دسترسی به مقالات اولین کنفرانس ملی (نفت، گاز و پتروشیمی) در سیویلیکا

 

http://www.callforpapers.ir/

اولین کنفرانس ملی (نفت، گاز و پتروشیمی)

مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی (نفت، گاز و پتروشیمی) در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید . اولین کنفرانس ملی (نفت، گاز و پتروشیمی)  26 آذر 1393 توسط شركت پندار اندیش رهپو  و با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در شیراز برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 83 عنوان مقاله تخصصی شامل 974 صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در اولین کنفرانس ملی (نفت، گاز و پتروشیمی)

نقش گلايكول و مشتقات آن در نم زدايي و هيدرات زدايي از خطوط انتقال گاز
بررسي نقش عوامل شيميايي بازي در ازدياد برداشت از مخازن نفتي و پارامترهاي موثر بر آن
مطالعات امكان سنجي اصلاح ساختار پوشش هاي پلي يورتاني جهت كاربردبه عنوان عايق خطوط لوله نفت وگاز
بهينهسازي واحد دريافت سولفور با استفاده از تكنولوژي پينچ
سنتز نانوذرات مخلوط اكسيدهاي آهن IIومنگنزIII برپايه نانواكسيدآلومينيوم به روش همرسوبي
بررسي الكتروشيميايي اثر غلظت يون هاي خورنده بر مقاومت پوشش ضدخوردگي برپايه نانو ذرات پلي آنيلين
بهينه سازي هزينه در حفاري انحرافي از طريق انتخاب مناسب براي پايدار كننده ها
روش هاي ازدياد برداشت از مخازن نفتي


شبيه سازي و بدست آوردن شرايط بهينه براي فرآيند تبديل متانول به الفين سبك
ميانگين سرعت هاي انتقال حرارت اندازه گيري شده در دو محدوده ي دمايي مختلف براي انتقال مغناطيسي لايه ي آب عرضي از پايين حرارت داده شده
شناسايي و تجزيه و تحليل پيش نشانه ها در راكتور تهران و نقش آنها در جلوگيري از وقوع حوادث
طراحي سيستمي براي ازدياد برداشت عملكرد بالا در مخازن كربناته توسط تنظيم نمودن نمك آب دريا
كاربردهاي فناوري نانو در ازدياد برداشت از مخازن هيدروكربوري
بررسي پارامترهاي موثر در فرايند نمكزدايي از نفت نمكي مخزن گچساران
روش بيو تكنولوژ ي براي افزايش توليد نفت با استفاده از ازدياد برداشت ميكروبي
بررسي اثرات تزريق گل حفاري بر ارتعاشات رشته حفاري مايل داراي چسبش-لغزش در عمليات حفاري انحرافي
شبيه سازي پارامترهاي تاثيرگذار بر بهبود واكنش توليد گليكول
بررسي روش هاي مدلسازي سينتيك رشد كلوخه هاي آسفالتين در نفت خام
بررسي عملكرد نانو لوله هاي كربني بارگذاري شده با نانوذرات PtRuدرالكتروكاتاليست هاي پيل سوختي متانول
Use of microorganisms for enhancement of oil recovery
بررسي انتقال حرارت جابجايي اجباري جريان آرام نانوسيالات با مدل پراكندگي
پيش بيني ميزان نشست آسفالتين در نفت خام در دماي 180 درجه سانتي گراد به كمك الگوريتم ژنتيك
پيش بيني ميزان نشست آسفالتين در نفت خام در دماي 255 درجه سانتي گراد به كمك الگوريتم ژنتيك
توليد بيوديزل از چربي مرغ
بررسي آزمايشگاهي جلوگيري از تشكيل هيدرات گاز طبيعي با استفاده از مونواتيلن گلايكول
محاسبه آزمايشگاهي ظرفيت ذخيره سازي هيدرات گاز طبيعي كارخانه گاز و گاز مايع 1500 شركت بهره برداري آغاجاري
شبيه سازي توليد نفت از ماتريس حين مكانيزم ريزش ثقلي آزاد
Investigation of Deconvolution Method To Analysis of Real well tests
معرفي روش جديد كروماتوگرافي در اندازه گيري ترشوندگي و مقايسه ساير روش ها
بررسي خواص تراوايي و گزينشپذيريCH4 ،CO2 ،N 2 در غشاهاي نانوتركيبيپلي( 4-متيل- 1-پنتن) / نانو ذرات اكسيد آهنIII
نگاهي بر تاثيرفاكتورهاي ميكروبي دوره ايي و شيميايي بازي در ازدياد برداشت EOR ازمخازن هيدروكربني و پارامترهاي تاثير گذار برآن ها
بررسي وضعيت مخزن كنگان در ميدان گازي كيش از لحاظ چينه شناسي، خواص پتروفيزيكي وحجم سنگ مخزن در محل چاه كيش- 2
رابطه ميان مخازن نفت سنگين و روش هاي ازدياد برداشت حرارتي و غير حرارتي
تعيين ضريب بازيافت و حجم گاز و ميعانات گازي درجا و قابل استحصال به روش محاسباتي مونت كارلو در چاه كيش- 2، ميدان گازي كيش
اهميت استفاده از شيوه هاي ازدياد برداشت در مخان هيدروكربني و راهكار شركت نفت مناطق نفت خيز جنوب در حوضه خليج فارس
تعيين فشار، دما و سيال مخزن كنگان، چاه كيش – 2
تعيين شاخص مصرف انرژي ويژه در واحد آمونياك پتروشيمي پرديس و ارائه راهكاري نوين جهت بهينه سازي مصرف انرژي و كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي
شبيه سازيCFDجداكننده ي افقي گرانشي سه فازي نفت/آب/گاز
بررسي آزمايشگاهي شرايط ترموديناميكي تشكيل هيدرات گاز طبيعي
مدلسازي پايا و غيرهمدماي شبكه انتقال گاز با استفاده از روشهاي تحليلي و عددي و مقايسه نتايج مدل سازي سيستمهاي هوشمند شبكه عصبي مصنوعي و فازي
روش هاي بررسي سينتيك رسوب آسفالتين در نفت خام
Methods for measuring asphaltene deposition in flowing system
استفاده از محلول هاي امولسيوني در ازدياد برداشت نفت از مخازن هيدروكربوري
مدلسازي جذبCO2 با پتاسيم كربنات فعال شده با آرجنين توسط تماس دهنده غشايي
Development of an artificial neural network model to predict future oil production rates in a sandstone reservoir under gas injection
تأثير سيال شكاف وغربالگري آن با استفاده از نرم افزارهاي شبيه سازي عددي روي توليد و كارايي چاه هاي گازي
بررسي پارامترهاي تاثير گذار در تشكيل رسوب واكس وآسفالتين
تحليل عددي انتقال حرارت لوله هاي فين دار داخلي در راكتور فرآيند شكست حرارتي
تعيين خصوصيات تر شوندگي، سيال باقي مانده و خصوصيات كاني شناسي در مقياس منفذي با استفاده از تصاوير سه بعدي براي كمك به فرايند ازدياد برداشت
بررسي اثر پديده ضربه قوچ بر طراحي شير ايمني درون چاهي مورد استفاده در چاه هاي پرفشار
تحليل منحني عملكرد پكر دائمي در مجموعه رشته تكميلي درونچاهي با فشاركاري10000Psi
تخمين احتمال و ميزان نشت از يك آببند با استفاده از تئوري تماس
تعيين بازده و اثر تغيير دما بر ميزان دفع گاز دي اكسيد كربن در تماس دهنده غشايي الياف ميان تهي پلي اتر ايميد
تاثير ميدان مغناطيسي بر روي كشش سطحي نانوسيالFe3O4
تاثير ميدان مغناطيسي بر روي كشش سطحي نانوسيالAl2O3
تأثيركسر حجمي نانو ذرهFe3O4 بركشش سطحي آن درميدان مغناطيسي و دماي ثابت
تأثيركسرحجمي نانو ذرهAl2O3بركشش سطحي آن در ميدان مغناطيسي و دماي ثابت
شبيه سازي رفتار ديناميكي و طراحي كنترل كننده تطبيقي MRACبراي فرآيندDistillation Column
براي فرآيند برج تقطير اتانول– آب در حضور اغتشاشMRACطراحي و شبيه سازي كنترل كننده
بررسي اثر نوع سيال پايه و بنتونايت بر خواص رئولوژي و افت صافاب پليمرهاي پليآنيونيك سلولز PACونشاسته سيب زميني starchدرسيال حفاري پايه آبي
تأثير اقتصاد نفت بر بافت شهري و فرهنگ شهر آبادان
طراحي و ساخت فيلترهاي مناسب مورد استفاده در كارخانه قند
بررسي، مدل سازي و مقايسه روش هاي تزريق آب، پليمر، سورفكتانت و آلكالين
بررسي آزمايشگاهي تغيير ترشوندگي مخازن گاز ميعاني به منظور افزايش برداشت
روش هاي ازدياد برداشت از مخازن نفت
جذب دي اكسيد كربن با استفاده از غشاهاي فيبري ميان تهي پلي اتر ايميد توسط محلول منو اتانول آمين
دستهبندي و برآورد ذخاير هيدروكربوري
شبيه سازي فرآيند تزريق گاز تر درون يكي از مخازن گاز ميعاني ايران
بررسي و بهينه سازي روشهاي تعمير لوله هايGRPدر صنايع پتروشيمي
حضور ذرات نانومسي در دگرگون كردن سيال پايه ويژگي هاي كريستالي و فرايندهاي ذوب كردن و كاهش مقادير گرماي ويژه سيالات نانو در كل محدوده ي دمايي مطالعه شده
بررسي روش هاي توليد و پايداري نانوسيالات
بررسي هاي آزمايشگاهي تأثير ميدان مغناطيسي بر روي خواص فيزيكي و انتقال
مقايسه آزمايشگاهي ميزان تميزسازي فيلترات گل در دو عمليات جت اسيد و آب
بررسي خواص جداسازي گازهايN2 و 2 CO توسط غشا تركيبي پلي سولفون پلي وينيل پيروليدن PSF/PVP
رطوبت زدايي از گاز طبيعي با استفاده از غشا تركيبي پلي سولفون/پلي وينيل پروليدن تقويت شده با نانو ذرات ليتيم يرومايد
بررسي فني پارامترهاي موثر در جداسازي امولسيون آب نمك از نفت
بررسي كمي و كيفي نقش حرارت در فرايند هاي نمكزدايي نفت خام
واكنش باكتريهاي نفتخوار به تغييرات پارامترهاي فرايندي در پساب نفتي
پاسخ دماييSRBتحت تأثير تغييرات ناگهانيpHو درجه شوري در پساب نفتي
تخمين شرايط ترموديناميكي تشكيل هيدرات گاز طبيعي در مبدل هاي حرارتي كارخانه 1500NGL
بررسي آزمايشگاهي ظرفيت ذخيره سازي هيدرات گاز طبيعي حوزه كرنج،پارسي و دره ني
بررسي آزمايشگاهي جلوگيري از تشكيل هيدرات گاز طبيعي با استفاده از متانول
مديريت توليد از مخازن شكافدار، استراتژي اثر بخش در صيانت ازسرمايه هاي ملي كشور

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید