انتشار مقالات اولین کنفرانس ملی الگوریتم های فراابتکاری و کاربردهای آن در علوم مهندسی در مرجع دانش کشور

 

http://www.callforpapers.ir/

اولین کنفرانس ملی الگوریتم های فراابتکاری و کاربردهای آن در علوم مهندسی

مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی الگوریتم های فراابتکاری و کاربردهای آن در علوم مهندسی   در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید . اولین کنفرانس ملی الگوریتم های فراابتکاری و کاربردهای آن در علوم مهندسی  16 و 17 مرداد 1393  توسط موسسه آموزش عالی پردیسان با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در مازندران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 154 عنوان مقاله تخصصی شامل 1294 صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در اولین کنفرانس ملی الگوریتم های فراابتکاری و کاربردهای آن در علوم مهندسی

كاربرد انفيس مبتني بر خوشه بندي كاهشي در مدل سازي پارامترهاي مهندسي سنگ
بررسي توابع گرين براي معادلات لاپلاس گسسته تعريف شده بر روي گرافها
ارائه يك مدل پيشنهادگر جهت تشخيص محل مناسب انتشار مقالات علمي
بهبود الگوريتم ازدحام ذرات در مسئله سبد سهام بهينه
حل مسأله توليد سلولي با استفاده از الگوريتم جستجوي همسايگي متغير( vns )


بررسي دو گروه ويژگي در پيش بيني كوتاه مدت زلزله هاي ايران با استفاده از سيگنالهاي لرزه نگار در دسته بندي كننده فازي عصبي وشبكه پرسپترون چند لايه
تحليل عشق حقيقي در شعر حافظ با رويكرد منطق فازي
تحليل عشق زميني در شعر حافظ با رويكرد منطق فازي
بررسي و مقايسه الگوريتم رقابت استعماري و الگوريتم ژنتيك جهت بهينهسازي ورقهاي كامپوزيت
روشي براي شناسايي دادههاي ناسازگار فازي در بعد زياد بر مبناي شناسايي در زيرفضاهاي موازي محور
چالش ها و الگوريتم هاي تعادل باردر رايانش ابري با تكيه بر الگوريتم كلوني مورچگان ( ACO )
استفاده از الگوريتم اجتماع مورچگان براي بدست آوردن نسبت بهينه ارتفاع به دهانه درگنبدهاي دولايه فضاكار
كنترل بهينه بيماري گواتر با استفاده از نظريه اندازه
روشهاي سيمپلكس فازي براي حل مسايل برنامهريزي خطي فازي
ارزيابي بلوغ حاكميت معماري سرويس گراباروش فازي:مطالعه موردي شركت مخابرات ايران
بكار گيري روش Coner Sorting در NSGA-II ومقايسه با SPEA-II در بهينه سازي همزمان اندازه،تغيير شكل وتوپولوژي خرپاهاي دو بعدي
Genetic Algorithms for structure prediction of new molecular Crystals: methodology and applications
ارائه الگوريتم بهبود يافته نهان نگاري تصاوير مبتني بر SVD به منظوركاهش مشكل تشخيص مثبت كاذب
تشخيص دادههاي نامتعارف فازي داراي بعد بالا تعميم روش انتگرال همبستگي موضعي
مقايسه عملكرد الگوريتمهاي فراابتكاري در حل مسيريابي وسايل نقليه با استفاده از آزمونهاي آماري
انتخاب سبد سهام چند هدفه بر پايهي مدل ماركويتز و تحليل پوششي دادهها با استفاده از الگوريتم ژنتيك چند هدفه با مرتب سازي نامغلوب
ارائه روشي تركيبي جهت تشخيص زنجيره ي واجي كلمات فارسي
رمزنگاري تصوير رنگي با استفاده از S-Box بر مبناي آشوب
زمانبندي حركت قطار بااستفاده از الگوريتم فرا ابتكاري ژنتيك
RSS Based Localization in presence of Uncertainties
بهينه سازي پارامتر اسكرمبل كد با استفاده از الگوريتم ژنتيك
مدل بهبود يافته الگوريتم يادگيري هيجاني مغز بر مبناي دانش بازه اي
كاربرد الگوريتم جستجوي هارموني به روش مينيمم رشد سازه پايه در بهينه سازي سازه هاي دوبعدي
نسخه ي اصلاح شده ي الگوريتم زنبور عسل مصنوعي براي حل مسائل بهينه سازي
On efficiency of some meta-huristic optimization algorithm in shape-measure method
ارائه يك مدل محاسباتي هوش اجتماعي بر اساس يادگيري هيجاني در آميگدلا
A Linear Technique for Designing the Optimal Rotating Shapes
مروري بر الگوريتمهاي فراابتكاري با ارائه يك روش دستهبندي
ارايه الگوريتمي با كارآيي بالا براي اعمال عملگر تقاطع بر روي درخت جستجوي دودويي
بررسي تاثير هدفمندي يارانهها بر ميزان گاز مصرفي با بهكارگيري شبكه عصبي مصنوعي مطالعه موردي شركت گاز استان زنجان
حل مساله زمانبندي سيستم ها ي توليد باز با الگوريتم ژنتيك چند جمعيتي با در نظر گرفتن مساله نگهداري ماشين ها
رفع سوء تغذيه پروتئين انرژي دربيماران مبتلا به ويروس – HIV با استفاده از برنامه ريزي خطي چندهدفه فازي
بهينه سازي مصرف انرژي سنسورهاي بيسيم وانتخاب كوتاهترين مسير با رويكرد كلوني مورچگان
شناسايي سرويس در سيستم هاي فوق مقياس با استفاده از الگوريتم فرا ابتكاري ژنتيك
پياده سازي يك سيستم مبتني بر قوانين فازي در تشخيص سرطان ريه
ارائه يك سيستم پشتيبان تصميم با رويكرد شبيه سازي تكاملي ؛مطالعه موردي در شركت آريس آمل گروه بستني كاله
مقايسه و بررسي استفاده از الگوريتم ژنتيك در قطعه بندي تصاوير
مقايسه و تحليل تكنيك هاي قطعه بندي تصاوير براساس خوشه بندي فازي مبتني بر هسته
A New Mutation Mechanism in the Ant Colony Algorithm
A novel algorithm applied to classify imbalanced data in Breast Cancer Dataset
بررسي اثرات فناوري اطلاعات بر توانمند سازي شغلي كاركنان شهرداري آمل
كاربرد الگوريتم هاي فراابتكاري درنهان نگاري تصاوير ديجيتال
نهان نگاري بهينه شده تصاوير سطح خاكستري با استفاده از تبديل موجك گسسته تجزيه مقدار منفرد و الگوريتم كرم شب تاب
كاربرد B اسپلاين ها در سازههاي فضاكار
Application of Binary Cat Swarm Optimization Algorithm for Unit Commitment problem
يك الگوريتم فراابتكاري جديد براي رنگ آميزي گراف بر پايه الگوريتم نيروي گرانشي
تجديد پيكربندي بهينه شبكه هاي توزيع به منظور كاهش تلفات با استفاده از الگوريتم تركيبي PSO و منطق فازي
تشخيص زودهنگام بيماري شريان كرونري بااستفاده ازالگوريتم تحليل اجزاي اساسي وطبقه بندي ماشين بردارپشتيبان
كاهش زمان استخراج ويژگيهاي تصاوير در الگوريتم SIFT با استفاده از تبديل موجك
A memetic algorithm based on interval estimation for fuzzy c-means clustering of incomplete data
Adaptive controller and robust controller for levitation of an electromagnetic system
انتخاب سبدسهام بهينه بااستفاده ازروشهاي هوشمنددربازار بورس تهران
يك الگوريتم تركيبي جديد براي افزايش كارايي شبكه حسگر بيسيم
استفاده از يادگيري براساس تضاد براي افزايش سرعت الگوريتم هاي تكاملي
نهان نگاري تصاوير ديجيتال با استفاده از يك الگوريتم تركيبي جديد
بررسي مدلهاي بلوغ در معماري سرويس گرا
اجزاي اصلي چارچوب حاكميت معماري سرويس گرا
بررسي الگوريتم خفاش، رويكرد و كاربردهاي آن
الگوريتم باكتري بهبود يافته با رويكرد همكارانه
بهينه سازي فرآينذ ماشينكاري تخليه الكتريكي با استفاده از الگوريتم جستجوي فاخته
Select the Best Solution to Reduce Transportation Disruption Impact using fuzzy analytic network process and Interval TOPSIS
Use Interval Valued Fuzzy ANP and Interval Valued Fuzzy TOPSIS for supplier selection problem on risk environment
A NewTheoretical Measure Approach for Solving Continuous Semi-infinite Linear Programs
يك روش مبتني بر الگوريتم ژنتيك در مشكل مسيريابي وسايل نقليه بهمراه بارگيري و تحويل همزمان
بهبود كلاس بندي داده هاي نامتوازن با استفاده از تركيب الگوريتم رقابت استعماري والگوريتم SMOTE
ارائه مدلي جهت ارزيابي ميسان كارآيي سيستمهاي مديريت فرآيند كسب وكار (BPMS ) به كمك شبكههاي عصبي مصنوعي
Teaching-learning- based modified collaborative optimization algorithm
طراحي يك سيستم هوشمند به منظورتشخيص بيماري قند خون به كمك سيستم XCSLA
الگوريتم كرم شب تاب باشعاع حركت تطبيقي
بهينه سازي سايش لاستيك تقويت شده با نانوكلي تا استفاده از الگوريتم كرم شب تاب
مدلسازي چند هدفي انتخاب سبد سهام بهينه در بازار بورس تهران با استفاده از الگوريتم هاي II-NSGA و MOPSO
بهبود طرح نهان نگاري مبتني بر تجزيه مقدار منفرد
ارائه يك چارچوب استراتژيك براي ارزيابي فازي سرويس نظام مبادلات پيمانكاري فرعي spx در سازمان هاي بزرگ مقياس
مدلسازي قيمت گاز طبيعي بازار آمريكا با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي MLP
كاربرد الگوريتمهاي فراابتكاري در بهبود عملكرد ماشين حفاري تونلTBM
بهينه يابي مكان دمپر ساختمان هاي مجاور با استفاده از الگوريتم بهينه سازي توده ذرات
حل مسئله مكانيابي هاب تك تخصيصه وباظرفيت نامحدودبابكارگيري يك الگوريتم تبريدشبيه سازي شده كارا
شناسايي نقش هاي مستقل تركيب، درجملات زبان فارسي با سيستم فازي
خوشهبندي با استفاده از روش تركيبي الگوريتم جستجوي گرانشي و ميانگين هارمونيك K
مساله ممانعت جزئي دوسطحي با امكان مستحكمسازي احتمالي و برونسپاري تقاضا
جايابي منابع فوتوولتائيك در شبكه هاي توزيع با هدف بهبود قابليت اطمينان و كاهش تلفات توان با الگورتيم اجتماع ذرات اصلاح شده
مكمل گراف هاي فازي و عمليات بر روي آن ها
بررسي نقش و چالشهاي الگوريتم هاي يادگيري ماشين در رشد شبكه هاي اجتماعي
بهينه سازي چند هدفه فرآيند ماشينكاري تخليه الكتريكي
مروري بر الگوريتمهاي استخراج ويژگي از تصاوير ديجيتال و مقايسهي كارايي آنها
الگوريتم تركيبي نوين با الهام از شيوه دسته ذرات بهينه ياب و شبيه سازي اجتماع خفاشها
مروري بر روشهاي خوشهبندي تركيبي با تكيه بر الگوريتمهاي فرا ابتكاري
مرور و مقايسه روشهاي قطعه بندي و كشف تومور در تصاوير CT مغزي
An Efficient Approach for Solving Linear Fractional Differential Equations
الگوريتمي براي كاهش تاخير در شبكه هاي حسگر بي سيم
پيش بيني سطح ايستابي در سامانه هاي زهكشي زيستي در مناطق نيمه خشك با استفاده از مدل هاي SAHYSMOD و شبكه عصبي مصنوعي
انتخاب ويژگي هاي معنايي كارا با الگوريتم جهش تركيبي قورباغه دودويي
پياده سازي يك سيستم خبره فازي در ارزيابي نتايج آنژيوگرافي
منطق فازي، برترين منطق شناخته شده
عملكرد الگوريتم هاي خوشه بندي فازي و قطعي با مراكز اوليه مختلف
چارچوبي براي نظارت بر بيمار
كاربرد شبكه ادهاك در نظارت بر بيمار
الگوريتم اجتماع ذرات خودانطباقي:تكنيك نوين براي مكان يابي چندهدفه بهينه ي جبران كننده واراستاتيك براي رفتارهاي ديناميكي شبكه ي قدرت
پيش بيني و تشخيص سرطان سينه بر اساس تركيب سيستم هاي هوشمند
ارائه يك روش ايمن براي نهان نگاري با استفاده از ضرايب لاگرانژ
بهبود الگوريتم هاي نهان نگاري در تصاوير ديجيتال با استفاده از تجزيه QR
Sliding mode control for stochastic Markovian jumping systems with actuator saturation
يك نگاشت از ارتباطات متقابل بين حاكميت SOA و ITIL v3.0
كاربرد الگوريتم هاي فرا ابتكاري در خوشهبندي
خطرناك ترين تهديد هاي امنيتي در Cloud Computing
جايابي بهينه پستهاي فوق توزيع با استفاده از الگوريتم تكاملي ديفرانسيلي ديناميكي
تحليل مزاياي مدل همكارانه الگوريتم دسته ماهيهاي مصنوعي نسبت به مدل استاندارد و نسخه سراسري بهينه سازي دسته ذرات
حل عددي معادلات ديفرانسيل مرتبه دوم با روش آدامز بشفورث و كاربرد آن در علوم
جايابي بهينه بازبست با استفاده از الگوريتم بهينهسازي جفت گيري زنبور عسل به منطور بهبودقابليت اطمينان شبكهي توزيع
مرور و مقايسه روشهاي رديابي چشم
بهينه سازي پارامترهاي شبكه فازي آرت بمنظور تشخيص سرطان سينه توسط الگوريتم جستجوي هارموني
ارائه مدلي بهبود يافته ازالگوريتم كلوني زنبورعسل مصنوعي باايده ازالگوريتم كرم شب تاب
ارائه الگوريتمي تركيبي براي مسئله زمانبندي در محيط گريد
بهينه سازي پارامترهاي كنترلر PID حلقه كنترل سرعت در توربين گازي با الگوريتم هاي تكاملي
انتخاب ويژگي با استفاده از جستجوي محلي بر پايه الگوريتم ژنتيك تركيبي روي داده هاي بزرگ
Optimization of JK Flip Flop Layout with minimal average power of consumption based on ACOR, Fuzzy-ACOR, GA, and Fuzzy-GA
الگوريتم بهينهسازي ازدحام ذرات با استفاده از مكانيزم سن دهي و رقابت بين افراد
حل مسئله فروشنده دوره گرد TSP به كمك الگوريتم كلوني مورچگان ACO و مقايسه آن با الگوريتم هاي جستجوي ممنوعه ،شبيه سازي گداخته و ژنتيك
الگوريتم فراابتكاري شبه الكترومغناطيسي هوشمند
ارائه الگوريتمي براي واترماركينگ تصاوير ديجيتال با استفاده از تبديل كسينوسي گسسته و تجزيه مقدار منفرد
ارائه الگوريتمي براي حفظ مقاومت واترماركينگ تصاوير ديجيتالي با استفاده از نمونه برداري درحوزه تبديل كسينوسي گسسته
فيلتر ذره اي بازنمونه برداري اعتباري دنباله اي كوكي ASIR PF بر مبناي بهينه سازي ازدحام ذرات براي تخمين حالت سيستم غيرخطي
بررسي كارايي الگوريتمهاي فرا ابتكاري ژنتيك ، اجتماع پرندگان و خفاشها در بهينه يابي
الگوريتم بهينه سازي ژنتيك براي حل مساله مكان يابي تخصيص پيوسته همراه با هزينه استقرار وابسته به منطقه
روش ابداعي خوشه بندي مبتني بر الگوريتم بهينه سازي ازدحام ذرات در شبكه هاي حسگر بيسيم
كنترل هوشمند فازي عملكرد سيستم حمل ونقل درون شهري شهرستان قائمشهر
تخصيص بهينهي كات اوت فيوز و واحدهاي توليد پراكنده براي ارتقاء قابليت اطمينان و كمينه سازي تلفات شبكههاي توزيع
كنترل فبزي سيستم ترافيكي مبتني بر تئوري هوشمند سبزي
طراحي سيستم خودرو هوشمند بر اساس الگوي فازي
فازي و هوشمند سازي سيستم شبكه هاي موبايل
الگوريتم جديد سرد كردن فلزات از نوع پويا براي بهينهسازي سراسري
طراحي يك سيستم خبره باليني به منظورتشخيص بيماري آپنه انسدادي خواب به كمك سيستم طبقه بند XCSR
غربالگري كودكان مبتلا به اوتيسم با استفاده ازساخت ماشين هوشمند
مروري بر الگوريتم هاي خوشه بندي فازي
حذف نويس از تصوير با استفاده از سيستم استنتاجي فازي عصبي تطبيقي (ANFIS)
اولويت بندي راه حل هاي غلبه بر موانع بكارگيري مديريت دانش در زنجيره تأمين با استفاده ازAHP-TOPSIS فازي
بهبود دقت تخمين طيف تمام قطب با استفاده از بهينهسازي ازدحام ذرات PSO و مقايسه آن با روشهاي كلاسيك
استفاده از الگوريتم ژنتيك در كاربرد انتخاب بهينه پارامترهاي شبكه عصبي
محاسبه و ساخت دستگاه تشخيص نوع رنگ به روش پردازش سيستم هاي فازي
شبيه سازي و بهينه سازي واحد سنتز متانول با استفاده از الگوريتم ژنتيك
بررسي پروتكل توزيع كليد مبتني بركوانتوم SARG04
تحليل ارزيابي پروتكل توزيع كليدكوانتومي DPS
ارائه يك الگوريتم ژنتيك براي حل مدل چندهدفه مكان يابي تسهيلات لجستيك پايدار
پيشبيني وقوع ترمور در وضعيت استراحت براي بيماران دچار پاركينسون با استفاده از سيستمهاي عصبي-فازي و الگوريتم بهينه سازي توده ذرات
نهاننگاري تصوير ديجيتال بر اساس تبديل موجك گسسته و الگوريتم ژنتيك
ارائه روشي نو براي زمانبندي فعاليت هاي تكراري پروژه ها
مروري بر الگوريتمهاي فراابتكاري و بررسي قابليتهاي آنها
نهان نگاري تصوير مبتني بر SVD چندگانه در حوزه موجك با استفاده از PSO
نقش الگوريتم PSO در نهان نگاري تصوير

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید