انتشار مقالات چهارمین کنفرانس بین الملی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری اطلاعات

 

http://www.callforpapers.ir/

چهارمین کنفرانس بین الملی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری اطلاعات

مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین الملی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری اطلاعات  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید . چهارمین کنفرانس بین الملی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری اطلاعات  10 و 11 آذر 1393  توسط انجمن مدیریت فناوری ایران  و با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در جزیره کیش برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 95 عنوان مقاله تخصصی شامل 1479 صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در چهارمین کنفرانس بین الملی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری اطلاعات

عوامل مؤثر بر شكل گيري شبكه هاي نوآوري در شركت هاي دانش بنيان؛ مطالعه موردي: پارك علم و فناوري دانشگاه تهران
تحليل نقش مديريت حرفه ايي در م وفقيت پاركها و مراكز رشد فناوري با استفاده از رويكرد سيستم دايناميك كيفي
طراحي مدل عملياتي توسعه قابليت هاي تخصصي (فني) در سازمان هاي دانش بنيان: مطالعه موردي پژوهشگاه صنعت نفت
Problems Faced by Female Entrepreneurs of Sindh


آينده نگاري ابزاري تأثير گذار بر سياست گذاري علم، فن آوري و نوآوري
مقايسه آينده نگاري كشورهاي چين و كره
ارائه الگويي براي مستند سازي فني در پروژه هاي انتقال فناوري با روش مهندسي معكوس ، مبتني بر مديريت دانش
پويش محيطي به عنوان ابزار آينده پژوهي در مراكز پژوهشي
ارائه مدلي جامع جهت مدييت كارا و اثربخش فرايند توسعه و انتقال فناوري در سازمان هاي پروژه محور
شناسايي و طراحي مدل عوامل مؤثر بر ارتقاي نوآوري در شركت هاي مستقر در مراكز رشد
يكپارچه سازي سيستم ها؛ يك توانمندي كليدي در حوزه سيستم ها و محصولات پيچيده (CoPS)
شناسايي و اولويت بندي آسيب هاي موجود در فرآيند جذب و پذيرش شركت هاي دانش بنيان
بررسي رابطه بين حقوق مالكيت فكري و جهاني شدن فناوري
شناسايي و رتبه بندي عوامل حياتي موفقيت پارك علم و فناوري دانشگاه تهران با رويكرد فرآيند تحليل شبكه اي
ارائه يك الگوي تركيبي براي تدوين استراتژي تكنولوژي (مطالعه و بررسي تجربه شركت قشم ولتاز)
چالش هاي اجراي پروژه هاي آينده نگاري در ايران: مطالعه موردي: دو پروژه در بافت نظامي در بافت نظامي
نظام هاي هوشمندي فناوري در شرتك هاي بزرگ (مطالعه موردي: شركت هاي رولز رويس و شل)
عوامل مؤثر بر نوآوري در صنايع هوايي (مطالعه موردي: صنايع هوايي ايران)
آينده نگاري فناوري اطلاعات در ايران با بهره گيري از روش هاي سناريو، پانل خبرگان و دلفي
بررسي نقش گرايش كارآفرينانه دانشگاهي بر تجاري سازي دانش در دانشگاه تهران
عمده چالش هاي انتقال فناوري و تكنولوژي در ايران 1393
آينده نگاري توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات ودجا در افق 1404
عوامل مؤثر بر پذيرش فناوري هاي زنجيره تأمين (مورد مطالعه: زنجيره تأمين خودرو)
نقش فناوري هاي وب در توسعه نوآوري باز
مدل سطوح بلوغ فناوري مبتني بر مديريت پروژه براي مديريت عدم قطعيتها
برنامه ريزي استراتژيك پياده سازي مجازي سازي در سازمان ها (مطالعه موردي: آموزش و پرورش شهرستانهاي تهران)
ارزيابي تكنولوژي در شركت فناوري اطلاعات خوارزمي
شناسايي قابليت هاي سازمان هاي پروژه محور در فضاي نوآوري باز (مطالعه موردي: صنعت فضايي ايران)
مقايسه نتايج تكنولوژي بازار برق ايران با روش سنتي از ديدگاه پيك مصرف و توليد
بررسي تطبيقي سياست هاي توسعه تكنولوژي صنعت برق ايران وكره جنوبي
مطالعه پيشرانه هاي ائتلاف استراتژيك در سطح بنگاه؛ مورد صنعت زيست داروئي
الگويي براي ارزياي عوامل مؤثر بر موفقيت شبكه هاي همكاري بين المللي
A Transformative Vision of Automotive Industry in Iran to Increase its Corporate IQ, a Complexity Theory-Oriented Approach
انتخاب مدل مؤثر تجاري سازي فناوري هاي حوزه موتورهاي هوايي
اهداف، چالش ها و راه كارهاي به كارگيي شبكه هاي تحقيق و توسعه در صنعت دفاعي
يادگيري فناورانه و اهميت آن در فرايند انتقال فناوري
شناسايي سامانه هاي مستقل و وابسته تشكيل دهنده يك محصول و تأثير آنها روي تعاملات تيم هاي طراحي ان سامانه ها با ارائه يك مثال كاربردي
بررسي تأثير منابع شركت و متغيرهاي محيطي در تجاري سازي محصول جديد در مركز ملي علوم و فنون ليزر ايران
شناسايي و رتبه بندي شاخص هاي كليدي موفقيت انتقال تكنولوژي به روش خريد تجهيزات (صنايع ريلي ايران)
بررسي توانمندي هاي تكنولوژيك شركت هاي دانش بنيان (مطالعه موردي: شركت هاي فعال در زمينه طراحي و توليد تجهيزات پزشكي)
ارائه مدل براي شناسايي ابعاد و اندازه گيري ظرفيت جذب (مطالعه موردي: نانوفناوري ايران)
طراحي مدل انتقال فناوري در محصولات و دستاوردهاي دفاعي
ارزيابي عملكرد سازمان هاي دانش بنيان با رويكرد تركيب AHP, BSC و TOPSIS در حوزه تجاري سازي فناوري نانو در ايران
شناسايي دغدغه هاي كليدي ت أمين كنندگان در شبكه همكاران دفاعي- مركز سمتا
بررسي نقش توسعه نيروي انساني در توسعه فناوري در حوزه موتورهاي هوايي
عوامل رقابت پذيري فناورانه در بنگاه هاي خدماتي ايران
نوع شناسي ديپلماسي علم و فناوري در ايران: يك نقد و بررسي
ارزيابي سياست هاي علم فناوري با رويكرد فرآيندي/ رفتاري: ابزاري براي بهبود نقش نظارتي شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري
درك بهتر مفاهيم حوزه مديريت دانش از طريق ساختن آنتولوژي با رويكرد منطق فازي
ارائه مدل براي شناسايي ابعاد و اندازه گيري دستيابي سريع به فناوري (مطالعه موردي: نانوفناوري ايران)
تجزيه و تحليل پارك هاي علم و فناوري ايران بر اساس رويكرد شبكه ارزش- مطالعه موردي: پارك علم و فناوري يزد
نگرشي نو به توسعه فناوري و ارتباط آن با توسعه پايدار شهري مطالعه موردي شهر تهران
ارائه مدلي از نوآوري تكنولوژيكي در بناگاه هاي كوچك و متوسط
ارائه الگويي براي سنجش ريسك تجاري سازي فناوري هاي برتر در ايران با تأكيد بر نقش سرمايه گذاران خطرپذير
اثربخشي سياست هاي حمايت از تجاري سازي فناوري هاي اختراعي در ايران
اكتساب فناوري از طريق همكاري هاي فناورانه (مطالعه موردي: صنعت كامپيوتر چين)
ترسيم نقشه راه فناوري بر اساس نقشه استراتژي كارت امتيازي متوازن
انتخاب روش مناسب انتقال تكنولوژي با استفاده از تكنيك PROMETHEE در راه آهن جمهوري اسلامي
تعيين رابطه بين بهره گيري از فناوري هاي نوين و آينده پژوهي با سواد اطلاعاتي تغيير يافته ادراك شده با واسطه گري تغيير نگرش دانش آموزان
انتقال فناوري به عنوان عامل اصلي تواناسازي شرت ها در صنعت برق بادي
فرامطالعه اي در حوزه راهبري فضاي مجازي: رويكردي آميخته
ارائه چارجوبي براي آينده نگاري فناوري با تمركز بر فنون شناختي با استفاده از نقشه هاي شناختي فازي
ارائه مدل مفهومي ارتباط صنعت و دانشگاه در حوزه توسعه فناوري م وتورهاي توربيني
آمادگي درون سازماني جهت اجراي موفق استراتژي توسعه فناوري
بررسي برنامه هاي آموزشي رشته هاي حوزه مديريت تكنولوژي و نوآوري در صد و هشتاد دانشگاه جهان
انتخاب مدل مناسب انتقال فناوري در بنگاه هاي با محصولات و سيستم هاي پيچيده (CoPS)، (مورد مطالعاتي، شركت توگا)
طراحي و تبيين الگوي بومي توسعه فناوري از طريق روابط دانشگاه- صنعت و اولويت بندي عوامل مؤثر بر آن
بررسي تأثير توانمندي هاي توليد بر توانمندي هاي تكنولوژيك در صنعت لوازم خانگي
گونه شناسي آسيب هاي فرآيند تعريف و اجراي طرح هاي كلان فناوري در ايران و ارائه چارچوبي براي ارزيابي
توسعه مدلي جهت سنجش پايداري عملكرد فرايند مديريت فناوري با استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي
آينده خودروسازي در ايران، در گرو توجه به گرايشات مشتري (تحليلي بر پايه احساسات مشتري)
چارچوب مفهومي براي كاربرد آينده نگاري در تحليل پنجره فرصت كارآفرينانه: مورد كاوي حوزه خودرو التكريكي
چارچوب ارزيابي توانمندي نوآوري تكنولوژيك در سازمان هاي پژوهش و فناوري: مورد مطالعه پژوهشگاه صنعت نفت
ارائه چارجوبي جهت ارزيابي پتانسل تجاري سازي فناوري هاي نوظهور (مطالعه موردي: زيست فناوري)
Selecting the Appropriate Method for Nano Technology Valuation and Pricing
موانع، الزامات و مكانيزم تجاري سازي دانش و فناوري در موسسات علمي و پژوهشي
الگوي حمايت دولتي از صادرات خدمات و محصولات شركته اي فناور
عوامل مؤثر بر بين المللي سازي زودهنگام شركت هاي هايتك كوچك و متوسط ايراني
شناسايي و ارزيابي عملكرد شركت هاي دانش بنيان صادراتي
تبيين نقش ديپلماسي علم و فناوري در پيشبرد اقتصاد مقاومتي
بررسي تأثير سياست هاي كشش تقاضا در گسترش نوآوري، مقايسه سياست هاي ايران و كره
بررسي ارتباط ميان كاركردهاي سازمان هاي ميانجي و خلاءهاي كاركردي نظام ملي نوآوري در ايران
حقوق ماليكيت معنوي در مهندسي معكوس؛ شناسايي موارد مجاز و غيرمجاز
شركت هاي دانش بنيان انشعابي، گامي مؤثر در نوآوري سازمان هاي پژوهش و فناوري (مطالعه موردي: پژوهشگاه صنعت نفت)
انتخاب تكنولوژي مناسب به منظور بازيافت فلزات گرانبها از لجن مس شركت مس سرچشمه- واحد تحقيقات
روش اولويت گذاري فناوري بر پايه ي برنامه ريزي سناريو (مطالعه موردي: نانوفناوري)
شناسايي فاكتورهاي كليدي موفقيت در همكاري هاي تحقيقاتي ميان دانشگاه ها و صنايع دفاعي كشور
Technology Foresight Exercise in Pakistan- A Case Study of Pakistan
Catering R&D and Technical Needs of Indian MSMEs- TIFAC Model & Experiences
On the Importance and the Major Problems for Developing Science Diplomacy in Armenia
Performance and Progress of OIC Countries towards Building Technology Development Capacity
بررسي تجربه انجام آينده نگاري فناوري اطلاعات و ارتباطات در ايران
ديپلماسي علم، ابزار جديد مديريت جهاني (نوآوري در روابط علمي و سياسي)
فرآيند شكست شبكه هاي نوآوري: رويكرد پايه دانش
طراحي مدلي براي ارزيابي فناوري در گستره شبكه زنجيره تأمين يك بنگاه مادر (مطالعه موردي: صنعت خودروسازي ايران)

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید