دسترسی به مقالات اولین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران

 

http://www.callforpapers.ir/

اولین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران

مجموعه مقالات اولین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید .  اولین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران   26 و 27 شهریور 1393 توسط  دانشگاه سمنان و با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در سمنان برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 68 عنوان مقاله تخصصی شامل 827  صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در  اولین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران

نكات گم شده آمايش سرزمين
سرزمين پايدار
معرفي رويكرديج امع براي مديريت حوزه آبخيز از طريق تهيه و اجراي مشاركت مدارانه برنامه آمايش سرزمين (نمونه موردي، حوزه آبخيز حبله رود)
پارادايم انتقال آب بين حوضه اي در مناطق خشك و آمايش سرزمين
جايگاه پدافند غيرعامل در تدوين طرح هاي آمايش سرزمين در منطقه كوير مركزي ايران
دانشگاه و توسعه منطقه اي با تاكيد بر نقش آمايش سرزمين


بررسي الگوهاي متفاوت توسعه سناريو و ارزيابي تجربه اروپا دربرنامه ريزي آمايش سرزمين با تاكيد بر سناريو نويسي
جايگاه و نقش پدافند غير عامل در آمايش سرزمين (با رويكرد آمايش مناطق مرزي)
امنيت غذايي و بهره برداري از آب كشاورزي و نقش آن در آمايش سرزمين
آسيب شناسي برنامه هاي آمايش سرزمين در ايران
مروري بر نظام برنامه ريزي و آمايش سرزمين در آمريكا، مطالعه موردي ايالتكاليفرنيا
بررسي كاربرد اصول و ضوابط پدافند غيرعامل در مكانيابي مراكز بهداشتي درماني – شهر يزد
پهنه بندي خطر زلزله و نقش آن در مديريت شهري (مطالعه موردي شهر بجنورد)
بررسي موقعيت استراتژيكي ،آمايشي شهر اردبيل از منظر پدافند غير عامل
رويكردهاي نوين پدافند غيرعامل در آمايش سرزمين (مطالعه موردي: شهر مرزيباجگيران)
لزوم آيند هنگري اقتصادي دراجراي آمايش سرزمين
تنظيم رابطه انسان و فعاليت در عرصه فضا با رويكرد آمايش منطقه ايي
كارآمدي سنجش از دور در آشكارسازي تغييرات و آينده پژوهي با رويكرد آمايشفضايي
تحليل عدم تعادلهاي منطقه اي در ايران (با تاكيد بركلان منطقه ساحلي شمالي )
نقش نيروهاي پيشران كليدي در توسعه منطقه اي (مطالعه موردي: استان تهران)
فضاهاي نابرابر جغرافيايي و ضرورت آمايش سرزميني (مطالعه موردي: مناطق روستايي مرزي كشور)
كاربرد سيستم هاي اطلاعات مكاني ( RS_GIS ) در مديريت بحران با رويكرد پدافند غيرعامل
مزيت هاي داده كاوي فضايي براي مديريت دانش آمايش سرزمين
جايگاه تعاملات بين منطقهاي در تحقق مطلوب مديريت توسعه سرزميني، (موردپژوهي: استانهاي تهران والبرز)
آمايش و مكانيابي مراكز و استقرارگاههاي نظامي با رويكرد امنيتي دفاعي (مطالعه – موردي: ناحيه رويشي هيركاني)
شناسايي عوامل و عناصر تاثير گذار در آسيب پذيري شهرها با رويكرد پدافند غير عامل در برابر مخاطرات محيطي با استفاده از روش كيو
نقش مطالعات زمين شناسي در برنامه ريزي آمايش سرزمين (مطالعه موردي گنبد نمكي بيابانك سرخه)
آمايش سرزمين به منظور توسعه پايدار گردشگري روستايي با استفاده از GIS (مطالعه موردي: شهرستان شاهرود )
بررسي تطبيقي تجارب كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه در بكارگيري روش سناريو نويسي در برنامه ريزي منطقه اي با رويكرد آمايش سرزمين
آمايش سرزمين وسيماي كشاورزي ارگانيك
نقش مديريت وتوسعه انساني درآمايش سرزمين
الزامات پدافند غير عامل در طراحي تيرهاي بتني با در نظر گرفتن ارتفاع آنها
نقش نرم افزار و ماهواره در آمايش سرزمين
لزوم ايجاد زيرساخت هاي قانوني براي تحقق اهداف آمايش سرزمين در كشور
جايگاه الگوي پدافند غير عامل در نواحي روستايي شهرستان سمنان
تحليل توان اكولوژيك در توسعه كلان منطقه البرزجنوبي (مطالعه مورديدرخصوص مخاطرات طبيعي استان سمنان)
شهرسازي بر اساس پدافند غيرعامل (مطالعه موردي شهرك صدرا شيراز)
آب و آمايش سرزمين :چالش يا فرصت پيش رو
بررسي موانع اداري و مديريتي برنامه هاي آمايش سرزمين در ايران
تشكيل كميته هاي مديريتي راهكاري براي اجراي برنامه آمايش سرزمين (مطالعهموردي:حوزه طرح مديريت پايدار منابع آب و خاك حبله رود)
موانع اجراي برنامه ريزي آمايشي در ايران با تاكيد بر كلان منطقه البرز جنوبي
بررسي اثرات تعديلي مديريت آمايش سرزميني بر رابطه بين سرمايه اجتماعي و ميزان انگيزه هاي سرمايه گذاري دربخش توريسم ازديدگاه خبرگان
آمايش سرزمين و اهداف آن در ايران
ارزيابي جايگاه وفرآيند برنامه ريزي آمايش سرزمين در نظام برنامه ريزي كشور ،موانع وراهبردها
آمايش سرزمين و توسعه متوازن منطقه اي (مطالعه موردي شهرستان سمنان)
نقش و جايگاه پدافند غير عامل در آمايش قلمروهاي جمعيتي (مطالعه موردي: شهر بندرعباس)
عوامل موثر برآمايش سرزمين
مدل توسعه اقتصادي و صنعتي استان سمنان مبتني برآمايش سرزمينبراساس مزيت هاينسبي و ايجاد خوشه هاي صنعتي
سنجش شكاف توسعه بين دهستان هاي شهرستان شاهرود با استفاده از تكنيك رتبه بندي بر اساس تشابه به حل ايده آل
مديريت ابعاد كلان نيروهاي اجتماعي (احزاب وسمن ها)و آمايش سرزمين
راهبردهاي توسعه منابع انساني در اجراي طرحهاي آمايش سرزمين
نقش نفت در آمايش سرزمين
چالشها و تنگناهاي فراروي آمايش در ايران
نقش مديريت و توسعه انساني در آمايش سرزمين
ارزيابي شالوده آمايش سرزمين، ديدگاهاي محيط زيست و چگونگي بكارگيري آن در توسعه شهر ها
پتانسيل يابي مكاني نيروگاه خورشيدي بر اساس توانهاي محيطي و اقليمي مناطق خشكو نيمه خشك با استفاده از روش TOPSIS در راستاي آمايش سرزمين و توسعه پايدار (مطالعه موردي استان سمنان)
پارادايم افزايش جمعيت استان سمنان براساس رويكرد آمايش سرزمين در سال 1400
تشكيل شوراي برنامه ريزي و توسعه منطقه اي رهيافتي در مديريت توسعه سرزميني باتاكيد بر تعاملات استان هاي همجوار در كلان منطقه البرز جنوبي
بررسي نابرابري منطقهاي البرزجنوبي با استفاده از تركيب مدل جاذبه و آنتروپي
ارزيابي وضعيت سازمان فضايي استان تهران طي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
نابرابريهاي بين استاني در ايران 90-1379
بررسي نقش و جايگاه پدافند غير عامل در رويكردهاي نوين آمايش سرزمين
ارزيابى موانع فرايند برنامه ريزى آمايش سرزمين در ايران و ارائه راهكارهاى بهبود آن
آسيب شناسي اجراي طرح هاي آمايش در ايران
آسيب شناسي اجراي طرحهاي آمايش در ايران
كارآفريني به واسطه تعاوني و نقش آن درتوسعه پايدار منطقه اي با رويكرد اقتصادمقاومتي
جايگاه و نقش پدافند غير عامل در رويكرد هاي نوين آمايش
منحني تغييرات اقتصادي روسيه (نمونه اي از آمايش سرزمين)

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید