دسترسی به مقالات اولین همایش ملی مهندسی برق و کامپیوتر در شمال کشور

 

http://www.callforpapers.ir/

اولین همایش ملی مهندسی برق و کامپیوتر در شمال کشور

مجموعه مقالات اولین همایش ملی مهندسی برق و کامپیوتر در شمال کشور  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید . اولین همایش ملی مهندسی برق و کامپیوتر در شمال کشور  22خرداد 1393 توسط موسسه آموزش عالی موج و با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در بندرانزلی  برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 279 عنوان مقاله تخصصی شامل 2958 صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در اولین همایش ملی مهندسی برق و کامپیوتر در شمال کشور

ارزيابي ديناميكي امنيت سيستم هاي قدرت با استفاده از يك شاخص تركيبي حاصل از شبكه هاي عصبي
تعيين ماتريسهاي وزني پايدارساز بهينه قدرت براي سيستمهاي چندماشينه توسط الگوريتم هوشمند بهينه سازي ازدحام ذرات(PSO)
مقايسه عملكردUPFC و IPFCجهت بيشينه سازي رفاه اجتماعي و مديريت پرشدگي درسيستم هاي قدرت تجديد ساختار شده
مديريت و كنترل بار در شبكه هاي توزيع هوشمند مبتني بر الگوريتم پاسخ به تقاضا
نحوه كاهش هزينههاي مشتري با استفاده از برنامه هاي پاسخ به تقاضا
روش كنترل و جستجوي حداكثرتوان در ژنراتور سيستمهاي توربين بادي مدرن
تخصيص طيف در شبكه هاي راديو شناختگر


كنترل فيلتر اكتيو سري با روش جديد براي استخراج هارمونيك ولتاژ بار
مقايسه روش الگوريتم ژنتيك با روش برش بالانس شده وروش مانده گذاري بالانس شده دركاهش مرتبه سيستم هايMIMO
كنترل مستقيم گشتاور(DTC)موتور القايي با استفاده از مبدل ماتريسي بهبود يافته
كنترل بهينهي آونگ معكوس دوبل با استفاده از كنترل كنندهLQR
تخمين و كنترل بدون حسگر مبتني برMRASبراي موتور سنكرون مغناطيس دائم ( PMSM) تحت تغيير بار ناگهاني
تحليل پاسخ ديناميكي كنترل فركانس سيستم دو ناحيهاي با مشاركت توربين بادي مبتني بر ژنراتورالقايي تغذيه دوگانه(DFIG)
طراحي كنترلر سرعت موتورDCبا استفاده از تكنيك جايابي قطب به منظور كاربرد صنعتي
مقايسه كنترل اتوماتيك توليد سيستم قدرت دو ناحيهاي حرارتي-حرارتي با وجود قيود توليد وبدون آن
ساختار جديد كنترلي به منظور پيگيري ماكزيمم نقطه توان براي سيستم انرژي بادي
تلفيق بهينه اطلاعاتINS/GPSبا فيلتر كالمن توسعه يافته
حذف هارمونيك هاي فركانس پايين در اينورتر چندسطحيCHBبا روش مدولاسيونSHEدرموتورهاي القايي
نانوليتوگرافي با استفاده از ميكروسكوپ هاي پروبي روبشي(AFM,STM)
عملكرد مراكز محاسبه ابري با گروه هاي اولويتي
تحليل و بررسي مقياسSOAو معماري هاي محاسبه ابري با استفاده از مدل سازي مبتني برحقيقت
ارائه يك الگوريتم مسيريابي بهينه براي شبكه ميان ارتباطيBenes
ارائه روشي جديد به منظور بهبود كيفيت تصاوير راديوگرافي جوش مبتني بر الگوريتم ژنتيك
تركيب الگوريتم پس انتشار و ازدحام ذرات براي تشخيص خودكار خطا در شبكه هاي موردي سيار
ارايه يك روش خوشه بندي جديد در شبكه هاي موردي سيار
تشخيص تومور مغزي ازMRIبا پردازش تصوير
تشخيص تومور مغزي ازMRIبا استفاده از پردازش تصويرو شبكه عصبي
بررسي سيستم هاي مبتني بر تحركIPتحليل پروتكلLISP
تاثير مهمترين الگوريتم هاي درخت تصميم در بهبود سيستم هاي تشخيص نفوذ
مروري بر هوش مصنوعي در بازيهاي رايانهاي
استفاده از فيلتر هاي قدرت فعال جهت بهبود كيفيت توان الكتريكي برپايهي مفهوم مولفه هاي فيزيكي جريان
كنترل فركانس بار با استفاده از كنترلرPIفازي در يك سيستم قدرت چند ناحيهاي
بررسي توپولوژي اينورترهاي چند سطحي آبشاري بمنظور كاهش تعداد سوئيچينگ
تاثير ارتباط به روش modbus بر كنترل و مانيتورينگ دمايي كوره هاي چند زونه رشد بلور برروي گراف براساس برنامه نويسي labview
استفاده از كدهاي زمان- فضاي بلوكي در طراحي ساختارهايPreambleبراي بهبود عملكردسيستمهايOFDM/OQAM
الگوريتم انتخاب مثبت بهبود يافته با استفاده از جابجايي محلي تشخيص دهندهها
الگوريتمي موازي توسط توپولوژيHypercubeبراي نرمال سازي پايگاه داده خودكار
راهكارهاي استفاده و اشتراك دانش، مبتني بر رايانشابري در مراكز آموزشي
بررسي فرايند مهندسي نيازمنديها، مدل ها و ابزار ها، به منظور بكارگيري صحيح آن در جهت بهبود كيفيت سيستم خروجي
بررسي معيارهاي دسته بندي متن بر روي سه دسته بندNaive Bayes و J و 48 SVM
ارائه روشي سريالي جهت دسته بندي خودكار متون مبتني بر تكنيك هاي داده كاوي و يادگيري ماشين
بررسي اثرات مولفههاي فركانسي تصاويرMRIبر روي محاسبهي نفوذپذيري بافت مغز موش
طراحي و شبيه سازي اسيلاتور دوقطبي با مقاومت منفي در باند 1900 مگاهرتز
بررسي و تحليل گازهاي حل شده در روغن ترانسفورماتور(DGA)
افزايش بهره وري در ژنراتورها با مكان يابي و انتخاب حفاظتهاي صحيح
مسير يابي ربات ها با هدف مشترك با استفاده از اتوماتاي سلولي
طراحي گيتهاي منطقي پايه با سرعت بالا و توان پايين با استفاده از ترانزيستوراثرميداني نانولوله كربني
ساخت نرم افزار چابك
استفاده از روش قوم شناسي به منظور تحصيل خواسته هاي نرم افزار
ارائه راهكاري نوين جهت مقابله با كيلاگرهاي پيشرفته
يك الگوريتم عددي دوترمينال براي محل خطا،حفاظت ديستانس و تشخيص خطاي آرك
مانيتورينگ و تشخيص خطا در فرآيند شيميايي پالايشگاه گاز با استفاده از تكنيك داده كاوي
استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي براي پيشبيني كوتاه مدت قيمت انرژي الكتريكي
استفاده از پيشبيني خطي براي پيشبيني كوتاه مدت بار الكتريكي
بهبود خوشهبندي در شبكه هاي اجتماعي مبتني بر الگوريتم ميانگي يال
ارائه الگوريتمي جهت خوشهبندي گراف شبكه هاي اجتماعي مبتني بر مركزيت گره ها
بررسي اثر ناخالصي بورون-نيتريد روي خواص نوري آشكارساز نوري مبتني بر نانونوار گرافن آرمچير
طراحي واحد فرستنده ديجيتال مبتني بر مدولاسيونOOK
ارائه روشي كارآمد براي پخش بار تصادفي در حضور انرژي بادي
جايابي بهينه واحدهاي اندازهگير فازوري بر پايه خطوط انتقال
تخمين پارامترهاي مخزن با استفاده از شبكه هاي عصبي
سيستم برنامه ريزي منابع سازماني ابري راهكاري جهت افزايش چابكي در كسب وكار
ارائه راهكاري جهت يكپارچه سازي سيستمهاي اطلاعاتي و برنامه هاي كاربردي در سازمان مبتني بررايانش ابري
بررسي پديده دو شكستي فيبرهاي فوتونيك كريستالي در شبكه هاي مخابراتي
بررسي افزايش نفوذ انرژي بادي بر پايداري ولتاژ سيستم قدرت با استفاده ازQSTDS
امكان سنجي و پياده سازي يك نمونه ساده زير ساخت ابري
بهبودكنترل تقريبي زمان مطلوب سرووسيستم براي هارد ديسك درايو سرو سيستم
بررسي وشبيه سازي پروتكل پيشنهادي همه پخشي صوتي بلادرنگ در شبكه بلوتوث
عملكرد و مشخصه هاي شبكه انتقال هوشمند: مبحث نظارت و راه هاي پيشروي
نقش و عملكرد ريزشبكه ها درتامين توان وانرژي شبكه هاي الكتريكي
طراحي يك خازنMEMSجديد با افزايش تغييرات بازه ظرفيت خازن بدون محدوديت پولين
افزايش تغييرات بازه ظرفيت خازن با استفاده از تكنولوژيMEMS
فشرده سازي تصاوير سي تي اسكن سه بعدي بر اساس روش هاي مبتني بر نواحي با ارزش تصوير وكدگذاري تخمين حركت
بهبود پايداري گذرا و كاهش تلفات در سيستم هاي قدرت با استفاده ازTCSCوالگوريتم بهينه سازي PSO
تحليل و شبيه سازي اختلال در رادارهاي پالس داپلر هوابرد با توجه به اثر مدولاسيون موتور جت
زمانبندي كارها در رايانش ابري با تركيب روشهاي هوشمند
رويكردهاي كارت هوشمند سوخت و آنسوي آن
بررسي اثر و مقدار آستانه پيشاهنگي بر توان و كارآيي سوئيچينگ پيشاهنگي در شبكه هاي مستقيم
مقايسه كارآيي روش پيشنهادي و سه روش سوئيچينگ متداول سوئيچينگ خزشي، سوئيچينگ مداري پايپ لاين و سوئيچينگ پيشاهنگي
اهميت گيت ها و مدار هاي كوانتومي در محاسبات كوانتومي
سلامت فراگير به عنوان يكي از مهم ترين كاربرد هاي محاسبات فراگير
ساختار جديدي براي بهبود دقت و كاهش سختافزار در مبدلهاي زمان به ديجيتال
تحليل حمله يGray holeو راه هاي كشف آن در شبكهMANET
طراحي آپ امپ به منظور افزايش پايداري در تكنولوژي32CMOS نانو
افزايش دقت تشخيص فعاليت كاربر در برنامه هاي زمينه – آگاه با كمك روش پيشنهادي وايو
طراحي و شبيهسازي اينورتر منبع ولتاژ چند سطحي با ساختار مدولار شده و اتصال آبشاري برمبناي روش كنترلي مدولاسيون شيفت فاز با چند موج حامل
كنترل اينورتر منبع ولتاژ 48 پالسه با استفاده از روش مدولاسيون بردار فضايي
بكارگيريSTATCOMمبتني بر روش كنترلي بهينه جهت بهبود كيفيت توان كورههاي قوس الكتريكي
ارائه الگوريتم رله گذاري ديستانس ديجيتالي زمين براي جبران سازي مقاومت خطا در خطوط انتقال با در نظر گرفتن ترانسفورماتور ولتاژ و جريان
مروري بر روشهاي استخراج محورمياني از يك ساختار لولهاي موجود در يك تصوير
روشي با استفاده از تكنيك انتقال فاصله جهت استخراج محورمياني از يك ساختار لولهاي موجود درتصاوير شبيهسازي و تصاوير واقعي
طراحي و بهينه سازي يك سيستم توان پالسي خازني با انرژي2/6مگا ژول به همراه معرفي يك مدار كروبار جديد
حفاظت تجهيزات اتوماسيون صنعتي وابزاردقيق در مقابل تهديدات وامواج الكترومغناطيسي
بررسي فناوري هاي بيسيم در شبكه هاي صنعتي
بررسي و مقايسه مصرف انرژي پروتكلهاي مختلفMAC دربسترContiki Cooja
روش هاي تشخيص جوامع در شبكه هاي اجتماعي
بهبود الگوريتمk-Meansبا استفاده از شاخص هاي مركزيت در شبكه هاي اجتماعي
ارائه الگويي جديد براي ارزيابي سيستمهاي نرم افزاري سرويسگرا
بررسي مكانيزم هاي امنيتي شبكه هاي بي سيمZigBee
پشتيباني از مهندسي نيازها با كلاس هاي متفاوت شبكه پتري
بررسي الگوريتم هاي تعادل بار در رايانش ابري
كشف قوانين وابستگي داده كاوي به صورت موازي با استفاده ازOPEN MP
مقايسه عملكرد شبكه هاي عصبي مصنوعي مختلف در فشرده سازي تصوير ديجيتال
ارائه مدلي نوين براي كارت هوشمند سلامت در ايران
ارائه مدلي درجهت بهبود سيستم هاي پشتيبان تصميم بر اساس منطق فازي در مانيتورينگ بيهوشي براي كشف هيپوولمي مطلق
جهت يابي دقيق آنتن هاي متحرك راديويي با استفاده از كنترلر تنظيم شده توسط الگوريتم ژنتيك
بررسي و تحليل اثرات محيطي و انحناي جزيي در فيبرهاي نوري
بهبود سيگنال گفتار با استفاده از تركيب الگوريتم تجزيه مقادير منفرد و آناليزLPC
ارسال اطلاعات با استفاده از نور ليزر
بررسي ساختار بازيهايReal-Timeمبتني بر هوش مصنوعي و تأثير چشمگير منطق فازي بررشد و توسعه آنها
بررسي پايداري گذراي مولدهاي سنكرون تحت تاثيرجبران سازSVC
پديده فرورزونانس در سيستمهاي قدرت با وجود اثر هيسترزيس
كنترل مستقيم توان موتور القايي به روش بدون حسگر برمبناي شبكه هاي عصبي
ارزيابي پروتكل هاي پرداخت همراه و ارائه پروتكول پرداخت آرماني
تركيب مكانيزم هاي سمعي و بصري در ابزارهاي سيار به منظور تشخيص حركات دست كاربر
انتقال پايگاه داده رابطهاي به آنتولوژي
طراحي و شبيه سازي مبدل هاي آنالوگ به ديجيتال پايپ لاين با دقت و سرعت بالا و توان مصرفي پايين
شناسايي سايه متحرك در فضاي رنگHSVبا روش جستجوي پيكسل به پيكسل در پيش زمينه وپس زمينه متناظر در ويدئوهاي نظارتي
بررسي مجموعه شمارش واقعي/لگاريتمي يك سيستم ALU با رويكردي بربهينه سازي آن
الگوريتم مسيريابي به منظور افزايش نرخ تحويل بسته هاي ويديويي جهت بهبود كيفيت ويديودر شبكه هاي سيار اقتضايي
طبقهبندي تصاوير فراطيفي به وسيله ي تركيب روش ماشينهاي بردار پشتيبان و مؤلفههاي مستقل مقيد
روشي نوين بر پايه مصرف انرژي در مسيريابي چند پخشي شبكه هاي سنسور بي سيم با استفاده از الگوريتم ژنتيك
روشي نوين در حل مسائل بهينه سازي با استفاده ازمحاسباتDNAو برازش منحني ها
قطعه بندي تصاوير پزشكي با استفاده از روش هاي مجموعه سطح چند فازي وتصحيح باياس
مروري بر مفاهيم شبكه هاي پتري فازي و توصيف آنها با يك زبان استاندارد
طراحي تقويت كننده عملياتي CMOS با بهره بالابا تكنولوژي 0.35µm
فازي سازي شاخص هاي مركزيت براي گراف هاي اجتماعي
افزايش تحمل پذيري خطا در لايه MAC استاندارد IEEE 802.15 شبكه زيگبي
ارائه راهكار براي نهان نگاري كامل با ظرفيت بالا در حوزه تبديل موجك گسسته
تعيين نقطه داغ، تلفات و عمر ترانسفورماتور تحت بار غيرخطي به روش تحليلي و اجزاء محدود
بازشناسي حالت چهره بااستفاده از مدل مخفي ماركف و واحدهاي عمل
حذف نويز تصاويرMRI سه بعدي با استفاده از 3D wavelet
ارائه روشي نوين در حذف نويز تصاوير MRI سه بعدي با استفاده از تابع ويولت مختلط درختي دوگانه
ارائه روشهاي جديد حذف نويز تصاوير MRI با استفاده از فيلتر ضرايب پكت ويولت
بيشينهسازي بازده آنتن ميكرواستريپ با استفاده از الگوريتم ژنتيك
طراحي كنترل كننده PID سرعت توربين در پالايشگاه با الگوريتم ژنتيك
FOC بهينه سازي بازده موتور القايي شش فازه كنترل شده با روش
طراحي بهينه ترانسفورماتورهاي روغني با هدف كاهش هزينه تمام شده با استفاده از الگوريتم ژنتيك و نرم افزار بهينه سازي گمز
بررسي يك مبدل ديجيتال به آنالوگ ضرب كننده در شرايط مختلف براي بهينه سازي آن
طراحي و بهينه سازي كدينگ شبكه در سيستم هاي دايورسيتي مشاركتي
بررسي فناوري رايانش ابري و كسب وكار
خلاصه ساز چند زبانه متن با استفاده از سيستم استنتاج فازي و با قابليت توسعه توسط كاربر
استفاده از ساختار توري گيت درآشكارساز تراهز پلاسمونيك با ترانزيستور اثر ميداني
بهبود بخشبندي تصاوير پزشكي با استفادهي همزمان از سطوح همتراز و خوشهبندي فازي
بهينه سازي وكنترل برداري موتور سنكرون با آهنرباي دائم بدون استفاده از سنسور بر اساس سيستم تطبيقي مدل مرجع (MRAS)
بررسي قابليت اطمينان در نمودار ترتيبي با استفاده از شبكه پتري فازي
تحليل و بررسي الگوريتم ها و زبان هاي برنامه نويسي محاسبات كوانتومي
تشخيص جاده با استفاده از تركيب روشهاي تبديل هاف احتمالاتي و الگوريتم آبگير
بهبود عملكرد يكسو كننده AC/DC با طراحي كنترل كننده PI مرتبه كسري بوسيله روش بهينه سازي چند هدفه SPEA
هوشمندسازي سيستم روشنايي واحدهاي صنعتي با استفاده از دانش مهندسي نرم افزار
بررسي كشف منبع در محاسبات گريد
مروري بر كاربردهاي PMU در حفاظت و كنترل سيستم قدرت مبتني بر استانداردهاي IEEE و IEC
تأثير آموزشهاي مهارتي در گسترش فناوري اطلاعات و ارتباطات مطالعه موردي: مناطق حاشيهاي شهرستان زاهدان
بررسي چالش هاي علمي و ارائه راه حل هايي براي بهبود امنيت در محاسبت ابري
تحليل رهيافت هاي امنيتي مبتني بر احراز هويت پيشرفته در رايانش ابري
معرفي زيرساخت هاي رايانش ابري در آموزش و آموزش الكترونيكي
مديريت سيستم هيبريدي مستقل از شبكه با استراتژي كنترل SOC
طراحي يك مقايسهگر فلش با قابليت پيكربندي مجدد مبتني بر بكارگيري نانوممريستور
مدل احتمالاتي كمينه سازي هزينه پرداختي قيمت برق با درنظرگرفتن عدم قطعيت انرژي باد
بررسي تأثير عدم قطعيت پارامترهاي مختلف بر ميزان نيازمندي توان راكتيو در يك سيستم سنتي و يك سيستم تجديد ساختار شده
طراحي مفهومي و ساخت ربات امدادگر بر اساس حركت مورچه
طراحي مفهومي و ساخت دستگاه مكانيكي سيستم ايمني تشخيص خواب آلودگي مبتني برالگوريتم جديد تشخيص حالت صورت
جايابي بهينه برقگير در پستهاي فشارقوي با استفاده از منطق فازي
طراحي باد سنج دو سويه الكترو مكانيكي با استفاده از نرم افزارCoventor ware
بررسي سيستم حركت راه رفتن روي دو پا به عنوان يك حركت تناوبي و ريتميك در روباتهاي انساننما
توليد ريتم و كنترل انطباقي حركت راه رفتن در روبات هاي انسان نما توسط شبكه هاي عصبي
تركيب بيومتريك چندپارامتري چهره و اثر كف دست در سطح ويژگي
طبقه بندي صورت ها و نا صورت ها با استفاده از الگوريتم ADABOOST
بررسي پايگاه داده ي غير رابطه اي NOSQL و معرفي مدل كاساندرا در آن
طرح وبررسي كانال راديويي در شبكه هاي حسگر بيسيم مناسب براي كاربردهاي خانه هوشمند
طراحي مدلي براساس روابط بين شاخص هاي فناوري اطلاعات و مديريت كيفيت در شركت هاي صنعتي
بهينه سازي توان مصرفي، نسبت رد حالت مشترك، پهناي باند و حاشيه فاز تقويت كننده هاي عملياتي با استفاده از NSGA-II
ارائه روشي براي بررسي تاثير نصب نيروگاه بادي بر شاخص هاي قابليت اطمينان و پيش بيني اين شاخص ها بر اساس الگوي تكرار باد
بررسي تاثير حضور منابع توليد پراكنده در عملكرد سيستم حفاظت و استفاده از محدود كننده جريان خطا براي كاهش اثر حضورDG ها بر هماهنگي تجهيزات حفاظتي شبكه توزيع
روشي براي تعيين محل توليدهاي پراكنده جهت افزايش حدبارگذاري وبهبود پايداري ولتاژ شبكه هاي قدرت
تشخيص رنگ با استفاده از سنسور مادون قرمز
تحمل خطا پذيري در رايانش ابري
شناسايي اخبار بهروز سياسي با وزن دهيTFIDFبهبوديافته نسبت به زمان
ارائه روشي جديد در طراحي و مستندسازي معماري نرمافزار بكمك مدلسازي ديدگاههاي معماري
بررسي ارتباطات ميان روشهاي عمده در مدلسازي ديدگاههاي معماري نرم افزار
بررسي نقش زير ساخت مديريت دانش در پيادهسازي شبكه دانش سازمان
استفاده از پوشش عقبگرد در شناسايي و ترميم خطاي عامل هاي متحرك
بررسي ناهنجاريهاي شبكه با استفاده از سيستم ايمني مصنوعي
تركيب الگوريتمهاي فيلتر در وب معنايي با استفاده از روشهاي يادگيري ماشين
بهبود پايداري گذراي سيستم هاي قدرت داراي STATCOMبا استفاده از حساسيت مسير
بررسي فيدرهاي شبكه توزيع برق با استفاده از نرم افزارCymedistمطالعه موردي فيدرهاي شبكه توزيع
ارائهي روش اعتبارسنجي دادهها مبتني بر هستي شناسي در پايگاهدادهها
مرور و بررسي الگوريتمها و روشهاي پاكسازي داده در پايگاهدادهها
ارزيابي كارايي معماري سرويسگرا با استفاده از شبكه پتري تصادفي تعميم يافته
كنترل ديناميكي ربات دو پا با استفاده از سيستم كنترل فازي و تعيين گين هاي كنترل كننده فازي توسط الگوريتم ژنتيك
فلسفه طراحي حفاظت و كنترل پستهاي هوشمند ديجيتال
ارائه روش جديد براي كشف حمله سياهچاله در مسيريابيAODVبا كمك قوانين فازي
بررسي مسائل و چالش هاي امنيت داده و حفظ حريم خصوصي در محيط محاسبات ابري
امنيت داده و حفظ حريم خصوصي در محاسبات ابري
كنترل يك كانورتور DC-DC در مد عملكرد DCM با استفاده از يك كنترل كننده SM (مد لغزشي) از خانواده PWM فركانس ثابت بصورت Sliding – Mode
تعيين هويت فيزيكي فيلم هاي نازك اكسيد روي بوسيله ميكروسكوپ نيروي اتمي
نظارت بر بيمار با استفاده از شبكه ادهاك
مروري بر شبيهسازها در محيط رايانش ابري و ارزيابي آنها
ارائه روشي جديد در كشف منبع با استفاده از اتوماتاي يادگير
بانكداري سيار، تهديدات موجود و راههاي مقابله با آنها
بانكداري همراه و فرصتها وتكنولوژيهاي بكارگرفته شده در آن

 بانكداري سيار ، مزايا و معايب آن
تعادل بار تعرفهاي فيدرهاي فشار ضعيف توزيع به كمكGISبا هدف كاهش تلفات توان
پيشنهاد ضريبي جديد در برآورد ظرفيت ترانسفورماتورهاي توزيع برق ناشي از عدم تعادل فاز در شبكه هاي توزيع
بررسي و مقايسه انواع ژنراتورهاي مورد استفاده در توربين هاي بادي سرعت متغير
طراحي ساختمان سبز با هدف صرفه جويي و بهينه سازي در مصرف انرژي
طراحي و ساخت سيستم اتوماتيك موتورخانه آتش نشاني انبار نفت با استفاده از كنترل كننده هاي منطقي قابل برنامه ريزيPLC
بكارگيري الگوريتم ژنتيك جهت كنترل سرعت موتور القايي سه فاز قفسه اي
مقايسه ي عملكرد موتورDCبدون جاروبك تغذيه شده با مبدل كلاسيك و مبدل ماتريسي
تكنيك مدولاسيون بردار فضايي براي اينورتر سه سطحي كلمپ ديودي
ارائه روشي براي ذخيره سازي و پردازش داده هايxmlعبارات مسير منظم
ارائه ي چارچوبي براي پردازش بهينه پرس و جوهايXMLتوسط تطابق
بررسي شبكه هاي پتري و كاربرد آن در مدلسازي و ارزيابي كارايي نرمافزار
بررسي تحليلي قابليت اطمينان در شبكه هاي حسگربيسيم
مدل سازي و شبيه سازي يك مولد انرژي الكتريكي با كمك امواج دريا
پيش بيني بار كوتاه مدت الكتريكي مبتني رويكردي تركيبي از شبكه هاي عصبي مصنوعي والگوريتم رقابت استعماري
كاربرد ربات هاي هوشمند پرنده جهت موقعيت يابي و شناسايي اماكن آسيب ديده و كمك به مصدومان سوانح طبيعي
پياده سازي الگوريتم كولوني مورچگان جهت بهينه سازي سامانه مسيريابي يك ربات مين ياب خودكار
ارائه راهكارهاي نوين امنيتي در مقابله با تهديدات در شبكه هاي حسگر بيسيم
ارائه يك روش بهينه سازي جديد در الگورتيمهاي ژنتيك به كمك الگورتيم مرتب ساز شمارشي براي حل مسأله فروشنده دوره گرد
بررسي و ارائه راهكارهاي امنيتي در شبكه هاي بي سيم بلوتوث محور
بومي سازي فناوري اطلاعات و استفاده از راهكارهاي آن در حوزه صنعت ، كسب و كارو تعاملات منطقهاي و بينالمللي
بهبود پايداري گذراي سيستم دو ماشينه با استفاده از جبرانساز استاتيكي سنكرون مبتني بر كنترلكننده فازي
بررسي نمونهاي شاخصهاي كيفيت توان در پستهاي زميني شهرستان جيرفت و ارائه راهكارهاي لازم جهت بهبود پارامترهاي كيفيت توان
بررسي و ارائهي روشي جهت كنترل كيفيت فركانس شبكه هاي توزيع با اضافه كردن واحدهاي توليد پراكنده
ارائه ايده جديد جهت دسترسي به باند وسيع شبكه نوري در ايران(FTTH)
ارائه راهكار جديد جهت استفاده از تكنيكهاي دادهكاوي در فرآيند نگهداري و تعميرات
ارائه راهكار جديد جهت افزايش طول عمر شبكه حسگر بيسيم با استفاده از سيستم فازي
بهبود تصاوير تشديد مغناطيسي به كمك نظريه تنك
پيش بيني و تحليل برخي طيفهاي اشعه ايكس با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
آشكارسازي خودكار تومور مغزي در تصاويرMRI 3 Teslaبا استفاده از روش فازي
مديريت و اشتراك دانش مبتني بر رايانش ابري در كتابخانهها و مراكز اطلاع رساني
كاربرد داده كاوي در پيش بيني نوع بيماري و بهترين نحوه درمان بيماران اورژانسي
بهبود قابليت اطمينان در سيستم هاي توزيع با بازيابي اقتصادي بار توسط خطايابها
مقايسه الگوريتمCFARخطي CFAR لگاريتمي وCFARلگاريتمي بهينه شده جهت آشكارسازي اهداف ارتفاع پايين در حضور كلاتر زمين
يك طرح نهاننگاري مقاوم مبتني بر تجزيه مقادير منفرد و تبديل موجك گسسته با عامل بزرگنماييهاي متفاوت براي هر بلوك
مروري بر طرحهاي نهاننگاري تصاوير ديجيتال مبتني بر تجزيه مقادير منفرد
سيستمهاي اطلاعات مديريتMIS
امنيت محاسبات ابري
مروري بر چالش ها و مسائل امنيتي درابررايانه ها
مجازي سازي شبكه
اندازه يابي بهينه ميكرو شبكه مبتني بر انرژي خورشيدي و بادي
مطالعه بهبود ارزش در سيستم ايمني شركت توزيع برق قم با استفاده از مدلSAVE
تعيين استراتژي كنترلي بخش واسطهDGدر بهرهبرداريهاي متصل به شبكه و جزيرهاي سيستم
بهبود چند راهكار براي پروتكل مسيريابي در شبكه هاي حسگر بيسيم
طراحي يك فيلتر چند منظورهGM-C زير يك ولت با توان مصرفي پايين و عملكرد در ناحيه زيرآستانه
مزايا، مشكلات و راهكارهاي مجازي سازي
جايابي بهينه منابع توليد پراكنده وD-STATCOMبراي كاهش تلفات توان اكتيودر سيستمهاي توزيع شعاعي
طراحي و شبيه سازي طبقه اول يك گيرنده نوري با بهره متغير در تكنولوژيCMOSبراي كاربردهاي سرعت بالا
طراحي و شبيه سازي يك تقويت كننده محدودسازCMOSبراي گيرنده هاي نوري
احراز هويت شخصي از طريق شكل گوش
مطالعه ي داده كاوي براساس مديريت مشتري در تجارت الكترونيك
ابعاد مؤثر در عملكرد طراحي واسط كاربر گرافيكي در رسانه هاي آموزشي ار ديدگاه روانشناسي كاربري دانش آموزان
ملاحظات پدافند غيرعامل در طراحي و ساخت مراكز داده
بهينه سازي اجراي قوانين در پايگاه داده پويا
ارزيابي اثربخشي اقدامات مديريت دانش در موسسه آموزش عالي احرار رشت
بررسي مسائل و چالشهاي امنيتي در شبكه هاي حسگر بيسيم
بررسي تكنولوژي و امنيتNFC
بررسي نقش مجازي سازي در بهبود عملكرد سرويسهاي پردازش ابري
آناليز تاثير اجزاء سيستم قدرت بر روي اضافه ولتاژهاي گذرا
بهينه سازي رفتار گذراي كليد زني بانك خازني در حضور كندانسور هاي سنكرون
محدود كنندهي فعال سه سطحيZVSمبتني بر مدولاسيون پهناي باند براي مبدلDC-DC Buck
بررسي شبيه سازي سيستم كنترل مستقيم گشتاور بدون حسگر سرعت مبتني برMRAS
رؤيت پذيري كامل سيستم قدرت با جايابي بهينهي واحدهاي اندازهگيري فازور با درنظرگرفتن خروج تكي خطوط و محدوديت نصب
مكانيابي بهينهPMU با هدف مشاهده پذيري شبكه انتقال برق استان خوزستان با نظر گرفتن پيشامد خروج تكي خطوط اتصال و مشاهده پذيري مستقيم شين حساس
اثر پيشامدهاي احتمالي در جايابي بهينهي واحدهاي اندازهگيري فازور شبكه انتقال برق استان خوزستان
مكانيابي بهينهي واحدهاي اندازهگيري فازوربا محدوديت نصب روي برخي شينها در حضور اندازه گيرهايSCADA
مكانيابي بهينه ي PMU ها با در نظر گرفتن تأثير ماتريس وزن و احتمال از دست رفتن تكي خطوط اتصال
تحليل ديناميكي مكانيزم شش درجه آزادي استوارت با محركهاي پنوماتيكي
انواع آلودگي روشنايي و روشهاي نوين مدلسازي آن
ارائه مقررات آلودگي روشنايي براي كشور ايران براساس تجربه ديگر كشورها
ثبت خطا در شبكه هاي قدرت توسط ميكروكنترلرFAULT RECORDER
تشخيص خطا براساس طبقه بندي و انتخاب ويژگي هاي مناسب در درخت تصميم گيري به منظور ايجاد يك مدل
ارائه يك مدل جهت تست نرم افزار بر اساس طبقه بندي با استفاده از درخت تصميم
بررسي تغيير رفتاردر شبكه هاي اجتماعي
بررسي عددي و شبيه سازي ليزر تمام فيبري دو طول موجي تنظيم پذير با استفاده از توري پراش فيبري
بررسي جامع ساختارهاي مختلف توريهاي براگ فيبري، كاربردهاي توريها و نقش آنها درجبراسازي پاشندگي
شبيه سازي و بررسي ترانزيستور تونلي دو گيتي با دي الكتريك گيت متشكل از موادhigh K
ارائه يك قالب كاري جهت شناسايي و رديابي هواپيماهاي بدون سرنشين

  

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید