امکان دریافت مقالات همایش ملی یافته های نوین در یافته های در مهندسی عمران

 

http://www.callforpapers.ir/

همایش ملی یافته های نوین در یافته های در مهندسی عمران

مجموعه مقالات همایش ملی یافته های نوین در یافته های در مهندسی عمران  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید . همایش ملی یافته های نوین در یافته های در مهندسی عمران  7 و 8 آبان 1393  توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج  با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در یاسوج برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 61 عنوان مقاله تخصصی شامل 658 صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در همایش ملی یافته های نوین در یافته های در مهندسی عمران

معرفي قاب RCS و دلايل استفاده از آن
بررسي معادن قرضه در احداث سد خاكي سيلوه در استان آذربايجان غربي
طراحي ديوارسازه اي با بازشو با استفاده ازمدل هاي خرپايي STMتحت بارهاي قائم و جانبي بر اساس آيين نامه ACI – 318
بهبود رفتار لرزه اي سازه هاي فلزي با استفاده ازميراگرجرمي تنظيم شده
انواع پليمرهاي مسلح فيبري و كاربرد آنها در بهينه سازي سازه هاي بنائي
مطالعه رفتار ميراگر حلقه اي شكل در مقاوم سازي لرزه اي قاب هاي فولادي هم محور


بررسي تأثير دما بر مقاومت فشاري بتن گوگردي با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
نقش و چگونگي استفاده از ريزشمع جهت جلوگيري از نشست ساختمانها وديگر سازه هاي عمراني
بررسي اثرات ضربه ناشي از مايعات درون مخازن صنعتي تحت بار زلزله
بررسي لرزه اي رفتار اتصال در سرشمع
تأثير فرض همسانگردي ورق FRP بر رفتار واقعي يك دال بتني دوطرفه تقويت شده با FRP
بررسي آزمايشگاهي اثر دي كلسيم فسفات بر خصوصيات فيزيكي خاك رس حاوي فلزات سنگين
تأثير آهك و خاكستر پوسته برنج بر بهبود خواص مكانيكي و فيزيكي خاك ماسه سيلتي
بررسي اثر ميراگرهاي ويسكوز خطي در كنترل سازه هاي بتني با ديوارهاي برشي كوپل
مقايسه خرابي پيشرونده در قاب خمشي مهاربندي شده با مهاربندي شورون معكوس
خصوصيات مكانيكي خاك رس مسلح شده با الياف نايلون همراه با افزودني فسفاتي
بتن خود تراكم و روشهاي اجراي آن
ارزيابي عملكرد لرزه اي قابهاي فولادي با مهاربندي شورون و ميراگرهاي فلزي جاري شوندهTADAS
مدلسازي عددي تراكم ديناميكي براي بهسازي پي سد به روش منارد با نرم افزار ABAQUS
بررسي عددي پايداري بدنه سدهاي خاكي مسلح شده با مصالح ژئوسنتتيك در بارگذاري لرزهاي
بهينه سازي اقتصادي طراحي سازه هاي بتن آرمه به كمك روش بلوغ بتن
مطالعه تأثير عمق نفوذ پرتابه بر رفتار تونل در هنگام انفجار پرتابه
روش هاي غيرمخرب ارزيابي مقاومت فشاري روسازي بتني
تأثير تغيير مصالح مختلط رسي بر نشست در هسته ي سدهاي خاكي در اثرزلزله
بررسي ارتباط بين سيستم درزه وشكستگي ها و فرارآب سد شاه قاسم جنوب ياسوج
ارائه و بررسي رابطهاي بدون بعد جهت تخمين دبي عبوري از دريچه هاي قطاعي در شرايط جريان مستغرق
بررسي تأثير تخليه سريع سد خاكي همگن بر پايداري شيب بالادست مطالعه موردي: سد چيتگر
استفاده از روش بهينه سازي كلوني زنبورهاي عسل مصنوعي جهت يافتن بهينه ترين مقطع عرضي سدهاي بتني وزني كوتاه
تخمين ضريب دي مارچي سرريزهاي جانبي با استفاده از تركيب شبكه هاي عصبي مصنوعي و كلوني زنبورهاي عسل
مقاوم سازي سازه هيدروليكي با استفاده از FRP جهت كاهش مصرف انرژي مطالعه موردي: سد شهيد رجايي مازندران
توزيع سرعت در تخليه كننده هاي تحتاني با نرم افزار FLOW3D
پيش بيني دبي ايستگاه هيدرومتري دشتبال رودخانه كر با تلفيق شبكه عصبي مصنوعي و تئوري موجك و مقايسه نتايج با مدل آنفيس
بهره برداري بهينه از سيستم پمپاژ سامانه انتقال آب شيراز از سددرودزن با استفاده از الگوريتم ژنتيك
شبيهسازي خصوصيات جريان چگال حاوي ذرات معلق ريزدانه دربرخورد با موانع مستغرق با در نظر گرفتن مدلهاي مختلف آشفتگي
ارزيابي كارايي رابطه دبي رسوب در حالت هاي مختلف تفكيك داده
مدلسازي مخازن مدفون به روش اجزا محدود و تحليل رفتارديناميكي و استاتيكي مخازن
بررسي آزمايشگاهي اثر مانعهاي نفوذپذير بر كنترل جريانهاي غليظ
بررسي آزمايشگاهي مقايسه سرريز كنگرهاي با شيب مشبك با سرريز كنگره اي مستطيلي و خطي
بررسي آزمايشگاهي اثر دبي و غلظت جريان بر توقف كامل جريان غليظ
بررسي آزمايشگاهي پارامترهاي موثر بر سرعت راس جريانهاي غليظ نمكي
شبيه سازي مولفه هاي سيلاب با استفاده از مدل بارش رواناب – HEC-HMS مطالعه موردي رودخانه بشار
بررسي عددي تأثير ابعاد پله در سرريزهاي پلكاني بر استهلاك انرژي
بررسي تأثير هندسه سرريز پلكاني بر رژيم جريان عبوري
تأثير افزايش طول پله بصورت يك در ميان بر استهلاك انرژي در سرريزپلكاني
شبيه سازي استهلاك انرژي در سرريز پلكاني با استفاده از نرم افزارFLOW3D
بررسي آزمايشگاهي تأثير شيبشكن مايل گابيوني با شيب معكوس در كف پاياب بر استهلاك انرژي
بررسي آزمايشگاهي ابعاد چاله آبشستگي براي شكل هاي مختلف دريچه روزنه اي با استفاده از رسوب شويي تحت فشار
شبيه سازي رواناب ناشي از ذوب برف با استفاده از مدل SRM و داده هاي سنجشاز دور مطالعه موردي: حوضه آبخيز رودخانه بشار
بررسي هيدروليكي شبكه هاي توزيع آب شهري بعد از بهينه سازي با الگوريتم ژنتيك مطالعه موردي شهر دالكي
صحت سنجي شانزده مدل مختلف رونديابي متمركز سيل در رودخانه كر
صحت سنجي الگوهاي مختلف تخمين پارامترهاي مدل ماسكينگهام
استفاده از آزمايش امواج لرزه اي موازي در تشخيص طول شمع
تأثير مدول برشي ماكزيمم بر نشست در هسته رسي خالص و مختلط سدهاي خاكي در اثر زلزله
تأثير تغيير مصالح مختلط رسي بر نشست در هسته ي سدهاي خاكي
مقايسه فني و اقتصادي روسازي بتن غلتكي و آسفالتي در راهسازي و محوطه سازي
انتخاب روش مناسب حفاري در تونل ها با استفاده از روش شباهت به راه حل ايده آل TOPSIS
تعيين حداقل جريان زيست محيطي رودخانه زهره با استفاده از روش اسماختين و مقايسه آن با روش هاي هيدرولوژيكي تنانت، منحني تداوم جريان و جريان پايه آبزيان
ارزيابي جريان زيست محيطي رودخانه بشارتوسط سه روش، تنانت، منحني تداوم جريان و اسما ختين
پيش بيني دبي رودخانه كر با استفاده از تلفيق شبكه عصبي مصنوعي و تئوري موجك و مقايسه نتايج با مدل آنفيس
ارزيابي تأثير خوردگي درستونها برمقاومت سازه
Investigation of Moving Bed Biofilm Reactor in WasteWater Treatment

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید