امکان دریافت مقالات ششمین كنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران

 

http://www.callforpapers.ir/

ششمین كنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران

مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید . ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران  26 تا 27 بهمن 1393  توسط دبیرخانه دائمی كنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 271 عنوان مقاله تخصصی شامل 1846 صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

 تمهيدات طراحانه مجتمع هاي گردشگري در مديريت بحران با تاكيد برپايگاه هاي اسكان موقت (مطالعه موردي: شهر مشهد)
نقش طب سنتي ايران در بهبود وضعيت بهداشتي درماني در بلاياي طبيعي
مقابله با موانع در مديريت تغيير
بررسي جايگاه هويت در مديريت بحران نمونه موردي بازسازي روستاي زلزله زده حتكن
Seconds for Istanbul: prediction of earthquake ground motion
شناسائي الگوي مكاني و پهنهبندي ريسك برف در گسترهي جلگهي مركزي گيلان با استفاده از تصاوير ماهواره اي
بررسي تاثير سيستم ميكروپايل بر روي افزايش ظرفيت باربري پي هاي مستقر بر رويخاك هاي سست اشباع
آشكارسازي تغيير اقليم شهر مشهد با استفاده از دماهاي حدي و تاثير آن برگردشگري و آسايش اقليمي ساكنان شهر


نقش لجستيك تيمهاي امدادي در بحران به كمك مدل خبره فازي
مطالعه عدديرفتار ديوارهاي ميخگذاري شده (مطالعه موردي سيستم سازه نگهبان پروژه ساختمان اداري دايره المعارف اسلامي تهران)
مديريت انديشه گامي مفيد بسوي مديريت بهينه بحران( از انديشه تا اقدام)
ضرورت استفاده از سامانه مديريت بحرانهاي طبيعي در كلان شهرها با نگرش ويژه به سامانه مديريت بحران و ارزيابي خسارات زلزله(EDMAD)
تأثير نوسازي و بهينه سازي حمل و نقل درون شهري بر مديريت بحرانها
بررسي رابطه سلامترواني مديران بحران با ميزان خلاقيت آنان
درس هاي گرفتهشده از مانور مديريت بحران افزايش كدورت در شبكه توزيع آب آشاميدني مطالعه موردي شبكه آب منطقه 2 تهران
باز سازي مردمي روستا پس از بحران زلزله، طبيعي و پايدارتر است
افزايش قابليت اطمينان شبكه برق با رويكرد پدافند غير عامل با استفاده از تكنيك فرايند سلسله مراتبيAHP
ظرفيتسازي براي مديريت بحران در ميراث فرهنگي
نظريه جزاير شناور در مديريت بحران
Integrative Risk management – Risk Reduction, Enhancing Disaster Preparedness and Resilience
آسيب شناسي آموزش شهروندي مديريت بحران در كلانشهرها
تأثيرات تغيير اقليم بر روي طول دوره، شدت و زمان خشكي و آسيب پذيري گندم ديم ناشي از خشكي در شمال شرق ايران
جايگاه مديريت استراتژيك در سيستم مديريتيHSE
تحليل وضعيت سرمايه اجتماعي و تعلق مكاني شهر بم پس از زلزله
Project Development and Management in Complex Environments
A Modern view to Risk and Disaster Management, Concentrating on People with Dynamic Settlements (Nomads) as a Sustainable DevelopmentStandard
مديريت بحران زلزله با توجه به آسيبپذيري پلها
توسعه روشي براي كاهش آسيبپذيري شريانهاي حياتي در شرايط بحران
تأثير شناخت مناسب ساكنين از خانهي خود بر واكنش مؤثر درمقابله با بحران (مطالعهي موردي: مناطق 22 گانهي شهر تهران)
سازگاري با تغييرات اقليمي در خطوط مرزي (مطالعه موردي رودخانه ارس ناحيه جلفا )
مديريت بحران با استفاده از پردازش پرس و جوي فضايي در شبكه ي حسگر بيسيم
راهكارهاي اجرايي مديريت حريق ناشي از زلزله احتمالي در تهران
رتبهبندي عوامل مؤثر بر مديريت ريسك زنجيره تأمين به روش نمونهگيري مجدد جك نايف همراه با تحليل بازه اي
ارتقاء كارايي مانورهاي (تمرين) مديريت بحران
The Casualty Model for Multi-Hazard Vulnerability Analysis:Fire Following Earthquake A Case Study of a Part of Shiraz City,Iran
Multi Hazards Risk Assessment, a New Methodology
مديريت بحران تصادفات جادهاي در روزهاي برفي و باراني مطالعه موردي: راههاي دوخطه استان همدان
تهيه برنامه آماده سازي جامعه در مقابل زلزله با استفاده از روش تركيبي ماتريسGIS و SWOT نمونه موردي استان تهران
تمهيدات معماري و شهرسازي جهت كاهش آسيب پذيري در مقابل زمين لغزش
ارائه يك مدل كاربردي جهت مديريت بحران در حوزه حمل و نقل جاده اي
مديريت و كاهش ريسك زلزله در محيط هاي شهري و روستائي، چالش هاي برنامه هيوگو
تعيين شاخصهاي تصميمگيري به كمك ارزيابي ريسك و توافق گروهي: مطالعه موردي مديريت بحران آب دشت مشهد
بررسي ميزان واكنش پذيري آلاينده هاي ميكروبي با آب و جداره ي لوله هاي شبكه هاي توزيع آب شهريدر تزريق هاي عمدي آلاينده ها درون شبكه
مديريت خطر ناشي از بلايا و استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)
مديريت بافت هاي تاريخي شهري در جهت كاهش خسارات ناشي از زلزله با تاكيد بر انجام اقدامات پيشگيرانه
Stochastic Risk Analysis of Urban Water Systems by Aggregation of Fault Tree and Monte Carlo Simulation
تخصيص بهينه منابع آب در شرايط بحراني؛ تجارت آب مجازي درون كشوري
چالشهاي برنامههاي كاهش خطرپذيري حوادث و تاب آوري
به كارگيري پرنده هاي هدايت پذيرازدورپهپاد دركنترل و فرماندهي عمليات آتش نشاني وحوادث موادخطرناك HAZMAT
طراحي ايستگاه هاي آتش نشاني روزانه و مقاوم دربرابرزلزله
تحليل تفاوت ميزان آمادگي ذهني- نگرشي خانوارهاي شهر اردكان (يزد) در برابر زلزله
بررسي فرايند طراحي وشيوه هاي تدريس در معماري منظر
مطالعهي آسيبپذيري لرزهاي منطقهي 7 تهران بادر نظر داشتن عدم قطعيتهاي موجود در دادهها با كمك نرم افزارArcGIS
بررسي جايگاه سازمان نظام مهندسي ساختمان در مديريت بحران شهر تهران
مديريت كاهش خطرپذيري كلانشهر تبريز دربرابرخطرزلزله
آناليز ايمني ايستگاه تقليل فشار گاز شهريTBSبا استفاده از مدل ديناميكي
مديريت استراتژيك مخاطرات طبيعي مبتني بر نگرش سيستماتيك مطالعه موردي: مديريت ريسك بيابان زايي
تهيه و تدوين برنامه ي مديريت بحران براي موزهي آبگينه و سفالينه ي تهران يك برنامه مديريت چند مولفه اي
ارزيابي مشاركت و نقشGIS در مديريت بحران زلزله ( نمونه موردي: شهر بيرجند)
ظرفيت سازي براي كاهش خطرپذيريدر برابرزلزله با رويكرد جامعه محور
پهنهبندي خطر سيلاب در رودخانه ليقوان چاي با استفاده ازGIS ومدل HEC-RAS
كاربرد مدل شبكه عصبي مصنوعي در مديريت بحران با نگاهي به خطر آتشسوزي در مراكز تجاري
تحليل الگوي زماني بارشهاي زمستانه به منظور شناخت و سازگاري با تغييرات اقليمي استان خراسان جنوبي
Research and Innovation at the GFZ German Research Centre for Geosciences
ارزيابي جنگلهاي ارس منطقه هزار مسجد با استفاده از تصاوير ماهوارهاي گوگل ارث
رصد پوشش هاي درختي نواحي صعب العبور و كوهستاني با استفاده از تصاويرGoogle Earth
شناسايي و ارزيابي ريسكهاي پروژه با استفاده از روشهاي تصميمگيري چندشاخصه در محيط فازي (مطالعه موردي: پروژههاي شبكه توزيع آب شهر مشهد)
كاربرد شبكههاي حسگر بيسيم در سيستمهاي اندازه گيري علائم حياتي و نقش آن درمديريت جامع بحران
مخاطره شناسي فطري براي كاهش مخاطرات
ارايه يك مدل دوهدفي براي مكانيابي انبارهاي شركت توزيع برق با قابليت تخريب درشرايط وقوع حوادث پيشبيني نشده (منطقه مورد بررسي: شركت توزيع برق مازندران)
مديريت بحران هاي چندمولفهاي درس هاي آموخته شده از بازسازي پس از سونامي 2004 جنوب شرق آسيا
بررسي تاب آوري پست هاي ز ميني تو زيع برق در شرايط اضطراري
رفع ناهمگوني معنايي در زيرساخت داده مكاني در راستاي مديريت بهينه بحران
طراحي حسگر سه بعدي دما با استفاده از نوروفازي به منظور مديريت بحران انرژيسيستمهاي گرمايشي و سرمايشي داخل ساختمان
طراحي روشها و فرآيندهاي نوين در تعريف و بهره برداري از تكنولوژي هاي رصد زمين و صنعت هوانوردي در رابطه با بروز حوادث و بلاياي طبيعي
مديريت بحران و كاهش آسيب پذيري كالبدي و افزايش پايداري نواحي مسكوني فرسوده شهر زاهدان در برابر وقوع احتمالي زلزله
مدلسازي غيرقطعي براي مكانيابي تك تسهيله روي شبكه مسير انتقال برق براي پاسخگويي به حوادث غيرمترقبه (مطالعه موردي: شبكه مسير انتقال برق استان مازندران)
Safety Bell Rings in Mashhad Schools
ارزيابي سريع خسارات زمين لرزه با استفاده از فناوري سنجش از دور
ارزيابي آسيب پذيري بازار كازرون در برابر مخاطرات
ضرورت توجه به اهميت و جايگاه مديريت بحران و پدافند غيرعامل در سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان
ارزيابي عملكرد مديريت بحران در حادثه فوكوشيما ودرس هاي حاصل از تحليل ايمني حادثه
شناسايي اقدامات قانوني در حوادث مشكوك بيوتروريستي عليه كشور جمهوري اسلامي ايران
تحليل رابطه آسيبپذيري ساختماني مساكن شهر سيرجان در برابر زلزله و ويژگيهاي اجتماعي- اقتصادي خانوارها
كاربرد نرمافزارGoogle Earthدر پايش تغييرات فضاي سبز شهري
To Predict Earthquake or not to Predict Earthquake
مديريت بحران هاي پيچيده و جايگاه هلال احمر در مهار و كنترل آن
اثربخشي روش قصه گويي بر كاهش بيش فعالي كودكان داراي مادرآسيب ديده ناشي از زلزله
نقش طب سنتي ايران در كاهش عوارض روحي – رواني ناشي از بلاياي طبيعي
مديريت ريسك ، تعاملات ريسك و تنظيم ريسك در محيطهاي در حال رشد شهري
بررسي تهديدات پيش روي سامانههاي آبي و چگونگي مقابله با آنها
Flood Prevention Patterns in Urban Areas (A Case Study: Mashhad, Iran)
Civil Projection Germany – A challenge in a federal state
علل و اثرات عوامل انحراف اجراي يك بناي مسكوني تجاري در مطالعه امكان سنجي اوليه
ارزيابي آمادگي شبكه حمل و نقل زميني در برنامه هاي شرايط اضطرارمطالعه موردي شهر اصفهان
ارزيابي خطر طوفانهاي گرد و غبار(مطالعه موردي: تاسيسات برق منطقهاي شهر زابل)
ارزيابي مقايسه اي وقوع سيل در شمال كشورمطالعه موردي سيل سال 1378 شهر نكا در استان مازندران و سيل سال 1384 شهركلاله در استان گلستان
ارزيابي سيستم هاي ساختماني مختلف در اسكان بعد از بحران
استفاده از دانش فناوري اطلاعات در ارزيابي از راه دور خسارات ساختمان، پس از سوانح طبيعي
درس هاي گرفته شده از مانور مديريت بحران آلودگي در شبكه توزيع آب آشاميدني مطالعه موردي: شبكه آب منطقه 2 آبفاي تهران 
استفاده از تكنيك هاي جديد براي مديريت حوادث شهري و بحران ها
واكاوي درون مايه هاي فكري مديريت بحران در مقام زبان مشترك ملل و علوم پيرامون مصاديق معماري پايدار
شناسايي الگوهاي همديد موثر بر دماهاي كمينه استان چهارمحال و بختياري
ايمنسازي، و راهكارهاي كاهش آسيب پذيري راهها و شبكه معابر شهري
مديريت مقابله با بحران در صنعت آب و فاضلاب
راهكارهايچندگانه برنامه ريزي، مقابله وپاسخگويي مناسب درشرايط بحران
مدل سازي پراكندگي انتشار گاز كلر با استفاده از نرم افزارPHAST
نقش جريان پساب هاي زير سطحي در آب گرفتگي پي برج هاي مرتفع و گودبرداريهاي عميق شهر مشهد
مدل رياضي مكانيابي تسهيلات تحت شبكه در شرايط بازيابي مجدد زيرساخت پس از وقوع بحران
بررسي وضعيت بهداشت محيط روستاهاي زلزله زده آذربايجان شرقي در سال 1391 در200 روز پس اززلزله
ارائه راهكار نوين بهينه سازي الگوي كشت براساس آب مجازي كالري محصولات درمديريت بحران آب (مطالعه موردي: دشت اروميه)
ارزيابي بتن هاي خود متراكم كم سيمان
نوسانات اقليم مازندران و تأثير آن بر بحرانهاي اقليمي با تأكيد بر خشكسالي
استفاده از آموزش الكترونيك براي ظرفيت سازي در حوزه مديريت بحران (خشكسالي و زلزله) با استفاده از فناوري فضايي
تاملي بر الزامات و مولفه هاي برنامه ريزي براي پيشگيري و مديريت بحران آب (مطالعه موردي شركت آب و فاضلاب مشهد)
شناسايي و تحليل الگوي خشكساليهاي ايران بر اساس مسير ورود سامانههاي سينوپتيك
بررسي نقش ارتفاعات شرق تهران در افزايش آلودگي هوا با استفاده از مدلTAPM
پيش آگاهي خشكسالي كشور با استفاده از پس پردازش برونداد مدل ديناميكيMRI‐CGCM3 با هدف كاهش ريسك خشكسالي در سطح كشور
مديريت بحران و راهكارهاي كاهش آسيب پذيري با رويكرد پدافند غير عامل در طراحي معماري دبيرستان هاي استان همدان
بررسي مجموعه ورزشي از ديدگاه پدافند غيرعامل (مطالعه موردي: ورزشگاه آزادي تهران)
بررسي آستانه هاي ترافيكي و پتانسيل هاي مولد بحران در بزرگراه شهيد همت در هنگام ريزشهاي جوي
بررسي تأثير دانش اقليمي مديران ادارات شهر مشهد بر مديريت بحرانهاي طبيعي
بررسي شاخص هاي مورفولوژيك كمي در تعيين ميزان فعاليت هاي تكتونيكي ونئوتكتونيكي
ارتقاء مديريت بحران شهري به واسطه هم افزايي شهرهاي معين (مطالعه موردي شهر قم)
لزوم مديريت بحران جهت برنامه ريزي در مواجهه با عوامل بالقوه خطر زا در تاسيسات آبرساني شركت انتقال آب جنوب شرق خوزستان
بررسي آسيب پذيري ساختمانهاي موجود در بافت تاريخي بوشهرو ارائه راهكاري جهت مديريت بحران آن
شناسايي نقاط خطر پذير در شرايط تخليه اضطراري مترو و تعيين اولويت هاي عملكردي
بررسي كارايي روش هاي پهنه بندي اقليمي به منظور مديريت بحران خشكسالي در مناطق شمال غرب و مركزي ايران
طراحي، ساخت و بررسي دستگاه همراه گندزدايي آب با روش الكتروشيميايي
بررسي ژئومورفولوژي حركات دامنه اي وتهيه نقشه پهنه بندي خطر مطالعه موردي محدوده كن – امامزاده داود
تجزيه و تحليل بمب هايگرافيتي و راهكارهاي مقابله در صنعت برق
تحليل جريانات وزش باد در مديريت بلاياي طبيعي و آلودگي هوا در منطقه قم
تحليل آماري دماي كمينه روزانه استان چهارمحال و بختياري
تحليل همديد بارش سنگين شمال شرق ايران مطالعه موردي 11 و 12 فروردين 1393
لزوم تهيه برنامه تخليه ايمن محل هاي به منظور كاهش اثرپذيري ازسانحه براي محله پارك لاله تهران
تدوين سند راهنماي بازسازي تاب آور محله نهر شهر بم با رويكرد توسعه گردشگري
تعيين شاخص ها والگوهاي جوي در استان قم جهت آماده سازي و پيشگيري وكاهش خسارات ناشي سيل هاي مخرب منطقه
تفكر سيستمي در مديريت بحران
توانمند سازي پدافند غير عامل در افزايش امنيت آبرساني به ساكنين منطقه 9 شهر مشهد
بررسي ساختارهاي سازماني موجوددربخش مديريت بحران كشور و ارايه الگوي عملي به منظور ظرفيت سازي مناسب نيروي انساني در مديريت بحران مطالعه موردي : ارايه الگوي عملي ظرفيت سازي نيروي انساني در مديريت بحران در بخش آب و فاضلاب كشور
كاربرد مدلAHPدر ارزيابي شاخص ها و معيارهاي موثر در طرح ريزي سيستم جامع مديريت بحران زيست محيطي در بنادر كشور با رويكرد مديريت بحران و پدافند غير عامل ( مطالعه موردي : بنادر شهيد بهشتي و شهيد كلانتري چابهار )
جنگ پايان ناپذير انسان و جاده
Health facility seismic vulnerability evaluation and effectiveness analysisof Ferdos neighborhood in Tehran, Iran
ارزيابي آسيب پذيري لرزه اي و تحليل كارآيي مراكز درماني محله فردوس منطقه 5 شهرتهران در برابر زلزله
آشنايي با پديده خشكسالي و راهكارهاي مقابله با آن جهت برنامه ريزان و مسئولين اجرايي
انواع مدلهاي اسكان اضطراري در حوادث و چالشهاي پيش رو
نقش مديريت شهري در جلوگيري از بحران هاي اجتماعي
بررسي روش هاي ايجاد نگاه پيشگيرانهدر رسانه هادر خصوص مديريت بحران
Effectiveness of Story Telling method on decreasing the ADHD in children with Vulnerable mothers in the earthquake
مسئله مكان يابي نقاط انتقال با اهداف چندگانه
مكان يابي محل تخليه آوار ناشي از رخداد زلزله مطالعه موردي ( شهر قم )
بررسي عوامل موثر بر ارزيابي ريسك بحران زلزله
تبيين برنامه تخليه اضطراري بيمارستان
بررسي آسيب پذيري لرزه اي عناصر غيرسازه اي در بيمارستان
سنجش و ارزيابي ميزان ريسك پذيري مخاطرات ناشي از زلزله در بافت هاي فرسوده شهري ( مورد : بافت هاي فرسوده شهر مشهد)
طرح واكنش اضطراري كاركنان در بلايا
بررسي ميزان استفاده از كانال هاي ارتباطات سازماني بر مديريت بحران مطالعه موردي: سازمان هاي شهرك صنعتي استان سمنان
مديريت بحران با استفاده از مستند سازي بر اساس استانداردهايISO و 9001 PMBOK:مطالعه موردي زلزله ورزقان استان آذربايجان شرقي ( 2012 ) و زلزله دشتي استان بوشهر 2013
Application of LiDAR Point-Cloud for Damage Map Generation in Urban Area
راهبرد رسانه اي شبكه هاي استاني رسانه ملي درمديريت بحران هاي طبيعي (مورد زلزله)
راهكار مديريت بحران آب با استفاده از روش تصميمگيري فرآيند تحليل سلسله مراتبي(AHP)مطالعه موردي منطقه ثامن مشهد
راهكارهاي نرم افزاري كاهش آسيب پذيري در مراكز آموزشي نمونه موردي : تهيه سامانه فرماندهي سانحه دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي
بررسي آسيب پذيري شهر كازرون در برابر زلزله هاي احتمالي
بررسي اجزاي عملياتي مديريت حمل و نقل در شرايط بحران و ارايه بهترين مدل درمبحث پشتيباني و لجستيك پس از وقوع بحران
اجراي طرحهاي ويژه براي مقابله با شرايط اضطراري در بخش آبرساني شهري
ارزيابي خصوصيات مكاني بارش با استفاده از داده هاي آماري وGIS حوضه موردمطالعه : كسيليان
طرح تدوين برنامه ي عملياتي ارتقا كيفيت ساختمان هاي فولادي هويت دهي به جوشكاران ساختماني
طرح تدوين برنامه ي عملياتي ارتقا كيفيت ساختمان هاي فولادي بكارگيري مهندسين ناظر به عنوان مجريان ذيصلاح
ارزيابي آسيبپذيري شبكه هاي آبرساني شهري در برابر زلزله با رويكرد تحليل چند شاخصه فازي
مقايسه ارزيابي ريسك در گودبرداري هاي شهريبروشANPو بررسي موردي
سونامي و شريان هاي حياتي شهر چابهار با استفاده از تصاوير ماهواره اي
ظرفيت سازي براي مديريت بحران شهري
عوامل موثر بر مكا ن يابي اسكان موقت بازماندگان سانحه زلزله
ارزيابي مديريت كاهش ريسك زلزله در ايران بر اساس چهارچوب عملياتي هيوگو ٢٠١۵- ٢٠٠۵
ارائه راهكارهاي هدايتگر مديريت بحران با استفاده از فناوري اطلاعات
راه هاي مقابله با بحران جنگ نرم در دانشگاهها
بازخوانش مولفه هاي پدافند غير عامل با بررسي الگوهاي سازگاري اقليمي خانه هاي زمين پناه
تحليل الگوي پدافند غيرعامل ومرروي برسوابق اجرائي آن درايران وجهان با تاكيد برپدافندغير عامل شهري
تحليل عملكرد نهاد هاي مديريتي در فرآيند مديريت بحران زلزله مطالعه موردي( روستاهاي زلزله زده استان آذربايجان شرقي)
ارزيابي روش هاي شناخت آسيب پذيري و كنترل عملكرد شريان حياتي پل ها در هنگام وقوع زلزله
زلزله در بافت فرسوده و اسكان بعد از آن با تكيه بر زمين آمار
بررسي نقش سيستم مديريت تداوم كسب و كار در جهت ايجاد وحدت رويه و ارتقاي هماهنگي در مديريت جامع و يكپارچه بحرانهاي كشور
THE THEORY OF FLOATING ISLANDS IN CRISIS MANAGEMENT
تهيه نقشه حساسيت وقوع لنداسلايد با استفاده از مدل هاي نسبت فراواني و فازي گاما(مطالعه موردي؛ جاده ساري-كياسر)
بررسي اندركنش سيال سازه در مخازن نگهداري سيال در شرايط زلزله
ريسك و مديريت آب
شناسايي و سنجش عوامل مولد بحران زيست محيطي كلان شهر اراك
استخراج مدارس ايمن به عنوان مكان اسكان موقت از ديدكاه سازه اي و ژئوتكتونيكي ومديريت بحراني با استفاده از روش تصميم گيري چند متغيره و سيستم اطلاعات جغرافيايي
پناهندگان درماندگان دربحران كه با هلال احمر تسكين نسبي مي يابند
كاهش اثرات حوادث وبلايا با برنامه هاي هلال احمر
تقسيم بندي مناطق آسيب ديده در زمان زلزله جهت امداد و نجات با استفاده از مدل فازي
The role of logistics in disaster relief teams to assist Fuzzy Expert Model
پدافند غيرعامل در اجرا و بهرهبرداري از پستهاي انتقال نيرو
Confronting drought crisis by agricultural water management through rural communities empowerment
Strengthening of Historic Buildings in Post-Disaster Cases
بحران آتش و نحوه مقابله با آن در بازارهاي سنتي
بررسي آسيب پذيري محله ولنجك به هنگام وقوع زلزله با استفاده ازG.I.S
مديريت بحران در سكونتگاه هاي روستايي مطالعه موردي دهستان قلعه نو
كاربرد علم بيومتريك در مديريت بحرانهاي طبيعي (نمونه موردي: بيومتريك ساختار گوش)
سامانه فرماندهي حادثه هوشمند (Intelligence incident command system)
جايگاه هواشناسي درمراقبت ،كنترل وكاهش خسارات در بحران ها
تحليل پديده تگرگ از جنبه هاي مختلف هواشناسي و اقليم شناسي در چند نمونه اقليمي ايران
بررسي رابطه بين تغيير عناصر اقليمي و ميزان وقوع انواع جرم سرقت مطالعه موردي: شهرستان شهركرد
علل آسيب پذيري لرزه اي سازه هاي فولادي
تحليلي بر نقش سيستم اطلاعات جغرافيايي در مديريت ريسك محدودههاي حاشيه نشين به هنگام وقوع سوانح (مطالعه موردي: شهر كرمان)
بررسي عملكردسازمان آموزش و پرورش دركاهش آسيب پذيري دانش آموزان، دربحران زلزله (مطالعه موردي شهرستان اهواز)
عمليات حفاظتي پيشنهادي براي زمان وقوع سوانح
بررسي آيات قران و نقش آن در مديريت بحران
Climate change effects on drought length, intensity and timing and rainfed wheat vulnerability affected by drought in the Northeast of Iran
پهنهبندي خطر زمين لغزش در حوضه آبريز چالوس با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
مسيريابي و تخصيص وسايل نقليه امدادي در فاز پاسخگويي زلزله در منطقه 17 تهران
تحليل صدمات ناشي از انفجار مواد شيميايي در مصدومين حادثه انفجار قطار نيشابور
مديريت بحران در حوزه فناوري اطلاعات
تحليل خطر لرزه اي نواحي صنعتي اطراف شهر عسلويه
نقش سامانه هاي پايش جوي در مديريت بحران استان گلستان
مديريت بحران در حوادث بيوتروريستي
راهكارهاي افزايش ظرفيت مديريت سوانح در مراكز آموزشي
كاهش خطرپذيري خشكسالي از طريق پيش بيني فصلي بارش استان خراسان رضوي بااستفاده از پس پردازش خروجي مدل اقليمي
نقش سامانه هاي هوشمند در مديريت گروه هاي مردم نهاد با رويكرد ساماندهي پزشكي بحران زلزله
بررسي آمادگي عملكردي ، غير سازه اي و سازه اي مراكز بهداشتي درماني شهرستان اهواز در قبال بلايا درسال ١٣٩٣
Functional, structural and non-structural preparedness of Ahwaz Health centers against disasters in 2014
Road accidents disaster manegment insnowy and rainy days Case study:Two‐lane Roads in Hamedan Province
استفاده از سيستم PRTدر جابه جايي مسافر و كالا در شهر فرودگاهي اما م خميني (ره)
شناسايي موانع در مسير تخليه اضطراري و ارزيابي و ضعيت تاثير اين گلوگاهها در مسير خروج (نمونه موردي ايستگاه امام خميني در خط 2 مترو تهران)
بررسي توزيع فضايي خدمات عمومي در سطوح محلهاي با تأكيد بر عدالت فضايي (مطالعه موردي: شهر سقز)
بيان تجربيات مربوط به مانور مديريت بحران منطقه اي در ميانه
نقش شبيه سازي مكاني عامل مبنا در بررسي رفتار افراد در تخليه اضطراري ساختمان هاي پر تردد در شرايط بحراني
ارايه مدل EECبر اساس تئوري جريان مسافران جهت محاسبه ظرفيت تخليه اضطراري ايستگاه مترو(نمونه موردي ايستگاه منتخب متروي تهران)
تهيه پروفايلSWOT براي سازمان مديريت بحران در جهت تعيين استراتژيهاي بلند مدت
برنامه ريزي كاربري زمين با رويكرد كاهش آسيب پذيري شهر در برابر زلزله
برنامه ريزي مديريت بحران با رويكرد ايمن سازي مساكن روستايي در برابر زلزله
ارزيابي آسيب پذيري به تغييرات اقليمي: كاربرد شاخص آسيب پذيري اقليمي در ايران
پياده سازي فرمول تجربي پيش بيني حداقل دماي شبانه براي ايستگاه هواشناسي سينوپتيك مهراباد تهران
توسعه رويكردي هيبريدي جهت تحليل احتمال رخ دادن ريسك هاي ايمني
Development of Women’s Role to Reduce Disaster Risk in kerman ,Iran
Drought Risk Reduction in a Changing Climate: The Role of Early Warning Systems (EWS), The Case of Iran
معرفي قابليت هاي نرم افزار شبيه ساز بحران سيل و روش هاي مديريتي مقابله با آن
حل مسئلهي تخصيص موقعيت در فضاي پيوسته بهمنظور تعيين محل احداث مراكز آتش نشاني با استفاده از الگوريتمفرا ابتكاري زنبور و روش شكستن پليگونها در نقاط تقاطع
بهينه سازي تخصيص مكانهاي مراكز امداد موقت پس از وقوع زلزله و تخصيص بلوكهاي شهري به اين مراكز با استفاده از الگوريتم فرا ابتكاري ژنتيك
مديريت بحران شبكه هاي توزيع نيروي برق با رويكرد تاثير بافتهاي فرسوده كلان شهرها
ارزيابي تاثير عمق دفن لولههاي مدفون آبرساني بر تاب آوري در برابر زلزله
مروري بر راهكارهاي شهرسازي و معماري كاهش و تخفيف خطر سيل
مسيريابي و مديريت موجودي مراكز بحران
مسئوليت كشورهاي همسايه در قبال انتشار آلاينده هاي زيست محيطي
شبكه حسگر بيسيم با قابليت تحمل خرابي بالا براي استفاده در مديريت بحران
مقايسه تطبيقي اثر بخشي برنامه هاي راديو وتلويزيون در مراحل سه گانه بحران از ديدگاه كارشناسان رسانه وامداد هلال احمر
ارزيابي عملكرد مديريت بحران شهرداري مشهد در مواجهه با بارش برف مطالعه موردي : مناطق 3و6و9
مديريت بحران در زلزله توسط سازمان هاي غير دولتي
مديريت يكپارچه ريسك آب شهري با هدف مقابله با ريسك خشكسالي
تاثيرمديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات در مديريت بحران تاسيسات آبرساني شركت بهره برداري توليد و انتقال آب جنوب شرق خوزستان
معماري بحران و راهكارهاي اسكان پس از زلزله: اين ناگزيرخشمگين طبيعت …
بررسي آمادگي عملكردي ، غير سازه اي و سازه اي مراكز بهداشتي درماني شهرستان اهوازدر قبال بلايا درسال1393
مديريت بحران كيفيت آب پشت سدها ناشي از سموم جلبكي(سيانوتوكسين ها) در آب هاي آشاميدني
مقاوم سازي شريان هاي حياتي توسط مدلسازي لرزه اي خطوط لوله مدفون با روانگرايي بخشي از خاك
بحران مديريت و راهكارهاي شبيه سازي در مديريت بحران
روشهاي ارزيابي آسيبپذيري راهها در مديريت بحران
استفاده از روش هاي زمين آماري براي تحليل خطر و مديريت بحران زلزله در تهران
امكانسنجي بكارگيري سيستمهاي مكانياب خودكار خودرو در مديريت بحران
ارائه الگوي معماري ITSخدمات مديريت بحران در راههاي برون شهري كشور
مديريت بحران سازماني
Continuous GPS array of Iran and its applications to Crustal Deformation Monitoring and Modeling
برنامه ريزي الگوهاي اسكان موقت پس از زلزله احتمالي منطقه ورامين با تاكيد بر گروه هاي اجتماعي
بررسي مولفه هاي مديريت بحران در شركت برق منطقه اي اصفهان
تحليل رابطه كيفيت ساخت و ساز با شاخصهاي اجتماعي شهر بجنورد با رويكرد آسيبپذيري نسبت به زلزله
طراحي، ساخت و بررسي سامانه گندزدايي پيشرفته مولتي اكسيدان بكوبه همراه آزمايشگاه سيار
بررسي تاثيرات پديده تغيير اقليم بر هيدرولوژي رودخانه (مطالعه موردي : حوضه آبريز هراز)
بررسي تاب آوري محيط هاي ناپايدار در بافت هاي فرسوده شهري (نمونه موري:قلعه آبكوه مشهد)
راه اندازي و تجهيز انبار ميان راهي جهت بهره برداري در شرايط بحراني
بررسي اثرات زيست محيطي طوفان هاي گرد و غبار منطقه سيستان
بررسي ميزان تأثير نظام مديريت منابع انساني بر كيفيت عمليات مديريت بحران در شهرداري تهران
پايش خشكسالي با استفاده از شاخصهاي خشكسالي هواشناسي (مطالعه موردي: استان كرمان)

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید