امکان دانلود مقالات پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور

http://www.callforpapers.ir/

پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور

مجموعه مقالات پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید .  پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور 11 تا 13 شهریور 1393توسط  انجمن علمی دانشجویی عمران دانشگاه ارومیه و با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در ارومیه برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 603 عنوان مقاله تخصصی شامل 5232 صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور

بررسي اثرات اختلاف تراز طبقات در برخورد ساختمان هاي بتني مجاور به يكديگربه هنگام وقوع زلزله به روش آناليز ديناميكي غيرخطي
بررسي اثر تقارن بر رفتار لرزه اي سازه هاي نامنظم در پلان
انتخاب رابطه كاهندگي براي تحليل خطر لرزهاي: مطالعه بر اساس داده هايزلزله كجور
مقايسه تقويت لرزه اي قابهاي ساختماني ساده فولادي توسط دو سيستم CBF و ADAS
ديوار برشي فولادي با بازشو بزرگ
ميراگر اصطكاكي و تعيين بار لغزشي آن
بررسي عملكرد لرز اي قاب هاي فلزي با اتصالات صلب و نيمه صلب Extended End Plate & T-Stub تحت ركوردهاي زلزله


بررسي تاثير فاصله ي ساختمان از گسل بر عملكرد جداسازهاي لرزه اي
بررسي تأثير نامنظمي بازشوها در عملكرد لرزه اي ديوارهاي برشي بتني
اثرات آرايش مهاربندهاي ضربدري و شورون در ارزيابي لرزه اي قاب هايفولادي
تاثير ميانقاب بنايي بر پاسخ لرزه ايي قاب هاي بتني
عملكرد قابهاي خمشي ويژه ميان مرتبه در زلزله هاي نزديك گسل
معرفي روشي ساده براي ارزيابي ايمني لرزهاي ساختمان هاي بنايي موجود
تاثير محصوريت بتن در بهبود عملكرد لرزه اي
بررسي تاثير استفاده از حداقل سخت كننده بر روي رفتار ديوارهاي برشي فولادي
استفاده از روش كنترل مود لغزشي در كاهش پاسخ سازه
شبيه سازي شتابنگاشت مصنوعي زلزله اهر ورزقان با استفاده از روش اغتشاش سفيد -گوسي
بررسي رفتار غيرخطي اتصال ديوار برشي به قاب بتني در سيستم دوگانه
مقايس رفتار ديىاميكي سيستم مهار بند چهارضلعي مفصلي با استفاد از آلياژحافظ دارشكلي با مهاربند متعارف ضربدري به روش المان محدود
بررسي رفتار لرزه اي و امكان افزايش سطح بازشو در سازه بنايي جداسازي شده با لايهلغزشي در مقايسه با سازه با پايه ي ثابت (مطالعه موردي زلزله طبس*)
مدل سازي عددي ديوار مصالح بنايي در نرم افزارABAQUS
ارزيابي دريفت تقاضا، كارايي و تخمين خسارت در اسكلتهاي فولادي تحت رشتهلرزش هاي اصلي و پس لرزه ثبت شده دور از ناحيه و نزديك گسل
بررسي انواع روش هاي مقاوم سازي لرزه اي و تعمير سازه هاي آسيب ديده
بررسي انواع روش هاي تحليلي آناليز غيرخطي براي تعيين نيروهاي داخليو تغيير شكل هاي اعضاي سازه در اثر نيروهاي ناشي از زلزله
ارزيابي روشهاي تحليل پوش آور در سازه هاي نامنظم در پلان
بررسي عملكردي مهاربندهاي تاندوني تحت كشش در بهسازي سازه هايفولادي قاب خمشي آسيب پذير
بررسي روابط آسيب پذيري لرزه اي لوله هاي مدفون
پيش بيني عملكرد لرزه اي سازه با استفاده ازشبكه عصبي مصنوعي
بررسي عملكرد جداگرهاي لرزه اي LRB همراه با ميراگرهاي ويسكوز تحت ركوردهاي نزديك گسل
بررسي رفتار پس از جاري شدن ديوارهاي برشي بتن مسلح كوتاه و متوسط
ارزيابي روال معمول طراحي ديوارهاي برشي بتن مسلح كوتاه با فرض مستقل بودن تغييرمكان حد جاري شدن نسبت به مقاومت اسمي
تحليل احتمالاتي خطر لرز اي در گستر استان وزستان تا استفاد ازروابط كاهندگي طيفي مختلف
بهبود شكلپذيري قابهاي مهاربندي شده هممركز با استفاده ازمكانيزم نوين تسليم پيچشي
بررسي رفتار ديوار برشي تقويت شده به وسيله ي مواد كامپوزيت پليمريFRP تحت تاثير شتاب نگاشت طبس
بررسي اثر ضريب مقياس زلزله بر روي دقت پاسخ لرزه اي قابهاي خمشي فولاديحاصل از روشهاي تحليل استاتيكي غيرخطي
بررسياثرات نزديكگسل بر روي سازههاي بلند دوگانه قابخمشي فولاديو مهاربند زانويي
ارزياتي تاثير ميراگرهاي ويسكوز تر پاسخ لرزه اي سازه ها تا استفاده از تحليلتاريخچه ي زماني غيرخطي
بررسي رفتارهاي زلسله هاي نسديك گسل
تحليل غير ارتجاعي ستون هاي كامپوزيت در ساختمان هاي بلند مرتبه
بررسي اثر افزايش نسبت ابعادي در رفتار لرزه اي قاب هاي خمشي فولاديويژه كوتاه مرتبه تحت اثرزلزله
ارزيابي عملكرد روش پوشاور بهنگام شونده در سازه هاي با توزيع نامتقارنمقاومت در ارتفاع
شبيه سازي شتاب نگاشت همبسته مكاني در حوزه زمان جهت تحليل لرزه اي غير يكنواخت
مطالعه رفتار لرزه اي قابهاي خمشي بتني مهاربندي شده با مهاربند زانويي
استفاده بهينه ازميراگرهاي ويسكوز در كاهش پاسخ لرزه اي سازه ها
تاثير هندسه ي ميانقاب بنايي بر شاخص خرابي Park-Ang آن
رتبهبندي تعدادي از روابط كاهندگي و انتخاب رابطه ي كاهندگي مناسب برايزلزله كجور
بهينه كردن مسئله كنترل ارتعاشات در ماشين هاي قدرت با استفاده از روش هاي نوينبهينه سازي بر مبناي ژنتيك الگوريتم
بررسي عملكرد ديناميكي سازه مجهز به ميراگر ويسكوالاستيك با در نظرگرفتن اندركنش خاك و سازه
شناسايي پارامترهاي مدي سازه ها در حالت تحريك پايه با استفاده ازروشهاي شناسايي ساده و غير پارامتري در حوزه ي فركانس
بررسي محل جانمايي جداسازهاي لرزه اي در قا بهاي خمشي فولادي
بررسي زلزله هاي حوزه نزديك در برآورد تقاضاي لرزه اي سازه جداسازيشده
تاثير جداسازهاي پاندول اصطكاكي بر روي سازه هاي بتن آرمه
ارزيابي و بهبود عملكرد لرزهاي ساختمانهاي فولادي تقويت شده باروشهاي مختلف بهسازي
حساسيت ايمني لرزه اي سازه هاي فولادي قاب خمشي به ابعاد هندسي سازه
مقايسه عملكرد لرزهاي قابهاي صلب و نيمه صلب تحت شتاب نگاشتهاي حوزهدور و حوزه نزديك
تعيين محل مناسب ابزارگذاري سازه اي براي قاب برشي با استفاده ازالگوريتم ژنتيك
تاثيرات زيست محيطي صنعت سيمان
فن آوري هاي نوين پالايش بيولوژيكي خاك آلوده به مواد آلي
بررسي ميزان جذب باكتري كلي فرم موجود در آب توسط مصالح معدني و طبيعي
تاثير كاربري اراضي شهر مشهذ بر توزيع مكاني آلودگي هواي ناشي ازCOدر محيطGIS
ارزيابي ارتباط بين توزيع مكانيCOدر فصول مختلف سال با پراكنذگي كاربري اراضي در سطح شهر مشهد با استفاده از GIS
اصول مباني برنامه ريزي محيط زيست و فضاي سبز در طراحي شهري
براورد نياز زيست محيطي رودخانه ها با رويكرد هيدرواكولوژيك
بررسي آلودگيهاي ناشي از عنصر مس و اثرات زيست محيطي وخواص سمي آن
استفاده از ديواره واكنشي نفوذپذير در تصفيه آبهاي زيرزميني
تاثير تغييرات محيط زيستي و اقليمي بر ميزان رسوب گذاري رودخانه شهر چاي اروميه (مطالعه موردي ايستگاه هيدرومتري بند اروميه )
ارزيابي سيستمهاي رايج توليد كود كمپوست از بخش آلي زايدات جامد شهري (مطالعه موردي: شهرتبريز)
The role of Qanat (subterranean) engineering on economy as a factor of environmental engineering
بررسي ميزان فلزات سنگين موجود در رسوبات طرح لايروبي زيست محيطي رودخانه ي گرگر
بهينه سازي ضايعات آجردر صنعت ساختمان
تدوين مدل شبيه سازي بهينه سازي چند هدفه به منظور يافتن مساحت هاي بهينه BMP كاربرد مدل چانه زني بردا
مروري بر مطالعات انجام شده درباره تاثيرات تغييرات اقليمي و تغييرات كاربريبر حوضه هاي آبريز
بررسي مسئله رمبندگي خاك در احداث كانال هاي آبياريو راهكارهاي مقابله با آن
رفتار ديناميكي سدهاي خاكي نزديك و دور از گسل
پيش بيني ظرفيت باربري فونداسيون هاي سطحي واقع بر ترانشه هاي دانه اي بااستفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
ارزيابي پتانسيل تورم خاكها در امتداد خط 2 متروي تبريز با استفاده از شبكه عصبي
Reliability Assessment of Cohesive Vertical Cut Stability
Reliability Assessment of Vertical Cut by Limit Equilibrium and Finite Element Models
تثبيت خاك هاي سست مسلح ضده با تريطه هاي باطله، آهك و خاكستر پوسته برنج
Effect of Recycled Waste Tire Cords on Engineering Properties of Silty Sand Soils
بررسي امكان وقوع تورم در خاك هاي مسير كانال ناحيه جنوب شبك هيآبياري پاياب سد ستارخان اهر با استفاده از نتايج آزمايشات تحكيم
بررسي دلايل عدم همخواني كامل داده هاي صحرايي و آزمايشگاهي با روابطتجربي در ارزيابي ويژگي هاي ژئوتكنيكي خاك هاي محدوده كوي وليعصر تبريز
تحليل پي شمع راديه در خاكهاي رسي با استفاده از روش هاي تحليلي و –المان محدود
مدلسازي عددي پي شمع راديه در خاك هاي رسي
بازتاب لوله هاي پيوسته مدفون واشي از حركت گسل
ارزيابي ويژگيهاي شئوتكنيكي ضايعات سنگهاي آهكي توليد شده درسنگبريها به منظور بررسي امكان استفاده از آنها در فعاليتهاي عمراني
بررسي تاثير نوع سنگدانه بر مقاومت فشاري بتن
شناخت و بررسي عملكرد تسليح كننده هاي فونداسيونهاي خاكي در آزمايشبرش مستقيم
تسليح خاك در سطوح شيبدار با استفاده از ژئوگريد
بررسي آزمايشگاهي تاثير ميزان بنتونيت بر مقاومت فشاري، مدول ارتجاعي و نفوذپذيري بتن پلاستيك
سازه هاي نگهبان و مقايسه عملكرد آنها در گودبرداري هاي شهري
بررسي پوش گسيختگي بتن ريزدانه اليافي با معيار گسيختگي موهر كولمب بر -اساس آزمايش فشاري سه محوري بتن
بررسي عددي نتايج حاصل از تاثير پارامترهاي ميرايي هيسترزيس و رايلي برروانگرايي خاك
بررسي پارامتريك اثر انفجار بر روي لوله مدفون در خاك
بررسي تاثير تزريق بر دبي نشت در سدهاي خاكي
تحليل ديناميكي تونل امير كبيرتهران با استفاده از نرم افزارهاي FLAC3D و ANSYS
بررسي اثر شمعهاي نگهبان ديواره يك گود در مقاومسازي فونداسيون مجاور آن
ارزيابي رفتار مكانيكي مصالح سنگي كوهي استان گيلان در دانه بندي هاي گسترده و يكنواخت به كمك آزمايش سه محوري بزرگ مقياس
بررسي تاثير نانوسيليس در مقاومت برشي خاكهاي واگرا
تاثير نحوه اختلاط آهك-سيمان با بنتونيت-ماسه بادي بر روي ضريب تحكيم
بررسي مقاومت روانگرايي زهكشي نشده ماسه ها ي سيلت دار توسط دستگاه سه محوري تناوبي
مروري بر انواع مدلهاي رياضي شبيه سازي تغيير پذيري مكاني پارامترهايمقاومتي خاكهاي ناهمگن
آناليز عدم قطعيت شيروانيهاي نامحدود به روش شبيه سازي مونت كارلوبا درنظرگيري متغيرهاي تصادفي چندگانه و همبسته
تحليل عددي تأثير استفاده از ستون سنگي جهت كاهش خطرات ناشي ازروانگرايي
بررسي عوامل مقدماتي ي محرك در 10 مورد از زمين لغزش هاي اخير بر اساس ريش طبق بىدي كروزير
بررسي عوامل موثر در ناپايداري زمين لغزش گردنه صائبين (محور اردبيل ـ سراب) و تحليل عددي فاكتور محرك
بررسي ويژگي هاي ژئوتكنيكي منابع قرضه ريز دانه سد نعمت آباد در مراحلمطالعاتي و دوران ساخت
بدست آوردن طول بهينه گروه شمع قائم در حالت ديناميكي با لحاظ كردن اثراندركنشي خاك و سازه
نقش ريز شمع ها در بهسازي و بررسي لرزه اي آن در خاك
تاثير پارامترهاي مختلف در حداكثر تغيير مكان ديوارهاي خاكي مسلح
تاثير چرخش ديوار و شيب لايه ها در عملكرد ديوارهاي خاكي مسلح
بررسي تاثير افزايش مقاومت محصورنشده بر خود ترميمي خاك هاي رسي
كاهش پتانسيل رمبندگي خاك با تزريق آهك
Soil Reinforcement by Geocell
بررسي پايداري ديوارهاي حائل وزني با پشت ريز مخلوط ماسه دانه هاي -ژئوفوم
مباني مدل سازي پديده هاي ژئوتكنيكي با دستگاه سانتريفوژ
مدلسازي سانتريفوژ موناپايل ها تحت بار جانبي
مقدار نسبت باربري كاليفرنياCBRبراي بسترخاك نرم تثبيت شده با استفاده از آهك و خاكستربادي كلاس F
Stability Analysis of Gravity Quay walls – Case Study, TebenPort
ارزياي تاثير سختي پوسته در پايداري شيبهاي ميخ كوبي شده
بررسي تاثير زاويه شيب، موقعيت شالوده، آرايش و طول ژئوتكستايل بر پايداري شيبهاي مسلح با ژئوتكستايل تحت اثر شالوده نواري
بررسي اثر ساختگاه بر روي پاسخ حركت زمين با استفاده از نرمافزارهايموجود
تحليل عددي ظرفيت باربري پي هاي سطحي مجاور شيب هاي ساحلي
بررسي روانگرايي در سد هاي خاكي
ارزيابي رفتار سد خاكي عمارت در دوران ساخت و آبگيري
تحليل ديناميكي سد خاكي عمارت
تحليل مشخصات بهينه براي سد خاكي عمارت
بررسي و تحليل نتايج آزمايشهاي مكانيك خاكبر روي توده سنگ ساختگاه سدمخزني صفا
چگونگي و عملكرد تزريق شيميايي پرده آببند تزريقي و تزريق ترميميبراي جلوگيري از نشت آب در پي سدهاي خاكي
بررسي و مقايسه ي تثبيت خاك هاي رسي واگرا با استفاده از آهك و سولفاتآلومينيم
تاثير دانه بندي روي پارامترهاي ديناميكي خاك تحت بارهاي سيكلي
كاهش و يكنواخت نمودن نشت خاكريز واقع بر لايه هاي شيبدار خاك نرم با استفاده از ستون هاي سيماني و آهكي
Investigation of Mechanofacies of Rock Mass through FuzzyTOPSIS Method
تعيين بهينه ترين روش مسلح سازي خاكهاي رسي نرم با استفاده از ستون سنگي
بررسي افزايش غلظت نمك بر حد مايع و پارامتر 0 A خاك رس
بررسي تاثير بارهاي انفجاري بر عملكرد سازه ها
بررسي تاثير ريس ضم عها در تقويت پي ها و بهسازي خاك
بررسي رفتار خاكهاي كربناتي سيمانته شده
بررسي آزمايشگاهي نشست پذيري خاكهاي دانه اي مسلح شده با خرده لاستيك دردستگاه تانك شفاف
تفاوت حد خميري و حد مايع خاك بستر درياچه اروميه در حالت خشك شده در اون و حالتخشك شده طبيعي با استفاده از بيشتر از يكصد نمونه آزمايشگاهي توسط شركت صدرا
ارزيابي دوام سنگدانه ها با استفاده از آزمون هاي مختلف هوازدگي
بررسي ارتباط بين خصوصيات فيزيكي و انديس دوام سنگدانه ها
مقايسه و ارزيابي روشهاي تحليلي براي محاسبه فشار لرزهاي خاكبر ديواره هاي زيرزمين
ارتباط ميان پارامترهاي فيزيكي، پتروگرافيكي و مقايمتي سىگ هاي آهكي:مطالعه موردي (سازند اسماري)
بررسي اثرات روشهاي مختلف آناليس ديناميكي بر پاسخ لرزهاي خاكهايلايه اي
طراحي پي هاي عميق در خاكهاي ناهمگون با استفاده از تئوري فضايتصادفي
بررسي اثر تركيبي رسوبات و زاويه انتشار امواج بر الگوي بزرگنمايي درهها
مطالعه تاثير مكش بافتي بر روي پايداري گودهاي خاكي
بررسي عددي تاثير ملگردهاي GFRP بر عملكرد ديواره هاي ميخ كوبي شده
ارزيابي ستون هاي سنگي مسلح شده با پوشش هاي ژئوسنتتيك
بررسي مقايسهاي نشت از سدهاي خاكي با هسته مايل و هسته قائم (مطالعه موردي سد شهرچاي)
بررسي تراوش از پي و بدنه سد خاكي شهرچاي با استفاده از روشاجزاءمحدود و اطلاعات ابزار دقيق
بررسي تأثير طول الياف تاير بر پارامترهاي مقاومتي خاك ماسه بادي
بررسي تأثير الياف پلي پروپيلن بر پارامترهاي مقاومتي خاك رسي
مقايسه روشهاي براي تعيين شيب هاي بالادست و پايين و انتخاب شيب هاي بهينه ( در سدهاي خاكي همگن)
تأثير سيكل هاي يخ زدگي بر مقاومت خاك رس تثبيت ضذه با آهك و خاكستر پوستهبرنج در مجاورت سولفات
ارائه رابطه اي جديد بين سيستم هاي طبقه بنديRMR و GSI
بهسازي ماسه هاي بادرفتي حاشيه باتلاق گاوخوني با استفاده از ضايعات (پسماندهاي) نفتي و تعيين زمان مناسب براي عمل آوري آن
بررسي آزمايشگاهي روند تغييرات پارامترهاي مكانيكي خاكهاي ساختار يافته با در نظر گرفتن سطوح تنش متفاوت
بررسي اثر وجود و عدم وجود ساختار بر روي رفتار تراكم پذيريخاكهاي سيماني شده مصنوعي با توجه به افزايش درصد متفاوت سيمان
بررسي مقايسه اي اثرات انواع فنداسيون بر ارتفاع امواج در مخازن مهار شدهو مهار نشده استوانه اي فولادي
مدل سازي سه بعدي جريان دوفازي آب-هوا در سرريزهاي پلكاني در جريانغيرريزشي با مدل عددي فلوئنت و مقايسه با نتايج آزمايشگاهي
مدلسازي عددي نيروهاي وارد بر دريچه هاي سرويستحت شرايط مختلف مخزن سد
بررسي نفوذپذيري ساختگاه سد بختياري با استفاده از تانسور هدايت هيدروليكي
مقايسه آيين نامه اي طيف هاي پاسخ با استفاده از تحليل طيف پاسخ در محدودهخليج فارس
بررسي تحليلي جريان درحوضچه ترسيب آبگيرسد انحرافي-تنظيمي چم شير
شبيه سازي عددي جريان عبوري سرريز جانبي لبه پهن گرد گوشه
بررسي عددي جريان روي سرريز جانبي لبه تيز مستطيلي
مطالعه عددي مدل هاي آشفتگي و ميدان جريان در كانال هاي انحرافي
پيش بيىي حداكثر دبي سيلاب خروجي از مخزن سد درودزن توسط سه الگوي مختلف
ارائه مدل عددي با استفاده از حل معادلات آبهاي كم عمق براي بررسيپديده شكست سد
ارزيابي فاصله سازه هاي تقاطعي (بندهاي اصلاحي) احداث شذهدر رودخانه قورچاي راميان استان گلستان
ارزيابي تأثير پرده آببند بر كاهش نشت از سد خاكي با استفاده از مدلGeostudio (مطالعه موردي: سذ خاكي شهرستان بافت)
برآورد ميزان نشت از پي و بدنه سد خاكي شهرستان بافت با استفاده از مدلseep/w
Hydrodynamic Isolation for Concrete Arch Dams
مطالعه ي آزمايشگاهي و عددي تأثير عملكرد افزودن مواد بازيافتيPETبرافزايش پايداري در سدهاي خاكي همگن
استفاده از روش تحليل سلسله مراتبيAHP در مكانيابي بهينه سد (مطالعه موردي: حوضه زرند-راور)
بررسي تشابه هندسي پروفيلهاي آبشستگي پاييندست پرش هيدروليكي نوع A,B استفاده از مدل آزمايشگاهي
تاثير موقعيت پرش روي سرريز بر توپوگرافي بستر پايين دست حوضچه آرامشنوع يك
مقايسه عملكرد صفحات مثلثي و مستطيلي متصل به ساحل در كنترل فرسايش در قوس90 درجه ملايم 
كنترل و بررسي پايداري سدهاي خاكي آسيب ديده و مقايسه با مشاهدات صحرايي (مطالعه موردي: سد قيصرق)
تخمين عمق آبشستگي پاييندست پرتابه هاي جامي شكل در حوضچه هاياستغراق
بررسي عوامل مؤثر بر خرابيهاي لرزهاي رايج در مخازن ذخيره سازي نفت
بررسي دوام بتن در محيط هاي دريايي بر حسب موقعيت قرارگيري نسبت بهتراز آب دريا، (مقايسه موردي درياچه اروميه و خليج فارس)
بررسي سازه هاي عمراني در خليج فارس، (بررسي موردي جزيره قشم)
بررسي و مقايسه روابط ارائه شده براساس تاثير عوامل هندسي ،هيدروليكي و سيال برآبشستگي موضعي كنار پايه پل ها با استفاده از داده هاي آزمايشگاهي
بررسي عددي جريان در سرريزهاي تاج دايره اي با استفاده از نرم افزار فلوئنت
بررسي پروفيلهاي فشار سرعت جريان برروي سرريز تاج دايره اي با استفاده ازنرم افزار فلوئنت
ارزيابي ريسك لرزه اي اسكله شمع و عرشه با استفاده از منحنيهاي شكنندگي (سواحل خليج فارس اسكله شيف استان بوشهر)
شبيه سازي اثر طوق بر الگوي سرعت جريان اطراف پايه پل با استفاده از مدلFlow- D
بررسي عددي اثر شكاف بر الگوي جريان اطراف پايه پل با استفاده از مدلFlow- D
بررسي رفتاري مونوپايلها با قطرهاي متفاوت تحت بار جانبي بوسيلهمدلسازي فيزيكي در سانتريفوژ ژئوتكنيكي
همگرايي لايه هاي جريان در پايين دست سرريزهاي كنگرهاي قوسي
اثر پارامتر انرژي شكست و تحريك غير يكنواخت لرزه اي بر پاسخ لرزه ايحاصل از آناليز غيرخطي سدهاي بتني وزني
مدلسازي سه بعدي عددي جريان شكست سد بر روي يك مانع به روش هيدروديناميك ذرات هموار
مطالعه آزمايشگاهي تبديل خود شكل يافته در كانالهاي ماسهاي در شرايطآستانه ي حركت
بررسي آزمايشگاهي پارامترهاي هيدروليكي موثر بر ضريب مقاومت جريان درمناطق كوهستاني
Investigation of the Safety of Seawalls against Scouring
تعيين عرض قاعده هسته مناسب براي سد خاكي با هسته رسي براساس ضريب اطمينان پايداري
بررسي تاثير پروژه هاي تغذيه مصنوعي بر نفوذپذيري خاك (مطالعه موردي: علي آباد شهرستان فسا)
انتخاب بهترين معادله براي نفوذپذيري خاك (مطالعه موردي: علي آباد شهرستان فسا)
افزايش مقدار رس و عدم نفوذپذيري بسترحوضچه (مطالعه موردي: علي آباد شهرستان فسا)
بررسي الگوي جريان آب اطراف پايه هاي پل با استفاده از نرم افزارFluent
بررسي روند رسوبگذاري در مخزن سد علويان با استفاده از مدل سه بعدي3MIKE
بررسي بلندشدگي كف مخازن مايع مهارنشده بر ناپايداري آنها
بررسي نقش پلها بر عمق و پهنه سيلابي رودخانه پسيخان – استان گيلان
نقش نفوذپذيري و مقاومت سايشي بتن پلاستيك در سازه هاي سد
تعيين محل و ميزان نشتي در سدها با استفاده از اندازه گيري خطاي زمانيبالقوه ( خود پتانسيل ) همراه با تزريق نمك ردياب
استفاده از مهندسي ارزش در معرفي شيوهي نوين نحوه اجراي ديوار آببند بتنپلاستيكي- مطالعه موردي نحوهي اجراي ديوار آب بند سد قيقاج
تخمين هوشمند آبشستگي با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
مقايسه روش ترك مجزا و ترك پخشي در تحليل ديناميكي سد هاي بتني وزني
تغيرات جريان اب در آناليز فرآاب پايه پل
تعيين نيمرخ سطح اب و طول پرش هيدروليكي
مدلسازي هيدروليك غير دائم در رودخانه هاي جزر و مدي (مطالعه موردي رودخانه بهمن شير)
تغييرات نرخ فرسايش پس رونده در خاكهاي غير چسبنده در شرايط هيدروليكي متفاوت
Sea level Rise Prediction in Strait of Hormuz
بررسي آبشستگي در زير خطوط لوله بر روي بستر ثابت رودخانه با استفاده از روش شبكه هاي عصبي -فازي و مقايسه آن با معادلات تجربي
بررسي آزمايشگاهي تاثير پره هاي مستغرق در كنترل آبشستگي اطراف تكيه گاه پل در مقطع مركب
بررسي تاثير شرايط جريان بر نمودارهاي دبي-اشل سرريز نيلوفري در حالت وجودگرداب شكن
عملكرد دولفين ها صلب انعطاف پذير در حمل و نقل دريايي
تاثير نصب آبپايه برروي حجم وعمق آبشستگي در پايين دست پايه پل در جريانماندگار و غيرماندگار (سيلابي)
انتخاب روش بهينه كنترل جريان نشتدر سدهاي خاكي با استفاده از نرم افزار SEEP/W Geostudio, مطالعه موردي سد تنگوئيه سيرجان
بررسي عددي رابطه دبي- هد در سرريز مركب لبه پهن مستطيلي با قوس هايابتدائي با مدل فلوئنت
تحليل هيدروديناميكي سرريز سد گيوي اردبيل با استفاده از مدل عددي سه بعدي flow-3D
تحليل عددي پديده كاويتاسيون در سرريز سد سيلوه با استفاده از نرم افزارFLUENT
آناليزاستاتيكي وديناميكي كيسون با مدل ساده شدهي وينكلر
بررسي علل تاخيرات در پروژه هاي عمراني كشور و ارائه راهكار
معيارهاي موثر بر كيفيت پروژههاي راهسازي (مقايسه موردي دو پروژه راه سازي)
آسيب شناسي تامين مالي پروشه هاي آزادراهي به روشBOTبا رويكرد مديريت ريسك
بررسي مشاركت بخش عمومي و خصوصي درصنايع دريايي با مطالعه موردي كشورليتواني
ارزيابي تاثيرعملكرد ايمني پيمانكاران بر روي هزينه هاي ساخت
شناسايي و طبقه بندي فراواني و عملكردي علل تاخير در پروژه هاي راه سازيبا رويكرد توجه به عناصر سازنده داخلي و خارجي
شناسايي و ارزيابي عوامل موثر بر كيفيت ساخت و ساز ساختمان هاي بتنيدر ايران بر اساس مدل هزينه يابي كيفيت P-A-F
بررسي و ارزيابي موفقيت پروژه هاي تكرارپذير نيروگاهي بر مبناي معيارهاي سه گانه زمان، هزينه و كيفيت
بررسي نقش مديريت تداركات در پروزه هاي عمراني براساس استاندارد PMBOK (مطالعه موردي: موانع و مشكلات ايجاد شده توسط مهندسين مشاور)
شناسايي عوامل ايجاد ادعاي پيمانكاران ناشي از عملكرد مهندسين مشاور (مطالعه موردي: صنعت آب خوزستان)
شناسايي عوامل بروز كاستي در عملكرد مهندسين مشاور (مطالعه موردي: صنعت آب خوزستان)
اجراي نوين ساختمان با استفاده از شيشه هاي هوشمند
ارزيابي تلفيق مديريت ريسك و مهندسي ارزش در پروژه هاي عمراني

 ارزيابي پاسخ هاي مبتني بر ريسك هاي حفاري و پروژه هاي تونل سازي در شرايط فازي
 تدوين الگوريتم بهينه سازي چيدمان تجهيزات خطرزا در سايت كارگاههايعمراني جهت دستيابي به حداكثر ايمني در محل قرارگيري تسهيلات
 بررسي و مقايسه بتن كفهاي صنعتي ساخته شده با الياف پلي پروپيلن و الياف فلزي
 بررسي آزمايشگاهي رفتار الياف پلي پرو پيلن بر خواص مكانيكي بتن و پتانسيلكنترل ترك هاي بتن كف
 ارزيابي فازي معيارهاي تاثير گذار در انتخاب روش تخريبمطالعه ي موردي شهرستان بابل استان مازندران
 ارزيابي پايداري اجتماعي هنر در نظام معماري
 ارائه مدلي مناسب جهت انتخاب قراردادهاي پيمانكاري طرح و ساخت توأم و كليد در دست فيدك از منظر كارفرما
 بررسي روش هاي اجراي پروژه هاي پل سازي شهري تا هدف استفاده از شبيه سازيبمنظور انتخاب روش اجراي بهينه
 Quality management and solutions to improve its quality in construction industry
 بررسي و مطالعه ي مدل سازي اطلاعاتي ساختمانBIM و نحوه ي پياده سازي آن جهت كاهش زمان و هزينه و مصرف انرژي در ساختمان
 بكارگيري روشهاي خلاقانه در تسطيح منابع پروژه هاي حوزه ساخت
 آسيب شناسي عملكرد مديريت پروژه در بخش طرح هاي عمراني با تمرز بر مسائل قراردادي
 Assessment of Risk Allocation Criteria in Malaysian PPP Projects
 ارائه مدل بررسي معيارهاي توسعه پايدار سدها در چرخه عمر
 بهينه سازي مصرف فولاد با نسبت طول دهانه به ارتفاع طبقه در سازه هاي باقاب خمشي به روش شبكه عصبي مصنوعي
 مدل متره و برآورد تاسيسات عمراني در پروژه هاي صنعتي كوچك
 تأثير و رتبه بندي عوامل مالي بر اجرا و پيشرفت پروژه هاي عمراني (مطالعه موردي: بنياد مسكن انقلاب اسلامي شهرستان بروجرد)
 ارائه و بررسي انواع روش هاي سازه نگهبان و مقايسه فني و اقتصادي آنهااز ديدگاه مديريت ساخت
 اتوماسيون در اجراي پروژهمديريت ساخت در سايت با استفاده از تكنولوژي تلفن همراه
 استقرار مديريت كيفيت جامعTQMدر پروژه هاي راهسازي
 ايده ي تركيب بتن با موي سر انسان جهت دست يافتن به درصد مقاومتبيشتركششي وفشاري
 طرح اختلاط بتن خودتراكم و دوام آن در برابرتهاجم اسيد سولفوريك
 تأثير پودر اكسيد آهن بر خواص مكانيكي و فيزيكي بتن خودتراكم
 بررسي كاربرد بتن خرده لاستيك ضايعاتي در بلوك هاي بتني
 بررسي تاثير ژل ميكرو سيليكا بر مقاومت بتن
 استفاده از گوگرد در تهيه بتن گوگردي و تاثير آن در سازه هاي نوين
 The effects of curing methods on the properties of cementconcrete mixes in the presence of optimum coarse aggregatesize under the humid climate conditions of Babol
 بررسي مقاومت الكتريكي بتن با تغييرات نسبت شن و ماسه در طرح اختلاط
 بررسي و مقايسه تاثيرات نانو سيليس و نانولوله هاي كربني بر خواص مكانيكيبتن
 Effect of cement consumption on durability properties of concreteagainst alkali reactions
 Effect of Cement Consumption Optimization on DurabilityandMechanical properties of concrete
 تاثير آب مغناطيسي بر خصوصيات بتن خودمتراكم مسلح به الياف فولاديبخش اول : بتن تازه
 تاثير آب مغناطيسي بر خصوصيات بتن خودمتراكم مسلح به الياف فولاديدر بتن سخت شده
 تاثير الياف پلي پروپيلن و الياف شيشه برخواص بتن حاوي نانوسيليس
 بكارگيري نانو تكنولوژي در صنعت ساختمان
 Stady Of Fiber Reinforced Concrete
 Transparent Concrete – A New Innovation inConcrete Technology
 بررسي خواص الياف و بتن اليافي
 بررسي مقاومت فشاري نمونه هاي بتني ساخته شده با سيمان پوزولان در سنينمختلف
 كاربرد مواد پسماند در بتن به منظور بهبود خواص آن
 تاثير ميكروسيليس بر خواص بتن : مطالعه ي مروري
 بتن هوازا يا حباب دار با استفاده از پودر خون گاو
 بررسي عملكرد ميراگرPVDدر كاهش ارتعاشات ناشي از بار ترافيكي در پلها
 مقايسه استفاده از روش ژاكت فلزي با FRP در مقاوم سازي مدارس از نظر هزينه و زمان
 سيستم هوشمند ساختمان
 بتن فروسيماني و كاربرد آن در سازه ها
 ارزيابي و بررسي مصالح نوين فتوولتائيك در ساختمانها
 بتن خود تراكمSCC
 بررسيو ارزيابي استفاده از بتن هاي سبك باربر در سازه ها
 تاثير سيليكا فيوم (پودر ميكروسيليكا) بر بتن هاي سبك با مقاومت بالا
 آسيبشناسي عوامل مخرب در اعضاي تقويت شده تا مصالحFRP
 ارائه طرح اختلاط بتن سبك با مقاومت بالا
 بررسي عملكرد بتن هاي فوق سنگين با مقاومت بالا در برابر اشعهبه كمك تكنولوژي نانو
 تاثير استفاده توام از نانوسيليس و ميكروسيليس بر رويمقاومت فشاري بتن سبك با سنگدانه ليكا
 بررسي دوام بتن خودتراكم حاوي پليمر استايرن بوتادين در برابراسيدسولفوريك
 تاثير پوزولان طبيعي به همراه نانوسيليس در خواص ملاتهاي سيماني
 چگونگي مقابله با خطرات زلزله در جهت كاهش خسارات احتمالي
 استفاده از پذافنذ غير عامل براي حفاظت از تاسيسات حساس و حياتي كشور
 تحليل حساسيت پاسخ ديىاميكي سازه هاي مدفون در اثر اوفجار
 ارزيابي ساختمانهاي فولادي موجود تحتبارهاي انفجاري با تحليل ديناميكي غير-خطي
 بهينه سازي زمان _هزينه وكيفيت با استفاده از وزن دهي آنتروپي و الگوريتم برنامه ريزي چند شاخصه از مدل جبراني مجموع وزين شده SAW
 حل مسأله موازنه هزينه و زمان با استفاده از روش CPM مطالعه موردي استقرار مخازن گاز در يك شركت پيمان كاري
 بررسي تصفيه خانه شهرك صنعتي بروجن از منظر پدافند غير عامل
 بررسي اثر انفجار بر ساختمان هاي بتني
 بررسي پاسخ سيستم تك درجه آزاد به پالسهاي انفجاري
 مديريت بحران و پدافد غيرعامل در محيط هاي كار چرا و چگونه؟
 كاربرد مصالح نوين و نرم افزارها در مقابله با تهديدات
 مطالعه رفتار سازه هاي امن تونلي تحت بارگذاري انفجار سطحي
 ملاحظات معمارانه در روند طراحي شعبه مركزي بانك هوشمند با رويكرد پدافند غير عامل
 بررسي ديدگاهها و روند كاهش خطرپذيري بحران، عوامل موفقيت و مشكلات پيش روي
 بررسي برنامه ريزي شهري، مديريت اطلاعات، اسكان موقت و سيستمتصميم گيري در مديريت بحران و بيان پيشنهاداتي پيرامون آن
 بررسي مديريت بحران و الگوهاي مختلف و ايجاد الگوي جامع مديريتبحران
 ملاحظات پدافندغيرعامل در طراحي سايت سكويپرتاب موشك زيرسطحي سيلويي
 ملاحظات پدافند غير عامل و مديريت بحران در مكانيابي خدمات اورژانس پزشكي در شرايط بحران
 بررسي اثر افزودن زئوليت به قير براي كاربرد در دماهاي پايين
 بررسي آزمايشگاهي اثر خرده لاستيك بازيافتي تاير وسايط نقليه بر پارامترهاي مارشالمخلوطهاي آسفالتي با استخوان بندي سنگدانهاي SMA
 بررسي تاثيراستفاده از پلي اتيلن هاي با چگالي بالا و پايين بر پارامترهاي مقاومتيمخلوط آسفالتي
 تعيين عمق مناسب تكيه گاه صلب در بستر براي مدلسازي روسازي بتني مسلحپيوسته
 كاربردي تر كردن بتن غلتكي در صنعت روسازي كشور
 تاثير و نقش ميله هاي پايداركننده بتن در روساز يهاي بتني درزدار
 تأثير مشخصات وسايل نقليه سنگين روي خرابيهاي روسازي
 ارزيابي مدل هاي آزمايشگاهي رفتار شكست مخلوط هاي آسفالت
 ارزبيابي روش هاي مكانيك شكست در بررسي رفتار ترك خوردگي مخلوط هاي آسفالتي
 ارزيابي روشهاي مختلف طرح اختلاط در جهت افزايش دوام مخلوطهاي آسفالتي
 مرروي بر مسائل مورد نياز قبل از مقدمات پيمانكاري نگهداري جاده
 استفاده از مصالح پسماند بازيافتي در ساخت بلوك ها و سنگفرش هاي بتني راه
 بررسي مدلهاي مختلف ارائه شده جهت پيش بيني عمر خستگيمخلوطهاي آسفالتي
 مقايسه اقتصادي هزينه تمام شده روسازي هاي آسفالتي و بتن غلتكي براي يك خيابانشهري
 Optimization the Number and Place of Pavement ConditionSurveyed Inspection Units Using GA
 كاربرد ژئوگريد در مسائل راهسازي
 بررسي استفاده از مواد و مصالح غير مرسوم در روسازي راه ها
 ارزيابي تأثير عوامل مختلف در رشد ترك هاي انعكاسي
 تحليل پديده حساسيت رطوبتي در روساز يهاي آسفالتي
 ارزيابي فني، اقتصادي و زيست محيطي بازيافت روسازيهاي آسفالتيبه روش سرد با كف قير
 شبيه سازي كاليفرمFecal Coliform با استفاده از نرم افزار MIKE 11 (مطالعه موردي: رودخانه كارون)
 بررسي قطر سنگچين پايدار در پاياب حوضچه هاي آرامش با استفاده ازعدد فرود جريان
 نمايش استانداردسازي برخي آلاينده هاي خروجي از تصفيه خانه فاضلاب جنوب شهراصفهان با استفاده از الگوي تصفيهاي لجن فعال
 Comparison of Different Models for Evaluating the Velocity Profilesin compound channels and narrow Sewers
 كاهش فضاي جستجو در روش هاي فرا اكتشافي بر اساس تعريف اصلاح شدهمسير
 مدل سازي فرسايش و رسوب حوضه آبريز سد علويان با استفاده از داده هاي ماهواره ايدر محيطGIS
 مقايسه هزينه احداث تصفيه خانه فاضلاب به روش هاي مختلف SBR,BIOLAC,CAROUSEL,MLE
 تاثير منعقدكننده ها در تصفيه آب شرب اهر در فصول مختلف سال
 بررسي نحوه عملكرد پديده ضربه قوچ و مقايسه راهكارهاي كنترل آن با استفاده از مدل رياضي Bentley Hammer مطالعه موردي خط انتقال آب شرب شهرستان خوي
 استحصال آب باران با استفاده از پشت بام، مهندسي ارزش و تصفيه آن در تربت حيدريه
 بررسي آسيب پذيري شبكه آب شهري در برابر خطر زلزله با استفاده از مدل HZAUS-MR4
 شبيه سازي عددي جريان از روي سرريز جانبي لبه تيز مركب با استفاده از نرم افزارFLOW-3D
 بررسي فصلي كيفيت آب آشاميدني چاه هاي دشت مرودشت با منطق فازي وقطعي
 بررسي اثر جنس لوله ها در امواج حاصل از ضربه قوچ با استفاده از نرم افزار Water HammerV
 بررسي عملكرد قاب خمشي ويژه فولادي تحت بار انفجاري
 بررسي عملكرد قاب هاي مهاربندي شده مركزگرا فولادي تحت بار انفجاري با استفاده از نرم افزار المان محدود ABAQUS
 طراحي سامانه كىترل و بررسي حركات ساز به كمكGPS هاي دستي ارزان قيمت
 تحليل رفتار جداگر پايهLRB با استفاده از روش شناسايي گام به گام
 محاسبه بهينه نيرو ها در ديوار برشي بتن مسلح
 شبيه سازي نرم افزاري رفتار مكانيكي پانل هاي ساندويچيدر برابر بارهاي انفجاري
 شبيه سازي نرم افزاري رفتار مكانيكيدال بتن مسلح در برابر بار انفجار
 شبيه سازي نرم افزاري رفتار مكانيكيدودكشهاي بتني تحت بار انفجارهاي هوايي و سطحي
 بررسي و اصلاح طراحي قابهاي بتن مسلح مقاوم در برابر زلزلهجهت عملكرد مناسب در برابر بارگذاري انفجاري
 تاثير نانو ذرات رس بر خصوصيات مكانيكي و فيزيكي بتن هاي متراكم
 بررسي اثر شكل هندسي حفره بر رفتار كمانشي پوسته هاي استوانه اي كامپوزيتي
 بررسي رفتار ورقهاي اتصال مياني در بادبندهاي هشتي هم محور
 بهبود رفتار هيستزسيس قابهاي مهاربنذي همگزاي فولادي با افزايش قابليتاتلاف انرژي در ورق هاي گاست پليت
 بررسي رفتار ورقهاي اتصال تغييريافته قابهاي مهاربندي همگراي فولادي تحتاثر بارهاي فشاري
 معرفي و كاربرد سازه هاي بتني در واحدهاي وابسته به صنعت نفت ( مطالعه موردي واحد نمكزدائي نفت منطقه گچساران )
 مقاوم سازي طبقه نرم درقابهاي بتني با استفاده از بادبند فلزي
 بررسي راهكارهاي موثر در بهينه سازي ساختمانهاي فولادي
 ارزيابي احتمالاتي تاثير سختي ستون بر وحوه تسليم صفحه فولادي در سيستمديوار برشي فولادي
 بررسي مقايسه اي اثر سيستم جداساز لايه الاستومري بر رفتار لرزه اي درون صفحهديوار مصالح بنايي داراي بازشو
 بررسي مقايسه اي اثرسيستم جداساز لايه الاستومري بررفتار لرزه اي درونصفحه ديوار مصالح بنايي
 ارزيابي ضريب رفتار و عملكرد لرزهاي سيستم قاب خمشي بتني متوسط، بر اساس روش تحليلي P695 FEMA
 تاثيز نانورس بر خواص مكاويكي و فيزيكي بتن معمولي
 ارزيابي مقاومت قاب هاي خمشي متداول در كشور، كه بر مبناي آيين نامه زلزله طراحي شده اند در برابر خرابي پيش رونده
 نحوه توزيع بهينه كامپوزيتهايFRP در مقاوم سازي ديوارهاي بنايي
 رفتار لرزه اي پايه هاي پل بتني راه آهن شيراز در قبال مولفه قائم زلزله
 بررسي وتعيين ضريب باربري سيستم بتن آرمه با استفاده از كابل يكپارچه مجهز به اتصال لغزشي
 ارزيابي رفتار لرزه اي سازه هاي بلند مرتبه به سازي شده، با بادبندهاي كمانش ناپذير BRB تحت زلزله هاي حوزه دور از گسل
 مقايسه ضريب رفتار قاب هاي فولادي صلب و نيمه صلبTSW به روش تحليل استاتيكي غير خطي
 بررسي عملكرد لرزه اي مهاربازويي و كمربندخرپايي به عنوان سيستم مقاومجانبي براي ساختمان هاي بلند فولادي
 بررسي رفتار تيرورقهاي فولادي با جان موجدار ذوزنقه اي
 بررسي تأثير زئوليت بر خصوصيات مكانيكي ملاتهاي ماسه سيماني
 مقايسه رفتار لرزه اي سيستم باربر جانبي ديواربرشي فولادي و بادبندزانويي با تحليل استاتيكي غيرخطي
 بررسي تاثير سيستم ميراگر جرمي طراحي شده به روش sadek بر كميت هاي پاسخ قاب خمشي فولادي
 بررسي ميزان مصالح فولادي به كار رفته در سه نوع سقف گنبدي ، سوله اي وفضاكار
 مدلسازي پديده ي انتشار خوردگي در سازه هاي بتن مسلح
 بررسي رفتار ديناميكي تيرهاي مركب تحت انفجار
 بررسي مدلسازي بتن در بارگذاري هاي انفجاري توسط مدلRHT
 ارايه رابطه برآورد بهينه عمق آبشستگي پايه هاي پل ناشي از تجمع اجسام شناور
 بررسي تغييرات در جنس و نوع شن و ماسه در يك طرح اختلاط ثابت برروي مقاومت ويژه الكتريكي بتن
 بررسي تغييرات نوع آب در يك طرح اختلاط بر روي مقاومت ويژهالكتريكي بتنهاي با سيمان پرتلند نوع
 ارزيابي خسارت لرزه اي قابهاي خمشي فولادي و بتن مسلح به كمك تحليل بار افزون
 بررسي تأثير پارامترهاي مختلف بر ميزان نفوذپذيري بتن غلتكي
 بررسي اثر سختي خمشي ستون ها بر پايداري ديوار برشي فولادي
 ارزيابي لرزهاي سازه هاي دوبلكسي (بدون فاصله) فولادي مهاربندي شده، با مهاربند واگرا EBF به روش تحليل استاتيكي غير خطي سه بعدي 3D Pushover
 ارزيابي لرزهاي سازههاي دوبلكسي (بافاصله) فولادي مهاربندي شده، با مهاربندواگرا روش تحليل استاتيكي غير خطي سه بعدي 3D Pushover
 بررسي تاثيرات مدلسازي سقف تيرچه و بلوك بر انحراف و سختي جانبي و قائم سازه
 بررسي اثر سختي سازه بر تغيير ميزان اثر اندركنش خاكوسازه در عوامل مؤثر برطراحي سازه
 تاثير محل و ابعاد بازشوي جان تيرهاي عميقروي نحوه آرماتورگذاري
 خواص بتن خود متراكمscc
 تاثير عملآوري داخلي و خارجي روي رفتار بتن
 طرح بهينه ورق اتصال بادبند با استفاده از روش بهينه سازي تكامليESO
 ارزيابي روش تحليل ديناميكي غيرخطي افسايشي در برآورد لرزه ايقاب هاي بادبندي واگرا
 بررسي پاسخ ديناميكي انفجاري بر روي پناهگاه ها و سنگرها
 بررسي اثر درصد و نسبت طول به قطر الياف فولادي l/d بر مقاومت فشاري بتن اليافي
 بررسي اثر ضخامت و طول پليمرهاي مسلح شده به فيبر كربنCFRP بر خواص ظرفيت خمشي تير مختلط
 ارزيابي رفتار لرزه اي سيستم هاي جداگر پايه پاندولي اصطكاكي در سازه هاي بتن آرمه نامنظم
 معرفي روش بهينه سازي چندهدفه و كاربرد آنها درسازه هاي مهندسي عمران
 بهينه سازي چندهدفه سازه هاي مهندسي عمران:روش هاي انتخاب جواب بهينه از جبهه پارتو
 بررسي رفتار برشي پانچينگ دالهاي بتن مسلح با استفاده از روش اجزا محدود
 روش نوين براي جلوگيري از شكست اتصالات تير به ستون بتني
 بهسازي لرزه اي در اتصالات تير به ستون قاب خمشي بتن مسلح
 مقايسه تفاوت رفتاري اتصال با ورق جان و نبشي جان در تيرورق هاي عميكفولادي
 Parametric study on the gust loading factor GLF of along wind loads on tall buildings
 نحوه استفاده از مادهBilin در نرم افزار Opensees به منظور مدلسازي پارامترهاي مؤثر بر منحني ظرفيت تير، ستون و چشمه اتصال، جهت انجامتحليلهاي غيرخطي
 ارزيابي لرزه اي قاب هاي بتني با استفاده از تحليل ديناميكي فزايندهIDAتحت زلزله هاي حوزه دور
 بهسازي عملكرد قابهاي خمشي فولادي موجود در برابر خرابي پيش رونده با استفاده از خرپاي جان پناه
 روشي ساده براي تحليل تقريبي سازههاي بلند لوله قابي در برابر بارهاي جانبي
 تحليل اجزا محدود ستونهاي بتن آرمه لاغر تقويت شده باCFRPتحت اثر خمش دومحوره
 تاثير ميزان سختي فونداسيون بر پاسخ لرزه اي ساختمان هاي بلند
 بررسي عملكرد تقويت تيرIشكل فولادي توسط كامپوزيت هاي پليمري CFRP
 بررسي تحليل بار افزون قابهاي بتني مسلح با در نظر گرفتن اثر اندر كنش خاك وسازه با تغيير در ارتفاع طبقات
 بررسي عملكردي ديوار برشي فولادي نازك در قابهاي ساختماني ساده و مقايسهآن با بادبندهاي ضربدري و شورون به روش طيف ظرفيت
 سختي و شكل پذيري ديوارهاي برشي مركب با لايه بتني در مقايسه با ديوار برشي فولادي
 بررسي اثر بار برف بر روي سازه فضاكار چليكي با نگاه مقايسه اي بينآيين نامه سازه فضاكار ايران و آيين نامه بارگذاري آمريكاASCE
 اثر سخت كننده هاي دايره اي بر رفتار ديوار برشي فولادي با بازشو دايره ايمركزي
 بررسي تاثير استفاده از ميانقابهاي بنايي بر رفتار لرزه اي و عملكرد سازه ايقابهاي خمشي
 بررسي عددي و آزمايشگاهي چقرمگي بتن با استفاده از استاندارد ASTM C 1421- 99 با بارگذاري چهار نقطه اي
 كاربرد بتن اليافي در جايگزيني تسليحات متداول در پوششهاي قطعات پيش ساخته ي تونلهاي حفاري شده با دستگاه TBM
 شبيه سازي رفتار بتن مسلح تحت اثر خوردگي ميلگرد با تبديل مولفه هاي فيزيك و شيميايي به مولفه مكانيكي
 محاسبه ماتريس سختي ورق لايهاي تحت خمش با استفاده از روش ضرايبلاگرانژ و تئوري مرتبه بالاتر
 بررسي مكانيزم خرابي اتصال صفحه ستون
 بررسي مكانيزم شكست برشي تيرورقهاي خميده
 بررسي مدل سازي چشمه اتصال در اتصال گيردار تير به ستون در سازه هايفلزي
 رفتار كمانشي و پسكمانشي پانلهاي برشي خميده با توجه به اعضايپيراموني
 رفتار كمانشي و پسكمانشي پانلهاي برشي خميده در افق با شرايطتكيه گاهي ساده
 بررسي بار زلزله وبار باد در دود كش هاي بتني مسلح در آيين نامه ايران وآمريكا
 بررسي عملكرد خمشي تيرهاي بتني تقويت شده FRP پيش تنيده به 3 روش
 بررسي ضريب رفتار ساز ه هاي قاب فولادي با مهاربند كمانش ناپذير
 بررسي عوامل موثر بر رفتار سازه اي دال هاي بتن مسلح
 معرفي روشهاي نوين افزايش مقاومت خمشي و برشي تيرهاي بتني تسليح شده بامصالح كامپوزيتFRP
 بررسي عددي ميزان افزايش ظرفيت فشاري ستون هاي فلزي قوطي شكل تو خالي بلند تقويت شده با كامپوزيت FRP
 بررسي رفتار ساختمانهاي بتن آرمه بهسازي شده باديوارهاي برشي آلومينيومي
 بررسي رفتار ساختمانهاي بتن مسلح بهسازي شده با ديوار برشيفولادي به روش عددي و مقايسه آن با نتايج آزمايشگاهي پيشين
 تاثيرنسبت آب به سيمان بر ميزان فعاليت پوزولاني ميكروسيليس
 اثر جداسازهاي لرزه اي بر رفتار لرزهاي ساختمان هاي نامنظم تحت اثر زلزلههاي حوزه نزديك و حوزه دور
 بررسي قابليت اعتماد تيرهاي قاب خمشي فولادي تحت اثر بارگذاريديناميكي
 مقايسه قابليت اطمينان ستون هاي قاب خمشي فولادي ويژه با قاب خمشيفولادي معمولي
 ميراگرهاي تنظيمشدهي مايع و پارامترهاي مؤثر در طراحي آنها
 ارزيابي ضريب رفتار و سطح عملكرد قاب بتني مسلح ساده و تقويت شده بوسيلهديوار برشي
 بررسي ضريب رفتار قاب هاي فولادي خمشي متوسط در ترازهاي ارتفاعي متفاوت
 بررسي اثر استفاده از مهاربازويي و هسته فولادي در كاهش وزن سازه هايبلند فولادي با استفاده از الگوريتم ژنتيك
 Evaluating optimum location of outrigger for outriggerbracedtall structures utilizing non-linear response-historyanalysis
 Analytical Study on Reduced Beam Section MomentConnections Affecting Cyclic Behavior
 Analytical Study on Side Plate Moment Connections AffectingCyclic Behavior
 مدل سازي اتصال صلب پيچي با صفحه انتهايي تحت اثر آتش
 بررسي تاثير حالتهاي مختلف توزيع بار جانبي بر روي نقطه عملكرد سازه بناييبهسازي شده با روكش بتني مسلح
 بررسي ضريب رفتار و سختي قاب ها با مهاربند دروازه اي تحت تحليل استاتيكيغير خطي
 تحليل ديناميكي و استاتيكي غير خطي قاب هاي فولادي با مهاربند دروازه اي ،ضربدري و برون محور
 تحليل غير خطي دكل هاي تك پايه انتقال نيرو
 ارزيابي و بهينه يابي ابعاد تير ورق بر اساس ظرفيت كمانش و پارامترهاي اقتصادي
 بررسي مقايسهاي نتايج آناليز يك ساختمان 25 طبقه نامنظم به روش استاتيكي ديناميكي طيفي تاريخچه زماني با استفاده از نرم افزار ETABS
 مطالعه آزمايشگاهي تاثير آرايش پيچ ها در ظرفيت باربري اتصالات پيچيتيرچه هاي سرد نورد شده به تيرهاي اصلي درساختمان هاي فولادي
 شبكه عصبي مصنوعي در پيشبيني ظرفيت باربري اتصال پيچي بين ورق فولادي توليدشده به روش شكلدهي سرد و ورق فولادي نورد گرم شده
 ارزيابي تحليلي شكل پذيري اتصال تير با جان شكافدار و مقايسه آن با اتصال مستقيم تير به ستون به عنوان اتصال قاب خمشيويژه
 بررسي اثر شكل ستون (ستون قوطي و H شكل)، بر احتمال گسيختگي درمحل اتصال ورق زيرسري به بال ستون
 ارزيابي عملكرد ستون هاي بتني محصور شده با مواد پليمري
 تعيين ظرفيت مقاومت جانبي نهايي ديوار برشي فولادي با سخت كننده قائم وافقي
 مطالعه و بررسي الگوريتم هاي فرا ابتكاري با رويكرد كاربرددر مسائل مهندسي عمران
 مقايسه و بررسي پاسخ ديناميكي پل تحت عبور بارمتحرك با استفاده از روش تحليلي وروش هاي عددي
 آسيه پذيزي ساختمان قاب خمشي فولادي تحت تأثيز گسيختگي پيشزونذه
 بررسي آزمايشگاهي تاثير عمل آوري بتن در دماهاي پايين با طرح اختلاطهايمتفاوت بر روي مقاومت فشاري بتن
 بررسي تاثير ميانقابهاي بنايي بر عملكرد لرزهاي قابهاي فولادي
 بررسي كاهش 20 درصدي پريود تحليلي سازه به جاي مدلسازي ميانقابهايبنايي بر عملكرد لرزهاي قابهاي فولادي
 ارزيابي عملكرد لرزهاي سازههاي فولادي نامتقارن جرمي با استفاده از تحليلبارافزون
 كاهش ضخامت دال كف هاي بتن آرمه با استفاده ازFRP

 اثر ميانقابها در طرح بهسازي لرزه اي ساختمان ها
بررسي عوامل تأثير گذار بر مقاوم سازي ميانقابها در برابر نيروهاي جانبي
بررسي رفتار لرزه اي اتصالات گيردار تير به ستون با جان كاهش يافته
بررسي رفتار لرزه اي سيستم قاب فولادي مقاوم سازي شده با مهاربند در مقايسه با سيستم قاب فولادي مقاوم سازي شده با ميراگر فلزي جاري شونده (ADAS)
بررسي نقش و عملكرد ميراگرهاي غيرفعال، فعال و نيمه فعال دركاهشارتعاشات قائم پل ها
پاسخ پيچشي سازه نامتقارن جداسازي شده با تمركز بر تراز روسازه و ترازجداگر
بررسي رفتار ديوار برشي فولادي سخت شده با ميله به روش اجزا محدود
بررسي شكل پذيري ديوار برشي فولادي تقويت شده به روش اجزا محدود
بررسي اثر سختي ستون ها بر رفتار ديوار برشي فولادي به روش اجزامحدود
تحليل غير خطي ساختمان بنايي به روش ستون معادلوارائه راهكارهاي بهسازي
ارزيابي سطح عملكرد سازه هاي فولادي قاب خمشي و مهاربندي هم محور
تحليل ارتعاش آزاد صفحات ميندلين با استفاده از توابع نربز
بررسي تاثير تراكم ميلگردها بر ظرفيت نهايي دال هاي دوطرفه بتن مسلح بهكمك شبكه هاي عصبي مصنوعي
ارزيابي ميزان تاثير كاهش ضريب كرنش سختي بر رفتار لرزه اي اعضايقابهاي با مهاربندي واگرا
بررسي تاثير افزايش ضريب كرنش سختي بر رفتار لرزه اي اعضاي خارج ازتير پيوند در قاب هاي با مهاربندي واگرا
روش سازه گسترش يافته و تعيين ابعاد بهينه دامنه خاك و شبكه المان محدودبراي بررسي اثرات اندركنش خاك سازه در سازه هاي بتني بلند مرتبه
بررسي تاثير اعضاي قطري در عملكرد گنبد نسبت به بارگذاري ناشي از موجانفجار سطحي
بررسي اثرات نزديكي به گسل در سازه هاي بتني
روشي جديد جهت پيش بيني باركمانش موضعي در سازههاي پوستهاي قطاعاستوانهاي داراي تقويتيهاي طولي و عرضي با استفاده از شبكههاي عصبي
تاثير درصدهاي مختلف الياف پلي پروپيلن بر خواص مكانيكي بتن هاي سبك باسنگدانه ليكا حاوي ميكروسيليس و متاكائولين
كاربرد روش المان محدود در مدل ساري عملكرد جوش اتصال بادبند به صفحه اتصال جهت ارائه بهترين طرح بندي جوش
تاثير نسبت اب به سيمان، عيار سيمان، دانه بندي و فوق روان كننده بر هدايت به ويژه الكتريكي بتن
بررسي اثر طبقه نرم روي ايمني لرزه اي سازه هاي بتني قاب خمشي
بررسي رفتار ديوار بنايي بازشودار تقويت شده با نوارهايFRP
مطالعه آزمايشگاهي ظرفيت خمشي تيرچه هاي سرد نورد شده فولادي در ساختمانهاي بتني
بررسي آزمايشگاهي مقاومت چسبندگي ميان بتن خود تراكم و ميلگرد فولادي آج دار با قطرهاي مختلف با استفاده از آزمايش بيرون كشيدگي Pull-out
طراحي بهينه قابهاي خمشي فولادي به روش حالات حديبا استفاده از الگوريتم رقابت استعماري
Load Carrying Capacity of CompositeCastellated Beams
مقايسه عملكرد بادبندهايBRBFبا بادبندهاي همگراي معمولي در سازه هاي فولادي

بررسي اثرات تاخير برش بر روي مقاطع وبشي تحت كشش با استفاده ازFEA
بررسي وآناليز ورق هاي فولادي تحت بارگذاري نقطه اي به روش رايلي – ريتز و مقايسه آن ها با نتايج آزمايش تحت شرايط گيرداري چهارطرفه
آناليز ديناميكي قابهاي نيمه صلب 6 طبقه با ميراگر ويسكوز در اتصالات
بررسي عملكرد ستونهاي مركب در ساختمانهاي با بادبند شورن تحت بارزلزله
بررسي رفتار سازه هاي فلزي تحت اثر ميراگر هايADAS
روشLSSVMدر مدلسازي و برآورد محتواي كل چگالي الكترون قائم زلزله ي اهر،ايران، 11 آگوست 2012
پيش بيني و تشخيص ناهنجاري محتواي كل چگالي الكترون قائم زلزله ي اهربا استفاده از LSSVM و تبديل موجك پيوسته
مدلسازي تاخير يونسفري با استفاده از شبكه ي عصبي مصنوعي بهينه شده باالگوريتم ازدحام ذرات
كاربرد تبديل موجك پيوسته در تشخيص ناهنجاري محتواي كل چگالي الكترونقائم زلزله ي اهر،ايران، 11 آگوست 2012
برآورد تغيير شكل پوسته كشور ايران به روش تغييرات نسبي فاصله
بررسي اثر غير مستقيم توپوگرافي در تعيين ژئوييدمطالعه موردي: شمالغرب ايران
اندازه گيري ابعاد هندسي ساختمان در مهندسي عمران با استفاده از روشفتوگرامتري بردكوتاه
پهنه بندي محل دفن پسماند شهري با استفاده از عملگرهاي اپراتور فازي در محيطGIS مطالعه موردي: شهر يزد
ارائه متدلوژي وارائه راهكار استفاده چند منظوره ا زمجاري زيرزميني
تجزيه و تحليل صحنه هاي تصادف جاده اي
بررسي نرم افزارهاي شبيه سازي هندسي جاده ها بر اساس مدل حركت خودرو
كاربرد سنجش از دور وGISبراي تكنيك برنامه ريزي موفق شهري و كارآمد
ارائه يك مساله بهينه سازي سيستم دومودي و يك الگوريتم توليد مسير مبتنيبرتئوري گراف براي يافتن مسيرهاي بهينه دريك شبكه حمل و نقل عمومي
حمل و نقل و ترافيكبررسي وضعيت فرهنگ و رفتار ترافيكي و عوامل موثر بر آن در گره هاي شهري (نمونه موردي: ميدان 22 بهمن شهر ايلام)
ارايه مدل رگرسيوني پيشبيني سرعت عملكردي براي مناطق عمليات عمراني درآزادراهها
بررسي فني و اقتصادي استفاده ازسرعت كاه پلاستيكي، در بزرگراه گذرنده از مجاورت مراكز آموزشي
ارزيابي ايمني ترافيك در محل تونلها
ارزيابي عملكرد سيستم هاي يكپارچه حمل ونقل عمومي با استفاده از روش AHPمطالعه موردي : خيابان انقلاب حدفاصل چهارراه وليعصر و دروازه دولت
ارزيابي كاركرد دوربرگردانها در مقايسه با تقاطعها در بهبود ترافيك بزرگراههاي شهري، از طريق شبيه سازي با نرم افزار Aimsun
ارزيابي اولويت مزيتها و پياده سازي تكنولوژيهاي FRID و GIS در هوشمندسازي بندر امام خميني (ره) با استفاده از مدل AHP
بررسي عملكرد سيستم حمل و نقل عمومي شهر خرمآباد (استان لرستان)
ارزيابي تأثير احداث خط راهآهن درود-خرمآباد-انديمشك در توسعهاستان لرستان و اصلاح الگوي مصرف سوخت
تعيين مكان بهينه احداث گذرگاه غيرهمسطح براي عابران پياده در شهر خرم آباددر مسير دره گرم تا بيمارستان شهداء
شناسايي بخشهاي مستعد تصادف در مسير دانشگاه آزاد تا هزار دستگاهشهرستان خرمآباد بر اساس بازرسي ايمني راه
بررسي تأثير كاربرد تابلوهاي سرعت متغير در كاهش تصادفات مسير شهرستانهايخرمآباد تا الشتر استان لرستان
ضرورت توسعه پياده محوري و بررسي چللشهاي رايج عبور و مرور معلولان جسمي وحركتي در پياده راهها
تحليل ديناميكي پل راه آهن بمنظور بررسي محدوديت سرعت قطار عبوري (مطالعه موردي پل فولادي راه آهن واقع در ورامين)
مزاياي خصوصي سازي زيرساخت هاي بزرگراهي با رويكرد ابتكارات مالي خصوصي PFI
معرفي و بررسي سامانه هاي تعمير و نگهداري خطوط راه آهن
ويژگي هاي موثر در انتخاب رويكرد مناسب براي تامين مالي پروژه هاي حمل ونقل ريلي درون شهري (مترو)
اولويت بندي انتخاب بهترين سيستم قطار شهري (منوريل، مترو، قطار سبكشهري)براي شهرهاي كشوربا استفاده از روش AHP
روش هاي انتخاب سيستم هاي ريلي مناسب (مونوريل، قطار سبك شهري، مترو وتراموا)
ارائه مجموعه شاخص هاي ارزيابي و مقايسه حمل و نقل در بخش ايمني در جهت توسعه حمل ونقل پايدار ، مطالعه موردي كشور امريكا
ميدان هاي توربو جايگزيني براي ميدان هاي چند خطه ي معمولي، ويژگي ها و ضوابط هندسي عمومي
اثر حمل و نقل كاربري زمين و محيط زيست دست ساز در بهداشت و درمان
ارزيابي سازگاري موتور انتقال قدرت وسيله نقليه و كاربرد آن با استفاده از چرخه رانندگي به روش مونت كارلو
تحليل و بررسي علل بالا بودن تعداد متوفيات و تصادفات د رمهرماه در استان اذربايجان غربي و راهكارهاي كاهش آن
بهينه سازي شبكه حمل و نقل با كمك تكنيكهاي بهينه سازي شبكه براساسكمينه كردن زمان سفر (مطالعه موردي مسيرهاي پارك ملت و چهارراه لشكر مشهد مقدس)
ارزيابي عددي ريسك تصادفات و ارائه مدل آن در جادههاي برون شهري (مطالعه موردي: مسير جهرم- لار)
بكارگيري بهينه سازي ازدحام ذرات در زمانبندي حركت قطارها با محدوديتقطارهاي با برنامه ريزي ثابت و در نظر گيري تلاقي زماني تقاطعها
بررسي تاثير درك رانندگان از وجود خطر در جاده با ميزان واقعي تصادفات
استفاده از تلفن هاي همراه در حين رانندگي و اثرات آن بر ايمني جاده
ارزيابي و تحليل بهينه شبكه حمل و نقل همگاني اتوبوس تندرو (مطالعه موردي شهر كرمان)
حملونقل چندوجهي، مزايا ، چالشها ،فرصتهاو اثربخشي بهبود عمكرد سيستمهاي حمل ونقلي
بررسي كاربردهاي حمل و نقل هوشمند براي ايمن سازي معابر پياده
ارزش اقتصادي قابليت اطمينان زمان سفر
توزيع سرفاصله زماني خودروها در تسهيلات شرياني درجه دو شهر تهران
تعيين پارامترهاي مدلسازي در بهينه يابي محل احداث تقاطع غيرهمسطح (تبادل)
بهينه سازي زمان سفر بااستفاده از الگوريتم كلوني مورچگان بهبود يافته
افزايش سطح ايمني موتورسيكلت سواران از طريق ساماندهي سيستم حمل و نقل موتوي در فضاي شهري
مدل انتخاب مقاطع داراي مشكل سرعت در طول راهها
تطابق سنجي روشهاي مختلف تحليل ظرفيت ميدان براساس ميزان ريسك پذيري
بهينه سازي روش هاي مختلف تحليل و تعيين ظرفيت ميدان بااستفاده از روش رگرسيون خطي
بررسي مدلهاي تخمين ظرفيت گردش به راست در فاز قرمز در تقاطعهاي چراغدار
بررسي روند تغييرات دبي ماههاي تر و خشك در حوضه شرق درياچه اروميه با رويكرد ناپارامتري
مقايسه مدلهاي هوشمند در شبيهسازي بارش رواناب روزانه حوضه ليقوان -آذربايجانشرقي
رهيافتي هوشمند بر پيشبيني بار معلق رسوب و مقايسه آن با منحنيهاي سنجه (مطالعه موردي ايستگاه هيدرومتري مشيران، اردبيل)
بررسي توزيعهاي آماري مناسب و دوره بازگشت دبيهاي ميانگين فصلي وسالانه (حوضه شرق درياچه اروميه)
بررسي روش خوداصلاحي جهت كنترل پديده كاويتاسيون (مطالعه موردي: ايستگاه پمپاژ بنه باشت)
استفاده از تئوري آنتروپي به منظور پايش جريان در كانالهاي طبيعي
تعيين موقعيت سرعت ماكزيمم در مقطع عرضي كانال هاي روباز تنگ
مقايسه نتايج مدلسازي سيل توسط الگوهاي مختلف هيدرولوژيكي
كاليبراسيون وآناليزعدم قطعيت مدلSWAT روي حوضه آبخيز رودخانه حاجي قوشان
بهينه سازي ابعاد سيستمهاي انتقال و ذخيره آب با هدف تأمين آب كشاورزي (مطالعه موردي طرح انتقال آب حوضه بشار به زهره)
تخمين سطح آب زيرزميني دشت اردبيل با استفاده از شبكه هاي عصبيمصنوعي
يخچال ها و اهميت آن ها در تامين منابع آب (مطالعه موردي: حوضه رودخانه بازفت)
Numerical evaluation of routing of dam reservoir to discuss the floodplain
بررسي تاثير بكارگيري سيستم هاي جمع آوري آب باران درمناطق با اقليم گرم و خشك، جهت مصارف آبياري فضاي سبز خانگي
عملكرد سيستم هاي هوشمند در تخمين جريان رودخانه شيخان چايبا استفاده از برنامه هاي شبكه هاي عصبي مصنوعي و برنامه ريزي ژنتيك
آناليز روشهاي مختلف منحني سنجه در برآورد بار رسوبي معلق با استفاده از نرم افزارSTM (مطالعه موردي: رودخانه نازلو چاي اروميه)
ارزيابي كيفيت آب زيرزميني آبخوان سفيد دشت با استفاده ازGIS و شاخصGQI
ارزيابي كارايي تحليل سيستم مخازن ذخيره به صورت سيستم مخازن منفرد وچندگانه
شبيه سازي بهره برداري از مخزن سد پيشين با استفاده از نرم افزار Hec-Ressim
بررسي مدل هاي شبكه بيزين و شبكه هاي عصبي مصنوعي در پيش بيني ارتفاع سطح ايستابي
ارزيابي مدل هاي نروفازي و برنامه ريزي ژنتيك در پيش بيني ارتفاع سطحايستابي
مدل سازي رسوب گذاري در سد سيمره با استفاده از مدل 3GSTARS
اثر پارامترهاي هيدروليكي جريان بر ضريب مقاومتي جريان
تعيين پارامترهاي هيدروليكي لايه آبدار با استفاده از اطلاعات پمپاژ و بررسي رفتار جريان آب زيرزميني در منطقه خور و بيانك اصفهان
مقايسه عددي روند رسوب گذاري در مخزن سد،در شرايط جريان ماندگار وشبه ماندگار
برررسي كيفيت آب رودخانه دز در محدوده شهر سپيددشت
گزينه يابي جمع آوري و انتقال آب سطحي براساس ارزيابي هيدروليكي اقتصادي و اجرايي (مطالعه موردي : شبكه اصلي جمع اوري اب هاي سطحي غرب رودخانه وردآورد)
برآورد و مقايسه پتانسيل رسوبدهي فرسايش بادي و آبي با استفاده ازمدلهاي اريفر و پسياك اصلاح شده (مطالعه موردي: حوزه آبخيز قره داش)
بررسي و ارزيابي كيفيت شيميايي آب زيرزميني دشت اوان ازنظر شرب با استفاده از نرم افزار Arc GIS
شبيهسازي تبخير با استفاده از مدلهاي فازي عصبي ومقايسه آن با مدلهاي سريزماني (مطالعه موردي : دشت جم)
شبيه سازي بارش با استفاده از مدلهاي فازي عصبي ومقايسه آن با مدلهاي سريزماني (مطالعه موردي : دشت جم)
شبيه سازي دبي جريان با استفاده از مدلهاي فازي عصبي ومقايسه آن با مدلهايسري زماني (طالعه موردي : دشت جم)
شبيه سازي تراز آب زيرزميني با استفاده از مدلهاي فازي عصبي ومقايسه آن با مدل-هاي سري زماني (مطالعه موردي : دشت جم)
بررسي تاثير تواتع توزيع ترازش مختلف در دقت محاسباتي شاخصSPIمطالعه موردي: براساس داده هاي تارش ايستگاه هاي تاران سنجي و سينوپتيك استان اردبيل
Estimation Of Discharge of Baranduzchay River Using ArtificialNeural Networks
بررسي خشكسالي هواشناسي شهر سمنان با استفاده از شاخصهاي خشكسالي
واسنجي الگوهاي مختلف برآورد پاراهترهاي مدل خطي ماسكينگام
حساسيت سنجي مدل امواج ديناميك كامل سيل در آبراهه طبيعي
كاربرد روشهاي هوش مصنوعي در پيشبيني خشكسالي بر اساس شاخص بارندگي استاندارد SPI
بررسي وضعيت درياچه ي اروميه با استفاده از چهارچوب ارزيابي
استفاده از سري هاي زماني در ارزيابي روند خشكسالي هواشناسي
برآورد فاكتور فرسايندگي باران با استفاده از الگوريتمهاي زمين آمار براي برآورد فرسايش در مدل WaTEM/SEDEM در حوضه روضهچاي

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید