امکان دریافت مقالات اولین همایش ملی ارزیابی مدیریت و آمایش محیط زیستی در ایران

 

http://www.callforpapers.ir/

اولین همایش ملی ارزیابی مدیریت و آمایش محیط زیستی در ایران

مجموعه مقالات اولین همایش ملی ارزیابی مدیریت و آمایش محیط زیستی در ایران در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید . اولین همایش ملی ارزیابی مدیریت و آمایش محیط زیستی در ایران  15 آذر 1393 انجمن ارزیابان محیط زیست هگمتانه با همکاری دانشکده شهید مفتح و با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در همدان برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 104 عنوان مقاله تخصصی شامل 1416 صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در اولین همایش ملی ارزیابی مدیریت و آمایش محیط زیستی در ایران

ارزيابي اثرات زيست محيطي احداث سايت دفن زباله در شهرستاى ديلم
تثيين سياست كيفري ايران در حفظ تأسيسات و استفاده تهينه از آب
راهبرد هاي ترويج و آموزش كشاورزي در نهادينه سازي فرهنگ حفاظت از محيط زيست در ميان روستاييان
فزا تحليلي بزتبيين جايگاه آهوسش در اكوتوريسن
راهكارهاي كنتزل مقاومت آنتي بيوتيكي در راستاي پدافند زيستي (با تاكيد بر كنتزل زيست محيطي)
بررسي برخي معايب و مزاياي جلبك دريايي تالاب انزلي در ارزيابي راهبردي محيط زيست


بررسي مطلوبيت زيستگاه گراز (Sus scrofa) در منطقه كوه خان كماندار استان لرستان با استفاده از روش HEP و HSI
مطالعه ي رابطه ي بين فراواني گراز و فاكتورهاي امنيت زيستگاهي در منطقه كوه خان كماندار (زاگرس مركزي لرستان)
مكان يابي فرودگاه بر اساس توان فيزيكي منطقه و ملزومات زيست محيطي (نمونه مورد مطالعه: استان قم)
ارزيابي چرخه حيات پسماند شهري با استفاده از نرم افزار IWM و تحليل اثرات با استفاده از روش MET (مطالعه موردي: شاهين شهر)
تحليلي بر نقش گردشگري در توسعه اقتصادي نواحي روستايي؛ چالش ها و فرصت ها در قالب مدل SWOT (مطالعه موردي: شهرستان زابل)
بررسي نقش مشاركت دولت و مردم در توسعه ي اقتصادي، اجتماعي و كالبدي (مطالعه موردي: روستاهاي بخش مركزي شهرستان نيمروز، روستاهاي ساختمان، اديمي، چرك و قائم آباد)
بررسي اثرات زيست محيطي پديده گرد و غبار در استان ايلام
مديريت زيست محيطي آلاينده ها و پسماندهاي خشك در اداره بنادر و دريانوردي بندر لنگه
بررسي فلزات سنگين (نيكل، كادميم) در آبهاي خورموسي در شمال خليج فارس
بررسي وضعيت زيست محيطي تالاب بين المللي و پناهگاه حيات وحش اميركلايه
ارزيابي توان اكولوژيكي به منظور استقرار كاربري گردشگري با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (مطالعه موردي: شهرستان بومهن)
استفاد زيست محيطي از پسماندهاي ساختماني با استفاده از روش هاي بازيافت و MSW
ارزيابي اثرات زيست محيطي در فرآيىد و محتواي حقوق بين الملل محيط زيست
ترسيم و تفسير نمودارهاي اقليمي استان گيلان با استفاده از نرم افزار Surfer
علل حوادث در كارگاه هاي عمراني (صنعت شن و ماسه) و راهكارهاي مديريت HSE در آن
بررسي عوامل حادثه در كارگاه هاي عمراني
شناسايي مخاطرات HSE و محاسبه هزينه هاي ناشي از حوادث در كارگاه هاي عمراني
بررسي ترجيحات و تمايل به پرداخت افراد جامعه براي حفاظت از جريان رودخانه ها (مطالعه موردي: رودخانه كارون در شهرستان اهواز)
تعيين ارزش اقتصادي آب براي محصول گ ندم با روش تابع توليد (مطالعه موردي: شهرستان اهواز)
ارزيابي، آموزش و مديريت برنامه ريزي محيطي در راهبرد آمايش سرزمين
ارزيابي اثرات زيست محيطي و نقش آن در تحقق توسعه پايدار
ارزيابي راهبردي زيست محيطي و نقش آن در تحقق توسعه پايدار
بررسي كيفيت آب رودخانه كرخه در دو دوره آماري قبل و بعد از احداث سدكرخه با استفاده از آناليزهاي آماري بر پايه همبستگي و تغييرات داده هاي كيفي
تحليلي بر ديدگاه هاي فلسفه در ارتباط با اخلاقيات محيطي
بررسي قابليت هاي طيفي آب در برآورد مواد آلي و غيرآلي ( بارمعلق رسوبي و كلروفيل)
مخاطرات زيست محيطي درياي خزر در ارتباط با تاثير گونه شانه دار مهاجم به جمعيت كيلكا و فك خزر
مطالعه كميت و كيفيت آب هاي زيرزميني شرق درياچه اروميه
استفاده از روش ارزيابي چندمعياره براي زون بندي مناطق حفاظت شده (مطالعه موردي: پناهگاه حيات وحش قميشلو)
ارزيابي اثرات اقتصادي اجتماعي طرح توسعه ميدان مركزي ميوه و تره بار الغدير شهر اهواز با رويكرد زيست محيطي
نقش سازمان هاي مردم نهاد در ارتباط با محيط زيست پايدار
بهينه سازي توليد گاز از بيوماس با استفاده از تحليل اكسرژي
ارزيابي ريسك زيست محيطي خط لوله انتقال نفت دزفول در استان خوزستا با استفاده از GIS
تعهد به اطلاع رساني فجايع زيست محيطي در حقوق بين الملل
مقايسه ميزان تجمع كادميوم و سرب در عضله و تخمك ماهي سفيد (Rutilus frisii Kuttum) در تالاب انزلي
تعيين فاكتورهاي مهم در ارزيابي و مديريت محيط زيست در مناطق مرزي كشور مطالعه ي موردي: استان كردستان
جنبه هاي مختلف تأثيرات شهرك هاي صنعتي بر محيط شهرها
مقايسه زيان زيست محيطي آفت كشهاي م ورد استفاده در توليد يونجه و چغندرقند
بررسي نقش تغيير اقليم و عوامل انساني در خشك شدن درياچه اروميه
برآورد ارزش تفرجي و اقتصادي پارك جنگلي شهرستان نور با روش هزينه سفر
ارزيابي زيست محيطي توسعه پايدار صنايع نيروگاهي در كشور (مطالعه موردي نيروگاه كرمانشاه)
حق حاكميت بر مىابع طبيعي و حفاظت از محيط زيست
اثرات زيست محيطي ساخت جزاير مصنوعي در خليج فارس و بررسي آن از منظر معادات بين المللي دريايي
بررسي ارزيابي اثرات زيست محيطي در كاهش تخريب جنگلهاي گلستان مطالعه موردي: شهرستان علي آباد كتول
بررسي همبستگي ميزان آنيون و كاتيونهاي رودخانه ي كارون در فصل تابستان
ارزيابي ريسك زيست محيطي و ايمني واحد نمكزادايي مارون 2 شركت بهره برداري نفت و گاز آغازجاري به روش هاي HAZOP, JHA
ارزيابي ريسك زيست محيطي كارخانه سيمان دورود با استفاده از روش EFMEA
مشاركت مردمي در مديريت محيط زيست مناطق ساحلي درياي خزر (سواحل جفرود تا زيباكنار)
بررسي نقش سازمان هاي مردم نهاد در حفاظت از بخش مركزي مناطق ساحلي استان گيلان با تأكيد بر شركت تعاوني ها
ارزيابي توان اكولوژيكي جزيره هنگام به منظور توسعه فعاليت هاي اكوتوريستي با استفاده از روش فرايند تحليل شبكه اي (ANP)
ارزيابي اثرات زيست محيطي و اقذامات اصلاحي موردنياز كانون گردشگري كارون
ارزيابي كيفيت شيميايي آب هاي زيرزميني روستاي بران عليا با استفاده از نمودارهاي استيف، ويلكاكس و شولر
بررسي مهم ترين عوامل محيطي و فيزيوگرافي مؤثر بر فراواني آتش سوزي جنگل هاي كرمانشاه
بررسي ارتباط ميان مشخصات فني خ ودروهاي سنگين و آلودگي زيست محيطي ناشي از آنها (مطالعه موردي: استان زنجان)
بررسي مطلوبيت زيستگاه آهوي ايراني (Gazella subgutturosa) با روش تحليل آشيان بوم شناختي (ENFA) در پارك ملي بمواستان فارس
ارزيابي توان اكولوژيك منطقه حفاظت شده باشگل براي گردشگري و حفاظت با استفاده از GIS
بررسي شاخص هاي تغذيه اي پروانه جوانه خوار بلوط (Tortrix viridana) روي گونه هاي مختلف بلوط در آذربايجان غربي
مكان گزيني بهينه مراكز تجاري بر اساس معيار جمعيتي به كمك مدل تحليل سلسله مراتبي
ارزيابي ميزان موفقيت گسترش فضاي سبز شهر جديد پرديس و همچنين مزايا استفاده از گياهان دارويي در بهبود فضاي سبز
تأثير آلاينده ها بر برخي خصوصيات فيزيكي خاك با فاصله گرفتن از اتوبان (مطالعه موردي: پارك جنگلي چيتگر)
ارزيابي چرخه حيات آجرهاي سبك وزن دوستدار محيط زيست
بررسي آلودگي تالاب اميركلايه با استفاده از تحليل آماري چند متغيره
مقايسه تنوع، تراكم و تركيب جمعيتي پرندگان كنار آبزي و خشكزي در محدوده ريزش فاضلاب و پاك رودخانه كارون در محدوده اهواز
برنامه ريزي اكوتوريسم شهري با تأكيد بر نقش باغ هاي شيراز در توسعه فرهنگ توريسم پايدار
بررسي ي ارزيابي اثرات زيست محيطي ثاشي از احداث سد
بررسي اثرات مخرب زيست محيطي ناشي از برداشت بي رويه شن و ماسه از بستر رودخانه خالكايي
بررسي حذف كادميوم توسط خاك اره درخت كنار از پساب سنتتيك و تعيين ايزوترم ها و سينتيك جذب
بررسي حذف فلز روي توسط خاك اره درخت كنار از پساب سنتتيك و تعيين ايزوترم ها و سينتيك جذب
بررسي اثر احيا مرتع بر تغييرات پوشش گياهي و تركيب گونه اي در حوزه دالورا و كلواري در شهرستان لردگان استان چهارمحال و بختياري
بررسي شاخص هاي توسعه پايدار شهري (مطالعه موردي: شهر مشهد)
طراحي و مدل سازي شبكه تامين- توزيع در زنجيره تأمين سبز
بررسي و ارزيابي اثرات زيست محيطي خشك شدن تالاب هامون بر منطقه سيستان
بررسي قابليت اكولوژيك براي كاربري هاي كشاورزي با كاربرد GIS
بررسي تغييرات كاربري اراضي شهرستان بهبهان به روش طبقه بندي شبكه عصبي مصنوعي با استفاده از تصاوير ماهواره اي
بررسي تغييرات پوشش گياهي با استفاده از تصاوير ماهواره ي لندست سنجنده هاي +ETM و OLI مطالعه موردي: شهرستان بهبهان
معرفي تعدادي از درختان و درختچه هاي خشكي پسند جهت كاشت در فضاي سبز شهري
ارزيابي ريسك زيست محيطي شركت كشت و صنعت حكيم فارابي خوزستان با روش HAZAN
ارزيابي ريسك زيست محيطي شركت كشت و صنعت حكيم فارابي خوزستان با روش Frank&Morgan
اثر تفرج بر ميزان ترسيب كربن خاك در پارك جنگلي سي سنگان
مطالعه پايداري زيست محيطي توليد ذرت، جو و گندم در نيشابور بر اساس هدررفت نيتروژن با استفاده از مدل شبيه سازي كامپيوتري
كاربرد نسبت هاي تشخيصي براي تعيين منشأ تركيبات PAH در بوم سامانه هاي آبي
تأثيرات واردات نهاده هاي واسطه و كالاهاي نهايي بر آب مجازي با تأكيد بر بخش كشاورزي در استان كرمان
شناسايي فعاليت ها و جنبه هاي ريسك ايمني و بهداشت نيروگاه حرارتي شهيد مفتح همدان با استفاده از روش دلفي
شناسايي فعاليت ها و جنبه هاي ريسك زيست محيطي پيرامون نيروگاه حرارتي شهيد مفتح همدان با استفاده از روش دلفي
اولويت بندي ريسك هاي زيست محيطي نيروگاه حرارتي شهيد مفتح همدان با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي (AHP) در فاز بهره برداري
اهميت گياهان در حاشيه رودخانه سياهرود، قائمشهر
اهميت حفاظت و حمايت از تالاب سيد محله ساري
بررسي برخي از راهكارهاي حذف فلزات سنگين ا ز پساب و محيط زيست آبي
ارزيابي زيست محيطي وجود فلزات سنگين در پساب هاي صنعتي ورودي به رودخانه ي اروند
بررسي سرنوشت انواع آلودگي هاي نفتي در محيط هاي آبي
ربته بندي ميزان پسماند توليدي بخش هاي مختلف بيمارستان خليج فارس، بندرعباس
ارزيابي مديريت پسماند بيمارستان خليج فارس بندرعباس
بررسي روند تغييرات پوششي اراضي با آناليزهاي پس از طبقه بندي بين سال هاي 2000 تا 2013 (نمونه موردي: اركان يزد)
ارزيابي ريسك زيست محيطي خط لوله انتقال گاز 6 اينچ آماك با استفاده از روش PHA
شناسايي مخاطرات زيست محيطي ناشي از خطوط انتقال گاز و ارائه راهكارهاي مديريتي (مطالعه موردي: خط انتقال گاز آماك در استان خوزستان)
طراحي و ساخت يك حسگر يون گزين پليمري جديد به منظور تعيين انتخابي سرب در نمونه هاي حقيقي
طراحي و ساخت يك حسگر پتانسيومتري جديد بر اساس يون دوست درشت مولكول به منظور تعيين انتخابي سرب (II)
مطالعه توان اكولوژيك حوضه آبخيز سنگ بست شهرستان مشهد
بررسي ميزان ارتباط اندازه بدن (طول و وزن بدن) با ميزان تجمع آهن در ماهي زمين كن دم نواري در مناطق بندرعباس، بندرخمير و درگهان

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید