امکان دانلود مقالات کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار

 

http://www.callforpapers.ir/

کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار

مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید . کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار  26 آذر 1393 توسط موسسه مديران ايده پرداز پايتخت ويرا  با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 538 عنوان مقاله تخصصی شامل 5642 صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار

بررسي ابعاد بيماري هلندي در اقتصاد ايران
بررسي تاثير بيثباتي نرخ ارز و سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر صادرات مواد غذايي
بررسي وضعيت وقفه هاي مالياتي در 28 استان منتخب كشور ايران
بررسي وضعيت ساختاري صنايع كوچك و متوسط در تحقق اهداف سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي
واكنش صادرات و واردات به شوكهاي وارد شده از جانب برخي متغيرهاي اقتصادي در ايران درچارچوب مدل خود توضيح برداري
اقتصاد هنر؛ مطالعهي تمايل به مواجههي اقتصادي مخاطبان (WTP) با گالري هنر ياسوج، بهروش تحليل رياضي CVM
ماليات الكترونيك
بررسي تاثير افزايش قيمت جهاني نفت بر ارزش افزوده بخش تعاون در ايران رهيافت آزمون كرانهها


تاثير سياستهاي پولي و مالي بر بازار سهام ايران: رهيافت SVAR
بررسي نقش واهميت اقتصادي بخش بيمه در اقتصاد ايران
بانك و رشد اقتصادي ايران
تاثير عوامل اقتصادي – اجتماعي بر باروري
اثر اندازه دولت و دموكراسي بر فساد در كشورهاي عضو منا
بررسي مسئله فقر در مناطق شهري استان كهگيلويه و بويراحمد
نقش بخش خصوصي درارائه كالاهاي عمومي با برنامه هاي كاربردي براي حفظ ثبات مالي وساختاري
بررسي كاهش ارزش پول ملي بر روي تراز تجاري ايران با دو كشور منتخب هند و امارات 1390-1370
قيمتگذاري بهينه پاركينگهاي عمومي در شبكه شهري
بررسي و رتبه بندي درجه توسعه يافتگي شهرستان هاي استان تهران با استفاده از تكنيك تاپسيس
مديريت هزينه ها در اقتصاد مقاومتي
نقش مديريت جهادي در تحقق اقتصاد مقاومتي با تاكيد بر توسعه كشاورزي پايدار
تبيين چالش هاي بازاريابي خدمات الكترونيك در ايران
مؤلفه ها ي ظرفيت ملي درزمينه هاي اقتصاد، توليد، توزيع و مديريت مصرف ازديدگاه امام علي (عليه السلام)
نگرش جرم شناسانه نقش اقتصاد سياه در عدم تحقق و توسعه اقتصاد مقاومتي
شاخص ها و مباني عدالت اقتصادي در قرآن و حديث
وظايف اقتصادي دولت امام علي (ع)درنهج البلاغه
بررسي عوامل موثر بر جذب سرمايهگذاري خارجي در منتخبي از كشورهاي اسلامي رويكرد GMM
توسعه كسب و كار از نگاه دين
تأثير تحولات نظام ارزي بر درجه باز بودن تجارت در ايران
نقش قوه قضائيه در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي
جايگاه بهرهوري در اقتصاد مقاومتي
شناسايي و اولويت بندي مزيت هاي رقابتي محصولات كشاورزي استان آذربايجان غربي به منظور توسعه صادرات
بررسي نقش نظارت بانك مركزي ج.ا.ا در كاهش تخلفات مالي بانك ها مطالعه موردي: شعب بانك ملي استان آذربايجان غربي
توسعهي مالي و رشد اقتصادي در ايران
بررسي ارتباط متغير هاي كلان اقتصادي با جذب منابع در بانك ها مطالعه موردي بانك مسكن
استانداردگذاري حسابداري نقدي در بخش عمومي
بررسي رابطه بين فرصت هاي رشد، ريسك شركت و نسبت تغييرات در دارايي هاي نقدي
بررسي عوامل موثربرافزايش سطح رضايتمندي خريداران ازپوششهاي بيمه بدنه اتومبيل در شهرستان گاليكش
برآوردتابع تقاضاي بيمه عمردرايران با استفاده از مدل اقتصادسنجي توبيت
ارزيابي ارزش اقتصادي تفريحي پارك جنگلي پرديسان با روش ارزشگذاري مشروط
ارزيابي عملكرد مديريت سرمايه بانك هاي خصوصي با بهره گيري از شيوه كارت امتيازي متوازن
بهينه سازي مبتني بر شبيه سازي سيستمهاي كنترل موجودي ( R,nQ ) چند سطحي چند كالايي
بررسي زير ساخت هاي صنعت سيمان كشور به منظور دستيابي به افق هاي روشن صادرتي
بررسي رابطه بين تورم با قيمت سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سالهاي 1390-1386
بررسي رابطه كيفيت افشا با كارايي اطلاعاتي شركتهاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران
ارزيابي و اولويت بندي مدلهاي عملياتي صكوك استصناع با استفاده از تحليل سلسله مراتبي AHP
تحليل مدلهاي اوراق صكوك استصناع به منظور دسته بندي و ارائه فرآيند انتخاب مدل عملياتي
بررسي و تحليل ماهيت صكوك استصناع به منظور تعيين ويژگيهاي پروژه هاي داراي قابليت تامين مالي بوسيله اين اوراق
مطالعه و بررسي موانع دروني صادرات شركت هاي كوچك و متوسط استان كرمانشاه
بررسي تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات بر توسعه اقتصادي كشور
ارائه مدل هماهنگي استراتژي توسعه صادرات و استراتژي تحقيق و توسعه با استراتژي رقابتي بر اساس مدل نقاط تماس استراتژيك SRP
از مديريت ريسك تا مديريت ريسك شركتي
بررسي ميزان استفاده از سيستم هاي اطلاعات حسابداري و رابطه آن با چابكي سازماني از ديدگاه حسابرسان ديوان محاسبات كشور
اثر سرمايهگذاري بر اشتغال و درآمد در بخش صنعت با استفاده از الگوي خود بازگشت برداري
مطالعه الگوي كلان سنجي رشد اقتصادي ايران با رويكرد سيستم معادلات همزمان
بررسي رشد اقتصادي ايران و تاثير آن بر صادرات و واردات با روش سيستم معادلات همزمان
بررسي تسهيلات مالي موثر بر جذب سرمايه در منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
بررسي تاثير ماليات بر ارزش افزوده بر نسبت هاي نقدينگي،سودآوري و ارزش بازار شركت هاي فعال دربورس اوراق بهادارتهران
تئوري ذينفعان و نتايج ضمني آن
ويژگيهاي فرهنگي موثر بر رشد شاخصهاي اقتصادي و ارتباطات تجاري در كشورهاي آسيايي مورد مطالعه گلوب با تاكيد بر ايران
بررسي ارتباط ضريب قيمت بر درآمد با بازده سهام شركتهاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران با استفاده از مدلهاي اقتصادسنجي
بررسي ميزان تأثير مؤلفه هاي فضاي كسب وكار بر محيط كسب وكار استان خراسان شمالي
مديريت فضايي ثروت نفت و توليد سرمايه در اقتصاد مناطق ايران
بررسي و تحليل عملكرد مديريتي و مالي شركت فولاد خوزستان
شكست بازار در توسعه فناوري و تحليل دخالت دولت توسعه گرا و دولت غارتگر بوسيله نظريه بازي ها
تحليل كارايي هزينه شركت هاي بيمه در ايران با استفاده از تكنيك تحليل پوششي داده ها
ريسك اجتماعي و فساد مالي در شركتهاي ليزينگ
بررسي نقش بيماري هلندي در صادرات بخش كشاورزي در ايران و كشورهاي منتخب اسلامي
مالكان نهادي و نقش آنها در حاكميت شركتي
بررسي عوامل اقتصادي و اجتماعي موثر بر فقر در ايران با استفاده ازدستگاه معادلات همزمان
بررسي نقش فن آوري اطلاعات و ارتباطات ICT در برآورد ساختن شاخص هاي توسعه پايدار از ابعاد محيط زيست،اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
تابع تقاضاي آب شرب در شهر رشت و تجزيه و تحليل عوامل مؤثر بر آن
رابطه بين متغيرهاي بنيادي بازار با بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي رابطه ميان ميزان هوش سازماني و ميزان مشتري مداري در بانك پارسيان حوزه جنوبشرق
ارزيابي بازده سبد سرمايه گذاري هاي مالي شركت سهامي بيمه ايران در سالهاي 1385تا1391
بررسي تاثير گزارشهاي غيرمالي بر شاخص هاي بازار بورس اوراق بهادارتهران و سنجش كارآيي بازار
بررسي تطبيقي خطاي مدلهاي خطي،غيرخطي در پيش بيني شاخص كل
بهكارگيري روش AHP و AHP فازي در اولويتبندي و انتخاب ساختار بهينه بانك بيمه در ايران
آثار و پيامدهاي حذف صفر از پول ملي در ايران
بررسي ارتباط علي بين حجم معاملات كارگزاري هاي، بورس اوراق بهادار تهران و حجم معاملات سهام شركتهاي پذيرفته شده بورسي
ارايه مدلي براي سنجش اثرات فاوا فناوري اطلاعات و ارتباطات بر محيطزيست
ارزيابي عملكرد و رتبه بندي صندوقهاي سرمايهگذاري مشترك در ايران
بررسي عوامل مؤثر بر پسانداز ملي در اقتصاد ايران
تأثير سازوكارهاي حاكميت شركتي بر پرداخت سودسهام با استفاده از مدل رگرسيون توبيت
كاربردهاي تئوري سيستم هاي خاكستري در صنايع
رابطه بين مسئوليت اجتماعي شركتها و اقلام تعهدي اختياري
نقش هيئت مديره و مدير عامل شركت بر كيفيت گزارشگري مالي
مطالعه هزينه هاي مالي مستقيم و غيرمستقيم آسيب هاي ورزشي در فوتباليستهاي ليگ برتر ايران
تعيين رابطه بين نگهداشت وجه نقد و ريسك تأمين مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تعيين رابطه بين كيفيت حسابرسي و تخصص حسابرسان در صنعت و درجه ي اهميت صاحبكاران
ملاكهاي ارزيابي عملكرد و مالكيت نهادي
تأثير برگشت هاي تعهدي بر رابطه ي بين سود و بازده آتي سهام
مدلهاي كسب و كارمالي و جايگاه آن در حسابداري مالي
ضرورت آيين رفتار حرفه اي در حسابداري و حسابرسي
تأثير محدوديتهاي مالي ايراني و خارجي بر عملكرد مالي شركتهاي سرمايهگذاري پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
بررسي تاثير اجراي سيستم هزينه يابي كيفيت بر مديريت هزينه در شركت پالايش گاز فجر جم
تاثير اهرم مالي و هزينه نمايندگي بر جريان نقدي آزاد
تاثير هزينههاي تامين مالي با توجه به محدوديتهاي تامين مالي بر حساسيت جريان وجه نقد
تاثير ريسك اعتباري و ريسك نقدينگي بر كارايي نظام بانكي ايران
بررسي تاثير سياست سود سهام بر ريسك قيمت سهام
رابطه بين جريان نقد آزاد وسياست تقسيم سود طي چرخه عمر شركتها
بررسي اثرات كميته حسابرسي بر نظام راهبري شركت ها
بررسي تفاوت طراحي سيستم هاي حسابداري مديريت بر اساس تفاوتهاي فرهنگ سازماني
شيوه هاي نظارتي و حسابداري مديريت در محيط توليد ناب
تاثير محدوديت هاي مالي و سرمايه گذاران نهادي بر حساسيت وجوه نقد به جريانهاي نقدي عملياتي
بررسي موضوعي سرمايه فكري و ابعاد آن
Study on institutional ownership stabilizing effect on the performance of listed companies on the Tehran Stock Exchange
توسعه اقتصادي پايدار در بستركارآفريني
تحليل اثر مولفه هاي محيطي در توسعه و تعالي كسب و كار و كارآفريني
بررسي اثر بودجه نفتي بر مولفه هاي محيطي موثر بر توسعه كسب و كار
بررسي اهميت اشتغال و نقش موسسه نذر اشتغال در اصفهان
استراتژي هاي نوآورانه: رشد كسب و كارهاي كارآفرينانه
بررسي تاثير آموزش كارآفريني بر توسعه كارآفريني مطالعه موردي: مراكز آموزش فني و حرفه اي شهرستان پارس آباد
آينده گرايي و رفتار كارآفرينانه پارادايم هزاره سوم مورد مطالعه: دانشگاه هاي دولتي شهرستان يزد
بررسي رابطه كارآفريني استراتژيك با كسب مزيت رقابتي و ايجاد ثروت
بررسي رابطه بين سرمايه فكري و كارآفريني سازماني مطالعه موردي كاركنان بانك قرض الحسنه مهر ايران استان ايلام
بررسي فناوري اطلاعات در افزايش روحيه كارآفريني كاركنان مطالعه موردي: مدارس دخترانه مقطع دبيرستان استان مركزي
نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات بر توسعه كارآفريني
اهميت ترويج خلاقيت، نوآوري، كارآفريني
اثرات متقابل فعاليت هاي كارآفرينانه و رشد اقتصادي با استفاده از رهيافت معادلات همزمان در داده هاي تابلويي
تجزيه و تحليل سطح قابليت هاي نوآوري تكنولوژيك صنعت پتروشيمي ايران و ارائه راهكارهاي بهبودتحقيق موردي: شركت پتروشيمي آبادان
تدوين استراتژي منابع انساني مطالعه موردي شركت پتروشيمي آبادان
شناسايي عوامل تاثير گذار بر توسعه محصول جديد در عرصه بين الملل مطالعه موردي چيپس خرما استان كرمان
مثلث دانشگاه، شهرك )علم وفناوري( و دولت، مولد شهر هاي دانش بنيان
بررسي نقش رسانه هاي جمعي در توسعه سياسي مورد مطالعه: دانشگاهيان دانشگاه مازندران
بررسي برخي از علل موانع كارآفريني در حوزه كشاورزي و ارائه يك مدلي تلفيقي از مشكلات
بررسي چگونگي آموزش كارآفريني در دانشگاه ها از بعد روش و محتوا، موانع و راهكارها
بررسي تأثير مديريت استراتژيك منابع انساني بر ظرفيت نوآوري
بررسي رابطه سبك رهبري تحول گرا و تعامل گرا با مقاومت كاركنان در برابر تغيير
كارآفريني و بنيانهاي اقتصادي فضايي مناطق ايران مورد: استان كرمانشاه
ايده براي كارآفريني در ورزش
پيشنهادهاي خلاقانه بر مبناي كارآفريني جهت رسيدن به اهداف اقتصاد مقاومتي
نقش آموزش هاي دانشگاه علمي كاربردي بر رفتار كارآفرينانه دانش آموختگان
بررسي مشكلات اخلاقي حسابداري در اقتصاد امروز
بررسي نقش رسانه هاي اجتماعي بر قصد خريد مصرف گنندگان
تعيين تاثير عوامل هوش هيجاني بر كار آفريني درون سازماني مطالعه كاركنان شر كت گاز استان مركزي
طراحي كسب و كار مجازي در حوزه سلامت
الگوي رويكرد متقابل سيستم جبران خدمات اثربخش بر خلاقيت و كارآفريني سازماني وتوانمندسازي كاركنان
نو آوري مديريتي در سازمان هاي دولتي استان كرمانشاه تبيين ارزش هاي مديريتي و جو سازماني
بررسي الگوي حاكم بر فعاليت هاي كميته استراتژي تكنولوژي انگلستان در راستاي گسترش مأموريت سازمان هاي توسعه اي ايران
رابطه بين توانمندسازي روان شناختي كاركنان و كارآفريني سازماني در سازمان آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي
لزوم توجه مديريت شهري به كارآفريني شهري و نقش شهرداري ها در بهبود وضعيت كسب و كار
بررسي تأثير مستقيم و غير مستقيم سبك رهبري مديران بر خلاقيت كاركنان با توجه به متغيرميانجي فرهنگ كارآفرينانه مورد مطالعه: نمايندگي هاي بيمه پارسيان شهر ساوه
ارزشيابي شكاف ادراك و انتظار مديران از موانع كارآفريني سازماني مطالعه موردي: مديران شهرك صنعتي گنبدكاووس
بررسي رابطه بين ويژگيهاي شخصيتي دانشجويان و تمايل آنها به كارآفريني مطالعه موردي:دانشگاه آزاداسلامي واحدشبستر
ارزيابي گرايش كارآفرينانه سازماني در شركت ايران خودرو
الگوهاي مديريت خرده فروشي ها
روابط متقابل فرهنگ كار و كارآفريني
تاثير رشد و تعالي محيط كسب و كار بر رشد و توسعه اقتصادي
مروري بر مديريت ، مهندسي مجدد و نوآوري فرآيند كسب و كار
تفكر خلاق و اثر آن در رشد اقتصادي با نگاهكارآفريني: يك تحليل آماري
بررسي تأثير مديرت سرمايه فكري بر عملكرد مالي شركت هاي توليدي
بررسي رابطه سر ريز فناوري با نوآوري تكنولوژيكي در صنايع خودروسازي مطالعه موردي: شركت ايران خودرو
شناسايي عوامل مؤثر بر خلاقيت و نوآوري در توسعه و تعالي سازماني با به كارگيري مدل سازي ساختاري تفسيري در مؤسسات آموزش عالي و دانشگاه ها
خلاقيت، نوآوري و كارآفريني با رويكرد نقش سازمانهاي مردم نهاد
پيش نياز هاي اسقرار كسب وكار الكترونيك
بررسي رابطه بين روحيه كار آفريني كاركنان و خلاقيت
انتخاب استراتژي استوار در شرايط عدم قطعيت با استفاده ازفرآيند تحليل شبكه
پيوند استراتژي و هوش رقابتي
عملكرد شبكه دولتي
امكان سنجي توسعه خوشه كسب و كار مطالعه موردي خوشه ادوات كشاورزي استان خوزستان
بررسي استراتژي توسعه صادرات در صنعت خودرو ايران
راهبردهاي هوشمندانه جهت مديريت ريسك در رايانش ابري
بررسي فاكتورهاي تاثيرگذار در عملكرد SME ها وتاثير آن درميزان اشتغال
بررسي نقش استراتژي هاي بازرگاني بر عملكرد شركت هاي توليدي
رهبري و اهميت تفكر استراتژيك
ارائه مدل راهبردي خانه رهبري درشركت ايران خودرو
ارزيابي شاخص هاي استراتژيك شركت هاي تامين كننده تجهيزات پزشكي به كمك روش DEMATEL
مدلسازي موانع استراتژيك توسعه دانشگاه آزاد اسلامي بااستفاده از نظريه بازيهادرافق چشم انداز ايران1404
بررسي رابطه هوش هاي چندگانه هاوارد گاردنرو مهارت تفكر استراتژيك مديران و دبيران مقطع متوسطه – شهرستان مانه و سملقان در سال تحصيلي 93-92
مديريت استراتژيك منابع انساني و عملكرد سازمان
پويايي در كسب و كار با بكارگيري مديريت استراتژيك منابع انساني
مديريت نوين سازمان ها با استفاده از مدل CSKPs ( Critical Strategic Keypoints
ارزيابي و تدوين استراتژي بر مبنايQSPM مطالعه موردي يك شركت خودروسازي در ايران
تأثير قابليتهاي پويا بر جذب و حفظ مشتري شركتهاي توليدي مواد غذايي
برنامهريزي استراتژيك بنياد ملي نخبگان با استفاده از كارت امتيازي متوازن (BSC)
شناخت اثر محدوديت هاي تفكر استراتژيك در سازمان ايميدرو با رويكرد لورانج
شبيه سازي رويكردهاي استراتژيك بانك ملت بر مبناي روش پوياييهاي سيستمي
مديريت استراتژيك پروژه
بررسي تاثير مديريت استراتژيك در عملكرد شركت بيمه ايران با رويكرد كارت امتياز متوازن
بررسي تفكراستراتژيك در بانك مهر اقتصاد استان هرمزگان
مديريت كارآمد و استراتژيك كليد موفقيت در بنگاه هاي اقتصادي كوچك مطالعه ي موردي كشور ايران
يك مدل برنامه ريزي استراتژيك براي دانشكده ها در دانشگاه ها
نقش يكپارچه سازي دفتر مديريت پروژه و مكانيزم هاي كنترل مديريتي در خط مقدم پروژه هاي نوآوري
بررسي جايگاه دفتر مديريت پروژه در سازمان با رويكرد كارگزاري دانش
آينده نگاري استراتژيك در صنعت رنگ با استفاده از SWOT-DEMATEL تلفيقي. مطالعه موردي: مجموعه كارخانجات ريف
ارزيابي عملكرد با استفاده از روش كارت امتيازي متوازن BSC در شركت سهامي بيمه ايران شهر تهران
اولويتبندي صنايعدستي محبوب گردشگران خارجي بازديدكننده از اصفهان و بررسي نگرش آنها به قيمت صنايع دستي
Strategic Marketing Planning, Marketing Networking and SMEs Performance: Modelling a Neural Network
سه نكته براي اجراي يك دوره آموزشي موثر و لذت بخش
نقش اتوماسيون اداري در سازمان
توسعه قابليت هاي فردي و اجراي اتوماسيون اداري
بررسي رابطه خودكارآمدي و رضايت از زندگي با عملكرد تحصيلي دانش آموزان پسر سال سوم مقطع متوسطه شهر قم
اهميت مديريت تنوع در نظام آموزش و پرورش
بررسي رابطه بين مديريت معنوي و ابعاد توانمند سازي معلمان
بررسي رابطه عدالت سازماني،سرمايه اجتماعي وعملكردسازمان مطالعه موردي اداره آموزش وپرورش تهران
شناسايي سيگنالهاي ضعيف تاثيرگذار بر آينده شركت دخانيات و الويت بندي آنها
مديريت منابع انساني و لزوم توجه به آينده پژوهي
كاركرد سناريونويسي درتصميمگيري اقتضايي مبتني بر روش AHPبا رويكرد مديريت بحران
آينده پژوهي رويكردهاي بازاريابي در شبكه هاي اجتماعي؛ مطالعه موردي صنعت هتلداري
مديريت برند جهت افزايش عملكرد سازمان در بازار
شناسايي و دسته بندي برنامه هاي وفادارسازي مشتريان در نظام بانكي
مديريت انتظارات مشتري در نظام بانكي
بررسي تاثير خدمات و كيفيت نرم افزار موبايل بانك بر ميزان رضايتمندي مشتريان و جايگاه برند با رويكرد كمي سازي فازي
واكاوي انواع بازار و محيط بازاريابي
اولويت بندي عوامل تاثيرگذار بر بازاريابي برند به منظور ايجاد ارزش ويژه برند (مطالعه موردي: بانك سينا)
مقايسه تطبيقي اثربخشي رسانه هاي مختلف در تبليغات بانكي( مورد مطالعه : شعب ممتاز بانك سپه استان تهران)
تعيين عوامل موثر در جذب مشتريان ويژه يا بزرگ در بانك توسعه تعاون
بررسي تاثير عوامل تسهيل كننده و بازدارنده بر توسعه رفتار بازارگرايي صادراتي در بين صادركنندگان استان آذربايجان غربي
بررسي شكاف بين انتظارات صادر كنندگان ايراني و عملكرد رايزن هاي بازرگاني ايران در كشور امارات متحده عربي
بررسي تاثير صفات شخصي بر ايجادهوش بازاريابي درسازمان هاي ورزشي
بررسي استراتژيهاي بازاريابي در زمينه بيمه زندگي
بررسي عوامل موثر بر افزايش صادرات دارويي (مطالعه موردي: شركت داروسازي اكسير)
مديريت سكوت مشتري
راه هاي كاربردي و تجربي متقاعد سازي :تحليل تبليغات درتجارت هاي در حال ظهور در مقابل بازارهاي توسعه يافته
بررسي رابطه بين آميخته بازاريابي خدمات و ابعاد ارزش ويژه برند مطالعه موردي شركت جنوب تجارت آپادانا
بررسي رابطه عناصر آميخته بازاريابي خدمات با ارزش ويژه برند آموزشگاه هاي فني و حرفه اي شرق گيلان
بررسي تاثير اقدامات مسئوليت پذيري اجتماعي شركت ها (CSR) برمصرف مسئولانه(SRC)
بررسي تأثير مسئوليت اجتماعي شركت بر اعتماد و وفاداري مشتري
مديريت تبليغات
بررسي تاثير برند بر ابعاد ارزش ويژه برند در بين بانك هاي تجاري شهرستان تبريز
بررسي ارتباط ابزارهاي پيشبرد فروش و رفتار خريد ناگهاني (مطالعه موردي: فروشگاه هاي زنجيره اي بزرگ در شهر اصفهان)
بررسي اثرات بازاريابي رابطه مند بر وفاداري مشتريان « مورد مطالعه: بانك ملي اردبيل
بازاريابي چريكي پارتيزاني و تاثير آن بر استراتژي فروش
شناسايي عوامل موثر بر وفاداري مشتريان به مارك تجاري خاص و اولويت بندي آن(مورد كاوي محصولات سامسونگ)
جستاري بر بازاريابي شبكه هاي اجتماعي و مفهوم آن
نقش شيفتگي به برند بر تبليغات شفاهي
عوامل موثر بر شيفتگي به برند
تأثير قابليت هاي رابطه اي بر عملكرد شركت هاي كوچك و متوسط(مطالعه موردي: شهرك هاي صنعتي منتخب استان مازندران)
Identify and Distribution networks case:Hamgam green pipe company
The impact of monetary volume and financial circulation on controlling the price level of gold in Iran
Study of the current status and future perspective of E-Commerce in IRAN
ارزيابي عملكرد شعب بيمه ما با استفاده از تحليل پوششي داده ها DEA
بررسي اثر فرهنگ سازماني بر فروش الكترونيكي بيمه عمر و پس انداز
ارائه چارچوبي براي معرفي سطوح مختلف انتقال تكنولوژي با سرمايه گذاري مستقيم خارجي FDI در كشورهاي درحال توسعه
ارائه مدلي جهت شناسايي عوامل موثر بر اهميت وب سايت ها و شبكه هاي اجتماعي در بازاريابي الكترونيكي گردشگري
بررسي سطح توانمندي تكنولوژي گروه ملي صنعتي فولاد ايران تحقيق موردي: گروه ملي فولاد اهواز
طراحي مدل مفهومي ارزيابي تكنولوژي پايدار با رويكرد سياست هاي كلي نظام در زمينه رشد تكنولوژي
شناسايي و وزندهي عوامل موفقيت واحدهاي تحقيق و توسعه (R&D) در بنگاههاي صنايع غذايي – مطالعه موردي بنگاههاي واقع در استان تهران
معرفي الگوي تصميم گيري برون سپاري پروژه هاي تحقيق و توسعه دفاعي
بررسي عوامل تعيين كننده بر پذيرش و قصد خريد مشتريان آنلاين ايراني مطالعه موردي شركت پست استان گيلان
تأثيرمديريت تكنولوژي، تحقيق وتوسعه بر نوآوري سازماني
Technological Capabilities Assessment in Industries: A case-study of Investigating Technological Capabilities in Iran-Transfo Company
بررسي انتقال تكنولوژي و استقرار و مديريت آن در توسعه كسب و كار
فزوش محصولات مكمل با سياست قيمت گذاري بسته اي،تخفيف و تبليغات
بررسي اثر توليد ناب بر عملكرد مالي شركت ها(مورد مطالعه صنعت خودرو)
بررسي زمينه هاي نظارت قانون محاسبات عمومي كشور بر بودجه عملياتي
بهبود عملكرد زنجيره تامين از طريق كانال برخط(مورد مطالعه : شركت خودروسازي سايپا)
تعيين مقدار بهينه سفارش سيستم هاي كنترل موجودي با تقاضاي ديناميك تك محصولي توسط الگوريتم PSO
سيستم مديريت فرايند هاي كسب و كار ، سناريوهاي بكارگيري و گامهاي پياده سازي آن
فرمول برنامه ريزي خطي عدد صحيح براي بهينه سازي بالانس خطوط مونتاژ مدل مختلط موازي
ارائه مدل رياضي براي حل مسائل بالانس خط مونتاژ U- شكل مدل مختلط
ارزيابي آمادگي سازماني جهت پياده سازي سيستم ERP بر مبناي مدل BEST
حلقه مفقود مديريت زنجيره تأمين سبز
ارزيابي و رتبه بندي معيارهاي موثر بر استاندارد سازي عملكرد زنجيره تامين ناجا با استفاده از AHP(مورد مطالعه: معاونت آماد و پشتيباني فا.ا.مركزي)
ارائه تركيبي از روش هاي AHP فازي، FMEA فازي و روش تاپسيس جهت انتخاب تامين كننذه تحت شرايط ريسك
فرآيند ارزيابي و انتخاب تأمين كننده (مروري بر پيشينه تحقيق)
بررسي تأثير عوامل سازماني بر ارتقاء فرهنگ مالياتي شركت هاي توليدي
ارزيابي نابي در بيمارستان امام خميني كرمانشاه با استفاده از منطق فازي
حل مدل دوهدفه ي مكان يابي احداث پايگاه هاي اورژانس با استفاده از الگوريتم تبريد شبيه سازي شده پارتو
زنجيره تأمين معكوس: مزيت رقابتي سازمان هاي پيشرو
روشي براي طراحي و بهسازي فرآيندهاي كسب و كار با استفاده از طراحي پژوهي(design research)
بررسي و تجزيه و تحليل الگوي مكان يابي شهرك هاي صنعتي و ارائه الگوي مناسب(شهرك هاي صنعتي شهرستان اصفهان)
A New Integration Model to Evaluate Strategic Performance of Supply Chain
بررسي رابطه سرمايه فكري و عملكرد سازماني كاركنان تامين اجتماعي استان آذربايجان غربي با استفاده از مدل Achieve
نقش مهارت آموزي اشتغال زا در نوآوري، كارآفريني و رشد و توسعه اقتصادي
طراحي نقشه دانش اقتصاد غير متكي به نفت با استفاده از روش دلفي فازي
بررسي اثر عوامل حياتي موفقيت مديريت دانش بر عملكرد سازماني (مورد مطالعه: دانشگاه يزد)
بررسي نقش ساختار سازماني بعنوان يكي از زيرساختهاي اساسي در استقرار مديريت دانش(مطالعه موردي:سازمان جهادكشاورزي استان قزوين)
بررسي تأثير ابعاد مديريت دانش بر استراتژي تحول سازماني در شركت هاي دانش بنيان استان اصفهان
مديريت دانش، لزوم شناخت عوامل زيرساختي وكاربرد آن (دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائمشهر)
رابطه آموزش و اثربخشي سازماني با توجه به نقش تعديل گر فرايند مديريت دانش
مروري بر سرمايه فكري
بررسي عوامل مؤثر بر استقرار مديريت دانش در بانك كشاورزي استان ايلام
بررسي رابطه بين عزت نفس شغلي / تحصيلي كاركنان و خلق دانش درادارت كل يك سازمان دولتي
بررسي رابطه بين عزت نفس جسماني كاركنان و خلق دانش درادارت كل يك سازمان دولتي
بررسي نقش مديريت دانش سازمان بر كارآفريني سازماني
نقش مديريت دانش در خلاقيت و نوآوري منابع انساني سازمانهاي دولتي
بررسي تاثير ظرفيت هاي زيرساختي مديريت دانش بر فرآيند مديريت دانش و عملكرد سازمان با استفاده از معادلات ساختاري مطالعه موردي: شعب بانك آينده استان تهران
بررسي ارتباط بين بازارمحوري و موفقيت محصولات جديد در موسسات دانش بنيان با توجه به نقش مديريت دانش مشتري و دانش بازار
ارائه مدل تأثير مديريت دانش بر تحقق توسعه پايدار منابع انساني
بررسي مفهوم مديريت دانش و نقش آن در سازمان هاي دولتي

 مديريت دانش؛اصل اساسي مديريت درسازمانها
مديريت استعداد؛ چارچوبي براي حفظ استعداد بر اساس ديدگاه قرارداد- رواني
برنامه ريزي خلق دانش در سازمان ها
ارائه چارچوب مفهومي جهت كسب رضايت مشتري با استفاده از مديريت دانش مشتري، مطالعه موردي (شركت زرين مهد)
كاربرد روانشناسي رنگ در بازاريابي و تاثير آن بر موفقيت تبليغات و طراحي برند
مديريت دانش و آموزش عالي
نقش مديريت دانش در بالابردن امينت اطلاعات سازماني
سنجش تاثير سيستم مديريت دانش و سيستم اطلاعات مديريت در افزايش امنيت اطلاعات سازمانهاي بين المللي
رابطه بين فرهنگ ايمني و مديريت دانش در مركز تحقيقات مخابرات ايران
ارايه روشي مبتني بر گراف معنايي براي تشخيص الگوهاي متني
بررسي ميزان آمادگي اجراي مديريت دانش در سازمان ها مطالعه موردي، شركت پتروشيمي غدير
مديريت دانش (مفاهيم، اصول، اهداف و مدل ها)
تبيين مفهوم و كاركردهاي سرمايه اجتماعي و معرفي روشهاي سنجش آن در سازمان
ارائه چهارچوبي جهت تبيين نقش فرهنگ سازماني و فناوري اطلاعات در ارتقاي تسهيم دانش
رهبري مشترك چشم انداز دانشگا ههاي مولد علم و گامي محكم در تجاري سازي دانشگاه
ارائه تعريفي از مدل كسب وكار بر مبناي مديريت دانش
مديريت دانش، مسير توسعه و تعالي سازماني
رابطه بين فرهنگ سازماني و مديريت دانش
بررسي رابطه مديريت دانش و كيفيت محصول(مورد مطالعه : كارخانه ريسندگي آذر اصفهان)
تفكر كوانتومي راهكاري در حل مسائل سازماني (مقايسه ديدگاه سنتي و كوانتومي)
بررسي رابطه اجزاي مديريت دانش و هوش سازماني در دانشگاه پيام نور استان مازندران
بررسي تاثير مديريت دانش و ابعاد ساختار سازماني بر نوآوري سازماني(مطالعه موردي: شهرداري مشهد مقدس)
بررسي بكارگيري فرايند مديريت دانش در بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران
بررسي تاثير ساختار سازماني بر استقرار مديريت دانش و نوآوري سازماني در شعب بانك كشاورزي شهرستان مشهد
بررسي و ارزيابي عوامل تاثير گذار بر رويگرداني مشتري در تجارت الكترونيكي
مديريت فرايند تجاري سازي نتايج تحقيقات و دستاوردهاي علوم محض در كشورهاي درحال توسعه
مديريت دانش در آموزش و پرورش
سيستم حافظه سازماني ابزاري براي يادگيري كاركنان در زمينه ي نوآوري
مسير آينده مديريت دانش
بررسي رابطه مديريت دانش با توانمند سازي كاركنان( مطالعه موردي: شركت آرمان نيروي سبلان)
ارائه ي مدل رابطه ي رهبري استرا تژيك و سرمايه هاي فكري
بررسي تاثير رعايت اخلاق حرفه اي كاركنان بر استقرار مديريت دانش در دانشگاه هاي شهرستان مراغه
مفهوم مديريت دانش، تدوين استراتژي و تسهيل كننده هاي تسهيم دانش
ارزيابي سرمايه هاي انساني و اجتماعي به عنوان منابع ايجاد ارزش توسط مدل امتيازي كارت هاي متوازن
بررسي و ارزيابي عوامل موثر بر بلوغ مديريت دانش (مطالعه موردي: گمركات استان گيلان)
استفاده ازهرمنوتيك درمديريت سيستم ها
چالش ها و آموزه هاي اجراي ارزيابي كيفي مناقصه گران در شركت برق منطقه اي خراسان
چالش هاي بهينه سازي مديريت دانش در بستر فناوري اطلاعات
بررسي رابطه بين سرمايه‏ فكري و سرمايه‏ اجتماعي در شركت‏هاي دانش بنيان
Examination Of The relationship Between Organizational Learning And Organizational Knowledge Management(Case Study: Economic Affairs and Finance Organization)
جذب مشتريان بانكي با بلوغ حاكميت فناوري اطلاعات در سيستم بانكي بانك مسكن
بررسي تاثير تجربه برند بر ترجيح برند لوازم خانگي LG در شهر گرگان
نقش دولت الكترونيك در جلوگيري از گرايش كاركنان به فساد اداري در سازمان هاي منتخب شهرستان اهر
فناوري سامانه هاي هوشمند پيامكي بهترين استراتژي در توسعه كسب و كار
بلوغ مديريت فرايند كسب وكار
ابعاد اثرگذار مديريت ارتباط با مشتري جهت اجراي موفقيت آميز كسب وكار الكترونيك
بررسي عوامل اثر گذار بر استقرار موفق سيستم اطلاعاتي مديريت پروژه در سازمان پروژه محور( مورد مطالعه يك سازمان پروژه محور فعال در حوزه عمران و سدسازي)
توسعه استفاده از انرژي هاي نو در ايران با رويكرد تفكر سيستمي
تأثير فناوري اطلاعات بر سازمان و نقش آن در مديريت و عملكرد سازمان
بررسي تاثير سيستم هاي فناوري اطلاعات بر اجراي مديريت كيفيت فراگير
سيستم هاي اطلاعات مديريت؛ نقشي كليدي براي تصميم گيري مديران
انتخاب مناسب ترين سيستم اطلاعات منابع انسانيHRIS با استفاده از FAHP در شركت اريسا پارس صنعت
تدوين راهبرد فناوري در صنايع پتروشيمي ايران
شناسايي عوامل موثر بر بازاريابي محتوا و ارائه مدل مفهومي آن در ايران
شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر بازاريابي گردشگري مذهبي در شبكه هاي اجتماعي مجازي
بهره گيري وتوسعه اتوماسيونهاي اداري به كمك پردازش ابري با استفاده از مدل چند معياره
نقش مديريت دانش در تصميم سازيهاي هوشمند فضاي كسب وكار برپايه ي هوش تجاري
تأثير ويژگي هاي اطلاعات در زنجيره ارزش بر متغير همسويي استراتژيك برنامه فناوري اطلاعات و استراتژي هاي سازمان
استخراج عوامل مؤثر بر پذيرش تجارت الكترونيك در شركت هاي خودروسازي مطالعه موردي شركت سايپا ديزل
نقش سيستم هاي اطلاعاتي در سازمان
امكان سنجي پياده سازي سيستم دوركاري در شركت ملي صنايع مس ايران
بررسي ميزان سواد اطلاعاتي مديران بر اساس استانداردACRL و رابطه آن با ارزيابي تصميم توسط آنان در سازمان هاي دولتي شهر كرمان
شناخت موانع سازماني بر پذيرش و پياده سازي دولت الكترونيك چارچوب پياده سازي دولت الكترونيك
تاثير رفتارشهروندي سازماني بر پذيرش فناوري اطلاعات مورد مطالعه كاركنان بانك سپه سرپرستي شمال تهران
تاثير طراحي وب سايت با كيفيت بر بازاريابان و مشتريان در تجارت الكترونيك
بررسي كاربست فناوري اطلاعات و رابطه آن با يادگيري سازماني در واحد هاي دانشگاه آزاد اسلامي استان سمنان
گذري بر آموزش الكترونيك، تجارت الكترونيك و دولت الكترونيك
طراحي صفحات وب گرافيكي اقتصاد محور
بررسي تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات بر ارزش توليدات صنايع ايران (رهيافت داده هاي تابلويي)
مديريت در سازمانهاي مجازي
مديريت فناوري اطلاعات
بهره گيري از شبكه هاي اجتماعي در پشتيباني تصميم
مدل جامع اعتماد برخط در تجارت الكترونيكي
بررسي عوامل موثر بر قصد استفاده از سيستمهاي اطلاعاتي در مديريت بحران در واحدهاي مديريت بحران شهر تهران
نقش فناوري اطلاعات در فرآيند كسب و كار با تأكيد بر 5 فاز مهندسي ارزش
تعيين عوامل موثر بر پذيرش تبليغ اينترنتي از ديدگاه مردم در كسب و كار هاي كوچك و متوسط در سال 92-91 (مطالعه موردي : شهرك صنعتي مرند)
تاثير خلاقيت فردي بر خلاقيت سازماني و راهكارهاي بر ارتقا
ارزيابي ريسك در كارخانه خودروسازي با استفاده از تلفيق روش FMEA و تصميم گيري گروهي فازي در محيط خاكستري
بررسي رابطه بين عملكرد متروي تهران در حوزه ترافيك شهري در جهت افزايش رضايت شهروندان تهران
تبيين ارتباط بين بهره وري و خدمات پس از فروش زنجيره تأمين شركت هاي سايپاي شيراز
نقش مديريت ارتباط با مشتري (CRM)در كسب مزيت رقابتي در بانك ملت
ارزيابي عملكردسازمانها بر اساس منشور عملكرد (مطالعه موردي كميته امداد استان آذربايجان شرقي )
تأثير مديريت عملكرد لكوموتيورانان دركاهش سوانح و افزايش بهره وري
تأثير بهبود شرايط كاري لكوموتيورانان در كاهش سوانح و افزايش بهره وري
بررسي عوامل موثر بر ارتقاي بهره وري مديريت ايمني در صنعت حمل و نقل ريلي
تعيين كننده ترين عوامل تاثيرگذار بر مشاركت و تعهد كارمندان نمونه مورد مطالعه: شركت مخابرات تهران
بررسي رابطه بين تعهد كاري و بهره وري نيروي انساني (مطالعه موردي: بانك ملت)
بررسي رابطه بين دوره هاي آموزشي و بهره وري نيروي انساني (مطالعه موردي: بانك ملت)
بررسي تاثير الكترونيكي شدن سيستم هاي بانكي بر بهره وري بانك ها(مطالعه موردي: بانك هاي شهرستان قدس)
بررسي رابطه استقرار سيستم مديريت ارتباط با مشتري با كسب مزيت رقابتي در بانك ها
بررسي تأثير سرمايه فكري بر كارآفريني درون سازماني (موردمطالعه: آموزش و پرورش شهرستان ايلام)
بررسي تاثير اجراي حسابداري تعهدي بر پاسخگويي مديران دانشگاه هاي علوم پزشكي شمالغرب كشور
بررسي تأثير بانكداري الكترونيك بر بهره وري نيروي كار(مطالعه موردي: بانك قرض الحسنه مهر ايران)
بررسي ارتباط ويژگي هاي شخصيتي با تعهد سازماني كاركنان (مطالعه موردي كارمندان جهاد كشاورزي شهرستان ايلام)
ارزيابي ورتبه بندي تامين كنندگان بر اساس تلفيق رويكردAHP ،TOPSIS و DEA
تاثير موسيقي و فرهنگ بر رفتار مصرف كننده در محيط رستوران ها
وزن‎دهي و رتبه‎بندي معيارهاي مؤثر بر تصميم‎گيري براي برون‎سپاري فعاليت‎ها در شهرداري‎ها توسط AHP فازي
شناسايي موانع موجود براي پياده سازي مدل EFQM در صنعت پتروشيمي كشور
بررسي تاثير مديريت تكنولوژي و سرمايه انساني بر عملكرد سازمان
بررسي موانع اجراي مديريت كيفيت فراگير (TQM) درسازمان هاي دولتي مورد مطالعه: سازمان هاي دولتي استان كرمان
عدالت سازماني
ارايه مدلي جهت شناسايي عوامل موثر بر كيفيت توليدات برون سپاري شده
مقايسه جايگاه ديپلماسي اقتصادي در سياست خارجي آمريكا در دوره جنگ سرد با دوره پسا جنگ سرد تا 2014
تبيين نقش فنآوري اطلاعات در بهبود عملكرد مالي شركت هاي توليدي استان گيلان
بررسي تاثيرات يادگيري سازماني و مديريت كيفيت جامع بر كارآيي نوآورانه سازمانها
رتبه بندي شركتهاي حمل و نقل جاده اي در ايران براساس ميزان كارائي محاسبه شده با رويكرد تحليل پوششي داده ها (DEA)
رابطه بين هوش هيجاني مديران و عملكرد مالي شعب بانك هاي استان گيلان
شناسايي و تجزيه وتحليل عوامل موثر بر بهره وري نيروي انساني سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
بررسي رابطه بين هوش هيجاني با تعارض سازماني و سبكهاي مديريت تعارض كاركنان سازمان فني و حرفه اي استان سمنان
نقش مديريت بحران در سازمانها
انتخاب سايز بهينه براي ماشين آلات بارگيري در پروژه هاي ساخت
بررسي رابطه رفتار شهروندي سازماني و درگيرشدن دركار
رابطه سيستم هاي اطلاعات حسابداري با بهبود عملكرد مديران (مطالعه موردي شهرداري اهواز)
بررسي رابطه ي بين سبك هاي مديريت تعارض و رضايت شغلي كاركنان در دانشگاه رازي كرمانشاه
بررسي رابطه مدل تعالي سازمانيEFQM و عملكرد آموزش و پرورش جغتاي
ارائه شاخص رضايت مشتري ايراني
ارزيابي و رتبه بندي عوامل موثر بر شكل گيري خوشه هاي كسب و كار: (مطالعه موردي:خوشه كسب و كار آموزش عالي استان خراسان شمالي)
ارزيابي و رتبه بندي تحليل ريسك پروژه هاي مديريت ارتباط با مشتري با استفاده ار تكنيك هاي تصميم گيري چند معياره
بررسي رابطه بين تعهد سازماني با بهره وري
فرهنگ سازمان و فن كيفيت خدمات
ارائه الگويي براي بهبود كارايي نيروي انساني و كاهش آسيب هاي شغلي با بكارگيري اصول ارگونومي
شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر افزايش بهره وري در شركت آب و فاضلاب شهر ها و شهرك هاي غرب تهران با استفاده از تكنيك ANP
رتبه بندي ساختارهاي نوين سازماني براي اجراي كارآمد EFQM با استفاده از روش ANP
مروري بر مفاهيم قابليت اطمينان و بررسي مدل هاي مسائل تخصيص مازاد
تبيين نقش توانمندسازهاي فرهنگ كارآفريني و مشتري مداري در كلاس جهاني
تاثير هوشمندي رقابتي بر نوآوري سازماني با نقش ميانجي يادگيري سازماني
بررسي رابطه ميان ساختار سازماني و توانمند سازي روانشناختي كاركنان(مطالعه موردي: كاركنان معاونت مالي و اداري شهرداري مشهد)
ارائه مدلي به منظور بررسي تأثير روش‏هاي آموزش ضمن‏خدمت بر هوش‏تجاري
تعيين شايستگي هاي مديران حرفه اي مياني دولت در ايران(مورد مطالعه: مجموعه استانداري و فرمانداري)
بررسي وارزيابي عوامل موثربر مقصدهاي رفتاري مشتريان در تجارت الكترونيك
مدلسازي مديريت اسلامي بر مبناي عهدنامه مالك اشتر
بررسي رابطه استراتژيك با تامين كنندگان براي افزايش كارايي و اثر بخشي
تخمين بهره وري شركتهاي توزيع برق ايران و عوامل موثر بر آن از روش پارامتريك
بررسي ارتباط بين (سيستم) اقتصاد و رشد كسب وكار: تحليل مقايسه اي از برترين قدرتهاي اقتصادي و برترين قدرتهاي كسب وكار جهاني با نگاهي به جايگاه ايران
بررسي مديريت كيفيت ، بهره وري و تعالي سازماني EFQM
فراتحليل بررسي تاثير عوامل سازماني بر ميزان بهره وري
بررسي نقش بازاريابي خدمات و تاثير آن بر سطح وفاداري مشتريان
رابطه ميان ارزش هاي سازماني با تعهد سازماني مورد مطالعه بانك توسعه صادرات
تحليل سيستم صف در داروخانه بيمارستان ميلاد
شناسايي ومستندسازي وارزيابي عملكردفرآيندهابه منظوربهبودمستمرعملكردآنها در شركت برق منطقه اي غرب
بررسي رابطه هوش هيجاني با عملكرد آموزشي دانش آموزان پايه هفتم منطقه انزل شهرستان اروميه در سال تحصيلي 94-93
بررسي عوامل موثر بر توسعه نيافتگي محلات ميانْ منطقه اي شهري؛ با نگاهي به محله رسالت
اندازه گيري ميزان كارايي طرح استقرار با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي تحليل پوششي داده
رتبه بندي ابزارهاي توليد ناب به منظور افزايش بهره وري با محوريت بهبود اتلاف ها ( مطالعه موردي: شركت ايران خودرو)
شناسايي و وزن دهي شاخص هاي موثر بر توسعه شبكه نمايندگي هاي مجاز خدمات پس از فروش با استفاده از تكنيك ANP مطالعه موردي شركت ايساكو
بررسي روش هاي تبليغات آنلاين به عنوان رويكردي نوين در توسعه كسب و كار
تحقق مديريت كيفيت از طريق اجراي سيستماتيك شش سيگما
ارائه يك مدل مفهومي جهت ارزيابي مراكز خدمات پس از فروش شركت هاي تامين كننده خودرو (مطالعه موردي شركت ايساكو )
ضرورت برون سپاري فرآيندهاي مالياتي در رضايت مؤديان مالياتي (مطالعه موردي: ادارات امورمالياتي سبزوار)
اجراي موفق استراتژي فرايندهاي كسب و كار با مدل تحليلي ITBSC
مقايسه ساختار ادهوكراسي با ساير ساختارهاي سازمان
بررسي رابطه فرهنگ سازماني با گرايش كارآفرينانه در سازمان كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
تحليلي بر اهداف حسابداري مديريت از طريق مثلث استراتژيك(بررسي مؤلفه هاي: كيفيت، زمان و بهاي تمام شده)
بررسي ميزان رضايت روستاييان از هدفمندي يارانه ها و توليدات كشاورزي(مطالعه موردي روستاهاي اطراف ورزقان از توابع استان آذربايجان شرقي)
A model for effective factors in staff performance case study:Asia insurance co
The effect of communication competence on the flexibility of the supply chain in the food industry in Kermanshah(The effectiveness of three types of communicative competence)
بررسي رابطه ابعاد هوش اخلاقي بر تعهد سازماني (مطالعه موردي: كاركنان اداره گاز بابل)
تاثير رفتار توانمندسازي رهبري بر مقاصد رفتاري و نگرشهاي كاركنان ارزيابي نقش ميانجي توانمندسازي روانشناختي
بررسي ارتباط ميان احساس تعهد در كاركنان و بهبود عملكرد سازمان در شركت ملي حفاري ايران
بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني با تعهد سازماني كاركنان اداره كل آموزش و پرورش استان خراسان شمالي
تطبيق مديريت با الگوهاي فرهنگ سازماني در پيشبرد اهداف سازمانها
بررسي عوامل موثر بر ارتقاء بهره وري نيروي انساني در شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران
بررسي مهارت هاي عمومي مديريت در مديران ايراني (مورد مطالعاتي شركت نصب نيرو- گروه مپنا)
بررسي اثرات سيستم اطلاعات منابع انساني بر مديريت بحران در شركت هاي دانش بنيان استان تهران
بررسي رابطه بين شادكامي مديريتي و تعهد سازماني كاركنان ادارات و سازمان هاي شهرستان سوادكوه 1393
اهداف و شيوه هاي آموزش در جهت ارتقاء نيروي انساني سازمان
سقف شيشه اي، تعاريف و مفاهيم
بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر تعهد سازماني كاركنان
بررسي رابطه بين قلدري در محل كار با روان نژندي و عواطف منفي(مطالعه موردي سازمان آموزش و پرورش)
نقش مديريت استعداد برتوانمند سازي مديران سازمان تامين اجتماعي استان مازندران
رابطه سلامت سازماني كاركنان با تعهد سازماني در منطقه 8 آموزش و پرورش شهر تهران
بررسي تاثير شايستگي هاي هوش هيجاني و اجتماعي بر موفقيت روساي شعب بانك ها(مطالعه موردي: شعب بانك صادرات شهرستان بيرجند)
رابطه فرهنگ سازماني با ريسك پذيري مديران در شركتهاي بيمه خصوصي
بررسي رابطه بين تعهد سازماني با عملكرد كاركنان سازمان اتوبوسراني به منظور بهبود بهره وري
ارائه يك مدل انتخاب سيستم برنامه ريزي سازماني (ERP) بر اساس اطلاعات فازي شهودي
رابطهي بين هوش هيجاني و استرس شغلي كاركنان
عوامل اثرگذار بر انگيزش شغلي كاركنان در سازمان و نهادها
نقش مديريت پارادوكس در استراتژي هاي منابع انساني
بررسي رابطه بين موفقيت مديريت دانش بر پياده سازي سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازمان(ERP)(مطالعه موردي:شركت سهامي بيمه ايران استان گلستان)
مديريت اسلامي؛ مبنايي فراتئوريك مديريتي
نقش هوش فرهنگي در مديريت
شناسايي و اولويت بندي عوامل مؤثر بر تعهد سازماني كاركنان- رويكرد تركيبي ديماتل و فرايندتحليل شبكه اي (مطالعه موردي : شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران)
بررسي رابطه ميان يادگيري سازماني با بهرهوري منابع انساني
بكارگيري داده كاوي در مديريت منابع انساني سازمانهاي فاوا(فناوري اطلاعات و ارتباطات)
شناسايي و اولويت بندي عوامل استراتژيك موثر بر توانمندسازي منابع انساني مورد مطالعه:گمركات اجرايي جمهوري اسلامي ايران
بررسي نقش مديريت به عنوان عامل تاثيرگزاربرتعهدو روابط سازماني كارمندان بارويكرداسلامي
بررسي اثر افزايش سن قضات بر ابعاد عملكرد دادگاه ها
ارتباط ميان سبك هاي اقتداري معلمان با احساس امنيت در دانش آموزان مقطع راهنمايي شهرستان بجنورد
عصر ماشين هاي هوشمند(تحليلي بر بكارگيري رايانه ها در محيط كار)
شناسايي الزامات و بايست هاي اجراي مديريت تغيير فرانوگرا با تاكيد بر تكنيك دلفي(مطالعه موردي: وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي)
نقش باورهاي غيرمنطقي در پيش بيني اعتياد به كار مديران دبيرستان
توانمندسازي منابع انساني
ارزيابي نگرش دانشجويان علمي كاربردي نسبت به كسب وكار
بررسي رابطه سواد اطلاعاتي با خلاقيت در دانشجويان دانشگاه پيام نوراستان لرستان
بررسي تاثير سرمايه ي فكري بر عملكرد اداره كل آموزش و پرورش شهرتهران
بررسي رابطه بين ساختار سازماني و سلامت اداري در دستگاههاي دولتي خراسان شمالي
بررسي رابطه بين سبك رهبري و استرس مديران
طراحي نظام جامع مطلوب ارزشيابي عملكرد مديران ارشد صنعت برق
بررسي تأثير فرم و توصيف پيش بيني سود مديريت بر ديدگاه پيشبيني تحليلگر مالي در صنعت فلزات اساسي بورس اوراق بهادار تهران
اهميت سرمايه اجتماعي در سازمانهاي دولتي
اهميت شايسته سالاري در سازمانهاي دولتي
بررسي ارتباط ارزشهاي سازماني با بهره وري سازمان در سايپا
ارائه مدل ساختاري ماتريسي متناسب با اهداف سازمانهاي پروژه محور: مطالعه موردي در شركت پارس الوند
بررسي روش هاي مختلف پياده سازي ERP برنامه ريزي منابع سازماني فوايد و تاثير آن در سازمان هاي ايراني
مديريت ارتباط با مشتري CRM وروشهاي ارتقا وفاداري مشتري
بررسي آموزش ضمن خدمت كاركنان در شركت توزيع نيروي برق استان البرز
پارادايم اسلامي مديريت و رفتار سازماني
بررسي تأثير رضايت شغلي كاركنان بر وفاداري مشتريان هتلها
بررسي تأثير سبك رهبري بر تعهد سازماني در شركت بازرگاني دولتي ايران مطالعه موردي استان هاي خراسان رضوي، شمالي و جنوبي
بررسي نقش بالندگي سازماني در توسعه مزيت رقابتي گروه خودروسازي سايپا
عدالت و نقش آن در مديريت سازماني با تاكيد بردانشگاه علوم پزشكي بندرعباس
مديريت منابع انساني
بررسي تأثير سرمايه اجتماعي بر فرسودگي شغلي (مورد مطالعه : شركت گاز استان مركزي)
بررسي تأثير انواع نوجويي بر نگرش مشتريان خدمات الكترونيكي در چارچوب اعتماد
بررسي هوش سازماني و رابطه آن با خوش بيني كاركنان مورد مطالعه : بانك صادرات چهارمحال و بختياري
بررسي رابطه برنامه ريزي منابع سازماني( ERP ) با عملكرد كاركنان
نقش مديريت منابع انساني در گذار از بحران و تنگناهاي مديريتي و سازماني
بررسي تاثير عدالت سازماني بر رفتار مدني سازماني مطالعه موردي: شعب بانك ملي مسجد سليمان
بررسي تأثير حمايت اجتماعي و سطح كيفيت زندگي كاري بر توانمند سازي رواني كاركنان در شركت هاي كوچك و متوسط (SMEs) در شهر كرمان
مديريت منابع انساني
بررسي تاثير توانمندسازي كاركنان بر كيفيت ارائه خدمات منابع انساني با وجود متغير ميانجي بازاريابي داخلي درصنعت بانكداري : مورد كاوي بانك سپه شهر تهران
بررسي رابطه ميان هوش عاطفي (هيجاني) و تعهد سازماني (مطالعه موردي :كاركنان شركت توزيع برق منطقه اي تهران بزرگ)
سير تكامل مديريت منابع انساني و نحوه اداره سازمان هاي كوچك
بررسي تأثير رضايت شغلي بر روي تعهد سازماني كاركنان بيمارستان امام سجاد(ع) رامسر
توانمندسازي منابع انساني راهي به سوي پيشرفت وتوسعه سازمانها
بررسي رابطه بين مهارت هاي مديريتي و تعارض كاركنان در شركت توليدي صنعتي كيوان پمپ كرمان
بررسي عوامل مؤثر بر رضايت شغلي كاركنان شاغل در شهرداري كلانشهر تهران
بررسي رابطه سطح بلوغ مديريت سرمايه انساني و عملكرد جذب منابع در شعب بانك رفاه استان مازندران
راهكارهاي تحقق نظام مديريت بر مبناي شايستگي با رويكرد سرمايه انساني
نظريه برابري در مديريت و تأثير آن بر انگيزه كاركنان در شركت هپكو اراك
بررسي رابطه بين مولفه هاي كيفيت زندگي كاري و رفتار هاي ضد بهر ه ور كاركنان سازمان آموزش و پرورش استان اردبيل
مديريت منابع انساني در سازمان هاي كوچك
سكوت سازماني و ارتباط آن با عملكرد سازماني و تعهد كاركنان
مدلي براي يكپارچه سازي راهبردي مديريت منابع انساني بااستراتژيهاي سازمان براساس نقاط مرجع استراتژيك سازماني
پارادايم هاي موثر بكارگيري سيستم هاي هوش مصنوعي در كاركردهاي مديريت منابع انساني
ارزيابي اثر بخشي دوره هاي آموزشي ضمن خدمت كاركنان
متدولوژي سيستم هاي نرم(SSM) و فرآيند تحليل شبكه اي (ANP) در نگهداشت منابع انساني (مطالعه موردي :صنايع خودرو سازي)
فرهنگ سازماني عامل توسعه همه جانبه سازمان
بررسي عوامل موثر بر مقاومت در برابر تغيير
بررسي تاثير شهرت سازماني ادراك شده از طريق رضايت شغلي بر آگاهي كاركنان از نقششان در ايجاد شهرت بانك ملي شهرستان رشت
بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني با موفقيت سازماني در ادارات كل استان خراسان رضوي
سرمايه فكري: عامل كسب مزيت رقابتي در سازمان هاي امروزي
بررسي كيفيت زندگي كاري كاركنان شركت گاز استان اصفهان
مديريت آينده حكمراني و تعالي توسعه انساني پايدار
طراحي الگوي مناسب بهبود عملكرد سازماني بر اساس دو رويكرد سرمايه اجتماعي و سرمايه فكري (مورد كاوي:بانك كشاورزي استان آذربايجان شرقي)
بررسي تاثير رهبري اخلاقي بر رفتار جوانمردانه سازماني (مطالعه موردي:كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي رشت
بررسي ميزان مشتري مداري كارمندان زن و مرد در بانك پارسيان (حوزه جنوب شرق)
بررسي وتحليل عوامل موثر بر بروز رفتار شهروندي سازماني
بررسي عوامل تاثير گذار بر توانمند سازي منابع انساني در سازمانها
چالشي به نام تعارض در سازهان هاي پيچيده
تأثيرمديريت منابع انساني بر اثر بخشي رفتار سازماني
Relationship between Employees’ Empowerment and Organizational Citizenship Behavior (OCB)
The Survey on the Relationship between Organizational Health and affective organizational commitment in SUT Organization
The relationship between emotional intelligence and job performance of bank managers
طراحي سيستم انگيزشي مشاركت كاركنان در مديريت پروژه
طراحي مدل رتبه بندي پروژه ها
مقايسه عوامل مؤثر بر رضايت شغلي اعضاي هيئت علمي مرد و زن دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید