دسترسی به مقالات اولین همایش بین المللی علمی راهبری توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و چشم اندازها

 

http://www.callforpapers.ir/

اولین همایش بین المللی علمی راهبری توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و چشم اندازها

مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی علمی راهبری توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و چشم اندازها   در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید . اولین همایش بین المللی علمی راهبری توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و چشم اندازها  26 تا 28 مهر 1393  توسط پژوهشگاه گردشگری جهاد دانشگاهی با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در مشهد برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 208 عنوان مقاله تخصصی شامل 3002 صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در اولین همایش بین المللی علمی راهبری توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و چشم اندازها

ارزيابي پتانسيلهاي گردشگري جنگلهاي حرا در سواحل خليج فارس و درياي عمان
ارزيابي توان اكولوژيك و برنامه ريزي براي توسعه بومگردشگري در منطقه لواسان
ارزيابي توان محيطزيستي منطقه ديناركوه براي كاربري گردشگري با استفاده ازمدل مخدوم
ارزيابي راهبردي توان اكولوژيكي پهنه هاي مستعد بومگردشگري در منطقه حفاظت شده ملوسان
ارزيابي گردشگري و تدوين راهبردهاي توسعهاي گردشگري در شهرستان جوانرود
ارزيابي وضعيت اقليمي جلفا با تأكيد بر شرايط آسايش اقليمي
اقليمگردشگري و آمايش سرزمين مطالعه موردي: ملاير


سنجش اثرات گسترش گردشگري بر ابعاد توسعه پايدار مطالعه موردي: شهرستان گلوگاه
شناخت پتانسيلهاي توسعه گردشگري در حوضه هاي آبخيز با استفاده از ارزيابي توان اكولوژيك وGISمطالعه موردي: حوضه آبخيز فيروزآباد فارس
كاربري فراغتي و نقش آن در توسعه شهري مطالعه موردي: شهر نور
مكانيابي مجتمعهاي گردشگري درماني مطالعه موردي: استان گلستان
امكانسنجي و ارزيابي ظرفيتهاي محيطي براي توسعه بومگردشگري در مناطق روستايي، نمونه موردي: شهرستان زنجان
بررسي ارتباط بين اقليم و بومگردشگري و اثرات آن بر محيط زيست منطقه گيلان مطالعه موردي: رشت وآستارا
پهنه بندي توانهاي محيطي براي توسعه بوم گردشگري ناحيه روانسر
تأثير منطقه آزاد تجاري – صنعتي ارس بر توسعه گردشگري حوزه نفوذ آن با بهره گيري از مدل رگرسيون و آزمونT
تجزيه و تحليل عوامل مرتبط با توسعه صنعت گردشگري در شهرستان ممسني با استفاده از مدلSWOT
توسعه گردشگري بخش تخت سليمان تكاب با تأكيد بر پارامترهاي اقليمي
امكانسنجي توسعه گردشگري جزيره آشوراده با استفاده از مدل راهبردي(SWOT)
ارزيابي عامل ناهمواري در پهنهبندي اقليم- گردشگري استان خراسان رضوي
باز زندهسازي هويت تاريخي جاده ابريشم در طراحي مركز تجاري گردشگري بينالمللي اروميه
بازارگرايي در صنعت هتلداري شهر مشهد
بررسي رابطه بين انگيزه سفرهاي غيركاري و غيرخانوادگي به شهر مشهد و ويژگيهاي دموگرافيك مسافران
بررسي رضايتمندي گردشگران از پاركهاي شهري نمونه مورد مطالعه:پارك ملت شهر مشهد
برنامه ريزي استراتژيك توسعه گردشگري با تأكيد بر گردشگري مذهبي مطالعه موردي: كلانشهر مشهد
تأثير بهكارگيري فناوري اطلاعات در گردشگري با تأكيد بر شكوفايي و رشد اقتصادي
تحليل پهنه هاي مناسب توسعه بومگردشگري با رويكرد توسعه پايدار مطالعه موردي:منطقه آزاد ارس
تدوين و انتخاب استراتژي براي توانمندسازي كشاورزان با برگزاري رويدادهاي كشاورزي نمونه موردي: روستاي زوارم- شيروان
زيارت براي همه مناسبسازي حرم مطهر امام رضا (ع) با تأكيد بر استفاده معلولان جسمي – حركتي
ساماندهي و ارائه استراتژيهاي مناسب در راستاي توسعه گردشگري شهر بجنورد و حومه با مدلSWOT
سنجش سرمايه فكري در صنعت هتلداري شهر مشهد
شناسايي و تحليل پيامدهاي توسعه گردشگري مطالعه اكتشافي شهر طرقبه
واكاوي مزيت نسبي ارزش افزوده صنعت گردشگري با تأكيد بر بخش هتل ورستوران استانهاي ايران
نقشه ميراث فرهنگي- ادبي شهر تهران
واكاوي ضريب ماندگاري پايين گردشگران در استان گلستان با تأكيد بر گردشگران عبوري
ارتقاي جايگاه گردشگري محور دركه تهران به كمك چارچوب طراحي شهري
ارائه مدل تلفيقي دلفي و فرآيند تحليل شبكهاي براي ارزيابي بومگردشگري پايدار مطالعه موردي: جزيره قشم
ارزيابي آسايش حرارتي سواحل جنوبي درياي خزر با استفاده از مدل MEMI
ارزيابي تأثيرات توسعه گردشگري روستايي با نظرسنجي از خانوارهاي روستايي مطالعه موردي: روستاي زنوزق استان آذربايجان شرقي
ارزيابي صنعت گردشگري در اسناد فرادستي ايران: موانع و راهكارها
ارزيابي قابليتها و توانمنديهاي گردشگري شهرستان نير با استفاده ازمدل راهبرديswot
انتخاب مكان بهينه گردشگري با استفاده از روشTOPSIS و AHP FUZZY مطالعه موردي: جزيره قشم
آسيبشناسي تحقيقات حوزه گردشگري در ايران
آسيبشناسي سازمانهاي متولي گردشگري با مدل7s مك كينزي
الزامات و پيششرطهاي الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت گردشگري
انتخاب مناطق نمونه گردشگري با استفاده از مدل AHPمطالعه موردي: شرق استان هرمزگان
بازي مجازي گامي نو در آموزش زبان انگليسي به پليس اتباع خارجي
بررسي ارزش تفرجي و زيباييشناختي پاركها و فضاي سبز مطالعه موردي: پارك ملت مشهد
بررسي اهميت اثرات گردشگري بر حمل ونقل مطالعه موردي: شهرمشهد
بررسي تحققپذيري اهداف كمي سند چشمانداز توسعه گردشگري ايران 1404
بررسي راهبردي قابليتهاي گردشگري شهرستان اردكان
بررسي شبكه همكاري ميان صيادان و بخش دولتي و ارتباط آن با گردشگري صيادي مطالعه موردي: روستاي سلخ/جزيره قشم
بررسي عوامل تأثيرگذار بر توسعه صنعت گردشگري در استان اردبيل
بررسي مشاركت بخش خصوصي در آموزش رفتار مسئولان گردشگري پايدار
بررسي موانع جذب گردشگران ورزشي به مشهد
بررسي ميزان رضايت گردشگران از امكانات گردشگري استان كردستان
بررسي و اولويت بندي موانع توسعه طبيعتگردي در استان گلستان فرآيند تحليل سلسله مراتبي
بررسي و رتبه بندي عوامل مؤثر بر بازاريابي گردشگري در جزيره كيش
برنامه ريزي استراتژيك توسعه گردشگري مذهبي مطالعه موردي: استان خراسان رضوي
برنامه ريزي راهبردي توسعه گردشگري با استفاده از تكنيكSOAR مطالعه موردي: شهر شوشتر
برنامه ريزي راهبردي توسعه گردشگري شهر رامسر با استفاده از مدل SOWT
برنامه ريزي راهبردي توسعه گردشگري عشايري با استفاده از مدلswot
تجزيه و تحليل فعاليت بخش هتل و رستوران در مناطق مختلف ايران ازنظر ايجاد ارزش افزوده طي سالهاي برنامه چهارم توسعه و چشماندازآن
تحليل ظرفيتها و راهبردهاي توسعه بوم گردشگري منطقه بهشت گمشده استان فارس
تحليل ميزان رضايت گردشگران از بازار مريوان و ارتباط آن با كنش هاي بازاريان در شهر مريوان
تحليلي راهبردي بر مقوله گردشگري روستايي در راستاي توسعه پايدارشهري و منطقه اي
تدوين معيارها و راهبردهاي توسعه گردشگري فراگير براي حضوركم توانان جسمي – حركتي
تعيين عوامل مؤثر بر توسعه طبيعتگردي با روشDEMATEL نمونه موردي: روستاهاي بخش برزك- كاشان
تقويم گردشگري در درياچه دوقلوي سياه گاو
توسعه گردشگري اسلامي در ايران: مبنايي براي كاهش ميزان خشونت درخاورميانه
جنسيت و جذابيت در معماري مطالعه موردي مسجد جامع يزد
ديپلماسي گردشكري و نقش آن در توسعه گردشگري ايران
راهبردها و راهكارهاي مديريت توسعه گردشگري با نگاهي به وضعيت ايران
راهكارهاي توسعه گردشگري روستايي با استفاده از مدل SWOT دهستان قلعه ميران، شهرستان راميان
راهكارهاي توسعه گردشگري روستايي با مدلSWOT مطالعه موردي: رودبارقصران، شهرستان شميرانات، تهران
شناسايي پتانسيلها و راهكارهاي توسعه گردشگري درماني در ايران مطالعه موردي:مشهد
شناسايي و تبيين عوامل اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و خدماتي بر رضايتمندي گردشگري در استان مازندران با روش AHP فازي
عملكرد بيمارستانهاي منتخب خصوصي و دولتي شهر تهران در جذب گردشگردرماني از ديدگاه مشتريان خارجي
فعال سازي جزيره هرمز در جهت توسعه گردشگري با استفاده از مدلSWOT
مطالعه و بررسي گردشگري اقليمي استان مركزي با شاخص بيوكليمايي ترجونگ
مطالعه و بررسي گردشگري اقليمي استان مركزي با شاخص بيوكليمايي دماي مؤثر ET
مطالعه ويژگيهاي اقليمي شهر سنندج براي تهيه تقويم اقليم گردشگري
نقش اقليم معتدل خزري در توسعه گردشگري درماني ناباروري شمال ايران
نقش آموزش زمينشناسانه بر گسترش زمينگردشگري مطالعه موردي: پديدههاي ژئومورفولوژيكي شهرستان كلات، آبشار قرهسو
نقش تبليغات در توسعه گردشگري روستايي نمونه موردي: روستاي ميمند استان كرمان
نقش دولت در سياستگذاري توسعه گردشگري، چالشها و راهكارها
نقش صنعت گردشگري در ساخت برند شهري: چالشها و فرصتها
نقش بازاريابي كارآفريني بر گسترش فرصتهاي گردشگري استان كرمانشاه
نقش توسعه گردشگري در توسعه اقتصادي و محروميت زدايي استان ايلام
گردشگري مذهبي و تأثير آن بر اقتصاد شهر مشهد
فرصتها و چالشهاي سرمايهگذاري مستقيم خارجي در صنعت گردشگري ايران
يابي به معيشت پايدار روستايي در ايران گردشگري روستايي؛ راهبردي براي دست
ارزيابي عوامل مؤثر بر ارزش ويژه برند مقصد گردشگري شهر اصفهان
اولويتبندي استقرار جداول و شاخصهاي حسابهاي اقماري گردشگري مطالعه موردي: جمهوري اسلامي ايران
اولويتبندي عوامل مؤثر در صادرات سوغات گردشگرا ن ورودي مشهد
برآورد ارزش اقتصادي آرامگاه فردوسي و تحليل عوامل مؤثر بر آن
برآورد ارزش اقتصادي تفريحي منطقه گردشگري پل زمانخان سامان با استفاده از روش ارزشگذاري مشروط سال 1392
بررسي تأثير عملكرد خدماتي و رضايت مشتري بر قصد تغيير برند
بررسي تأثير گردشگري بر پويايي اقتصاد شهري مطالعه موردي: سيستان
بررسي توجيهپذيري احياي بناهاي تاريخي با رويكرد اقتصادي نمونه موردي: خانه ناظران مشهد
بررسي حاشيه بازاريابي سوغات زايران مطالعه موردي: زرشك و زعفران شهرستان مشهد
بررسي كشش مخارج كالاهاي مرتبط با گردشگري در سبد مصرفي خانوار شهري
بررسي نقش بازاريابي كارآفرينانه در توسعه صنعت گردشگري مطالعه موردي: سازمانهاي گردشگري استان لرستان
بررسي نقش گردشگري در توسعه اقتصادي- اجتماعي نواحي روستايي مطالعه موردي: استان خراسان شمالي
تأثير متغيرهاي اقتصادي و سياسي بر ورود گردشگر در گروه كشورهاي منتخب
تحليل وضعيت بازاريابي و اطلاعرساني بيمارستانهاي منتخب گردشگري سلامت ايران
تحليلي بر جاذبه هاي گردشگري شهري و نقش آن در توسعه اقتصاد شهرهاي كوچك اندام مورد: شهرشاهيندژ
تدوين سند استراتژيك بلند مدت بازاريابي گردشگري افق 1404 با تأكيد بر الزامات برنامه ششم توسعه موردكاوي: مطالعه تطبيقي و استفاده از تجربيات سند استراتژي بازاريابي 2023 تركيه
تدوين مدل تقاضاي سفر گردشگري با حمل و نقل عمومي
جايگاه سرمايهگذاري مستقيم خارجي در توسعه اقتصاد گردشگري و توصيه هاي راهبردي در سطح ملي
جايگاه گردشگري روستايي در توسعه كارآفريني
راهبردهاي توسعه گردشگري سالمندي براساس رهيافت بخشبندي بازار با استفاده از شبكه هاي عصبي
راهكارهاي توسعه گردشكري در مناطق ساحلي درياي خزر با استفاده از مدلSWOT
استخراج نيازهاي اجتماعي و فرهنگي زائران با استفاده از نظرسنجي پيامكي شهرداري مشهد در نوروز 1393
بررسي پايداري اجتماعي – فرهنگي توسعه گردشگري پايدار روستايي
بررسي توسعه پايدار اجتماعي – فرهنگي گردشگري با رويكرد سرمايه اجتماعي
بررسي جامعهشناختي اثرات اجتماعي – فرهنگي گردشگري شهر باغبهادران اصفهان
بررسي رابطه سبك زندگي فرهنگي گردشگران و رفتارهاي زيستمحيطي مطالعه موردي: شهرستان نور
بررسي فرصتها و چالشهاي ارتقاي بازار بينالمللي گردشگري فرهنگي ايران باتأكيد بر بازار هدف كشور چين
برنامه ريزي راهبردي توسعه گردشگري شهر مرودشت با استفاده از مدلSWOT
برنامه ريزي راهبردي توسعه گردشگري مذهبي كلانشهر مشهد
تئاتر بومي و گردشگري در فرآيند جهاني شدن (نمونه موردي: جزيره قشم)
تحليل نقش گردشگري مذهبي در توسعه سكونتگاههاي روستايي مطالعه موردي:روستاي نوده انقلاب از شهرستان خوشاب
تحليلي بر امنيت اجتماعي گردشگران نوروزي در شهر اصفهان مطالعه موردي: گردشگران داخلي نوروز 1393
تحليلي بر رويكردهاي مرتبط با تحولات گردشگري فرهنگي در فضاي شهري
توسعه گردشگري با محوريت گردشگري فرهنگي در بين اقوام ايران با تكيه بر قوم تركمن
رضايت حاصل از تأييد انتظارات گردشگران ورودي بينالمللي در سفر به ايران
شناسايي عوامل فرهنگي موثر بر حمايت ساكنان روستاها از توسعه گردشگري و نگرش اين افراد به توسعه و برنامه ريزي در مناطق نمونه گردشگري مطالعه موردي: روستاي پالنگان شهرستان كامياران
گردشگري ميراث، نمادهاي فرهنگي و هويت
متاتوريسم فرصتي براي معرفي و توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور
نقش امنيت بر توسعه گرشگري شهر تهران از ديدگاه گردشگران داخلي
ارزيابي شرايط اقليمي تالاب گندمان از منظر گردشگري بر اساس شاخص اقليم گردشگريTCI
بررسي اثرات مثبت و منفي زيستمحيطي گردشگري ساحلي مطالعهموردي: خط ساحلي بابلسر
سطحبندي شهرستانهاي استان مازندران ازلحاظ ظرفيتهاي جذب گردشگر
شناخت قابليتهاي طبيعي و تأثيرات آن بر محيطزيست در جذب گردشگري مطالعه موردي: شهرسنندج
شناسايي منابع اكولوژيكي منطقه حفاظت شده ديناركوه براي استقرار توسعه بومگردشگري
گردشگري پايدار طبيعي در چشماندازهاي كوهستاني مطالعهموردي: حوضه آبخيز دركه ولنجك
ارزيابي تطبيقي اقليم گردشگري سبزوار
اقتصاد سياسي گردشگري در شهر و دلالتهاي راهبردي آن در توسعه شهري مشهد مطالعه مروري سيستماتيك
بررسي مقايسهاي احساس امنيت زائران در اماكن اقامتي شهر مشهد
تعيين ظرفيت برد تفرجگاهي آرامگاه فردوسي
رتبهبندي استراتژيهاي توسعه طبيعتگردي تالاب كجي نمكزار نهبندان با استفاده از ماتريسQSPM
طراحي فضاي شهري خلاق؛ رهيافتي بر بازآفريني و خلق مكان نمونه موردي: باغ چشمه مشهد
واكاوي وضعيت اسكان زائران ايراني در شهر مشهد
تحليلي از تقابلهاي دودويي در خوانش متن فضايي گردشگري مذهبي كلانشهر مشهد با تأكيد برارائه راهبردهاي درونمتني
ادراك ساكنان شهر طرقبه از اثرات گردشگري
ارزيابي اثرات و پيامدهاي گردشگري خانه هاي دوم بر توسعه روستايي نمونه موردي: روستاي كندوان / استان آذربايجان شرقي
استراتژيهاي توسعه گردشگري ورزشي شهر همدان مدلSWOT
الگوي معادلات ساختاري اجراي اثربخش خطمشيهاي گردشگري جمهوري اسلامي ايران
بررسي تأثير استقرار سامانه اتوبوس گردشگري در شهر مشهد بر مدت اقامت زائران و گردشگران
بررسي تأثير جشنوارههاي گردشگري در بازاريابي مقصدها
بررسي جايگاه و ابعاد گردشگري در اسناد فرادستي عمراني و توسعه ايران
بررسي راهبردهاي توسعه گردشگري شهري استان كرمانشاه با استفاده از تكنيكSWOT
بررسي راهبردهاي توسعه گردشگري كشور در چارچوب برنامه هاي توسعه پس از انقلاب
بررسي و تحليل ارائه خدمات گردشگري دفاتر مسافرتي شهر مشهد از طريق وبسايتهاي اينترنتي
بررسي وضعيت گردشگري و بوم گردشگري شهر ورزنه
بررسي نقش شبكه هاي ارتباطي ميان ذينفعان در توسعه گردشگري روستايي مطالعه موردي:روستاي قلات شيراز
برنامه ريزي استراتژيك توسعه گردشگري كلات (با استفاده از مدل SWOT و ماتريس اندازهگيري كمي راهبردي QSPM) 
برنامه ريزي راهبردي توسعه بومگردشگري شهرستان سيريك با استفاده از روش تحليليSWOT
برنامه ريزي راهبردي توسعه پايدار گردشگري مطالعهموردي: شهر آمل
برنامه ريزي راهبردي توسعه گردشگري شهري مطالعهموردي: شهر سنندج
تأثير شاخصهاي توسعه مديريت دانش در بهبود عملكرد مديريت ارتباط با مشتري در صنعت گردشگري مطالعه موردي: هتلهاي هما
تحليل راهبردي برنامه ريزي توسعه گردشگري شهرستان روانسر
تحليل پتانسيلها و چالشهاي توسعه گردشگري شهرستان دهلران با استفاده از مدلSWOT
تحليل پتانسيلها و راهبردهاي توسعه گردشگري سلامت در استان لرستان
تحليل عوامل مؤثر در توسعه گردشگري با تأكيد بر حمل ونقل مطالعهموردي: مسير زنجان تهم-خلخال
تحليل و ارزيابي پتانسيلها و راهبردهاي توسعه بومگردشگري در منطقه هورامان كرمانشاه مطالعه موردي: هجيج، روستايي به خيالانگيزي بهشت
تحليلي بر ميزان رضايتمندي گردشگران گل و گياه شهرستان دزفول
جايگاه صنعت گردشگري در دستيابي به اقتصاد مقاومتي در جمهوري اسلامي ايران يك تحليل داده ستانده
درآمدهاي نفتي و توسعه زيرساختهاي گردشگري ايران
رتبهبندي شهرستانهاي استان سيستان و بلوچستان به لحاظ برخورداري از زيرساختهاي گردشگري با مدل الكتر
سرمايه اجتماعي، امنيت ملي و توسعه گردشگري اثرات و روابط متقابل
سطحبندي جاذبه هاي گردشگري براي توسعه گردشگري در شهر بندرانزلي با استفاده از مدلAHP
سياستپژوهي در حوزه گردشگري جمهوري اسلامي ايران: چالشها و فرصتها
عوامل مؤثر بر گردشگري ورزشي استان اصفهان
گردشگري ايران در آيينه پژوهشهاي منتشرشده در مجلات علمي پژوهشي مسائل، روشها ودستاوردها
گردشگري مذهبي و اسكان موقت، تحليلي بر ارائه خدمات به زائران امام رضا(ع)
مطالعات تطبيقي سياستها، قوانين و مقررات سرمايهگذاري گردشگري ايران با تركيه ومالزي
موانع توسعه گردشگري در ايران؛ چالشها و راهكارها
نقش امنيت در ايجاد تصوير ذهني گردشگران خارجي از مقصد ايران
نقش شبكه هاي اجتماعي آنلاين بر صنعت گردشگري: رويكرد سياستگذارانه به نقش تكنولوژي ارتباطي جديد در صنعت گردشگري ايران
واكاوي چالشها و راهكارهاي حوزه گردشگري كشور
ارزيابي سياستها و برنامه هاي توسعه گردشگري ايران در چارچوب رهيافت توسعه پايدار گردشگري
ارزيابي پيامدهاي گردشگري خانه دوم در نواحي روستايي مناطق كوهستاني مطالعه موردي:روستاي پيته نو بندرگز
ادراك زائران از كيفيت خدمات مغازههاي خرده فروشي در مشهد
ارزشيابي اقتصادي سايتهاي طبيعي گردشگري مطالعه موردي: منطقه حفاظت شده البرز مركزي در استان تهران
بررسي اثر درآمدهاي گردشگري بر رشد اقتصادي كشورهاي منطقه چشمانداز؛ يك مطالعه تجربي طي دوره1390-1374
بررسي جايگاه ايران در بين كشورهاي اسلامي، از منظر شاخص رقابتپذيري گردشگري
بررسي عوامل اقتصادي، اجتماعي و زيرساختي مؤثر بر ماندگاري زائران و گردشگران شهر مشهد
بررسي مقايسهاي كاركرد اشتغالزايي بخش گردشگري شهري در شهرستانهاي استان گيلان1390-1375
بررسي نقش گردشگري در بهبود وضعيت اقتصادي استان اردبيل
تأثير اجزاي آميخته بازاريابي اينترنتي7C طبق مدل ژاورسكي ريپورت بر جذب گردشگرخارجي
تحليل زنجيره تأمين گردشگري
خلاقيت و نوآوريهاي شهري و خلق درآمدهاي پايدار در حوزه گردشگري مطالعه موردي: طرح استقبال از بهار شهرداري مشهد
گردشگري و عوامل مؤثر بر آن با مروري بر گردشگري مذهبي مطالعه موردي: ايران
نقش تعاونيهاي گردشگري در شناسايي فرصتهاي كارآفريني در زمينه طبيعتگردي منطقه جلفا
نقش عوامل محيطي و طبيعي در صنعت گردشگري منتخبي از كشورهاي جهان
اثر توسعه واسطه هاي مالي بر گردشگري با هدف: خروج از اقتصاد تك محصولي
الگوي اسلامي گردشگري به عنوان يك ارتباط ميانفرهنگي
بايسته هاي بنيادين آمايش گردشگري در ايران
بررسي اثرات توسعه گردشگري بر هويت روستاييان مورد مطالعاتي: روستاهاي بخش لاريجان شهرستان آمل
تحليل كيفي نگرش جامعه ميزبان نسبت به پيامدهاي گردشگري مطالعه موردي: بانه
تصوير مقصد گردشگري: مروري بر نظريات، اجزا و عوامل مؤثر بر شكلگيري
توسعه گردشگري بر مبناي الگوي ايراني اسلامي پيشرفت
كاستي خدمات گردشگري و مهارتهاي اجتماعي تعاملي در ميزبانان بالقوه مناطق گردشگري
كنش گردشگري فرهنگي و عوامل مؤثر بر آن مورد مطالعه: زائران و گردشگران مشهد
گرانباري و تعارض نقش در ميان خانهداران زن مراكز اقامتي شهر مشهد؛ مطالعه كيفي
گردشگري فرهنگي و طبيعي در كشورهاي منتخب عضو سازمان كنفرانس اسلاميOIC
ارزيابي توسعه گردشگري شهر مهريز با استفاده از مدلSWOT مطالعهموردي: منطقه مهرنگار

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید