انتشار مقالات اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک در سیویلیکا

 

اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک

http://www.callforpapers.ir/

مجموعه مقالات اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید . اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک  8 آذر 1393 انجمن ارزیابان محیط زیست هگمتانه با همکاری دانشکده شهید مفتح و با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در همدان برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 345 عنوان مقاله تخصصی شامل 3716 صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک 

روش هاي مبارزه با راسته دوبالان (مگسها) در ميادين و بازارهاي سازمان ميادين ميوه و تره بار و فرآورده هاي ك شاورزي شهرداري تهران در بهار 1393
بررسي اثر عصارهاي آبي گياهان دارويي مرزنجوش، نعنا، ختمي خبازي بر جوانه زني بذر گندم
تأثير اسانس گياهان دارويي آويشن شيراز (Thymu vulgaris) بر روي حشره كامل سوسك چهارنقطه اي حبوبات (Callosobruchus maculates)
نقش خرما در سلامت انسان از ديدگاه قرآن، احادث و پزشكان
تأثير عصاره چاي سبز بر تعداد فوليكول گراف در موش هاي صحرايي بالغ
بررسي خاصيت آنتي اكسيداني عصاره آبي چاي سبز بر تعداد فوليكول بدون در موش هاي صحرايي ماده بالغ مسموم شده با حشره كش مالاتيون
بررسي تأثير عصاره ي گياه آلوئه ورا بر تعهداد فوليكول هاي گراف در موش هاي صحرايي ماده بالغ نژاد ويستار


بررسي اثر گياه آلوئه ورا بر وزن نهايي بدن در موش هاي صحرايي ماده بالغ مسموم شده با پاراكوات
بررسي اثر ميوه چيكو (Manilkara zapota) بر سطح هورمون تستسترون در موش صحرايي نر القاء شده با كلريد كادميوم
بررسي اثر ميوه چيكو (Manilkara zapota) بر سطح هورمون هاي LH و FSH در م وش صحرايي نر القاء شده با كلريد كادميوم
مقايسه تركيبات مؤثره استخراجي از ميوه و هسته عناب با استفاده از امواج فراصوت و شناسايي آن ها با كروماتوگرافي گازي- طيف سنجي جرمي
بررسي اثرات عصاره هيدروالكلي گياه اسپند بر ميزاى سطوح پارامترهاي سرمي تيروئيد و تغييرات هيستوپاتولوژي غده تيروئيد در هوش صحرايي ماده
بررسي اثر عصاره هيدروالكلي بارهنگ (Plantago major) بر تشنج ناشي از پنتلين تترازول در موش هاي سوري نر
اثر تركيبي عصاره سير (Allium Sativum) و زردچوبه ((Curcuma longa) بر آنزيم هاي كبدي و بيلي روبين تام در موش هاي صحرايي آلوده شده با آفلاتوكسين (B(1
اثر تركيبي عصاره سير (Allium Sativum) و زردچوبه ((Curcuma longa) بر ظرفيت آنتي اكسيداني تام و مالون دي آلدئيد در موش هاي صحرايي آلوده شده با آفلاتوكسين (B(1
بررسي اثر محلول هاي آلي و معدني بر برخي صفات فيزيولوژيك توتون بارلي
تاثير دارچين در كاهش فشارخون
تأثيربيدمشك در كاهش فشار خون
بررسي اثر كيفيت بذر بر پارامترهاي جوانه زني دو رقم ذرت
اثر كيفيت بذر بر رشد هتروتروفيك گياهچه ذرت
بررسي عملكرد ي اجزا عملكرد گياه داروي- صنعتي استويا در فصل گرم خوزستان تحت تيمارهاي نيتروژن و ژئوليت
بررسي مقادير مسموميت زاي عصاره اتانولي گياه مرزنجوش در رت
عكس العمل كيفي دانه ارزن (milliaceum Panicum) تحت تأثير كاربرد ورمي كمپوست، ازتو باكتر و ميكوريزا در اگرواكوسيستم فاقد مواد شيميايي
گياه دارويي نعناع فلفلي و توليد منتول در اين گياه
تأثير شوري بر روي رشد پنج رقم خربزه در استان بوشهر
واكنش و پاسخ ارقام مهم گوجه فرنگي در مرحله نشاء به تنظيم كننده هاي رشد
مقايسه اثرات تنظيم كننده هاي رشد ا يندول بوتريك اسيد، نفتالين استيك اسيد و ايندول استيك اسيد به دو روش پرايمينگ و محلول پاشي بر نشاء گوجه فرنگي
تأثير سطوح مختلف كادميوم و اسيد سالسيليك بر انگيزه هاي فتوسنتزي آويشن باغي
طب پيشگيي از نگاه حكيم عقيلي خراساني
بررسي اثر تنش خشكي بر شاخص هاي جوانه زني كلزا
تنوع ژنتيكي لاين هاي جديد كلزا در شرايط نرمال و تنش خشكي
مطالعه پايداري در كشت بوم هاي زعفران (.Crocus sativus L) در قايق و كاشمر
بررسي تأثير قارچ آربوسكولار ميكوريز و كوددامي بر رشد و عملكرد گياه داروئي عروسك پشت پرده (Physalis alkekengi L)
تأثير ورمي كمپوست بر تركيبات تشكيل دهنده اسانس گياه دارويي ه ميشه بهار .Calendula officinalis L
Side effects of three pesticides on the black bean aphid parasitoid,Lysiphlebus fabarum (Marshall) (Hymenoptera: Aphidiidae)
تركيب و بازده اسانس پونه ساي البرزي (Nepeta crassifolia Boiss. & Buhse) طي دو سال زراعي متوالي استقرار در منطقه غرب تهران
عوامل تاثيز گذار بز موانع پذيرش فناوري IPM در و احدهاي كشاورزي شهزستان ساوجبلاغ استان البرز
عوامل تاثيز گذار بر نگزش باغداران نسبت به پذيرش فناوري IPM در شهرستان ساوجبلاق استان البرز
بررسي بازدارندگي عصاره گياه دارويي مورد بر كا هش بيماري زايي باكتري عامل پوسيدگي نرم كاكتوس
بررسي تأثير كودهاي بيولوژيك فسفره و ورمي ك مپوست بر رشد و عملكرد گياه دارويي بادرنجبويه (Mellisa officinalis) در شرايط آب و هوايي استان تهران
بررسي تاثير مصرف كودهاي آلي بر روي برخي صفات خيار و سيب زميني
تأثير تراكم، زمان آبياري و اسيد هيوميك بر صفات مورفولوژيك نخود محلي نيشابور
تأثير تراكم، زمان آبياري و اسيد هيوميك بر درصد پروتئين، عملكرد دانه و عملكرد پروتئين در نخود محلي نيشابور
ارزيابي تنوع ژنتيكي و روابط بين صفات در ژنوتيپ هاي يولاف با استفاده از صفات مورفولوژيكي
بررسي تنوع ژنتيكي در ژنوتيپ هاي يولاف با استفاده از نشانگر مولكولي SSR
مطالعه تنوع ژنتيكي و همبستگي بين صفات در ژنوتيپ هاي يولاف (Avena sativa)
بررسي اثر سميت سلولي عصاره الكلي گياه .Vicia venulosa Boiss بر رده سلول سرطاني رحم (Hela)
بررسي اجزاي متشكله روغن هاي اسانسي و فعاليت ضد ميكروبي عصاره اتانولي گونه .Ferula assafoetida L
بررسي اثرات سميت سلولي كمپوزيت نانوذرات نقره در بستر ژلاتين بر روي رده سلول سرطاني رحم (Hella)
بررسي اثرات سايتو توكسيته كمپوزيت نانوذرات نقره در بستر گلايسين بر رده سلول سرطاني رحم (Hella)
تأثير سطوح متفاوت شوري و سيليسيوم بر اجزاي عملكرد و ميزان سديم و پتاسيم برگ شبدر قرمز ((Trifolium pretense)
شناخت گياه دارويي كنار از ديدگاه اكولوژي براي مديريت آبخيز مناطق جنوبي ايران (مطالعه موردي: فارس- داراب)
تأثير استعمال موضعي روغن كنجد بر بهبود فلبيت ناشي ازشيمي درماني
بررسي اثر تنش خشكي بر برخي ويژگي هاي مورفولوژيكي گياه دارويي گل مغربي (.Oenothera biennis L)
بررسي خاصيت ضد ميكروبي عصاره گياه تلخه (.Acroptilon repens L)
Effect of dietary medicinal herbs on Performance, egg quality and immunity response of laying hens
ارزيابي تنوع ژنتيكي در جمعيت هاي ايراني سياه دانه (.Nigella sativa L) با استفاده از نشانگرهاي SCOT
بررسي اثر كودهاي بيولوژيك در كنترل بيماري هاي گياهي و افزايش عملكرد محصولات زراعي
بررسي كودهاي نانو بيولوژيك در جهت كشاورزي ا رگانيك و پايداري كشاورزي
خاك ورزي حفاظتي راهي به سوي پايداري كشاورزي
بررسي خصوصيات مورفولوژيكي سه توده وحشي Achillea wilhelmsii با استفاده از روش هاي آماري چند متغيره در استان هرمزگان
بررسي اثر آنتي باكتريال عصاره آبي برگ گياه پولك (Stachys schtschegleevii) بر نمونه استاندارد و باليني باكتري آنتروباكتر آئروژنز
بررسي نحوه استقرار 2 گونه از جنس Prunus
مطالعه فنولوژي چند گونه زعفران ايراني (Crocus) در باغ گياهشناسي ملي ايران
Effects of pesticide Glyphosate ( Roundap® formulation) on periphyton community in artificial stream
Effects of insecticide Endosulfan on periphyton community in artificial stream
كنترل كيفي گياهان دارويي و معطر با استفاده از بيني الكترونيكي
مطالعه انواع تنشها در گياهان و بررسي برخي مكانيسم هاي مقاومت به تنش
بررسي اثرات سطوح مختلف پودردارچين بر برخي پارامترهاي خوني، وضعيت آنتي اكسيداني و پايداري اكسيداتيو گوشت جوجه هاي گوشتي
بررسي اثرات سطوح مختلف ويتامين E بر برخي پارامترهاي خوني، وضعيت آنتي اكسيداني و پايداري اكسيداتيو گوشت جوجه هاي گوشتي
بررسي اثرات سطوح مختلف پودر دارچين بر عملكرد رشد و تلفات جوجه هاي گوشتي
بررسي اثرات سطوح مختلف ويتامين E بر عملكرد رشد و تلفات جوجه هاي گوشتي
تأثير 10 هفته تمرين هوازي موزون و مصرف مكمل چاي سبز بر نيمرخ ليپيدي، BMI فشار خون و آمادگي قلبي تنفسي زنان چاق ديابتي
اثر 10 هفته تمرين هوازي موزون (ايروبيك) و مصرف مكمل چاي سبز بر پروتئين واكنشگر (C(CPR و وزن زنان چاق ديابتي
شناسايي م هم ترين بالپولك داران آفت گياه دارويي كور .Capparis spinosa L در ايران
تعيين بهترين محيط كشت و سطح هورموني به منظور ريشه دار كردن نو ساقه هاي سه ژنوتيپ گل محمدي
بررسي سيره طبي معصومين (ع) و مقايسه آن با دستاوردهاي جديد
مقايسه عملكرد قارچ خوراكي دكمه اي (Agaricus bisporus ) پس از محلول پاشي در دو مرحله با اسيدآمينه آسپاراژين و گلايسين
اثر تنظيم كننده هاي رشد بر پينه زايي چهارنوع كنار (.Ziziphus spp) در كشت درون شيشه اي
بررسي روابط بين اسلام، محيط زيست و كشاورزي ارگانيك
ارزيابي كمي اسانس ژنوتيپ هاي مختلف گل محمدي (Rosa damacsena) در شرايط كردستان
بررسي اثر اسيد هيوميك بر روي برخي صفات مورفولوژيك، كاروتنوئيد و عملكرد غده در بوته ارقام مختلف ريز غده سيب زميني
بررسي اثر اسيد هيوميك بر روي كلروفيل و برخي صفات عملكردي ارقام مختلف ريز غده سيب زميني
مروري بر تأثير گياهان دارويي و تركيبات مؤثر عصاره آنها بر پيشگيري و كنترل بيماري ورم پستان در نشخواركنندگان
پتانشيل استفاده از گياهان دارويي در فضاي سبز
اثر پيش تيمار اتفن بر شاخص هاي جوانه زني بذور و فعاليت آنتي اكسيداني و پراكسيداسيون ليپيدها در دانه رست هاي يونجه در شرايط تنش شوري
اثر پيش تيمار اتفه بر شاخص هاي رشدي و توليد گرهك در دانه رست هاي يونجه در شرايط ت نش شوري
بررسي عصار ه هيدروالكلي ريزوم زنجبيل بر روي فراسنجه هاي خوني در مسموميت كبدي ناشي از استامينوفن در موش سوري
مروري بر فرايندهاي ا ستخراج و فرمولاسيون كوركومين براي افزايش جذب خوراكي آن
بررسي فيتوشيميايي گياه دارويي آوندول (.Smyrnium cordifolium Boiss) در رويشگاه طبيعي آن در استان اصفهان
بررسي نحوه ي اثرگذاري آنتي باكتريال عصاره ي استحصالي از گياه دارويي گوش بره سفيد (.Phlomis cancellata Bunge)
ارزيابي تأثير تراكم كاشت و الگوي كاشت بر صفات مورفولوژيكي گياه دارويي ريحان (.Ocimum basilicum L)
محيط زيستي پايدار با استفاده از گياه دارويي زيره سبز به عنوان يك ماده بيولوژيك در مبارزه با موريانه
بررسي تأثير كودهاي زيستي فسفات و نيتروكسين بر عملكرد و ا جزاي عملكرد زيره سبز
اثر آللوپاتي Thymus kotschyanus در دو محيط صحرايي و آزمايشگاهي بر روي ويژگي هاي جوانه زني و رشد اوليه Achillea millefolium
عوامل موثر بر جوانه زني بذر پياز
بررسي اثر تاريخ انتقال نشاء بر عملكرد بذر دو رقم پياز روز كوتاه در منطقه جيرفت
اثر نوع پايه بر درصد موفقيت پيوند سبز اسكنه، استقرار و بقاء تاك در انگور رقم سفيد بي دانه (Vitis vinifera cv. Sefid Bidaneh)
اثر نوع پايه بر درصد موفقيت پيوند سبز، استقرار و بقاء تاك در انگور رقم سفيد بي دانه (Vitis vinifera cv. Sefid Bidaneh)
اثر نوع پايه بر درصد موفقيت پيوند روميزي، استقرار و بقاء تاك در انگور رقم سفيد بي دانه (Vitis vinifera cv. Sefid Bidaneh)
بررسي حساسيت سفيد بالك گلخانه به عصاره هاي سير و فلفل
بررسي اثر عصاره زردچوبه بر قارچهاي درماتوفيت در شرايط آزمايشگاهي در مقايسه با كلوتريمازول
مطالعه تنوع ژنتيكي القائي با اشعه گاما در صفات بذري گياه بادرنجبويه .Study of induced genetic variation by gamma rays in seed traits of Mellissa officinali L
بازاريابي و جلب رضايت مشتري در ثروت فارموش شده گياهان د ارويي
بررسي آزمايشگاهي اثر ضدباكتريايي عصاره آبي سه گياه دارويي از تيره نعناع روي Xanthomonas vesicatoria عامل لكه برگي گوجه فرنگي
اثر ساليسيليك اسيد بر شاخص هاي رشدي و توليد گرهك در دانه رست هاي يونجه در شرايط تنش شوري
اهداف ا ستفاده سنجش از دور در كشاورزي دقيق
بررسي كاربردهاي فناوري نانو در مهندسي كشاورزي
حفظ سلامت مثانه از ديدگاه طب سنتي ايران
تعيين حداقل غلظت بازدارندگي (MIC) اسانس اسطوخودوس (Lavandula angustifolia) بر باكتري Xanthomonas campestris در شرايط آزمايشگاهي
شته برگ صنوبر .Chaithophorus leucomelas Koch: مروري بر مرفولوژي، بيولوژي و اكولوژي آن
مروري بر برخي آفات و بيماري هاي فندق
تعيين حداقل غلظت ممانعت كنندگي Erwinia carotovora subsp. Carotovora
مقايس تاثير عصار آبي كىدر ي داروي ريواستيگمين بر ميزان ا ضطراب رتهاي تيمار شده با (AlCl(3
تأثير كودهاي آلي (اسيد هيوميك و عصاره ورمي كمپوست) بر خصوصيات عملكردي و محتواي ا سانس در مرزه خوزستاني (Satureja khuzistanic (Jamzad
اثرات م هاري عصاره هاي اتانولي و آبي برگ Pistacia atlantica بر آلفا ميلاز در زيوه
اثر نانوذرات اكسيد آهن بر برخي مواد معدني زرده تخم در بلدرچين ژاپني
اهميت و تأثير درجه روز رشد تجمعي براي تعيين مراحل مختلف فنولوژي كلزا در دشت خوزستان
بررسي صفات زراعي ارقام سيب زميني در كشت گلخانه اي تحت اعمال تنش كم آبي
ارزيابي ميزان تحمل به كم آبي در ارقام سيب زميني در شرايط آزمايشگاهي
تأثير عصاره هيدروالكلي ميوه گياه جغجغه (Prosopis farcta) بر كاهش قند خون موش هاي صحرايي ديابتي شده توسط استرپتوزوتوسين
معرفي گل درخت زيتون تلخ Melia azedarach به عنوان يك شته كش و تأثير غلظت هاي مختلف عصاره اتانولي آن روي مرگ و مير شته سياه باقلا در شرايط آزمايشگاه
معرفي گياهان دارويي موثر در كاهش عوارض ناشي از شيمي درماني بيماران سرطاني
ارزيابي تأثير اسانس ريحان بر توليد بيوفيلم در باكتري هاي استافيلوكوكوس اورئوس و سودوموناس آئروژينوزا
هطالعه فيتوشيويايي گونه هاي جنس .Ephedra L در شمال شرق ايران
بررسي ريز ريخت شناسي بذر برخي از گونه هاي دارويي جنس ختمي (.Alcea L.) در استان هاي خراسان شمالي، رضوي و جنوبي
Anatomy of peduncle and petiole of the medicinal genus Salvia L. (Lamiaceae) in Northeast of Iran
نقش اسيدهاي چرب در تغذيه دام
بالانس انرژي و استفاده از مكمل چربي در گاوهاي شيرده دوره انتقال
ضزورت و نقش كروم در تغذيه دام
ناهنجاري متابوليكي كبد چرب در دام
بررسي امكان القاء كالوس گياه پنيرباد در شرايط درون شيشه اي
گياهان دارويي در كشاورزي شهري (مطالعه موردي شهر اراك)
اثر اسيد هيوميك و كود دامي بر ع ملكرد و اجراء ع ملكرد ا سفرزه (Plantagoovata) تحت رژيم هاي مختلف آبياري
ارزيابي و شناسائي ارقام اميد بخش پنبه تحت شرايط كشاورزي ارگانيك در استان اردبيل
گزينش و معرفي لاين هاي جديد پنبه در زراعت ارگانيك
مطالعه باندهاي الكتروفورتيكي در ژنوتيپ هاي دنياي قديم و جديد پنبه
بررسي تأثير و برتري سرزني (TOPPING)، دستي نسبت به استفاده از هورمون پيكس (PLX) در ژنوتيپ هاي مختلف پنبه
كتيرا، خواص و كاربردهاي آن
بررسي بقاياي سم فسفره فوزالون در سيب قرمز لبناني شهرستان اهر در سال 1392
بررسي اثر عصاره متانولي ميوه گياه قره قاط (Vaccinum arctostaphylos L) بر ميزان گلوكز در رت هاي ديابتي نر نژاد Wistar
بررسي اثرات ضدقارچي عصاره هاي گياهان گل فيلي و گياه شيرخشت بر عليه قارچ هاي بيماريزا
بررسي اثر فعاليت ضد باكتري عصاره هاي مختلف برخي از گياهان بر روي باكتري بيماريزاي گرم منفي
بررسي فعاليت ضد باكتريايي عصاره اتانولي گياه جنگلي برچند باكتري بيماري زاي گياهي
بررسي فعاليت ضدباكتريايي گياه تشنه داري بر باكتري هاي بيماري زاي گيا هي (Escherichia coli و Rathayibacter tritici)
تأثير كودهاي بيولوژيك نيتروژنه و فسفاته بر عملكرد و اجزاء عملكرد گندم پاييزه تحت شرايط آب و هوايي شهرستان اشترينان
تأثير كودهاي بيولوژيك نيتروژنه و فسفاته بر خصوصيات مورفولوژيك و كيفي گندم تحت شرايط آب و هوايي شهرستان اشترينان
مطالعه ي اثر مويان (سورفكتنت) و نظام هاي كم آبياري بر ويژگي هاي كمي سورگوم در كشت مخلوط با شنبليه (علوفه دارو)
تأثير تيمارهاي مختلف ه يوميك اسيد بر صفات مرفولوژيكي و فيتوشيميائي زعفران (.Crocus sativus L)
تأثير عصاره مايع جلبكي Ulva fasciata روي شاخص هاي رشد و بيوشيميايي دانه رست هاي گندم
اثر نفتالين استيك اسيد (NAA) و پاكوبوترازول (PBZ) بر خصوصيات كمي و كيفي كدوي تخمه كاغذي در شرايط كرمانشاه
اثر نفتالين استيك اسيد (NAA) و پاكوبوترازول (PBZ) بر روغن و پروتئين كدوي تخمه كاغذي در شرايط كرمانشاه
جفت و نان بلوط و كاربرد آن در كهگيلويه و بويراحمد
Antibacterial (phytopatogene) activity of Methanolic extract from Amygdalus scoparia
بررسي توليد عسل ارگانيك در داراب (استان فارس)
بررسي نتايج نظرسنجي استفاده از ماسك صورت و كرم مرطوب كننده عسل
زيست سنجي آزمايشگاهي و تعيين (LC(50 و (LC(90 حشره كش هاي ديازينون و كلرپايريفوس روي حشرات كامل كفشدوزك Cryptolaemus montrouzieri
شناسايي گياهان دارويي كيتكه مهاباد
شناسايي گياهان دارويي شهرستان دره شهر (استان ايلام)
بررسي اتنوبوتاني گياهان دارويي شهرستان ايذه (استان خوزستان)
درمان هاي خانگي و گياهان دارويي پرمصرف مردم تركمن استان خراسان شمالي
بررسي سطوح مختلف گياه دارويي گل ميموني سازوئي (Scrophularia striata Boiss) بر متابوليت ها ي خوني بره هاي نژاد لري – بختياري
ارزيابي اثر دود دادن آغل هاي دامي با ساقه و برگ درخت سو كوهي بر روي ميزان آلودگي به كنه
Ethical content in agriculture
گياهان داروئي و اسلام
يون نيترات، آلاينده آب هاي سطحي و زيرزميني و نانو ذرات آهن صفر روشي نوين در حذف آن
بررسي اثرات بهبود بخش نيتريك اكسايد در كاهش صدمات تنش خشكي ناشي از پلي ا تيلن گليكول 6000 بر خصوصيات جوانه زني گياه زنيان (.Trachyspermumammi L)
استفاده از فرمولاسيون هاي جديد اسانس ها و عصاره هاي گياهي در كنترل آفات
بررسي اثر تنش شوري بر مؤلفه هاي جوانه زني و شاخص هاي آن در گياه دارويي آنيسون (.Pimpinellaanisume L)
اثر فلز سنگين سرب بر جوانه زني بذور و رشد دانه رسته اي گياه دارويي بادرنجبويه
شناسايي و اندازه گيري تركيبات مؤثره موجود در شاه بلوط هندي توسط ك وپل اولتراسونيك و ك روماتوگرافي گا زي- طيف سنجي جرمي
مطالعه تنوع ژنتيكي توده هاي وحشي گياه بالنگو (Lallemantia royleana) با استفاده از نشانگرهاي بين ريزماهواره اي
بررسي تأثير كلريد كبالت و عصاره برخي گياهان دارويي بر برخي صفات مورفولوژيكي بر روي ماندگاري پس از برداشت گل بريده داوودي
بررسي اثر عصاره سداب، تيوسولفات نقره بر كنترل باكتري استافيلوكوكوس اورئوس
ارزيابي دماي بهينه رشد عامل بيماري پژمردگي گوجه فرنگي و تأثير پارامترهاي مختلف بر اثر قارچ كشي روغن فرار اكاليپتوس گونه سيتريودورا
تأثير عصاره هاي الكلي مرزه خوزستاني و آويشن شيرازي بر پارامترهاي خوني و سيستم ايمني جوجه هاي گوشتي تحت استرس حمل و نقل
بررسي تأثير تلفه هاي كارتي زرد چسبانك در كنترل جمعيت سفيد بالك مزرعه خيار
بررسي و راهكاري مبارزه با آفت سفيد بالك در مزارع
بررسي تأثير شكل، اندازه، ارتفاع و حالت هاي مختلف نصب (عمودي و افقي) تله هاي كارتي زرد چسبناك در كنترل جمعيت سفيد بالك مزرعه خيار (Bemisia tabaci)
مروري بر اثرات Sophora بر پيشگيري ي درمان سرطان
اثر پودر سماق و پروبيوتيك پروتكسين بر بافت روده و فراسنجه هاي بيوشيميايي خون در جوجه هاي گوشتي
اثرپودر سماق و پروبيوتيك پروتكسين بر هورمون هاي تيروئيدي خون در جوجه هاي گوشتي
بررسي مقايسه اي اثرات ضد ميكروبي و سميت سلولي گياه Prosopis farcta از دو منطقه زابل و كاشان
GC-Mass analysis of the volatile components and antioxidant activity of Prosopis farcta from tow areas of Iran
Comparative evaluation of antioxidant activity of Stachys lavandulifolia from two areas of Iran
مقايسه اثر حشره كش پريميكارب به صورت تزريق به خاك و محلول پاشي برگ بر رشد جمعيت شته مومي كلم .Brevicoryne brassicae L
بررسي نقش سيستم مديريت تلفيقي آفات در كنترل جمعيت پشه هاي جنس Culex (Diptera: Culicidae) در شركت خودروسازي سايپا و ت وابع آن در استان تهران
تاثير غلظت هاي مختلف ساليسيليك اسيد؛ برخي تركيبات گياهي و كلريد كلسيم برپارامترهاي مرتبط با انبارداري ميوه گوجه فرنگي
بررسي اثرات دور آبياري و نوع رقم برعملكرد ذرت شيرن (Sweet corn)
اثرات پودر برگ توت فرنگي و غده موسير بروضعيت آنتي اكسيداني سرم جوجه هاي گوشتي
اثرات افزاينده لمفوسيت ناشي از مصرف اسيد آمينه گلوتامين در سگ هاي ايمونوساپرس
بررسي م يزان اثرات ضد ميكروبي اسانس آويشن ايراني (Thymus persicus) و نيسين سديم كلرايد در گوشت قرمز چرخ كرده القاح شده با باكتري اشريشياكولي
بررسي ميزان اثرات ضد ميكروبي اسانس آويشن ايراني (Thymus persicus) و نيسين سديم كلرايد در گوشت قرمز چرخ كرده القاح شده با باكتري سالمونلاتيفي
بررسي تاثير خاك ورزي حفاظتي وبقاياي گياهي برعملكرد وجمعيت علف هاي هرز
تعيين آلودگي به آنفلونزا (H9N2) و بررسي فاكتورهاي خطر آن در سگ هاي خانگي و اهميت اين حيوانات در انتقال بيماري به انسان
اثر عصاره الكلي آويشن باغي (Thymus vulgaris) و نعناع (Menta piperita) و يونجه (Medicago sativa) بر روي ليپيدهاي سرم، درصد هماتوكريت، ميزان هموگلوبين در جوجه هاي گوشتي نژاد Rass
اثر عصاره الكلي آويشن باغي (Thymus vulgaris) و نعناع (Menta piperita) و يونجه (Medicago sativa) بر روي آنزيم هاي كبد در جوجه هاي گوشتي نژاد Rass
پيش بيني تغييرات بارش در دهه هاي آتي با استفاده از مدل شبكه عصبي مصنوعي (مطالعه موردي: علي آباد رفسنجان)
پيش بيني تغييرات بارش در دهه هاي آتي با استفاده از مدل ريز مقياس گرداني آماري (مطالعه موردي: علي آباد رفسنجان)
پيش بيني دماي بيشينه با استفاده از روش رگرسيون بردار پشتيبان آنلاين (مطالعه موردي: شهركرد)
پيش بيني دماي بيشينه با استفاده از روش رگرسيون بردار پشتيبان حداقل مربعات (مطالعه موردي: شهركرد)
مطالعه واكنش جوانه زني گياه دارويي بادرنجبويه به دما
بررسي تأثير دو اسانس روغني گياه پونه و رزماري بر استقرار منجر به تخمريزي پسيل پسته روي برگ هاي پسته
Chemical characterization and antioxidant activity of Froriepia subpinnata and Eryngium campestre from Iran
تاثيز محلول هاي غذايي بز كميت و كيفيت اسانس گونه هاي مختلف نعناع
تأثير روش هاي مختلف خشك كردن بر مشتقات كافئيك اسيد گياه داروئي سرخارگل
ارزيابي فعاليت ضد قارچي چندعصاره مختلف گياهي عليه قارچ Fusarium graminearum
بررسي اثرات ضد باكتريايي چند عصاره گياهي در كنترل بيماري باكتريايي لكه نواري گندم

 بررسي اثرات ضد باكتريايي عصاره چندگياه بومي مازندران بر روي باكتري Rathyibacter tritici
بررسي تنوع ژنتيكي ارقام برنج با استفاده از نشانگرهاي ريزماهواره پيوسته با عملكرد دانه
بررسي اثر زغال فعال، نوع درپوش و نوع نمك بر باززايي رز Rosa. Beggeriana در شرايط ا ين ويترو
تعيين ميزان حداقل بازدارندگي (MIC) اسانس زنيان (Carum capticum) بر باكتري زانتوموناس كمپستريس
تأثير سولفات روي و اسيد هيوميك بر وزن خشك ريشه و غلظت فسفر و نيتروژن در ذرت
تأثير سولفات روي و اسيد هيوميك بر غلظت روي و آهن در ذرت
بررسي اثر سطوح مختلف اسيد هيوميك بر غلظت روي، آهن، مس و منگنز در ذرت
ارزيابي عملكرد و كارايي كشت مخلوط كنجد (.Sesamum indicum L) با لوبيا سفيد (.Phaseolus vulgaris L) در سطوح مختلف كود نيتروژن
بررسي مقايهس اي اثرات ضد ميكروبي و سميت سلولي ريشه و سرشاخه گل دار گياه آدمك از منطقه بروجن
بررسي اثر آنتي اكسيداني ريشه و سرشاخه هاي گل دار گياه آدمك
بررسي مقايسه اي تركيبات فرار ريشه و سرشاخه هاي گل دار گياه آدمك از منطقه بروجن
تعيين ه ويت فيلوژنتيكي و مقاومت آنتي بيوتيكي اشريشياكلي جدا شده از مدفوع گربه هاي خانگي سالم
بزرسي اثز ضدباكتزيايي اسانس گياه مشكك روي برخي از باكتزي هاي گرم مثبت و منفي
The Study on Yield Components of Chickpea Cultivars On Terminal Drought Stress
تأثير سطوح مختلف اسانس مرزه خوزستاني (Satureja Khuzistanica) بر برخي فراسنجه هاي بيوشيميايي خون جوجه هاي گوشتي تغذيه شده با جيره حاوي گندم
اثز حلال بر استخراج كل تركيبات فنولي موجود در زرشك
فناوري هاي نوين براي استخراج مواد مؤثره ي گياهي
بررسي اثرات هورمون هاي استروژن و اكسين بر جوانه زني بذور سورگوم رقم اسپيدفيد
مقايسه روش و ميزان كم آبياري بر صفات كمي و كيفي بابونه آلماني
بررسي تأثير تنش شوري بر جوانه زني و شاخص هاي آن در گياه دارويي مرزه Satureja hortensis
افزايش ساپونين ها و اسموليت هاي محلول در گياه دارويي اسفرزه Plantago psyllium تحت اثر تنش خشكي
بررسي خواص و برخي منابع حاوي آنتي اكسيدان ها
بررسي تنوع ژنتيكي و برخي صفات كمي در ژنوتيپ هاي گلرنگ
بررسي ارتباط ميزان قندهاي م حلول در آب با تنش سرما و برخي صفات ديگر در ژنوتيپ هاي جو تحت شرايط ديم
اهميت آنتي اكسيدان هاي گياهي و لزوم تحقيق و توسعه آنها
بررسي و شناسايي اجزاي اسانس گياه شاه پسند درختچه اي lantana camara. L از منطقه كاشان
اثر تجويز عصاره متانولي گياه خارمريم (Silybummarianum) بر يمزان گلوكز در رت هاي ديابتي نر نژاد Wistar
كاربردهاي كوركومين در صنايع غذايي و دارويي
شناسايي ژن چالكون سنتاز(CHS) در استبرق (Calotropis procera)
گياهان دارويي موثز در پيشگيري و درمان انواع سزطان
معرفي مهمترين گياهان دارويي قابل كشت در شرايط ديم و خشكي
تهييج كشت هاي سلولي براي افزايش توليد متابوليت هاي ثانويه
ارزيابي عملكرد وزن تر و خشك برگ گياه استويا (Stevia rebaudiana Bertoni) تحت تأثير تاريخ هاي مختلف نشاكاري و كودهاي شيميايي- بيولوژيك در شرايط اقليمي اهواز
اثر عصاره سنبل الطيب بر مخلوط سلول هاي مغزي موش صحرايي
بررسي حساسيت كنه تارتن دولكه اي (Tetranychus urticae Koch) به اسانس زيره سبز
ارزيابي ميزان آكاهي، اعتقاد، عملكرد و انگيزه استفاده از گياهان دارويي در مردم شهرزابل
اثرحشره كشي اسانس ميخك Syzygium aromaticum روي شپشه آرد Tribolium castaneum
بررسي اثر افزودن پودر دانه شنبليله (ضد ديابت) بر ويژگي هاي حسي و بافت نان بربري
مقايسه برخي تركيبات شيميايي اسانس سه ژنوتيپ (اصفهان، اهواز و شيراز) در گياه دارويي بابونه (.Matricaria recutita L) تحت سطوح مختلف تنش شوري NaCl
تأثير غلظت هاي مختلف تنظيم كننده هاي رشد بر ميزان تغييرات قند محلول و نامحلول بر جداكشت هاي ميخك Dianthus barbathus در شرايط كشت بافت
بررسي اثر عصاره هيدروالكلي گياه تلخه (Acroptilon repens) بر ميزان ليپوپروتئين هاي مضر خون در موش هاي صحرايي سالم و ديابتي
تأثير تنش آبي و سولفات روي بر برخي شاخص هاي كمي و كيفي گياه دارويي زيره سبز
تأثير تنش آبي و سالسيليك اسيد بر برخي شاخص هاي كمي و كيفي گياه دارويي زيره سبز
بررسي استفاده از ژل آلوئه ورا بر خصوصيات كيفي و عمر انبارماني ميوه ها
تعيين ميزان اثر آنتي باكتريال اسانس گياه ريحان در چين سوم بر روي باكتري استافيلوكوس اورئوس
بررسي مقايسه اي ادجوانت هاي آلومينيوم هيدروكسايد و روغني مونتانايد ISA 70 بر ميزان اثربخشي واكسن آنفلوانزاي طيور
اثرات استفاده از گياه آويشن در تغذيه طيور
بررسي القاي كالوس در گياه دارويي مريم گلي .Salvia officinalis L
بررسي اثر تنظيم كننده هاي رشد گياهي بر اندام زايي مستقيم گياه دارويي مريم گلي .Salvia officinalis L در شرايط كشت درون شيشه اي
تأثير نيترات كادميوم بر خصوصيات گياهچه ي تريتيكاله (Triticoseale Wittmack)
تأثير سولفات مس بر خصوصيات گياهچه ي تريتيكاله (Triticoseale Wittmack)
تأثير نيترات سرب بر خصوصيات گياهچه ي تريتيكاله (Triticoseale Wittmack)
تأثير فلزات سنگين بر محتواي پرولين تريتيكاله (Triticoseale Wittmack)
اثر استعمال برگي گلايسين بتائين بر تخفيف تىش شوري در مرحله رشد ريشي گياه سويا (.Glycine max L)
اندازه گيري فنل و فلاونوئيد كل و فعاليت آنتي اكسيداني برخي از كلون هاي مرزه رشينگري (Satureja rechingeri)
Comparison the Essential Oil Composition of Perovskia abrotonoides Karel. & Perovskia atriplicifolia Benth. in Iran
مروري بر اثرات فارماكولوژيكي برگ گردو در درمان ديابت از نظر طب سنتي و طب كلاسيك
بررسي خاصيت ضدباكتريايي رقت هاي مختلف اسانس گياه دارويي رزماري بر باكتري هاي گرم مثبت و گرم منفي
بررسي تاثير شرايط مختلف خشك كردن بر ميزان گاليك اسيد در برگ خشك شده گياه بادرنجبويه
بررسي خاصيت ضد ميكروبي عصاره اتانولي برگ گياه بادرنجبويه عليه باكتري استافيلوكوكوس اورئوس و استافيلوكوكوس اپيدرمايتيس
بررسي تأثير روش خشك بر بار ميكروبي برگ گياه دارويي بادرنجبويه
بررسي رويكرد مردم شهر نهاوند نسبت به گياهان دارويي
مروري بر گونه هاي جنس (Idris (Hym.: Platygasteridae, Scelioninae در ايران
اثر بيمارگري نماتودهاي Heterorhabditis bacteriophora و Steinernema feltia در كنترل كرم طوقه بر Agrotis segetum در آزمايشگاه
اثر تنشهاي محيطي غيرزنده بر گياهان و عوامل موثر در مقاومت به تنش ها
بررسي اثرات سالسيليك اسيد، بنزيل آدنين و نانوذرات نقره در پيش و پس از برداشت بر دوام عمر و خصوصيات آنزيمي گل هاي شاخه بريده ژربرا رقم Dun
جداسازي وغربال ريزوباكتري هاي توليد كننده سيدروفور بومي ايران
اثر آب مغناطيسي بر عملكرد و اجزاي عملكرد استويا Stevia rebaudiana Bertoni
اثر تنش شوري بر صفات مورفولوژيكي گياه استويا Stevia rebaudiana Bertoni
بررسي اثر تنش خشكي بر فاكتورهاي جوانه زني گياه دارويي گل مغربي (.Oenothera biennis L)
تركيبات تشكيل دهنده اسانس و خاصيت ضدميكروبي گياه دارويي كاكوتي
اثر سطوح مختلف شوري بر روي رنگيزه هاي فتوسنتزي دو ژنوتيپ همداني و اروپائي 11486 گياه داروئي رازيانه (.(Foeniculum vulgare Mill)
تاثير تنش خشكي بر برخي خصوصيات مورفولوژيكي گونه دارويي Salvia macrosiphon
بررسي اثر تنش شوري بر صفات گل و وزن بوته درژنوتيپ هاي برتر گياه دارويي بابونه (.Matricaria recutita L)
پيش بيني عملكرد لوبيا قرمز (.Phaseolus calcaratus L) تحت برهمكنش دزهاي علف كش ايمازاتاپير و تراكم هاي علف هرز اوپنبه (.Abutilon theophrasti Medic)
واكنش عملكرد و اجزاي عملكرد لوبيا قرمز (.Phaseolus calcaratus L) در رقابت همزمان با گاوپنبه (.Abutilon theophrasti Medic) تحت دزهاي علف كش ايمازاتاپير
ارزيابي ويژگي هاي بيوشيميايي و خواص آنتي اكسيداني تعدادي از ارقام انار (.Punica granatum L)
شناسايي ژن FLC در گياه خردل سياه (Brassica nigra)
اثر تنش شوري (NaCl) بر برخي تركيبات بيوشيميايي در ژنوتيپ هاي مختلف گياه دارويي بابونه
تبيين نقش فناوري نانودر كشاورزي ارگانيك در راستاي توسعه پايدار كشاورزي
معرفي وكاربردلوفا يا كدوي اسفنجي بعنوان گياهي صنعتي وداروئي در ايران
تاثير قارچ ميكوريزاي همزيست (Glomus mosseae) بر ويژگي هاي كمي و كيفي گل حناي گينه نو (Impatiens hawkeri) تحت تنش شوري
مطالعه مراحل تكوين بساك و دانه گرده در گياه تلخه (.Acreoptilon repens L)
ارزيابي تاثير دور آبياري، كودهاي نيتروژن و كود گاوي بر رشد و عملكرد ذرت
تأثير دور آبياري، كودهاي شيميايي (نيتروژن) و كود دامي (گاوي) بر خصوصيات دانه ذرت
ارزيابي عمر گلجاي و ويژگي هاي پس از برداشت گل هاي بريده نرگس تحت تأثير آسكوربيك اسيد و ساكارز
اثر ساليسيليك اسيد و ساكارز بر ويژگي هاي پس از برداشت گل هاي بريده نرگس
اثر ساليسيليك اسيد و ساكارز بر ويژگي هاي پس از برداشت گل هاي بريده نرگس
بررسي اثر نوع شخم و كود بر عملكرد و اجزاء عملكرد گياه ارزن در شهرستان خاتم
بررسي تأثير كود پتاسيم و نيتروژن بر ميزان پرولين و پروتئين دو رقم تجاري سيب زميني
ارزيابي دو رقم تجاري سيب زميني تحت تأثير كود پتاسيم و نيتروژن در شرايط اكولوژيك شهرستان بم
ارزيابي تأثير كود سبز و كود حيواني (گوسفندي) بر عملكرد و صفات مورفولوژيكي آفتابگردان
بررسي اثرات كود سبز و كود حيواني (گوسفندي) بر رشد و عملكرد آفتابگردان
تأثير كود نانوكلات آهن و ورمي كمپوست بر فنولوژي و عملكرد كمي دو رقم پياز
مطالعه كيف دو رقم پياز تحت تأثير كود نانوكلات آهن و ورمي كمپوست
بررسي تأثير كشت مخلوط بر عملكرد و خصوصيات مورفولوژيكي ذرت و باقلا
ارزيابي عملكرد در كشت مخلوط ذرت و باقلا و تأثير آ ن در جمعيت آفت كرم ساقه خوار در ذرت شرايط اقليمي بم
ارزيابي اثر كود شيميايي نيتروژن و ورمي كمپوست بر رشد و عملكرد سورگوم علوفه اي در منطقه بم
بررسي ارزيابي عملكرد در كشت مخلوط جو و ع دس و تأثير آن در جمعيت آفت شته سياه باقلا در شرايط اقليمي بم
بررسي خسارت زنجرك خرما در مرحله تخمريزي در سه مىطقه استان كرمان
اثر شدت كشاورزي بر برخي خصوصيات شيميايي خاك
مطالعه اثر ود ارگانيك مرغي سازگاري اكولوژيكي 5 رقم چمن در شرايط آب و هوايي بم
ارزيابي سازگاري اكولوژيكي (رشد و نمو) 5 رقم چمن تحت تأثير كود ارگانيك مرغي در شرايط آب و هوايي بم
بررسي تأثير كشت مخلوط بر عملكرد و صفات مورفولوژيكي جو و عذس
ارزيابي و معادله رگرسيوني خسارت زنجرك خرما
بررسي اثرات ترميمي عصاره گياه موسير (allium hirtifulim) بر بافت پانكراس رت هاي نر ديابتيك ناشي از تزريق استرپتوزوتوسين
بررسي اثر هيدروژن سولفيد بر تنش ناشي از اشعه UV-B در گياه گاوزبان اروپايي (.Borago officinalis L)
شناسايي ژن همساخت FLOWERING LOCUS T در گياه شاهي (.Lepidium sativum L)
بررسي اسيدهاي چرب گل گاوزبان (.Borago officinalis L) در دو گونه مختلف
تأثير دو نوع هورمون سيتوكنين بر روي سبزينگي و كشت بافت نمونه برگي اركيده فالائنوپسيس
كنترل آلودگي و سالم ماندن نمونه هاي اركيده (Phalaenopsis) در طي فرايند ضدعفوني
بررسي تأثير دور آبياري و سطوح مختلف كود شيميايي بر عملكرد و اجزاء عملكرد ماش
تأثير دور آبياري و سطوح مختلف كودهاي شيميايي بر عملكرد كمي و كيفي و كارايي مصرف نيتروژن و فسفر در ماش
بررسي تأثير كود ورمي كمپوست و كودنيتروژن و كودفسفر، بر رشد و عملكرد گياه دارويي بابونه آلماني Chamomille
بررسي ازدياد درون شيشه اي گياه به ليمو (Lippia citriodora)
اثر تقويتي اسانس گياه مرزنجوش (.Origanum vulgare L) بر اثر خواب آوري بنزدوديازپين ها و بررسي نقش گيرنده هاي حساس به فلومازنيل
فيتوتراپي سنتي، منتخبي از گياهان دارويي منطقه اليگودرز
اثر تقويتي اسانس گياه كاكوتي كوهي (Ziziphora clinopodioides Lam) بر اثر خواب آوري بنزدوديازپين ها و بررسي نقش گيرنده هاي حساس به فلومازنيل
بررسي تاثير انواع مالچ پلاستيكي و روش كشت بر عملكرد گوجه فرنگي
بررسي تأثير انواع مالچ پلاستيكي و روش كشت بر روند رشد گوجه فرنگي
بررسي عملكرد دانه و برخي صفات مرتبط با عملكرد ارقام گلرنگ در شرايط آب و هوايي قزوين
بررسي فيتوشيميايي گياه دارويي چاي كوهي .Stachys lavandulifolia Vahl در چهار رويشگاه نيشابور، مشهد، شاهرود و قوچان
بررسي مورفولوژيكي گياه دارويي چاي كوهي .Stachys lavandulifolia Vahl در چهار رويشگاه نيشابور، مشهد، شاهرود و قوچان
بررسي اثر ضد ويروسي عصاره آلوئه ورا بر ويروس هرپس سيمپلكس تيپ يك در كشت سلول
تأثيز سطوح مختلف شوري بز جوانه سني بذر دو ژنوتيپ گل شب بو .Matthiola incana L
بررسي اثرات ضد قارچي سه اسانس گياهي بر روي رشد دو قارچ خاكزاد در شراىط آزمايشگاه
تأثير كودهاي محرك رشد (PGPR) و آرايش كاشت بر عملكرد و اجزاء عملكرد برنج
جستجوي راهكارهايي جهت پيشگيري ازسرطان در منابع طب سنتي ايران
بررسي امكان جايگزيني كود شيميايي سوپرفسفات تريپل با استفاده از كودهاي بيولوژيك در كشت ماش
تأثير كود شيميايي سوپرفسفات تريپل و كودهاي بيولوژيك بر عملكرد و خصوصيات فنولوژيك ماش
كوه الوند ذخيره گاه گياهان دارويي
ارزيابي عملكرد بذر و اجزاء عملكرد در 36 ژنوتيپ فستوكا بلند در شرايط همدان بر اساس روش هاي تجزيه آماري چند متغيره
زيست سىجي آزمايشگاهي و محاسبه ي (LC(50 و (Bacillus thuringiensis LC(90 روي لاروسن دو كرم جوانه خوار (Archips rosanus (Lep: Tortricidae
فون شته هاي گياهان دارويي باغ گياهشناسي بوعلي سينا همدان
بررسي توزيع عمودي تخم هاي زمستانه پسيل زبان گنجشك (.Psyllopsis repens Log) روي شاخه هاي درخت ميزبان در استان همدان
تأثير مدييت تلفيقي علف هاي هرز در مزارع سير استان ه مدان
بررسي تأثير كىتزل علف هاي هرز بر خصوصيات كمي و كيفي عملكرد سير سفيد همدان

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید