امکان دریافت مقالات اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست

 

http://www.callforpapers.ir/

اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست

مجموعه مقالات اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید . اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست 19 و 20 شهریور 1393 توسط  دانشگاه شهید باهنر کرمان  و با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در کرمان برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 284 عنوان مقاله تخصصی شامل 2086  صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در  اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست

بررسي روند تغييرات شوري در آبخوان مياندوآب
پايش و پهنه بندي وضعيت خشكسالي شهرستان كاشان با استفاده از نمايه استاندارد شده بارش SPI
پهنه بندي كشت گياهان روز بلند و روز كوتاه با تاكيد بر عوامل اقليمي با استفاده از GIS در استان همدان
مطالعه ارزيابي تناسب اراضي با استفاده از روش SYS مطالعه موردي:حوزه ي آبريز گلستان شيراز
تعيين حريم و بستر رودخانه به كمك مدل HEC-RAS(مطالعه موردي:رودخانه كر)
بررسي فلوستيكي و پراكنش گروه هاي گياهي در رابطه با برخي عوامل محيطي و خاكي در يكي از مراتع درمنه زار استان اصفهان
ارتقا و بهبود شاخص هاي زيست محيطي سطوح دست خورده و دامپ هاي منطقه مس سرچشمه با ايجاد پوشش گياهي پايدار
بررسي امكان توليد كود آلي ورمي كمپوست از زباله هاي آلي سطح شهر رفسنجان


بررسي عملكرد كارنده اصلاح شده كشت مستقيم در مقايسه با سامانه مرسوم به منظور كشت مستقيم گندم در بقاياي ذرت با مديريت آب
نقش اراضي تحت آيش بر سلامت اگرواكوسيستم ها و كشاورزي پايدار(مطالعه موردي:اگرواكوسيستم هاي منطقه بيرجند)
نقش تغيير كاربري اراضي كشاورزي بر سلامت اگرواكوسيستم ها(مطالعه موردي:اگرواكوسيستم هاي منطقه بيرجند)
بررسي محيط زيستي معادن در حال بهره براري كشور و راه رسيدن به توسعه پايدار
بررسي تاثير تغييرات كاربري اراضي بر ميزان فرسايش خاك و رواناب سطحي با استفاده از شبيه سازي بارش(مطالعه موردي:بند الماس استان اردبيل)
بررسي ميزان تجمع نيترات در قسمت خوراكي برخي از سبزيجات توليد شده در استان لرستان
بررسي تجمع فلز سنگين كادميم در كبد ماهي به روش ميكرو استخراج مايع_مايع هموژن از طريق شناورسازي
كاربرد آمايش سرزمين به منظور استعداد يابي اراضي با تاكيد بر خصوصيات خاك(مطالعه موردي:حوزه آبخيز زنجانرود و قره پشتلو)
اگروتوريسم تهديدي جدي براي امنيت غذايي در دنياي آينده
اثر دو روش كشت مكانيزه در مقايسه با كشت دست نشان در سه رقم لوبيا قرمز
ارزيابي و پهنه بندي آسايش گردشكري استان هرمزگان با استفاده از مدل TCI
تحليل پارامترهاي فيزيكي و الودگي آبهاي اطراف جزيره قشم
بررسي شوري و تخريب اراضي در بخشي از حوزه آبخيز منطقه مسيله قم
اثرات زيست محيطي فلز سنگيم مس بر گياهان
ارزيابي زيست محيطي طرح هاي هادي روستايي(شهرستان شيروان)
بررسي ذخيره پتاسيم خاك با استفاده از عصاره گير تيزاب سلطاني در دشت تربت جام
بررسي تاثير تاريخ و تراكم هاي مختلف كشت بر ويژگي زراعي و عملكرد سورگوم در منطقه ي گزير بندر لنگه
بررسي تاثير تاريخ و تراكم هاي مختلف كشت سورگوم علوفه اي بر جمعيت علف هاي هرز در منطقه ي گزير بندر لنگه
معرفي شاخص سطح ويژه حجمي به منظور مقايسه درختان اكاليپتوس و نارون از نظر قابليت جذب فيزيكي غبار
پاك سازي خاك هاي آلوده به فلزات سنگين با استفاده از گياهان سبز(گياه پالايي)
تخمين ميزان توليد خالص بيوماس BN و پتانسيل توليد Y براي محصول نخود در منطقه دشت جايدر شهرستان پلدختر لرستان
ارزيابي اقتصادي تناسب اراضي براي محصول ذرت در بخشي از منطقه دشت جايدر شهرستان پلدختر لرستان
ارزيابي توان اكولوژيكي كاربري پارك جنگلي با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافياييGIS در شهرستان دنا
بررسي شكل هاي مختلف پتاسيم در ارتباط با كاني رسي در برخي از خاك هاي انتخابي استان فارس
بررسي توزيع مكاني برخي فلزات سنگين حاصل از ريز ذرات گرد و غبار در همدان
رويكردهاي نوين در مديريت كوير و احياء اراضي بياباني ترويج بيابان زدايي
استفاده از فناوري نانو بر روند پايداري محصولات زراعي در مناطق خشك و نيمه خشك
تاثير سطوح مختلف اسيد هوميك و مدت زمان خوابانيدن بر هدايت هيدروليكي اشباع در دو خاك آهكي و اسيدي
تغييرات مكاني شوري،آهك و واكنش خاك با استفاده از تكنيك زمين آمار در محدوده دانشگاه زنجان
تاثير فسفر بر برخي پارامترهاي شيميايي يونجه تحت تنش آبي
كاهش حجم هوايي توده هاي تاغ با هدف تجديد سرسبزي و جوان سازي تاغكاري هاي حريم اراضي زراعي راهي به سوي كشاورزي پايدار در مناطق خشك و نيمه خشك
بررسي نقش معيار خاك در بيابانزايي دشت يزد اردكان با استفاده از مدلهاي پيش بيني تخريب خاك
مقايسه كارايي تصاوير ماهواره اي ASTERوETM در پيش بيني بافت خاك دشت يزد اردكان
اثر نانو ذرات نقره روي رشد و رنگيزه ها در گياه شاهي (LepidiumsativumL)
ايجاد سامانه پايش سوزاندن بقاياي گياهي در مزارع با بهره گيري از فناوري سنجش از دور
توليد گياهي نانو ذرات نقره توسط آلورا و زيتون
كنترل رواناب در سيستم هاي آبياري تحت فشار با خاك ورزي مخزني
برآورد مكاني پارامترهاي كيفي آب هاي زير زميني دشت سيستان با استفاده از روش هاي زمين آمار
ارزيابي شدت تخريب اراضي با استفاده از مدل IMPDA (مطالعه موردي:حوضه ي آبخيز تنگ بستانك)
استفاده از تناسب اراضي زراعي در ژن هاي ژئومورفولوژيكي جهت برنامه ريزي مكاني (حوضه شرق دامغان)
محاسبه حجم سيلاب با روش حل عددي هيدرو گراف واحد بي بعد SCS(مطالعه موردي:حوضه آبخيز تنگ بستانك)
كارايي روش تحليل سلسله مراتبي و تركيبي خطي وزني در شناسايي و پهنه_بندي مناطق سيل خيز(مطالعه موردي:حوضه آبخيز تنگ بستانك)
اثر كاربرد ورمي كمپوست بر تحرك و عصاره پذيري كادميم ومس در خاك
ارزيابي كارآيي مدل هاي EPM ،PSIAC و MPSIAC در برآورد فرسايش و رسوب در اقليم نيمه خشك
اثر مقابل مس و كادميوم بر ميزان روي خاك در يك خاك آهكي استان فارس
استفاده از تكنيك دور سنجي جهت تعيين درصد پوشش گياهي در مناطق خشك(مطالعه موردي:منطقه خرو طبس _يزد)
تعيين اولويت هاي حفاظتي و احيائي مراتع تخريب يافته با استفاده از ارزيابي چند معياره مكاني و مدل درختي مطالعه موردي:يوسف آباد طبس
استفاده از ريز جلبك ها جهت تصفيه پساب هاي صنعتي و كشاورزي و بكارگيري آنها به عنوان يك منبع انرژي تجديد شونده
تاثير منابع مختلف كودي بر عملكرد و اجزاي عملكرد گياه دارويي كتان روغني
تاثير منابع مختلف كودي بر صفات مورفولوژيك و كيفي كتان روغني
پهنه بندي كيفي آب زير زميني دشت سيرجان از نظر شرب
تهيه نقشه پهنه بندي آلودگي فلزات سرب و كادميم با استفاده از فناري زمين آمار(مطالعه موردي:بخشي از دشت سيرجان)
تاثير كمپوست زباله شهري و كودهاي حيواني بر جزءبندي روي و نيكل در خاك
اثر ورمي كمپوست و اسيدهاي آلي(سيتريك،ماليك و اگزاليك)بر تغيير شكل پتاسيم در برخي خاك هاي انتخابي استان فارس
اثر سيدروفور دسفرال بر جذب سطحي روي به وسيله ي كاني فلو گوپيت
اثر آهك بر قابليت جذب پتاسيم از كاني فلوگوپيت توسط يونجه در شرايط گلخانه اي
كارآيي مصرف نيتروژن گياهان زراعي
برآورد شاخص زيستي و كيفيت آب در مناطقي از استان چهارمحال و بختياري با استفاده از فنون حشرات و كنه هاي آبزي
بررسي قابليت كاربرد داده هاي رقومي ماهواره Quik bird براي تهيه ي نقشه پوشش گياهي و مقايسه آن با روش زميني در منطقه اطراف كارخانه ذوب مس خاتون آباد شهرستان شهر بابك
تعيين محل مناسب احداث سد رسوب گير معدن مس در آلو با استفاده از منطق فازي و روش تاپسيس
تاثير يكساله خاك ورزي حفاظتي و بقاياي گندم بر عملكرد ذرت
تاثير سطوح مختلف كودي بر شاخص هاي عملكرد گلرتگ تحت تنش خشكي
آموزش سياستگذاران و مديران سازو كاري براي نهادينه سازي توسعه پايدار و حفاظت از محيط زيست(با استفاده از اسناد و تجربه هاي بين المللي)
جداسازي و شناسايي باكتريهاي تجزيه كننده علف كش گلايفوسيت از خاك و تاثير منابع كربن بر رشد آنها
اثر ورمي كمپوست و ورمي واش بر غلظت مس و منگنز استخراج شده از خاك به وسيله عصاره گيرهاي EDTAو DTPA
بررسي ارتباط شكل هاي مختلف پتاسيم و كاني هاي رسي خاك هاي منطقه درودزن استان فارس
فراهمي عناصر كم مصرف در يك خاك سديمي زير تاثير نانو اكسيد آهن همراه با كمپوست گرانوله گوگردي
تاثير اكسيد روي نانو و معمولي و قارچ ميكوريزا آربسكولا بر رشد و عملكرد گياه لوبيا سبز Phaseolus vulgaris
اهميت انتخاب روش مناسب توليد مدل رقمي ارتفاعي از داده هاي توپوگرافي در استخراج عوامل موثر در تخريب اراضي
شبيه سازي ذخيره آب سبز و جريان آب سبز در حوزه آبخيز لردگان با استفاده از مدل SWAT
تاثير شدت هاي مختلف آتش سوزي بر آب گريزي خاك
استفاده از كلروفيل متر براي توصيه كود نيتروژنه به صورت سرك در محصول جو
مطالعه وضعيت كيفي اب با استفاده از شاخص كيفي آب كانادا مطالعه موردي:رودخانه تجن
كشت گياهان دارويي گامي در جهت توسعه كشاورزي پايدار در مناطق خشك و نيمه خشك
بررسي پيامد كاربرد كلات كننده ها و باردار كردن گياه با الكتريسيته بر فراواني و كاركرد ريز جانداران خاك پيرامون ريشه
مديريت منابع آب در گستره زمان و مكان با رويكرد زيست محيطي
بررسي نقش سازمان هاي مردم نهاد NGO در حفاظت از محيط زيست
ارزيابي كيفي تناسب اراضي دشت تبريز براي محصولات سيب زميني پياز گوجه فرنگي و لوبيا
منشا يابي عوامل تاثير گذار بر تالاب هورالعظيم در ايجاد ريز گرد در استان خوزستان
بررسي ميزان آلودگي سلنيوم و توزيع مكاني اين عنصر در بر برخي از اراضي مرتعي شهرستان سياهكل(استان گيلان)
بررسي رابطه PH وec خاك و جمعيت لاروسن دوم نماتود مركبات در باغات پرتقال منطقه شهداد استان كرمان
رابطه شوري خاك و تغييرات جمعيتي نماتود Pratylenchus sp. در فصول مختلف سال
بررسي عملكرد جاذب زيستي در حذف فلزات سنگين(كروم و كادميم)از فاضلاب صنعتي
مدل تخمين پتانسيل توليد حرارتي_تابشي گندم و سويا به روش مدل AEZ فائو در شرق گرگان استان گلستان
كشاورزي شهري:راهبرد تعديل اثرات نابودي اراضي كشاورزي(مطالعه موردي:شهر صفاشهر)
پراكنش زيست محيطي عنصر سرب در خاك هاي معدن مس سرچشمه
بررسي تنوع فنولوژيك گياه چند منظوره و روغني هوهوبا chinensis (LINK) Simmondsisa در استان كرمان
بررسي اثر معيار خاك در بيابانزايي با استفاده از روش مدالوس در محدوده تصفيه خانه شهر قم
تاثير سطوح مختلف كادميوم و اسيد ساليسيليك بر برخي صفات مورفولوژيك گياه دارويي ريحان
بررسي مقدار هدر رفت خاك و توليد رواناب در دو گياه زراعي جو و نخود با تراكم هاي مختلف كاشت در شرايط ديم
آموزش زيست محيطي شهروندان آغاز توسعه پايدار
نقش مديريت بقايا در افزايش عملكرد و توليد ارگانيك در باغ هاي مركبات
بررسي اثر همزيستي قارچ Glomusveriform و سطوح مختلف شوري بر برخي صفات فيزيولوژيك ذرت
بررسي تغييرات نيتروژن كل،كربن آلي و ذخاير آنها پس از رها سازي اراضي تحت كشت ديم در مناطق خشك و نيمه خشك كرسنك(استان چهار محال بختياري)
نقش آموزش هاي زيست محيطي در توسعه پايدار
بررسي سزيم پذيري و اثر متقابل آن با پتاسيم در دو گياه ذرت و سيب زميني
بررسي اثر توام و جداگانه كرم خاكي و قارچ ميكوريزا بر فراهمي فسفر مورد نياز ذرت
وزن دهي مدل مكان يابي سد باطله معدن مس در آلو با استفاده از تحليل سلسله مراتبي
مطالعه اثر ويژگي هاي خاك بر رفتار جذب سطحي علف كش متري بيوزين بوسيله مدل هاي جذب تعادلي
امكان سنجي كشت آبي گندم با استفاده از نرم افزار ALES
بررسي ميزان رسوب توليد شده به صورت معلق و جهشي در يك رخداد فرسايش بادي
بررسي روند تجزيه و ماندگاري علف كش متري بيوزين در مزرعه در شرايط سم_آبياري
اندازه گيري رطوبت خاك با استفاده از سنجش از دور
تاثير تغيير كاربري اراضي بر هدايت هيدروليكي اشباع پايداري خاكدانه ها و فرسايش پذيري خاك در منطقه لردگان
بررسي اثر شوري بر مقاومت برشي خاك و پارامترهاي آن
اثر اصلاح كننده هاي معدني نانو بر پارامترهاي فتوسنتزي و رشد گياه ذرت در يك خاك آلوده به عناصر سنگين
كنترل رواناب در مزرعه با ماشين شياربند و شيارهاي مسدود شده
اثر اصلاح كننده هاي آلي بر پارامترهاي فتوسنتزي و رشد گياه ذرت در يك خاك آلوده به عناصر سنگين
مقايسه سينتيك معدني شدن كربن آمينواسيدها و گلوكز در خاك
تاثير روش هاي مختلف خاك ورزي بر كربن آلي خاك پايداري خاكدانه ها و آب قابل استفاده گياه
تاثير شيرين كردن و انتقال آب خليج فارس بر محيط زيست خليج فارس
مدل سازي فرسايش پاشماني بخشي از حوزه آبخيز كارون شمالي با استفاده از رگرسيون فازي
اثر پليمر سوپر جاذب a200 و تنش شوري برخي خصوصيات فيزيولوژيكي گياه گندم
اثر قارچ ميكوريزا بر برخي خصوصيات مرفولوژيكي گياه گندم تحت تنش شوري
ارائه دو شاخص سنجش زيست محيطي جهت رسيدن به توسعه پايدار
پالايش زيستي فلزات سنگين حواشي معدن نمك دره رامسر
كاربرد زئوليت بر حاصلخيزي خاك در جهت كشاورزي پايدار
تاثير تخريب جنگل و تغيير كاربري اراضي بر برخي از خصوصيات فيزيكي خاك در حوضه توتكابن استان گيلان
پايش تغييرات مقادير فلزات سنگين فسفات و ازت در تالاب بين المللي انزلي
مدل سازي شاخص رشد گياه بادام كوهي با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
پيامد كاربرد كود دامي و نمناكي نخستين خاك بر آب شويي باكتري ايشريشيا كولي
پيامد آبياري با پساب تصفيه شده بر هدايت هيدروليكي اشباع و غير اشباع خاك فضاي سبز مجتمع فولاد مباركه اصفهان
تاثير شوري و قارچ ميكوريزايي ماسه آ بر كربوهيدرات محلول و رنگدانه هاي فتوسنتزي گياه كارلا
بررسي تجمع فلزات سنگين در گياه سيزاب آبي Veronica anagalis-aqutica L و توانايي آن براي استفاده در گياه پالايي
مقايسه توزيع عناصر سنگين سرب و كادميم در اطراف دو بزرگ راه در شيراز
بررسي خصوصيات فيزيكي شيميايي و مكانيكي در استعداد تخريب پذيري خاك هاي مارني خان زنيان در استان فارس
بررسي پتانسيل گياه پالايي فلز سنگين كادميوم در گياهان بومي رشد يافته در مناطق اطراف مجتمع مس سرچشمه
بررسي وضعيت سرب در اراضي با كاربري هاي مختلف در اطراف مجتمع مس سرچشمه
جذب سطحي كادميوم توسط بخش رس يك خاك آهكي
تاثير بازدارنده نيترات سازي دي سيانو دي آميد بر فرايند نيترات سازي در خاكهايي با بافت متفاوت
تاثير دو نوع بازدارنده نيترات سازي دي سيانو آميد و دي متيل پيرازول فسفات بر پتانسيل نيترات سازي در خاك هايي با بافت متفاوت
تحليل زماني تاثير پذيري كيفيت آب زير زميني از منابع فاضلاب و زهاب
پهنه بندي غلظت آرسنيك در خاك هاي اطراف مجتمع مس سرچشمه با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي(GIS) و زمين آمار
تاثير اگزاليك اسيد بر جذب سطحي كادميوم به وسيله ي بخش رس خاك آهكي
جذب زيستي سرب توسط پوسته ميوه پسته:سينتيك و جذب وابسته به PH
استفاده از سنجش از دور براي تعيين رشد طولي و عمقي فرسايش خندقي
ارائه مدل جهت پيش بيني شاخص هاي تنوع گونه اي در منطقه نيمه خشك(مطالعه موردي:شهرستان بافت)
اثر زمان نخستين آبياري بر انتقال و آبشويي علف كش ها در خاك
بررسي كيفيت آب آبياري بر عملكرد و اجزاء عملكرد پنبه
امكان سنجي استفاده مجدد از پساب تصفيه شده بر روي نفوذ پذيري خاك درختچه هاي پسته
بررسي فلزات سنگين در ريشه ساقه و محصول پسته آبياري شده با فاضلاب تصفيه شده شهري
بررسي فلزات سنگين در سبزيجات كشت شده در خاك آبياري شده با فاضلاب تصفيه شده
بررسي تاثير كودهاي آلي و معدني بر كلروفيل محتواي رطوبت نسبي و شاخص برداشت گلرنگ تحت تنش خشكي
بررسي خطر بالقوه ي زيست محيطي فلزات سنگين در گرد و غبار خيابان در شهر مسجد سليمان استان خوزستان
بررسي كيفي خاك باغ پسته تحت آبياري با فاضلاب تصفيه شده
اثر نانو كود آهن بر جذب آهن در زعفران
مديريت آب در نهالستانها(مطالعه موردي_توليد نهال بنه)
استفاده از تصميم گيري چند معياره در اوليت بندي گزينه هاي محل دفن مواد زائد جامد شهر اراك با هدف كنترل و كاهش آلودگيهاي خاك
بررسي توان بيش افزايي گياهچه هاي خاكشير براي پالايش گياهي محيط كشت هاي آلوده به كادميوم
بررسي توان بيش افزايي گياهچه هاي خاكشير براي پالايش گياهي محيط كشت هاي آلوده به سرب
ارزيابي عملكرد نانو ذرات دي اكسيد منگنز در حذف سرب با تعيين مقادير بهينه PH زمان تماس و بررسي سينتيك جذب
سنتز نانو رات دي اكسيد منگنز و بررسي ايزوترم جذب سرب از محلولهاي آبي و تعيين مقادير بهينه ميزان جاذب
بررسي عملكرد يك استخر نمك زداي خورشيدي با استفاده از نانو ذرات اكسيد روي
اثر تنش خشكي و اسيد ساليسيليك بر عملكرد كمي كيفي گياه دارويي اسفرزه Plantago Oveta )
تاثير تلقيح باكتري Bradyrhizobium Japonicum و كاربرد اوره بر گره بندي و عملكرد سه رقم سويا
تاثير سطوح كود شيميايي بر وضعيت اجزاي فسفر معدني در يك خاك آهكي
بررسي ميزان تاثير معيارهاي خاك و فرسايش بادي در بيابانزائي به كمك GIS
نقش زيست پالائي(گياه پالائي)در حذف آلاينده هاي خاك مطالعه موردي:ذرت در كرمان
پيش بيني حداقل دماي سطح خاك با استفاده از روش هاي رگرسيون خطي چند متغيره در اراضي خشك دشت سيستان
گرايش از كشاوورزي متداول (Intensive Agric.) به كشاورزي پايدار (Sustaniable Agric) راهكارهاي براي بهبود كيفي خاك ها در مناطق نيمه خشك ايران
اثر بيوچار تفاله پسته و لجن فاضلاب بر جذب روي بوسيله اسفناج
اثر شرايط آب و هوايي و گذشت زمان بر هدر رفت كربن بقاياي گياه يونجه
بررسي ارتباط متغيرهاي توپوگرافي با مشخصات كمي جنگل از طريق رگرسيون چند متغيره(مطالعه موردي:منطقه حفاظت شده باغ شادي هرات)
ارزيابي كيفي تناسب اراضي براي محصولات گندم جو پنبه و ذرت در دشت سروستان(استان فارس)
بررسي عمق آب زير زميني و كيفيت منابع آب دشت رفسنجان با استفاده از روش زمين آمار
بررسي تاثير مديريت تخليه رطوبتي خاك بر عملكرد محصول جو در شرايط آب و هوايي منطقه سيستان
تغغير رفتار ضرورتي در جهت كشاورزي و محيط زيست پايدار
روند بهبود برخي از صفات رويشي زيتون تلخ (Melia azedarach Linn.) با افزايش غلظت دي اكسيد كربن
بررسي اثر افزايش غلظت دي اكسيد كربن بر روي ميزان قندهاي محلول در چهار گونه درختي
تحليل روش هاي مختلف بازسازي پارامترهاي هواشناسي رطوبت و سرعت باد در اقليم معتدل مرطوب(مطالعه موردي:رشت)
افزايش نيازهاي اقليمي در تعيين ارزيابي كيفي تناسب اراضي گياه چغندر قند در منطقه شهركرد
چالش هاي استفاده از كودهاي شيميايي در دشت جيرفت
آنزيم گلوتاتين اس ترانسفراز به عنوان نشانگر زيستي آلودگي هيدروكربن هاي آروماتيك چند حلقه اي
تاثير غني سازي دي اكسيد كربن بر روي برخي از صفات مورفولوژيك در گونه برگ نو ( ligustrum vulgare L.)
نقش شرايط در خاك و تخمين ميزان شيرابه توليدي بر اساس مدل HELP مطالعه موردي:شهر اراك
بررسي خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك و تاثير ان بر فرسايش پذيري خاك (مطالعه موردي:بخشي از حوزه جازموريان)
تعيين وضعيت و توليد رسوب با استفاده از مدل RIFR-E.A مطالعه موردي:جازموريان
جداسازي باكتري هاي حل كننده فسفر از خاك هاي جنگلي كوه سپيدلار استان كهگيلويه و بوير احمد
مقايسه عناصر نيتروژن فسفر و پتاسيم در اندام هاي هوايي Lactucaorientalis در مراتع جنوبي بيرجند
تاثير گونه هاي گياهي Lactucaorientalis روي كربن آلي و وزن مخصوص ظاهري خاك مراتع جنوبي شهرستان بيرجند
برآورد ميزان فرسايش و رسوب با استفاده از مدل EPM (مطالعه موردي:حوضه هيشين جيرفت استان كرمان)
پيش بيني ميزان بارندگي دشت داراب از داده هاي اقليمي با استفاده از روش رگرسيون خطي چند متغيره
روند تغيير مراتع در ايران و فراتحليل عوامل تخريب مراتع
بررسي هاي مورفولوژيكي شش رقم گردو به تنش خشكي ناشي از پلي اتيلن گليكول در محيط درون شيشه اي
بررسي بهره برداري پايدار از منابع آب زير زميني رفسنجان:رهيافت پيش بيني مدل هاي سري زماني
فرآيندهاي طبيعي كاهش آرسنيك در خاك ها و آب هاي آلوده
امكان پذيري اسفاده از تصاوير ماهواره اي لندست 8 OLI در تعيين نوع كاربري و پوشش اراضي منطقه گلفرج جلفا
بررسي كارايي روش هاي حذف ماده آلي خاك به سه روش سوزاندن خشك آب اكسيژنه و سديم هيپوكلريت در خاك هاي خوزستان و تاثير آن ها بر روي ظرفيت تبادل كاتيوني
بررسي اثر سطوح مختلف نيترات بر جوانه زني بذر گياهان پونه و نعناع
مروري بر روش گياه معدني Phytomining در اقتصاد و محيط زيست معادن
تاثير استفاده از رس اصلاح شده بنتونيت در كاهش آبشويي علف كش 2,4-D
پايش كيفيت زه آب شبكه هاي به منظور حفاظت از منابع اب

 غلظت وتغييرات عناصركمياب Zn ، CU ، As و Pb درخاكرخ هاي توسعه يافته روي موادمادري آذرين متفاوت درشمال غرب ايران
بررسي غلظت و تغييرات عمقي موادآلي ازت وفسفردررسوبات رودخانه كارون دربازه شهراهواز
تاثيرپيش تيماربذربااسيدساليسيليك برخصوصيات جوانه زني گياه دارويي هميشه بهاردرشرايط تنش شوري
اثرات تنش خشكي وسويه هاي باكترري BradyrhizobiumJaponicumبرعملكرد وبرخي اجزاي عملكرد سويا
بررسي تاثير نسبتهاي مختلف نيترات به آمونيوم و تنش شوري بر عملكرد گياه دارويي اسفرزه
تاثيركودهاي شيميايي بيولوژيك وورمي كمپوست بربرخي خصوصيات رشدي گياه دارويي سياه دانه Nigella sativa L.
ارزيابي پتانسيل روشهاومحلولهاي مختلف درعصاره گيري هيدروكربن هاي نفتي ازيك خاك آلوده
بررسي تاثيرفيزيوگرافي برويژگيهاي فيزيكي شيميايي وژنتيكي خاك هاي منطقه اسكان عشايرنورآبادممسني به منظور بهره برداري مناسب ازاراضي
بررسي طرح هاي يكپارچه سازي اراضي زراعي باتاكيد بركشاورزي پايدار
فناوري هواكشت روشي جديد درتوليد محصولات گلخانه اي
سينتيك قابليت جذب روي افزوده شده به خاكهاي شديدا آهكي استان كهگيلويه وبويراحمد
معيارهاي انتخاب درختچه هاي زينتي جهت فضاهاي سبزشهري داراي آب شور
كاهص پارامتر EC در جريان آب دور ريز واحد يوتيليتي پالايشگاه گازبا استفاده از زئوليت جهت استفاده در كشاورزي مطالعه موردي پالايشگاه گاز ايلام
استفاده ازدرختچه انارشيطان Tecomella undulata به عنوان يك گونه چندمنظوره براي پايداري محيط زيست درمناطق خشك و نيمه خشك جنوب ايران
تاثيركرم هاي خاكي مختلف برپايداري خاكدانه ها وساختمان خاك
بررسي تاثيرموادآلي طبيعي ومصنوعي برپايداري خاكدانه هاي خاكهاي سبك بافت مناطق خشك و نيمه خشك
بررسي تاثير استفاده از اصلاح كنندههاي مصنوعي بر مقاومت فروروي خاك هاي مناطق خشك و نيمه خشك
تاثيراسيدهيوميك وكودحيواني برويژگيهاي رشدي دوواريته نخل پاكوتاه ايراني Nannorrhops ritchieana Griffith
مطالعات تناسب كيفي اراضي محصولات مهم زراعي وباغي منطقه شهداداستان كرمان
بررسي وضعيت خاك و ارزياتي تناسب اراضي بر روي محصولات مهم دشت بلوك فارياب منطقه كهنوج، استان كرمان
بررسي پتانسيل گياهان محدوده پساب فاضلاب شهري ياسوج براي گياه پالايي نيترات
تاثيركاربرد ورمي كمپوست برقابليت جذب فسفرورشدوعملكردگوجه فرنگي دريك خاك آهكي
اندازه گيري ومقايسه فرسايش آبي دراراضي جنگل تراشي شده و داراي پوشش جنگلي درمنطقه سراوان رشت
مقايسه اثردوگونه مرتعي برحاصلخيزي خاك درمنطقه جمال آبادمنجيل
بررسي كيفي آب رودخانه كارون ودز بااستفاده ازشاخص CWQI
جذب سرب ازمحلولهاي آبي بوسيله جاذب نانوكامپوزيت پليمر ـ رس
بررسي برخي خصوصيات فيزيكي، شيميايي و مورفولوژيكي خاكهاي حوضه ماشكيد شهرستان مهرستان
ويژگيهاي جذب سرب بوسيله سپيوليت طبيعي ايران
عوامل موثربردانش كشاورزي پايدارسيب زميني كاران شهرستان جيرفت
بررسي اثرمتقابل متيل جاسمونات و براسينواستروئيد با سيليس بربرخي پارامترهاي فيزيولوژيكي گياه سيب زميني Solanumtuberosum
بررسي ميزان تجزيه استونيتريل توسط سويه باكتريايي AC22جداشده ازفاضلاب شهري درمحل مسجدجامع كرمان
بررسي تاثيرسم كشاورزي فن پروپاترين برميزان تلفات و همچنين هورمون كورتيزول ماهي كپورمعمولي cyprinuscarpio
تعيين اثرگردوغباربرميزان پرولين دربرگ گياه برگ نو Laurus nobilis
بررسي عوامل موثر برپايداري كشت و دانش كشاورزي پايدار گوجه كاران شهرستان جيرفت
ارزيابي كيفي و كمي تناسب اراضي براي بادام زميني درمنطقه آستانه استان گيلان
بررسي رابطه بين غلظت سرب وكادميم وبرخي ازخصوصيات خاك ازطريق تجزيه به مولفه هاي اصلي درباغهاي پسته كبوترخان رفسنجان
رتبه بندي اهميت برخي از خصوصيات خاك در تفكيك واحدهاي اراضي ازطريق تجزيه به مولفه هاي اصلي در كبوترخان رفسنجان
مقايسه روشهاي پارامتريك درارزيابي كيفي تناسب اراضي منطقه تنگ شول سددرودزن براي كشت گندم و برنج
تاثيرماليات هاي غيرمستقيم زيست محيطي برپايداري منابع آب مطالعه موردي منابع آب استان كرمان
تهيه نقشه حاصلخيزي خاك با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي و تكنيك هاي زمين آمار و منطق فازي
بررسي شاخص شانون در استان سيستان و بلوچستان تحت شرايط اقليمي
تاثيرپيش تيماربذربااسيدساليسيليك برخصوصيات جوانه زني گل ميمون درشرايط تنش شوري
اثرنسبت كودفسفره به خاك برغلظت فسفردرنهالهاي پسته
اثربرخي جدايه هاي ميكوريز همزيست باگياهان بومي بررشد گياه ذرت درشرايط گلخانه
جداسازي وغربالگري باكتريهاي ريزوسفري مقاوم به برخي آفت كشها
تعيين پتانسيل تجزيه زيستي قارچ كش كلروتالونيل توسط برخي باكتريهاي ريزوسفري
معرفي يك مدل پيشنهادي براي پيش بيني منحني رطوبتي خاك براساس مدل ون گنوختن
مقايسه دوتركيب يوني برهم دماهاي جذب فسفردرخاك هاي منطقه بردسير
بررسي خصوصيات خاك هاي منطقه بردسير برجذب سطحي فسفر
جداسازي وشناسايي قارچهاي همراه بانكروز بافت چوب درگياه كلماتيس درايران
بررسي فلورقارچي همراه با زردي وسرخشكيدگي درختان گردودرمنطقه مس سرچشمه استان كرمان
بررسي جمعيت برخي ميكروفون هاي مهم خاك با توجه به نوع گياه، فصل و عمق نمونه برداري
بررسي تاثير درصد رطوبت و نوع ماده آلي بر جمعيت برخي از ميكروفونهاي مهم خاك
تاثير كاربرد ميكوريزا آربوسكولار و كودهاي آلي ورميكمپوست و هيوميك اسيد بر غلظت پتاسيم در برگ و غده سيب زميني در يك خاك غني از پتاسيم
تاثيرورمي كمپوست وزئوليت برجذب آهن وروي بوسيله گياه اسفناج Spinacia oleracea L. دريك خاك آهكي
شناخت ويژگيهاي ژئوهيدروپدولوژي اراضي حاشيه پلاياي بجستان راهبردي نو درمديريت كويرواحياء مناطق بياباني
اثرنسبتهاي مختلف نيترات به آمونيم وپليمرسوپرجاذب برعملكرد گياه دارويي شويدAnethum graveolens L.
بررسي ميزان آلودگي فلزسنگين سرب درخاك نواحي اطراف كارخانجات سيمان با استفاده ازشاخصهاي فاكتورآلودگي و زمين انباشت مطالعه موردي: كارخانه سيمان كرمان
تاثيرپتاسيم برمقاومت به شوري و برخي شاخصهاي رشد نهال پسته درفواصل آبياري مختلف
تاثيرپتاسيم برروابط آبي گياه و رشدنهال پسته درفواصل آبياري مختلف
ارزيابي پتانسيل عملكرد ژنوتيپ هاي بزرك تحت تأثير نيتروژن و روي
تأثير مديريت هاي مختلف بقاياي يونجه بر غلظت املاح محلول طي دو بازه زماني
تاثيركارخانه ذوب مس خاتون آبادبرتجمع عناصرمس وروي دركنگروحشي
ارزيابي زمين آماري آلودگي خاك به مس وروي درمجاورت كارخانه ذوب مس خاتون آباد
بررسي اثرتوزيع اندازه ذرات اوليه و ثانويه برغلظت رسوب ناشي ازشبيه سازي باران
بررسي اثر توزيع اندازه ذرات اوليه و ثانويه خاك بر شدت فرسايش بادي
بررسي تاثير كود لجن فاضلاب، كود شيميايي و مخلوط كود شيميايي + لجن فاضلاب بر پارامترهاي رشدي گندم در خاك شور و غير شور
مقايسهي ظرفيت تبادل كاتيوني و pH برخي خاكهاي منطقه ي كوهبنان تحت تأثير ماده آلي
بهره برداري پايدارازمعادن باتاكيد براحياء زيست بومهاي تخريب شده
بررسي رشد گياهان گرمسيري تحت تاثير اصلاح بافت خاك در مناطق نيمه خشك
بررسي تاثيرنيتراتها درطول پستي و بلندهاي منطقه بررشدكلزا
بررسي ارزيابي منابع اراضي جنوب دشت ارزوئيه بافت
اثرات خاكورزي نامطلوب به روش مرسوم بر روي خصوصيات فيزيكي خاك لومي رسي
ارزيابي اثر آبياري با فاضلاب تصفيه شده بر شوري خاك
بررسي تاثيرفعاليت انسان برخاك با استفاده ازعلم ميكرومورفولوژي خاك
بررسي پاسخ گياه گوجه فرنگي به منابع مختلف نيتروژني دركشت هيدروپونيك
كاربرد نرم افزارها دركنترل آلودگي صوتي محوطه اطراف كارخانه
ويژگيهاوكاربردهاي جلاي بيابان درمطالعات اقليم گذشته و سن يابي نسبي
بررسي اثرات كاربرد كمپوست زباله هاي شهري و عناصركم مصرف برخصوصيات كيفي و عملكرد پسته دراستان كرمان
درختچه توج پوششي مناسب براي اراضي كويري
بررسي امكان استفاده ازگياه جو براي گياه پالايي خاكهاي آلوده به كادميم
توسعه پايدار ركن اساسي حفاظت از محيط زيست
سهم فناوريهاي مرتبط با مديريت آب و خشكسالي در توسعه پايدار
سهم مديريت خاك درتوسعه پايدار

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید