مشاهده مقالات همایش ملی مدیریت، فرهنگ و منابع سازمانی

 

http://www.callforpapers.ir/

همایش ملی مدیریت، فرهنگ و منابع سازمانی

مجموعه مقالات همایش ملی مدیریت، فرهنگ و منابع سازمانی در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید . همایش ملی مدیریت، فرهنگ و منابع سازمانی 20 آذر 1393 توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج  و با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در سنندج برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 85 عنوان مقاله تخصصی شامل 652 صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در همایش ملی مدیریت، فرهنگ و منابع سازمانی

بررسي تاثير فرهنگ اخلاقي مديران سازمان بر عملكدر كاركنان مطالعه موردي بان كشاورزي استان قم
A Survey on the Relationship betweenOrganizational cynicism with Social Loafing(Case Study: Tax Organization of Kurdestan province)
تاثير فرهنگ ملي بر فرهنگ سازماني با وجود متغير ميانجي تعهد سازماني
بررسي تاثير فرهنگ سازماني بر توعسه نوآوري استراتژيك مورد مطالعه (صنايع كوچك و متوسط استان كردستان)
بررسي رابطه بين سرمايه فرهنگ و بدبيني سازماني در شعب بانك كشاورزي استان كردستان
اراريه ره نگاشتي جهت كار بست مفهوم سازمان شايسته سالار در بخش دولتي


شناسايي فهرنگ سازماني بر اساس مدل دنيسون (مورد كاوي: مراكز آموزشي پزشكي استان كردستان)
واكاوي اثر ابعاد بازار محوري بر عملكرد شركت هاي بيمه شهر مشهد با استفاده ازرويكرد فهرنگي
تحليل مقطعي از اثرت وانمند سازي روانشناختي بر تعهد سازماني كاركنان شركت توزيع برق خراسان
حاكميت شركتي و سرمايه فكري
بررسي رابطه سرمايه فكري با معيارهاي منتخب عملكرد مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسيرابطه استراتژي هاي مديريت دانش و سرمايه هاي فكري در ايجاد مزيت رقابتي در بانك بيمه هاي شهر سنندج
ارائه چهارچوبي براي اولويت بندي شاخص هاي سرمايه فكري در دانشگاه آزاد اسلامي واحد خرم آباد با استفاده از (AHP)
تبيين رابطه بين سرمايه اجتماعي با كارآفريني سازماني در بين كاركنان ستادي اداره كل آ»وزش و پرورش استان تهران
بررسي رابطه آ»وزش كارآفرينانه و گرايش كارآفرينانه دانش ا»وختگان دانشگاه فني حرفه اي (مطالعه موردي استان كردستان)
بررسي ارتباط يادگيري محوري با نوآوري و عملكدر سازماني در شركت هاي كوچك و متوسط استان كردستان (مطالعه موردي: صنايع غذايي)
اثرات ادراك از عدالت سازماني بر تمايل به ترك خدمت (مطالعه موردي: كاركنان آموزش و پرورش ناحيه دو شهر تهران)
بررسي وضعيت تفكر كاركنان دانشگاه پيام نور مركز غرب استان تهران بر اساسم دل جامع تفكر استراتژيك
بررسي ارتباط بين دارايي هاي مديريت دانش بازاريابي با عملكرد سازماني در شركت هاي بيمه
بررسي ارتباط بين مديريت دانش بازاريابي و عملكرد بازاريابي در بيمه هاي خصوصي و دولتي (مورد مطالعه شهر سنندج)
رابطه فرهنگ سازمانيو بكارگيري مديريت دانش در مدارس دهوره متوسطه شهرستان سنندج
تحليل و تبيين اثر مديريت دانش برع ملكرد شركت هاي مستقر در حوزه معاونت صنايع كوچك شهرك صنعتي مشهد
بررسي ارتباط بين استراتژي هاي مديريت دانش و شكاف هاي مديريت دانش (مطالعه موردي شركت هاي ستادي آب و برق شهرستان سنندج()
بررسي رابطه بين دانش مشتري و ارتباط يكپارچه بازاريابي در بانك هاي تخصصي شهرستان سنندج
مديريت منابع انساني الكترونيك ساز و كارين وين در ايفاي وظايف مديريت منابع انساني
بررسي رابطه ابعاد مديريت دانش شخصي و فرهنگ سازماني كارآفرينانه در سازمان هاي دانش بنيان
بررسي تاثير رعايت اخلاق حرفه اي كاركنان بر استقرار مديريت دانش در هتل هاي شهرستان تبريز
بررسي عوامل موثر بر توانمند سازي منابع انساني دانش بنيان (مطالعه موردي: صنايع كوچك و متوسط استان كردستان)
بررسي و ارزيابي استراتژي هاي منابع انساني در شركت گاز (مورد مطالعه: استان كردستان)
بررسي رابطه ويژگي هاي شخصيتي و خود پنداره با عملكرد شغلي (دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي)
بررسي ارتباط بين مولفه هاي سازمان پاسخگوي سريع و وفاداري مشتريان شركت هاي بيمه (مطالعه موردي شركت هاي بيمه شهرستان سنندج)
حاكميت شركتي و مديريت عملكرد با استفاده از رويكرد حسابداري
بررسي رابطه بين وژگي هاي روابطك اري وع ملمكرد بانك هاي دولتي شهر سنندج
مديريت عملكرد و تاثير ن بر بهره وري نيروي انساين
بررسي تاثير هويت سازماني بر عملكدر شغلي (مورد مطالعه ادارات امور مالياتي استان كردستان)
بررسي عوامل موثر بر ترك خدمت نيروهاي متخصص از شركت نفت و گاز مسجد سليمان
بررسي رابطه انگيسه ي فرهنگي مديران بر سلامت سازماني سازمان هايتصدي گري اجتماعي دولتي شهرستان سنندج
چارچوب علمي تكامل فرهنگ درآمدي به رويكرد تكاملي تغييرات فرهنگي در سازمان ها
الگوهاي نوين فرهنگ سازماني
مديريت فرهنگ سازماني و تاثير آن بر افزايش بهره وري نيروي انساني با رويكرد اسلامي
نگاهي به كاربرد رويكردهاي نوين مديريت در منابع انساني و سازماني
بررسي ابعاد فرهنگ سازماني بر اساس مدل كويين و گارت (مورد كاوي: شركت توزيع نيروي برق استان كردستان)
رهبري معنوي، مفهومي نو در سازمان
بررسي رابطه فرهنگ سازماني و معنويت انساني
تحليل روابط بين فرهنگ سازماني با مديريت مشاركتي (مطالعه موردي معلمين مقطع ابتدايي شهرستان فامنين)
اهميت و نقش مديريت فرهنگ سازماني در پرورش و تغيير فرهنگ سازماني
بررسي رابطه بين سرمايه فكري و مزيت رقابتي با عملكرد نمايندگان بيمه شهرستان سنندج
گريزي بر سرمايه فكري
مفهوم شناسيو بررسي مديريت منابع انساني و سرمايه فكري به عنوان سرمايه اي ارزشمند و موثر در دادگستري كل استان كردستان
بررسي رابطه سرمايه فكري و كيفيت بهره وري شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
مديريت تغيير و تحول سازماني در آموزش و پرورش
اخلاق حرفه اي و نهادينه كردن آن در سازمان
نقش فرهنگ سازماني در تحول سازماني
رابطه بين توزيع دانش و كيفيت خدمات (مطالعه موردي: شركت توزيع برق استان كردستان)
موانع پياده سازي مديريت دانش در سازمان ها
بررسي ابعاد و شاخص هاي مديريت استعدادها در حوزه فرهنگي دانشگاه صنعتي شريف
مديريت دانش و تاثير آن در پيشبرد استراتژي توسعه منابع انساني توانمند در سازمان هاي دانش بنيان
ارزيابي و رتبه بندي عملكرد ادارات امور مالياتي شهرستان هاي استان كردستان با استفاد هاز تكنيك تجزيه و تحليل مولفه هاي اصلي و تحليل خوشه اي
بررسي مطالعه رابطه بين سرمايه اجتماعي و كارآفريني با مهارت ارتباطي مديران
نقش سرمايه هاي فكري در مديريت كسب و كار و حقوق مالكيت فكريد ر حمايت حقوقي ازت وليد و كار و سرمايه

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید