دسترسی به مقالات دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری

 

http://www.callforpapers.ir/

دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری

مجموعه مقالات دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید . دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری  20 و 21 آبان 1393 توسط دانشكده كویرشناسی دانشگاه سمنان و با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در سمنان برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 389 عنوان مقاله تخصصی شامل 3251 صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری

بررسي رابطه ي بيابان زايي و پديده ي فرسايش بادي
ارزيابي شدت چرايي مختلف برتراكم پوشش مراتع خشك و نيمه خشك
تحليل رابطه پوشش گياهي با برخي خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك (مطالعه موردي مراتع بياباني دشت خوسف خراسان جنوبي)
ارزيابي وضعيت كنوني و استعداد طبيعي بيابان زايي در حوضه كاشان از منظر فرسايش آبي
بررسي تاثير روش كشت بر زنده ماني و استقرار گياه Suaeda fruticosa
تعيين محدوده مناطق بياباني استان اصفهان از منظر خاكشناسي


بررسي برخي از جنبههاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي پروژهي مناريد MENARID در سيستان
پايش طوفانهاي گرد و غبار با استفاده از فناوري سنجش از دوردر منطقه شرق و جنوب شرق ايران
بررسي مقدار فعاليت تپه هاي ماسه اي ارگ دامغان
مطالعه رژيم باد و تجزيه و تحليل بادهاي فرساينده جنوب دامغان
بررسي نحوه و ميزان گسترش تپه هاي ماسه اي ارگ دامغان
ارزيابي شاخص شوري منتج از داده هاي لندست 8 در شناسايي سطوح شور
بررسي اثر تغيير اقليم در دوره ي آتي تحت سناريوي هاي انتشار در حوضه ي آبخيز قرآن طالار
اثر عامل بارندگي و رطوبت خاك بر تغييرات پوشش تاجي در مراتع
بررسي نقش آب و پوشش گياهي در مطلوبيت زيستگاه كاراكال Caracal caracal schmitziMaschie 1812 در پارك ملي ايران
ارزيابي روند تغييرات پوشش اراضي با استفاده از GIS و RS مطالعه موردي: تالاب هامون
بررسي تغييرات كيفي آب چشمهها با استفاده از روشهاي ترسيمي (مطالعه موردي: دشت الشتر)
مفهوم لندفرم وطبقه بندي آن در علم ژئومورفولوژي (مطالعه موردي : ارگ دامغان در استان سمنان )
بررسي شاخصهاي خشكسالي هواشناسي و روند تغييرات بارش ايستگاه سينوپتيك سمنان طي نيم قرن اخير
سير تطور نگرش ها و ديدگاه ها در منشاء يابي لس ها
مطالعه تطبيقي چهار نمايه خشكسالي در ايستگاه هاي سينوپتيك هواشناسي خراسان رضوي
تاثيرگونههاي درختي دست كاشت بر تنوع زيستي پوشش علفي كف
تأثير تيمارهاي مختلف در شكستن خواب و جوانه زني بذر درخت اقاقيا(Robinia pseudoacacia)
كلنيزاسيون ميكوريزي و فعاليت اسيد فسفاتاز در ريزوسفر گونهي محلب Cerasus mahaleb(L.) Millتحت تاثير فصل (مطالعه موردي: رويشگاه چهارطاق اردل)
تاثير قارچهاي آربسكولار بر روي برخي ويژگيهاي مرفولوژيك نهالهاي محلب(Cerasus mahaleb (L.) Mill)
ارزيابي شاخص پالمر در بررسي خشكسالي استان سمنان
بررسي تجزيه حرارتي ضايعات درخت پسته براي تهيه سوختهاي زيستي
بررسي عوامل موثر بر كاهش مصرف آب خانگي در شهر سمنان
ارزيابي توانمنديهاي ژئوتوريستي لندفرمهاي شهرستان خلخال با استفاده از روش پرالونگ
بررسي خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك و تاثير آن برفرسايش پذيري خاك(مطالعه موردي: بخشي از حوزه جازموريان)
بررسي روند خشكسالي و تاثير آن بر منابع آب زيرزميني (مطالعه موردي: دشت كوهدشت)
بررسي تخريب و تجديد پوشش گياهي طي سال هاي 2000 و 2009 در منطقه سگزي اصفهان با استفاده از تصاوير ماهوارهاي
آشكارسازي تأثير نوسانات بارش ماههاي خشك سال در پيشبيني خشكسالي ايران برپايه شاخص دهكها
بررسي اثرات اقتصادي تغيير اقليم بر بخش كشاورزي( مطالعه موردي: سيستان)
بررسي و تحليل تغييرات اقليم بر مناطق خشك(مطالعه موردي: سيستان)
بررسي و تحليلي فرسايش بادي درمنطقه سيستان
بررسي و تحليل كشاورزي پايدار در مناطق خشك( مطالعه موردي: سيستان)
مروري بر مسائل اقتصادي‐ اجتماعي مناطق خشك و بياباني
تحليل ديدگاهها و الگوههاي نظري كاهش آسيب پذيري در برابر مخاطرات محيطي(خشكسالي)
تحليل شدت، مدت و بزرگي خشكسالي هواشناسي در دشت بم
نقد و بررسي تعاريف بيابان و بيابانزايي در راستاي ارائه تعريفي استاندارد
ارزيابي اثرات اقتصادي و اجتماعي تغيير روستا به شهر و تعارضات حاصل در نظام دامداري سنتي مطالعه موردي روستاي حسن آباد – سنندج
سازگاري كشاورزان با تغييراقليم با ارايه مدلهاي مطرح شده در سطح بينالمللي
پايش حركت ماسه هاي روان با استفاده از دادههاي سري زماني ماهواره اي در شهرستانهاي تايباد و باخرز
پتانسيل سنجي منابع بهينهي توسعه ژئوموفوتوريسم با استفاده ازGis(مطالعهي موردي،منطقه طبس سبزوار)
مقايسه و بررسي ارتباط شوري خاك و پوشش گياهي از طريق تصاوير ماهوارهاي سري زماني (منطقه مورد مطالعه: دشت نيشابور و عطائيه سبزوار)
تاثير زيست محيطي بيابان زايي بر حيات وحش هامون
تحليل كمي شدت و مدت خشكسالي ها و ترسالي هاي رشت توسط نمايه بارش مؤثر روزانه
پايش خشكسالي در پرباران ترين ايستگاه هاي كشوربا استفاده از نمايه استاندارد شده بارش و معيار بارندگي سالانه
نقش بادشكنها در افزايش عملكرد محصولات گياهي مناطق خشك و نيمه خشك
پايش كيفي آبهاي زيرزميني دشت مرزي دوستمحمد براي مصارف كشاورزي
تاثير هيدورپرايمينگ بر جوانهزني بذور گونههاي سوزنيبرگ كاج بروسيا و تهران
بررسي تغييرات شاخصهاي تنوع زيستي در طول گراديان ارتفاعي ( مطالعه موردي: كوه گنو، استان هرمزگان)
برنامه ريزي استراتژيك براي جاذبه هاي گردشگري و ارائه راهبردهايي براي توسعه آتي( مطالعه موردي: شهرستان جيرفت)
بررسي بازاريابي سبز به عنوان شيوه مناسب بازاريابي طبيعت گردي در استان تهران
بررسي عوامل موثر بر رضايت و بازگشت مجدد گردشگران ورزشي(مطالعه موردي: مسابقات كورس سواركاري تركمن صحرا)
تبيين عوامل موثر در ميزان رضايتمندي گردشگران خارجي (مورد مطالعه: تخت جمشيد)
تاثير هيدروژل A200بر بهبود توزيع و نگهداشت رطوبت درآبياري قطرهاي در دو بافت خاك
ارزيابي مقادير مختلف زئوليت آنزيميت بر پياز رطوبتي آبياري قطرهاي
ارزيابي تطبيقي 5 نمايه خشكسالي طي 50 سال اخير در شهرستان سبزوار
بررسي خطر خشكسالي در استان همدان با استفاده از شاخص بارش استانداردSPIو تجزيه خوشهاي
پايش خشكسالي حوضه كوير مركزي ايران با روشSPI
معرفي گياه شاهدانه براي استفاده در منظر مناطق خشك و نيمه خشك
تحليل پيامدهاي ناشي از تغييرات محيطي بر مورفولوژي ديرينه پهنههاي بادرفتي بخش غربي جلگه خوزستان
پايش هيدرولوژيكي دشت كاشان با كاربرد فناوري سنجش از دور(RS)
تاثير گنبد هاي نمكي بر روي كار بري اراضي(مطالعه موردي جنوب سمنان)
بررسي خشكساليهاي هواشناسي و هيدرولوژيكي و اثرات آن بر بخش كشاورزي در منطقه سيستان
اثرات خشكسالي بر وضعيت اقتصادي جوامع روستايي (مطالعه موردي: شهرستان هامون)
بررسي اثرات متقابل شهرنشيني و تغيير اقليم روي يكديگر
مدلهاي توزيع اندازه ذرات خاك و بررسي كارايي آنها
بررسي روند و ارتباط بين پديده انسو با پارامترهاي اقليمي در استان مازندران و گلستان
بررسي تاثير شدتهاي مختلف خشكسالي بركيفيت آب با استفاده از شاخص خشكسالي هيدرولوژيكيSDIو رگرسيون دو متغيره
تحليل آماري گرد و غبار استان خراسان رضوي در دوره زماني ( 2010-2004)
بررسي رشد رويشي، كيفيت بذر و بازده اسانس آويشن كوهي(Thymus kotschyanus)در رويشگاههاي استان سمنان
بررسي اثر هورمونهاي اكسيني بر كيفيت ريشهزايي قلمههاي آويشن كوهي(Thymus kotschyanus)با هدف توليد پايههاي يكسان(كلون) در استان سمنان
ارزيابي اثر روشهاي مختلف تكثير آويشن كوهي(T. kotschyanus) بومي استان سمنان، بر درصداستقرار و عملكرد كمي و كيفي گياه در شرايط زراعي
اندازهگيري هدر رفت خاك با استفاده از سوزنهاي فرسايشي و مقايسهي نتايج آن با مدلMPSIACدر حوزهي آبخيز هريجان دشمنزياري استان فارس
بررسي شرايط اقليم آسايش در جهت توسعه گردشگري ساحلي استان گيلان
تهيه نقشه مناطق بياباني بر اساس پارامترهاي زمين شناختي
پايش تغييرات سطح خاك، پوشش گياهي و آب در تالاب شادگان با استفاده از فن آوري سنجش از دور
بررسي وضعيت فرسايش خاك در استان سمنان
بررسي انواع آبياري در مناطق خشك در راستاي كشاورزي پايدار
مديريت جامع منابع آب در مناطق خشك و بياباني
استفاده از سنجش از دور در ارزيابي و آشكارسازي تغييرات پوششگياهي و شوريخاك: مطالعه موردي منطقه شكارممنوع مزايجان
برازش توزيع هاي آماري جريان هاي سيلابي در استان هاي خراسان رضوي و شمالي(مطالعه موردي 30 ايستگاه هيدرومتري)
پهنهبندي خشكسالي هيدرولوژيك با استفاده از روش ميانيابي معكوس فاصله(IDW)(مطالعه موردي حوضه آبريز همدان-بهار)
پيش بيني روند افت سطح آب زيرزميني در مناطق بياباني با استفاده از نرم افزارGMS(مطالعه موردي: جنوب دشت دامغان)
پيش بيني خشكسالي هاي استان لرستان طي دهه هاي آتي
ارزيابي فراواني پديده گرد و غبار دراستان هرمزگان
بررسي راهكارهاي مديريتي در حوزه گوجگي
بررسي خصوصيات هيدرولوژيكي و منابع آب حوزه گوجگي
بررسي وضعيت پوشش گياهي و احياء حوزه آبخيز گوجگي
بررسي تغيير اقليم و اثر آن بر روي نياز آبي سويا مطالعه موردي (بابلسر استان مازندران)
ارزيابي اثرات زيست محيطي و ارائه تمهيدات مديريتي شهرك صنعتي كوير ورزنه اصفهان
اهميت توسعه صنعت گياهان دارويي در استان سمنان
تاثير پيش تيمار بذر بر افزايش تحمل استبرق به سرما در مرحله جوانه زني
بررسي و تعيين تناسب اراضي براي محصول گندم در منطقه فشند با استفاده ازسامانه اطلاعات جغرافياي به منظور حفاظت خاك
بررسي كارايي روش هاي زمين آمار جهت پهنه بندي شوري آب زيرزميني (مطالعه موردي: استان فارس)
تخمين ميزان فرسايش و رسوب با مدل تجربيEPMبه كمك نرمافزارArcGIS (مطالعهي موردي: حوزهي آبخيز قوريچاي)
پهنهبندي رقومي افق ساليك در منطقه خشك اردكان با استفاده از رگرسيون لوجستيك
بررسي شاخص تنوع خاكها در واحدهاي ژئومورفولوژي در مناطق بياباني اردكان
بررسي تكامل خاك و گروههاي خاك مرتبط با پوشش گياهي تالاب گاوخوني
تأثير عصاره درختچه گز بر درمان سالك
بررسي پتانسيلهاي گردشگري در مناطق بياباني و كويري ايران با هدف كمك به توسعه پايدار(مطالعه موردي: ورزنه، استان اصفهان)
بررسي اثرات تغيير اقليم بر خشكسالي منطقه سيستان
بررسي و تحليل تغيير اقليم بر درياچه هامون
ارزيابي تغييرات آينده پارامترهاي اقليمي با استفاده از ريزمقياس نمايي خروجي مدلMPEH5در حوزه آبخيز گرگانرود
بررسي اثر شاخصهاي اقليميدر شرايط تغيير اقليم با كاربرد مدل GFDL21 (حوزه آبخيز گرگانرود– استان گلستان)
پروژه تغذيه مصنوعي، راهكار مناسب جهت بهبود و توسعه منابع آب (مطالعه موردي: سرآبرود گرمسار)
نقش پوستههاي زيستي بر بهبود خصوصيات خاك و ترسيب كربن
بررسي اثر برخي خصوصيات خاك بر پايداري خاكدانههاي خاك در يك سيستم آگروفارستري (مطالعه موردي: شمال شهرستان آققلا-استان گلستان)
بحران خشكسالي و راهكارهاي مقابله با اثرات آن در اراضي كشاورزي شهركدكن
مفهوم تاب آوري و ارتباط آن با مديريت پايدار سرزمين
پايش و پهنهبندي خشكسالي منطقه شمال غرب ايران در محيطGIS
تحليل مقدماتي سري هاي زماني دماي هواي شهرسبزوار
پهنهبندي اقليمي با استفاده از روشهاي آماري چند متغيره (مطالعه موردي استانهاي يزد و كرمان)
بررسي تغييرات پوشش گياهي و تاثير آن بر فرسايش بادي در مناطق خشك (مطالعه موردي شمال سيستان)
برآورد برخي از اثرات اقتصادي فرسايش بادي بر شمال سيستان(مطالعه مورد، كانون فرسايش بادي شندك)
بررسي تغييرات مكاني و زماني كيفيت آب زيرزميني دشت شهربابك كرمان
ايجاد كمربند سبز در قالب كشاورزي شورزيست در اراضي جنوبي و غربي درياچه اروميه
تحليل فضايي گرد و غبار در استان خوزستان
رويكردي نوين به مطالعه خشكسالي كشاورزي (مطالعه موردي استان فارس )
ارزيابي وضعيت فرسايش بادي در اراضي كشاورزي جنوب نيشابور
بررسي همديدي سامانههاي واچرخندي و ارتباط آن با خشكسالي هاي استان فارس
ارزيابي تبخير تعرق پتانسيل در استان خراسان جنوبي
شناسايي نواحي بارشي استان سيستان و بلوچستان
الگوهاي همديدي منجر به بارش فرين در شهرستان سمنان مطالعه موردي: بارش 27 مارس 1994
كاربرد شاخص خشكسالي در شناسايي لندفرم هاي ژئومورفولوژيكي مناطق بياباني
بررسي پتانسيل بيابانزايي با استفاده از مدل اريفر و ارزيابي آن با استفاده ازشاخص پوشش گياهي درمناطقخشك و بياباني
شناسايي و تفكيك رخساره هاي ژئومورفولوژي درمناطق خشك و بياباني
مطالعه ارتباط پوشش گياهي با عوامل محيطي مراتع مناطق خشك و بياباني (مطالعه موردي: حوزه آبخيز فورگ درميان، بيرجند)
تغيير اقليم و روند بيابانزائي منطقه درونه شهرستان بردسكن
ارزيابي تاثير مالچهاي گياهي و پليمري بر برخي خصوصيات خاك
بررسي پوشش گياهي پاياي ريگ همت آباد، تنها رويشگاه گونهCalligonum eriopodumدر ايران
مروري بر تاثير تغييرات اقليمي بر رشد گونه هاي درختي
بررسي رابطه خشكسالي با توفانهاي گردوغبار (مطالعه موردي: استان تهران)
تعيين فصل غالب وزش بادهاي فرساينده با استفاده از گلباد، گلطوفان و گلماسه( مطالعه موردي : شهرستان دامغان)
تعيين جهت بادهاي فرساينده با استفاده از ترسيم گلباد و گل طوفان (مطالعه موردي: شهرستان دامغان)
بررسي منشاء، علل و عوامل ريزگردها و اثرات آن بر گياهان
بررسي سازگاريهاي گياه اشنان در برابر پديده تغيير اقليم
پهنه بندي مناطق مستعد بيابانزايي در كشور به روشICCD با استفاده ازGIS
بررسي تغييرات پوشش گياهي با استفاده از سنجش از دور (مطالعه موردي : دشت يزد-اردكان)
بررسي و تحليل تغييرات اقليم بر كشاورزي سيستان
نقش پخش سيلاب در مهار فرسايش بادي مناطق بياباني كشور(مطالعه موردي دشت ابراهيم آباد مهريز -استان يزد)
بررسي ميزان توليد انرژي باد در استان كردستان
بررسي نقش پرستاري گونه Astragalus microcephalus Willdبر شاخصهاي پوشش گياهي درمراتع نيمهاستپي زاگرس مركزي
اثراث كپهكاري با گونه جاشير(Prangos ferulacea)بر شاخصهاي تنوع و غناي گونهاي پوشش گياهي اكوسيستمهاي مرتعي زاگرس مركزي
اهميت زيست محيطي جزءبندي فسفردر رسوبات رودخانهاي
بررسي عوامل مؤثر بر فرسايش خندقي در حوضه آبخيز كال آجي شهرستان كلاله
برآورد شدت فرسايش خاك و توليد رسوب به روشGIS و MPSIAC(مطالعه موردي: حوضه آبخيز قازانقايه- شهرستان كلاله)
پوشش جنگلي جوامع ارس و رابطه آن با سازندهاي زمين شناسي در كوهستان هزار مسجد (مطالعه موردي: سامان عرفي كاني مني، چراغ و تولاخه)
بهبود مطالعه منابع آب بوسيله نرم افزار
مطالعه منابع طبيعي ، محيط زيست، خشكسالي و بيابان
مديريت خاك ورزي براي كاهش تبخير و تعرق از سطح خاك در مناطق بياباني
اثر آبياري با فاضلاب بر خاك و رشد درختان انار در مناطق كويري سمنان
استفاده از اطلاعاتGIS, RS براي جلوگيري از بحران بيابان
بررسي خاصيت آللوپاتي در گياه يولاف
مطالعه خصوصيات درختان ارس و زرشك برگياهان در شهرستان سمنان (منطقه خطير كو)
بررسي فعاليت ميكروبي و خصوصيات متفاوت خاك درخت ارس در شهرستان سمنان (منطقه خطير كو)
محاسبه بيومس كربنMBCوزن مخصوص حقيقي و ارتباط آن ها با فرسايش خاك جنگل ارس و زرشك
ارزيابي و تهيه نقشه فرسايش بادي (مطالعه موردي سبزوار)
اثرات تغييرات اقليم بر حوزه آبخيز كارده مشهد
بررسي و تحليل مشكلات خشكسالي در مناطق خشك(مطالعه موردي: سيستان)
بررسي كارايي شاخصهاي خشكسالي مبتني بر تصاوير و دادههاي اقليمي (مطالعه موردي : حوزه مهارلو – بختگان)
مطالعه خشكسالي در حوزه آبخيز قره چاي و كرخه با استفاده از نمايه SPI
ارائه و ارزيابي شاخص جديدMRDIدر پايش خشكسالي – مطالعه موردي حوضه گرگانرود
بررسي تاثير غلظتهاي مختلف مس خاك بر ميزان تجمع عنصر روي در اندامهاي مختلف درختEucalyptus camadulensis
تاثير غلظتهاي مختلف عنصر سرب خاك بر ميزان تجمع عنصر كادميوم در اندامهاي مختلف درختEucalyptus camadulensis
اثر زهكشي در تخريب خاكهاي آلي در جنوب شهر شهركرد
تحليل سينوپتيكي فضايي خشكساليهاي استان سيستان و بلوچستان
بررسي ارتباط بين بعد فركتال توزيع اندازه ذرات و خصوصيات خاك
بررسي كارايي برازش مدلهاي مختلف نفوذ آب به خاك بر دادههاي رينگ مضاعف
بررسي مسائل اقتصادي در روستاهاي سراب قاميش، تازآباد، چهل گزي و دويسه استان كردستان
بررسي تاثير عوامل مختلف بر آبگريزي و رطوبت بحراني خاك هاي آبگريز
بررسي وجود خاك هاي آبگريز در ايران و تاثير خصوصيات خاك بر شدت آبگريزي خاك
ارزيابي كارآيي نرمافزارCropwat در نواحي نيمه خشك (مطالعه ي موردي: استان كردستان)
بررسي فنولوژي گونه مغير(Acacia oerfota)در رويشگاه هاي مختلف استان هرمزگان
كنشگران كليدي و قدرتهاي محلي در مديريت پايدار مراتع مناطق خشك (مطالعه موردي: مراتع گورمومنين؛ منطقه كلاته رودبار شهرستان دامغان)
تحليل سيستم اجتماعي و انسجام اجتماعي در مديريت پايدار مناطق خشك(منطقه مورد مطالعه: مرتع چنگي – منطقه كلاته رودبار دامغان)
نقش نانو ذرات در افزايش جوانه زني بذر و مقاومت گياهان در برابر تنشهاي خشكي و شوري
اثر تغذيه سيليكون بر تحمل به خشكي و شوري در گياهان
ارزيابي خشكسالي با روش شاخص استاندارد بارش و تاثيرات آن بر افت سطح آب زيرزميني محدوده مطالعاتي سمنان
پهنه بندي خطر بيابانزايي با استفاده از روش مدالوس در غرب استان گلستان
تعيين كيفيت آبهاي زيرزميني با استفاده از زمين آمار در غرب استان گلستان
پيشبيني خشكسالي با استفاده از نمايهPN به كمك مدل ANN(مطالعه موردي: حوزه آبريز مند استان فارس)
ارزيابي وضعيت فعلي بيابانزايي با استفاده از مدلICD در شهرستان آققلا
مديريت جامع منابع آب در مناطق خشك و بياباني
پيش بيني تغييرات دمايي در دوره هاي آتي با استفاده از دو سناريويB2 و A 2مدلHadCM3(مطالعه موردي: شهربابك)
پيش بيني تغييرات بارش در دوره هاي آتي با استفاده از دو سناريويB2 و A 2مدلHadCM3(مطالعه موردي: شهربابك)
پايش خشكسالي هيدرولوژيكي (تغييرات سطح آب زيرزميني) در حوضه آبريز تالار
بررسي تأثير خشكسالي بر آبهاي زيرزميني در شهرستان ممسني
بررسي روند تغييرات پارامترهاي دمايي در دو نمونه اقليمي ايران طي دوره 2008-1951
تجزيه و تحليل روند تعداد روزهاي همراه با گرد و غبار در دوره آماري 2005-1365 در ايران بااستفاده از آزمون هاي آماري ناپارامتري من -كندال
بررسي تغييرات پوشش گياهي و روند رو به بياباني دشت قره باغ شيراز
نقش تجمع اسموليت هاي سازگار و تنظيم اسمزي در تحمل خشكي در گياه قره داغ (NitrariaschoberiL.)
بررسي زيست آزمون مواد خاكي حاصل از فعاليت خرخاكي بر جوانه زني و رشد جو( Hordeum)و آگروپيرون(Elymus pertenuis)در يك منطقه بياباني
سازگاري برخي گونه هاي درختي متداول براي جنگلكاري در مناطق خشك (مطالعه موردي: منطقه ده امام شمال شهرستان پاكدشت)
مطالعه رويش درختان شاخه زاد اكاليپتوس در شهر سمنان
مديريت بحران آب در مناطق خشك با مشاركت مردمي
سنجش و اندازه گيري ذرات گردغبار جاده هاي خاكي و كنترل آن با محلولSSR400
معرفي و شناسايي كوير ميقان اراك، تهديد هاي موجود و پيشنهاد هاي رفع آنها
عدم قطعيت درمطالعات ژئومورفولوژي و فرسايش
بررسي پتانسيل جذب كربن توسط گياهان مراتع جنوب شهر سمنان
مطالعه و تجزيه و تحليل باد در دوره شاخص آماري
بررسي وتعيين عوامل موثر در مهاجرت وتحليل روند مهاجرت در منطقه خشك اميرآبادجاجرم
بررسي عوامل تخريب برپوشش گياهي در اميرآباد جاجرم
بررسي حساسيت واحدهاي زمينشناسي نسبت به فرسايش بادي و نقش آن در تشديد بيابان زايي
تعيين بارندگي در سال هاي فاقد آماربا استفاده ازمدل شبكه عصبي
دستيابي به پايداري از طريق معرفي تناوب معيشت در مناطق خشك و نيمه خشك ايران
بررسي ارتباط بين تعداد روزهاي طوفاني و ميزان دبي ساليانه (مطالعه موردي: ايستگاههاي پايين دست سد زايندهرود)
مطالعه اكوتوريسم در منطقه بيابان لوت استان كرمان
ارزيابي سه طرح انجام شده بيابان زدايي در منطقه خوزستان با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي AHP
تعيين آستانهي عوامل مؤثر خاك بر تعميق آبكندها با استفاده از الگوريتمهاي خوشهبنديTwoStep و درخت تصميمCARTدر منطقهي دژكرد اقليد استان فارس
پهنهبندي خطر وقوع حركتهاي تودهاي با استفاده از مدل LHEF و تكنيكهاي GISدر حوزهي آبخيز تنگشول استان فارس
بررسي نقش عوامل زمين شناختي در شناسايي مناطق تغذيه آب زيرزميني به روشAHP(مطالعه موردي: شهرستان سمنان)
گزينه هاي نوين و برنامه هاي جايگزين در توسعه پايدار كشاورزي مناطق نيمه خشك
راهبردهاي مديريت پايدار منابع طبيعي در مناطق خشك و نيمه خشك
بررسي نقش مسائل اجتماعي و اقتصادي در توسعه بيابانزايي وارائه راهكارهاي مديريتي مقابله با آن(مطالعه موردي: مناطق بياباني درق و ايور)
تحليلي بر روشهاي احياء منابع آب در مناطق خشك و نيمه خشك ايران
بررسي معيارهاي تفكيك يخبندانهاي تابشي و فرارفتي در شاهرود
تأثير ويژگيهاي فيزيكي و شيميايي خاك بر شاخص توزيع اندازه ذرات
نقش سامانه هاي آبگير كوچك در افزايش رطوبت خاك در مناطق خشك
كاربرد سيستم هاي آبگير كوچك در ايجاد باغ مثمره در مناطق خشك
مروري بر استحصال آب باران جهت تامين آب در مناطق خشك
بررسي مواد شيميايي كنترل گرد و غبار و تثبيت خاك جادههاي خاكي
بررسي پتانسيل آب هاي شور و نامتعارف كوير در جهت توسعه صنايع معدني (كوير مركزي ايران منطقه خور و بيابانك واحد پتاس)
اكتشاف آب زيرزميني در منطقه كوهزر (استان سمنان) با استفاده از روش ژئوالكتريك
بررسي فلور ميكروبي درياچه نمك حاج علي قلي خان (مرحله مقدماتي)
بررسي نفوذ آب شور خليج فارس در آبخوان ساحلي دير-كنگان
مطالعه تغييرات مكاني شوري آبهاي زيرزميني با استفاده از زمين آمار(مطالعه موردي: دير-كنگان)
تعيين عرصههاي مناسب تغذيه مصنوعي براساس منطق بولين در حوزه آبخيز قلعه بيد خاش
كاربرد توابع سري فوريه در مطالعات اكوژئومورفولوژي مناطق خشك
تأثيرپذيري توليد رواناب از كاربرد پليآكريلآميد محلول در دو شدت و دوام بارندگي
بررسي اثر عمليات كپه كاري بر تراكم بانك بذر خاك
بررسي اثر گونه هاي شورپسند بر تغيرات هدايت الكتريكي و اسيديته خاك
استفاده ازروش هاي تصميم گيري چند شاخصه در مديريت و كنترل فرسايش بادي
گياه پالايي و ريشه پالايي آلاينده هاي خاك
بررسي تاثير عوامل اكولوژيكي بر استقرار و رشد پوشش گياهي مناطق خشك و نيمه خشك
ضرورت تثبيت شنهاي روان و عوامل موثر بر انتقال اين ذرات و راهكارهاي مقابله با آن
بررسي و تحليل تكنيكهاي آبياري در مناطق خشك و نيمه خشك
توليد نقشه يونهاي سديم، پتاسيم؛ …. منطقه بياباني با سنجندهASTER مطالعه موردي منطقه شمال اصفهان
برآورد ميزان فرسايش و رسوب با استفاده از مدلEPM مطالعه موردي: حوضههيشين، جيرفت،استان كرمان
بررسي صحت روش فاصلهاي نزديكترين فرد در مراتع منزلاب زاهدان
مديريت منابع آب شهري در شرايط نرمال براي مقابله با خشك سالي(مطالعه موردي:شهر بندرعباس)
تحليل سينوپتيكي آماري رخداد گرد و غبار در شهر اهواز
بررسي اقتصادي مناطق خشك وبياباني با رويكرد مراتع
اثر شيوههاي مختلف تخريب مراتع بر برخي از خصوصيات خاك در مراتع ييلاقي شهرستان كياسر استان مازندران
بررسي سطوح مختلف شوري بر برخي خصوصيات شيميايي خاك در حضور قارچ ميكوريزا درگياه ذرت
اكوتوريسم در استان سمنان، راهي به سوي توسعه پايدار
مديريت مناطق بياباني با اولويت امنيت غذايي
مكان يابي مناطق مناسب جهت پخش سيلاب با استفاده از سيستم پشتيبان تصميم گيري( DSS) در محيط (GIS) با تأكيد بر كنترل مناطق بياباني(مطالعه موردي:اريسمان بادرود)
تلفيق شاخص استاندارد بارش و مدل ارزيابي آب و خاك جهت تعيين و ارزيابي دوره هاي خشكي در مراتع
آناتومي و روند تكاملي مطالعات آسيب پذيري كشاورزان از تغييراقليم
بررسي خصوصيات فيزيكي و شيميايي و ردهبندي خاك بر اساس روش(SoilTaxonomy)(مطالعه موردي: بخشي از منطقه جازموريان)
تعيين وضعيت و توليد رسوب با استفاده از مدلIRIFR-E.A مطالعه موردي: بخشي از جازموريان
اثر تغيير اقليم بر پوشش گياهي استان سمنان
ارزيابي تغيير اقليم در راستاي مديريت بهينه آب
پتانسيل ژئوتوريسمي پديدارهاي نمكي گرمسار
انگشتنگاري، رويكردي نوين در منشأيابي رسوبات بادي (ريزگردها و تپه هاي ماسهاي)
شاخص هاي طيفي شناسايي تخريب سرزمين و بيابان زايي
حفاظت و استفاده از تنوع زيستي جهت كشاورزي پايدار در مناطق خشك
وضعيت اكوتوريسم در روستاهاي مناطق بياباني ايران
بررسي خشكسالي با شاخص SPI و مقايسه آن در مقياس سالانه و ماهانه در ايستگاه سينوپتيك مشهد
بررسي روند پارامترهاي اقليمي و تغييرات آنها در طول دوره آماري (مطالعه موردي: دشت كوهپايه- سگزي اصفهان)
بررسي تغييرات كيفيت آب زيرزميني با روشهاي زمين آماري مطالعه موردي: دشت كوهپايه – سگزي اصفهان
ارزيابي اهميت نسبي رخساره هاي ژئومرفولوژي در توليد رسوبات تپه هاي ما سه اي منطقه مارون- ملاثاني استان خوزستان
ارزيابي شدت و پهنه بندي خطر بيابانزايي با استفاده از مدلIRIFR در منطقه سيستان
برآورد ميزان شدت بيابانزايي در بخشي از بستر خشك دشت سيستان با استفاده از مدلIMDPA
مروري بر اثرات تغيير اقليم بر محيط و سازگاري با آن
كاربرد زئوليت در سطوح مختلف فسفر در زراعت مناطق خشك
بررسي رابطه پوشش گياهي وخصوصيات خاكشناسي منطقه زيركوه
بررسي رابطه توپوگرافي و ادافيكي با پوشش گياهي دشت شاهرخت
منشاءيابي و تحليل سينوپتيكي پديده گرد و غبارJune 1 2011 با استفاده از سنجش از دور وGIS
ارزيابي كيفي منابع آب حوضه كوير نمك استان اصفهان جهت آبياري باراني
بررسي رويكرد ها و روش هاي مطالعه تخريب جنگل
چالشهاي موجود در منابع طبيعي و رويكردهاي مديريتي اين چالشها
بررسي روشهاي اعتبار سنجي مدل هاي پيش بيني توزيع گونه گياهي (ارزيابي مدل پراكنش گونه كما با استفاده از مدل افزايشي تعميم يافته)
بررسي و ارائه پيشنهادات اصلاحي سيستم و سازه هاي كنترل و پخش سيلاب در راستاي افزايش بهره وري ايستگاههاي آبخوانداري جهت تغذيه سفره هاي زيرزميني
بررسي امكان استقرار بنه(Pistacia atlantica) به منظور احياء پوشش گياهي حوزه هاي آبخيز در مناطق خشك و نيمه خشك(مطالعه موردي در منطقه آهوان شهرستان سمنان)
بررسي و ارزيابي خصوصيات فيزيكو شيميايي و تنوع پوشش گياهي مهمترين شنزارهاي استان سمنان
بررسي تاثير خصوصيات فيزيكوشيميايي خاك بر پوشش گياهي حاشيه جنوبي كوير دامغان
ارزيابي بيوماس برگ و قطر مقابل سينه گونه پسته وحشيPistaciaatlantica به منظور بررسي اثرات خشكسالي و چراي دام (مطالعه موردي : تگ احمد شاهي، نهبندان)
بررسي اثرات افت سطح آب زيرزميني و نشست زمين در استان كرمان
معرفي گياه شور پسندTamarix gallicaبه عنوان كليدي براي زهكشي زيستي
مديريت بحران در مراتع بياباني از خطرات گرد و غبار
تعيين ميزان رسوبدهي با استفاده از روشGIS و MPSIAC حوزه هاروني در استان چهارمحال و بختياري
نقش گردشگري در مديريت پايدار مراتع ايران
اثر عوامل اقليمي و رطوبت خاك بر روند تغييرات پوشش گياهي در اكوسيستم بياباني منطقه جاجرم در خراسان شمالي
شناخت ويژگي هاي ژئوهيدروپدولوژي اراضي حاشيه پلاياي بجستان، راهبردي نو درمديريت كوير و احياء مناطق بياباني
پتانسيل يابي منابع آب سازند هاي سخت با استفاده از تحليل مكاني چشمه ها
رابطه پوشش جنگلي با سازندهاي زمين شناسي كوه هاي هزار مسجد (مطالعه موردي: سامان عرفي تيرگان)
بررسي پتانسيل آلودگي آبخوان دشت فديشه (نيشابور)، با استفاده از سامانه ي اطلاعات جغرافياييGis
معرفي ويژگيهاي آب و خاك در مناطق بياباني
پوشش گياهي و جنگلهاي خشك و نيمه خشك
آناليز خشكسالي هواشناسي با استفاده از شاخصZSI و SPIدر غرب كشور
بررسي تغييرات مكاني و زماني درياچه اروميه با استفاده ازداده هاي ماهوارهاي
مدل كاهش خطر بيابانزايي و اصلاح سرزمين مدل DESIRE
بررسي راه هاي كاهش آلودگي آبهاي نامتعارف براي استفاده درمناطق خشك ونيمه خشك
نقش تاغ در تغييرات اكولوژيك مناطق بياباني
اكو توريسم ( طبيعت گردي ) در مناطق خشك و بياباني
بررسي فصول اقليمي شهرستان بيرجند جهت مديريت مصرف انرژي با استفاده از روش آناليزخوشه اي
بررسي وضعيت خشكسالي طي 18 سال اخير در استان خراسان رضوي
ارزيابي پارامترهاي آب و هواي جهت احداث نيروگاه خورشيدي مطالعه موردي: استان سمنان
بررسي لكههاي خورشيدي و ارتباط آن با بارندگي هاي استان سمنان
مقايسه پايش خشكسالي با استفاده از شاخصهايDI و SPI مطالعه موردي: زيرحوضه ي رودك – لتيان
شناسايي پرندگان در معرض خطر انقراض تالاب پريشان و پايش طولاني مدت وضعيت آنها بااستفاده از شاخص هاي تنوع زيستي
مبارزه با تخريب زمين و بيابان زايي با تاكيد بر فعاليت هاي سه كشور فرانسه، چين و ايران
ترسيب كربن راه حلي براي دستيابي به محيط زيست پايدار
مقايسه ساختاري و عملكردي مرتعكاري با سه گونه كوخيا، پوتريوم و اروشيا در مراتع كجورنوشهر با استفاده از روش تجزيه و تحليل چشم انداز
بررسي ميزان تغييرات ريزگرد ها با استفاده از شاخص بارش استاندارد شده(SPI)(مطالعه موردي: استان اصفهان)
روند تغييرات ترسيب كربن در يك گراديان ارتفاعي در جنگلهاي صلاح الدين كلا (نوشهر)
مقدمه اي بر تأثير حقوق بين الملل در توسعه پايدار
ارزيابي خشكسالي بر اساس شاخص هاي مختلف و پهنه بندي بر اساس بهترين شاخص درمحيطGIS مطالعه موردي استان هرمزگان
نقش شرايط اقليمي و تخريب منابع آب زيرزميني بر گسترش بيابان در غرب استان تهران
بررسي اثر تنش خشكي و كاهش رطوبت بر رشد رويشي و عملكرد يونجه يكسالهM. Scutellata Mill
لزوم مديريت كمي و كيفي منابع آب در مناطق خشك و نيمه خشك به منظور توسعه پايدارمطالعه موردي : دشت زرند – استان مركزي
روند تغييرات كيفيت منابع آب زيرزميني و خطرات آن در مناطق خشك و نيمه خشك مطالعه موردي : دشت اراك
اثرات آتش سوزي بر اكوسيستم هاي جنگلي زاگرس (جمع بندي پژوهش هاي انجام شده)
بررسي روند بارندگي و تغييرات سطح آب زيرزميني در حوضه آبخيز بابلرود
مديريت آب كشاورزي در مناطق خشك با رويكرد آب مجازي از طريق تكنيك بهينهسازي ژنتيك (GA)
بررسي پايداري روغن قطران تهيه شده از دانه و هسته زيتون تلخ در سوخت ديزل
پوشش گياهي بياباني ناحيه صحاري- سندي در ايران
اقليم شناسي و روند خشكسالي در مناطق خشك
استفاده از قابليت هاي سيستم اطلاعات جغرافيايي در پهنه بندي آلودگي هواي شهري
توريسم ورزشي راهبردي در توسعه ورزش و سلامتي جامعه با تأكيد بر توريسم ورزشي تالاب گاوخوني
بررسي تاثير محيط كشت بر جوانه زني واستقرار گياه صنعتي استبر(Calotropis procera L.)
بررسي تاسيس شركتهاي تعاوني جهت بهره برداري از محصولات فرعي جنگل و مرتع وتاثير آن بركاهش تخريب از ديدگاه روستائيان( مطالعه موردي: بخش زرينآباد شهرستان دهلران )
بررسي وارزيابي شاخص هاي خشكسالي هواشناسي و پوشش گياهي
بررسي زندهماني گونههاي مختلف گياهي در تلههاي رسوبگير مراتع بياباني
طوفان گرد و غبار و اثرات آن بر سلامت افراد(مطالعه موردي: بيمارستان سرابله شهر ايلام)
محدوديت استفاده از آبياري قطرهاي در فضاي سبز (مطالعه موردي: باقرشهر)
كاربرد قنات ها در مراتع مناطق خشك و نيمه خشك (منطقه مورد مطالعه مراتع كاشان)
پايش تغييرات محيطي كوير دامغان با استفاده از دادههاي دورسنجي و سيستم اطلاعات جغرافيايي(2014- 1988)
اهميت و نقش آسباد ها در استفاده از انرژي باد در مناطق كويري (خراسان جنوبي)
مدلسازي اكولوژيكي رفتار بيابان (مطاله موردي: حوضه كوير حاج علي قلي)
جريان باد و آيروديناميك تپه هاي برخاني
ارزيابي كيفي تناسب اراضي براي محصول گندم ديم به روش پارامتريك و با استفاده ازGIS در بخشي از اراضي كوهين
ارزيابي خطر بيابانزايي منطقه فديشه نيشابور با استفاده از مدلMICD
ارزيابي ريسك بيابانزايي منطقه فديشه نيشابور
بررسي خشكي هيدرولوژيك با استفاده از سري زماني
بررسي شاخص شدت شرجي استان گيلان در راستاي توسعه گردشگري
بررسي خصوصيات فيزيولوژيكي پده، كبوده و هيبريد آنها در اراضي شور شهرستان گرمسار
بررسي فرسايش بادي و آثار ريزگردها بر منطقه سيستان
برآورد تبخير – تعرق گياه مرجع با استفاده از روش پنمن – مانتيث و پهنه بندي آن در استان فارس
معرفي روش آنتروپي حداكثر به عنوان ابزاري براي مدلسازي پيش بيني رويشگاه گونه هاي گياهي مناطق بياباني (مطالعه موردي:مراتع اشتهارد)
مطالعه تقويم زيستي، خصوصيات مرفولوژيكي و آت اكولوژي گونه در معرض خطر انقراض گون گچي در مراتع استان سمنان
بررسي تغييرات پوشش گياهي مراتع قشلاقي در مناطق قرق و خارج از قرق(مطالعه موردي:منطقه بيارجمند)
تهيه نقشه پراكنش گياهان دارويي بر مبناي آمايش جغرافياي طبيعي در استان آذربايجان شرقي
تعيين وزن معيار هاي محيطي مدلIMDPA با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي(ANN)
استفاده از كمپوست و ورمي كمپوست راهكاري براي كاهش فرسايش بادي در اراضي كشاورزي
مروري بر تكنيكهاي سنجش از دور مورد استفاده در شناسايي مناطق حساس به فرسايش بادي و طوفانهاي گرد و غبار
بررسي پتانسيل فرسايش بادي و رسوبدهي حاصل از آن با استفاده از مدلERIFR درمناطق بياباني(مطالعه موردي: منطقه درق استان خراسان شمالي)
ارزيابي دقت انواع روشهاي تجربي جهت تخمين تبخير و تعرق پتانسيل در مناطق خشك و كويري
پتانسيل سنجي توان انرژي باد در استان هرمزگان با استفاده از تابع رياضي ويبول
بررسي ويژگيهاي اكوژئومورفولوژيكي حاشيه غربي دشت لوت
اولويتبندي منابع آب شهري در شرايط خشك سالي با كاربرد مدلهاي تصميم گيري چند معياره (مطالعه موردي: شهر بندرعباس)
مقايسه سرعت آستانه فرسايش بادي در كاربريهاي مختلف اراضي مركزي سيستان
بررسي رابطه ميزان هدايت الكتريكي EC خاك و سرعت آستانه فرسايش بادي
تاثير برخي ويژگيهاي فيزيكي خاك بر قابليت توليد رواناب با استفاده از شبيهساز باران
بررسي اثر ديمكاري برتنوع و غناي گونه هاي گياهيشمال سمنان
اثر عمليات ذخيره نزولات بر ميزان ترسيب كربن در مراتع بياباني استان سمنان
چگونه امنيت را در مناطق بياباني برقرار نماييم؟
مديريت بهينه مانورها و عمليات نظامي در عرصه هاي طبيعي كشور
اكوتوريسم به عنوان ابزاري جهت حفاظت از تنوع زيستي
اقامتگاههاي سبز الگويي مناسب براي توسعه اكوتوريسم
تعيين اختلاف حجم نشانهگذاري و تجديدحجم درختان با استفاده از محاسبه ضريب تجديدحجم(مطالعه موردي بخش گرازبن جنگل خيرود)
واكاوي طوفانهاي گرد و غبار سال 2008 در جنوب و مركز ايران
بررسي پراكندگي فضايي و زماني ريزگردها در شمالغرب ايران با استفاده از تصاويرMODIS
بررسي عوامل موثر بر تشديد فرسايش بادي در استان سمنان
مطالعه ارتباط پوشش گياهي با عوامل محيطي مراتع مناطق خشك و بياباني (مطالعه موردي: حوزه آبخيز دهك نهبندان)
مقايسه تاثير كود هاي بيولوژيك و بيوچاربر برخي صفات فيزيولوژيك در زراعت لوبيا چشم بلبلي در مناطق خشك
تاثير بيوچار در همزيستي قارچ مايكوريزا در زراعت لوبيا چشم بلبلي در مناطق خشك
مطالعه ماكرومورفولوژي و ميكرومورفولوژي برخي خاكهاي بادرفتي منطقه شمال شرق اصفهان
اثرات چراي دام بر عرصه هاي جنگلي مناطق خشك و نيمه خشك
تأثير ايجاد پوششهاي گياهي در كاهش پيامدهاي تغييرات اقليمي
آشكار سازي تغيير اقليم با استفاده از مدل سازي روند بارش (مطالعه موردي: شهر شاهرود)
پايش و مدل سازي خشكسالي استان سمنان با استفاده از الگوهاي سري زماني
نقش فازهاي مثبت و منفيNAO بر رژيم و روند بارش و دماي نواحي شمال كوير مركزي ايران
شناسايي و تهيه تقويم اقليم گردشگري در مناطق كويري از بعد زماني و مكاني (مطالعه موردي: استان سمنان)
بررسي محدوديت ها و قابليت هاي مناطق بياباني و نيمه بياباني خراسان شمالي (با تاكيد برمنابع طبيعي تجديد شونده ، زمين شناسي وگردشگري)
بررسي ميزان ترسيب كربن در زيتوده گياهي ، قرق و تحت چرا (مطالعه موردي: پناهگاه حيات وحش مياندشت استان خراسان شمالي)
استفاده از انرژي هاي نو
مقايسه سرعت و درصد جوانه زني بين دو گونه
تعيين مورفولوژي و خصوصيات فيزيكي و شيميايي شنزارهاي منطقه پيوشك هرمزگان
اثرات تراكم و تنوع پوشش گياهي بر كيفيت خاك
نقش مالچ در كنترل فرسايش بادي
تأثير زمان و مديريتهاي مختلف بقاياي گياهي بر ميزان هدايت آبي اشباع خاك
ارزيابي تنوع گونهاي با استفاده از روشهاي ميداني
بررسي ويژگيهاي رويشي در گونههاي خشكي پسند، رطوبت پسند و شور پسند شهرستان قلعه گنج

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید