امکان دریافت مقالات اولین همایش ملی هیدروژن در مرجع دانش

 

http://www.callforpapers.ir/

اولین همایش ملی هیدروژن

مجموعه مقالات اولین همایش ملی هیدروژن  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید . اولین همایش ملی هیدروژن   16 آبان 1392  توسط دانشكده صنعتی مالك اشتر  با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در شاهین شهر برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 67  عنوان مقاله تخصصی شامل 388 صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در اولین همایش ملی هیدروژن

مدلسازي بنيادي نفوذ هيدروژن از غشا پالاديوم
ترابرد پروتون در نانوسيمهاي 3OZrB
سنتز نيمه رساناي نانو ساختارCd0.1Sn0.01Zn0.88به منظور توليد هيدروژن با بازده بالاتحت تابش نور مريي
سنتز فوتوكاتاليست كامپوزيتي TiO2-cd0.44Zn0.56S با استفاده ازTiO2 مزوحفره وافزايش بازده توليد هيدروژن
مروري بر مطالعه و بررسي ساختارهاي نانو متخلخل بر پايهي چارچوبهاي فلز آلي – (MOF) و كاربرد آنها به عنوان جاذبهاي هيدروژن
بررسي ذخيره سازي هيدروشن در كمپلكس آمينو بوران جهت مصارف پيل سوختي
بررسي پارامترهاي مختلف دربهينه سازي توليد هيدروژن با استفاده ازواكنش متانول /بخار آب


توليد الكتروشيميايي هيدروژن از اوره
مدلسازي و شبيهساز فني توليد هيدروژن از طريق انرژي باد و استفاده آن در واحدهاي توليد توان پليمري جهت تأمين بخشي از انرژي الكتريكي پالايشگاه لاوان
تاثير بهبوددهندههاي مختلف بر رفتار دفع هيدروژن از هيدريد منيزيم
مطالعهي روشهاي مختلف توليد هيدروژن و انتخاب مناسبترين روش براي توليد هيدروژن در ايران
بررسي توليد هيدروژن به روش الكتروشيميايي با استفاده از خمير كربن اصلاح شده با الكترو كاتاليست نانوذرات اكسيد آهن
انتخاب مناسب ترين روش توليد هيدروژن از آب به كمك روش تحليل سلسله مراتبي فرآيندها(AHP)
اقتصاد پاك، پايدار و مستقل هيدروژني
معيارهاي مهم درانتخاب كمپرسور مناسب براي فشرده سازي هيدروژن خالص
بررسي سينتيك توليد هيدروژن در فرايند هيدروليز سديم بوروهيدريد توسط كبالت نانو مقياس
توليد هيدروژن از بيومس به روش گازيسازي با آب فوق بحراني
بررسي تأثير پلاتين به عنوان ارتقادهنده كاتاليست 2Cu/CeO در فراينداكسيداسيون ترجيحي (PrOx)
تكنولوژيهاي جديد خالصسازي هيدروژن تحت فرايند جابجايي آب-گاز براي سامانههاي پيل سوختي
بررسي توليد هيدروژن به روش الكتروشيميايي با استفاده از خمير كربن اصلاح شده با الكترو كاتاليست تيتانيم اكسيد نشانده شده بر روي گرافن
طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري ويژگيهاي هيدروژني مواد به روش حجمي و بررسي ويژگيهاي ساختاري و هيدروژني آلياژ بين فلزي 5 LaNi
مروري بر اتصالدهندهها در پيل سوختي اكسيد جامد
بهينه كردن تهيه هيدروژن به روش الكتروليزآب با استفاده از الكتروليت ها ي مختلف و ولتاژهاي مختلف
پتانسيل بالاي كشور ايران براي توليد هيدروژن با استفاده از انرژي خورشيدي جهت تضمين توسعه پايدار مبتني بر انرژي هيدروژني
شبيه سازي ديناميك مولكولي جذب فيزيكي هيدروژن در نانولوله هاي كربني چندديواره
مروري بر كاتاليستهاي بر پايه مس در فرايند ريفرمينگ متانول براي توليد هيدروژن
مروري بر روش هاي ذخيره سازي هيدروژن و چالش هاي موجود
ذخيره سازي هيدروژن مبتني بر مكانيسم تفكيك كاتاليستي جهت مصارف پيل سوختي
استفاده از پيل سوختي دما بالا براي ايجاد و توسعه شبكه غير متمركزتوليد انرژي برق و حرارت در ايران با استفاده از شبكه سراسري
محاسبه راندمان انرژتيك و تحليل ترموديناميكي سيكل توليد هيدروژن خورشيدي به منظور تامين انرژي مورد نياز ايستگاههاي فضايي
توليد هيدروژن با استفاده از هيدروليز كاتاليزوري سديم بوروهيدريد درحضور نانو كاتاليزورهاي Cu-Fe-B
ذخيره سازي هيدروژن بصورت مايع
زيست فناوري انرژي: توليد سوخت هيدروژني توسط ميكروجلبكها و سيانوباكتري ها
بررسي و مقايسه روش هاي مختلف توليد هيدروژن از گاز طبيعي
روش هاي توليد سوخت هيدروژني با تاكيد بر رويكردهاي زيستي كاربردي
توليد فوتوكاتاليتيكي هيدروژن
مروري بر كاربردهاي نظامي حوزه هيدروژن و پيل سوختي
جايگاه هيدروژن در سبد انرژي آينده
مروري برروشهاي توليد هيدروژن
بررسي رفتار مخزن هيدروژن فلزكامپوزيت تحت فشار 70MPa
بهنيه سازي توليد بيولوژيكي هيدروژن از فاضلاب كارخانه روغن پالم در يك بيوراكتور FF-UASB
روشهاي توليد هيدروژن تجديدپذير با معرفي زيست تودهها: چالشها
بررسي كاربرد مواد پيزوالكتريك در توليد هيدروژن از آب دريا
طراحي سيستم ايمني هيدروژن براي پيل سوختي 10 كيلووات
نقش آنزيم هيدروژناز در توليد زيستي هيدروژن
ايمني ذاتي در جانمايي مخازن هيدروژن
بررسي عددي و مقايسه نتايج حاصل از احتراق دو سوخت هيدروژن و گاز طبيعي در كوره با جريان چرخشي
تأثير افزودن زيركونيا در عملكرد نانوكاتاليست Ni/ZSM-5 در توليد هيدروژن ازگازهاي گلخانه اي متان و دي اكسيد كربن
ويژگي ها و مزاياي بكارگيري راكتور غشايي در فرايند توليد هيدروژن
سنتز و تعيين خصوصيات نانوكاتاليست 3O2Ni/Al تقويت شده با مس جهت استفاده در ريفورمينگ خشك متان براي توليد هيدروژن
سنتز و تعيين خصوصيات نانوكاتاليستهاي (45/45/10) 3O2CuO/ZnO/Al و(45/40/5/10) 3O2/Al2CuO/ZnO/CeO به روش احتراقي اوره نيترات جهت استفاده در ريفورمينگ متانول در حضور بخار آب
لزوم توسعه مخازن هيدروژن موجود جهت استفاده در خودروهاي پيل سوختي هيدروژني؛مطالعه موردي: خودروي سمند هيبريدي و مينيبوس تشريفاتي دانشگاه وليعصر عج رفسنجان
فرآيند خالص سازي آرگون توسط هيدروژن
مقايسه خواص فيزيكي شيميايي و عملكرد فرآيندي نانوكاتاليستهاي – CuO-ZnO (4/4) و (4/4/1) 3O2Al-ZnO-CuO سنتزي به روش احتراقي اوره نيترات جهت استفاده در تبديل متانول به هيدروژن
بررسي پارامترهاي موثر بر عملكرد مخازن هيدريد فلزي در فرايندهاي ذخيره و آزادسازي هيدروژن
مقايسه آلايندگي سوختهاي مصرفي و انتخاب هيدروژن به عنوان سوخت پاك
ساخت نانو كاتاليست Fe/Cr/Cu با روش همرسوبي تلقيح و ارزيابي عملكرد آن براي انجام واكنش جابجايي آب گاز دما بالا HTS
مدلسازي سينتيكي واكنش جابجايي آب- گاز دما بالاHTS با استفاده از نانوكاتاليست Fe/Cr/Cu
راكتورهاي غشايي چندمرحلهاي به عنوان جايگزيني نو براي راكتورهاي غشايي يكپارچه براي توليد هيدروژن
مقايسه روش تلقيح و اولتراسوند در سنتز و تعيين خصوصيات نانوكاتاليست -NiAl/Mg=0.5 MgO-3O2Co/Al جهت استفاده در توليد هيدروژن از متان ودي اكسيد كربن
سنتز اكسيدهاي نانوساختار (50/15/20/15) 3O2/Al2/ZrO2CuO/CeO بااستفاده از روشهاي رسوبي همگن و احتراقي اوره نيترات براي توليد هيدروژن از متانول براي پيلهاي سوختي
بررسي خواص هيدروژن از ديدگاه ايمني براي توليد، ذخيره سازي و حمل و نقل
هيدروژن فلزي و استفاده از آن به عنوان يك انرژي نوين
افزودن زيركونيا و سريا به كاتاليست نانوساختار 3O2CuO/Al به روش احتراقي اوره نيترات براي تبديل بيومتانول به هيدروژن
مقايسه تطبيقي نقش هيدروژن در دو روش احياء آهن ميدركس وHYL
هيدروژن فلزي، از تئوري توليد تا شناسايي خواص فيزيكي، شيميايي و انرژيتيكي
مروري برفرآيندهاي صنعتي و فن آوريهاي جديد توليد هيدروژن و چالشهاي موجود

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید