نمایه سازی مقالات همایش بین المللی مدیریت در مرجع دانش

 

http://www.callforpapers.ir/

همایش بین المللی مدیریت

مجموعه مقالات همایش بین المللی مدیریت   در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید . همایش بین المللی مدیریت    آذر 1393  توسط موسسه سفیران فرهنگی مبین  با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 1077  عنوان مقاله تخصصی شامل 15445  صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در همایش بین المللی مدیریت

اثر بخشي برنامه ريزي استراتژيك منابع انساني بر سازمان
ارائه مدلي جهت ارزيابي تأمين كنندگان ايران خودرو با استفاده از(FTOPSIS-FAHP)
اصول اخلاقي حاكم بر مديريت اسلامي و راهكارهاي اجرايي كردن آنها با تكيه بر انديشه هاي امام علي(ع)
اعتدال درمديريت
اگزيستانسياليزم، مديريت اگزيستانسياليستي وكاربرد آن در آموزش
انتخاب رشته دانشگاهي با كمك تكنيك هاي تصميم گيري چند معياره
آسيب شناسي نيازسنجي آموزش منابع انساني با تأكيد بر جايگاه نيازسنجي


آينده پژوهي در كتابخانه ها: كاربردفناوري معنايي براي سازماندهي اطلاعات درنرم افزارهاي كتابخانه هاي ديجيتال
بررسي تأثير ابعاد كيفيت ادراك شده بر رضايت و وفاداري مشتريان در نمايندگي هاي بيمه دانا استان ايلام
بررسي رابطه اخلاق كاراسلامي با سلامت سازماني معلمان شهر پاكدشت
بررسي رابطه آموزش و ادراك كاركنان با رضايت مشتري و عملكرد بازاريابي
بررسي رابطه بين استراتژي هاي بازاريابي و وفاداري مشتريان (مورد مطالعه: بانك هاي دولتي در شهر ايلام)
بررسي رابطه بين بافت سازماني و تفكر استراتژيك مطالعه موردي: دستگاههاي اجرايي شهر زاهدان
بررسي رابطه بين ويژگي شخصيت و خودكارآمدي در كارمندان ارگان هاي دولتي ارسنجان
بررسي رابطه سلامت سازماني و چابكي سازماني در دانشگاه علوم پزشكي شهرستان بم
بررسي رابطه ماهيت شغلي و يادگيري سازماني در دانشگاه قم
بررسي رابطه ميان رهبري تحول آفرين و گرايش به نوآوري سازماني شركت بيمه ايران
بررسي رابطه ويژگيهاي سازمان يادگيرنده با هوش سازماني در دانشگاه هاي خوي
بررسي شكاف پاسخگويي بيروني دانشگاه از ديدگاه جامعه علمي (اعضاي هيأت علمي و دانشجويان)
بررسي صفات رفتاري منفي ايرانيان (نيمه خالي پارادايم انسان ايراني)
بررسي ضرورت تربيت و آموزش مديران، متناسب با ساختارهاي متفاوت مدارس
بررسي عناصر مؤثر بر توسعه ايمني و بهداشت در صنعت
بررسي عوامل كليدي موفقيت (CSF) در پياده سازي و اجراي سيستم برنامه ريزي منابع سازمان(ERP) با استفاده ازتكنيك تاپسيس فازي(FTOPSIS)
بررسي رابطه رضايت شغلي با تعهد سازماني كاركنان اداره اطلاعات و ارتباطات
بررسي عوامل مؤثر بر تقويت استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات در بين نيروي انساني آموزش و پرورش
بررسي عوامل موثر در پرداخت بهينه ماليات و رتبه بندي اين عوامل از ديدگاه مديران و معاونان و كارشناسان مالياتي
بررسي نقش حمايت سازماني و مولفه هاي عدالت سازماني در توسعه رويكرد تحليل مسيركارآفريني
بررسي نقش رسانه هاي ديداري و چاپي در الگوي رفتار خريد سبز
بررسي نقش عوامل استراتژيك سازمان بر پياده سازي مدل EFQM در مركز طبي كودكان
بررسي نقش مديريت اسلامي در احقاق حقوق عامه با تكيه بر قانون اساسي ايران
بررسي نقش مديريت دانش به عنوان مزيت رقابتي سازمان
بررسي نقش مديريت فرهنگي در بالا بردن سطح فرهنگ سازماني
بررسي نقش ميانجي خشم مشتري در رابطه بين قوانين و مقررات بانكي با رويگرداني مشتريان از بانكها(مورد مطالعه : بانكهاي شهر ايلام)
بررسي نقش ويژگي هاي كارآفرينان بر يادگيري سازماني: رويكرد تحليل مسير
بررسي تاثير استراتژي هاي پورتر بر وفاداري مشتريان بانك ها با استفاده از مدل معادلات ساختاريافته(مورد مطالعه: شعب بانك ملت در شهر ايلام)
بررسي رابطه استرس شغلي با كيفيت خواب درپرستاران بيمارستان حضرت زينب(س) شيراز
تاثير مديريت بازاريابي استراتژيك بر روابط كسب و كار
تبيين نقش مديران آموزشي در تربيت ديني و اخلاقي كودكان
تعيين رابطه ميان مولفه هاي فراموشي سازماني هدفمند مديران با چگونگي اجراي مديريت كيفيت فراگيردر مدارس شهرستان چايپاره
تمركز مالكيت مديريتي و ميزان افشاي اختياري
توانمندسازي جامعه اطلاعاتي علوم باستان شناسي ايران با استفاده از فناوري GIS (مطالعه موردي: تپه باستاني طالب خان)
توسعه و خصوصي سازي
حضرت سليمان(ع) ، الگوي مديريت منابع انساني در قرآن
خشم، رويگرداني و ريزش مشتريان در بانكها
رابطه بين جو سازماني مراكز پيش دبستاني با رشد مهارت هاي اجتماعي كودكان پيش دبستاني
رابطه ي مولفه هاي سرمايه ي فكري و مديريت دانش دربين كاركنان آموزش و پرورش استان قم
رابطه ي بين هوش سازماني و خلاقيت كاركنان
رتبه بندي شاخص هاي بازاريابي رابطه مند برمبناي تأثير بر وفاداري مشتري
رفتار شهروندي سازماني كاركنان اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان همدان
روش شناسي در علم مديريت آموزشي
رهبري و مديريت اسلامي
شبيه سازي سيستم صف و ايجاد بهبود به كمك نرم افزار ارنا
شناسايي رويكرد هاي سرمايه هاي انساني در سازمان هاي برتر جايزه ملي بهره وري و تعالي سازماني و تطبيق آن با سازمان هاي غير ايراني
شناسايي عوامل موثر بر خشم مشتريان با استفاده از گرندد تئوري (مورد مطالعه: شعب بانك هاي دولتي شهر ايلام)
طراحي مدلي جهت ارزيابي عملكرد زنجيره تأمين با استفاده از مدل تركيبي (BSC-SCOR) تاپسيس فازي (FTOPSIS) (مطالعه موردي: شركت ايران خودرو)
طراحي نقشه استراتژي زنجيره تأمين با رويكرد تركيبي (BSC-SCOR)(مطالعه موردي:شركت ايران خودرو)
عوامل موثر در شكل گيري وفاداري مشتريان به خريد الكترونيكي
عوامل مؤثر انگيزش براي موفقيت در عرصه ي مديريت روستايي
فرايند تصميم گيري مسائل، رويكردها، با تأكيد بر كانون كنترل دروني- بيروني افراد
فرهنگ سازماني حاكم بر دانشكده هاي علوم پزشكي كرمانشاه بر اساس مدل گوفي و جونز
فرهنگ سازماني و مديريت فرهنگي
فلسفه تعليم و تربيت
ماهيت شغلي و يادگيري سازماني : بنيان هاي نظري ، رويكرد ها ، اصول و مباني
مديريت دانش
مديريت زمان ازديدگاه اسلام
مروري برچابكي سازماني وتاثير آن برسازمانها
مروري برسلامت سازماني مفاهيم و ابعاد
مروري برفرايند تصميم گيري سبكها و الگوهاي آن
مطالعه تاثير عوامل سازماني برخشم مشتري موردمطالعه : بانكهاي شهرايلام
مقايسه نقش معلم شاگرد مدرسه روشهاي تدريس و اهداف تعليم و تربيت دردوديدگاه ايده آليسم و پراگماتيسم
مقدمه اي برنيازسنجي آموزشي مبتني برالگوي شايستگي با تاكيد بركاربرد اين الگو درحوزه HR
موانع و راهكارهاي استقرار شهر الكترونيك درخوزستان
نسل چهارم مديريت دانش در عصر وب 2، گامي براي پيشرفت
نقش اعتماد در تيم هاي كاري با نگاهي به روايات معصومين(ع)
نقش مديريت زنجيره تامين سبز بر بهره وري و تعالي سازماني
نقش مديريت ريسك درفناوري اطلاعات
نگاهي به فرايند اجراي خط مشي عمومي
وفاداري الكترونيك : شناسايي و اولويت بندي فاكتور هاي موثر بر آن
نيازسنجي آموزشي مديران سازمان فرهنگي هنري شهر تهران مبتني بر الگوي تحليلي وظيفه و الزامات دانشي- مهارتي آن
ويژگي هاي مدير و حاكم اسلامي از منظر قرآن و نهج البلاغه
هنجاريابي و تحليل عاملي اكتشافي پرسشنامه ي سازگاري شغلي
ريسك گريزي سرمايه گذاردرانتخاب بهينه سبد سهام بااستفاده ازالگوريتم ژنتيك
بررسي ابعاد رفتاري شركاء مشاركت مدني صنعت ساخت؛ اعتماد و تعهدميان شركاء
بررسي درآمد عملياتي بيمارستان اميني لنگرود در سال 1391
بررسي مقايسه اي ميزان تأثير سرمايه گذاري دولت در توسعه صنعتي كشور بين سال هاي1376-92
بررسي موانع و چالش هاي طرح ملي آموزش شنا (طرح سباح) دراستان آذربايجانغربي
تاثير اجزاي سرمايه فكري بر عملكرد مالي بانك مهر اقتصاد استان قزوين
تاثير وصول مطالبات شركت هاي بازرگاني بر بوجود آمدن شركت هاي تك فعاليتي جديد
حسابداري مديريت راهبردي به عنوان ناجي حسابداري مديريت
حفاظت و ايمني صنعتي در كارخانه (كارخانه ارگونوميك)
رابطه سرمايه فكري و عملكرد مالي شركتها در بورس اوراق بهادر تهران
شناسايي چالشهاي پياده سازي مدل ايراني بودجه بندي بر مبناي عملكردو ارائه راه كار مناسب
شناسايي، رتبه بندي و ارتباط موانع اصلي بكارگيري رويكرد شش سيگما در صنايع قطعه سازي خودرو استان گيلان
مدل كاربردي پيشنهادي سرمايه ارتباطي بر عملكرد مالي بانك ها
مطالعه تطبيقي مديريت زنجيره تامين در سازمان هاي توليدي و صنعتي
مقايسه درآمد و هزينه بيمارستان شهيد انصاري رودسر در سال 1391
نقش مديريت مالكيت فكري در نوآوري باز
ارزيابي و بهبود تعهد كاري كاركنان با استفاده از روشهاي نوين انگيزشي
ارايه الگوي موفقيت مديريت دانش در سازمان پروژه محور بر اساس نظريه داده بنياد GT
ارائه مدل كاربردي براي پياده سازي مديريت دانش مشتري در سازمان هاي يادگيرنده
ارائه مدلي جهت شناسايي و سنجش عوامل مؤثر بر توانمندسازي كاركنان
ارزشيابي عملكرد كاركنان دانشگاه پيام نور مركز لامرد
ارزيابي و انتخاب تامين كنندگان در زنجيره تامين با استفاده از مدل تركيبي تحليل سلسله مراتبي فازي و تاپسيس فازي
ارزيابي و رتبه بندي شاخص هاي كيفيت زندگي كاري با استفاده از رويكردتركيبي تحليل شكاف و روش تاپسيس فازي
امكان سنجي استقرار مديريت دانش در اداره كل فرودگاههاي استان مازندران
آثار سيطرهي دانش جهاني در فرايندهاي آموزشي كشور، آسيبها و راهبردها
بررسي بهينه سازي سيستم هاي صف
بررسي تاثير انتظارات كارمندان بر رضايت شغلي آنان در صنعت نفت
بررسي تاثير هوش معنوي بر عدالت سازماني( مطالعه موردي: كاركنان سازمان ورزش و امور جوانان شهرستان اردبيل)
بررسي تاثيرتوانمندسازي كاركنان برانگيزه پيشرفت وعملكردآنان درسازمان اموراقتصادي ودارائي استان كرمانشاه
بررسي تحليلي ساختار هوش سازماني، و نقش آن در مديريت
بررسي توصيفي ويژگي هاي شخصيتي، سبك هاي رهبري، هوش فرهنگي در سازمان هاي دولتي استان گيلان
بررسي رابطه انگيزش و ميزان رضايت شغلي كاركنان اداره ورزش و جوانان شهرستان شاهرود
بررسي رابطه آمادگي پذيرش توسعه سازماني با طراحي مجددساختاروفرآيند سازماني
بررسي رابطه بين جو سازماني با ميزان خلاقيت اعضاي هيأت علمي دردانشگاه ها
بررسي رابطه بين سبك رهبري تحول آفرين با تعهد سازماني معلمان مقطع متوسطه
بررسي رابطه بين شاخصهاي رهبري تحولي و عدالت سازماني بر توانمندسازي معلمان
بررسي رابطه بين مديريت دانش و توانمندسازي شغلي كاركنان مطالعه موردي: (دانشگاه پيام نور مركز بيله سوار)
بررسي رابطه بين مديريت كيفيت جامع و يادگيري سازماني (پتروشيمي شهيد تندگويان)
بررسي رابطه بين مولفههاي هوش سازماني و سبكهاي رهبري(تحولگرا،مراودهاي) مديران
بررسي رابطه بين هوش فرهنگي با هوش سازماني
بررسي رابطه بين يادگيري سازماني، تعهد سازماني و تنبلي اجتماعي دربانك اقتصادنوين
بررسي رابطه تعهد سازماني و رضايت شغلي با كيفيت خدمات كاركنان مرتبط با مشتري بانك صادرات استان كرمان
بررسي رابطه رضايت شغلي با تعهد سازماني معلمان ابتدايي سطح شهر ديواندره در سال تحصيلي92-91
بررسي رابطه مشاركت كاركنان و تعهد سازماني آنان در نهادهاي دولتي
بررسي رهبري تحول آفرين و معنوي و نقش آنها در توانمندسازي كاركنان
بررسي عوامل موثر در ايجاد خلاقيت و نقش مديريت در پرورش آن
بررسي مديريت استعداد و مديريت دانش در سازمانهاي دانش بنيان
بررسي نظام فدرال بين ايالات متحده آمريكا و هند
بررسي نقش قوه ي مجريه در مديريت نظام جمهوري اسلامي ايران
بررسي و ارزيابي ساختار مديريتي شهرها از ديدگاه حكمراني خوب شهري
بررسي وضعيت كيفيت زندگي كاري دبيران مقطع راهنمايي شهرستان كامياران ( استان كردستان)
بررسي رابطه بين سبكهاي رهبري تحولآفرين و تعامل گرا با نگرش به  تغيير سازماني
بررسي رابطه توانمندسازي روانشناختي كاركنان با يادگيري سازماني درسازمان هاي يادگيرنده
بررسي رابطه توانمندسازي و بهره وري درشركت بازرگاني دولتي ايران
بررسي رابطه ميان انواع قدرت مورد استفاده مديران، جهت گيري و كنترل آنها و تاثير آن بر خودكارآمدي كاركنان سازمان امور مالياتي كشور
بررسي رابطه وجدان كاري و انضباط اجتماعي با بهره وري در كاركنان آموزش وپرورش
بررسي عوامل موثر بر انتخاب سبكهاي رهبري در سازمانهاي مجازي:استفاده از روش تئوري برخواسته از داده ها
بررسي و رتبه بندي شاخص هاي موثر بر كيفيت خدمات ، مطالعه موردي :ستاد قرارگاه پدافند هوايي خاتم الانبياء (ص)
بكارگيري مدلهاي رياضي در مقابله با ريسك در پروژه ها
بهبود فرآيند تداركات در محيط پروژه محور (مطالعه موردي)
تاثير مولفه هاي اجتماعيسازي، برونسازي، تركيبسازي و درون سازي مديريت دانش در توانمندسازي كاركنان (مطالعه موردي شركت برق مازندران)
تاثير و ارتباط ساختار سازمان بر خلاقيت سازماني كاركنان در شعبه هاي بانك ملي شهرستان چرداول
تأثير راهبردهاي مديريت استرس مبتني بر رويكرد شناختي- رفتاري بر كاهش اضطراب اجتماعي
تحليل تاثير تعهد سازماني بر افزايش رفتار شهروندي سازماني كاركنان
تحليل روابط بين مديريت زمان با اثربخشي سازماني بر مبناي مدل ليكين و پارسونز
در آمدي بر مباني نظري مديريت كيفيت جامع
درآمدي بر ساختار هوش سازماني: پيشايندها و پيامدها و نقش آن درمديريت
رابطه بين جو سازماني و بهره وري كاركنان ادارات ورزش و جوانان استان فارس
رابطه بين هوش سازماني و بهره وري سازماني كاركنان ادارات تربيت بدني آموزش وپرورش مناطق نوزده گانه شهرتهران
رابطه جامعهپذيري سازماني و اثربخشي سازماني در سازمانهاي دولتي شهر كرمان
رابطه ي بين هوش سازماني و خلاقيت كاركنان
رابطه ي مولفه هاي سرمايه ي فكري و مديريت دانش دربين كاركنان آموزش وپرورش استان قم
رابطه يادگيري سازماني با نوآوري سازماني كارشناسان دانشگاه تهران
رويكردي بر تسهيم دانش، چسبندگي دانش و توانمندسازي كاركنان
شناخت و تحليل خشنودي شغلي كادر پرستاري بر اساس عوامل فشارزاي مديريتي- سازماني در بيمارستان حضرت اميرالمومنين(ع) اهواز
شناسايي تعيين كننده هاي ظرفيت جذب دانش و تاثير آن بر قابليت پاسخگويي سريع سازمان
عدالت سازماني و تاثير آن بر بهروري و اثربخشي كاركنان
عوامل مؤثر بر رفتار شهروندي سازماني
كاربست مؤلفه هاي سازمان يادگيرنده در دانشگاه قم
مديريت دانش در سازمانهاي ياد گيرنده
مديريت زمان در سازمان
مديريت عملكرد در سطح تيم و شناسايي وتبيين ابعاد ،مولفه ها و شاخص هاي عملكردي
مطالعه وضعيت حمايت سازماني ادراك شده و اعتماد سازماني كاركنان دانشگاه بوعلي سينا
مقايسه سلامت سازماني دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه و دانشگاه بوعلي سينا همدان
مكتب پراگماتيسم و مديريت پراگماتيستي
موانع و راهبردهاي آموزشي مديريت دانش در سازمانهاي دولتي
هوش هيجاني در سازمان
ارائه مدلي براي رتبه بندي استراتژي هاي بانك مسكن با رويكرد استوار
ارزيابي اثر بخشي و كارايي طرح ناحيه محوري در ارائه خدمات مطلوب به شهروندان (مطالعه موردي منطقه 18 شهرداري تهران )
استراتژيهاي اقيانوس آبي و تحولات آن در مقايسه با اقيانوس قرمز
بررسي ارتباط بين استراتژي هاي كاري و افزايش حقوق (مطالعه موردي:دانشگاه فردوسي مشهد)
بررسي تحليلي رابطه استراتژي CRM با عملكرد در صنعت هتلداري
بررسي چالشها و راهكارهاي مديريت استراتژيك در زنجيره ذخيره سازي گندم
بررسي رابطه بين استراتژي تنوع پذيري محصولات و عملكرد شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي رابطه بين سرمايه فكري و كسب مزيت رقابتي شركت هاي تابعه سايپا در استان مازندران
تجزيه و تحليل استقرار بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه علوم پزشكي مازندران با مدل swot
تحليل طرح استراتژيك در مركز طبي كودكان
تدوين استراتژي براي سازمان مديريت پسماند شهر اراك با روشSWOT
تدوين استراتژي توسعه صنعت گردشگري در استان ايلام
توسعه استراتژي در شركت هاي كوچك و متوسط به منظور ايجاد پايداري و افزايش ارزش
روش فازي چندهدفه در انتخاب بهينه پورتفوليو با استفاده از الگوريتم ژنتيك
رويكرد برنامه ريزي استراتژيك همراه فناوري اطلالاعات و ارتباطات
ساختار و سازه ها در مديريت استراتژيك
سياستها و استراتژيهاي آموزش مداوم كاركنان
ضرورت مديريت استراتژيك در سازمان
مديريت استراتژيك و كاربرد آن در بازاريابي و تبليغات
مديريت سهام پروژه با استفاده از استراتژي شركت
مديريت و برنامه ريزي استراتژيك در موسسات آموزش عالي (مطالعه موردي: موسسه آموزش عالي خرد)
مديريت استراتژيك پروژه هاي سرمايه گذاري
نقش استراتژي در رابطه بين مولفههاي ساختاري و عملكرد سازماني: براساس روش امتيازي متوازن
نقش تفكر (مديريت) استراتژيك مديران در موفقيت سازمان ها
نقش مديريت استراتژيك در سازمان ها
اخلاق در مديريت
ارائه مدل بهبود كنترل سازماني با بهره گيري از امربه معروف و نهي از منكر
ارتباط بين ميزان دينداري با سلامت رواني و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
آشنائي با ويژگي هاي مديريت اسلامي
بررسي اخلاق اجتماعي و مديريت از ديدگاه آيات و روايات
بررسي اخلاق مديريت در جامعه اسلامي
بررسي تاثير رهبري معنوي مديران مدارس بر عملكرد آموزشي معلمان
بررسي تاثيرات مديريت اسلامي بر منابع انساني در سازمان ها
بررسي كاركرد تربيتي امر به معروف و نهي از منكر در سازمانهاي اداري
بررسي مباني اخلاق در كار و اخلاق كار براساس اسلام
بررسي مقايسه اي مفهوم مديريت خانواده در اسلام و دانش مشاوره خانواده
بررسي نقش تقوا در تامين سلامت روان با بهره گيري از آيات قرآن كريم در دانشجويان دانشگاه ايلام
بررسي ومطالعه ي راهكارهاي تقويت باور هاي ديني در جوانان ونوجوانان
تبيين مدل شايستگي هاي مديران مورد مطالعه: نهج البلاغه
تجلي ارزش هاي ايراني-اسلامي در عرصه مديريت برنامه ريزي معماري و شهرسازي
رهبري و مديريت اسلامي
رهبري و مديريت اسلامي، تاثير آن بر انسجام اجتماعي
صفات سلبيه گزينش گران از ديدگاه امام خميني،آيات و روايات
طراحي مدل اعتلاء و تعميق تربيت اسلامي جوانان ونوجوانان (مدل سازي)
مديريت ارزشي در ارائه الگوهاي معماري و شهرسازي ايراني-اسلامي
مديريت اسلامي ازديدگاه قرآن ومعصوم(ع)
مديريت تعارضات ذي نفعان پروژه (نمونه موردي : طرح توسعه شرقي حرم حضرت معصومه (س))
مديريت جهادي (مفهوم شناسي، مؤلفه ها و الزامات تحقق آن)
مديريت و ملاصدرا
مديريت ورهبري ازنگاه انديشمندان مسلمان ايراني
مطالعه تطبيقي مديريت اسلامي و مد يريت غربي
نقش دينداري اسلامي در رشد هويت قومي چندگانهي معلمان
نقش عملكرد خانواده و ابعاد دينداري با خود اثرمندي دانش آموزان پسردوره متوسطه شهر سلماس
اثربخشي دوره هاي آموزش جهاد كشاورزي استان قم بوسيله نرم افزار جام
بررسي تاثيرمديريت منابع انساني الكترونيكي EHRM در بهبود عملكرد سازمان (مورد مطالعه: صنعت،معدن و تجارت اروميه)
بررسي عوامل موثر بر رضايتمندي مشتريان حقيقي از كيفيت خدمات الكترونيكي (مطالعه موردي موسسه اعتباري توسعه)
بررسي عوامل موثر در رضايت مشتريان از خدمات الكترونيكي
تاثير استفاده از اينترنت و بسترهاي الكترونيك در رضايتمندي مشتريان بانك ملي ايران ( در محدوده امور شعب مركزي تهران )
تاثيرفناوري هاي نوين اطلاعات بر نظام مديريت منابع انساني در سازمان صداوسيما
تأثيرات به كارگيريIT در توسعه و مديريت منابع انساني
رابطه مديريت دانش با بكارگيري فنآوري نوين اطلاعات در اثربخشي عمليات بندري
سنجه هاي كاربردي در چارچوبهاي الگوبرداري دولت الكترونيك
شناسايي و رتبه بندي عوامل فناوري و تكنولوژي موثر درپياده سازي سيستم مديريت امنيت اطلاعات
عوامل مؤثر بر عدم تمايل خريداران به استفاده از خرده فروشي هاي الكترونيكي در استان مازندران
عوامل مؤثر بر عدم توسعه بيمه هاي الكترونيكي در شركت بيمه ايران
مديريت سيستم هاي اطلاعاتي و نقش موثر آن در تعالي سازمان ها
مديريت نوين درعرصه اطلاعات وارتباطات بسترساز تحقق آرمان شكل گيري واقعي كتابخانه هاي ديجيتال
نظام هاي اطلاعات جغرافيايي و سيستم هاي اطلاعاتي
نگاهي به انتقال تكنولوژي و عوامل موفقيت و شكست آن
بررسي تطبيقي رابطه بين مهارتهاي زندگي و پيشرفت تحصيلي از ديدگاه متعلمان
بررسي زنجيره تامين آموزشي (دانشگاه)
بررسي ويژگي ها و توانمندي هاي رهبران آموزشي
بررسي تاثير آموزش كارآفريني بر توانمندسازي كارآموزان فني و حرفه اي
بررسي تطبيقي موانع شخصي خلاقيت از ديدگاه دبيران مرد و زن ناحيه 2 شهرستان اروميه
بررسي نيازهاي آموزشي مراكز آموزش از راه دور شهر اصفهان از ديدگاه عوامل اجرايي آن
تاثير نماد و كالاهاي غربي بر سلامت رواني و پيشرفت تحصيلي متعلمان
تحليل رابطه كيفيت آموزش عالي دانشجويان با كيفيت زندگي دانشجويان دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه بوعلي سينا همدان
خلاقيت و روش هاي آموزش و پرورش آن در دانش آموزان
رابطه انتخاب و تعاملات بين استاد راهنما و دانشجويان با سرزندگي تحصيلي
رابطه انتظارات معلمان از مديران و ميزان عملكرد مديران در مدارس ابتدايي
رابطه آشنايي معلمان از نظريه هاي يادگيري با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
رابطه پيوند با مدرسه و جو كلاسي با فرسودگي در دانش آموزان
رابطه رهبري تحولي با نوآوري آموزشي در مدارس ابتدايي
رابطه شايستگي مديران مدارس با پذيرش نوآوري در امر آموزش آنان
رابطه ميزان انتقاد پذيري معلمان با توسعه تفكر انتقادي در دانش آموزان
شناسايي و اولويت بندي عوامل مؤثر بر نوآوري باز در شركت هاي دانش بنيان
شيوه هايي اختصاصي براي كاهش استرس و مدل آموزشي محققان براي جلوگيري از استرس
فرصتها و تهديدهاي بينالمللي شدن آموزش عالي
ميزان كاربرد مولفه هاي مديريت روابط انساني توسط مديران مدارس متوسطه دوره اول شهر اصفهان از ديدگاه معلمان
نقش ابعاد هوش معنوي در پيش بيني با ورهاي خودكارآمدي معلمان دوره ابتدايي
نقش خود كارآمدي و افسردگي بر آموزش مهارت هاي حل مساله نوجوانان
نقش كيفيت تدريس اساتيد در توسعه تفكر انتقادي و سبكهاي يادگيري دانشجويان
همكاريهاي علمي-بين المللي آموزش عالي در ايران
بررسي ابعاد ذهنيت فلسفي مديران و رابطه آن با عملكرد آنان دردبيرستان هاي شهرستان تالش
ارائه مدل قيمت گذاري پويا براي سيستم مديريت درآمد هتل ها: با مطالعه موردي هتل مارال كلاردشت
ارائه مدلي جامع جهت شناسايي عوامل مؤثر بر انتخاب برند اينترنتي
ارزيابي تأثير برند بر وفاداري مشتريان كالاهاي بهداشتي
ارزيابي شخصيت نام و نشان تجاري لنوو در مقايسه با چند نام و نشان برجسته درصنعت كامپيوتر در خراسان شمالي
استراتژي بكار گيري موسيقي در پيكربندي صداي يك برند
اهميت خدمات مراكز رشد در تجاريسازي محصولات شركتهاي دانش بنيان
بازاريابي داخلي و برندينگ داخلي چرايي و چگونگي
بازاريابي دهان به دهان شيوه اي بهينه در مديريت بازاريابي
بازاريابي گردشگري و منابع اطلاعاتي مديريت تصويرمقصد
بايد ها و نبايد هاي سازمانهاي خواهان بازاريابيرابطهمند
بررسي ارتباط بين برخي از ساز و كارهاي حاكميت شركتي و كيفيت پيش بيني سود به وسيله مديريت
بررسي تاثير اخبار سياسي واقتصادي بر تغييرات شاخص بورس اوراق بهادارتهران
بررسي تاثير تكانه هاي نرخ ارز بر بازدهي سهام شركت هاي عمده دربورس اوراق بهادار ايران
بررسي تاثير شاخص سودآوري و اندازه شركت بر نسبت تغييرات بدهي درشركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي تاثير فرصت هاي رشد شركت و شاخص سودآوري بر نسبت تغييرات سود انباشته در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي تاثير مدت ارتباط مشتري با سازمانبر وفاداري مشتري (مطالعه موردي بانك صادرات شهرستان دره شهر)
بررسي توانمندي مديريت گردشگري شهري خرم آباد از ديد گردشگران
بررسي جايگاه اعتبارات اسنادي در تجارت و مبادلات بين المللي در ايران با استفاده از آنتروپي شانون(مطالعه موردي:بانك ملي ايران)
بررسي رابطه ابعاد ساختار سازماني و مديريت دانش در شركتهاي بازرگاني
بررسي رابطه اثربخشي مديريت ارتباط با مشتري (CRM) با رفتار متقابل مشتريان
بررسي رابطه بازاريابي داخلي و هوش اخلاقي كاركنان
بررسي رابطه بين ارزش درك شده از كيفيت كالاهاي توليد داخل ورضايتمندي مصرف كنندگان
بررسي رابطه بين بازاريابي اثربخش و فناوري اطلاعات در شركت هاي پخش مازندران
بررسي رابطه بين بازاريابي اخلاق گرا و تداوم خريد مشتريان تعاوني اعتبار ثامن الأئمه(ع) استان مازندران
بررسي رابطه بين ساختار سرمايه و عملكرد شركت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
بررسي رابطه بين كيفيت كالاهاي توليد داخل و انتظارات مصرف كنندگان
بررسي رابطه بين منحني عمر و ساختار سرمايه شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي رضايت مشتري در هتل هاي خليج فارس
بررسي كيفيت خدمات در صنعت بيمه و رابطه آن با وفاداري مشتريان
پيش بيني فروش بااستفاده ازشبكههاي عصبي
پيشبيني بازار كرايه حمل دريايي كالاي فله خشك براي سالهاي 2014 و 2015
تاثير نوآوري باز خدماتي در رشد اقتصادي شركت ها: مطالعه موردي درصنعت غذا و دارو
چالشهاي اجراي بازاريابي رابطهمند در بنگاههاي كوچك و متوسط
شناسايي و اولويت بندي موانع توسعه نوآوري در كسب و كارهاي تجاري در دانشگاهها
شناسايي و رتبه بندي موانع و پيش برنده هاي صادرات فرش دستباف ايران
عوامل موثر بر سرمايه گذاري رابطه ي ادراك شده توسط مشتريان موسسات خدماتي مالي شهر ايلام
مروري بر ادبيات موضوعي بيمه هاي عمر در ايران
مروري بر نقش نوآوري در رابطه بين مشتريگرايي و عملكردسازماني
نقش مديريت يكپارچه شهري در دستيابي به توسعه پايدار گردشگري شهري
نقش مديريت ريسك و بيمه در فعاليت هاي مالي و اقتصادي
ارزش هاي حسابداري منابع انساني چارچوب ابزاري در اختيار مديران ارشد
بررسي رابطه بين توانمند سازي منابع انساني و توسعه سرمايه انساني دردانشگاه لرستان
بررسي نحوه توسعه كارآفريني در سازمان ها
بررسي نقش آموزش منابع انساني در عملكرد و كارايي كاركنان
بررسي نقش و رابطه كارآفريني و ميزان پايبندي به اصول تعاون درموفقيت تعاوني ها ي برتر استان كرمانشاه
بكارگيري روش سيستم كاري عملكرد بالا(HPWS) جهت مديريت بهينه منابع انساني درسازمان هاي كوچك
تاثير آموزش سرمايه انساني بر بهره وري، بهبود كيفيت و فرهنگ كار
تاثير بهينه سازي منابع انساني در توسعه پايدار سازماني
تاثير متغيرهاي ساختاري (پيچيدگي، رسميت و تمركز) بر كارآفريني سازماني
تبيين مفهوم سازماني توسعه منابع انساني از منظر خبرگان مديريت منابع انساني(HRM)
تصميم گيري در مديريت منابع انساني
توانمندسازي سازمانها با نگاه روانشناسي مديريت منابع انساني
حاكميت مديريت دانش در دانشگاه و رابطه آن با سرمايه فكري (مورد مطالعه: كاركنان دانشگاه آزاد ساري)
درآمدي بر مباني نظري كار آفريني سازماني با نگاهي ويژه به فرهنگ اسلامي
عوامل موثر بر پياده سازي برنامه ريزي منابع سازمان(ERP)(مطالعه موردي : شركت ايران خودرو)
عوامل موثر در بهره وري نيروي انساني
كارآفريني در دانشگاههاي نسل سوم و چالشهاي پيش رو در عرصه منابع انساني
گامهاي اصلي تحقق كارآفريني سازماني
مديريت استعداد در سازمان ها
مطالعه تطبيقي كارآفريني در دو كشور ايران و مالزي
بررسي ارتباط فرهنگ سازماني و ابعاد آن با مديريت دانش
بررسي اعتماد سازماني و تعهد سازماني: دو عامل كليدي در تعالي سازمان
بررسي تاثير فرهنگ سازماني بر اعتماد كاركنان به مديريت در شعب بانك پارسيان تهران
بررسي تأثير عناصر جو سازماني در نوآور بودن كاركنان ( مطالعه موردي بانك كشاورزي )
بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني با مديريت دانش در شركت كشت وصنعت مغان
بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني بر توانمندسازي كاركنان سازمان آموزش و پرورش شهرستان نورآباد ممسني
بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و رضايت شغلي با تعهد سازماني كاركنان شهرداري شيراز
بررسي عوامل موثر بر رشد فرم فضايي شهر اهواز
تاثير فناوري نانو در حسابداري مديريت سبزشركتهاي توليدي
تجزيه و تحليل ميزان رضايت از فضاي سبز عمومي و شناسايي كاركردهاي آن در رضايت از زندگي شهروندان در شهر اروميه
تحليل اثرات فرهنگ سازماني بر فرسودگي شغلي كاركنان و ارائه راهكارهاي مناسب(بر اساس مدل دنيسن)
رويكرد آميخته بازاريابي به رفتار مصرف كنندگان سبز
شناسايي عوامل برانگيزاننده نوآوري سازماني در جهت توسعه بهينه فضاي سبز شهري(مطالعه موردي: سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري اروميه)
فرهنگ سازماني جهادي در مديريت جهادي
فرهنگ سازماني و نقش آن در توسعه مديريت دانش
فرهنگ مبتني بر ارزيابي سرمايه دانشي؛ ابزاري براي كسب مزيت رقابتي
فرهنگ و مديريت جهادي كليد تحقق اقتصاد مقاومتي
نقش فرهنگ بر تعهد سازماني
نقش فرهنگ و مطالعات فرهنگي در كشورهاي در حال توسعه (مدل توسعه يافتگي)
ارزيابي درآمد اختصاصي بيمارستان 22 آبان لاهيجان در سال 1391
آرامش رواني در دين زردتشت
بررسي تاثير قدرت رابطه بر پيامدهاي ناشي از ان در بانك هاي شهر ايلام
بررسي خواسته ها و انتظارات مردم از دولت يازدهم (مطالعه موردي:شهروندان ايلام)
بررسي رابطه برخي عوامل درون و برون سازماني با فساد اداري (مطالعه موردي:اداره امور مالياتي، اداره ثبت و اسناد و شهرداري دامغان)
بررسي طرح پيشنهادي پروژه مديريت ريسك درشركتهاي مخابراتي
بررسي معاهده منشور انرژي
بررسي مفهوم واثار مسئوليتهاي پيش قراردادي (با رويكردي بر حقوق ايران وكنوانسيون بيع بين المللي كالا)
شناخت عوامل رفتار شهروندي سازماني در شركت آب و فاضلاب سبزوار
فرداي مان چه خواهد شد؟
مديريت كيفري ريسك جرم در مرحله پيش محاكمه و محاكمه در حقوق ايران
Management and Preservation in Fractured Reservoirs; Study the Challenges and Provide Solutions in Order to Identify the Optimum Operating Position of the Economy
Process of Integrate Management and Maintenance in Oil and Gas Reservoirs
اخلاق و كاربرد آن در مديريت پروژه
ارزيابي كفيت و كارايي پژوهشي اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي گلستان در سال هاي2013-2009
بررسي رابطه هزينه نمايندگي باحساسيت جريانات نقدي سرمايه گذاري
بررسي نقش راهبرد هاي شناختي و فراشناختي بر خودكارآمدي ادراك شده دانشجويان
تاثير سرمايه فكري بر عملكرد مالي شركتهاي فعال در صنعت پتروشيمي ايران
تأثير حاكميت شركتي بر متغيرهاي مديريت سرمايه در گردش در شركتهاي ايراني
حصول مديريت كيفيت برتر با رويكرد TQM برپايه تكنيكVA/VE
رابطه سبكهاي تفكر با خودكارآمدي پژوهشي مديران آموزشي دانشگاههاي آزاد غرب مازندران
سازمانهاي دانش بنيان اساس استانداردسازي و شبكهي زيرساختي در سازمانهاي يادگيرنده
مديريت، حسابداري و حسابرسي بنگاه ها، نياز هاي مديريت براي تطابق با فناوري هاي نوين
اخلاق سازماني از بعد ديني
الزامات و بايسته هاي مديريت جهادي
بررسي تأثير ابعاد كارآفريني سازماني بر فرهنگ
بررسي رابطه ي بين سبك هاي تفكر و ويژگي هاي كارآفريني مديران مدارس زاهدان
بررسي تاثير انگيزش بر تعهد سازماني كاركنان دانشگاه پيام نوراستان لرستان
بررسي جايگاه آموزش ابتدايي در سند تحول بنيادين آموزش وپرورش
بررسي رابطه بين ابعاد فرهنگي هافستده و رفتار شهروندي سازماني كاركنان
بررسي رابطه بين سبك رهبري خدمتگزار مديران و تعلق سازماني آنها
بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني با ساختار مديريت دانش دردانشگاه رازي كرمانشاه
بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و مديريت دانش در دانشگاه
بررسي رابطه هوش سازماني و فراموشي سازماني هدفمند مطالعه موردي سازمان هاي دولتي شهرستان سرپل ذهاب
بررسي ميزان توجه سند تحول بنيادين در آموزش و پرورش به رويكرد هاي تربيت ديني و اعتقادي
تاثير فرهنگ بر رفتار خريد آني
تاثير فرهنگ و همگرايي بازار بر استراتژي هاي تبليغات بين المللي
تاثير هوش فرهنگي و مهارت در زبان محلي بر موفقيت مديران بين الملل
خلاقيت و نوآوري سازمان و ارتباط آن با بهره وري سازماني
راهكارهاي مديريتي جمهوري اسلامي ايران در مقابله با جنگ نرم
رهبري فرهنگي: ضرورت بنيادين سازمانهاي هزاره سوم
رويكردي بر نقش استراتژيCRMدر نيل به اهداف سازماني
سكوت سازماني
سير تكاملي، علل شكل گيري و آسيب هاي بدبيني سازماني
شناخت فرهنگ سازماني بر اساس مدل دنيسون يك مطالعه موردي
طراحي و تبيين مدل آموزش الكترونيك در نظام تربيت معلم ايران دانشگاه هاي وابسته به وزارت آموزش و پرورش
كارمند يابي ,انتخاب وانتصاب در سازمانها
مديريت عملكرد و نقش آن در بهبود و ارتقاي عملكرد سازمان هاي آموزشي
مديريت مواد زائد جامد شهري بر مبناي بازيافت زباله نمونه موردي: شهر مياندوآب
مقايسه رشد اجتماعي در دانش آموزان پسر پايه پنجم ابتدايي مدارس هوشمند و سنتي
مقايسه رفتارهاي شهروندي در دانش آموزان پسر پايه پنجم ابتدايي مدارس هوشمند و سنتي
نقش اخلاق سازماني و فرهنگ سازماني در محيط هاي آموزشي
International Conference on Management Simulating the effect of eliminating subsidy on gasoline consumption in Iran: Finding the optimal point
بررسي تاثير نوسان پذيري وجوه نقد و اهرم مالي بر مديريت سود در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي تأثير آگاهي از خود مديران و عملكرد مديريت تعارض در مراكزآموزش عالي شهرستان سيرجان
بررسي رابطه مؤلفه سرمايه ساختاري از سرمايه فكري با اثربخشي برنامه هاي آموزشي دانشگاه آزاداسلامي واحداهواز
تبيين رابطه كيفيت زندگي كاري با فرسودگي شغلي با استفاده ازDEMATEL
تحليل شبكه هاي اجتماعي در بازار بورس اوراق بهادار تهران
Chaos Theory and Sciences of complexity; a Support for Educational Reform
رابطه معنويت و كيفيت زندگي كاري مديران شركت پارس خودرو
رهبري استراتژيك و عملكرد سازماني، با استفاده از نقش ميانجي مديريت استراتژيك منابع انساني
كاربرد الگوريتم گروه ذرات درانتخاب بهينه سبد سهام از ديدگاه ريسك گريزي مشتري
ساختار كنترلي در شبكه سرمايه گذاري بازار بورس اوراق بهادارتهران
شناسايي موانع پيش روي اقتصاد گردشگري ايران
محافظه كاري مشروط در بازار سرمايه ايران
مديريت اوقات فراغت
معرفي مدلهاي نوين ارزيابي عملكرد براي سازمانهاي دولتي
The role of executive operational budgeting Iran The economy
نگاهي به عوامل درون سازماني تاثيرگذار بر كارآفريني سازمان ها
ارائه چارچوب مديريت دانش براي شبكه اطلاع رساني مجازي
ارائه مدل مفهومي فنآوري اطلاعات بر حافظه سازماني در مديريت دانش
بررسي اثرات ساختاري و كاركردي دولت الكترونيك بر صنعت بانكداري
بررسي تاثير كيفيت سيستم هاي اطلاعاتي بر عملكرد سازماني
بررسي رابطه بين رهبري تحول آفرين و مديريت دانش
بررسي رابطه مؤلفه هاي مديريت دانش با اثر بخشي برنامه هاي آموزشي دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر
بررسي شايستگي مديريت دانش و شايستگي فني مديران برتحقق مسئوليت اجتماعي سازمان مطالعه موردي : مديران آموزش و پرورش استان اردبيل
بررسي نقش ريسك بانكداري الكترونيكي در ميزان رضايتمندي مديران شركتهاي صادراتي استان كرمانشاه در حوزه يB2B
بررسي نقش مديريت استراتژيك در كتابخانه هاي دانشگاهي درايران
بررسي نقش مديريت دانش در سازمانهاي مجازي
بررسي نقش مديريت دانش در شبكه گريد محيطهاي سيار
تاثير فناوري اطلاعات و روشهاي نوين آموزش بر كيفيت فرآيندياددهي يادگيري از ديدگاه دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اردبيل
تكنولوژي؛ آسيب ها و چالش هاي آن در دنياي مدرن
خلاقيت و نو آوري
درس هايي از هوش رقابتي در ايران
طراحي الگويي براي ارزيابي فناوري سامانه جامع آموزشي دانشگاه جامع علمي كاربردي
فناوري اطلاعات در اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي
مدل هاي تجارت نوآورانه و جديد و مديريت بحران
مديريت سيستمهاي اطلاعاتي در دانشگاه آزاد اسلامي واحدقشم
مديريت ماتريس همبستگي افرازها در شاخص الگوريتم خوشه بندي فازي مطالعه موردي جلوگيري از هدر رفت اطلاعات با ارزش
ملاحظات دفاع غيرعامل در توسعه پايدار جنوب شرق
نقش فناوري اطلاعات در پياده سازي سيستم برنامه ريزي منابع سازماني در شركت پتروشيمي ايلام
نقش فناوري اطلاعات در مديريت زنجيره تامين و لجستيك درتجارت دريايي
نقش فناوري اطلاعات درتوسعه منابع انساني شايسته سالار
Arbitration Management with Using Artificial Intelligence Technology (the sample: Goal-line Technology in Football)
ارائه مدلي براي مديريت پروژه هاي نفت و گاز
ارزيابي عملكرد زنجيره تامين مواد غذايي به روش فازي
ارزيابي عملكرد گروههاي آموزشي با استفاده از شاخصهاي (EPLCs) بمنظور ارائه چارچوب ادراكي مناسب
ارزيابي عملكرد و رتبه بندي شعب بانك ملت با استفاده از تكنيك تحليل پوششي داده ها
ارزيابي ميزان بكارگيري مؤلفه هاي رهبري تحول آفرين در كارخانه كوير تاير بيرجند
اندازه گيري وضعيت چابكي سازماني در بيمارستان ام ار اي شيراز
اولويت بندي عوامل موثر بر طراحي و توسعه محصول جديد درصنعت پلاستيك
بررسي استراتژي صادرات فرش دستباف ايراني
بررسي رابطه بين مهارتهاي ارتباطي مديران و روحيه كارمندان دانشگاههاي پيام نور استان آذربايجان شرقي
بررسي رابطه هوش سازماني و عملكرد سازماني مديران سازمان تأمين اجتماعي
بكارگيري مدلي جهت بررسي عوامل اثرگذار بر پياده سازي برنامه ريزي احتياجات مواد در زنجيره تامين
تاثير برنامه ريزي و كنترل در مديريت موفق پروژه هاي عمراني
تحليل ريسك توسعه محصول جديد در صنايع خودرو سازي ايران به روش FMEA
چارچوب اجرايي نظام مديريت دانش براي مؤسسات آموزش عالي
مديريت توليد زنجيره ي تامين ناب چابك بر اساس هوش تجاري
مديريت ريسك رواني اجتماعي و چارچوب پياده سازي آن
مقايسه بازدهي سهام رشدي و ارزشي – رويكرد صنعت محور
نقش بازخورد شخصي در فرايند ارزيابي عملكرد بر پرورش توانايي هاي بالقوه كاركنان
نقش رهبري تحول آفرين بر عملكرد سازماني از طريق نوآوري و يادگيري سازماني
اثر فرهنگ سازماني در موفقيتCRM
لزوم توجه به رويكرد مديريت ارتباط با مشتري (CRM) با تكيه برنقش مشتريان كليدي
ارزيابي بازار زمين و مسكن در مديريت شهري مطالعه موردي: شهرمياندوآب
ارزيابي رفتار مشتريان جهت اتخاذ استراتژي تعامل با مشتريان كليدي مطالعه موردي: رستوران هتل لاله يزد
اولويت بندي عوامل موثر در انتخاب فناوري چاپ AHP بر اساس فرآيند تحليل سلسله مراتبي
بررسي تاثير عناصر آميخته بازاريابي بر جلب وفاداري مشتريان سازمان هاي خدماتي مطالعه موردي: شعب منتخب بيمه ايران در شهر تهران
بررسي رويكردهاي مهندسي مجدد و مديريت كيفيت جامع دربهبود فرايند هايكسب وكار
بررسي اثر بكارگيري بازاريابي اينترنتي بر عملكرد بازاريابي شركت هاي كوچك ومتوسط
بررسي تاثير ارزش متعارف هر سهم بر بازده و كارايي شركت هاي پذيرفته شده در بوس اوراق بهادار تهران بازده استفاده ازمدل هاي ( ROI،) (RI ، (RoS) و (EpS)
بررسي تاثير تبليغات برارزش ويژه برند بانك مطالعه موردي بانك كشاورزي
بررسي تاثير عناصر آميخته بازار يابي محصول،قيمت بر صادرات مطالعه موردي سيب و انگور استان آذر بايجان غربي
بررسي تاثير نوع رفتار فروشنده بر وفاداري مشتريان موردمطالعه: فروشگاه زنجيره اي شهروند شهرستان مياندوآب
بررسي تأثير بازاريابي دروني بر كيفيت خدمات در شعب بانك ملي استان ايلام
بررسي تأثير وضعيت طبقه اجتماعي افراد وتقاضاي آنها براي بيمه هاي اشخاص
بررسي توصيفي تيپ هاي شخصيتي، استرس ادراك شده ورفتار شهروندي سازماني
بررسي رابطه بين كيفيت ارائه خدمات با رضايت و وفاداري مشتري
بررسي رابطه بين يادگيري سازماني و حافظه سازماني با مزيت رقابتي به واسطه نوآوري
بررسي رابطه تجارت الكترونيك مدل شركت به مشتري واعتمادمشتريان در صنايع شوينده
بررسي رابطه كيفيت خدمات شعب بيمه با ميزان فروش

و …

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید