انتشار مقالات اولین همایش ملی پسته ایران در مرجع دانش

 

http://www.callforpapers.ir/

اولین همایش ملی پسته ایران

مجموعه مقالات اولین همایش ملی پسته ایران در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید . اولین همایش ملی پسته ایران 9 و 10 شهریور  1393 توسط پژوهشكده باغبانی دانشگاه شهید باهنر با همکاری موسسه تحقیقات پسته کشور  و با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در کرمان برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 85 عنوان مقاله تخصصی شامل 652 صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در اولین همایش ملی پسته ایران

مطالعه تاثير پلي آمين هاي آزاد برفعاليت آنسيم هاي آنتي اكسيدان دانهال هايتحت تنش شوري (Pistacia vera cv. Badami Zerand) پسته بادامي ريس زرند
بررسي اثر كائولين فرآوري شده بر روي خصوصيات رويشي و زايشي درختان پستهرقم اوحدي
بررسي اثرات محلول پاشي مواد غذايي بر جوانه هاي متورم زايشي و صفات كمي و كيفي ميوه در درخستان پسته رقم اوحدي
مقايسه وضعيت عناصر غذايي برگ درختان پربار و كم بار پسته رقم اكبري
نقش بور در رشد رويشي و زايشي درخت پسته
بررسي عوامل اقليمي مديريتي و محدوديت هاي منابع بر توليد پسته در ايران
راهكاري نوين براين گهداري پسته تازه


الگوي تغييرات برخي فاكتورهاي مغذي پسته احمد اقايي درم راحل مختلف برداشت
اثر تنش شوري بر هيبريدهاي پسته حاصل از گردهافشاني كنترل شده
مطالعه اثر تنش شوري و همبستگي بيه صفات در هيبريد طبيعي بنه باغي به عنوانپايه در درختان پسته
اثر محلولپاشي غلظتهاي مختلف روي و بر در هنگام تورم جوانهها بر عملكرد وكيفيت ميوه پسته
اثر كاربرد پاييزه كودهاي تجاري و مالچ پلاستيكي بر اجزاي عملكرد پسته درسا لهاي كم محصول و پر محصول
تاثير مصرف عصاره جلبك دريائي گونهAscophyllumnodosumبر افزايش كيفيت و كميت ميوه پسته
بررسي نقش برخي صفات كيفي در تعيين جنسيت پسته رقم بادامي ريس زرند درمرحله دانهالي
اثرگلايسينبتائين بر برخي پارامترهاي رويشي پسته رقم قزويني تحت شرايط تنششوري
اثر تنش خشكي بر روي خصوصيات رويشي دانهالهاي پسته رقم بادامي زرند
نقش هورمون بر اسينواستروئيد روي رشد و نمو زايشي پسته رقم كله قوچي
مقايسه فعاليت آنزيمي پوست نرم در پسته هاي سالم و داراي پارگي زودرس
مطالعه اثر محلول پاشي عناصر سيليسيم و پتاسيم بر رشد رويشي دانهالي پسته رقم بادامي ريز در شرايط تنش شوري
مطالعه اثر محلول پاشي عناصر سيليسيم و پتاسيم بر رشد رويشي دانهالي پسته رقم بادامي ريز
نقش آرژينين بر افزايش تشكيل ميوه پسته رقم اوحدي
مطالعه گردهافشاني تكميلي با استفاده از سوسپانسيون دانهگرده غنيشده با عناصربور و روي بر ويژگيهاي كمي و كيفي خشكميوه پسته رقم ,اوحدي،
بزرسي اثز تيمارهاي مختلف دمايي بز شاخص هاي جوانه سني بذر سه رقم پسته
گروه بندي و شناسايي شنوتيپ هاي برتر پسته با استفاده از تجسيه عاملي
ارزيابي اثرات جانبي چند حشره كش روي مرحله حساس زنبورپسيلافاگوس،Psyllaephaegus pistaciae، در شرايط آزمايشگاهي
مقايسه تاثير حشرهكشهاي مختلف روي لارو و شفيره زنبور پسيلوفاگوس،، Psyllaphaegus pistaciae در شرايط صحرايي
زيست شناسي و مناسب ترين زمان مبارزه با شب پره پوست خوار ميوه پسته
بررسي تاثير تركيبات گياهي و معدني روي پسيل معمولي پسته
تحليلي بر پژوهش سنجش بقاياي آفت كش ها در پسته
بزرسي بيولوژي آسمايشگاهي كفشدوسكOenopia conglobataروي رژيم هايغذايي متفاوت
بزرسي اثزات رژيم هاي غذايي در بهينه ساسي پزورشEphestia kuehniella جهت استفاده در توليد انبوهOenopia conglobate
اثز رژيم هاي غذايي مختلف بز پزورش بيذ آردEphestia kuehniella Zeller
ارزيابي اصول روش هاي مبارزه با آفت پسيل معمولي پسته
مطالعه جمعيت و شناسايي نسبي روتيفرهاي بخش سايه انذاز درختان پسته
جداسازي و شناسايي Cylindrocarpon spp. همراه با پوسيدگي ريشه و طوفه نهاله هاي پسته در ايران
كنترل گموز پسته با استفاده از آليت (فوزتيل آلمينيوم)
تاثيرTrichoderma koningii بر بيماري پژمردگي ورتيسيلومي درختان پسته در شرايط گلخانه
،Paecilomyces variotti بررسي شذت بيماريزاي جذايه هاي مختلفدر درختان پسته و تعييه دماي Nattrassia mangifera و Stemphylium sp.بهينه رشذ جذايه ها
بررسي تاثير باكتري هاي آنتاگونيست بر كنترل پوسيدگي طوقه و ريشه پسته
راهكاري عملي و كمهسينه در راستاي برداشت سالم و بهداشتي پسته و كاهشآلودگي به قارچهاي مولد زهرابه آفلاتوكسين
بر روي درختان پسته Phaeoacremonium بررسي بيماري زايي گونه هاي قارچ
مطالعه تغييرات جمعيت Aspergillus section Flavi در تبديل پوست سبز پسته به ورمي كمپوست
بررسي نوسانات جمعيت Aspergillus section Flavi در تبديل پوست سبز پسته به ورمي كمپوست
تاثير ميزان كودهاي ازته و فسفاته و دور آبياري بر ميزان آفلاتوكسين پسته
تاثير برخي فاكتورهاي محيطي بر ميزان آفلاتوكسين پسته
مديريت مبارزه با علف هاي هرز باغهاي پسته چترود كرمان
بررسي كارايي مبارزه غيرشيميايي در مديريت علف هاي هرز باغ هاي پسته
تأثير زئوليت و تنش آبي بر غلظت آهن و مس دو رقم پسته در شرايط گلخانه اي
ارزيابي گلخانه اي تاثير كاربرد زئوليت و تنش آبي بر تركيب شيميايي دو رقم پسته
بزرسي اثز دو روش محلول پاشي و مصزف خاكي عناصز ريزمغذي بزدرصدخنداني و عملكزد پسته در كزمان
بررسي اثرات كاربرد كمپوست زباله هاي شهري و عناصر كم مصرف برخصوصيات كيفي وعملكرد پسته در استان كرمان
بررسي تاثير سطوح مس بر برخي پارامترهاي رشدي گياه پسته در خاك هايآهكي رفسنجان
تاثير دور مختلف آبياري با فاضلاب تصفيه شذه بر عملكرد درخت پسته
بررسي پارامترهاي رويشي پسته تحت تاثير آبياري تشتكي با فاضلاب رقيق شده
اثر مس باقي مانده در برخي از خاك هاي آهكي رفسنجان بر پارامترهاي رشدينهال هاي پسته
بررسي تحول، رده بندي و خصوصيات فيزيكو- شيميايي خا كهاي يك رديف پستيو بلندي در پسته كاري هاي سيرجان، استان كرمان
مقايسه توانايي انحلال فسفر توسط باكتريهاي برتر سودوموناس فلوروسنت جداشده از ريسوسفر پسته و گندم
اثر نيتروژن و جيبرلين در شرايط شور بر برخي پارامترهاي فيزيولوژيكي پسته (رقم قزويني)
اثر زئوليت غني شده با كلسيم بر برخي پارامتر هاي رشدي پسته تحت تنش شوري
بررسي رشد و تغييرات توزيع ماده خشك در سه پايه پسته ميكوريسي تحت تنششوري
ارزيابي همبستگي بين مقدار رطوبت خاك و شاخص تنش آب گياه پسته در خاكسيلت لوم
پاسخ مورفولوشيكي نهال هاي پسته به منگنس باقي مانده در برخي از خاك هايآهكي رفسنجان
تاثير همزيستي ميكوريزي بر ميزان رنگيزههاي دانهالهاي پسته رقم قزويني تحتتنش كادميم
شناسايي نقاط قوت و ضعف توسعه مشاركت زنان در فرايند توليد محصول پستهشهرستان رفسنجان
راهبردهاي توسعه خدمات شركتهاي مشاوره فني و مهندسي كشاورزي استانكرمان در توليد محصول پسته
تاثير ضريب ريسكگريزي بر كارايي پستهكاران شهرستان رفسنجان
تاثير نهاده آب بر ريسك توليد پسته و نوسانات درآمدي پسته كاران شهرستانرفسنجان
بررسي علل نوسانات صادرات پسته در ايران؛ مقايسه بين استاني
بررسي عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضاي صادرات پسته ايران: رهيافت سيستم معادلات همزمان
بررسي تأثير نوسانات نرخ ارز بر قيمت صادراتي پسته ايران
بررسي كارايي سيستم هاي مختلف فرآوري پسته با استفاده از روش تحليل پوششيداده ها؛شهرستان رفسنجان
بررسي آميخته بازاريابي پايذاري (4c) محصول پسته با استفاده از فرايند تحليل شبك هاي (مطالعه موردي: صنعت پسته ايران)
بررسي درجه تمركز در بازار صادراتي پسته ايران
بررسي اثرات سرريس تغيير نرخ ارز بر صادرات پسته
مقايسه روند و ساختار صادرات پسته ايران و آمريكا (يك تفاوت استراتژيك)
بررسي ويژگيهاي رئولوژيكي و حسي مخلوط خمير پسته وخميرتخمه كدو
تعييه دما و زمان بهينه برشته كردن مغس پسته به منظور توليد خمير پسته
ارزيابي حسي كره پسته غني شده با پوست نرم رويي و پوست سوم پسته
تاثير آنتي اكسيدان طبيعي (رزماري + نعناع فلفلي) بر مدت زمان ماندگاريروغن پسته
رنگرزي نخ پشمي با برگ درخت پسته و بررسي اثر دندانه
كاربرد طيف سنجي مرئي- فروسرخ براي پيشگويي رطوبت و نيروي شكستمغزهاي پسته طي شرايط مختلف برشته كردن
بررسي مد لسازي روشهاي خشك كردن ارقام پسته ايران و تركيه
بررسي وضعيت توليد علم پسته در ايران و جهان
واكاوي عناصر اقليمي موثر در كاشت پسته در ايستگاههاي سيرجان و رفسنجان
تاثير تنش شوري، سرماي دير هنگام بهاره و پسيل معمولي پسته بر عملكرد پسته

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید