مشاهده مقالات سومین همایش علمی مهندسی فرآیند (نفت،گاز پالایش و پتروشیمی)

 

http://www.callforpapers.ir/

سومین همایش علمی مهندسی فرآیند (نفت،گاز پالایش و پتروشیمی)

مجموعه مقالات سومین همایش علمی مهندسی فرآیند (نفت،گاز پالایش و پتروشیمی)  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید . سومین همایش علمی مهندسی فرآیند (نفت،گاز پالایش و پتروشیمی)  18 دی 1393  توسط دبیرخانه دائمی كنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 94 عنوان مقاله تخصصی شامل 970 صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در سومین همایش علمی مهندسی فرآیند (نفت،گاز پالایش و پتروشیمی)

بهينه سازي و كاهش آلاينده هاي زيست محيطي در واحد بازيافت گوگردپالايشگاه فازهاي 4و 5 پارس جنوبي
Numerical simulation of wind force on petrochemical industrial riser pipes
نقش شركت هاي طراحي و مهندسي در توسعه صنعت نفت و گاز و پتروشيمي
امكانسنجي به كارگيري جاذبهاي نانوساختار جهت مركاپتانزدايي ونمزدايي از گاز مايع در پالايشگاههاي گازي
تدوين فرمولاسيون روغن موتورهاي هوايي سنتزي (پلي ال استرها) در كشور
مروري برپركاربردترين معادلات سينتيك ريفرمينگ كاتاليستي گاز طبيعي


شبيهسازي واحد تاپينگ پالايشگاه گاز خانگيران جهت دستيابي به شرايط مناسب عملياتي و مقايسه با دادههاي طراحي
بررسي تاثيرروش خمكاري لوله با پلي اورتان الاستومر بر ميزان توزيع ضخامت درجدار داخلي و بيروني لوله هاي مورد استفاده در صنايع نيروگاهي
مطالعه موردي: بررسي روشهاي بازيابي گازهاي ارسالي به فلر و انتخاب بهترين روش توليد انرژي از طريق مقايسه
مطالعه موردي: امكان سنجي تانك هاي ذخيره سازي ميعانات گازي وLPGدر پالايشگاههاي گازي از ديدگاه پدافندي
بررسي تعادل فازي گاز همراه توليدي يكي از سكوهاي بهرهبرداري شركت نفت فلات قاره ايران
Floating Liquefied Natural Gas
بررسي اثرات انتقال حرارت در شبيهسازي فرآيند هدررفت گاز از خطوط لوله
بررسي روش هاي تعيين نقطه آغاز پديده رسوب آسفالتين از نفت خام
مدلسازي رياضي عملكرد و تحليل راندمان توليد الگوهاي مختلف رطوبتزني ورطوبتزدايي در يك آبشيرينكن
افزايش راندمان مخازن نفتي به وسيله تزريق آب
Boundary layer and heat transfer numerical analysis for the Falkner-Skan wedge flow
حل عددي جريان سيال ويسكوالاستيك در لايه مرزي روي صفحه تخت با وجود گراديان فشار
بررسي عملي پارامترهاي بهينه در فرايند حذف مركاپتان از ميعانات گازي
بررسي عددي انتقال اجباري حرارت آب- اكسيد مس در كانال با سطح مقطع مربع و منبع حرارتي استوانه اي در مركز آن
آناليز ارتعاشات همزمان طولي و عرضي رشتهي حفاري مورب با پديدهي چسبش-لغزش در عمليات حفاري بدون در نظر گرفتن اثر گل حفاري
بررسي آزمايشگاهي تاثير ميدان مغناطيسي بر ويسكوزيته نانوسيال
بررسي مدلهاي رياضي مختلف در فرآيند توليد بيوگاز از زيست توده ها و بررسي نتايج دو مدل ADM1 و Angelidakiاز طريق شبيه سازي
شناسايي پودر سياه در شبكه انتقال گاز طبيعي
توسعه معادلهK-valueبراي محاسبه فشار حباب سيالات مخزني
بررسي عملكرد كاتاليزورهاي مختلف در فرآيند تبديل متانول به الفينهاي سبك
مدلسازي رسوب گرفتگي مبدل هاي حرارتي پوسته- لوله پالايشگاه گاز هاشمي نژاد
Effects of promoted catalysts by nickel and copper on carbon dioxide hydrogenation
طراحي آزمايش به روش تاگوچي با استفاده از نرم افزارQualitek-4
تاثير غلظت اوليه محلول آبيDEA بر حلاليت گازCO2
امكانسنجي و ارائه الگويRCMدر شركت بهرهبرداري نفت و گاز زاگرس جنوبي
ترموگرافي و شبيه سازي و بهينه سازي مصرف انرژي وكاهش توليد بخارازطريق انجام تعميرات پيشگيرانه تلههاي بخاردر پالايشگاه چهارم
ترموگرافي وشبيه سازي و بهينه سازي مصرف انرژي وكاهشتوليد بخار واثرات زيست محيطي ازطريق انجام تعميرات پيشگيرانه تلههاي بخاردرفاز8و7و6
پيشبيني ويسكوزيته محلولهاي پليمري پلي وينيل پيروليدن با استفاده ازشبكههاي عصبي مصنوعي مبتني بر الگوريتم ژنتيك
Simulation of Leonard-Kemira’sformic acid production process from CO
طراحي و شبيهسازي جداسازي مخلوط راسميك ايبوپروفن در بستر شبه متحرك با سيال فوق بحراني
Review Study on Heavy Oil Reservoirs and Upgrading Technologies
Investigation and optimization of reaction kinetic parameters for phosphoric acid production
ارتقاء كيفيت نفت كوره به روش شكست كاتاليستي توسط زئوليت مزومتخلخلMCM-41
مطالعه آزمايشگاهي زمان انتظار و زمان رشد حباب در فرآيند جوشش استخري درمحلولهاي الكتروليت
مطالعه آزمايشگاهي اثر غلظت بر فركانس توليد حباب در محلولهاي الكتروليت درفرآيند جوشش استخري
مطالعه آزمايشگاهي فركانس توليد حباب براي آب مقطر در فرآيند جوشش استخري
طراحي سامانه كنترلي چرخههاي تبريد فرآيند مبرد آميخته چندمرحلهاي در توليد گاز طبيعي مايع(LNG)
شناسايي و رفع عيب عدم آب بندي خنك كننده روغن در لكوموتيو هايGE-7FDL12
بررسي تاثير پارامترهاي فرايندي موثر بر فرآيند توليددي- آمونيوم فسفاتDAP شركت پتروشيمي رازي
امكان سنجي و شبيه سازي طرح جايگزيني دي اتانول آمين(DEA) به جاي دي گلايكول آمين(DGA) در واحد تصفيه گاز ترش با آمين پالايشگاه اراك و بررسي تغييرات لازم در شرايط و تجهيزات فرآيندي
طراحي سامانه كنترلي مبرد آميخته تك مرحلهاي درفرآيندهاي مايعسازي گاز طبيعي
ارزيابي استفاده از سوخت ديزل با گوگرد بسيار پايين و خودروهاي سواري ديزلي دركشور
بررسي فعاليت كاتاليست واحد ريفرمينگ نفتا با راكتورهاي بستر ثابت توسط مدل[ اسميت]
تحليل عددي سيستم پيشگرمايش آب ورودي ساختمانهاي مسكوني وتجاري به كمك مبدل بازيافت حرارتي فاضلاب
تعيين ثابت سرعت واكنش توليد پروپيلن از اتيلن به كمك مدل اختلاط كامل در راكتور بسترسيال
مطالعه عددي جريان سيال و انتقال حرارت در يك ميكروكانال T-شكل به روش شبكه بولتزمن
سيليكونايزينگ از طريق غوطهوري گرم در نمك مذاب
بررسي امكان تشكيل هيدارت بعد از رگلاتورهاي ايستگاههاي تقليل فشارگاز
CO Catalytic Oxidation Using Laser-Assisted Gold Nanoparticles Supported on Activated Carbon
تاثير فشار بر حلاليت گازCO2در محلول آبيDEA
تاثير غلظت نانوذارت سيليكا و نانوذرات دي اكسيد تيتانيوم بر خواص آبگريزي بتن
معرفي و ارزيابي اقتصادي فرآيندهاي مايع سازي گاز طبيعي در مقياس كوچك
شبيهسازي راكتور كاتاليستي بستر ثابت به منظور توزيع يكنواخت غلظت با استفاده از ديناميك سيالات محاسباتي
تأثير غلظت نانوذرات اكسيد روي، دي اكسيد تيتانيوم، سيليكا و دماي فرآيندبر خواص آبگريزي چوب
آناليز عددي انتقال حرارت جابجايي كربن دي اكسيد فوق بحراني در اعداد رينولدزپايين
بهينه سازي توپولوژي ريزساختارهاي مواد سلولي، با هدف حداكثر سازي مدول بالك يا مدول برشي
مطالعه عددي انتقال حرارت جابجايي تركيبي در كانال حاوي مانع داغ با هندسه هاي متفاوت
امكان سنجي فني و اقتصادي و مزاياي احداث پتروپالايشگاهها در كشور
بهينه سازي انرژي پالايشگاه ميعانات گازي فازهاي 9و 10 شركت مجتمع گاز پارس جنوبي
ارزيابي ريسك عمليات پيگراني خطوط گازي منطقه ده عمليات انتقال گاز به روشBow tie
ارزيابي ريسك خط پنجم سراسري به روش SPRA
ارزيابي ريسك پروژه تعويض كلاس خط دوم سراسري به روش JSA در محيط نرم افزاري PHA.Pro6
تاثير لزجت (Viscous Dissipation) بر انتقال حرارت در لوله در معرض شار حرارتي ثابت ديواره
تاثير لزجت (Viscous Dissipation) بر انتقال حرارت در لوله در معرض دماي ثابت ديواره
امكان سنجي و شبيه سازي طرح جايگزيني متيل دي اتانل امين (MDEA) به جاي دي گلايكول آمين(DGA) در واحد تصفيه گاز ترش با آمين پالايشگاه اراك و بررسي تغييرات لازم در شرايط و تجهيزات فرآيندي
بررسي رفتار خاك جهت اندازه گيري مقاومت مخصوص خاك با اعمال جريان متناوب و مستقيم
Liquid phase hydrogenation of aromatic mixture using Ni supported catalyst
تلرانسهاي هندسي در مهندسي معكوس و تهيه نقشه هاي ساخت قطعات تجهيزات دوار صنايع نفت و گاز
بررسي سنتز ZDDP ، ماده افزودني آنتي اكسيدان وضد سايش با الكل هاي مختلف
تعيين مكانيسم هسته زايي و زمان القاي كريستاليزاسيون نانو ذرات استيل ساليسيليك اسيد (آسپرين) در حضور مواد فعال سطحي
بررسي و تعيين كارايي استفاده از نانوذرات اكسيد منيزيم در حذف سرب از محلولهاي آبي
موردكاوي كاهش كارايي مبدل هاي مورد استفاده دركنترل دماي واكنش هاي شيفت واحد آمونياك و توصيههايي درمورد انتخاب سراميك بالهاي راكتورهاي شيميايي
اجراي مديريت تعميرات و نگهداري ناب و ارتقاي شاخص هاي بهره وري در صنايع نفت و گاز
نقش طراحي آزمايشات در بهبود و توسعه فرآيندها
بررسي استفاده از انرژي هيدروژن در صنعت نفت
بهينه سازي مصرف انرژي در واحدهاي كلرآلكالي
بررسي كاهش مصرف انرژي واحدهاي كلرآلكالي توسط مدلسازي ولتاژ كاتدهاي تزريق اكسيژن
مدلسازي رآكتور واحد توليد اتيلن اكسايد
مدلسازي سينتيك واكنش هيدروژناسيون مونو كسيد كربن جهت توليد بنزين
بررسي عددي جريان يك سيال غير نيوتني ناشي از چرخش ديسك در سيال
مطالعه آزمايشگاهي رشد حباب در فرآيند جوشش استخري براي آب مقطر در شارهاي حرارتي مشخص
بررسي فرآيند جوشش استخري و عوامل موثر بر آن
تعيين و تحليل معادلات لايه مرزي براي جريانهاي مختلف سيال
تحليل پراكندگي جت مايع تبخيرشونده در جريانهاي متقاطع
تحليل هيدروديناميكي تبخير پيوسته با ملاحظه ناپيوستگي هاي دانسيته در مرز فاز
كاركرد روش مونتكارلو در مدلسازي مولكولي سوختهاي نفتي در موتورهاي پيشران
بهينه سازي آرايش چاه هاي توليدي/ تزريقي گاز در مخزن گازي ساختار احمدي
مدل سازي دبي گاز تزريقي و توزيع فشار در مخزن گازي ساختار احمدي: بررسي پارامترهاي تراوايي و ضريب تأثير پوسته

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید