهاي مختلف بر جوانه زني بذر كنار وحشي (Ziziphus spina-christi)
اثرات كم آبياري و مصرف كودهاي ماكرو و ميكرو بر عملكرد كمي و كيفي گياه دارويي مرزه (Satureja hortensis)
تاثير نش خشكي بر عملكرد گياه دارويي اويشن دنايي (thymus daenensis) در چين هاي متفاوت
بررسي اثرات بازدارندگي عصاره آبي اندام هاي زميني و هوايي گياه زعفران (Crocus sativus L) بر خصوصيات جوانه زني و رشد گياهچه گوجه فرنگي
تاثير سطوح مختلف نيتروژن ، فسفر و كود دامي بر عملكرد كمي و كيفي اسانس بابونه كبير ( Tanacetum parthenium L.)
ارزيابي اثرات ضد قارچي عصاره هاي اتانولي تعدادي از گياهان دارويي جمع اوري شده از شمال ايران روي بيمارگر كپك سبز مركبات
بهينه سازي كال زايي و باززايي گياه دارويي سنبل الطيب (Valeriana officinalis)
بررسي اثر پودر رزماري بر روي عملكرد و كيفيت تخم مرغ در مرغان تخم گذار تجاري
تاثير تاريخ كاشت و تراكم بوته بر اجزاء عملكرد دانه و ميزان روغن در گياه دارويي هميشه بهار (Calendula officinalis)
سنتز متابوليت هاي ثانويه و رابطه آن با القاي جنين زايي رويشي ريزنمونه هويج تحت تيمار ساليسيليك اسيد
بررسي تاثير ساليسيليك اسيد بر سنتز آنتي اكسيدان هاي دروني آبكش ثانويه ريشه هويج و القا جنين زايي رويشي در محيط كشت بافت
نقش بهره برداري از باريجه در اعمال تعادل دام و مرتع (مطالعه موردي مرتع سوته زار در استان سمنان)
تاثير بستر كشت و اندازه پيازهاي مادري بر رشد و اندازه پيازهاي دختري گياه دارويي زعفران (Crocus Sativus)
بررسي اثر زمان هاي مختلف كاربرد هورمون IBA بر ميزان ريشه زايي گياه رزماري (Rosmarinus officinalis L.)
تعيين منطقه مناسب كشت زيره سبز و تاثير درصد رطوبت بر ميزان عصاره در نمونه هاي مشهد ، اسفراين و بيرجند
باززايي درون شيشه اي گياه دارويي Papaver pseudo-orientale
ارزيابي كالوس زايي و باززايي درون شيشه اي در گياه دارويي Papaver orientale
ارزيابي و تعيين بهترين تيمارهاي هيدروپرايمينگ و اسموپرايمينگ بر ويژگي هاي جوانه زني گياه دارويي شنبليله
خاصيت دوركنندگي اسانس اكاليپتوس Eucalyptus camaldulensis و بطري شور Callistemon viminalis روي Tribolium confusum و Sitophilus granrius
ارزيابي امكان كاهش اثرات سوء تنش ناشي از NaCl بر شاخص هاي جوانه زني و رشد گياهچه هاي گياه دارويي خار مريم (Silybum marianum) با استفاده از تكنيك پرايمينگ معدني
اثر پيش تيمار بذر با هورمون هاي تحريك كننده رشد بر ميزان مقاومت گياه دارويي صابوني (Soapwort) به تنش شوري
بررسي نحوه عكس العمل گياه دارويي صابوني (Saponaria officinalis) به سطوح مختلف تنش شوري در حالت پرايمينگ و بدون پرايمينگ
استفاده از عصاره هاي آبي و الكلي چريش در كنترل زنجره خرما
اثر محلول پاشي اسيد بوريك بر ميزان بر تجمع يافته در بذر و برخي از مواد فعال كدوي تخمه كاغذي (Cucurbita pepo subsp. pepo var. styriaca)
بررسي اثرات كود ازته و زمان برداشت روي عملكرد توليد و تركيبات متشكله اسانس و منتول در گياه نعناع فلفلي
اثر سطوح مختلف ساليسيليك اسيد بر خصوصيات مورفولوژيك و فيزيولوژيك گياه دارويي ريحان
اثر سطوح مختلف ساليسيليك اسيد بر خصوصيات مورفولوژيك و فيزيولوژيك گياه دارويي مرزه
بررسي تاثير غلظت هاي مختلف هورمون ايندول بوتريك اسيد و زمان قلمه گيري در جوانه زني قلمه هاي درختچه دارويي مورد (Myrtus communis L)
تضمين پايداري اكولوژيك در مراتع با شناسايي و معرفي گياهان دارويي (مطالعه موردي: حوزه آبخيز نور رود)
بررسي اثر دو بستر كشت و چند تيمار مختلف بر جوانه زني بذر گياه دارويي مورينگا اوليفرا
تاثير پرايمينگ بذر با ساليسيليك اسيد بر شاخص هاي سبز كردن و رشد گياهچه انيسون (pimpinella anisum L.)
بررسي اثرات سه نوع تغذيه نيتروژني بر رشد ، وزن هزار دانه و ميزان موسيلاژ گياه اسفرزه تحت تنش شوري
بررسي اثر تغذيه سطوح مختلف تخم پنبه روي ميزان گوسيپول پلاسماي خون و اثر آن روي عملكردهاي توليدي در اوايل دوره شيردهي گاوهاي هلشتاين
نخود دارويي و زراعي؛ چالش اصلاح نخود
تحليل اقتصادي كشت باز پنج گونه گياه دارويي در استان البرز
تاثيرات اسانس آويشن شيرازي بر عملكرد ، خصوصيات لاشه، پارامترهاي خوني و فلور ميكروبي ايلئوم بلدرچين هاي ژاپني
بررسي عماصر كودي پرمصرف در برخي از خصوصيات كمي گياه دارويي (Cichorium intybus)
بررسي اثر آنتي اكسيداني اسانس روغني گياه بابونه (Matricaria chamomilla L.) در كيك
بررسي اثر ضد ميكروبي اسانس روغني بهار نارنج در كيك
مطالعه اثر كودهاي دامي و نيتروژنه بر درصد جذب نيتروژن و پتاسيم از خاك در گياه دارويي سياه دانه (Nigella sativa L.)
بررسي اثر ضد باكتريايي چند گياه دارويي بر قابليت هضم ، جمعيت ميكروبي و مورفولوژي روده طيور
بررسي جايگزيني كود بيولوژيك نيتروكسين بجاي نيتروژن در سر خار گل Echinacea purpurea (L.) Moench
بررسي اثر زمان هاي برداشت (صبح، ظهر، عصر) در دوره هاي مختلف رشد (قبل از گلدهي ، هنگام گلدهي، بعد از گلدهي) بر ميزان عملكرد ماده خشك و كميت اسانس در گياه دارويي نعناع فلفلي در استان مركزي
گياهان آبزي دارويي آب بندان آقا آب بندان روستاي عزيزك/ بهنمير بابلسر
معرفي گياهان دارويي منطقه يكه باغ در استان قم
اثر انواع بستر كشت بر خواص كمي و كيفي گياه آلوئه ورا
تلفيق فرايند مهار اندوفايتهاي Taxus baccata با القا كالوس زايي در ريزنمونه هاي جنگلي
بررسي اثر پارامترهاي فرايندي بر خواص فيزيكي پودر عصاره رازيانه تهيه شده به روش خشك كردن پاششي
بررسي ابعاد آميخته بازاريابي و تجزيه و تحليل بازار گياهان دارويي با استفاده از ماتريس SWOT
تاثير افزودن اسانس مرزه خوزستاني به آب آشاميدني بر عملكرد جوجه گوشتي
بررسي اثر سميت اسانس مرزه براي جوجه مرغ
اثرات متقابل سطوح مختلف كود ازته و فسفره و خصوصيات زراعي گياه بابونه كبير
بررسي رشد بهره وري كل عوامل توليد گياهان دارويي با بكارگيري شاخص مالم كوئيست
بررسي تاثير تراكم بوته و سطوح كود نيتروژن بر شاخص هاي رشد و عملكرد اسانس در گياه دارويي زوفا (Hyssopus Officinalis) در استان مركزي
بررسي تاثير تراكم بوته و سطوح كود نيتروژن بر صفات زراعي و عملكرد اسانس در گياه دارويي زوفا (Hyssopus Officinalis) در استان مركزي
اثر عصاره زيره سبز در نفخ گوسفندان
بررسي اثر پرايمينگ بذر شنبليله تحت تنش شوري و خشي
جداسازي DNA از برگ هاي اسفرزه (Plantago ) براي آناليز ماركرهاي مولكولي
كشت ارگانيك گياه دارويي بادرنجبويه با استفاده از منابع كودهاي سبز
اثر سطوح مختلف كود نيتروژن و تراكم بوته بر عملكرد دانه و درصد اسانس زيره سبز
اثر تنش شوري بر جوانه زني بذر زيره سبز (Cuminum cyminum L.) در منطقه ايلام
بررسي اثر كاربرد توام گوگرد باكتري هاي حل كننده فسفات و باكتري اكسيد كننده گوگرد بر خصوصيات كمي و كيفي گياه دارويي كتان روغني (linum ustatissimum L.)
ارزيابي واكنش برخي جمعيت هاي گونه آويشن كوهي (Thymus kotschyanus) به تنش شوري و خشكي در مرحله جوانه زني بذر
بررسي اثر مديريت كود نيتروژن با استفاده از كلروفيل متر بر عملكرد و خصوصيات كمي عروسك پشت پرده تلقيح شده با ماده پيريدوكسين
بررسي خصوصيات ريشه و ارتفاع گياه دارويي عروسك پشت پرده (Physalis alkekengi ) تحت تاثير كود ازته و ماده پيريدوكسين
گياهان دارويي ، ميراث طبيعي در معرض خطر
اثر ميدان مغناطيسي ضعيف بر جوانه زني بذر مورد (Myrtus communis L.)
بررسي اثر آللوپاتي عصاره آبي گردو بر جوانه زني بذور علف هاي هرز خرفه و تاج خروس
تاثير كاربرد كود دامي و نيتروژن بر خصوصيات ريخت شناسي گياه دارويي هميشه بهار (Calendula officinalis L) در شرايط تنش خشكي بعد از كشت غلات
تاثير كاربرد كود دامي و نيتروژن بر خصوصيات فيزيولوژيكي گياه دارويي هميشه بهار (Calendula officinalis L) در شرايط تنش خشكي بعد از كشت غلات
بررسي اثر نماتد كشي عصاره الكلي برگ زيتون تلخ و كرچك بر نماتد مولد گره ريشه Meloidogyne javanica
اثر اليستور قارچي بر رشد ريشه هاي موئين گياه شابيزك (Atropa belladonna) در كشت تعليقي
اثر تيمار سرمايي بر جوانه زني مشگك (Ducrosia anethifolia) در پانزده جمعيت
بررسي جوانه زني گياه دارويي مشگك (Ducrosia anethifolia) تحت تاثير تيمارهاي سرمايي و هورموني
تاثير مصرف ورمي كمپوست و باكتري حل كننده فسفات بر ميزان اسانس و كيفيت آن در گياه دارويي انيسون (Pimpinella anisum)
تاثير كاربرد كود دامي و باكتري هاي ازتوباكتر و آزوسپيريلوم بر عملكرد و ميزان اسانس گياه دارويي گشنيز (Coriandrum sativum)
بررسي اثر آللوپاتيك عصاره آبي برگ و ريشه گياه گيشبرگ (Razaya stricta.dence) بر خصوصيات جوانه زني بذور كنار (Ziziphus spina-christi)
بررسي اثر تيمارهاي مختلف رفع ركود بذر در گياه دارويي باريجه Ferula gammosa
القاء اتوتتراپلوئيدي روشي مناسب جهت افزايش توليد اسكوپولامين در گياه بذرالبنج مصري (Hyoscyamus muticus)
مطالعه تاثير محيط كشت و ساكارز بر توليد آلكالوئيدهاي تروپاني در ريشه هاي موئين بذرالبنج مصري (Hyoscyamus muticus)
تاثير كاربرد لجن فاضلاب و لجن فاضلاب غني شده با كود شيميايي بر ميزان فعاليت آنزيمي خاك در دوره رويشي گياه ريحان
تاثير اثرات باقيمانده ورمي كمپوست و كمپوست بر شاخص بيولوژيك خاك تحت كشت سويا
بررسي اثر مقادير مختلف كود پلت شده دامي و اوره و ريزمغذي هاي بر برخي خصوصيات زراعي گياه دارويي كدوي پوست كاغذي (Cucurbita Pepo Var. Styriaca)
اثر دوركنندگي اسانس رزماري روي سفيد بالك Bemisia tabaci (Gennadius) (Homoptera: Aleyrodidae)
تاثير كودهاي زيستي و شيميايي بر عملكرد و اجزاء عملكرد گل در گياه دارويي بابونه شيرازي
تاثير كودهاي زيستي و شيميايي بر كميت و كيفيت اسانس گياه دارويي بابونه شيرازي
بررسي رفتار جوانه زني و سبز شدن بذور شيزوكارپ گياهان دارويي خانواده چتريان
بررسي نقش اكوفيزيولوژيكي پاپوس در گياهان دارويي
تاثير سطوح آبياري و پتاسيم بر اجزاي عملكرد و درصد روغن گياه دارويي كدوي تخمه كاغذي
كنترل نماتد زخم ريشه چاي با عصاره آبي درمنه خزري (Artemisia annua)
تاثير گونه هاي گل جعفري (Tagetes erecta , T. patula) بر نماتد زخم ريشه چاي
استخراج بتا-گلوكان جو و تاثير آن بر برخي خواص رئولوژيكي خمير گندم
بررسي اثر سطوح مختلف تنش شوري بر فاكتورهاي رشد گياهچه هاي خرفه (Portulaca oleracea L.)
بررسي اثر سطوح مختلف خشكي (به صورت كم آبي و پلي اتيلن گليكول) بر ميزان جوانه زني گياه خرفه (Portulaca oleracea L.)
بررسي اثر تنش كم آبي و كاربرد نيتروژن بر شاخص فيريولوژيك عملكرد گياه دارويي هميشه بهار (Calendula Officinalis L .)
بررسي اثر تنش كم آبي و كاربرد نيتروژن بر شاخص رشد و عملكرد كمي گياه دارويي هميشه بهار (Calendula Officinalis L .)
بررسي اثر كود ازت بر اجزاي عملكرد و درصد اسانس در گياه دارويي رازيانه (Foeniculum vulgare Mill.)
بررسي اثر فواصل كاشت بر اجزاي عملكرد و درصد روغن در گياه دارويي كدوي تخم كاغذي Cucurbita pepo L
بررسي تنش شوري كلريد سديم و تغذيه سيليكات سديم بر ميزان كلسيم و منيزيوم در سه توده گياه دارويي رازيانه
نوع شناسي عوامل موثر بر صادرات گياهان دارويي
بررسي محيط كشت مناسب جهت ريشه زايي و كالوس زايي در محيط درون شيشه گياه دارويي پروانش Catharanthus roseus L
بررسي تاثير سطوح مختلف كود نيتروژن بر عملكرد نعناع فلفلي
بررسي اثر ضد باكتريايي اسانس آويشن دنايي، آويشن خوزستاني و مرزه بختياري بر ممانعت از رشد ليستريا مونوسيتوژنز در گوشت خام مرغ و سوسيس مرغ
بررسي پلي مورفيسم ژنتيكي چند رقم گلرنگ ايران و دو رقم گلرنگ خارجي با استفاده از ماركر RAPD
بررسي وضعيت گياهان دارويي در عطاري هاي شهر كرمان
پاسخ جوانه زني و رشد گياهچه بادرشبو به شوري در بذور حاصل از گياهان تيمار شده با كودهاي شيميايي و بيولوژيك
اثر شوري بر برخي خصوصيات مورفولوژيك گياه ذدارويي صبر زرد (Aloe barbadensis Miller)
اثر تنش شوري بر نحوه تخصيص برخي عناصر معدني در گياه دارويي صبر زرد (Aloe barbadensis Miller)
مقايسه تركيبات موجود در اسانس گونه Eucalyptus oleosa بدست آمده با استفاده از روش تقطير با آب و استخراج با سيال فوق بحراني دي اكسيد كربن
بررسي اثرات تنش شوري بر جوانه زني بذر گياه قرنفل (Dianthus barbatus )
امكان سنجي توليد زعفران در غرب كشور (مطالعه موردي شهر ملاير)
اثر تيمارهاي مختلف شوري در ميزان عناصر تغذيه اي (Ca ،k، Na) برگ سه گونه مختلف نعناع
بررسي اثر عصاره الكلي نعناع فلفلي ، شويد و آويشن بر پروفايل اسيد چرب زرده تخم مرغ و عملكرد مرغ هاي تخم گذار تجاري
اثر زمان برداشت بر فنل كل ، فلاونوئيد و فعاليت آنتي اكسيداني برگ كنگر فرنگي ( Cynara Scolymus L.)
اثر شوري و رقم بر ميزان اسيد كلروجنيك ، اسيد كافئيك و تركيبات فلاونوئيدي برگ كنگر فرنگي (Cynara Scolymus L.)
تاثير شوري و رقم بر ميزان تجمع عماصر معدني در برگ كنگر فرنگي (Cynara Scolymus L.)
فعاليت آنتي اكسيداني و فنل كل برگ دو رقم كنگر فرنگي (Cynara Scolymus L.) تحت تاثير شوري در شرايط گلداني و مزرعه اي
بررسي عملكرد پيكر رويشي و اسانس گياه دارويي ريحان (Ocimum basilicum L.) تحت تاثير ورمي كمپوست و تلقيح بذور با ريزوباكترهاي تحريك كننده رشد گياه
برخي علل پوكي بذر در درختان پسته وحشي (Pistacia atlantica Desf)
بررسي تاثير امواج فراصوت و سرمادهي بر درصد جوانه زني در بذور گياه دارويي مورد
مقايسه شيوه سنتي استخراج صمغ سقز از درختان پسته وحشي Pistacia atlantica با شيوه هاي غلمي صمغ گيري از سوزني برگان
تاثير عصاره گياه سير به عنوان محرك رشد بر رشد و جمعيت ميكروبي روده جوجه هاي گوشتي
بررسي تاثير ورمي كمپوست و ريزوباكترهاي تحريك كننده رشد بر عملكرد (Ocimum basilicum L.) بيولوژيك و بذر گياه دارويي ريحان
بررسي ساختار بازار جهاني و تعيين بازارهاي هدف صادراتي گياهان دارويي و معطر
تاثير نيتروژن و تراكم بوته بر رشد ، عملكرد سرشاخه و اسانس گياه دارويي مرزه سهندي ( Satureja sahandica Bornm )
اثر جنس هاي مختلف ميكوريزا و كود زيستي نيتروكسين بر عملكرد و اجزاي عملكرد زيره سبز
بررسي كاربرد كمپوست مصرف شده قارچ خوراكي و مايكوريزا بر روي درصد و عملكرد اسانس و كيفيت سير توليدي
تعيين مناسب ترين زمان برداشت ميوه زرشك بي دانه از نظر بهبود صفات كمي
ارزيابي اثرات مديريت برداشت و روش هاي خشك كردن محصول بر فاكتورهاي كيفي زرشك بي دانه
مطالعه ارتباط زمان برداشت و شاخص هاي ميفي ميوه زرشك بي دانه
تاثير تراكم بنه و زمان اولين آبياري بر وضعيت رشدي بنه هاي زعفران

و …

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید