مشاهده مقالات اولین کنفرانس سراسری توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

http://www.callforpapers.ir/

اولین کنفرانس سراسری توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

مجموعه مقالات اولین کنفرانس سراسری توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید .  اولین کنفرانس سراسری توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی 20 آبان 1393 توسط مركز راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار و با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا بصورت الكترونیكی برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 781 عنوان مقاله تخصصی شامل 7964 صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در  اولین کنفرانس سراسری توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

تاثير آموزش مهارتهاي زندگي بر پرخاشگري دانش آموزان مقطع متوسطه
تاثير آموزش مهارتهاي زندگي بر كمرويي و مهارتهاي ارتباطي دانش آموزان مقطع متوسطه
بررسي سبكهاي يادگيري دانشجويان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامي با عملكرد تحصيلي
پردازش هوش هيجاني كودكاني كه علت جدايي والدين طلاق بوده يا مرگ يكي از آنان (مطالعه موردي : كودكان سنين پيش دبستان ناحيه يك شهر ري)
جايگاه مؤلفه هاي كارآفريني در كتاب هاي درسي دوره ابتدايي
تحليل محتواي كتاب هاي درسي دوره راهنمايي با تأكيد بر مؤلفه هاي اوقات فراغت


يادگيري الكترونيكي و ارائه الگوهاي براي اجراي مناسب آن درمدارس
تاثير ارتباطات بر تعارض سازماني
بررسي رابطه بين جهت گيري مذهبي،صميميت و رضايت زناشويي در دانشجويان دختر و پسر متاهل دانشگاه پيام نورقائم شهر
آگهي بازرگاني، تزريق پنهان سبك زندگي در الگوي تغذيه دانش آموزان
بررسي ميزان اثربخشي بازي درماني برافزايش مهارت هاي اجتماعي كودكان داراي اظطراب
نقش هوش معنوي در جهت گيري زندگي و تاب آوري دانشجويان دانشگاه علامه طباطبايي
بررسي تحليلي جايگاه مولفه هاي خلاقيت در برنامه ريزي درسي دوره ابتدايي از منظر معلمان شهرميناب
ضرورت فرهنگ پذيري در مطالعات اجتماعي و فرهنگي
تأثير آموزش مهارت هاي فراشناختي بر عزت نفس دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي
بررسي نقش راهبردهاي شناختي و فراشناختي درخودكارآمدي و بهبود كيفيت يادگيري دانشجويان دانشگاه هاي مجازي
رابطه بين سبكهاي يادگيري وآگاهي فرا شناختي از راهبردهاي خواندن با انگيزش تحصيلي دانشجويان گروه روان شناسي دانشگاه آزادرودهن در سال تحصيلي (93-92)
تأثير آموزش مهارت حل مسأله بر سلامت عمومي و عزت نفس دانش آموزان
رابطه مثبت انديشي، خودپذيري و سازگاري در دانش آموزان دوره متوسطه
اثر بخشي آموزش الگوي چندمحوري انتخاب شغل شفيع آبادي (SMPVC) بر تغيير هويت شغلي مغشوش دانش آموزان دختر دبيرستاني
شناسايي عوامل موثر بر اعتماد به نفس دانشجويان؛ مورد مطالعه: دانشجويان دانشكده سما مياندوآب
رابطه بين هوش معنوي، خودكنترلي، اضطراب و اعتياد به تلفن همراه
بررسي تحولات ساختار جمعيت كشور( تركيب سني، بعد خانوار) بر ميزان طلاق
نقش آگاهي معلمان از روش هاي نوين تدريس و انگيزش شغلي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
بررسي ميزان به كارگيري روشهاي مناسب و نامناسب آموزش هنر در مقطع ابتدايي
تاثير آموزش به كمك نرم افزار آموزشي دبستان قرآن بر انگيزش تحصيلي و روخواني قرآن دانش آموزان پايه سوم ابتدايي
تاثير رويكرد تلفيقي برنامه درسي بر انگيزه پيشرفت، خودكارآمدي و پيشرفت تحصيلي رياضي دانش آموزان پايه پنجم
سبك هاي هويتي (اطلاعاتي ،اجتنابي –سردرگم ،هنجاري و تعهد) با توجه به نقش ادراك دلبستگي در دانشجويان
بررسي نگرش معلمان در زمينه ارزشيابي توصيفي (مطالعه موردي: مدارس ابتدايي شهرستان نهبندان)
حسابداري و فرهنگ؛ دو حلقه زنجير يادو قطب آهن ربا
بررسي رابطه سبكهاي زندگي وراهبردهاي مقابله اي استرس با هويت اجتماعي زنان
بررسي رابطه بين نگرش زنان سرپرست خانوار تحت حمايت كميته امداد امام خميني (ره) به خود توانمندسازي و ميزان موفقيت كميته امداد در توانمندسازي آنان (مطالعه موردي: كميته امداد استان زنجان)
رويارويي جامعه و شيوه هاي ابداعي درماني روان نمايشگري تئاتر آگوستوبوآل
كاستيهاي آموزش زبان انگليسي از مدرسه تا دانشگاه: نقص دانشگاه فرهنگيان در تربيت معلمان حرفه اي
بررسي و تحليل نقش اشتغال زنان در امنيت اجتماعي خانواده (مطالعه موردي شهر زاهدان)
بررسي رابطه ي بين تيپ هاي بدني و اعتماد به نفس جوانان دختر و پسر 30-18 ساله شهر مريوان
اولويت بندي عوامل بي انگيزگي معلمان
مقايسه ميزان تمايل به اعتياد در دانشجويان پسر با هسته كنترل دروني و بيروني
بررسي رفتار اطلاع يابي دانشجويان مشاوره در امر پژوهش
بررسي مشكلات و چالش هاي مددكاري اجتماعي در ايران
جايگاه فناوري اطلاعات در سازمانهاي كارآفرين
بررسي ميزان آشنايي دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگيان(مركز تربيت معلم)پرديس شهيد رجايي كرمانشاه با اهداف كلي نظام آموزش و پرورش ايران
ارزيابي كيفيت فرايند تدريس و يادگيري دانشگاه هاي سوادكوه از ديدگاه دانشجويان و اساتيد
بررسي تأثير رعايت ارزش هاي اخلاقي بر تعاملات بين معلم وشاگردان
تاثير اعتماداجتماعي بر ميزان فعاليت جسماني زنان شاغل در بخش خصوصي (مطالعه موردي بازار شهر اصفهان)
نگاهي توصيفي تحليلي به خشونت هاي خانگي عليه زنان
آموزش وپرورش فراگير، تحولي پويا در آموزش كودكان با نيازهاي ويژه
تربيت اخلاق كودكان
راهبردهاي ايجاد جو مطلوب در مدارس ابتدايي
بررسي اثربخشي آموزش ايمن سازي گروهي بر سلامت عمومي دبيران شاغل
شيوه هاي آموزش ارزشها بر مبناي قرآن كريم
تعليم و تربيت اگزيستانسياليستي
رابطه نگرش مذهبي با رضايت زناشويي و شادكامي در دانشجويان متاهل دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز
رابطه ميان رضايت زناشويي و سلامت رواني
بازنگري و اصلاح برنامه درسي دين و زندگي بر مبناي دين پذيري دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان بندرلنگه
رابطه سبك هاي اسنادي و خود كنترلي با هوش معنوي در دانشجويان
بررسي جامعه شناختي رابطه الگوهاي جامعه پذيري دانش آموزان در خانواده با ميزان آگاهي هويت جنسي آنان (مطالعه موردي : دانش آموزان متوسطه دوره دوم شهر اردبيل)
بررسي تأثيرتكنولوژي بر اخلاق حرفه اي معلمان استان قم
واكاوي نظري رويكردهاي تربيت هنري
مواجهه مدل هاي تربيتي غربي با مدل تربيت اسلامي
بررسي تطبيقي تربيت اجتماعي از ديدگاه پراگماتيسم ومكتب اسلام به منظور ارائه مدل تربيتي
درس پژوهي پارادايمي نو در آموزش و پرورش
اثربخشي آموزش تلفيقي تفكرانتقادي و تفكرخلاق برخودمديريتي و خودكنترلي دانش آموزان
برنامه ريزي درسي مدرسه –محور راهبردي براي تمركز زدايي از نظام برنامه ريزي درسي
تأثيركاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات در يادگيري مفاهيم كتب علوم تجربي دوره راهنمايي تحصيلي
بررسي مقايسه اي روشهاي آموزشي فعال، غيرفعال ،آزمايشگاهي در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
رابطه بين شيوه هاي آموزش ضمن خدمت با خلاقيت كاري معلمان دوره ابتدايي شهر اروميه
مقايسه سبك هاي يادگيري دانش آموزان باتوجه به پيشرفت درس رياضي
فلسفه تعليم و تربيت
بررسي علل افزايش سن ازدواج دانشجويان دانشگاه پيام نور ابهر
بررسي رابطه بين رشد اجتماعي و مسئوليت پذيري در دانش آموزان پايه سوم راهنمايي شهرستان ابهر
بررسي رابطه بين ادراك لياقت ، سرمايه اجتماعي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع متوسطه در شهر ابهر
بررسي اثربخشي آموزش مهارتهاي مقابله با استرس و مديريت هيجانات بر ميزان استرس و ناايمني رواني و مشكلات رفتاري در دانش آموزان پسر با ناتواني جسمي – حركتي مقطع راهنمايي شهر مريوان
استرس شغلي و راهكارهاي كاهش آن در بين كاركنان: (مطالعه موردي شركت گاز استان كردستان)
تبيين انحرافات رفتاري با رويكرد نظريه يادگيري اجتماعي
تاثير شبكه اجتماعي فيسبوك بر عقايد كليشه اي جنسيتي دانشجويان دانشگاه آزاد تبريز
پيوست فرهنگي و نقش آن در توسعه امنيت ملي
مولفه هاي فرهنگي قدرت نرم در فرآيند جهاني شدن فرهنگ
نقش و جايگاه تعهد سازماني در مديريت فناورانه منابع انساني
نقش امنيت در توليد و توسعه پايدار
آموزش مفهوم توسعه پايدار به كودكان از طريق آموزش معماري
چالش هاي پيش روي نظام آموزش وپرورش ابتدايي در ده سال آينده
نقش بازي هاي رايانه اي بر مهارت هاي اجتماعي و خلاقيت دانش آموزان پسر پايه پنجم ابتدايي شهرستان تربت حيدريه
بررسي تاثير آموزش هاي ضمن خدمت بر كارايي كاركنان شهرداري منطقه بيست تهران
تبيين و واكاوي رابطه بين توسعه پايدار با برنامه درسي شهروندي جهاني
بررسي نقش تجددگرايي و محروميت نسبي در تمايل دختران به آرايش
بررسي محتواي كتاب درسي علوم پايه چهارم ابتدايي با توجه به معيارهاي انتخاب محتوا
بررسي هويت اجتماعي و آموزش مطالعات اجتماعي در مدارس
مديريت بحران در آموزش وپرورش ايران
كارآفريني در آموزش و پرورش ايران
تحليل محتواي كتاب علوم تجربي چهارم ابتدايي بر اساس هوش هاي چندگانه
مطالعه كاربرد زبان هاي فارسي و تركي در شهرهاي اردبيل و نير
تربيت علمي پژوهشي و فناورانه از ديدگاه قرآن
بررسي ديدگاه فلسفي هنري ژيرو در برنامه درسي
بررسي ديدگاه مديران نسبت به ماهيت ارزشيابي توصيفي درمدارس ابتدايي شهرستان قدس- تهران در سال تحصيلي 94-93
يادگيري سازماني در آموزش و پرورش در ايران
حمايت اجتماعي والدين، مركز كنترل و جهت گيري مذهبي در الگوي پيشرفت تحصيلي
بررسي و تبيين نقش جامعه و فرهنگ در ارتقاء نظام تعليم و تربيت
بررسي ميزان پرداختن به متن،پرسش،تصاوير و فعاليت هاي كتاب هاي درسي به تفكر و انگيزه پيشرفت در دانش آموزان پايه ششم دبستان
ضرورت نياز به بازيابي نيمكره هاي مغزي در آموزش
مقايسه بهزيستي روانشناختي مادران داراي فرزندان كم توان ذهني و مادران داراي فرزندان عادي
مطالعه تطبيقي راهبردهاي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش ابتدائي كشورهاي آمريكا، استراليا و ايران
تاثير توسعه فرهنگي(پايدار) بر ارتكاب جرايم خاص اجتماعي (مطالعه موردي استان كرمان)
تبيين جايگاه تفاوت هاي فردي در برنامه درسي دوره متوسطه و ارائه راهكارهاي جايگزيني
بررسي رابطه اميد و عزت نفس با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان سال سوم راهنمايي شهر ماكو در سال تحصيلي 91-1390
بررسي رابطه بين سبك هاي فرزندپروري و هوش هيجاني دانشجويان دانشگاه پيام نور واحد پلدشت در سال تحصيلي 91-1390
تاثير جنسيت عوامل آموزشي متحرك بر يادگيري، تسهيل سازي يادگيري و انگيزه يادگيري دانش آموزان سال چهارم ابتدايي
برنامه درسي پنهان
نقش تشويق و تنبيه در تعليم و تربيت اسلامي
بررسي روايي وپايايي پرسشنامه ابعادهويت(ويرايش چهارم)
رابطه شادكامي و رضايت جنسي با رضايت زناشويي در زوجين
رضايت از زندگي و سلامت رواني با دينداري در دانشجويان
ارتباط اضطراب آموزشگاهي و هوش هيجاني در دانش آموزان
تأثير آموزش هاي خانواده در مدارس بر آگاهي هاي تربيتي و سازگاري اجتماعي مادران دانش آموزان پايه ششم
نهادينه سازي فرهنگ دريچه اي رو به مديريت نوين در راستاي شكوفائي آموزش و اقتصاد
مديريت بدن زنان و رسانه
آموزش پيش دبستاني
تاثير آموزش توانايي فضايي بر عملكرد هندسه، رسم فني و تجسم فضايي در دانش آموزان كلاس هفتم شهرستان دزفول
توصيف ارزشيابي و ارزشيابي توصيفي در عمل
مباني سياستگذاري هاي فرهنگي در ايران
بررسي تأثير مديريت قرآني در كاهش آسيبهاي اجتماعي
بررسي تأثير تعهد حرفه اي بر انگيزش شغلي معلمان مقطع ابتدايي بخش ززوماهرو
رابطه هوش هيجاني و خودتنظيمي با سلامت روان دانش آموزان متوسطه شهر كرمانشاه
رابطه خودتنظيمي و شادكامي با سلامت روان دانش آموزان متوسطه شهر كرمانشاه
مقايسه هوش معنوي و سلامت روان در افراد معتاد و افراد بهنجار شهر اهواز
رابطه سبكهاي يادگيري و عملكرد تحصيلي در دانش آموزان پايه اول دبيرستان شهر انديمشك
بررسي سلامت روان و عزت نفس مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني «ره» با اطلاعات دموگرافيك در مشهد
جنسيت و توسعه: بررسي سقف شيشه اي در فيلم سينمايي تو و من از محمد بانكي
رابطه بين فرهنگ سازماني با تعهد سازماني كاركنان دانشگاه علوم پزشكي مازندران
رابطه بين فرهنگ سازماني با تعهد سازماني به تفكيك عوامل جمعيت شناسي (مطالعه موردي: كاركنان دانشگاه علوم پزشكي مازندران)
بررسي رابطه بين سبك زندگي اسلامي و عزت نفس در بين دانش آموزان دوره متوسطه شهراصفهان
نقش دينداري خانواده بر سلامت روان دانش آموزان اول متوسطه شهرستان بابل (منطقه بندپي شرقي)
مزاحمت خياباني: نگرش دختران و پسران درباره ماهيت و عليت آن
مزاحمت خياباني: احساسات، واكنشها و پيامدهاي رواني و اجتماعي
اضطراب جدايي پيامد سبك فرزندپروري خودكامه
بررسي نگرش دانش آموزان راهنمايي نسبت به آموزش علوم: يك مطالعه موردي( گوش دادن به صداي دانش آموز)
بررسي مفهوم تربيت شهروندي در كتاب مطالعات اجتماعي ششم سال 92-91
مديريت آشوب در آموزش و پرورش ايران
مقايسه ويژگي هاي شخصيتي دانشجويان دانشگاه آزاد چالوس و دانشجويان دانشگاه آزاد نوشهر
بررسي نقش ساختار و الگوي روابط خانواده در گرايش به ارتكاب جرم در بين مددجويان زندان زاهدان
بررسي رابطه عدالت سازماني با عملكرد شغلي كاركنان دانشگاه الزهرا(س)
بررسي ميزان پيش بيني پذيري فرسودگي تحصيلي بر اساس اهداف پيشرفت دانشجويان
بررسي ميزان تناسب محتواي كتاب فارسي دوره ابتدايي با نياز هاي فراگيران
بررسي رابطه سلامت روان و اعتياد به اينترنت دانش آموزان
آموزش مهارتهاي تنظيم هيجاني بركاهش اضطراب امتحان دانش آموزان دبيرستاني
رابطه ي راهبر دهاي ياد گيري با عملكرد تحصيلي دانشجويان
هوش هيجاني
انگيزش
بررسي عوامل مؤثر بركيفيت آموزش پايه سوم دوره متوسطه مدارس دخترانه شهر شيراز
بررسي نقش سلامت الكترونيك در ارائه خدمات بهداشتي بهتر در جامعه
رابطه باورهاي مذهبي با شادي در معلمان مقطع ابتدايي ناحيه دو شهر اصفهان در سال تحصيلي 93-92
مقايسه طرحواره هاي ناسازگار اوليه و كيفيت زندگي در افراد ديابتي و سالم
عوامل مؤثر بر مديريت اثربخش كلاس درس از نظر معلمان دوره ي اول ابتدايي شهرستان اردبيل
بررسي موانع مديريت اثربخش كلاس درس از نظر معلمان دوره ي اول ابتدايي شهرستان اردبيل
تربيت ديني و آسيب شناسي تعارض و تضاد از ديدگاه فارابي
روش هاي ايجاد انگيزه در دانش آموزان توسط معلمان
چگونگي طراحي فضاهاي آموزشي از ديدگاه روانشناختي با هدف دستيابي به كلاس درس استاندارد
بررسي نقش و اهميت فضاي كالبدي مدرسه در آموزش و پرورش تيزهوشان
رواسازي آزمون شناسايي حرف- كلمه براي يادگيرندگان
هنجاريابي آزمون درك مطلب براي دانش آموزان سطوح مختلف تحصيلي
زمينه يابي روند خودكشي در استان ايلام
طراحي كتاب كودكان
ا LMS و معيارهاي فني و پداگوژيكي لازم براي انتخاب آنها در سازمان ها و موسسات آموزشي
نقش عوامل درون مدرسه اي در تربيت ديني دانش آموزان دوره متوسطه
شيوه هاي افزايش ميزان مشاركت دانش اموزان مقطع متوسطه در مسابقات فرهنگي و هنري
واكاوي نقش مديريت اقتصادي زنان در خانواده با تاكيد بر مديريت جهادي
نقش زنان در توسعه پايدار محيط زيست با تأكيد بر مديريت جهادي
شيوه جذب دانش آموزان دوره متوسطه به نماز جماعت
تفاوتهاي جنسيتي در مقياس بهزيستي روان شناختي در دانش آموزان مقطع متوسطه استان هرمزگان
جايگاه اخلاق و هوش اخلاقي در سبك زندگي
بررسي معنويت در تئوري هاي روان درماني
اثربخشي بازي درماني در توجه انتخابي كودكان مبتلا به اختلال نقص توجه و بيش فعالي
فلسفه ي معلمي و توجه به آن در برنامه درسي تربيت معلم
تاثير برنامه درسي فلسفه براي كودكان بر پرورش مهارت هاي تفكر آنان(بويژه مهارت حل مساله)
بين المللي كردن برنامه درسي در آموزش عالي : ابعاد و روندها
بررسي نقش شخصيت وعوامل روانشناختي در وقوع جرم
بررسي همبستگي افسردگي مادر و اختلالات تكاملي در حيطه برقراري ارتباط در كودكان يكساله مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر همدان در سال 1393
بررسي همبستگي افسردگي مادر و اختلالات تكاملي در حيطه شخصي اجتماعي در كودكان يكساله مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر همدان در سال 1393
امكان سنجي عملياتي اجراي ارزشيابي كيفي پيشرفت تحصيلي دانش آموزان در پايه هاي چهارم و پنجم دبستان هاي شهرستان قاين
نگاه اسلام به جايگاه زن در كانون خانواده و اجتماع
بررسي تشويق و تنبيه استاد برانگيزه پيشرفت تحصيلي دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز بين الملل قشم
بررسي آثار و پيامدهاي اجتماعي و فرهنگي تفكيك جنسيتي در دانشگاهها به روش گراندد تئوري (مطالعه موردي: دانشگاه غير انتفاعي ارشاد دماوند)
بررسي مقايسه اي عوامل مرتبط با انتخاب رشته هاي مختلف فني وحرفه اي در بين نوجوانان
مقايسه تعهد زناشويي و دلبستگي در زوجين تك همسر و چند همسر
عوامل موثر در گرايش دانش آموزان به قرآن و نماز
ضرورت يادگيري پرستاران در زمينه فن ارتباط با بيمار در جهت ارتقاء سلامت بيماران
ضرورت يادگيري تئوري دلبستگي بالبي توسط والدين جهت افزايش توانمندي آينده فرزندان
ضرورت آموزش مهارت هاي زندگي به خانواده ها در جهت ارتقاء بهداشت رواني اعضاي ان توسط رسانه هاي جمعي
آسيب پذيري هويتي و فرهنگي در فضاي مجازي با تاكيد بر نقش خانواده
نقش تهاجم فرهنگي در رفتار اجتماعي، چالش ها و راهكارهاي مقابله
طلاق و آسيب هاي آن بر كودكان
آموزش منابع انساني و تاثير آن در كيفيت زندگي كاري
بررسي رابطه بين ذهنيت فلسفي مديران با عملكرد انان در شهرستان سلماس
بررسي رابطه شيوه هاي فرزند پروري با بهداشت رواني دانش آموزان شهرستان ماكو
عوامل موثر بر تربيت ديني از منظر آيات و روايات
آسيب شناسي مديريت بحران در اورژانس اجتماعي شهرستان شاهرود (بررسي يكي از شيوه هاي تحقق اصل دهم قانون اساسي در تحكيم خانواده)
بررسي رابطه خودنظم دهي تحصيلي و اضطراب امتحان با عملكرد زبان انگليسي دانش آموزان
بررسي رابطه فراهيجان و شادكامي در دانشجويان دانشگاه
بررسي رابطه فراهيجان و كيفيت زندگي در دانشجويان
مقايسه روايي تشخيصي نسخه چهارم تكميل يافته مقياس هاي هوشي و كسلر با هوش آزماي تهران- استانفورد- بينه در دانش آموزان ناتوان ياديگري شهر اهواز
امكان سنجي كاربرد فناوري هاي اطلاعات و ارتباطات در برنامه ريزي درسي مقطع متوسطه از ديدگاه دبيران شهرستان چالوس
اثرات متقابل توسعه پايدار روستايي و رفاه اجتماعي
بررسي رابطه ميزان خود پنداره و ترتيب تولد در دانش آموزان پسر سوم راهنمايي شهر پاوه
بررسي ارتباط بين هوش معنوي و مديريت جهادي در بين مديران سازمان هاي دولتي شهرستان خرم آباد
بررسي ارتباط بين ميزان اعتماد اجتماعي و سرمايه اجتماعي در بين جوانان شهرستان خرم آباد
فرهنگ و توسعه شهري
پيش بيني چالش هاي نظام آموزشي دوره ابتدايي ايران در ده سال آينده
موانع بازدارنده ازدواج آسان و زندگي مطلوب از ديدگاه جامعه شناسي
بررسي عوامل موثر بر بالا رفتن سن ازدواج دختران از ديدگاه جامعه شناسي(مطالعه كيفي)
عوامل موثر بر كاهش پرخاشگري كودكان از ديدگاه مربيان مهد كودك و پيش دبستاني
بررسي ميزان شيوع اختلالات رواني در معلمين مقطع ابتدايي مدارس عادي و استثنايي شهر زنجان
نقش اضطراب وجودي بر استرس شغلي پزشكان شاغل در بيمارستان هاي شهر بيرجند
رابطه بين مهارت انساني با فرسودگي شغلي مديران دانشگاه هاي مركز استان مازندران
رابطه بين مهارت هاي مديران با ميزان موفقيت هوشمند سازي مدارس متوسطه قائمشهر
رابطه بين عملكرد خانواده با عزت نفس دانش اموزان دبيرستان هاي دخترانه آموزش و پرورش شهرستان مياندرود
بررسي موانع هوشمندسازي در مدارس متوسطه سمنان
بررسي نشانگرهاي رشد حرفه اي از ديدگاه معلمان مدارس ابتدايي شهر همدان
بررسي تأثير فناوري هاي نوين آموزشي بر ميزان يادگيري دانش آموزان
چالش هاي زندگي مجردي در شهر رشت

 تمركز زدايي آموزشي: ضرورت ها، چالش ها و راهكارها (بررسي تجربيات نظام هاي آموزشي پيشرو)
 مديريت سرمايه فكري رويكردي نوين در توسعه نوآوري سازماني
 تبيين نقش و جايگاه قدرت در سازمانهاي آموزشي
 رابطه ي ابعاد حمايت اجتماعي با احساس تنهايي و مقايسه ي آن ها در دانشجويان دختر و پسر
 رابطه ي كمرويي با عزت تنفس و مقايسه ي آ نها در دانشجويان دختر و پسر
 تاثير آموزش دوره پيش دبستاني بر رشد اجتماعي دانش آموزان پايه اول اول دوره ابتدايي شهرستان اهواز
 جايگاه تكنولوژي آموزشي در دوره دوم متوسطه
 سبكهاي مديريت تعارض و ارتباط آن با شخصيت شغلي مديران
 مقايسه رفتار خودآسيبي در معتادين به مواد مخدر تك ماده اي و افراد بهنجار
 مقايسه آلكسي تايمي در معتادين به مواد مخدر تك ماده اي و افراد بهنجار
 مقايسه پردازش هيجاني در معتادين به مواد مخدر تك ماده اي و افراد بهنجار
 ميزان شيوع تعلل ورزي تحصيلي در دانش آموزان دختر يزد
 رابطه بين سبك هاي تفكر، رويكردهاي يادگيري و پيشرفت تحصيلي
 تاثيرآموزش تنش زدائي بر اضطراب امتحان دانشجويان پسر
 بررسي ميزان رابطه سلامت روان با حمايت اجتماعي در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور مشكين شهر
 بررسي سطح سلامت عمومي بر روي دانش آموزان متوسطه ي شهرستان مشكين شهر
 بررسي ميزان افسردگي در دانشجويان پسر دانشگاه پيام نور واحد مشگين شهر
 رابطه هويت ديني و ملي با سلامت روان در بين افراد 20-60 سال شهر گرگان
 آيا ابزارهاي LTS هميشه به آموزش كمك ميكنند؟
 بررسي ميزان تاثير فناوري اطلاعات و روش هاي نوين آموزش بر كيفيت فرآيند ياددهي – يادگيري از ديدگاه معلمان
 بررسي روند تأثير همايندي شيوه هاي فرزندپروري و روابط بين فردي از طريق ايجاد رضايت در زندگي والدين بر عملكرد تحصيلي فرزندان
 اثربخشي آموزش راهبردهاي حافظه فعال در بهبود عملكرد مهارت خواندن دانش آموزان نارسا خوان پسر دوره ابتدايي شهر صحنه
 اثربخشي روان درماني مبتني بر كيفيت زندگي بر شادكامي دانش آموزان
 بررسي يادگيري سازماني در بين كاركنان شركت گاز: مطالعه موردي شركت گاز استان كردستان
 فراتحليل جامع اثربخشي مداخلات روانشناختي آموزشي بر افزايش سازگاري -اجتماعي دانش آموزان
 مقايسه ي صفات تاريك شخصيت در دانشجويان دختر و پسر دانشكده علوم پزشكي اصفهان
 بررسي نقش رابطه ولي – فرزندي در فرايند فرديت يافتن دختران دبيرستاني شهر تهران
 بررسي نظام تربيت و آموزش سازماني از ديدگاه اقتصادي و سرمايه انساني و نقش آن در توسعه پايدار
 اهميت ضرورت و نقش مشاوره تحصيلي و شغلي در توسعه پايدار
 بررسي و تحليل الگوها و روش هاي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي در يك دانشگاه سازماني
 تأثيرمديريت جهادي و عزم ملي در تحول فرهنگي و رشد اقتصادي
 بررسي رابطه ميان شادكامي با موفقيت و بهره وري سازماني
 رابطه باورهاي فراشناخت و نشخوار فكري در دانشجويان با نگراني بالا
 بررسي ميزان تمايل بازگشت نخبگان مهاجر(مطالعه ي موردي ايران)
 رابطه ساده و چندگانه تمايز يافتگي خود و سبك هاي هويت با بهزيستي روانشناختي زوجين
 همجنس گرايي از ديدگاه اسلام و روانشناسي
 بررسي تاثير الگوهاي تربيتي مثنوي مولانا بر پايه روش استدلال اخلاقي و نظريه رشد – شناختي كلبرگ
 تبيين ملاك ها و نشانگرهاي ارزشيابي برنامه درسي مطالعات اجتماعي دوره ابتدايي مبتني بر رويكرد حل مسئله و اجراي آن
 تحليلي جامعه شناختي بر جنبش اجتماعي زنان در ايران (با تاكيدي بر روندشناسي آن در دوره هاي قاجاريه،پهلوي و انقلاب اسلامي)
 تحليلي بر شكل گيري انديشه هاي روشن فكري در ايران معاصر
 تحليل و نقد معضل اجتماعي حاشيه نشيني در ايران با محوريت كلانشهر كرمانشاه
 تحليلي جامعه شناختي بر سرمايه اجتماعي جوانان ايران (با محوريت جوانان كلانشهر كرمانشاه)
 تحليلي جامعه شناختي بر ظرفيت هاي تعاوني هاي مدارس در صورت بندي از يك جامعه مدني
 بررسي رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي و خلاقيت هيجاني در دانشجويان دوره كارشناسي دانشگاه يزد
 بررسي اثربخشي آموزش از طريق رسانه هاي ارتباط جمعي ديداري(فيلم) در ارتقاء دانش زيست محيطي دانشجويان با رويكرد توسعه پايدار
 بررسي تأثير آموزش مهارتهاي مديريت هيجان بر هوش هيجاني دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي
 بررسي تأثير آموزش هوش هيجاني بر خودكارآمدي تحصيلي در دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي
 يادگيري مبتني بر مغز، راهبردي نو در يادگيري
 بررسي جايگاه نظريه پردازش شناختي اطلاعات در يادگيري
 بررسي روش هاي آموزش در حوزه علميه
 راهبردهاي مقابله با اضطراب امتحان
 بررسي اثربخشي آموزش مهارت حل مسأله بر تعارض زناشويي در مراجعين به مركز مشاوره كميته امداد امام (ره) شهر ايلام در سال 1390
 مهندسي تربيت خانواده در سيره وسبك زندگي امام رضا (ع)
 بررسي وپردازش رابطه هوش هيجاني با نمرات درس رياضي
 مقايسه آموزش درس رياضي به روش سنتي و استفاده از نرم افزارهاي آموزشي
 تبيين مؤلفه هاي اخلاق پژوهش
 بررسي رابطه ي سبك هاي فرزند پروري والدين با خلاقيت دانش آموزان
 مباني زيست شناختي ورشد در برنامه ريسي درسي مقطع ابتدايي
 Incorporating Culture into Second Language Teaching
 بررسي خلاقيت و سبكهاي يادگيري دانشجويان و فراگيران در فرايند ياددهي – يادگيري
 بررسي تاثير آگاهي فراشناختي از راهبرهاي مطالعه بر پيشرفت تحصيلي در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور شهرستان اسلام آباد غرب در سال 93-1392
 بررسي رابطه ي شيوه هاي فرزندپروري والدين با خودكارآمدي و سلامت روان دانش آموزان دبيرستاني
 بررسي راهكار هاي افزايش خلاقيت دانش آموزان دوره ي ابتدايي
 بررسي تاثير اموزش هاي دوره اي زيست محيطي بر ميزان اگاهي ، تغيير نگرش و رفتار مربيان كارگاه هاي اموزشي مراكز اموزش فني و حرفه اي (مطالعه موردي- منطقه لرستان)
 بررسي جامعه شناختي تأثير فضاي مجازي اينترنت بر ارزش هاي خانواده در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور ايوان غرب
 رابطه انگيزه تحصيلي، اضطراب امتحان و خودكارآمدي تحصيلي در دانش آموزان دبيرستان دختر و پسر شهرستان بابل
 اضطراب امتحان تهديدي بر خودكارآمدي تحصيلي دانش آموزان
 پيش بيني خودكارآمدي تحصيلي در دانش آموزان بر اساس انگيزه تحصيلي
 رابطه سبكهاي تفكر، كيفيت زندگي و فرسودگي شغلي مشاوران شهرستان بابل در سال تحصيلي 1393
 پيش بيني فرسودگي شغلي مشاوران بر حسب سبكهاي تفكر
 فرسودگي شغلي مشاوران تهديدي بر كيفيت زندگي آنها
 بررسي ميزان استرس شغلي بين دبيران متوسطه مرد و زن شهرستان زاهدان
 اثر بخشي آموزش مديريت استرس به شيوه شناختي- رفتاري بر كنترل قند خون ، افسردگي و اضطراب بيماران ديابتي (اثر بخشي مديريت استرس بر مشكلات هيجاني بيماران ديابتي)
 بررسي رابطه ذهنيت فلسفي با كار آفريني و رفتار شهروندي سازماني در بين مدارس ابتدايي شمال غرب تهران در سال تحصيلي 91-90
 بررسي رابطه ذهنيت فلسفي با رفتار شهروندي سازماني در بين مدارس ابتدايي تهران
 رتبه بندي موضوعات برنامه هاي رسانه اي با روش تصميم گيري چند معياره saw
 رابطه عوامل خانوادگي با خيانت جنسي عاطفي از ديدگاه زنان و مردان متأهل شهر بيرجند سال 91
 بررسي عوامل مرتبط با عدم تعهد اخلاقي( با تأكيد بر خيانت جنسي عاطفي) از ديدگاه زنان و مردان متأهل شهر بيرجند سال 1391
 بررسي تاثير عوامل اجتماعي فرهنگي بر عدم تعهد اخلاقي( با تأكيد بر خيانت جنسي عاطفي)(مطالعه موردي زنان و مردان متأهل شهر بيرجند )
 بررسي ويژگي ها و اهداف رابطه تعليم و تربيت اسلامي
 نگاه به موانع و محدوديت هاي برنامه ريزي فرهنگي در سطح سازمان ودجامعه
 كاربرد نظريه توانمندسازي روانشناختي كاركنان در مديريت آموزشي
 بررسي رابطه ادراكات محيط كلاسي با انگيزش دانش آموزان دوره متوسطه شهر مياندوآب
 بررسي رابطه تنظيم هيجاني با گرايش به اعتياد در شهروندان
 بررسي نگرش افراد جامعه و خانواده هاي داراي فرزند معلول نسبت به معلولين جسمي و ذهني
 رابطه ادراك از كيفيت ساختار كلاس درس با عملكرد تحصيلي دانشجويان دانشگاه شهيد مدني آذربايجان
 بررسي رابطه نگرش معلمان زن دوره متوسطه به آموزش و پرورش با انگيزش شغلي آنان
 تأثير عوامل اجتماعي بر نشاط اجتماعي كاركنان نيروگاه رامين اهواز
 انعكاس مسائل اجتماعي و جامعه شناسي در ادبيات داستاني، معاصر و كهن
 بررسي مسائل اجتماعي در ديوان استاد شهريار
 نقش معلم در گذر از آموزش ديني به تربيت ديني در مدارس
 بررسي چگونگي پرورش تفكر انتقادي در دانش آموزان در كلاس درس
 التزام تربيت و رشد دانش آموزان به تفكرانتقادي در مقطع راهنمايي
 آموزش و تلفيق مباني روانشناسي و فلسفي تفكر انتقادي در جهت افزايش كيفيت نظام تربيتي
 بررسي رابطه خودتنظيم گري وراهبردهاي مقابله با عواطف منفي ترميم شده در نوجوانان
 نقش مدرسه صالح در تحقق حيات طيبه و تربيت اسلامي
 شيوع نقص توجه- بيش فعالي در بين دانش آموزان ابتدايي شهرستان گنبد
 بررسي ميزان شيوع صرع و عوامل مرتبط با آن در استان اردبيل
 رابطه هوش معنوي و مولفه هاي آن با شادكامي در دختران مجرد شاغل و غير شاغل شهرستان ساري
 تبيين جايگاه آموزش حيا در مدارس
 تحليل محتواي آگهي هاي بازرگاني تلويزيون جمهوري اسلامي ايران، در فروردين سال اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملي و مديريت جهادي
 سرمايه اجتماعي و خشونت هاي خياباني: بررسي تجربي رانندگان تاكسي و اتوبوس در شهر قزوين
 ارزيابي ميزان دانش نظري دبيران از شيوه يادگيري پژوهش مدار: مطالعه موردي مدارس متوسطه كرج
 ارزيابي دروني عوامل دروندادي گروه مديريت و برنامه ريزي آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول
 بررسي وضعيت موجود اركان توسعه پايدار در نظام آموزش عالي و ارائه راهكارهاي اصلاحي(مطالعه موردي: دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي)
 بررسي رابطه ويژگي هاي شخصيتي با اختلال وسواس فكري – عملي
 اندازه گيري و مقايسه سازگاري (AISS) در دانش آموزان مقاطع راهنمايي و متوسطه
 اندازه گيري و مقايسه تعلل ورزي هاي رفتاري، تصميم گيري و تحصيلي در دانشجويان كارشناسي
 رابطه نگرش فرزند والدي با سازگاري دانش آموزان دوره اول متوسطه
 آسيب شناسي برنامه ريزي آموزشي در سازمان ها
 جايگاه آينده پژوهي در برنامه ريزي آموزشي
 بررسي اثر بخشي آموزش مهارتهاي زنذگي برسازگاري رواني زنذانيان نوجوان
 بررسي اثربخشي آموزش مهارتهاي زندگي برواكنش هاي هيجاني زنان زندان
 نقش ترس از ارزيابي منفي و عزت نفس در پيش بيني اختلال اضطراب اجتماعي در نوجوانان پسر (13-12) ساله شهرستان اسلام آباد غرب
 تاثير شركت در گروه معتادان گمنام بر سازگاري اجتماعي معتادان شهرستان خمين
 بررسي وضعيت سلامت روان و رابطه ي آن با رفاه خانواده در دانش آموزان دبيرستاني شهرستان بندر لنگه
 بررسي رابطه اثر بخش معلمان با مولفه هاي صلاحيت حرفه اي در معلمان دوره اول و دوم متوسطه شهرستان مريوان
 عوامل موثر بر شادكامي مدارس و ارتباط ان با بهداشت رواني دانش آموزان
 بررسي نقش سرمايه اجتماعي در بهبود تعهد سازمان (مطالعه موردي : سازمان آموزش و پرورش استان كردستان)
 بررسي رابطه سبك هاي فرزند پروري والدين با پرخاشگري دانش آموزان مقطع ابتدايي شهرستان خدابنده
 مطالعه و بررسي هوش معنوي ، استرس و رفاه نوجوانان در قرن حاضر
 بررسي تاثير موسيقي بر كاهش افسردگي دانشجويان رشته ي باغباني همچنين تاثير موسيقي درماني بر كاهش هورمون هاي استرس زا
 بررسي رابطه بين آگاهي هاي فراشناختي با خودپنداره تحصيلي، نگرش نسبت به مدرسه و سازگاري اجتماعي دانش آموزان شهرستان سرپل ذهاب
 بررسي رابطه بين مديريت دانش و توانمندي كاركنان(مطالعه اي موردي در بين مديران مدارس متوسطه استان كرمانشاه)
 توسعه پايدار و نقش فن آوري اطلاعات و ارتباطات (ICT)
 مشاوره شغلي دانش اموزان يك ضرورت فراموش شده
 آموزش رياضي در دوره پيش دبستاني
 اثر بخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد (ACT) بر كاهش علائم افسردگي بيماران ديابتي كلينيك ديابت شهر سنندج
 رويكرد تعليم و تربيت از نگاه اسلام
 بهبود اثربخشي دوره هاي آموزشي مجتمع مس شهربابك در مرحله تغيير رفتار بر اساس روش شش سيگما
 مطالعات زنان و خانواده
 بررسي رابطه بين كيفيت ارتباط معلم و دانش آموز و ويژگيهاي شخصيت با سازگاري تحصيلي دانش آموزان مدارس راهنمايي
 بررسي رابطه ي بين عزت نفس و شادكامي دانشجويان
 بررسي رابطه بين خودپنداره تحصيلي ، راهبردهاي انگيزشي و يادگيري با عملكرد تحصيلي دانش آموزان دختر و پسر مدارس راهنمايي شهر رفسنجان
 تجزيه و تحليل اعتقادات ديني و آسيب پذيري فرهنگي خانواده با مطالعه موردي شهرستان شيراز
 جايگاه و منزلت دانش و آموزش، مباني و شيوه هاي آن در مكتب صادق آل محمد(ص)
 سيره رفتاري امام جواد (ع) و تربيت اخلاقي با محوريت اخلاق قرآني
 روش شناسي امام صادق(ع) در موضوع تعليم و تربيت ديني
 امام جواد(ع) و حيات معنوي، سيره اخلاقي و فضائل با موضوع علوم تربيتي
 خانواده و نقش آن درپيشرفت تحصيلي ديرآموزان
 سنجش وارزشيابي در برنامه درسي آموزش عالي
 نقش سرمايه فكري بر قابليت يادگيري سازماني و تسهيم دانش
 شيوع بيماري سلياك در كودكان مبتلا به اوتيسم
 تحليل و بررسي رويكردها و اهداف آموزش فلسفه به كودكان
 نگرشي بر ماهيت، مبدا و حكمت افرينش انسان و تحليل ابعاد وجودي ان از ديدگاه اسلام و قرآن
 بررسي رابطه بين هوش هيجاني و نگرش هاي فرهنگي سازماني دركاركنان واساتيد دانشگاه آزاد واحد كرمانشاه
 ارتباط بين سبك رهبري مديران با نحوه استفاده از مهارت سازماني مديريت زمان در دستگاه هاي دولتي استان كرمانشاه
 بررسي رابطه بين دوستيهاي دوجانبه، پذيرش همسالان، خودپنداره و سازگاري اجتماعي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر سال سوم متوسطه شهر كرمانشاه
 نقش و جايگاه دين در سلامت روان و ارتقاء كيفيت زندگي
 بررسي رابطه بين انواع سبك هاي تفكر باعملكرد تحصيلي دانشجويان دانشگاه آزاد كرمانشاه
 بررسي رابطه استفاده از اينترنت و هويت ديني كاربران
 مطالعه جامعه شناختي كيفيت زندگي و نقش آن در توسعه پايدار
 رهبري توزيع شده: راهي جهت عدالت سازماني پايدار در مدارس
 بررسي رابطه ذهنيت فلسفي مديران با عملكرد آنان در مدارس راهنمايي پسرانه شهر همدان
 نقش ارزشيابي در برنامه ريزي درسي
 سنتهاي اجتماعي در قرآن
 بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر انزواي اجتماعي صابئين مندائي اهواز
 پيش بيني عزت نفس نوجوانان بر اساس ادراك از سبكهاي فرزندپروري والدين و الگوهاي ارتباطي خانواده
 استفاده از خمير بازي در درمان كودكان مبتلا به اختلال نقص توجه – بيش فعالي
 بررسي خصوصيات آموزشگر خوب از ديدگاه دانشجويان مجتمع آموزش عالي سراوان
 بررسي خصوصيات مؤثر بر كيفيت تدريس اساتيد از ديدگاه دانشجويان مجتمع آموزش عالي سراوان
 اثربخشي اموزش مهارت هاي زندگي بر ميزان احساس كهتري، افكار خودكار منفي و سخت رويي زنان مطلقه سرپرست خانوار
 The Effect of Metacognitive Strategies Instruction on EFL Students’ Listening Performance
 آموزش پروتاگوراسي- پرورش سقراطي
 رابطه اضطراب وجودي و سبكهاي دفاعي
 بررسي نقش مددكاران اجتماعي در حوزه پيشگيري از جرم و با تاكيد بر تئوري هاي جرم شناسي
 بررسي شخصيت كودكان و نوجوانان بزهكار در فرآيند دادرسي با رويكرد به قانون جديد آيين دادرسي كيفري
 رابطه راهبردهاي مقابله با استرس همسران با ميزان رضايت زناشويي كاركنان زن متأهل مراكز بهداشتي و درماني شهر رشت
 مقايسه انگيزش پيشرفت و نشانگان وانمودگرايي در دانش آموزان تيزهوش و عادي شهر ايذه
 بررسي جامعه شناختي مفهوم توسعه پايدار
 نقش آموزش مهارت حل مسأله بر خودكارآمدي اجتماعي دانش آموزان
 نقش آموزش مهارت حل مسأله بر سازگاري اجتماعي دانش آموزان
 اثربخشي ذهن آگاهي مبتني بر شناخت درماني بر مهارت هاي ارتباطي سازنده متقابل و ارتباط متوقع/ كناره گير و ارتباط اجتنابي زوجين شهر كرمانشاه
 اثربخشي آموزش خودآگاهي بر احساس تنهايي دانش آموزان
 اثر بخشي آموزش خودآگاهي برمهارت اجتماعي دانش آموزان
 جستاري در ارتباط ميان مولفه هاي فراموشي سازماني هدفمند مديران با چگونگي اجراي مديريت كيفيت فراگيردر مدارس شهرستان ساري
 رابطه عوامل اجتماعي- فرهنگي با مديريت عاطفه در تماشاگران فوتبال شهر كرمان
 روان شناسي سلامت
 مطالعه جامعه شناختي تاثير جهاني شدن فرهنگ بر توسعه پايدار
 تأثير اخلاق اسلامي بر توسعه پايدار
 بررسي رابطه معنويت و رضايت شغلي و كيفيت زندگي پرستاران شاغل در مراكز درماني شهر رفسنجان
 بررسي رابطه و مقايسه جهتگيري مذهبي با كيفيت زندگي و اميد دانشجويان
 رابطه عملكرد خانواده با سازگاري اجتماعي و منبع كنترل در فرزندان در خانواده هاي ايثارگران
 رابطه خودپنداره و سلامت روان با رضايت شغلي معلمان ابتدايي شهرستان بندر امام خميني
 رابطه خودپنداره و مهارتهاي ارتباطي با رضايت شغلي معلمان ابتدايي شهرستان بندر امام خميني
 تفحصي بر روان شناسي دين
 فهم اعتياد جنسي : راهكاري براي تحكيم خانواده
 بررسي تعامل عاطفي مددجويان كميته امداد امام خميني (ره)شهر اردبيل بامددكاران دراستفاده ازخدمات حمايتي
 بررسي مسئوليت پذيري مددكاران كميته امداد شهر اردبيل نسبت به مددجويان در استفاده از خدمات حمايتي
 رابطه بين باورهاي ديني با سلامت روان و تاب آوري دانشجويان دانشگاه آزاد واحد جويبار در سال 1392
 مقايسه صميميت زوجين و مثبت انديشي در بين زنان بارور و نابارور
 مقايسه ابراز وجود ، سرسختي روانشناختي و تحريفات شناختي در بين دختران نابينا، جسمي حركتي و سالم
 ثبات و تحول شخصيت از منظر روانشناسي و قرآن
 بررسي تاثير آموزش با استفاده از تكنيك اسكمپر بر يادگيري مفاهيم علوم دانش آموزاى سوم راهنمايي
 بررسي رابطه سبكهاي تصميم گيري مديران زن و مرد مجموعه هاي ورزشي شهرداري تهران
 رابطه بين هوش فرهنگي در مديران مرد و زن مجموعه هاي ورزشي شهرداري تهران
 نقش نظام آموزش و پرورش در توسعه و پايداري فرهنگ اسلامي ايراني
 رابطه بين خودشيفتگي و مديريت بحران مديران دبيرستانهاي شهر كرمانشاه
 معرفي شيوه هاي فرزند پروري
 بررسي تطبيقي آموزش فرايند حل مسئله در آموزش رياضي دوره ي متوسطه ي كشورهاي آمريكا، ژاپن و ايران
 تعليم و تربيت از ديدگاه اسلام
 نقش مديريت بازخورد در ارزشيابي كيفي توصيفي دانش آموزان
 بررسي رابطه ميان رضايت زناشويي با استرس ناباروري در زوجين نابارور
 بررسي رابطه ميان حمايت اجتماعي، رضايت زناشويي و منبع كنترل با استرس ناباروري در زوجين نابارور
 بررسي رابطه ميان حمايت اجتماعي با استرس ناباروري در زوجين نابارور
 بررسي رابطه ميان منبع كنترل با استرس ناباروري در زوجين نابارور
 بررسي تاثير اموزش مهارت هاي زندگي بر اميد به زندگي و عزت نفس زندانيان زندان داراب
 ارزشيابي كتاب درسي رياضي پايه ششم ابتدايي از ديدگاه روانشناسي تربيتي و يادگيري
 بررسي تاثير بكارگيري محتواي الكترونيكي بر يادگيري درس علوم تجربي دانش آموزان پايه سوم ابتدائي شهرستان آمل
 نقش جايگاه فناوري اطلاعات وارتباطات (ICT) درميان دانشجويان دانشگاههاي پيام نور و دانشگاه شمال شهرستان آمل
 نقش همايش ها در پيش گيري از آسيب هاي اجتماعي و كمك به توسعه پايدار در مطالعات اجتماعي و فرهنگي
 بررسي رابطه بين بلوغ عاطفي و سلامت روان در بين دانشجويان مجرد و متاهل دانشگاه آزاد ارسنجان
 مقايسه سبك زندگي و اعتياد به اينترنت بين دانشجويان دختر با تحصيلات ليسانس و فوق ليسانس روانشناسي دانشكده علوم تربيتي آزاد اسلامي مرودشت
 تعيين ارتباط بين مولفه هاي كمالگرايي و راهبردهاي خودتنظيمي در دانش آموزان
 تحليل و بررسي نظريه كنش ارتباطي هابرماس
 مطالعه مولفه هاي سبك زندگي اسلامي از نگاه دانشجويان دانشگاه فرهنگيان قم
 رابطه بين ارضاي نيازهاي رواني بنيادين (خودمختاري،ارتباط و شايستگي) با انگيزش پيشرفت تحصيلي(انگيزش دروني،انگيزش بيروني و عدم انگيزش)
 رابطه بين عملكرد خانواده و خودكارآمدي با خودپنداره دانش آموزان
 بررسي رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي براساس مدل پنج عاملي شخصيت با سلامت رواني دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز كرمانشاه
 مقايسه سبكهاي هويت در دانش آموزان دختر تك والد و دو والد پايه دوم راهنمايي شهرستان محمودآباد
 مقايسه رشد اجتماعي در دانش آموزان دختر تكوالد و دو والد پايه دوم راهنمايي شهرستان محمودآباد
 بررسي موانع و مشكلات زنان در راه تصدي پست هاي مديريت در بخش اموزش عالي مستقر در شهر شيراز
 رابطه سازمان يادگيرنده با موفقيت شغلي كاركنان آموزش و پرورش استان مازندران
 رابطه الگوهاي ارتباطي خانواده با قضاوت اخلاقي دانش آموزان تيزهوش
 بررسي ميزان اثربخشي دوره هاي اموزش ضمن خدمت معلمان شهرستان دزفول
 مقايسه سطوح ، دامنه و گرايش سبك هاي تفكر در دانش اموزان تيزهوش و عادي
 پيش بيني سازگاري دانشجويان بر اساس طرحواره هاي ناسازگار اوليه
 پيش بيني استرس دانشجويان بر اساس طرحواره هاي ناسازگار اوليه

 مطالعه ميزان توجه برنامه درسي مطالعات اجتماعي دوره متوسطه به اموزش مهارت هاي شهروندي
 بررسي رابطه خودپنداره بدني و وابستگي به سيگار با اضطراب مرگ بين دانشجويان
 مقايسه رابطه خودپنداره، نگرش واهميت در دو درس رياضي و علوم با پيشرفت رياضي و علوم در دو كشور ايران و سوئد: داده هاي تيمز 2007
 بررسي تاثير كتابهاي كمك آموزشي بر رشد تحصيلي دانش اموزان ابتدايي از ديدگاه معلمان ابتدايي منطقه صوفيان در سال تحصيلي 93-92
 رابطه ويژگي هاي شغلي و شخصيتي با ميزان تعهد سازماني در بين كاركنان مديريت اكتشاف شركت ملي نفت ايران
 پيشبيني ابراز هيجان براساس سلامت عمومي وهوش هيجاني در ورزشكاران شهر تهران
 رابطه سرسختي روان شناختي و انگيزه پيشرفت با عملكرد تحصيلي در دانشجويان دانشگاه پيام نور شهر اهواز
 رابطه نگرش مذهبي و انگيزه پيشرفت با عملكرد تحصيلي در دانشجويان پيام نور شهر اهواز
 پيش بيني از خود بيگانگي شغلي از طريق تقاضاهاي شغلي ، منابع شغلي و فرسودگي شغلي در ميان كاركنان
 ارائه الگويي جهت تأثيرگذاري رهبري تحول گرا و كارآفريني اجتماعي بر سلامت اجتماعي دانشجويان( مطالعه تطبيقي دانشگاه آزاد اسلامي و دانشگاه رازي كرمانشاه در سال 93-92)
 نقش آموزش مبتني بر بازيهاي وانمودي (تخيلي) بر رشد ذهني دانش آموزان پيش دبستاني
 تحليلي بر بازيهاي وانمودي (تخيلي) با تأكيد بر نقش آموزش( اهميت، فوايد، خطرات و اشتباهات در بازيهاي وانمودي )
 راهنماي نقش آموزش مبتني بر بازيهاي وانمودي (تخيلي) بر خلاقيت و رشد ذهني دانش آموزان پيش دبستاني
 بررسي رابطه شادكامي و خوشبيني با عملكرد تحصيلي
 بررسي رابطه كمالگرايي و خوش بيني با عملكرد تحصيلي
 رابطه نگراني تصوير بدني و عزت نفس با خودكارآمدي اجتماعي دانش اموزان دختر مقطع اول دبيرستان شهرستان زاهدان
 بررسي رابطه هوش معنوي و هويت اجتماعي با سلامت رواني (مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي شهر كرمان)
 بررسي رابطه هوش عاطفي و هوش اخلاقي
 بررسي رابطه بين ادراك ازفرهنگ سازماني وهوش هيجاني بافرسودگي شغلي دبيران مقطع متوسطه شهرستان سرپل ذهاب
 بررسي تاثير آموزش مهارت هاي زندگي بر سلامت روان وعزت نفس دانش آموزان
 بررسي عوامل اجتماعي موثر بر سلامت، دلبستگي و عزت نفس در زنان زنداني
 نقش آموزش و پرورش در توسعه پايدار
 بررسي رابطه بين خوشكوفايي با رضايت مندي زناشويي معلمان شهر حميديه
 بررسي رابطه بين عرت نفس با رضايت مندي زناشويي معلمان شهر حميديه
 رابطه سه رگه تاريك شخصيت و ابعاد شوخ طبعي
 مقايسه انعطاف گذيري شناختي در بين افراد مبتلا به سوء مصرف مواد ، سيگاري و افراد عادي
 رابطه احساس تنهايي با اعتياد به تلفن همراه
 مقايسه ويژگي هاي شخصيتي افراد مبتلا به سرطان و افراد عادي شهر اهواز
 اثربخشي آموزش مهارت هاي زندگي بر افزايش عزت نفس
 امكان سنجي استقرار آموزش تركيبي در دانشكده آموزشهاي الكترونيكي دانشگاه شيراز از ديدگاه دانشجويان در سال تحصيلي 92-93
 بررسي تعامل سبك زندگي، هويت و ويژگي هاي شخصيتي
 رضايتمندي شغلي و رضايتمندي زناشويي در معلمان از منظر دين
 مقايسه ي راهبردهاي مثبت تنظيم شناختي هيجان در دانشجويان سيگاري و غيرسيگاري
 بررسي روابط علي ساختاري مؤلفه هاي هيجان خواهي با آمادگي براي بي حوصلگي دانشجويان
 الگوي نماز خواني ، دلبستگي به خدا و راهبرد هاي نظم جويي شناختي هيجان در مدل علي گرايش به طلاق
 الگوي نماز خواني و دلبستگي با گرايش به طلاق زوجين
 الگوي نماز خواني و راهبرد هاي نظم جويي شناختي هيجان با گرايش به طلاق زوجين
 جايگاه و نقش آموزش و پرورش در فرايند توسعه پايدار
 بررسي راهكارها ايجاد انگيزه جهت ادامه تحصيل در هنرستان هاي فني و حرفه اي در شهر اصفهان
 بررسي اثربخشي دوره هاي آموزش ضمن خدمت بر توانمند سازي معلمان استان اصفهان
 بررسي رابطه اثربخشي اموزش مهارت هاي اجتماعي بر سلامت رواني دانش آموزان دوره متوسطه دوم شهر اصفهان
 تعيين رابطه بين بهره گيري از فناوري هاي نوين و آينده پژوهي با سواد رايانه اي تغيير يافته ادراك شده با واسطه گري تغيير نگرش معلمان
 علل اصلي تضعيف حقوق زنان در بلوچستان ايران
 بررسي موانع به كار گيري فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) در فرايند ياددهي يادگيري از ديدگاه معلمان مدارس متوسطه پسرانه شهر تهران
 تبيين نقش فرهنگ سازماني در پياده سازي مديريت دانش( مورد مطالعه شركت بيمه آسيا )
 مقايسه باورهاي فراشناختي ناكارآمد ، راهبردهاي مقابله اي و عدم تحمل ابهام در بين افراد معتاد و غير معتاد شهرستان ايوان
 رابطه رضايت شغلي با خودكارآمدي مشاوران مدارس شهر اردبيل
 توسعه پايدار در علوم تربيتي با نگاه ويژه به سرمايه اجتماعي
 اثزبخشي باسي درماني در باسداري كودكان مبتلا به اختلال نارعايي توجه- بيش فعالي
 بررسي رابطه بين عملكرد خانواده با انگيزش پيشرفت و سبك تصميم گيري منطقي در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان سرپل ذهاب
 بررسي رابطه ي شيوه هاي فرزندپروري باخود كارآمدي و سلامت رواني دانش آموزان
 بررسي اثربخشي معنادرماني به شيوه گروهي بر شادكامي مادران داراي فرزند كم توان ذهني شهر اهواز
 ارتباط بين شيوه هاي كنارآمدن با استرس و عملكرد ورزشي ورزشكاران نخبه
 رابطه خودكارآمدي و سبك هاي دليستگي با پرخاشگري در دانش آموزان دختر و پسر دوره اول متوسطه جديد شهر زاهدان
 رابطه مهارت هاي ارتباطي و سازگاري دانش اموزان دبيرستان علامه طباطبايي شهر ساري در سال تحصيلي 93-92
 رابطه مهارت هاي زندگي و مقابله با استرس در دانشجويان رشته روان شناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري
 شناسايي عوانل موثر برنامه ريزي درسي در درس خواندن و موفقيت در كنكور
 بررسي تاثير داستان هاي فلسفي بر ميزان انگيزه تحصيلي و خود بازبيني دانش آموزان دخترانه مدارس ابتدايي منطقه 2 شهر رشت
 تحليل عوامل موثر بر شكل گيري اعتماد اجتماعي دربين معلمان مدارس ابتدايي شهرستان ايلام
 ارتباط متقابل سواد اطلاعاتي و تفكر انتقادي
 كمال گرايي سازگارانه و ناسازگارانه با واسطه گري اضطراب آشكار و پنهان در تدوين مدل وابستگي به تلفن همراه
 بررسي و تبيين كار برد قصص قرآني در تعليم و تربيت
 رابطه حمايت اجتماعي و سازگاري فردي اجتماعي بااضطراب اجتماعي در كاركنان مرد دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان بوشهر
 مقايسه ميزان افسردگي كودكان تك والد باكودكان عادي (داراي هر دووالدين)
 بررسي نقش قصه گويي وتمثيل درتربيت وپيشرفت درامورپرورشي
 سيماي انسان از منظر قرآن
 روش هاي تربيت عقلاني از ديدگاه اسلام با تاكيد بر ديدگاه علامه محمد حسين طباطبايي
 آسيب ها و چالش هاي تربيت ديني – اسلامي در عصر «جهاني شدن»
 بررسي رابطه هويت و انگيزش تحصيلي نوجوانان
 اشتغال زنان (پيامدها، موانع، راهكارها)
 بررسي و مقايسه هويت ملي ديني درميان دانش آموزان فرزند جانباز و دانش آموزان عادي
 نقش سلامت معنوي و كيفيت زندگي در پيش بيني سازگاري و نظم اجتماعي در جوانان
 بررسي تاثير استفاده از ماهواره در امنيت اجتماعي جوانان
 عدالت جنسيتي از ديدگاه تعاليم اسلامي
 تأثيرآموزش كاهش استرس مبتني بر ذهن آگاهي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
 رابطه بين سرمايه روانشناختي سازماني و سبك هاي مقابله اي با عملكرد شغلي كاركنان آموزش و پرورش شهرستان مرودشت
 بررسي رابطه بين كيفيت زندگي و شادكامي دانشجويان
 بررسي سبب شناسي اختلال تبديلي از ديدگاه روانكاوي
 بررسي رابطه سبك هاي دلبستگي و مهارت هاي فراشناختي با خودكارآمدي تحصيلي دانش آموزان پايه سوم متوسطه شهر تربت حيدريه سال تحصيلي 91-90
 بررسي تأثير تدريس با رويكرد پژوهشي بر كارآمدي تحصيلي دانش آموزان دختر پايه ششم رشت
 بررسي اثربخشي برنامه هاي صبحگاهي بر رشد مهارتهاي اجتماعي كودكان طيف اوتيسم در شهر شيراز
 بررسي تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات در يادگيري درس رياضي نمونه موردي : معلمان مدارس ابتدايي شهر ملاير
 بررسي تاثير خلاقيت در آموزش و تعليم و تربيت دانش آموزان با تاكيد بر شيوه هاي تدريس
 تأثير آموزش راهبردهاي يادگيري خودتنظيمي شناختي بر پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان دختر سال اول دوره اول متوسطه شهر خرم آباد
 بررسي تأثير كار درمحيط پر استرس بر روابط خانوادگي كاركنان شاغل در بيمارستانهاي استان كردستان
 تأثير آموزش راهبردهاي يادگيري خودتنظيمي شناختي بر خلاقيت دانش آموزان دختر سال اول دوره اول متوسطه شهر خرم آباد
 بررسي رابطه ميان جهت گيري هدف با خود تنظيمي يادگيري و پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان دوره ي دوم متوسطه شهر سنندج
 نقد و بررسي آموزش از دور بر مبناي ارزش شناسي ارسطو
 مقايسه افسردگي در زنان زنداني و غير زنداني شهرستان زاهدان
 بررسي نقش توسعه پايدار در آموزش و تعليم و تربيت
 فراتحليلي بر الگوهاي مديريت شايستگي و مقايسه آن با مديريت جهادي
 تأثير ورزش صبحگاهي بر كاهش پرخاشگري در بين پسران كم توان ذهني 15 تا 35 سال
 هنجاريابي و تهيه پروفايل ابزار كيفيت ياد گيري در علوم رفتاري
 بررسي و مقايسه مؤلفه هاي كيفيت تدريس در رشته هاي علوم رفتاري دانشگاه هاي تهران
 پديدار شناسي مهاجرت
 اثربخشي اجراي نمايش و بازي هاي خلاق بر رشد خلاقيت كودكان پسر سنين 7 تا 11 سال شهرستان بيرجند
 ارزشيابي كيفيت دروني برنامه درسي جديد رياضي پايه اول دوره ابتدايي مورد مطالعه: آموزش و پرورش مناطق نازلو و انزل شهرستان اروميه
 تاثير آموزش مهارت هاي زندگي بر انعطاف پذيري شناختي دانشجويان دانشگاه آزاد ساوه
 تاثير ادراك شيوه والدين بر رغبت تحصيلي و تحول مفهوم خود در دانش اموزان دختر دبيرستاني شهرستان زرنديه
 تاثير كاركرد خانواده و ادراكات فعاليت هاي كلاسي بر تفكر تاملي و يادگيري اجتماعي- هيجاني در دانش اموزان دختر دبيرستاني شهرستان ساوه
 سبك هاي فرزند پروري ونقش آن در گرايش به اعتياد
 بررسي و ارائه ي راهكارهاي نوين و منطقي پيش نيازهاي انشانويسي با تأكيد بر آموزش صحيح مهارت فعال نوشتن(انشا)
 رابطه مهارت هاي ارتباطي با رضايت از زندگي در افراد داراي سوء مصرف مواد در شهرستان مسجد سليمان
 رابطه عادلانه بودن دنيا با رضايت از زندگي در افراد داراي سوء مصرف مواد در شهرستان مسجد سليمان
 بررسي رابطه باورهاي غيرمنطقي و رضايت زناشويي زوجين شاغل
 مقايسه هدف پيشرفت، هيجان خواهي و مسئوليت پذيري در بين دانش اموزان تيزهوش و عادي شهرستان بهشهر
 كاربرد تئوري رفتار برنامه ريزي شده در وابستگي به بازي هاي رايانه اي در نوجوانان
 آسيب شناسي مشاركت نهادمند در كشورهاي خاورميانه (با تأكيد بر فرهنگ سياسي حاكم بر آن ها)
 شكل گيري هويت ديني: نقش خانواده و رسانه ها
 تحليل محتواي كتاب هاي شيمي دوره متوسطه از نظر توجه به مباحث محيط زيستي
 بررسي اخلاق و حقوق و تفاوتهاي آنها
 راهكارهاي تربيت اخلاقي طلاب، در كلام امام خميني (ره)
 تاثير آموزش با استفاده از تكنيك حل مساله به روش ابداعانه (TRIZ) بر افزايش خودكارآمدي و توانمندي در بين كارآموزان مراكز آموزش فني وحرفه اي
 بررسي مردم شناختي عناصر ساختي كاركردي خانواده در آثار محمد علي جمال زاده
 اثر بخشي آموزش راهبردهاي حافظه فعال در بهبود اختلال يادگيري دانش آموزان ابتدايي پسر شهر صحنه
 رابطه سبك هاي هويت با افسردگي دانش آموزان دبيرستاني
 رابطه هويت جنسي با رضايت شغلي در بين دو گروه از زنان پرستار و پليس
 بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي و فرسودگي شغلي در بين مددكاران شاغل در تهران
 بررسي سياست تفنني نظام حقوقي ايران در خصوص عفاف و جرايم منافي عفت با رويكرد به قانون مجازات اسلامي
 بررسي رابطه بين يادگيري سازماني و توسعه موفقيت آميز خدمات جديد (مورد مطالعه : شركت مازند نيرو )
 تحليل محتواي كتاب علوم تجربي پايه ششم ابتدايي بر اساس فرمول خوانايي فراي
 مقايسه كيفيت زندگي در زنان مطلقه و عادي شهرستان رامهرمز
 تا ثير عكاسي كردن كودكان پيش دبستاني بر ادراك ديداري آنها
 بررسي رابطه شادكامي و سلامت روان دانش آموزان و رزشكاران شهرستان سنندج
 اثربخشي درمان فراشناختي گروهي بر باورهاي فراشناختي و اضطراب بيماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگير
 بررسي سرمايه هاي اجتماعي تأثيرگذار ( اعتماد و نيروي متخصص ) بر بانكداري اسلامي
 بررسي تاثير طراحي سوال توسط دانش آموزان از متن درس مطالعات اجتماعي بعد از تدريس معلم بر پيشرفت تحصيلي آنان ( ششم ابتدائي )
 مقايسه تعارضات زناشويي در افراد معتاد كمپ هاي شهرستان خرم آباد با افراد غير معتاد
 مقايسه مصرف مواد مخدر در زنان زنداني و غير زنداني شهرستان زاهدان
 نگاهي جامعه شناختي به پديده حاشيه نشيني
 بررسي تاثير آموزش علوم تجربي با رويكرد زمينه – محور بر مهارت كسب شده دانش اموزان پايه هفتم
 مقايسه آموزش به كمك نرم افزار اموزشي و شيوه سنتي بر خلاقيت زبان انگليسي دانش اموزان ناشنواي مقطع راهنمايي استان مازندران
 اثربخشي گروه درماني با رويكرد عقلاني- عاطفي- رفتاري بر شادكامي دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر شيراز
 نقش مداخلات اجتماعي و رواني درعلل طلاق
 نقش اينترنت و فضاي مجازي در آسيب هاي اجتماعي و جرايم
 بررسي تراكم مادي و روح سرمايه داري دهه هاي اخير در جامعه ايران
 پيش بيني فرسودگي تحصيلي بر اساس خودكارآمدي در دانشجويان
 شكاف نسل ها، شيوه هاي فرزند پروري و سلامت روان
 رابطه فرهنگ سازماني، سهيم سازي دانش و دانش آفريني در نظام آموزش عالي
 تاثير اموزش مديريت هيجان بر احساس تنهايي دانش اموزان مقطع سوم دبيرستان شهرستان بروجرد
 بررسي رابطه اضطراب وخلاقيت دردانش آموزان مقطع متوسطه اول شهرستان كاشمر
 بررسي تاثير ميزان تحصيلات مادر بر رشد اجتماعي كودكان در شهرستان كاشمر
 بازانديشي و نوع شناسي جهاد در جهان معاصر (از منظر مقام عظماي ولايت حضرت امام خامنه اي (مد ظله العالي)
 دانشگاه و دانشجو (از منظر مقام عظماي ولايت حضرت امام خامنه اي (مد ظله العالي)
 بررسي عوامل جامعه شناختي ارتكاب جرائم در بين زنان زنداني شهر كرمان در سال 1392
 بررسي مباني روانشناختي،اهداف و گزاره هاي منتج در سند برنامه درسي ملي
 بررسي ديدگاه دانشجويان به آموزش تلفيقي: نقش مهارتهاي الكترونيكي و جنسيت
 پيش بيني پيشرفت تحصيلي دانشجويان از طريق معنويت و راهبردهاي يادگيري خودتنظيمي
 تبيين جايگاه خلاقيت دركتاب هاي درسي دوره ابتدايي
 نقشهاي جنسيتي در نظام آموزشي ايران( مطالعه موردي: كتاب هاي درسي)
 تحليل محتواي آموزش صلح به عنوان يكي از مؤلفه هاي جهاني شدن
 حليل مفهوم آموزش سلامت دركتاب هاي درسي؛ گامي جهت ارتقاي سطح سواد سلامت درجامعه
 تبيين ابعاد مختلف يادگيري هميارانه و دلالت هاي آن براي نظام آموزش عالي
 تبيين ارتباط بين تعارض زناشويي و نگرش به خيانت در ازدواج و نقش آن در پيشرفت تحصيلي
 بررسي موانع كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) در دانشگاه پيام نور بابل از ديدگاه دانشجويان
 مقايسه انگيزش پيشرفت، نگرش نسبت به مدرسه و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مدارس هوشمند و عادي
 پيش بيني سبك هاي هويتي براساس پنج عامل بزرگ شخصيت (NEO-FFI) در دانشجويان
 مكتب فرانكفورت ودلالت هاي تربيتي آن
 رابطه معنويت و خودكارآمدي با انگيزش تحصيلي در دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت
 آموزش (يادگيري) الكترونيكي و جهاني شدن در نظام آموزشي ايران
 نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در آموزش
 بررسي ارتباط عمودي محتواي كتابهاي درسي علوم تجربي دوره راهنمايي، براساس شاخص توالي محتوا
 كاربرد تئوري سيستمي هدف در رفتار مصرف كننده
 بررسي تحليلي تأثير ارزشهاي فردي و گروهي بر ارزش هاي اجتماعي مطالعه موردي: كارمندان شركت سرمايه گذاري اقتصاد گستر دنا
 بررسي عوامل مؤثر در تنظيم و سازماندهي عمودي محتواي كتابهاي درسي علوم تجربي دوره راهنمايي
 كلاس هاي چندپايه، جنبه مغفول برنامه درسي ملي
 نقد بنيان هاي فلسفي پارادايم پراگماتيستم از ديدگاه اسلام
 بررسي و نقد مساله گناه از ديدگاه مسيحيت
 بررسي محتوايي ديوان امام خميني (ره)
 بررسي ساحت ظاهري انسان و آسيب هاي تربيتي
 مقايسه رضايت شغلي و تصور توفيق از تدريس معلمان عادي و چند پايه ابتدايي
 بررسي الگوهاي تربيت ديني در صحيفه سجاديه
 پيشرفت علمي در آموزش پرورش حال و آينده
 تاثير دوره پيش دبستاني در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره ابتدايي
 اقتباس نكات تربيتي داستان حضرت ابراهيم(ع ) از منظرقرآن مجيد
 اختلالات يادگيري و نقش آن در فرايند ياددهي – يادگيري
 معرفي نظريه ارتباط گرايي و ارايه الگوي طراحي آموزشي متناسب با آن
 ارائه مدل طراحي آموزشي يادگيري مبتني بر مساله بر اساس رويكرد سازنده گرايي
 تأثير آموزش مهارت هاي زندگي در جهت زندگي سالم و به دور از آسيبها
 بررسي رابطه مهارت هاي حرفه اي معلمان دوره ابتدايي با نيازهاي آموزشي آنان در شهرستان دهگلان
 تأثير ارزشيابي توصيفي بر مهارتهاي خواندن و نوشتن دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي
 آشنايي با آراي ژان فرانسوا بودريار

 بررسي تاثير استفاده از فناوري در ميزان هوش هيجاني كودكان دبستاني منطقه 4 آموزش و پرورش شهر تهران
تاثير روش تدريس همياري بر انگيزش و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسر در درس مطالعات اجتماعي پايه سوم ابتدايي
بررسي وضعيت مشغوليت تحصيلي دانش آموزان با استفاده از شيوه متداول و تركيبي
بررسي تأثير علل خانوادگي بزهكاري اطفال در موضوع سرقت شهرستان آمل
تبيين رابطه بين آسيب شناسي فناوري هاي نوين و عملكرد شغلي كاركنان شاغل درآموزش وپرورش شهراصفهان
بررسي جامعه شناختي تفاوت ميزان آگاهي هويت جنسي دانش آموزان بر اساس الگوهاي جامعه پذيري آنان در خانواده (مطالعه موردي : دانش آموزان متوسطه دوره دوم شهر اردبيل)
رابطه بين سبك تفكر والدين با ميزان پذيرش كودكان كم توان ذهني، درخود مانده و عادي
بررسي انواع ساختار انگيزشي زنان بر حسب وضعيت وزن آنها
بررسي انواع كمال گرايي زنان بر حسب وضعيت وزن آنها:آيا تفاوتي وجود دارد؟
تأثير تنيدگي رواني بر ميزان كيفيت زندگي كارمندان دانشگاه علوم پزشكي كاشان
بررسي طرح ها و خدمات NGO ها بر بهبود كيفيت زندگي كودكان كار و خياباني
بررسي تحليل محتواي ارتباطي تصاويربراساس متن نوشتاري كتب علوم تجربي دوره ابتدايي از نگاه دانشجويان رشته آموزش ابتدايي دانشگاه فرهنگيان استان گلستان
بررسي اثرات روان شناختي ورزش و فعاليتهاي بدني بر ويژگيهاي شخصيتي نوجوانان(دانش آموزان مقطع متوسطه دوم)
مديريت فرهنگ سازماني
بررسي نقش دانشگاه آزاد اسلامي در توسعه فرهنگي و اجتماعي شهر اسلام آبادغرب
سيستم هاي فعال سازي/بازداري رفتاري پيش بيني كننده خلاقيت دانشجويان است.
تحليل جامعه شناختي مشاركت سياسي دانشجويان دانشگاه شيراز
بررسي ميزان اثربخشي تعطيلي روزهاي پنجشنبه مدارس در انطباق بيشتر برنامه هاي آموزشي و تربيتي با ويژگيهاي رواني دانش آموزان
مقايسه رضايت شغلي و سلامت رواني آموزگاران مدارس عادي واستثنايي شهر زنجان
بررسي رابطه بين برنامه كودك و نوجوان تلويزيون شبكه ي فارس بر شادكامي افراد 9 تا 13 ساله شهر شيراز در بهار 1392
بررسي رابطه سبك هاي دلبستگي با رشد اجتماعي دانش آموزان
مقايسه رابطه عزت نفس وتربيت بدني دانش آموزان دختر وپسر
بررسي رابطه سبكهاي مختلف مديريت كلاسي معلمان با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره راهنمايي شهر شيراز
نقش انگيزه كاري و تصور معلمان از توفيق در تدريس بر خودپنداره و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
Reducing test anxiety of the students by internet base test
بررسي جامعه شناختي تفاوت ميزان آگاهي هويت جنسي دانش آموزان بر اساس جنسيت آنان (مطالعه موردي : دانش آموزان متوسطه دوره دوم شهر اردبيل)
رابطه شادكامي دانش آموزان باسبك هاي هويتي
بررسي تاثير آموزش مبتني بر هوش هاي چندگانه بر پيشرفت درسي دانش آموزان با سبك يادگيري ديداري- كلامي
ضرورت و جايگاه توسعه فرهنگي از ديدگاه امام خميني (ره)
تأثير روش تدريس حل مسئله بر عزت نفس ، نگرش نسبت به مدرسه و پيشرفت تحصيلي درس رياضي دانش آموزان
سازگاري و خرده مقياس هاي آن در نوجوانان : مطالعه نقش حمايت اجتماعي
بررسي رابطه ي حس سامان يافتگي با اشتياق شغلي و رضايت از زندگي در پرستاران
رابطه ي بيش فعالي كودكي و بزرگسالي با صميميت رومانتيك بزرگسالي در دانشجويان
بررسي رابطه تكبر و حسادت ورزي با بخشش در كارمندان اداري نورآباد لرستان
بررسي ديدگاه دانشجويان دانشگاه علامه طباطبايي(ره) در مورد معايب، فوايد و دلايل اجراي طرح تفكيك جنسيتي در اين دانشگاه
بررسي رابطه بين مهارتهاي ارتباطي كاركنان و ميزان رضايت دانشجويان رشته هاي علوم پايه دانشگاه لرستان
تحليل فضايي محلات نابهنجار كلان شهرتهران با چشم انداز توسعه پايدار(مطالعه موردي محله هرندي)
بررسي رابطه شيوه هاي فرزند پروري والدين با سازگاري اجتماعي دانش آموزان
ارتباط رفتار شهروندي، اعتماد سازماني و تعهد سازماني در معلمان مرد مقطع ابتدايي ناحيه 2 آموزش و پرورش كرمانشاه
بررسي عناصر روايت گري داستانهاي بازنويسي شده توسط كودكان با توجه به نظريه پراپ
بررسي رابطه فرسودگي تحصيلي با مولفه هاي ادراكات محيطي مدرسه اي در دانش آموزان سال دوم متوسطه
تاثير شركت در گروه معتادان گمنام بر بهبود سلامت رواني معتادان شهرستان خمين
دانشگاه فرهنگيان و توسعه پايدار
واكاوي نقش معلمان در به كارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات مبتني بر توسعه پايدار
نقش عوامل فردي،آموزشگاهي واجتماعي تاثيرگذار برپيشرفت تحصيلي فراگيران
بديعه پردازي( نوآفريني) كليدي طلايي براي ايجاد خلاقيت در انشا
بررسي عوامل موثر بر بروز و گسترش پديده خشونت خانگي عليه زنان در شهر كرمانشاه
بررسي فضاي مجازي و كنترل آسيب هاي ناشي از آن
ارزيابي نقش و تاثير اردوي راهيان نور با فرهنگ ايثار و شهادت در خراسان جنوبي
آشنايي با برنامه ي فلسفه براي كودكان و چالش ها و آسيب هاي آن در كشور ايران
بررسي ميزان بكارگيري مديران از مديريت فرآيند مدار و رابطه آن با عملكرد دبيران در سطح دبيرستان هاي متوسطه نظري دخترانه شهرخرم آباد
بررسي روش هاي ايجادكيفيت مطلوب زندگي و سلامت رواني در خانواده
تاثير آموزش پيش دبستاني بر رشد رفتارهاي اجتماعي دانش آموزان در پايه اول مقطع ابتدايي
استفاده از فناوري اطلاعات بر اثر بخشي آموزش
مقايسه بين سرسختي رواني،هيجان طلبي و روشهاي مقابله با استرس در مردان مصرف كننده مواد مخدر و عادي شهرستان كرمانشاه
بررسي رابطه بين سرسختي روانشناختي با انگيزش شغلي در مامورين آتش نشاني
چالش هاي پيش روي آموزش ابتدايي در راستاي تحقق سند تحول بنيادين
ازدواج خوش فرجام، حوزه اي مغفول در راه توسعه پايدار
شايسته سالاري: گامي بلند در مسير توسعه پايدار
تأثير سبك زندگي بر توسعه پايدار
بررسي تأثير آموزش معنادرماني مبتني بر تحليل محتواي مضموني قرآن بر سرسختي روانشناختي و مولفه هاي كيفيت زندگي دانش آموزان دختر هنرستاني در مقطع متوسطه شهرستان بابل
بررسي وتحليل ميزان رعايت اصول توليدمحتوادر چندرسانه اي هاي الكترونيكي آموزش رياضي
مقايسه منبع كنترل (دروني بيروني) در تيپ هاي شخصيتي A,B,C دانشجويان روانشناسي دانشگاه آزاد ساري
مقايسه دشواري در تنظيم هيجان در تيپ هاي شخصيتي A,B,C دانشجويان رشته روانشناسي
بررسي رابطه ي هوش هيجاني و احساس تنهايي در دانشجويان دانشگاه
رابطه ي نگرش مربيان نسبت به خلاقيت با خلاقيت نوآموزان دوره ي پيش دبستاني شهر هرات
اثربخشي آموزش مؤلفه هاي هوش معنوي بر عزت نفس دانش آموزان پسر دوره ي متوسطه سال تحصيلي 92-91 شهرستان خاتم
بررسي رابطه ذهنيت فلسفي و كار آفريني در بين مدارس ابتدايي شمال غرب تهران
بررسي رابطه ساده و چندگانه بين جهت گيري مذهبي، احساس تنهايي بر سلامت روان دانشجويان پسر دانشگاه شهيد چمران اهواز
بررسي ميزان استفاده هاي نادرست از تلفن همراه، اينترنت و ماهواره و رابطه آن با اضطراب و افسردگي
مقايسه ميزان سلامت روان زنان بارور با نابارورشهر كرمان
بررسي ارتباط بين خودگرداني بر عملكرد تحصيلي در دانشجويان دختر دانشگاههاي بيرجند (پيام نور ،دولتي )در سال تحصيلي 91-1390
آموزش نظريه هاي يادگيري و تفكر، گامي روبه جلو در آموزش و تربيت
بررسي مفاهيم روانشناختي از ديدگاه قرآن
رابطه اضطراب با حساسيت اضطرابي دانشجويان دختر دانشگاه بيرجند
مقايسه شيوه هاي مقابله با تنيدگي دانش آموزان تيزهوش و عادي
نقش انگيزه بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
بررسي رابطه ساده و چندگانه بين جهت گيري مذهبي، مثبت انديشي و شادكامي دانشجويان متاهل دانشگاه آزاد شوشتر
نقش برنامه ريزي آموزشي در ايجاد فرصتهاي مناسب با تحقق انگاره شهروند جهاني در دانش آموزان دوره ي متوسطه استان اصفهان
نقش اعتماد به نفس در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
توسعه پايدار در علوم تربيتي
تبيين مفهوم پدري از ديدگاه مردان ايراني
مقايسه سرعت پردازش و حافظه فعال دانش آموزان حساب نارسا و نارساخوان و عادي
اثربخشي رايحه درماني در افزايش ارتباط زناشويي در زوجين شهرستان سيرجان
بررسي ميزان اثر بخشي محتواي كتاب درسي علوم تجربي بر پرورش خلاقيت دانش آموزان
تاثير مهارتهاي حرفه اي معلمان بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره ابتدايي از ديدگاه معلمان شهرستان بابل
بررسي وضعيت سلامت سازماني دانشكده هاي علوم پزشكي همدان
بررسي عوامل اجتماعي-فرهنگي مرتبط با توانمندسازي زنان سرپرست خانوار شهرستان ابركوه
مزاياي روش هاي آموزشي فن آوري نوين درتوسعه پايدار علوم تربيتي
رابطه حمايت اجتماعي و سازگاري فردي با رضايت از زندگي در كاركنان زن دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان بوشهر
رابطه خودتمايزيافتگي با بهزيستي روانشناختي بين معلمان متأهل
روش تدريس براي درس آمار
بررسي تاثير گروه درماني مبتني بر ذهن آگاهي بر رضايت زناشويي مادران داراي فرزند معلول در شهرستان بيرجند در سال 93
طراحي برنامه درسي تفكر در دوره ابتدايي مبتني بر شش كلاه تفكر
گرايش جوانان ايراني به جراحي زيبايي بيني(مطالعه كيفي)
ارتباط خودكار آمدي و كمال گرايي ورزشي با انگيزه پيشرفت در پسران فوتباليست
بررسي و مقايسه اخلاق از ديدگاه افلاطون و فارابي و ارائه راهكارهاي عملي جهت تربيت اخلاقي نوجوانان و جوانان
تأثير روش تدريس اجتماع پژوهشي بر سواد خواندن در دانش آموزان پسر چهارم ابتدايي شهرستان زرنديه
تحليل محتوا كتاب درسي فارسي( بخوانيم و بنويسيم) پايه سوم ابتدايي بر اساس مؤلفه هاي شادكامي و هوش هيجاني در سال تحصيلي 93-1392
تحليل و ارزيابي محتواي كتاب درسي مطالعات اجتماعي پايه هفتم دوره اول متوسطه بر اساس مولفه هاي شادكامي
ظرفيت خودكارآمدي، خود تنظيمي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان بزرگ سال
برنامه آموزش مديريت خشم و بررسي اثربخشي آن بر بهبود سلامت عمومي دانش آموزان بزرگ سال
شيوه هاي تربيتي و عزت نفس دانش آموزان بزرگ سال
اثر بخشي آموزش خانواده بر عملكرد زوجهاي ناكارآمد
بررسي رابطه طرحوارهاي نقش جنسيتي و كژكاري جنسي با دلزدگي زناشويي در دانشجويان متاهل
رابطه ناگويي هيجاني و شادكامي با تعارضات زناشويي در بين زوجين مراجعه كننده به مراكز مشاوره شهر رشت
بررسي موانع هوشمندسازي ( ترس از عدم آشنايي با نحوه كار ابزار و محتوا ، تسلط نداشتن معلمان و نبود چرخه كامل حيات محتوا ) در مدارس متوسطه سمنان
نظريه ها و مباني نظري در فعاليت تربيتي
رابطه خويشتن پنداري و رضايت شغلي با خلاقيت در فرهنگيان جانباز شاغل در شهر شيراز
مقايسه آموزش به كمك نرم افزار آموزشي و شيوه سنتي بر انگيزه پيشرفت زبان انگليسي دانش آموزان ناشنواي مقطع راهنمايي استان مازندران
پيش بيني آسيب پذيري در برابر استرس والدين كودكان كم توان ذهني بر اساس حمايت اجتماعي ، راهبردهاي مقابله اي و جهت گيري مذهبي
مقايسه حكمت ها و بيانات نهج البلاغه با نظريات روان شناسي
بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي و فرسودگي شغلي در كاركنان زندان دالاب
تدوين و آزمون مدل علي رفتار كمك طلبي بر اساس خودپنداره تحصيلي با ميانجيگري خود كارآمدي و اهداف پيشرفت
تربيت اخلاقي در خانواده
جايگاه دعا از ديدگاه مولانا
نقش آموزش خلاقيت به معلمان در تحقق اهداف آموزش و پرورش
اثربخشي گروه درماني با رويكرد عقلاني عاطفي رفتاري بر خودكارآمدي دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر شيراز
تاثير دوره هاي مهد كودك و پيش دبستاني بر رشد مهارت هاي اجتماعي دانش اموزان كم توان ذهني
مقايسه مهارتهاي اجتماعي بين دانش آموزان عادي و نابينا مقطع ابتدايي شهرستان تربت حيدريه درسال تحصيلي 92-91
رابطه هوش هيجاني با سازگاري اجتماعي در دانش آموزان دبيرستان
نقش و اهميت فناوري اطلاعات و ارتباطات در فرايند آموزش و يادگيري
مطابقت توزيع جمعيت استان همدان بر اساس محدوده شهرستانهاي استان در سال 1390
بررسي مقايسه اي خود پنداره بدني و طرحواره جنسي و رضايتمندي زناشويي در زنان دچار اضافه وزن و عادي ساكن شهر تربت جام
بررسي نقش شيوه تدريس معلمان و ميزان فعاليتهاي كنجكاوانه دانش آموزان در مدارس ابتدايي دخترانه دولتي شهر تهران
رابطه هوش هيجاني با خلاقيت و شادكامي در دانش آموزان دوره متوسطه (پيش دانشگاهي)شهر اصفهان
بررسي رابطه بين ميزان سازگاري، سلامت عمومي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
رابطه بين سبك هاي مقابله اي با عملكرد شغلي كاركنان آموزش و پرورش شهرستان مرودشت
رابطه بين سرمايه روانشناختي سازماني با عملكرد شغلي كاركنان آموزش و پرورش شهرستان مرودشت
تحليل و ارزيابي محتواي كتاب درسي مطالعات اجتماعي پايه هفتم دوره اول متوسطه بر اساس مولفه هاي آموزش صلح و انطباق آن با برنامه درسي ملي
تمبر به عنوان يك رسانه در ارسال پيام هاي سياسي نظام حاكم (بررسي موردي:تمبرهاي منتشر شده ايران در خلال سال هاي 1356 تا 1359)
اثربخشي دوره پيش دبستاني بر پيشرفت تحصيلي و رشد اجتماعي دانش آموزان مقطع ابتدايي
رابطه هوش هيجاني و سازگاري زناشويي در زنان متأهل شاغل درآموزش و پرورش شهرستان شوش
رابطه ي رضايت جنسي وسلامت عمومي با رضايت زناشويي زوجين متعارض شهرستان شوش
اسلام و تعليم و تربيت
اهداف تربيتي اسلام
مراحل تربيت
مفهوم شناسي در باب تربيت
بررسي اهميت دوره پيش دبستاني در رشد اجتماعي دانش آموزان
رابطه بين وضعيت اقتصادي خانواده ها با هوش هيجاني نوجوانان
بررسي تأثير تكنولوژي آموزشي در پيشرفت و توسعه علوم مختلف در حيطه آموزش و پرورش
اثربخشي آموزش ذهن آگاهي بر كاهش اضطراب واسترس امتحان
جايگاه آموزش الكترونيكي در فرايند ياددهي و يادگيري
امر به معروف و نهي از منكر از منظر رهبر فرزانه انقلاب
اقتصاد مقاومتي تنها راه حفظ استقلال سياسي اقتصادي كشور (ازمنظر مقام عظماي ولايت حضرت امام خامنه اي (مد ظله العالي ))
بررسي وضعيت سازمان بازرسي كل كشور از نظر انطباق با ويژگي هاي سازمان يادگيرنده
مقايسه رضايت زناشوئي،صميميت ، تعهد در ازدواجهاي سنتي و ازدواج هاي مدرن
مبناي، اصول و روش هاي تربيتي
اخلاق سياسي (ازمنظر مقام عظماي ولايت حضرت امام خامنه اي (مد ظله العالي ))
بررسي تاثير روش چندحسي فرنالد بر اصلاح عملكرد خواندن دانش آموزان نارساخوان پسر دوم ابتدايي شهر همدان
بررسي رابطه سبك هاي فرزند پروري ،سبك هاي هويت يابي و سبك هاي مقابله اي در دانش آموزان دوره ي متوسطه سال تحصيلي 92-91 شهرستان آمل
بررسي مقايسه اي مقوله حافظه درديدگاه معرفت شناسي و روانشناسي

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید