امکان دانلود مقالات دومین کنفرانس بین المللی تجاری سازی

 

http://www.callforpapers.ir/

دومین کنفرانس بین المللی تجاری سازی 

مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی تجاری سازی  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید . دومین کنفرانس بین المللی تجاری سازی  3 و 4 اسفند 1393  توسط پارك علم و فناوری دانشگاه تهران و با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 61 عنوان مقاله تخصصی شامل 745 صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در دومین کنفرانس بین المللی تجاری سازی

Challenges for commercialization of biotechnology products:cases of R&D spillover from Iranian experts abroad
Comprehensive Framework of Strategy Formulation: A Case Study of Science and Technology Park at University of Tehran
Innovation Assessment Challenges In Software Development Projects Whithin IT Start-ups
Role of Triple Helix –Government-University-Industry in Development and Commercialization of Technology
Transformation of E-Government to M-Government to Enhance Effectiveness of Service Deliveries
ارائه مدل موفقيت شركتهاي دانشبنيان


ارزيابي توانمندي فناوري در كشورهاي عضو سازمان همكاري اقتصادي وتوسعه و تبيين جايگاه ايران
استانداردهاي مديريت فناوري اطلاعات و تجاري سازي فناوري و نوآوري
استراتژي هاي تحقيق و توسعه با استفاده از روش نقاط مرجع استراتژيك : مورد مطالعه فناوري هاي كلكتورهاي خورشيدي
استراتژي هاي توسعه محصولات جديد با استفاده از رويكرد چرخه عمرمحصول به منظور موفقيت تجاري سازي آنها: ارائه چارچوب
الگوهاي تجاريسازي بر اساس بسته علم فناوري صنعت: بررسي تطبيقي
انتقال تكنولوژي: ارائه يك مدل مفهومي
اولويتهاي سرمايه گذاري مبتني بر مزيت هاي رقابتي براساس روش AHPمنطقه آزاد تجاري صنعتي انزلي
ايگوباتورها در تجاري سازي فناوري و توسعه كارآفريني
آسيب شناسي تجاري سازي تحقيقات در زيست فناوري
آسيب شناسي روال جاري ثبت اختراعات در كشور
آسيب شناسي كيفي تجاري سازي تحقيقات از طريق كارآفريني دانشگاهي در آموزش عالي كشاورزي
بازارهاي ايده و ابعاد آنها: مروري بر ادبيات تحقيق
بازاريابي در شركت هاي فناور مستقر در پارك هاي علم و فناوري ايران : مطالعه موردي پارك علم و فناوري دانشگاه تهران
بازاريابي و تجاري سازي محصولات فناور
تاثير برونسپاري بر عملكرد شركتها
تبيين آميخته بازاريابي محصولات فناور در پاركهاي علم و فناوري
تبيين روشهاي تامين مالي بنگاههاي دانشبنيان و پيشنهادروشهاي جديد جهت تسهيل تجاريسازي
تجاري سازي ايده هاي كارآفرينانه مراكز علمي پژوهشي و دانشگاه ها
تجاري سازي فناوري در ايران: چالش ها و راهكارها
تجاري سازي گردشگري سلامت در ايران: مطالعه موردي بيمارستانهاي تبريز
تجاري سازي موفق علم و فناوري: نيازها
تجاري سازي و بهره برداري از روش سريع كلريمتريك جهت اندازه گيري ظرفيت تام آنتي اكسيداني سرم انسان در مقايسه با روش كمي لومينوسانس
تجاري سازي يك ايده، بررسي طرح روز بستني دانشگاه رازي كرمانشاه
تجاريسازي دانش و كارآفريني شركتي
تجاريسازي فناوري در صنايع خلاق و فرهنگي ايران: آسيبها و چالشها
تجاري سازي فن آوري يونيزاسيون هوا در افزايش توليدات گلخانه اي
توسعه محصولات و فناوريهاي مرتبط با انرژي خورشيدي در ايران بر مبناي تحليل اقتصادي
جهت گيري بازار؛ عاملي كليدي در موفقيت تجاري سازي: مرور سيستماتيك
چالش هاي ارتباط بين صنعت و دانشگاه در شركت هاي فناوري محور مستقر در پارك علم و فناوري دانشگاه تهران
حمايت از دانش سنتي در تجاري سازي فناوري بانگاهي به اسناد بين المللي
دانشگاه كارآفرين بر فرآيندتجاري سازي فناوري: دلالت هاي تئوريك
راهبرد تجاري سازي تحقيقات دانشگاهي در دانشكده هاي دانشگاه آزاداسلامي واحد رشت: سنجش عوامل موثر
راهكارهاي پارك هاي علم و فناوري جهت حمايت از شركت هاي دانش بنيان نوپا:شناسايي و رتبه بندي
رده بندي انتقال فناوري: مفاهيم و نوعشناسي
ره نگاشت فناوري در فضاي نوآوري باز
سرعت بخشي فرآيند تجاريسازي فناوري هاي تجارت الكترونيك از طريق ايجاد و توسعه شتاب دهنده كسب وكار
سرمايه گذاري در حوزه تجاري سازي فناوري: مطالعه موردي دانشگاه آزاد اسلامي
سرمايه گذاري در منابع انساني استراتژي كسب مزيت رقابتي
شاخص هاي موثردركارايي اعتباراسنادي : شناسايي و الويت بندي
شبيه سازهاي پرواز در تحليل محيط رقابتي شركت هاي تازه تاسيس: مطالعه درصنعت انرژي خورشيدي
شركتهاي مبتني بر دستاوردهاي دانشگاه Academic Spin-off :مفاهيم، تعاريف و ويژگيها
ظرفيت جذب فناوري و ارتباط آن با تجاريسازي نوآوري: بررسي عوامل موثر برآن
عوامل محيطي موثر بر راه اندازي شركت هاي دانش بنيان : مطالعه شركت هاي دانش بنيان مستقر در پارك هاي علم و فناوري استان تهران
كسب و كارهاي طراحي و توليد مبلمان از طريق تعامل دانشگاه و خوشه هاي صنعتي
كارآفريني فناورانه: سازوكاري براي هم افزايي فرآيندهاي كارآفريني و توسعه فناوري درفرآيند تجاري سازي
مجازيسازي امن براي محاسبات ابر: كاربرد در تجاريسازي
مدل هاي اكو سيستمي مراكز رشد واحدهاي فناور و تأثير آنها بر تجاري سازي فناوري: مقايسه و ارائه مدل مطلوب
مدلهاي ارزش گذاري و قيمت گذاري فناوري: ارائه دسته بندي جامع
منابع شركت و متغيرهاي محيطي در تجاري سازي محصول جديد
مناطق آزاد تجاري و مشكلات و كاستي هاي اين مناطق در ايران
موانع تجاري سازي دانش ؛ مطالعه موردي: دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد
موفقيت توسعه خدمت جديد در موسسات آموزشي خصوصي ايران: مطالعه موسسات آموزش عالي آزاد تهران
موفقيت توسعه محصولات جديد در صنايع غذايي: عوامل تاثيرگذار
نقش زنجيره تأمين در تجاريسازي فناوري
نقش مراكز رشد علمي در حمايت از ايده ها و تجاري سازي محصولات

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید