انتشار مقالات دومین همایش ملی بازیافت آب راهبردی اصولی برای بحران آب

 

http://www.callforpapers.ir/

دومین همایش ملی بازیافت آب راهبردی اصولی برای بحران آب

مجموعه مقالات دومین همایش ملی بازیافت آب راهبردی اصولی براب بحران آب  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید . دومین همایش ملی بازیافت آب راهبردی اصولی براب بحران آب  6 تا 8 بهمن 1393  توسط دفتر طرح كلان ملی دانش وفناوری بازیافت پساب‌های شهری صنعتی و كشاورزی دانشگاه تهران  با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 110 عنوان مقاله تخصصی شامل 647 صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در دومین همایش ملی بازیافت آب راهبردی اصولی براب بحران آب

بررسي جايگاه بازيافت آب در ايران با رويكرد برنامههاي توسعه پنج ساله و كنوانسيونهاي منطقهاي و بين المللي
اهداف و دستاوردهاي سازمان بهداشت جهاني در مديريت كيفي آب جهت توسعه و بهره برداري پايدار از منابع
سياست گذاري و مديريت كيفي منابع آب و آب بازيافتي مطالعه موردي: حوضه آبريز خزر
مروري بر كارايي سيستم تصفيه وتيور به عنوان فناوري سبز در تصفيه پسابها و بهبودكيفيت آبهاي نامتعارف
بررسي روشهاي موثر در افزايش بهرهوري آب و حفظ محيطزيست در شاليزارها
بررسي بازيافت آب استخر هاي شنا


جايگاه طراحي شهري پايدار با هدف بازيافت آب باران در مديريت بحران آب
ارزيابي كيفيت آب با روش شاخص آلودگي
جايگاه بازيافت آب از پسماند شهري در توسعه كشاورزي و منابع طبيعي با رويكرد استراتژيك
بازيافت آب كشاورزي و پساب هاي شهري و صنعتي براي مديريت پايدار زيست محيطي رودخانه ها
نقش بازيافت آب در مديريت بحران كم آبي و توسعه پايدار
مديريت منابع آب در ارزيابي اثرات زيست محيطي واحدهاي صنعتي مطالعه موردي: مجتمع پتروشيمي كرمان
بازيافت آب و نقش آن در كاهش مصرف آب
بازيافت آب و توسعه پايدار
تحليل ريسك گزينههاي بازيافت پساب
استفاده از منابع آب نامتعارف (فاضلاب – پساب) در مصارف صنعتي، كشاورزي، شهري و چالشهاي محيط زيستي و بهداشتي استفاده از پساب
كاربرد نانوتيوب هاي كربني چندجداره در بازيافت پساب صنايع نساجي توسط جذب رنگ راكتيو آبي 19
ارتقاء تصفيه خانه فاضلاب شهري رقيق با استفاده از بيو راكتور با بستر رشد معلق
حذف كادميوم از محيطهاي آبي آلوده توسط نانو ذرات آهن صفر ظرفيتي
انتخاب سامانه هاي تصفيه و بازيافت لجن مبتني بر شاخص ارزش درتصفيه خانه هاي فاضلاب شهري
فرايند تغذيه مرحلهاي اصلاحشده؛ روشي نوين در حذف مواد مغذي فاضلاب
اصول طراحي سيستمهاي گياهي آبزي حاوي گياه سنبل آبي وكاربرد آن در تالاب هاي مصنوعي
مزاياي استفاده از كربن فعال در واحد تصفيه پساب شركت پتروشيمي فجر
بررسي روش هاي نمك زدايي با استفاده از انرژي هاي تجديد پذير در كشورهاي حاشيه خليج فارس
مطالعه حذفN-نيتروزو دي متيل آمين از آب با كربن فعال شده از پوست گردو
بررسي عملكرد سيستم بيودراف مبتني بر بيوفيلم جلبكي-باكتريايي در تصفيه بيولوژيك فاضلاب شهري
اثر تغيير pHبر تخريب فوتوكاتاليستي ماده رنگزاي كنگورد
بررسي روشهاي ارتقاي كيفيت پساب تصفيه خانه فاضلاب شهر اراك در دفع به آبهاي سطحي
افزايش ظرفيت تصفيه خانه هاي فاضلاب شهري موجود با استفاده از روش MBR مطالعه موردي تصفيه خانه فاضلاب شوش
استفاده از بيوراكتورهاي رشد تلفيقي در بازيافت پساب مسكن مهر شهر جديدفولادشهر
بررسي تصفيه پساب واحد آروماتيك توسط بايورآكتور غشايي
ارتباط بين غلظت جامدات معلق و كيفيت ميكروبي در پساب خروجي تصفيه خانه فاضلاب
ارتباط بين پارامترهاي شاخص فاضلاب و تعيين كيفيت ميكروبي پساب براي استفاده مجدد
بررسي روشهاي كنترل گرفتگي در غشاءهاي طرح استحصال تصفيه خانه فاضلاب شهرك صنعتي شكوهيه قم
بررسي مقايسه اي ميزان كارآمدي هاضم هاي بيهوازي بر روي پساب واحد كيك سازي
پژوهشي در خصوص چگونگي تصفيه پساب يك واحد كلوچه سازي با استفاده از حوضچه هاي هوادهي
مروري بر استفاده از بيوراكتورغشايي و كربن فعال در حذف آلاينده ها
بررسي پارامترهاي موثر در تصفيه فوتوكاتاليستي فاضلاب و افزايش قابليت بازچرخاني پساب
انتخاب فرايند تصفيه هوازي فاضلاب لبني با استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبيAHP
مشكلات بهره برداري از تصفيه خانه هاي فاضلاب به روش لاگون هاي هوادهي دراستان آذربايجان غربي و ارائه ي راهكارهاي ارتقاء
بررسي پاكسازي زيستي آب آلوده به آلاينده هاي نفتي با استفاده از فرايندبيولوژيكي مبتني بر جلبك ها
بررسي پاكسازي زيستي آب آلوده به آلاينده هاي نفتي با استفاده از فرايندبيولوژيكي مبتني بر باكتريها
مقايسه خواص جذبي نانو ذرات زئوليتيZSM- 5 و كلينوپتيلوليت در حذف يون استرانسيم از محيط آبي
مروري بر منابع مصرف ، محدوديت ها و اولويت ها در بازيافت آب
بررسي فرآيند تصفيه ي فاضلاب و امكان بازيافت آب در كارخانه ها ي نيشكر
بررسي پتانسيل شهر يزد جهت استفاده از فاضلاب تصفيه شده
بررسي بازيابي زير آب برج خنك كن صنايع پتروشيمي در مقياس آزمايشگاهي و با هدف استفاده مجدد از آب توسط رآكتورهاي بيولوژيكي بستر ثابت
بررسي مصرف آب در صنايع لبني و امكان بازيافت پساب
ارتقاي فرآيندي تصفيه خانه فاضلاب شهر زنجان به لحاظ بهبود كيفيت پساب خروجي جهت استفاده در كشاورزي
تامين آب شرب شهر گناباد از طريق جايگزيني پساب با آب قنوات و آبهاي وقفي ومازاد قنوات
مقايسه شاخصهاي كيفي متداول در كشور جهت تعيين كيفيت آب رودخانه دز
بررسي ميزان هدررفت و بحران آب در شهرستان پاكدشت
نقش فرهنگ و فرهنگسازي بر مديريت منابع آب و اثر متقابل آن بر بازيافت آب
بررسي اقتصادي راهكارهاي مقابله با بحران آب با رويكرد آب مجازي (اقتصاد آب در كشاورزي ، شرب و صنعت)
برآورد اقتصادي استفاده مجدد از پساب شهري در آبياري زمين هاي زراعي رودخانه قره سو و سفيدرود
آناليز روشهاي همزايش آب و برق با رويكرد بهبود راندمان اقتصادي سيستم
بازيافت آب، اقتصاد و فرهنگ
تاثير مقدار جاذب بر حذف رنگزاي اسيد آبي 92 از پساب رنگي
حذف رنگزاي اسيد قرمز 18 به كمك نانوذرات و تاثير نمكها بر حذف رنگ
سنتز و شناسايي نانوكامپوزيت مغناطيسي نانولوله كربني/دياتوميت و كاربرد آن درحذف يون سرب از پساب
حذف يونهاي سنگين از پساب با استفاده از نانوكامپوزيت مغناطيسي نانولوله كربني/دياتوميت
استفاده از پساب تصفيه خانه فاضلاب روستاي راونج در مصارف كشاورزي
بررسي حذف بيولوژيك آهن از پساب تصفيه خانه هاي آب با استفاده از آزولاي خشك
امكان پذيري بازيافت پساب واحد رنگرزي صنايع نساجي
امكان استفاده از آب خاكستري حاصل از ماشين لبا سشويي براي آبياري گياهان
بررسي عملكرد زئوليت Y اصلاح شده با سورفكتانت در تصفيه آب و پساب
بررسي عملكرد تالاب هاي مصنوعي در حذفCODاز فاضلاب هاي نساجي
سينتيك جذب كاتيون هاي سرب، روي و كادميوم توسط نانوذرات مگهمايت
كارگيري رآكتورهاي بستر ثابت در حذف فلزات سنگين از پساب
ايزوترم جذب فلزات سنگين توسط نانوذرات مگهمايت
جذب بيولوزيكي كروم از محلولهاي آبي با استفاده از ضايعات كلزاي فرآوري شده براي استفاده مكرر به عنوان پساب آبياري
جذب بيولوزيكي كروم از محلولهاي آبي با استفاده از ضايعات كلزاي خشك براي استفاده مكرر به عنوان پساب آبياري
تصفيه پساب كارخانه خمير مايه نانوايي به روش انعقادسازي الكتريكي
بررسي روشهاي اصلاح غشاء پليسولفون بمنظور حذف فلزات سنگين ازپساب هاي صنعتي
استفاده موثر از آب بازيافتي در فلوتاسيون كانه هاي سولفيدي
رنگبري پساب رنگي نساجي با استفاده از نانو لوله هاي كربني چند ديواره/ پراكسيد هيدروژن(MWCNTs/H2O2)
رنگبري پساب رنگي نساجي با استفاده ازنور ماوراي بنفش / تيتان دي اكسيد / بتا سيكلو دكسترين (UV/ TiO2/ β- CD)
بررسي عوامل تأثير گذار در گرفتگي غشاء واحد استحصال پساب تصفيه خانه فاضلاب مطالعه موردي شهرك صنعتي شكوهيه
ارزيابي توليد هيدروژن و تصفيه پساب در پيل الكتروليز ميكروبي
تهيه و كاربرد سبوس برنج اصلاح شده با تارتاريك اسيد در حذف يون سرب از محلول آبي
تصفيه بيولوژيكي آب پنير و توليد هيدروژن در پيل الكتروليز ميكروبي با ولتاژهاي اعمالي متفاوت
بررسي ايزوترم و سينتيك جذب نفتالين از محلولهاي آبي توسط نانوتيوبهاي كربني چند جداره
مقايسه ي كارايي فرايند فنتون و فوتوفنتون(اكسيداسيون پيشرفته) در حذف رنگزاي راكتيوقرمز 198 از محيط هاي آبي
بررسي اثر نسبت خوراك به ميكروارگانسيم بر عملكرد بيوراكتورهاي نوين فيلتراسيون دربستر لجن با جريان رو به بالا در بازيافت فاضلاب صنايع قند
كاهش گاف انرژي آلومينات منيزيم به منظور حذف برخي آلايندهها از پسابهاي صنعتي
استفاده از خاصيت جذب كنندگيMgAl2O4 به منظور تصفيه آبهاي رنگي
كاهش گاف انرژي تيتانيوم دي اكسيد با استفاده از گرافن
توسعه تكنيكMultiple – PCR براي شناسايي همزمان باكتري هاي پاتوژن عامل عمده اسهال ناشي از آلودگي هاي آب و غذا
مقايسهي سامانههاي ريزجلبك و ريزجلبك – لجن فعال در ميزان حذف آلايندهها ازفاضلاب شهري
تاثير حضور پودركربن فعال در ساختار غشاي ديناميكي تشكيل شده در بيوراكتور غشايي
نيترات و آمونياك از پساب واقعي واحد اوره و آمونياك پتروشيمي خراسان با استفاده از ريزجلبك كلورلا ولگاريس
استفاده از سيانوباكتري به منظور حذف تركيبات نيتروژن دار از پساب پتروشيمي
بررسي تاثير هيدروليكي غشا بر گرفتگي غشا درون بيوراكتورهاي غشايي حاوي ريزجلبك
تاثير تاريكي و روشنايي برحذف نيترژن از پساب در بيوراكتورهاي غشايي حاوي ريزجلبك
حذف پروتئينBSAاز محلول آبي با استفاده از غشاي جاذب پلي وينيليدن فلورايد
بازيافت آب شور با استفاده از فناوري نوين پيل هاي نمك زداي ميكروبي با كاتد هوايي با رويكرد ذخيره انرژي
بررسي جداسازي استرانسيم از محيط آبي توسط نانو زئوليتNaX و آنالسيم
استفاده از ميدان مغناطيسي ديناميك و مش گالوانيزه جهت كاهش گرفتگي غشا دربيوراكتور غشايي
بررسي اثر نانوذرات مغناطيسي و ميدان مغناطيسي در سامانه بيوراكتور غشايي
افزايش كارايي بسترهاي مبادله كننده يوني در توليد آب بدون يون با شناسايي و رفع گرفتگي مواد آلي و تركيبات آهن
بررسي توليد آب بدون يون به كمك اسمز معكوس
مطالعات ترموديناميك و سينتيك حذف رنگ راكتيو رد با استفاده از سيستم نانوكامپوزيت اكسيد روي – نانورس گل سرشور / يووي سي
اصلاح جاذبهاي معدني بمنظور جذب و جداسازي نمكهاي منيزيم
تصفيه بيولوژيكي نيترات با استفاده از ريز جلبك كلرلا ولگاريس از فاضلاب مصنوعي وبررسي اثر دما در سرعت حذف
راهكارهاي بهبود كيفيت پساب در صنعت
روش ها و مدل هاي كاهش مصرف آب در بخش صنعت
مطالعه گرفتگي راكتورهاي زيستي غشاييMBRو روش كاهش آن
تاثيرات گرافن اكسايد اصلاح شده روي مورفولوژي غشاهاي پلي اكريلونيتريل
آناليز عددي جريان دو فازي در بيوراكتورهاي غشايي با كاربرد تصفيه پساب به روشCFD-DEM
بررسي شبيه سازي بيو راكتورهاي غشائي با استفاده از ديدگاه هاي اولر-اولرو اولر-لاگرانژ در ديناميك سيالات محاسباتي

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید