انتشار مقالات اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی در مرجع دانش

 

http://www.callforpapers.ir/

اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی

مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید . اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  12 و 13 آذر 1393 توسط  دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی  و با  همکاری دانشکده عمران شهید رجایی با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 590 عنوان مقاله تخصصی شامل 4648 صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی

CONVENTIONAL METHODS TO EVALUATE SHEAR WAVE TRAVEL-TIME IN LABORATORY TESTS
Numerical modeling of confinement effects on failure pattern of brittle rocks
تحليل عددي تغيير شكل هاي تورمي زمين اطراف تونل مطالعه موردي تونل خماري
بررسي خصوصيات تثبيت خاك ها با سيمان جهت افزايش مقاومت خاك
Evaluation Procedures for Estimating Lateral Spreading Displacement in Soil
بررسي نمودارهاي طيف پاسخ و پيشنهاد اصلاح پارامترهاي لرزه اي آيين نامه 2800


بررسي تأثير نوع خاك در آيين نامه 2800 ايران و UBC آمريكا بر تغييرمكان جانبي قاب هاي خمشي فولادي متوسط با پريود كم، متوسط و زياد
تأثير نوع دانه بندي خاك بر تراكم، درصد رطوبت بهينه، CBR و حدود اتربرگ خاك (مطالعه موردي: كمربندي دهلران)
مقايسه ي ضريب بازتاب ساختمان در آيين نامه 2800 ايران و UBC آمريكا
تحليل تراوش و پايداري سدها در حالت بارگذاري استاتيكي (مطالعه موردي: سد سيكان)
مدلسازي گروه شمع قائم تحت بار لرزه اي با در نظر گرفتن اندركنش خاك- شمع
مقايسه سيستم ميخ كوبي با مهاري ها در بررسي پايداري شيب هاي خاكي و تعين ضرايب ايمني
بررسي رفتار لرزه اي نقطه ي تاج تپه هاي نيم سينوسي دوگانه داراي ميرايي مصالح در برابر امواج مهاجم قائم P با استفاده از روش اجزاي مرزي
بررسي اثر حضور سازه بر پاسخ لرزه اي سطح زمين
ارزيابي رفتار لرزه اي تپه هاي نيم سينوسي دوگانه داراي ميرايي مصالح با استفاده از روش اجزاي مرزي در برابر امواج مهاجم SV
ارزيابي اثر حضور حفره هاي زيرزميني بر پاسخ لرزه اي سطح زمين
ارزيابي اندركنش حفره هاي زيرزميني و ساختمان بر پاسخ لرزه اي سطح زمين
بررسي رفتار لرزه اي نقطه ي تاج تپه هاي نيم سينوسي دوگانه داراي ميرايي مصالح در برابر امواج مهاجم قائم SV با استفاده از روش اجزاي مرزي
نشست طولي و عرضي ايجاد شده بر اثر حفر تونل، بررسي روشهاي تجربي و تحليلي عددي پيشنهادي
بررسي تغييرات ظرفيت باربري فونداسيون هاي راديه شمع و گروه شمع در شرايط ژئوتكنيكي و سازه اي يكسان
بررسي اثر جريان غيرهمراه روي ظرفيت باربري پي نواري
مطالعات ژئوفيزيك (لرزه نگاري و ژئوالكتريك) مطالعه موردي: توده لغزشي مجاور تونل سوم راه آهن غرب كشور
ارزيابي پتانسيل واگرائي در خاك هاي رسي و بهسازي آنها با استفاده از آهك و سولفات آلومينيم
بررسي پارامترهاي لرزه خيزي و پيشينه لرزه خيزي طرح سد و نيروگاه سيمره
ارزيابي عملكرد سيستم خاك- ريزشمع مايل با بكارگيري دو مدل رفتاري خاك
تحليل پرده آببند سد سيمره با كمك نتايج عمليات انحراف سنجي در گمانه هاي كنترلي
مروري بر روش هاي بهسازي زمين لغزش در ترانشه هاي پروژه هاي ژئوتكنيك
تاثير نفت خام بر مقاومت برشي ماسه
تحليل پايداري شيروانيهاي سد خاكي بزمان توسط نرم افزار Flac/Slope
تحقيق روش كنترل و تحليل نشت آب از پي سد خاكي بزمان توسط نرم افزار seep/w
ارزيابي اثرات زيست محيطي ناشي از احداث سد ماشكيد عليا (سراوان)
Application of Stone Columns on Slopes Stability Using Numerical Analysis
The Role of Inclined Clay Core on the Shell Seepage Rate
Numerical Analysis of Stone Columns-Supported Embankments
Embankments Stability Analysis Based on Limit Equilibrium and Finite Element Methods
بررسي پارامتريك نشست سطحي زمين ناشي از حفر تونل تحت بارهاي ديناميكي با استفاده از روشهاي عددي
بررسي اهميت مطالعات ژئوتكنيك در سامانه هاي آبياري تحت فشار(مطالعه موردي شبكه آبياري ماژين)
بررسي مشكلات پژوهشهاي ميداني زيست مهندسي خاك جهت استفاده هاي كاربردي در حفاظت سواحل رودخانه ها
بررسي وضعيت رشد گونه هاي گياهي در روي شيبهاي مصنوعي به منظوركاربردهاي زيست مهندسي خاك
بررسي اندركنش هوشمندانه خاك و ريشه جهت پايداري شيبها
بررسي اصلاح ژنتيكي گونه هاي گياهي با هدف استفاده هاي كاربردي در افزايش پايداري شيبها
مقايسه پارامترهاي مقاومتي خاك در دستگاه برش مستقيم با مقياس كوچك و بزرگ
پهنه بندي پتانسيل روانگرايي شهر بندر عباس به اساس آزمايش نفوذ استاندارد(SPT)
تاثيرات خروج از محوريت در ظرفيت باربري پي هاي سطحي داراي بار خارج از محور
ارزيابي مهمترين علل تخريب و شكست در سدهاي خاكي و روش هاي مقابله با آن
آب گيرها و روش هاي كنترل رسوب
تحليل پايداري ديواره هاي قائم گودبرداري هاي ساختماني در شهر زاهدان
تقويت خواص مكانيكي خاكهاي سيلتي با استفاده از پليمر پلي وينيل استات
اصلاح نفوذپذيري خاك هاي سيلتي با استفاده از پليمر پلي وينيل استات
بررسي اثر بارگذاري لرزه اي بر تغيير مكان افقي و قائم پانل نما در ديوارهاي خاكي مسلح(MSE WALL)
روش هاي محاسبه فركانس طبيعي ديوار هاي حائل
بررسي رفتار ديناميكي توپوگرافي هاي مركب با استفاده از روش المان مرزي
بررسي آزمايشگاهي روند تغييرات پارامترهاي مكانيكي خاك هاي ساختار يافته با در نظر گرفتن سطوح تنش متفاوت
بررسي اثر وجود و يا عدم وجود ساختار بر روي رفتار تراكم پذيري خاك هاي سيماني شده مصنوعي با توجه به افزايش درصد متفاوت سيمان
مروري بر خصوصيات فيزيكي و مكانيكي خرده لاستيك ضايعاتي جهت تسليح خاك
بررسي ميزان دبي نشت طرح هاي تكميلي آببندي سد كرخه از طريق نتايج ابزاردقيق ومقايسه با مقادير عددي شبيه سازي شده
بررسي اندركنش خاك و ديوار انعطاف پذير ساحلي تحت بارگذاري زلزله
بررسي پتانسيل تورم رس دشت جنوب تهران
بررسي پيش بيني پيشروي تخريب در موج شكن هاي توده سنگي
تعيين زاويه اصطكاك بين فصل مشترك شمع بتن پليمري محصور شده در FRP لوله اي و خاك ماسه اي
Seismic Evaluation of Liquefaction Potential of Soil Interacting by Single Pile
بررسي آزمايشگاهي مقايسه اثر تثبيت كنندگي آهك، سيمان و محصول ساخته شده با فناوري نانو (CBR+) برخاك هاي رسي با شاخص خميري بالا
كاربرد مدل شبكه هاي عصبي مصنوعي در پهنه بندي مقاومت خاك
ارزيابي ميزان تراكم زمينهاي ماسه اي در اثر نصب ستون ماسه اي تراكمي
ارزيابي ميزان تأثير تخلخل اوليه خاك و قطر غلاف ستون هاي ماسه اي تراكمي در تراكم زمينهاي ماسه اي
بررسي اثر گردگوشگي و تعداد سيكل هاي ترشدگي – خشك شدگي بر روي شاخص دوام وارفتگي
Assessing the effect of delay blasting on measuring the size distribution of blasted rock at Alvand Qoly limestone mine
اثر اندازه دانه هاي ماسه بر روي خصوصيات مكانيكي ماسه سنگ سست
تخمين ميزان سايش سنگ با استفاده از خصوصيات مكانيكي و فيزيكي آن
مدلسازي آزمايشگاهي شكست هيدروليكي به كمك سلول سه محوري هوك تغييريافته
بررسي خلاصه شكست ها و تاثير آنها در بهبود بخشيدن طراحي ميخكوبي (نيلينگ) خاك
تحليل دو بعدي پايداري شيرواني هاي خاكي با استفاده از روش كاهش مقاومت برشي
مطالعه آزمايشگاهي خصوصيات تراكمي، تحكيمي و نفوذپذيري مخلوط ماسه- خرده لاستيك فرسوده
تركيب ژئوگريد با ستون هاي سيماني و آهكي جهت كاهش نشست خاكريز واقع بر لايه هاي شيبدار خاك نرم
بررسي تاثير حجم دانه هاي ژئوفوم بر رفتار مخلوط خاك رس- دانه هاي ژئوفوم در حالت زهكشي شده با آزمايش برش مستقيم
بررسي روسازي راه تحت بارهاي تكراري ترافيك بر مبناي معيار سازواري
بررسي موردي پايداري لرزه اي ديوار نگهبان دوخت به پشت با بهره گيري از روش شبه استاتيكي
بررسي پايداري لرزه اي گودبرداري نگهداري شده با روش دوخت به پشت با استفاده از آناليز ديناميكي(مطالعه موردي)
بررسي اثرات زيست محيطي حفاري تونلها، مطالعه موردي تونل سعدي شهر شيراز
Backward Calculation for Bearing Capacity Estimation of Geogrid Reinforced Foundation by Finite Element Method
بررسي اثرات تغييرمكان ناشي از گودبرداري بر سازه مجاور در مناطق شهري (مطالعه موردي شهر ايلام)
ارائه روشي تحليلي براي تعيين ظرفيت باربري پي مستقر بر خاك سه لايه چسبنده اصطكاكي
مروري بر چالش هاي پيش رو در بهسازي زمين هاي نرم
بررسي مقاومت برشي لاينرهاي ماسه بنتونيتي در لندفيلهاي مهندسي
بررسي خصوصيات تراكمي و ضرايب نفوذپذيري هيدروليكي تركيبات ماسه- بنتونيت
ارزيابي آزمايشگاهي عملكرد تركيب ماسه و بنتونيت در كنترل انتقال آلودگي به روش انتشار مولكولي
انتخاب روش بهينه پيش بارگذاري جهت احداث مخازن ذخيره فرآورده هاي نفتي
تأثير ماده نانو پليمر CBR Plus بر خواص خاك هاي چسبنده
سدهاي خاكي با رويه مصالح ژئوممبرين- سد باطله معدن مس سرچشمه
تحليل عددي و ميداني سرعت انتطار ترك در توده سنگ كنگلومراي سد گتوند عليا
بررسي عملكرد لرزه اي يك سد خاكي در حال ساخت بر روي پي آبرفتي ضعيف(مطالعه موردي: سد مخزني سومبار)
مطالعه خصوصيات ژئوتكنيكي خاك هاي باقيمانده شمال شرق همدان (منطقه حسن آباد)
بررسي تاثير افزودني هاي نانو بر خواص مهندسي مصالح خاكي (مطالعه موردي خاك رس زنجان)
بررسي نحوه انجام آزمايشات غير مخرب به جهت تعيين افت و خيزها در روسازي باند فرودگاه (آسفالتي و بتني)
راهكارهاي علاج بخشي توده لغزشي مشرف به مخزن سد طالقان
بررسي فشار هاي پيزومتري پي سد ماكو و ارزيابي عملكرد پرده تزريق
بررسي پاسخ لرزه اي و مقاطع بيشينه شتاب زمين در مسير متروي قم
ارزيابي ميزان پايداري و پتانسيل وقوع ريزش در سقف و ديواره هاي تونل انحراف سد گلمندره، با استفاده از تحليل عددي و ساختاري
بررسي نشست هاي زمين ناشي از حفاري تونل به روش عددي
بررسي تأثير ضخامت لايه ي آبرفتي بر پاسخ لرزه اي و اعمال آن درآئين نامه 2800
تحليل سلول واحد ستونهاي سنگي باربر انتهايي و شناور اجرا شده در رس نرم
تحليل كرنش مسطح خاك رس نرم مسلح شده با ستونهاي سنگي باربر انتهايي و شناور
بررسي آماري اثر نوع كاني رسي و درصدهاي مختلف ماسه بر خطا و پراكندگي نتايج آزمايش تحكيم
بررسي مشخصات رفتاري ديوارهاي خاك مسلح با ژئوسنتتيك با مدل سازي فيزيكي در شرايط شتاب بالا مدل سازي سانتريفوژ ژئوتكنيكي
تاثير استفاده از مخلوط خاك و ژئوفوم در كاهش فشار جانبي وارد بر ديوارهاي حائل
بررسي اثر ميزان پودرلاستيك بر رفتار تغييرات حجم ماسه هاي مخلوط اشباع تحت بارهاي سيكلي
بررسي اثر تراكم و فشار تحكيمي بر رفتار تغييرات حجم مخلوطهاي اشباع ماسه و پودر لاستيك تحت بارهاي سيكلي
مفهوم تابع تخلخل در خاك هاي اصطكاكي با بافت و ساختارثابت
مدلسازي شبكه منفذي جريان چند فازي درون محيط متخلخل
مطالعه موردي تاثير افزودن نانو رس بر پتانسيل فروريزش خاك لس گرگان
مقايسه عملكرد ژئوتكستايل و ژئوگريد با استفاده از آزمايش CBR
بررسي پارامتريك تاثير حفاري تونل بر روي تونل موجود در نزديكي محل حفاري
بررسي روش هاي مختلف مدلسازي فيزيكي و عددي تونل ها در زمين هاي نرم
روابط تجربي معرف چند مشخصه مكانيكي درساختگاه هاي ژئوتكنيكي استان خوزستان
بررسي اثر ارتفاع سربار، شعاع حفاري و مدول الاستيسيته محيط سنگي بر نيروي محوري لاينينگ در تونل دايروي با استفاده از روش هاي تفاضل محدود و اجزا محدود
The Effect of Structural Skirts on Bearing Capacity of Shallow Circular Foundations
تحليل و كاربرد نتايج آزمايش صحرايي پرسيومتري در مهندسي ژئوتكنيك
ملاحظات ،شناسايي ونقش عوامل مختلف در انتخاب و طراحي يك سيستم زهكشي و كنترل آبهاي زير زميني
بهسازي زمين به روش تراكم ديناميكي
ارزيابي خصوصيات زمين شناسي مهندسي و زئوتكنيك مسير خط 2 مترو رشت
بررسي رفتار ديناميكي ريزشمع و تاثير آن بر روي باربري شالوده هاي گسترده از نظر آرايش قرار گيري، فاصله و تعداد در خاك هاي دانه اي
تاثيرات پتانسيل ميعان القا شده ي ساختاري بر روي فونداسيون
بررسي كارايي پرده آب بند با استفاده از روش تحليل تراوش در سد مخزني استلج قزوين
بررسي زمينشناسي مهندسي و دلايل بروزاضافه حفاري در تونل حفاري شده نيايش صدر
بررسي روش اجراي كار حفاري و بتن ريزي زيرزميني تونل نيايش صدر
بررسي مدهاي شكست شمع در شيرواني ها تحت اثرنيروي زلزله
روشهاي حفاري و تحكيم تونل در شرايط مختلف
طرح اختلاط بتن خودمتراكم (C30-SCC) و كلاس C-35 و C-25 پروژه تونل شهيذ حكيم (چيتگر)
بررسي آزمايشگاهي تاثير الياف ژئوتكستايل بر تغييرشكل هاي درازمدت خاك
بررسي نقش ناهمسانگردي در تعيين ويژگي هاي زمين شناسي مهندسي ميگماتيت ها
تخمين شكنندگي سنگ هاي آهكي استان همدان با استفاده از شاخص بار نقطه اي
تاثير مدلسازي پي بر پاسخ سد بتني وزني با وجود درس اجزايي افقي تحت بارگذاري سيلاب
تعيين فركانس طبيعي سد خاكي بر بستر صلب به روش تحليلي جرم گسترده
تحليل ظرفيت باربري لرزه اي پي نواري با روش تعادل حدي
مقايسه نتايج روشهاي عددي و تحليلي بر اندازه نيروهاي وارده بر لاينينگ با توجه به اندركنش تونل و خاك پيرامون
بررسي عملكرد شمع ها در خاك بهسازي شده به كمك دستگاه فشار همه جانبه مخروطي
تاثير پارامترهاي ژئوتكنيكي در كاهش طول كل ژئوگريد ديوارهاي خاكي مسلح با ژئوسنتتيك
تاثير عناصر تسليح و رويه در كاهش طول كل ژئوگريد ديوارهاي خاكي مسلح با ژئوسنتتيك
ويژگيهاي زمين شناسي مهندسي تونل انتقال آب چمشير با تاكيد بر مخاطرات زمين شناسي حين اجرا
بررسي اصول معماري دفاعي يا پدافند غير عامل بر مديريت بحران و سوانح طبيعي
تحليل عددي سه بعدي كوپل مكانيكي حرارتي رفتار يك سد بتني وزني در دوزان ساخت (مطالعه موردي: سد اسديه (رزه))
تعيين طول ميخ و بررسي اثر طول آن بر رفتار ديوار ميخكوبي شده
تحليل شيرواني خاكي مسلح با استفاده از مدلسازي الاستو- پلاستيك اندركنش خاك ژئوگريد و روش بدون شبكه المان طبيعي (NEM)
بررسي اثر ناهمساني اوليه خاك بر رفتار خاك هاي دانه اي و سطح مشترك خاك هاي دانه اي و سازه زبر
بررسي تاثير ميزان كم ريزدانه خميري و تغييرات فشار دورگير بر رفتار روانگرايي ماسه بابلسر در نسبت تنش دوره اي ثابت
بررسي تاثير تغييرات نسبت تنش دوره اي (CSR) بر رفتار روانگرايي ماسه بابلسر با ميزان كم ريزدانه خميري در تنش دورگير ثابت
عملكرد ستون هاي سنگي روكش شده دربهسازي عميق خاكهاي سست؛ مرور
شبيه سازي عددي اجراي ستون سنگي ارتعاشي در خاك هاي ماسه اي و سيلتي ؛مرور
مدلسازي عددي روانگرايي بستر دريا تحت بار ديناميكي امواج
مدلسازي تأثير جهت درزه سنگ بر روي كارايي دستگاه حفاري تونل (TBM)
مدل سازي تاثير فاصله درزه سنگ بر روي كارايي دستگاه حفاري تونل (TBM)
مدلسازي غير خطي سيستم ريز شمع هاي مورد استفاده در پي
تخمين خطي معادل رفتار خاك در حوزه ي فركانس در شرق شهر اصفهان
تحليل عدم قطعيت پايداري سد خاكي ساروق به روش شبيه سازي مونت كارلو و مقايسه با روش تعادل حدي
بررسي روش هاي كلي شبيه سازي عددي انفجار در خاك
مروري بر اثر فيبر مسلح كننده بر روي مقاومت ماسه تقويت شده با سيمان
مدل سازي عددي سيستم مركب راديه و گروه شمع
مروري بر كاربرد روش هاي بدون مش در ژئوتكنيك
كاربرد ژئوگريد در مسلح نمودن خاك
بررسي روش انرژي تلف شده و مقايسه آن با روشهاي ديگر ارزيابي پتانسيل روانگرايي خاكها
كاربرد تكنولوژي ميخ كوبي در تثبيت ترانشه هاي خاكي
ارزيابي سختي ريزشمع ها با استفاده از منطق فازي(مطالعه موردي شهر كرمان)
ارزيابي پايداري شيبهاي سد در شرايط مختلف بارگذاري و بهره برداري به كمك تحليل هاي استاتيكي و شبه استاتيكي به روش تعادل حدي براي سد تنگ حمام (مطالعه موردي)
بررسي تأثير سيمان بر مقاومت برشي زهكشي شده پيش تحكيمي و ضريب تحكيم در خاك بنتونيت ماسه
بررسي اثر شكل سازه زيرزميني بر رفتار آن در زمان انفجار مدفون با كمك روش عددي اختلاف محدود
مطالعه ويژگيهاي قوس بحراني و رخدادهاي پس از انهدام قوس پايدار در مصالح دانه اي به كمك دستگاه توسعه يافته دريچه
روش هاي جلوگيري از روانگرايي براي سدهاي خاكي
استفاده از تنش متوسط مؤثر براي محاسبه پارامترهاي روانگرايي در سدهاي خاكي
شناخت عملكرد ريزشمع در بهسازي خاك با استفاده از روش عددي و آزمايش بارگذاري صفحه
Effects of Shear Wave Velocity on Scale factors of Records
مطالعه عددي تأثير ارتفاع و شيب سازه موجشكن قائم بر رفتار پي
بررسي تأثير ژئوتكنيك بستر و ارتفاع پي توده سنگي بر پايداري موجشكن قائم
بررسي تغييرات ميزان نشست شمع هاي عميق در لايه هاي متفاوت خاكهاي ريز دانه
بررسي تاثير عبور تونل بر سازه هاي سطحي و ميزان نشست سطح زمين در مسير خط 2 قطار شهري مشهد با استفاده از روش سختي نسبي
تخمين تابع نفوذ پذيري خاك غير اشباع به روش آماري
محاسبه پارامترهاي معادلات تعيين منحني مشخصه خاك با استفاده از الگوريتم ژنتيك به كمك نرم افزارR
بررسي عوامل موثر در نفوذ سرجنگي خرج گود در اهداف بتني مسلح با روش المان محدود
Use of iron-based biogeotechnologies for soil improvement
Improvement of lateral and oblique pull-out capacity of piles in sand-An experimental study
An experimental study about influence of viscosity of fluid on spread of contaminant in sand deposits
بررسي عددي نشست زمين در اثر حفاري تونل هاي دوقلو
بررسي ويژگي هاي زمين شناسي مهندسي و ژئوتكنيكي نهشته هاي شهر دامغان
اثرات خرابي در سازه هاي مدفون و سازه هاي مجاور در تراكم خاك ماسه اي توسط غلتك
روشهاي اندازه گيري ميزان بهبود خاك در عمليات تراكم توسط غلتك
Analysis of In situ and laboratorial test results in Jaydar Pump Station in order to determine geotechnical properties
مقايسه روشهاي المان محدود، المان مجزا، تفاضل محدود و تعادل حدي در بررسي پايداري گودبرداري
تعيين عمق مدفون سپرهاي مهار شده در خاك براي مناطق لرزه خيز
تاثير وجود نمكهاي سديم كلريد و كلسيم كلريد در پتانسيل رمبندگي خاكها
بررسي تحليل پايداري يك شيرواني خاكي در شرايط اشباع و غيراشباع به كمك ژئوگريدها با استفاده از نرم افزار Flace/Slope
بررسي شاخص پتانسيل روانگرايي به كمك سرعت موج برشي و مقايسه آن با روش عدد نفوذ استاندارد مطالعه موردي جنوب شرقي شهر بابل
كاربرد نانورس در بهبود مقاومت و نفوذپذيري خاك ماسه بادي
بررسي رفتار ديناميكي مخلوط ماسه و پودر لاستيك در جعبه چندلا (مورق)بر روي ميزلرزه
بررسي تاثير عمق قرارگيري پي حلقوي مخزن 10 هزار متر مكعبي مازوت شركت سيمان مشهد بر روي ظرفيت باربري
ارزيابي ظرفيت باربري پي رينگي مخزن 10 هزار مترمكعبي مازوت شركت سيمان مشهد روي لايه هاي مختلف خاك
مقايسه بين پي رينگي دايره اي و پي رينگي مربعي در ظرفيت باربري مخزن 10 هزارمترمكعبي مازوت
بررسي پايداري ديواره گود ميخكوبي شده با نرم افزار FLAC و مقايسه آن با نرم افزار PLAXIS
انواع روش ها در بررسي اثرانفجارسطحي بر سازه هاي مدفون در خاك
اثرات انفجار سطحي برتونل مدفون در خاك ماسه اي سست
انواع روشهاي مهار گود و بررسي تغيير شكلهاي حاصل
مدلسازي عددي ظرفيت باربري پي هاي رينگي مجاور هم واقع بر شيرواني مسلح شده با ژئو تكستايل
ارزيابي نقش پايداري دامنه هاي مشرف بر ساختگاهها و وضعيت آبگذري در انتخاب محور سدها، مطالعه موردي سد آدينان
بررسي پارامترهاي مؤثر در انتخاب مناسب ترين نوع سد(بدنه سد) مطالعه موردي: سد آدينان
بررسي آزمايشگاهي و آماري اثر تثبيت كننده يوني بر ظرفيت باربري يك خاك جنگلي
بررسي تاثير پارامترهاي موثر ميكروپايل بر روي نشست خاك
استفاده از ضايعات پلي استايرن و پلي پروپيلن كارخانجات صنعتي جهت تسليح و بهبود پارامترهاي مقاومتي خاك ماسه اي و بررسي تاثير شكل ضايعات پروپيلن بر مقاومت خاك
اثر مصالح انعطاف پذير در اينترفيس تونل بر ميزان تغييرات نيروهاي مخرب لاينينگ
بررسي شكست توده سنگ با استفاده از روش انتشار آكوستيك
بررسي روند گسترش ترك در نمونه هاي سنگي با رفتار ترد و شكننده با استفاده از روش انتشار آكوستيك
مقايسه بين نتايج تحكيم استاندارد با نتايج تحكيم به روش هاي غير استاندارد و ارائه مدل هاي تهيه شده توسط FLAC 3D
بررسي اثر هندسه و آرايش شمع ها بر روي عملكرد گروه شمع تحت بار قائم در خاك رسي لاي دار نرم
مقايسه روشهاي تحليلي و عددي در ارزيابي انتقال آلودگي در محيط متخلخل
مدلسازي عددي پرسيومتر و تعيين مقاومت برشي زهكشي نشده خاكهاي رسي
تسليح خاك با لاستيكهاي فرسوده خودرو و تثبيت كننده ي پليمر پلي وينيل استات
ارزيابي خصوصيات ژئوتكنيكي منابع قرضه خاكي ابتداي مسير آزادراه همدان ساوه
Design Models for Stability Analysis of Hunchbacked Gravity Quay Walls
توسعه كارست ومشكلات پي سازي در اورامانات
مدلسازي عددي مقاومت بيرون كشيدگي خاك ميخ در تزريق تحت فشار
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي خاك هاي برجا، منطقه سرخ آباد ، شرق همدان
تعيين مدول ادئومتري خاكهاي چسبنده با استفاده از نتايج آزمون پيزوكن(مطالعه موردي بندر شهيد رجايي)
بررسي رفتار استاتيكي و شبه استاتيكي مصالح ژئوسنتتيك و تامين پايداري شيبهاي خاكي در دو حالت اجراي روش رويه (پوششي) و خاك مسلح
تعيين مشخصات تغيير شكل پذيري مخلوطهاي ماسه و خرده موكت با استفاده از دستگاه ادئومتر بزرگ مقياس
مطالعه اثر بهسازي بيولوژيكي بر نفوذپذيري خاكهاي ماسه اي
بررسي آزمايشگاهي مقاومت و اتساع خاك هاي ماسه اي رس دار
مقايسه تاثير ريزدانه سيلتي و رسي بر خصوصيات مقاومت برشي و اتساع ماسه ها
اثر تغييرات دوره عمل آوري و درصد اختلاط بر مشخصه هاي تحكيمي خاك هاي رسي با خميري كم (CL) – مخلوط آهك و خاكستر پوسته برنج (LRHA)
ارزيابي مچاله شوندگي توده سنگ هاي مسير تونل انتقال آب قمرود
ارزيابي آثار اجرا بر عملكرد پي هاي عميق با استفاده از دستگاه فشار همه جانبه مخروطي
بررسي اثر ناهمساني ضريب نفوذپذيري خاك در پديده تراوش سدهاي خاكي
ارزيابي خصوصيات ژئومكانيكي توده سنگهاي ساختگاه سد كنجانچم ايلام
تعيين پارامترهاي ژئوتكنيكي مصالح تشكيل دهنده ساختگاه دفن نخاله هاي ساختماني كيان آباد شيراز با روش تحليل برگشتي
شناسايي نوع و مقدار آلاينده هاي خطرناك در شيرابه لندفيل هاي مواد زايد ساختماني(مطالعه موردي: سايت كيان آباد شيراز)
سد Hardfill و بررسي ويژگي هاي مصالح متشكله
بررسي اثر اعمال زاويه ي اتساع توسط دو قانون جريان همبسته و غيرهمبسته بر روي تحليل هاي شيب ايجاد شده با گودبرداري و خاكريزي
ارزيابي رفتار هيدروژئومكانيكي توده سنگ با استفاده از آزمايش هاي نفوذپذيري لوژن (مطالعه موردي)
مقايسه هزينه هاي سدسازي با استفاده از فن اوري بتن غلطكي (RCC) و بتن ساده
اثرافزايش درجه اشباع خاك بر مقاومت تك محوري نمونه هاي خاك رس تثبيت شده با پليمر
تاثير خاكستر بادي بر خواص هيدروليكي اساس ماسه اي مسلح شده با ژئوتكستايل درراهسازي
نكات اساسي در مدل سازي رفتاري و بررسي تعدادي از مدل هاي مشهور در خاك هاي غيراشباع
بررسي روش هاي پايش جابجايي و تغيير شكل ديواره هاي گود برداري
بررسي تاثير افزودن نانو سيليس بر روي خواص ژئوتكنيكي خاك رسي
نگرشي نوين بر خصوصيات رفتاري مصالح خاكي با تكيه بر رفتاري نانو
بهسازي خصوصيات مهندسي خاك رسي CL با استفاده از نانوذرات كائولينيت
تاثير فاكتور بهم ريختگي بر زمان بهينه نصب سيستم نگهداري در تونل ها

Coastal soils improvement
كاربرد برنامه ريزي بيان ژن در تخمين شاخص فشردگي خاك هاي ريزدانه و مقايسه آن با روش هاي تجربي
مدلسازي عددي پديده قوس شدگي خاك (Soil Arching) در سازه هاي نگهبان با استفاده از نرم افزار PLAXIS
مسلح سازي تصادفي خاك سيمان با استفاده از الياف پلي اتيلن: نتايج آزمايشگاهي و مدلسازي رگرسيوني
تحليل استاتيكي، لرزه اي و مودال در شمع منفرد و گروه شمع
بررسي اثر طول الياف در مسلح سازي تصادفي خاك و خاك – سيمان به كمك كاربرد تحليل رگرسيوني
بررسي تاثير ماسه كربناته و رطوبت بر ويژگيهاي رواني و خميري خاك رس
اثر ناهمساني مصالح و سرعت افت تراز آب مخزن بر روي پسروي خط سطح آزاد آب در سدهاي خاكي همگن
مطالعات خصوصيات ژئوتكنيكي خاك باقي مانده در جنوب شرق همدان (تكيه گاه راست سد اكباتان)
تحليل تغيير مكان هاي ناشي از تحكيم كوپل سدهاي خاكي(مطالعه موردي:سد درونگر)
تثبيت خاكهاي ماسه اي مسئله دار با استفاده از مسلح كننده ها
تحليل پايداري شيرواني هاي خاكي بهسازي شده با روش اجزاء محدود
تاثير نسبت مدول الاستيسيته پي و خاك بر رفتار ديناميكي پي هاي عميق مدفون بر اساس نظريه اندركنش ماكي
تأثير بتن پاششي (شاتكريت) بر عملكرد ديوارهاي خاك مسلح در برابر بار انفجار
بررسي مناطق مستعد زمين لغزش در دشت تبريز با استفاد از مدل AHP و GIS
بررسي خواص فيزيكي و مكانيكي خاكهاي واگرا قبل و پس از تثبيت با آهك و سيمان
بررسي پديده واگرايي و روشهاي شناسايي و اصلاح آن
بررسي تاثير سيمان، آهك و سولفات كلسيم بر واگرايي خاك هاي رسي
بهينه سازي طراحي گروه شمع در خاك هاي ماسه اي تحت اثر توامان بارهاي استاتيكي و ديناميكي
Soil Compaction Characteristics Modeling using Adaptive Neuro-fuzzy Inference System
بررسي آزمايشگاهي خصوصيات ژئوتكنيكي خاك رس تثبيت شده با نانو ذرات
افزايش پارامترهاي مقاومت برشي خاك ماسه رس دار با استفاده از نانو ذرات
آناليز پايداري شيرواني سد خاكي در شرايط مختلف بهره برداري به روش اجزاء محدود و مقايسه با نتايج حاصل از روش تعادل حدي
مقايسه توزيع نفوذپذيري معادل به روش قانون مكعب (cubic law) وروش آزمايش لوژان در پي وتكيه گاه هاي سد داريان
تحليل نشت در سدهاي خاكي با استفاده از روش اجزاي محدود با مرز مقياس شده
مقاومت بزشي زهكشي نشده و پتانسيل توليد فشار آب حفره اي مخلوط هاي ناهمگن ماسه -شن در بارگذاري سه محوري مونوتونيك
بهبود اندركنش خاك رس مسلح كننده با مدفون كردن مسلح كننده در لايه نازك ماسه و سيمان(روش ساندويچي)
بررسي وضعيت خاك در پهنه شهر شيراز با استفاده از مولفه دوراني زلزله
تعيين فاصله ايمن دستگاه ضربه زن سبك در تراكم ديناميكي با انرژي كم به روش اجزا محدود
محاسبه فاصله ايمن لوله ها و خطوط برق زير خاك در تراكم ديناميكي با انرژي كم به روش اجزا محدود
تعيين فاصله ايمن افقي دستگاه ضربه زن سبك در تراكم ديناميكي با انرژي كم به روش اجزا محدود
اثر نانو سيليس بر خصوصيات مكانيكي و ژئوتكنيكي خاك رس
بررسي عوامل مؤثر در به وجود آمدن مقاومت برشي خاك رس و بهسازي اين نوع خاكها با نانو مواد
مدل رگرسيوني ساده جهت پيشبيني مقاومت خاك سيمان بهسازي شده با رزين
بررسي زمين شناسي مهندسي ساختگاه سد قوچم
تحليل رفتار شمع-ستون ها تحت تركيب بار جانبي و لنگر خمشي با در نظر گرفتن اندركنش خاك و سازه
بررسي ميزان اعتماد پذيري معيارهاي پتانسيل رمبندگي خاك(مطالعه موردي : خاك ساختگاه سد سيوند شيزاز)
مروري بر روشهاي تعيين توزيع تنش قائم در خاك تحت تاثير بارگذاريهاي مختلف
يافتن توزيع تنش قائم در زير مركز بارگذاري دايره اي با استفاده از تابع تنش ايري جديد و مقايسه آن با توزيع تنش بوسينسك و وسترگارد
بررسي انواع روانگرايي در خاك و روشهاي مقابله با آن
تأثير پارامتر هاي مدل رفتاري موهر كلمب بر نتايج تحليل پاسخ زمين
بررسي آزمايشگاهي وتحليلي رفتار ستون هاي سنگي داراي دورپيچ
ارائه ي نتايج آزمون هاي آزمايشگاهي وبررسي هاي تحليلي اثرات اجراي ستون هاي سنگي داراي دورپيچ براي بهسازي زمين هاي رسي
بررسي مقاومت برشي خاك هاي دانه اي با توجه به اندازه دانه ها و منحني دانه بندي خاك
تراكم ديناميكي ( بهسازي خاك )
مروري بر تحليل پي هاي سطحي روي ماسه مسلح به ژئوگريد تحت اثر بارهاي تناوبي با روش عددي
بررسي تغييرات سرعت اصلاح، مقادير آب زهكشي شده و دماي خاك در حين اعمال فرآيند الكترواسمزي با تغيير متغيرهاي ولتاژ، جنس و آرايش الكترودها
مطالعه ديوار حائل شمع درجا با استفاده از مدلسازي فيزيكي
بررسي آزمايشگاهي ظرفيت باربري پي هاي حلقوي و دايره اي واقع بر ماسه فيروزكوه
بررسي تاثير افزايش قطر بر روي تنش ها و كرنش هاي ايجاد شده در گروه شمع تحت بارهاي جانبي و قائم در ماسه
ارائه روشي جديد براي طراحي اوليه تونل هاي تحت فشار بدون پوشش
تاثير ريزدانه ي غيرخميري بر مقاومت روانگرايي زهكشي نشده ماسه در شرايط همگن: مطالعه ي موردي ماسه ي بابلسر و سيلت فيروزكوه
تاثير ريزدانه ي غيرخميري بر مقاومت روانگرايي ماسه در شرايط لايه اي
مطالعه شرايط ژئوتكنيكي بستر پل ملي خليج فارس؛بندر عباس -قشم
بررسي تحليل خطر زلزله و اثر پاسخ زمين در ايجاد روانگرايي در رسوبات آبرفتي جنوب غربي تبريز و بررسي روش بهسازي
ارزيابي انواع خاكريزهاي هيدروليكي و روشهاي بهسازي
بررسي رفتار مقاومتي خاك رس طبيعي با مدل رفتاري همسان و ناهمسان با سخت شوندگي دوراني
بررسي هاي زمين شناسي مهندسي جهت انتخاب ساختگاه سد خاكي آب نهر
رده بندي توده هاي سنگي ساختگاه سد خاكي آب نهر
تعيين پارامترهاي مهندسي خاك با استفاده از روش هاي لرزه نگاري مهندسي (مطالعه موردي: شهر سمنان)
بررسي استفاده از روش بيولوژيكي در بهسازي خاكهاي گچ دار
بررسي بروز زمين لغزش ها تحت تاثير نيروهاي ديناميكي خاك و زلزله(مطالعه ي موردي: منطقه پوروا شهرستان نكا)
بررسي رفتار سطح مشترك خاك دانه اي- ژئوگريد در آزمايش برش مستقيم
مطالعه علل بروز پديده رانش خاك در مسير خطوط انتقال گاز و ارائه راهكار پايداري(مطالعه موردي: خط انتقال كامياران مريوان و جوانرود ثلاث باباجاني)
ارزيابي تاثير زمان بر شاخص دوام سنگ هاي حاوي كاني هاي رسي در ساختگاه سد پاتاق، سرپل ذهاب
تحليل پايداري استاتيكي و ديناميكي ديواره هاي سنگي مخزن بالادست نيروگاه تلمبه ذخيره اي رودبار لرستان
بررسي عددي رفتار شمع تحت اثر اجراي تونل در مجاورت آن
بررسي اثر حضور تونل هاي كم عمق بر روي فركانس ارتعاش آزاد آبرفت
بررسي اثر زاويه ريز شمع بر پايداري شيب هاي خاك مسلح، روي بستر سنگي در كاربرد همزمان ريزشمع و ژئوگريد
تأثير خواص هندسي درزه ها در رفتار سازه اي سدهاي بتني وزني(مطالعه موردي : سد شفارود)
ارزيابي زمين شناسي مهندسي به منظور ارائه مدل مناسب جهت آب بندي سد سيوكي
تعيين نسبت مقاومت سيكلي در پديده روانگرايي خاك بر اساس اندازه گيري سرعت موج برشي در آزمايش سه محوري سيكلي
تسليح خاك ماسه اي با خاكستر الياف نخل
بررسي مدل ها و رابطه هاي موجود براي محاسبه جابه جايي جانبي ناشي از پديده روانگرايي
بررسي اثر تثبيت خاك رس با آهك
ارزيابي اثرات ناشي از انفجار پرتابه ها بر روي لاينينگ تونل ها
بررسي اثر ضايعات لاستيك بر روي مقاومت خاك رس تثبيت شده با آهك در برابر چرخه هاي ذوب و يخبندان
مقايسه آناليز اجزا محدود دوبعدي و سه بعدي تونل هاي زيرزميني در توده سنگ هاي سخت و همگن
بررسي خاك هاي واگرا ، رمبنده و متورم شونده و راهكارهايي در خصوص بهبود و مقابله با پتانسيل هاي مخرب اين نوع خاك ها
Wave Equation in Rock masses with numerical modelling
مدل سازي عددي نقش خواص توده سنگ بر روي پايداري فضاي زيرزميني كم عمق(تحت برخورد پرتابه)
ارزيابي ضرورت واهميت مديريت دانش و پدافند غير عامل موجود در پروژه هاي عمراني
Numerical study and analytical solution of P-wave attenuation insensitive underground structure
بررسي عددي ومقايسه ظرفيت باربري فشاري ميكروپايل وسامانه جديد ميكروبالب درخاك هاي درشت دانه
بررسي تاثير ساختگاه بر پارامتر هاي زمين لرزه الگوي شهر گلستان
ارزيابي عكس العمل لوله هاي فولادي مدفون در خاك تحت اثر انفجار سطحي
بررسي منحني پاسخ زمين در تونل هاي مجاور كم عمق
مطالعه اندركنش تونل و گسلش نرمال: اناليز المان محدود و اعتبار سنجي آن با آزمايشات سانتريفيوژ
مطالعه اثر ريزدانه غير خميري بر تغييرات مقاومت برشي خاك ماسه اي ساحل بندر انزلي
ارزيابي عملكرد مخلوط ماسه و لاستيك خرد شده در استهلاك انرژي لرزه اي سازه ها
ارائه روش ناحيه نزديك براي در نظرگيري رفتار غيرخطي خاك به صورت خطي معادل اصلاح شده در مسائل سه بعدي اندركنش خاك و سازه
تحليل سينماتيكي و پهنه بندي پايداري شيب معدن سونگون
مدل سازي نقشه پروفيل هاي ژئوتكنيكي با استفاده از نرم افزار ArcView
بهسازي خاك و كنترل نشست خاك بستر در پروژه مسجد شنبدي بوشهر
بررسي تاثير نوع خاك بر جابه جايي هاي ناشي از گسلش نرمال و معكوس بر فونداسيون ها
ارزيابي تاثير نيروي بركنش هيدرو استاتيك (uplift) بر روي پايداري سد بتني وزني (مطالعه موردي)
ارزيابي تاثير تراز سفره آب زيرزميني در حفاري تونل هاي دوقلو بر روي ميزان نشست سطحي زمين (مطالعه موردي : خط 1 قطار شهري اصفهان)
بررسي تاثير فاصله نسبي بين محور تونل هاي دوقلو و فاصله تونل ها از سازه سطحي مجاور، بر روي ميزان نشست زمين( مطالعه موردي : تونل قطار شهري اصفهان و سازه تاريخي سي و سه پل)
بررسي تاثير عمق تونل هاي دوقلو بر روي ميزان نشست سازه تاريخي سي و سه پل اصفهان(مطالعه موردي: تونل قطار شهري اصفهان)
بررسي مسائل ژئوتكنيك كانال اصلي خداآفرين و راهكارهاي علاج بخشي
بررسي پارامتريك رفتار تونل تحت اثر حفاري گود عميق در مجاورت آن
ارزيابي عددي تأثير حفر گود عميق بر رفتار تونل هاي مجاور آن
بررسي آزمايشگاهي تأثير بارگذاري همزمان استاتيكي و ديناميكي برنشست پي هاي سطحي مستقر روي لوله هاي مدفون در خاك مسلح شده با ژئوگريد انكر
بررسي عملكرد و عمق تراكم غلطك كوبشي مربعي در ساختگاه ها و خاك هاي مختلف
بررسي و اجراي تزريق آزمايشي سيمان در پرده آببند سدهاي خاكي با يك مطالعه موردي
Evaluating the Bearing Capacity of Micropile Groups in Different Soils Using Numerical Methods
بررسي پارامترهاي موثر بر عملكرد پتوي رسي در سدهاي خاكي( مطالعه موردي سد نيان در استان هرمزگان)
بررسي تاثير تزريق سطحي در پي سدهاي خاكي(مطالعه موردي سد نيان در استان هرمزگان)
بررسي آزمايشگاهي ظرفيت باربري پي هاي نواري متكي بر خاك ماسه اي اشباع
تخمين توان باربري كوتاه مدت نهشته هاي ناهمسان به روش اجزا محدود و برنامه ريزي خطي
تحليل عددي ظرفيت باربري جانبي گروه شمع هاي باريك شونده در خاك هاي دانه اي
تاريخچه ، تئوري و خطاهاي مدلسازي در آزمايش هاي سانتريفيوژ ژئوتكنيكي
انتخاب مناسبترين روش جهت حفاظت از گود در گودبرداري ايستگاه A2-1 قطار شهري تبريز
بهسازي خاك و شناسايي مخاطرات زمين شناسي مؤثر در تونلهاي حفاري شده با ماشين حفاري تمام مقطع (EPB-TBM) در زمين هاي نرم (مطالعه موردي خط 2 متروي تبريز)
بهسازي خاك رمبنده با استفاده از تراكم و تركيبات شيميايي
مقايسه ي تأثير افزودن گردكورهي سيمان و آهك بر شاخص رمبندگي خاك
تحليل خطر ريزش سنگ در منطقه خلد برين خرم آباد با استفاده از روش SMR
بررسي تأثير سيال غيرخيس كننده حفره اي بر انتشار موج فشاري دوم در يك محيط متخلخل غيراشباع سه فازي
برآورد تجربي مقاومت فشاري محصورنشده دوغاب هاي سيمان تزريق سخت شده با استفاده از همبستگيهاي آماري
تثبيت خاكهاي ريزدانه با استفاده از آهك و بررسي آثار زيست محيطي و اقتصادي آن
اثر آلودگي نفتي بر نفوذپذيري خاك ها
اثر آلودگي نفتي بر خاصيت ژئوتكنيكي خاك
مدل سازي داده هاي لرزه نگاري انكساري و تفسير نتايج در شناسايي دقيق ساختارهاي زير سطحي به منظور احداث سازه هاي عظيم
بررسي پارامترهاي مهندسي خاك به روش لرزه نگاري انكساري، مطالعه موردي دشت بسطام
بررسي پارامترهاي گسيختگي خاك به كمك روش معكوس آزمايش بارگذاري صفحه در لبه ترانشه
بررسي رفتار مكانيكي خاك ماسه اي مسلح با ضايعات پلاستيكي از نوع پلي اتيلن ترفتالات( پت )
بررسي اثر طول ضايعات پلاستيكي از نوع پلي اتيلن ترفتالات (پت) بر مقاومت برشي خاك ماسه اي مسلح با اين مواد
بهينه سازي ضرايب رابطه فرشهايمر براي استفاده در محيط متخلخل
بهينه سازي ضرايب رابطه فورشهايمر با استفاده ازPSO در محيط متخلخل درشت دانه
تعيين بهترين ضرايب رابطه فورشهايمر با استفاده از GA در محيط متخلخل سنگريزه اي در شرايط Steady
بررسي آزمايشگاهي جهت فرمول بندي ضرايب a و b رابطه فرشهايمردرمحيط متخلخل دانه درشت درجريان غيرخطي ماندگار
كاربرد روش تبديل موجك در تشخيص سلامت شمع
تعيين خصوصيات ژئوتكنيكي مصالح رسي سد خاكي كلوانس
بهينه سازي اعماق پانلهاي ديوار آببند در زمان حفاري با استفاده از روش المان محدود(مطالعه موردي سد نرماب گلستان)
تأثير ضخامت ديوار بر تغيير شكل جانبي در گود هاي ميخ كوبي شده تحت بارهاي ديناميكي
تعيين بار گسيختگي در سازه موج شكن با استفاده از روش آناليز حدي كران بالا
ارزيابي نحوه استناد به پديده هاي طبيعي وخاك و روش گودبرداري در معماري بومي گيلان(با نگاه به باران هاي شديد ، بعنوان توجيه كننده مجوز طراح جهت خلق بناهاي معماري مناسب با اقليم گيلان در عصر معاصر)
بررسي تحليل ارتعاش پي هاي مدور با استفاده از روش مدل كروي
بررسي بهسازي به روش تزريق بر نشست ماسه انزلي تحت بارگذاري لرزه اي
تاثير عمق مغار يا سازه هاي پدافند غير عامل تحت تاثير بارهاي زلزله (مطالعه موردي مغار شماره يك و دو معدن نخلك)
بررسي تأثيرگذارترين خواص ديناميكي درزه به روش عددي و آزمايشگاهي(مطالعه موردي تونل راه آهن سوادكوه- قائمشهر)
تخمين مقدار دبي نشت از درون سدهاي خاكي همگن با استفاده از نرم افزار GEO SEEP
بررسي روشهاي مختلف تخمين نرخ شيرابه توليدي در مدفن زباله هاي شهري با نگرشي ويژه بر مدل هيدرولوژيكي ارزيابي مراكز دفن (HELP)
تأثير موقعيت پي در طراحي بهينه پي هاي با ديواره هاي پيراموني
بررسي تاثير شوري آب منفذي بر مقاومت برشي و خواص پلاستيسيته خاك هاي رسي
تحليل پايداري ريزش واژگوني ديواره شمالي معدن چغارت ناشي از بارهاي ديناميكي حاصل از انفجار با استفاده از روش عددي المان مجزا
انتشار آلودگي در خاك واثر آن بر پارامترهاي مقاومتي
مطالعه ظرفيت باربري شمع هاي پيچشي پره اي با استفاده از دستگاه فشار همه جانبه مخروطي (FCV-AUT)
مطالعه اثر آلاينده هيدروكربني (روغن مستعمل وسايل نقليه) بر خواص مهندسي خاك رس
بررسي و مقايسه ظرفيت باربري شمع در روشهاي طراحي دستي، آزمايش بارگذاري و طراحي نرم افزاري
مدلسازي عددي آزمايش ميز لرزان بر روي ديوارهاي حايل خاكي مسلح شده با تسمه هاي پليمري
بررسي مكانيزم شكست در زمين هاي بهسازي شده با گروه ستون هاي سنگي
بهسازي لرزه اي بناهاي روستايي با بهبود عملكرد خاكهاي دانه اي بستر شالوده
مقايسه روش هاي تعادل حدي در پايداري شيرواني هاي خاكي
بررسي فني ، اجرايي و مديريتي انواع شمعها در سازه هاي ساحلي بر اساس شرايط زمين شناسي و ژئوتكنيكي
تخمين نسبت مقاومت فشاري به مقاومت كششي كائولينيت خالص و كائولينيت تثبيت و تسليح شده
اصلاح تراكم پذيري و باربري خاك هاي سيلتي با استفاده از آب مغناطيسي
بررسي رفتار مقاومتي آجر در اثر استفاده از خاك بهسازي شده با آب مغناطيسي
مطالعه خصوصيات زئوتكنيكي خاك هاي جنوب باغ بهشت همدان به عنوان منابع قرضه
بررسي پايداري ديوارهاي ساحلي در مقابل آبشستگي
تعيين نرخ لغزش گسل هاي فعال غرب ايران در مكان يابي سازه هاي امن با رعايت ملاحظات پدافند غير عامل
بررسي عملكرد لايه آب زيرزميني در سازه هاي حفاظتي زيرسطحي طي بارگذاري ديناميكي غير خطي انفجاري
تحليل تنش و برآورد فشار آماس كف تونل ها به روش تعادل حدي
ارزيابي كنترل واگرايي خاك مسير كانالهاي آبياري و روش اصلاح آن
ارزيابي بهسازي خاك مسير تونل كمكي كانال ابوذر
پيش بيني سطح آب پيزومترها در سد خاكي ستارخان با استفاده از «روش فازي»
سدهاي خاكي و مشخصات فيزيكي آنها
مطالعه عددي گروه شمع تحت بار جانبي در خاك دو لايه
بررسي رفتار گروه شمع تحت بار جانبي سيكلي در خاك دو لايه (خاك ضعيف روي خاك قوي)
پهنه بندي آسيب هاي ناشي از فرونشست زمين بر ساختمان هاي شهر رفسنجان
مقايسه شمع ماسه اي غلافدار با شمع بتني به منظور افزايش ظرفيت باربري پي سطحي واقع بر خاك رس
پهنه بندي پارامترهاي مقاومتي خاك شهر بندرعباس با استفاده از GIS
تحليل عددي تأثير سربار بر فشار جانبي خاك وارد بر اسكله وزني بلوك بتني گوژپشتي
اثرات درجه حرارت، مدت زمان انجماد، درجه تراكم و چرخه هاي ذوب- يخبندان بر مقاومت فشاري ماسه منجمد
بررسي تاثير طول و باز شدگي درزه بر مقاومت توده سنگ درزه دار با استفاده از روش عددي اجزا مجزا (نرم افزار UDEC)
اثر تغيير باز شدگي درزه بر پايداري تونل با استفاده از روش المان مجزا
بررسي عددي رفتار شمع تك تحت بار جانبي
بررسي ويژگيهاي فيزيكي و پتروگرافي سنگ مصنوعي
بررسي رفتار ديناميكي پي هاي مركب شمع -راديه در خاك ماسه اي خشك به كمك روش اجزاي محدود
اثر عمق قرار گيري تونل هاي زيرزميني در محيط هاي همگن بر رفتار ديناميكي سازه
بررسي پتانسيب جمع شوندگي در توده سنگ هاي مسير تونل انتقال آب قمرود
آناليز عددي شالوده هاي احداث شده بر بسترهاي متورم شونده
بررسي تأثير افزودن ميكروسيليس و آهك بر رطوبت بهينه و وزن مخصوص خشك خاك ريزدانه ي رس دار
شبيه سازي گمانه هاي ژئوتكنيكي با تلفيق داده هاي ژئوتكنيك و ژئوفيزيك، جهت تهيه نقشه هاي زمين شناسي مهندسي خاك ساختگاه و ريزپهنه بندي ژئوتكنيك لرزه اي در شهر سمنان
حل مسائل با مرز آزاد در يك نمونه سد خاكي با استفاده از يك روش بدون شبكه مبتني بر توابع پايه نمايي
تأثير مخلوط آهك و خاكستر پوسته برنج بر بهبود خواص مكانيكي و فيزيكي خاك ماسه سيلتي
اعتبار داده هاي چكش اشميت حاصل از سطوح صاف سنگهاي آذرين متبلور
بررسي نقص ستون سنگي در مسلح سازي خاكريزهاي ساحلي با استفاده از Plaxis
تقويت پي هاي سطحي واقع بر ماسه با استفاده از ديوارهاي محيطي پيراموني
بررسي تأثير پارامترهاي مقاومت برشي خاك بر پايداري گودهاي مهارشده با شمع هاي درجا
بررسي ضخامت و نفوذپذيري زون تزريقي بر دبي آب ورودي به تونل چشمه روزيه با بهره گيري از روش عددي
بررسي نفوذپذيري زون تزريق بر دبي آب ورودي به تونل چشمه روزيه قبل و بعد از تعريض در حالت كوپل هيدرومكانيكي با بهره گيري از روش عددي
بررسي و قياس اثر پودر لاستيك بر خاك با اثر ضايعات درشت تر لاستيك
بررسي رفتار ديناميكي سد خاكي گيوي با شيب مختلف هسته(مطالعه موردي)
بررسي پاسخ ديناميكي سدهاي خاكي(سد گيوي)
بررسي و مطالعه كاربرد مدل مخروطي در مدل سازي اندركنش خاك و سازه
ظرفيت تحمل خاك تقويت شده با الياف
مطالعه و تاثير خرده لاستيك ها در ستونهاي سنگي
بالا آمدن سطح آب زيرزميني و اثرات آن در مركز شهر مشهد
بررسي و مطالعه مواد شيميايي تثبيت كننده خاك هاي نرم
مدلسازي عددي تحكيم دو بعدي خاك در حضور لنزهاي ماسه اي با استفاده از روشي مستقل از شبكه
معرفي بانك اطلاعاتي دانشگاه صنعتي اميركبير متشكل از ركوردهاي آزمايش بارگذاري شمع ها و دستگاه نفوذ مخروط – AUT- CPT&Pile Data Bank
تعيين وضعيت تزريق پذيري توده سنگها با استفاده از شاخص مقاومت زمين شناسي
ارزيابي عددي نشست شالوده رينگي در خاك رسي و مقايسه با روابط كلاسيك
بررسي تاثير پتروگرافي بر شاخص هاي سايشي برخي سنگ هاي ساختماني
محاسبه ي تحليلي تنش چسبندگي در سطح تماس مهاربند زميني و خاك
تاثير سيكل هاي تر و خشك بر روي رفتار خاك رس سولفاته تثبيت شده با CBR(+4)
مدلسازي عددي سه بعدي خاك توسط ذرات كروي با استفاده از روش اجزاي منفصل
تحليل الاستيك پي هاي نواري واقع بر خاكهاي چند لايه با استفاده از روش تفاضل محدود
ارزيابي مناسبترين روش اختلاط براي پراكندگي همگن نانو لوله هاي كربني در خاك هاي ماسه اي رس دار
بررسي خصوصيات ديناميكي بستر درياچه اروميه
بررسي و مطالعه تأثير گودبرداريهاي پايدار بر ساختمانهاي مجاور
THE EFFECT OF SOIL IMPROVEMENT ON INTEGRAL-ABUTMENT BRIDGE’S DISPLACEMENT
مدلسازي عددي شيرواني خاكي و بررسي پايداري آن با روش تعادل حدي با مطالعه موردي بر روي شيرواني خاكي سد شيرين دره در شهر بجنورد
تاثير كاني رس سپيولايت بر مقاومت فشاري بتن پلاستيك
تاثير مواد طبيعي جايگزين سنگدانه در مقاومت فشاري و جذب آب بتن
ارزشيابي اثر سرباره فولاد سازي كارخانه ذوب آهن اصفهان و الياف اكريليك روي تراك پذيري خاك رس بنتونيت
بررسي نشست پي سد خاكي زيبا محمد خر م آباد با نرم افزارهاي Plaxis و Seep/w
مدلسازي عددي تاثير حرارت بر اضافه فشار آب حفره اي خاك رسي پوشش مدفن مهندسي
بررسي روش هاي كاهش و كنترل نشت در سدهاي خاكي و تاثير آن بر منابع آب پائين دست(مطالعه موردي سد خاكي تنگاب فيروزآباد)
تحليل پايداري تكيه گاه هاي سد گوجان بر اساس روش عددي تفاضل محدود
بررسي رفتار لرزه اي سد همگن كلان ملاير
تحليل وبررسي ژئوتكنيك لرزه اي سازه سيال و خاك در طراحي مخازن
رفتار شالوده نواري بر روي شيب هاي مسلح شده با ژئوگريد
آناليز تراوش در سد سهند و مقايسه ي نتايج با داده هاي رفتارسنجي
ارزيابي پتانسيل روانگرايي خاك ريزدانه (منطقه مورد مطالعه:شهرك مسكوني سيمرغ شهرستان اسلامشهر)
برآورد مقادير نشست آني و مقايسه با نتايج ابزار دقيق سد پانزده خرداد
استفاده از روش هاي تحليلي براي تخمين دبي آب ورودي به تونل هاي واقع در قطعه دوم آزاد راه تهران شمال
مطالعه عددي بهسازي زمين هاي سست با استفاده از ستون سنگي و بلانكت
مطالعه مروري تاثير پارامترهاي موثر در ظرفيت باربري و نشست ستونهاي سنگي
بررسي جابه جايي القايي ناشي از حفر تونل در محيط شهري با تأكيد بر مدلهاي رفتاري خاك
تحليل مهندسي پتانسيل ناپايداري پرتال يك تونل شهري با استفاده از ابزارهاي مختلف
ارزيابي عددي پديده ي روانگرايي
بررسي تاثير همبسته نسبت تخلخل و مكش بافتي بر روي ظرفيت باربري كاليفرنيا(سي بي آر) مخلوط ماسه رسي كائولين غيراشباع
Estimation of dam site elastic moduli using engineering seismic techniques
اولويت سنجي همبستگي مابين پارامترهاي شاخص زلزله با پاسخ هاي لرزه اي ديوارهاي مسلح شده با الياف پليمري با رويكرد طراحي بر مبناي عملكرد
FORCED TIME-HARMONIC VERTICAL VIBRATION OF A RIGID DISK EMBEDDED IN A TRANSVERSELY ISOTROPIC MEDIUM
بررسي رفتار گروه شمع در محدوده ي حفاري تونل شهري
بررسي تغيرات ظرفيت باربري خاكهاي ماسه اي سست، تثبيت شده با ضايعات كارخانه هاي سنگبري (گل سنگ)
مكانيزم رخداد شكست هيدروليكي در خاك هاي چسبنده و اثز پذيري اين رخداد با سرعت افزايش فشار آب بر پايه ي الگوي چند صفحه اي
بازده مكانيكي انكرها در مقاوم سازي بنايي با CFRP: يك تحليل آزمايشگاهي
بررسي بهسازي خاك هاي دانه اي توسط رزين پليمري نوين درشرايط دمايي مختلف
تعيين پارامترهاي مقاومت برشي مواد دامپ باطله معدن شماره يك گل گهر سيرجان با استفاده از تحليل برگشتي
تحليل احتمالاتي و تعيين احتمال ريزش دامپ باطله معدن شماره يك گل گهر سيرجان به روش شبيه سازي مونت كارلو با نرم افزار Slide
مقايسه روشهاي تعادل حدي و كاهش مقاومت برشي در پايداري شيروانيهاي خاكي در بارگذاري شبه استاتيكي
روشي جديد جهت تعيين مقاومت برشي خاكهاي غير اشباع
تخمين دوران لرزه اي ديوار حايل وزني در خاكهاي ماسه اي
رفتار ديناميكي ديوارهاي ميخكوبي شده با در نظر گرفتن اثر ساختگاه
تعيين حداكثر شتاب بر سنگ بستر (PGA) براي مناطق مختلف شهر گلپايگان
بررسي رفتار پايه هاي سنگريزهاي كوبشي با پايه هاي بتني درجاريز تحت بار كششي با استفاده از مدلسازي عددي و نتايج محلي در مقياس كوچك
پژوهشي آزمايشگاهي بر نحوه تغييرات پارامتر نسبت باربري كاليفرنيا (CBR) ازديدگاه ژئوتكنيك در خاكهاي رسي آلوده به نفت خام مطالعه موردي: پالايشگاه جنوب تهران
بررسي عددي تغييرات پارامترهاي مقاومتي موثر خاك در ترانشه هاي پايدارسازي شده به روش ميخ كوبي مبتني بر مطالعات موردي
بررسي ميزان نفوذ يل پرتابه در محيط هاي خامي و تحليل ديناميكي حساسيت سازه پناهگاهي به هندسه ، خرج پرتابه و نوع مصالح محيط در اثر انفجار خرج پرتابه
ارائه مقادير بيشينه شتاب بر روي سنگ بستر و تعيين پارامترهاي لرزه خيزي شهر كاشان
مدل سازي عددي ديوار حائل مهار شده به وسيله انكر با استفاده از روش المان محدود
Geosynthetic Reinforcement for the Protection of Buried Pipes beneath Pavements
Finite Difference Modeling of Electro-kinetic Process to Remove Pb(II) from Kaolinite
تحليل عددي رفتار گودبرداري هاي عميق پايدار شده بروش تركيبي ميخكوبي و انكر تحت اثر بارهاي ديناميكي هارمونيك بروش المان محدود مطالعه موردي
بررسي عددي عملكرد ديوارهاي ميخكوبي مركب ناشي از گودبرداري اضافي با روش اجزاي محدود
بررسي ظرفيت نيروي محوري در ميخ به روش اجزاي محدود و مقايسه آن با آيين نامهFHWA
تحليل و آنبليز رفتبر گروه شمع هب در خبك مبسه اي به روش المبن محذود 3 بعذي
Finite Difference Modeling of Electro-kinetic Process to Remove Lead from Kaolinite
بررسي اثر شكل هسته بر رفتار سدهاي خاكي با هسته آسفالتي تحت زلزله هاي ميدان نزديك
بررسي اثر ارتفاع و مايل شدن هسته بر رفتار ديناميكي سدهاي خاكي با هسته آسفالتي
Evaluation of liquefaction-induced lateral spreading using a new evolutionary method
بررسي بزرگ مقياس ظرفيت باربري پي نواري مستقر بر ديوار حائل خاك چسبنده مسلح شده با سامانه تسليح ژئوگريد شاخك دار
بررسي اثر زلزله هاي ميدان نزديك بر طيف پاسخ لرزه اي شهر تهران
بررسي رفتار ريزشمع ها تحت اثر بارگذاري جانبي
تحليل استاتيكي و ديناميكي رفتار ريزشمع
تحليل پايداري و طراحي نگهداري مقطع شماره سوم تونل گروازمال با نرم افزار (Flac 3D)
تاثير قطر اختلاط عميق (deep soil mixing) بر روي ظرفيت باربري خاك ماسه بابلسر
تاثير ارتفاع ستون اختلاط عميق (deep soil mixing) بر روي ظرفيت باربري خاك ماسه بابلسر
بررسي آزمايشگاهي رفتار شمع پافيلي تحت بارهاي كششي مايل در خاك ماسه اي
بررسي رفتار ديناميكي گروه شمع مايل در خاك هاي روانگرا با درنظر گرفتن اندر كنش خاك و شمع
بررسي اهميت تحليل قابليت اعتماد در شيرواني هاي سنگي به روش شبيه سازي مونت كارلو (مطالعه موردي: سرريز آزاد سد كوار)
تاثير تغييرمصالح رسي بر نشست در هسته ي سدهاي خاكي در اثر زلزله
تاثير تغيير مصالح مختلط رسي بر تغيير شكل هاي افقي در سدهاي خاكي در اثر زلزله
ريز پهنه بندي مقاومت زمين با استفاده از مدل زمين آمار (مطالعه موردي شهرك پرواز تبريز)
بررسي تاثير ساختار و شرايط درزه داري توده سنگ بر سيستم نگهداري تونل
بررسي دامنه جانبي شمع ها در خاك هاي لايه بندي تحت بارگذاري هارمونيك جانبي
آناليز نشست زمين براي حفاري تونل با ماشين EPB در حالت باز مطالعه موردي- خط 2 قطار شهري مشهد
رفتار مقاومتي ماسه مسلح شده با رشته هاي مجزا الياف كنف با توزيع تصادفي
رفتار مكانيكي ماسه مسلح شده با رشته هاي مجزا كاه جو
تحليل لرزه اي ديوارهاي ميخ كوبي شده با لحاظ نمودن مشخصات هندسي ميخ ها
مدل هاي رفتاري خاك و تونل در پاسخ لرزه اي در برابر زمين لرزه ها
مطالعه عددي تاثير جنس توده خاك همگن بر ميزان نشت از كانال هاي بتني با تحليل شرايط اشباع- غيراشباع
تحليل ناپايداري ترانشه اي در مسير قطعه يكم راه آهن اردبيل – ميانه با استفاده از آناليز برگشتي در نرم افزار SLIDE
پهنه بندي پديده روانگرايي با استفاده از نقشه بافت خاك در شهر بندرعباس، استان هرمزگان
ارزيابي تاثير ميزان يون كلسيم بر مقاومت مكانيكي خاك تثبيت شده با محلول اشباع آهك
بررسي تأثير دما بر روي ضريب نفوذپذيري و ميزان تراوش از جسم سدهاي خاكي مطالعه موردي سد سهند
بررسي آزمايشگاهي تاثير رس بر تثبيت بسترهاي ماسه اي با سيمان
ارزيابي فني و اجرايي ريسك در پروژه هاي گودبرداري با مقايسه روشهاي مرسوم
بررسي پايداري و كارايي ديواره هاي ميخكوبي شده گودبرداري هاي عميق در آبرفت تهران
كاربرد روش عددي تفاضل محدود در بررسي پايداري شيب مطالعه موردي: معدن شماره يك گل گهر سيرجان
تأثير جنس خاك بر عملكرد خطوط لوله مدفون در خاك تحت تأثير حركت گسل امتداد لغز
بررسي مقاومت برشي درزه سنگ هاي نرم نامتقارن توسط آزمايش برش مستقيم و سنجش آن توسط مدل هاي تعيين مقاومت برشي
بررسي پارامترهاي مقاومت و پايداري مخلوط هاي مختلف خاك- خاك- ميكروسيليس با استفاده از روش هاي عمل آوري و اجرايي مختلف (مطالعه آزمايشگاهي)
مقايسه ظرفيت باربري پي نواري روي خاك اصلاح شده با آهك و سيمان
مدلسازي سد قوسي و دره مخزن بر روي پي بي وزن انعطاف پذير و مخزن خالي با استفاده از نرم افزار ansys
بررسي اثر تعداد زهكش بر ميزان تغييرات فشار آب حفره ي اضافي در سدهاي خاكي با استفاده از نرم افزار PLAXIS
بررسي آزمايشگاهي تأثير ابعاد هندسي ژئوسل بر رفتار بار- نشست پي نواري واقع بر خاك ماسه اي مسلح شده با ژئوسل
تخمين انديس سايش سرشار با استفاده از پارامترهاي زمين شناسي سنگ به كمك شبكه هاي عصبي مصنوعي
بررسي آزمايشگاهي اثر تراكم بر روي پارامترهاي مقاومت برشي خاك ماسه اي مخلوط با خاك رس
تاثير ارتفاع ساختمان در رخداد فروريزش پيش رونده و مقايسه نتايج با ضوابط دو آيين نامه GSA2003 و UFC4-010
نگاهي ديگر به كارنامه دانش مكانيك خاك، مهندسي پي و ژئوتكنيك (با نگاهي ويژه به كشور خودمان)
ارزيابي تنشها پيرامون تونلهاي دايره اي به روش عددي و تحليلي
بررسي ناپايداري هاي دامنه اي مخزن سد گوهر كوه پس از آبگيري و تحت شرايط بارگذاري لرزه اي
Investigation of Applying Support Vector Machine Regression on Resilient Modulus of Stabilized Pavement Layers
پيش بيني نشست منطقه اي هشر و دشت كرمان با روش هاي عددي و اجزاء محدود خاك
پيش بيني نشست منطقه اي شهر كرمان براساس روش هاي عددي در هوش مصنوعي
مقايسه رفتار ستون هاي سنگي روكش شده اتكايي و شناور در تقويت خاك هاي سست با استفاده از تحليل عددي
بررسي رفتار گروه ستون سنگي روكش شده با ژئوسنتتيك در تقويت خاك رس سيلتي با استفاده از تحليل عددي
بررسي حداكثر تغيير شكل افقي ديوار خاكي مسلح شده با ژئوگريد با استفاده از تئوري ميدان تصادفي
بررسي تاثير پارامترهاي هندسي درزه بر جابجايي و توزيع تنش اطراف تونل هاي دايروي با استفاده از روش المان مجزا
روش نصب ابزار پيزومتر سنگ در گمانه هاي آرتزين سد گتوند عليا
بررسي تغيير شكل افقي ديوار خاك مسلح به روش محيط دوفازي و مدل رفتاري هايپربوليك
بررسي مدل هاي بنيادي الاستو پلاستيك خاك
تحليل حدي پايداري خارجي ديوارهاي ميخ كوبي شده در تراز آب زيرزميني متغير
ملاحظات طراحي شالوده بر روي خاك هاي مسئله دار- مطالعه موردي
مطالعه عددي سد سنگريزه اي با رويه بتني گلورد بر روي پي سنگي و پي آبرفتي
پهنه بندي شدت بروز روانگرايي در سواحل درياي خزر: مطالعه موردي شهر فريدونكنار
تحليل پايداري استاتيكي و شبه استاتيكي شيرواني هاي سد خاكي جاميشان از روش هاي مختلف تعادل حدي با استفاده از نرم افزار Slope/W (مطالعه موردي)
آناليز عددي تراوش آب در سد خاكي ناهمگن با درنظر گرفتن شراط مختلف آب بندي (مطالعه موردي سد سبلان)
بررسي و كنترل ديوارهاي خاك مسلح براي بار زلزله در پل هاي احداث شده در شهر تبريز
مدلسازي عددي نتايج آزمايشات سانتريفيوژ شيب هاي ميخكوبي شده در حالت تراوش و بررسي اثر درنظر گرفتن سختي خمشي ميخ ها
پاسخ ديناميكي تونل نسبتا آب بند شده در يك محيط متخلخل
بررسي ژئوتكنيكي منابع قرضه درشت دانه منطقه سيستان براي اهداف راهسازي
بررسي رفتار برشي ماسه رس دار مسلح شذه با الياف پلي پروپيلن
بررسي آزمايشگاهي تاثيرپذيري انرژي جذب شده از مدول الاستيسيته و نيز ارتباط اين دو پارامتر با مقاومت فشاري تك محوري در مخلوط ماسه بادي، سيمان وم ميكروسيليس
مطالعه تأثير پارامترهاي ذاتي خاك در بازدهي شمع هاي طويل ساحلي و فرا ساحلياستفاده شده در سكوهاي دريايي
مطالعه تأثير ساختار هنذسي شمع بر روي عملكرد شم عهاي استفاده شذه در سكوهايدريايي
بررسي قابليت مدل سازي ريزش واژگوني با استفاده از روش آناليز تغيير شكل ناپيوسته (مطالعه موردي ديواره IV معدن سنگ آهن چغارت)
طراحي بهينه سدخاكي ،مطالعه موردي شهرستان هشجين
اصول و مباني طزاحي بهينه فيلتر در سيستم هاي زهكش عمقي (مطالعه موردي: اراضي مجاور رودخانه اترك)
تحليل عددي استاتيكي عملكرد زهكش چتري در كرنش ماكسيمم پوشش تونل دايروي عميق تحت تراوش پايدار
عوامل موثر بر توزيع فشار آب حفره اي در پوشش تونل دايروي عميق داراي سيستم زهكش چتري تحت تراوش پايدار با تحليل عددي استايكي
برآورد دبي حجمي زهكشي شده از سيستم زهكش چتري به تونل دايروي عميق با پوشش دائمي تحت تراوش پايدار
ارائه مدل بهينه براي لوله هاي زهكش سيستم زهكش چتري در تونل پوشش دار دايروي عميق تحت تراوش پايدار
بررسي زاويه اصطكاك خاك مسلح در رفتار لرزه اي كوله هاي مسلح شده با ژئوسل با وجود عرشه
تاثير سيكل يخبندان- ذوب يخ بر روي منحني بارگذاري- باربرداري- بارگذاري مجدد آزمايش تحكيم
بررسي رفتار شمع هاي استوانه اي تو خالي در فرآيند كوبش شمع
استفاده از خرده لاستيك جهت افزايش ظرفيت باربري و مقاومت برشي خاكهاي رسي
بررسي اندر كنش بتن آسفالتي با مصالح ماسه اي با استفاده از نتايج آزمايش برش مستقيم و مدل سازي عددي
شبيه سازي شكست سنگدانه ها و بررسي عوامل مؤثر بر آن
بررسي تاثر ضريب نفوذپذيري سنگ بستر و استفاده از زهكش هاي قائم بر ضريب پايداري زمين لغزش هاي بازفعال شده
مطالعه و بررسي پتانسيل تراكم پذيري و مقاومت فشاري محصور نشده خاك هاي ريزدانه تثبيت شده با پسماند ناشي از فرآيند نرم كردن آب به روش تصفيه شيميايي
بهبود رفتار مقاومتي خاك با استفاده از مواد ضايعاتي

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید