مشاهده و دسترسی به مقالات همایش ملی پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی

http://www.callforpapers.ir/ مجموعه مقالات همایش ملی پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید . همایش ملی پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی  30 آبان ماه 1392 توسط شرکت تعاونی علم گستران پیشتاز ایرانیان و با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در جزیره قشم برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 2039 عنوان مقاله تخصصی شامل 8193 صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در همایش ملی پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی

اندازه گيري آسان وصحيح بيماري لكه موجي سيب زميني
بررسي منحني هاي پيشرفت زماني بيماري لكه موجي سيب زميني در استان سمنان بخش بسطام
بررسي وضعيت بيماري لكه موجي سيب زميني در استان سمنان بخش بسطام
اپيدميولوژي بيماري لكه موجي سيب زميني (Alternaria alternata) در منطقه بسطام
بررسي افزايش توليد پيازو جوانه هاي جانبي زعفران زراعي .Crocus sativus L


مقايسه تأثير هورمون اواپريم همراه با آنتي دوپامين دامپريدون با عصاره غده هيپوفيز ماهي كپور بر ميزان موفقيت در تخمريزي، درصد بازماندگي لارو و هماوري كاري ماهي كپور علفخوار (Ctenopharyngodon idella)
تاثير سطوح قارچ مايكوريزا بر روي عملكرد، اجزاي عملكرد دانه و درصد پروتئين نخود تحت شرايط آبياري مختلف در شهرستان دليجان
مقايسه اثر افزودن سه نوع پروبيوتيك ( لووسل اس- سي، پروتكسين، بايومين ايمبو) در شير مصرفي بر عملكرد بره هاي بومي مازندران از بدو تولد تا زمان از شيرگيري
بررسي عوامل موثر بر عرضه گندم ديم و آبي مطالعه موردي استان آذربايجان غربي
تعيين الگوي بهينه كشت محصولات عمده زراعي: مطالعه ي موردي شهرستان اروميه
بررسي رابطه متقابل بين رشد بخش كشاورزي با رشد بخشهاي صنعت، خدمات و نفت در ايران
اثر حشره كشي اسانس سه گونه گياهي اكاليپتوس،زيره سبز و خر زهره و قارچ هاي بر روي بيد سيب زميني (Phthorimaea operculella) و توجيه اقتصادي آن
تأثير شوري هاي مختلف آب آبياري بر روي برخي از پارامترهاي رشد 3 رقم چمن
كشا ورزي حفاظتي و نقش آن در امنيت غذايي و اكولوژيكي استان مرزي خوزستان
اشكال تراكمي ناشي از فرسايش بادي در قلمروهاي بياباني خراسان بزرگ
هالوفيت ها، ذخيره هاي زيستي مناسب جهت احياي بيولوزيكي مناطق خشك و بياباني (مطالعه موردي: كوير بجستان)
نقش بيوتكنولوژي هسته اي در بخش كشاورزي
بررسي تغييرات اقليمي بر روي محصولات زراعي
ارزيابي برخي صفات زراعي گياه دارويي شنبليله تحت شرايط محلول پاشي كود اوره و آبياري با فاضلاب خانگي تصفيه شده
ارزيابي برخي صفات كيفي و درصد اسانس گياه دارويي شنبليله تحت شرايط محلول پاشي كود اوره و آبياري با فاضلاب خانگي تصفيه شده
مطالعه تاثير دما در دستگاه خشك كن بر روي چروكيدگي محصولات كشاورزي
طرف سفيد ليكور سياه
اثر نانو كودهاي آهن و روي بر برخي از صفات مورفولوژيكي و بيوشيميايي گياه بنفشه آفريقايي Saintpaulia ionatha
ميكروب شناسي مواد غذايي آب ميوه هاي غير لبني پروبيوتيك
فرآوري و بهداشت تخم مرغ كاربرد پردازش تصويردر بررسي كيفيت و تخمين تازگي تخم مرغ
بيوسكيوريتي و امنيت زيستي مزارع پرورشي آبزيان
اثر سطوح مختلف روغن كانولا و روغن آفتاب گردان بر توليد گاز در جيره ي كاملا مخلوط گاو شيري به روش آزمون گاز
اهميت پدافند غير عامل گونه هاي گياهي و جانوري هرمزگان و تاثيرات بيوتوريسم آن در منطقه
بررسي توانمندي هاي بيوترويسم گياهي منطقه قشم با استفاده از مدل (SWOT)
اثر نانو ذرات نقره بر برخي شاخص هاي جوانه زني و موفولوژيكي گياه باقلا
اثرات نانو روي بر برخي شاخص هاي جوانه زني گياه باقلا
مقايسه مصرف سموم آفتكش در گلخانه ها و مزارع توليد خيار سبز در منطقه كهگيلويه
اثر نانوذرات نقره، روي و نانوتيوب كربني چند جداره بر گرههاي ريزوبيومي ريشه گياه باقلا (.Vicia faba L)
اثر استفاده از دانه گياه دارويي شاهدانه (Nigella sativa) در جيره غذايي بر عملكرد رشد جوجه هاي گوشتي 308 ROSS
بررسي اثرات ضد قارچي تركيبات فرار قارچ Ganoderma resinaceum از ايران
استفاده از گياهان بين زراعي مختلف در بهبود خاك مزرعه و تامين بخشي از علوفه مورد نياز
اثرات استفاده از سطوح مختلف پروبيوتيك و پريبيوتيك بر عملكرد و پارامتر هاي خوني در جوجه هاي گوشتي
بررسي فرمولاسيون وخواص فيزيكوشيميايي كنسانتره عناب با استفاده از پودر عناب توسط ماكروويو
نگرش اعضاي هيات علمي گروه هاي ترويج كشاورزي دانشگاه ها و موسسات تحقيقاتي شمال هندوستان نسبت به فناوري اطلاعات و ارتباطات
گروه علوم دام، طيور و آبزيان، پژوهشكده كشاورزي، سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران، تهران، ايران
لزوم نگرش استراتژيك در كاربرد گياهان دارويي به منظور مقابله با بيوتروريسم دارويي در ايران
بررسي رفتار رئولوژيكي عسل
بررسي عوامل مؤثر بر ويسكوزيته عسل
ويژگيهاي عسل و تقلبات آن
مديريت افت سطح آب زيرزميني در دشت اسفراين
ارزيابي لزوم حفاظت از مراتع البرز مركزي ايران به عنوان پدافندي غيرعامل در مديريت و كنترل تغييرات اقليمي
خرد شدن اراضي زراعي تهديدي جدي براي آينده كشاورزي ايران
اثر كمپوست و مايكوريزا برميزان عناصر ماكرو برگ اسفناج در خاك هاي شور و آهكي
تحليلي بر پتانسيل ها و چالش هاي ICT در ميزان توانمندسازي و كارآفريني روستاييان با تأكيد بر بخش كشاورزي (مورد مطالعه: دهستان بناب بخش مركزي زنجان)
بكارگيري روش پردازش تصوير جهت تعيين ميزان ماده آلي خاك
تعيين غلظت هاي مناسب ازت و عناصر كم مصرف روي،آهن و منگنز در كود آبياري گندم
مطالعه اثر پساب تصفيه شده از ستون هاي خاك با سطوح مختلف ورمي كمپوست بر مقدار نيترات خاك
طبقه بندي اقليمي ، ارزيابي تنوع و استعدادهاي كشاورزي به روش پاپاداكيس (مطالعه موردي كازرون)
مطالعه تفضيلي حوضه آبريز مرق با استفاده از تكنيك هاي RS و GIS
هيدروژئومورفولوژي حوضه آبريز بن رود با استفاده از تكنيك سيستم اطلاعات جغرافيايي
پايش خشكسالي شهر اصفهان با استفاده از شاخص SPI
ارزيابي خواص كمي و كيفي كشت بهاره ارقام سيب زميني (مطالعه موردي شهرستان فريدن )
بررسي روند تغييرات خشكسالي شهرستان شهركرد با استفاده از شاخص spi و زنجيره ماركف و آزمون دنباله ها
ارزيابي توانهاي محيطي و مطالعه تفصيلي – جغرافيايي حوضه بادرود نطنز با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي
توزيع نهال مثمر و غير مثمر در سطح شهر تهران به عنوان عامل مهم در اكولوژي شهري
بررسي اثر چند حشره كش و روغن EC روي شب پره مينوز مركبات (Phyllocnistis citrella Stainton) و ارزيابي حساسيت چند رقم رايج مركبات در استان مازندران نسبت به آن
بررسي مقايسه حساسيت چند رقم رايج مركبات در استان مازندران نسبت به شب پره مينوز برگ مركبات (Phyllocnistis citrella Stainton)
ارزيابي ميزان توليد كلروژنيكاسيد و رزمارينيكاسيد درگياه بادرشبي تحت تاثير تنش كم آبي
بادرشبو دانه روغني با آلفا لينولنيك اسيد(امگا 3) بسيار بالا
اثرات اكسايشي و احياكنندگي نانوذره دياكسيدتيتانيوم بر ميزان توليد تركيبات فنلي در گياه بادرشبي
اثر سطوح مختلف نانوذره دي اكسيدتيتانيوم بر توليد رزمارينيك اسيد در گياه دارويي بادرشبو
كينوا: خاويار سبز
بررسي امكان استفاده ازانرژي خورشيدي براي استفاده هاي يك واحد مسكوني
كاربرد فناوري نانو درماشين هاي كشاورزي
بررسي و ضعيت پراكنش و تعيين تراكم گال بلوط ايراني در جنگل هاي استان كهگيلويه وبويراحمد
بررسي تاثير جنگل ها و مراتع در كاهش ريز گردها وآلودگي هوا
آنتي اكسيداني وتركيبات پلي فنول گل محمدي (Rosa damescena) جمع آوري شده از دو منطقه مختلف استان فارس(ميمند،استهبان)
شناسايي كفشدوزك هاي خانواده ي Coccinellidae در شهرستان بجنورد، استان خراسان شمالي
اولين گزارش كفشدوزك (Vibidia duodecimguttata (Poda, 1761 از ايران
بررسي تنوع ژنتيكي و مكانيزم بيماريزايي باكتري (Xanthomonas citri subsp. citri (Xcici عامل شانكر باكتريايي مركبات به لحاظ الزامات پدافندي در برابر تهديدات بيولوژيك احتمالي
اثر تاريخ هاي كاشت، تراكم بوته و سطوح مختلف نيتروژن بر عملكرد و ميزان اسانس گياه گلرنگ در منطقه ساوه
تعيين اثرات گياهان دارويي(دونوع گياه پونه و گزنه) بر عملكرد سيستم ايمني جوجه هاي گوشتي عفوني شده به باكتري سالمونلا
تعيين اثرات آرومابيوتيك و سينبيوتيك بر عملكرد سيستم ايمني جوجه هاي گوشتي عفوني شده به باكتري سالمونلا
تعيين اثر آرومابيوتيك، سينبيوتيك و گياهان دارويي (دونوع گياه پونه و گزنه) بر عملكرد سيستم ايمني جوجه هاي گوشتي عفوني شده به باكتري سالمونلا
پسماندهاي غذايي راهي نو ، جهت حاصلخيزي اراضي كشاورزي و منابع طبيعي
بررسي فون كنگر و مطالعه بيولوژي گونه غالب در شهرستان بويراحمد
معرفي بخشي از گياهان داروئي استان كهگيلويه و بويراحمد
اثر مقادير بذر و نسبت هاي كشت مخلوط گياه ماشك با جو درعملكرد علوفه
تحليل موانع و مزايا مشاركت كشاورزان در مديريت شبكه هاي آبياري و زهكشي استان بوشهر
مطالعه استفاده از ابزارهاي تجاري در تعديل قدرت رقابتي بخش كشاورزي بعد از هدفمندسازي يارانه ها در ايران
شناسائي،پژمردگي و زوال خيارسبز در استان كهگيلويه و بويراحمد
بررسي كارايي علف كش پنديمتالين در كنترل علف هاي هرز، عدس (Lens culinary) در استان كهگيلويه و بويراحمد
بررسي اثر سطوح مختلف اسيد هيوميك و كود فوسامكو 4 بر خصوصيات رشدي و اجزاء عملكرد گندم (.Triticum aestivum. L)
اثر خاك هايي با pH هاي مختلف بر جذب عناصر فسفر وپتاسم و رشد وعملكرد گوجه فرنگي
نقش زئونوزها (بيماريهاي مشترك بين انسان و حيوان) دربيوتروريسم
بررسي ميزان شيوع فاسيولوزيس در نشخواركنندگان كوچك در شهرستان اردكان
بررسي تأثير كشت مخلوط ارقام مختف گندم بر عملكرد، اجزاي عملكرد دو بررسي شاخص هاي نسبت برابري زمين (LER) و شاخص عملكرد نسبي كل (RYT) و ورس ارقام حساس به ورس در شرايط ديم و آبياري تكميلي
مقايسه و بررسي قابليت رشد مجدد، عملكرد و اجزاء عملكردارقام سيب زميني، پس از يخبندان
كاربرد فناوري (GPS) در مديريت محصولات كشاورزي
اگروتروريسم ، چالش ها ، مديريت
تكنولوژي انتقال ژن به پلاستيد ، راهكاري براي بيان بالاي پروتئين نوتركيب و ايمني زيستي
نقش بيوتكنولوژي در كشاورزي پايدار
بررسي چگونگي تهيه تخمهاي نهفته روتيفر (Brachionus plicatilis) به منظور استفاده در صنعت آبزي پروري
كارآيي جيره هاي حاوي سطوح مختلف روي بر رشد و بازماندگي بچه ماهي سفيد (Rutilus frisii kutum)
براندازي حكومتها با استفاده از اگروتروريسم
بررسي پتانسيل آللوپاتيك (دگرآسيبي) گياه ناترك (.Dodonea viscosa (L.) Jacq)
مصرف بي رويه سموم شيميايي در محصولات كشاورزي و نقش آن درسلامت جامعه
بررسي كارآيي تعرق هشت رقم يونجه در شرايط تنش ملايم خشكي
بررسي روشهاي موثر جهت شكست خواب و جوانه زني بذر گياه روناس
بررسي زيستي بقاياي چندعلف كش بر رشد و عملكرد گندم
بررسي اثر اللوپاتيك عصاره آفتابگردان بر جوانه زني و رشد بذوردم روباهي و خردل وحشي
بررسي اثرات سلاح هاي شيميايي بر محيط زيست و كشاورزي
تعيين رابطه بين تجمع ماده خشك و توزيع دستجات آوندي درطول محور سنبله جو (.Hordeum vulgare L) رقم نصرت
بررسي تغييرات جمعيت خانواده هاي زير راسته سن ها Heteroptera در كاشمر
اثر پساب تصفيه شده فاضلاب شهري و بافت خاك بر خصوصيات رويشي چمن فستوكا در فضاي سبز ياسوج
بررسي ارتباط بين مقاومت به سرمازدگي و گموز باكتريايي درآلبالو و گيلاس
بهينه سازي كارايي مصرف آب در كشت گلخانه اي كاهو (Lactuca sativa.romine) در شرايط سيستم آبياري قطره اي با استفاده از دستگاه TDR
تأثيراسيد ساليسيليك بر شاخص هاي جوانه زني بذر زردك در شرايط تنش شوري
تاثير پيش تيمار ساليسيليك اسيد بر شاخص هاي جوانه زني بذر زردك
اثر سه رژيم غذايي روي برخي از شاخصهاي زيسني حشرات كامل شب پره ي مديترانه اي آرد (Anagasta kuehniella (Zeller) (Lep., Pyralidae، در شرايط آزمايشگاهي
بررسي اثر تغذيه اي چند تركيب قندي بر نشوو نما و توليد مثل حشرات كامل شب پرهي مديترانه اي آرد (Anagasta kuehniella (Zeller) (Lep., Pyralidae در شرايط آزمايشگاهي
پدافند غير عامل در كشاورزي
زيست شناسي زنبور؛ (Trichogramma brassicae Bezd. (HymTrichogrammatidae روي تخم شب پره ي مديترانه ي آرد، (Anagasta kuhniella(Zeller در شرايط آزمايشگاهي
تاثير ذخيره سازي در سرما بر نشو و نما و قدرت پارازيتيسم زنبور( Habrobracon hebetor Say (Hym.; Braconidae
مقايسه ي توليد مثل مگس ميوه ي مديترانه اي (Ceratitis capitata (Wiedemann)(DipTephritidae، روي ميوه هاي خرمالو و نارنگي انشو در شرايط آزمايشگاهي
بررسي ميزان فعاليت آنزيم كاتالاز و پلي فنل اكسيداز و غلظت پروتئين در دو رقم مقاوم (گاسپارد) و حساس (مرواريد) گندم تحت اثر زنگ زرد
تاثير اسانس آنغوزه بر كنترل شته سياه باقلا
نوسانات نرخ ارز، فرصت ها و چالش هاي تجاري شدن بخش كشاورزي
بررسي تاثيرات هدفمند سازي يارانه ها به عنوان الگويي براي حمايت از بخش كشاورزي
استفاده ي بهينه و پايدار از منابع طبيعي و رسيدن به توازن محيط زيستي به كمك مباني اسلامي
موانع و مشكلات سرمايه گذاري در بخش كشاورزي
فرصت ها و چالش هاي ناشي از بكار گيري انرژي باد
چالش يابي علل عدم استفاده از انرژي هاي نو و پاك در ايران و راهكارهاي آن
بررسي نرخ رشد جدايه هاي قارچ پاتوژن حشرات .Metarhizium spp
بررسي كودهاي زيستي و شيميايي بر ارتفاع بوته، تعداد شاخه و عملكرد دانه ي توده شاهدانه شيراز تحت شرايط خاك شور
فعاليت ضد ميكروبي مواد ضد ميكروبي طبيعي در برابر فساد باكتري هاي جدا شده از محصولات تازه
روش هاي بيولوژيك كاهش آفلاتوكسين در پسته
مطالعه خواص ضد ميكروبي اسانس دو گونه گياه دارويي بر باكتري كلسترديوم پرفرنجنس
بررسي اثر شرايط اقليمي بر ميزان تركيبات تشكيل دهنده اسانس و خاصيت ضد ميكروبي گياه دارويي Haplophyllum canaliculatum
تاثير تيمار پوترسين بر ويژگي هاي رويشي، عملكرد و اجزاء عملكرد زعفرن (Crocus sativus L) در منطقه باشت
اثر تنظيم كننده هاي رشد گياهي بر رشد اوليه ارقام گلرنگ تحت شرايط تنش خشكي در شرايط آزمايشگاهي
اثر تنظيم كننده هاي رشد گياهي بر ميزان پرولين گلرنگ تحت شرايط تنش شوري
اثر تنظيم كننده هاي رشد گياهي بر رشد اوليه گلرنگ تحت شرايط تنش شوري
اثر تنظيم كننده هاي رشد گياهي بر رشد اوليه ارقام گلرنگ تحت شرايط تنش خشكي در شرايط گلخانه اي
بررسي مديريت پرورش گاوشيري در گاوداري هاي صنعتي استان مازندران
بررسي اثر خصوصيات انتي اكسيداني عصاره استخراجي از پوسته جو براي بهبود بسته بندي در صنعت مواد غذايي
بررسي اثرات آللوپاتيك علف هاي هرز پيچك صحرايي (.Convolvulus arvensis L) و تلخه بيان (Sophora alopecuriodes. L) روي شش رقم آفتاب گردان تحت شرايط آزمايشگاه و گلخانه
تاثير سن بر ميزان خاويار استحصالي و هماوري ماهي قره برون (Acipenser persicus)
بررسي اثرمتقابل اكسين و محيط كشت بر ريشه زايي دو گونه فيكوس زينتي به منظور كاهش زمان ريشه دهي در شرايط گلخانه اي وكاهش هزينه
بررسي عناصر NPK بر عملكرد بذري و كيفيت وكميت گياه زنيان (.Trachyspermum ammi L)
اثر پلي مر سوپر جاذب، كود دامي و پتاسيم بر ميزان فلورسانس كلروفيل، كلروفيل b,a، كلروفيل كل و آب نسبي (RWC) گياه كارلا (Momordica charantia) در دوره هاي مختلف آبياري
بررسي تاثير كاربرد كود نيتروژنه در دوره هاي مختلف رشدي بر روي درصد پروتئين، نشاسته و ماده خشك سيب زميني رقم آگريا در منطقه اردبيل
بررسي تاثير كاربرد كود نيتروژنه در دوره هاي مختلف رشدي بر روي عملكرد كل و عملكرد قابل فروش سيب زميني رقم آگريا در منطقه اردبيل
بررسي اثر نيتروژن روي صفات كمي و كيفي و تجمع نيترات در چهار رقم هويج فرنگي
لزوم قرنطينه كنه هاي جنس (Coccipolipus (Acari: Podapolipidae براي افزايش كارايي كفشدوزك هاي وارداتي
روش هاي پايش و تشخيص آفات در قرنطينه
كاربرد بيني الكترونيكي در قرنطينه آفات
استفاده از روش هاي سنجش از راه دور براي پايش آفات
بررسي تعداد و تنوع گونه هاي آفات انباري در تعدادي از انبارهاي استان گلستان
بررسي تاثير تغذيه و خسارت سوسك كشيش و شپشه برنج بر درصد تنژگي و برخي صفات فيزيكي بذر
بررسي واكنش ارقام مختلف گندم به تغييرات رشد جمعيت سوسك كشيش
بررسي واكنش ارقام مختلف گندم به تغييرات رشد جمعيت شپشه برنج
بررسي واكنش چند لاين و رقم كلزا نسبت به گروه هاي سازگاري ميسليومي (MCGS) قارچ .Sclerotiniasclerotiorum
بررسي اثر بسترهاي كشت بر صفات كمي و كيفي گياه دارويي آلوئه ورا
بررسي تاثير عنصر روي و زمان محلول پاشي بر شاخص هاي مرفولوژيكي و در صد اسانس گياه آويشن باغي (Tymus vulgaris)
استفاده از روشهاي اصلاح نباتات به عنوان ابزاري در جهت مقابله با فقر غذايي
بررسي روابط بين صفات و مطالعه شاخصهاي مقاومت به خشكي در لاينهاي پيشرفته ماش
آناليز پارامترهاي ژنتيكي جوانه زني قبل از برداشت در لاين هاي منتخب گندم
اثرات استفاده از نانو ذرات نقره و آنتي بيوتيك بر فراسنجه هاي بيوشيميايي و ايمني سرم خون مرغ هاي تخم گذار
تاثير سيلاژ زيتون فرآيند شده با اوره،ملاس و پلي اتيلن گليكول بر روي توليد و تركيبات شير گاو هاي شيرده هلشتاين
بررسي پتانسيل جوانه زني قبل از برداشت درارقام مختلف گندم توسط نشانگر مولكولي vp-1B3
اثر سرباره كنورتور و كمپوست زباله شهري بر عملكرد ذرت در يك خاك آهكي
اثر تقسيط كود نيتروژن بر عملكرد، اجزاء عملكرد و پروتئين دانه گندم
بررسي تاثير سطوح مختلف آبياري بر برخي از صفات مورفولوژيكي ارقام جو
بررسي تاثير سطوح مختلف آبياري بر رشد و نمو ارقام جو
بررسي اثر تنش خشكي و سطوح مختلف كود پتاسيم بر ويژگيهاي كيفي گياه كوشيا
دسته بندي چند رقم برنج ايراني و خارجي از لحاظ تحمل به شوري با استفاده از تجزيه كلاستر
بررسي تركيب پذيري لاينهاي ذرت علوفه اي با استفاده از تلاقي لاين در تستر
ارزيابي اثرات آللوپاتيك گياهان دارويي نعنا و زيره سبز بر برخي صفات جوي زراعي
تاثير دو منطقه اقليمي استان فارس بر گياه دارويي بومادران زرد
تاثير شرايط اقليمي متفاوت روي متابوليت هاي ثانويه گياهان دارويي
تاثير غلظت هاي مختلف اسيدسالسيليك بر فعاليت آنتي اكسيداني ميوه زردآلو رقم شكرپاره 
اثر غلظت هاي مختلف اسيدسالسيليك بر ويژگيهاي كيفي ميوه زردآلو رقم شكرپاره 
شرايط اكولوژيك و ادافيك گياه آويشن
تاثيرتنش سرما بر قدرت جوانه زني دو گونه يونجه همداني و قره يونجه
اثر سطوح تنش خشكي و انواع كود آلي بر عملكرد و برخي صفات مرفولوژيك ريحان
بررسي خصوصيات انواع سورفاكتانت هاي ميكروبي و كاربرد آن در صنايع مواد غذايي
ارزيابي ويژگي هاي آللوپاتيك گياهان دارويي نعنا و زيره سبز بر برخي صفات گندم زراعي
مروري بر باكتريهاي بيمارگر گياهي به عنوان سلاحهاي بيولوژيك
Deuterophoma tracheiphila تهديدي براي توليد مركبات در ايران
قارچ ريشه و نقش آن در پدافند غير عامل در جهت افزايش آستانه ي آسيب پذيري گياه
ارزيابي ويژگي هاي آللوپاتيك گياهان دارويي نعنا و زيره سبز بر برخي صفات آفتابگردان
تاثير افت سن بر بار دهي گندم شهرستان آران و بيدگل
بررسي اثرات تنش شوري بر جوانهزني و خصوصيات مورفولوژيك گياه دارويي بادرشبي Dracocephalum moldavica
تاثير پلي اتيلن گلايكول بر جوانه زني و خصوصيات مورفولوژيك گياه دارويي بادرشبي Dracocephalum moldavica
مدلسازي و تحليل نيروهاي وارده بر كولتيواتور مزرعه
اثر سرعت كوبنده و فاصله بين كوبنده و ضدكوبنده بر عملكرد پوست گيري دستگاه پوست كن بادام سبز
ارزيابي مدل فشار- نشست بكر در شرايط مزرعه
بررسي ميزان دانش و آگاهي دانشجويان رشته گياهپزشكي از «پدافند غيرعامل در بخش كشاورزي» مطالعه موردي مركز آموزش عالي امام خميني (ره) 
بررسي تأثيركاشت كهورآمريكايي (Prosopis juliflora) بر پوشش زير اشكوب وبرخي از خصوصيات خاك در منطقه غرب كرخه اهواز
بررسي سرعت پيشروي تراكتور و عمق شخم و تاثير آن در بهبود خاك
بررسي نقش كمباين ها در افزايش ضايعات گندم
بهينه سازي مصرف سوخت در توليد گندم آبي در شهرستان هاي استان خوزستان
نقش نمايشگر عملكرد محصول در توليد
نقش ارتباطات و فناوري اطلاعات دركشاورزي در راستاي ارتقاي توليد ملي
راندمان كنترل شيميايي علف هاي هرز بر عملكرد و اجزاي عملكرد كلزا در منطقه خوزستان
بر همكنش زمان بندي حذف علف هاي هرز و جمعيت هاي مختلف گياهان در سوياي مقاوم به گليفوزيت
بررسي تخصصي كاربرد شيرين كننده ي رژيمي استويوزيد و برسي خواص انتي اكسيداني و اثرات ان بر روي بافت و طعم
بررسي خواص فيزيكي و انتي اكسيداني فيلم فعال حاوي كيتوزان و عصاره ي چاي سبز
بررسي شيرين ترين هديه ي طبيعت (استويا) از لحاظ گياه شناسي و شرايط رشد
كاربرد تكنولوژي پالسهاي نوري در صنايع لبني
طراحي بهينه پدافند غير عامل در كشاورزي و ساختارهاي مقابله در برابر برف و بهمن : از چارچوب بيزي به يك مدل تحليلي ساده
طرح ملي ساماندهي اصلاح نژاد و بهبود توليدات گوسفند و بز كشور
تأثيرتلفيق محلول پاشي كود هاي آلي و شيميايي بر عملكرد بيولوژيك دو رقم ذرت علوفه اي
كودهاي زيستي به عنوان يكي از ابزارهاي مهم پدافند غير عامل در كشاورزي
نقش مديريت سبز آفات در پدافند غير عامل كشاورزي به ويژه گياه پزشكي
اثر تنش خشكي بر برخي خصوصيات موفولوژيكي، فيزيولوژيكي و سطوح فعاليت آنزيم آنتي اكسيدانت گلوتامين پراكسيداز در ارقام مختلف ذرت دانه اي
بررسي نقش آنزيم هاي آنتي اكسيدانت سوپر اكسيد ديسموتاز(SOD) كاتالاز (CAT) در افزايش مقاومت به خشكي چند رقم مختلف ذرت علوفه اي
بررسي جوانه زني بذر كنار كازروني تحت تنش عمق كاشت
برآورد كارايي استان هاي توليد كننده ي كلزا (آبي) به روش اندازه گيري ويژهي تحليل پوششي داده ها
مميزي جامع انرژي شركت پالايش گاز پارسيان، مطالعه موردي ساختمان اداري مركزي
بررسي تاثير آلاينده هاي زيست محيطي ناشي از مديريت صنعتي
امكان سنجي استفاده از مواد زائد بيولوژيكي و زائدات باغباني خانگي به عنوان كود كمپوست
اثركاربرد پس از برداشت اسانس آويشن شيرازي وكلريدكلسيم بر برخي صفات ميوه چيكو
مديريت تبديل پسماند ميوه و تره بار به خوراك دام
بررسي تاثير محلولپاشي كودهاي سيليسي بر شاخصهاي رشد و نمو چمن (.Lolium perenne L) در شرايط تنش شوري
تبيين و تحليل فضايي ميزان آسايش اقليمي استان هرمزگان با استفاده از شاخص TCI
ارزيابي تنوع و استعدادهاي كشاورزي استان اصفهان به روش پاپاداكيس با تاكيد بر توسعه اقتصادي
بررسي و تعيين بهره وري آب با توجه به سطح سواد و سابقه باغداران درباغات سيب درختي شهرستان مهاباد
بررسي صفات رشد بعد از شيرگيري در گوسفند لري متعلق به عشاير كوچنشين استان لرستان
بررسي تاثير آبياري با فاضلاب شهري بر EC و pH خاك
نقش عوامل خاك و سازندهاي سطحي بر خصوصيات مورفومتريك خندق هامنطقه سرخ آباد
بررسي اثر تنش شوري بر جوانه زني و رشد اوليه گياهچه گياه دارويي بابا آدم (.Arctium Lappa L)
شبيه سازي عملكرد واجزاي عملكرد گندم در شرايط تنش كم آبياري و محلول پاشي فسفر با استفاده از مدل CERES-Wheat
بررسي اثرات تنش كمبود آب و مقاديرپتاسيم بردرصد روغن واسيدهايي چرب كدوي تخمه كاغذي
تاثير مديريت بقاياي گندم بر عملكرد ارقام ذرت دركشت تابستانه درمنطقه كوهدشت
ارزيابي مديريت بقاياي گندم بر عملكرد ذرت در منطقه كوهدشت
اثر مصرف علف كش در مراحل رشدي گندم (.Triticum aestivum L) بر تراكم و وزن خشك علف هرز
اثر مصرف علف كش در مراحل رشدي گندم (.Triticum aestivum L) بر عملكرد و اجزاء عملكرد آن
واكنش عملكرد ميوه گياهان پيوندي و غيرپيوندي طالبي سمسوري ورامين به تنش كم آبياري
بررسي تاثيرعوامل اقليمي برگردشگري روستايي (نمونه موردي روستاي پيران شهرستان سرپل ذهاب)
مزار بابا طاهر: فرصت گردشگري ادبي در استان همدان
بررسي تاثيرعوامل اقليمي برگردشگري روستايي (نمونه موردي روستاي حرير شهرستان دالاهو)
ارزيابي نقش شاعران در توسعه گردشگري ادبي استان فارس (سايت هاي مورد مطالعه حافظ و سعدي)
ارزيابي نقش شاعران و بزرگان فرهنگي شهرستان كاشان در توسعه گردشگري ادبي
ارزشيابي وقابليت سنجي ژئومورفوسايت هاي استان كردستان
نيما يوشيج :فرصت گردشگري ادبي شهرستان نور استان مازندران
بررسي ژنتيكي برخي از صفات مورفو- فيزيولوژيك گندم نان تحت شرايط تنش خشكي انتهايي
بررسي اثر زمان هاي مختلف مصرف علف كش توفوردي بر عملكرد دانه گندم و تعداد علف هاي هرز
اثر تاريخ كاشت بر سطح برگ و ارتباط آن با عملكرد ماده خشك در ارزن نوتروفيد
پيشرفتهاي ژنتيكي و بهزراعي حاصله در زراعت پنبه
ارزيابي مدل هاي رگرسيون غيرخطي براي پيشبيني سرعت پنجه دهي ارزن مرواريدي در پاسخ به دما و طول روز
تهيه بسترهاي كشت با استفاده ازضايعات گياهي در كشت بدون خاك
اثرات اينوكلوم باكتريايي محرك رشد گياهي (PGPRs) بر ميزان رشد اوليه ارتفاعي نهال استبرق
مقايسه عملكرد و شاخص تغييرات وزن خشك ارقام گندم دروم (.Triticum durum L) در شرايط تنش خشكي در منطقه حاجي آباد هرمزگان
مروري بر سميت سديم ومكانيسم هاي فيزيو لو ژيك مقابله با آن در گياهان زراعي
اثرات زيست محيطي پس از احداث سدها
ارزيابي نمونه پارت هاي بذري غلات (گندم و جو) در كرت هاي كنترلي
بررسي تاثيرات هورموني بر جوانه زني و استقرار گياهچه بذرذرت 704 SC تحت تنش شوري و خشكي
بررسي اثرات فرسودگي بذر بر جوانه زني، استقرار و عملكرد گياهچه هاي سه رقم ماش در شرايط آب و هوايي شمال خوزستان
ارزيابي عمليات آبخيزداري و تاثير آن بر سطح ايستابي آب زيرزميني (مطالعه موردي: غرب پارچين)
سيستم هشدار اوليه بيابان زايي بر اساس دو فاكتور آب و اقليم (مطالعه موردي: دشت كاشان)
بررسي سينتيك رهاسازي پتاسيم غيرتبادلي در خاك هاي مختلف
مروري بر نقش بسته بندي بر پايه كيتوزان در كيفيت گوشت و فراورده هاي گوشتي
كاربرد پا لس الكتريكي با شدت بالا در افزايش ماندگاري شير
بررسي تركيب سازي مواد ضدميكروبي در فيلم هاي پلي لاكتيك اسيدي براي غير فعال كردن اشرشيا كلي o:157H:7 و افزايش عمر مفيد ميكروبي در پوره توت فرنگي
بررسي كاربردي بسته بنديهاي ضد ميكروبي در صنايع غذايي
كاربرد داده هاي سنجش از دور (RS) در تهيه نقشه كاربري اراضي
بررسي تاثير هورمون جيبرليك اسيد (GA3) بر ويژگي هاي فيزيولوژيك گياه كنار (Ziziphus spina-christi) در شرايط تنش شوري
تاثير پرايمينگ با نيترات پتاسيم ((KNO(3) بر برخي صفات رويشي بذر اقاقيا (L.Robinia pseudoacacia)
تاثير هالوپرايمينگ با نمك پتاسيم نيترات ((KNO(3) در بهبود جوانه زني بذر اقاقيا (L.Robinia pseudoacacia)
بررسي تاثير فرآيند تركيبي بلانچينگ-خشك كردن با جريان هواي داغ بر خواص فيزيكو شيميايي برش هاي كدو حلوايي (Cucurbita moschata)
بررسي كيفيت رنگ پروتئين استخراج شده از دانه گياهي خلر Lathyrus sativus و بهينه سازي آن به كمك روش سطح پاسخ (RSM)
اثربازدارندگي سه گونه زراعي خانواده غلات بر جوانه زني و رشد گياهچه علف هرز Dactyloctenium aegyptium
پيشرفتهاي اخير در بيوپليمرها و بيوپليمرها- بر پايه ي نانوكمپوزيت ها به عنوان مواد اوليه بسته بندي مواد غذايي
مروري برليپيدهاي حاصل از مخمرهاي روغني، بيوشيمي محصولات روغني تك سلولي
ناهجاريهاي فيزيولوژيك و بيماريهاي پاتولوژيك پس از برداشت در ميوه ها
ميكروامولسيون ها، سيستم انتقالي بالقوه براي تركيبات زيست فعال در مواد غذايي
اثر مصرف سوپرجاذب و ورمي كمپوست بر خصوصيات مرفولوژي وتركيبات شيميائي اندام و دانه گياه داروئي رازيانه (.Foeniculum vulgare Miller) تحت شرايط تنش خشكي
بررسي اثر سطوح مختلف نيتروژن و فسفر و برهمكنش آنها بر عملكرد و تركيب شيميايي كلزا
ارزيابي كارايي در كشاورزي ايران در جهت توسعه پايدار (رهيافت كارايي رديفي)
بررسي واكنش كشاورزان به كم آبي با استفاده از برنامه ريزي رياضي مثبت
بررسي اثر باكتري هاي محرك رشد بر توليد فيتوهورمون هاي گياهي در شرايط شوري در گياه لوبيا
بررسي اثر باكتري هاي محرك رشد گياه در شرايط تنش شوري بر برخي صفات فيزيولوژيكي گياه لوبيا
تعيين ارزش غذايي برگ توت در تغذيه نشخواركنندگان (گوسفند)
تأثير ايستگاه هاي خدمات شترداري بر پارامترهاي توليدي گله هاي شتر در استان هرمزگان
اثرات قارچ مايكوريزا و كمپوست بر عملكرد كمي و كيفي اسفناج در خاكهاي شور و آهكي
بررسي اثر ميكوريز و سيليس بر ميزان قند محلول، قندهاي احياكننده، پرولين و فسفر در گياه خيار گلخانه اي در شرايط كاهش آب آبياري
توليد شير خام حاوي اسيدهاي چرب ضروري اسيد آلفا لينولنيك (ω3) و اسيد لينولئك مزدوج (ω6) با استفاده از بذر كتان اكسترود شده و دانه كامل سويا در جيره گاوهاي شيري
برهمكنش ارقام مختلف كنجد و تاريخ كاشت بر جمعيت و رشد علف هاي هرز
بررسي اثر متقابل سيليس و آلومينيوم بر برخي پارامترهاي فيزيولوژيكي، بيوشيميايي و مورفولوژيكي گياه گاوزبان (.Borago officinalis L)
تأثيرتاريخ كاشت و سطوح مختلف كنترل شيميايي بر عملكرد و اجزاي عملكرد لوبيا قرمز
رگرسيون گام به گام، همبستگي صفات و تجزيه عليت عملكرد و اجزاء عملكرد چغندر قند زمستانه در دو روش كشت مستقيم و نشائي در اراضي شور اهواز
تأثيرتاريخ كاشت و سطوح مختلف كنترل شيميايي بر بيوماس و تعداد تاج خروس وكل علفهاي هرزدر مزرعه لوبيا
آلودگي سموم دفع آفات نباتي در كشور ؛ حقيقتي غير انكار
تعيين الگوي بهينه حملونقل گندم از سيلو به كارخانجات آردسازي در استان آذربايجان شرقي
پيشگيري از شيوع بيماريهاي مسري گلخانه اي به كمك سامانه ماشين بينايي
آلودگي نفت در آب وخاك و مخاطرات زيست محيطي و راهكار مقابله
بررسي كارايي برخي علفكش ها در كنترل علف هاي هرز كلزا در شهرستان سلسله استان لرستان
اثر تنش خشكي بر ميزان خسارت به غشاي سلولي و عملكرد دانه ژنوتيپ هاي لوبيا چيتي
اسيد هيوميك بر عملكرد، اجزاء عملكرد و شاخص هاي رشدي ذرت
مطالعه تركيبات بيوشيميايي گياه كنگر (Gundelia tourneforti)
بررسي اثر تنش خشكي بر روي عملكرد و اجزاء عملكرد جو (Hordeum vulgare) از طريق آمار چند متغيره
مقايسه تركيبات شيميايي عصاره و اسانس ريشه گياه كنگر
پارامترهاي جمعيت پايدار حشرات كامل تيمار شده سفيدبالك پنبه (Genn.) Bemisia tabaci با دو روش عصارهگيري گياه روناس Rubia tinctorum در شرايط كنترل شده
سامانه توليد علوفه سبز ارگانيك با بازيابي و بازچرخاني منابع آب و انرژي
چالش هاي تغذيهاي و ارتباط آن با بيماريهاي متابوليكي در دوره انتقالي گاوهاي شيري
ملاحظات فني و ايمني در انتقال اسپرم منجمد آبزيان
اثرخاكپوش بر برخي صفات سه رقم خيار گلخانهاي در منطقه رودان
مقايسه اثر سموم پهن برگ كش و باريك برگ كش جديد و قديم بر عملكرد و اجزاي عملكرد گندم
افت سفره هاي آب زيرزميني ، شوري آب و خاك ، پي آمدها و علاج !!
گونه غير بومي و مهاجم كهور آمريكايي Prosopis juliflora تهديدي براي تنوع زيستي بومنظامهاي سواحل و جزاير خليج فارس و درياي عمان
برهمكنش روي و كادميوم بر رشد و تجمع كادميوم در گياه برنج رقم هاشمي (Oryza sativa . L. cv . Hashemi)
بررسي و مديريت بهره وري زمين با استفاده از شاخص ناپارامتري مالم كوئيست (مطالعه موردي استان استان كرمان)
كم آبي و تاثير آن بر رفتار كشاورزان كرمان (رهيافت برنامه ريزي رياضي مثبت)
مطالعه تغييرات بهرهوري و كارايي كشورهاي عضو گروه d-8
اثربخشي متقابل رشد اقتصادي در زير بخشهاي اقتصاد ايران
نقش كاسني ريشه اي و اينولين در ارتقاء امنيت غذايي و سلامت جامعه
بررسي نقش عوامل فردي بر روحيه كار آفريني زنان روستايي ( مطالعه موردي شهرستان زابل)
بررسي تنوع ژنتيكي عملكرد و اجزاي عملكرد در برخي ژنوتيپ هاي گلرنگ بومي ايران در شرايط آب و هوايي فسا
بررسي مصرف كود دامي بر عملكرد كمي و كيفي و شاخص هاي شيميايي اسانس زيره سبز (.Cuminum cyminum L)
بررسي اثر سطوح مختلف تنش خشكي بر خصوصيات جوانه زني و رشد در انواع مختلف ذرت تحت تنش خشكي
نقش كار آفريني در توسعه پايدار
بررسي اثر مقادير مختلف نيتروژن و آب آبياري بر خواص كمي و كيفي پنبه
بهينه سازي غلظت هاي اسانس هاي گياهان تيره نعناع در نمونه هاي دوغ صنعتي با استفاده از روش سطح پاسخ
بررسي خاصيت ضد ميكروبي عصاره هاي آويشن (.Thymus vulgaris L)، نعناع (Mentha spp) و كاكوتي (.Ziziphora clinopodioides L) در نمونه هاي دوغ صنعتي با استفاده از روش سطح پاسخ
پهنه بندي اقليمي استان خوزستان با استفاده از GIS
نقش سازمانهاي مردم نهاد و يا (NGO) ها در بكارگيري دانش آموختگان بخش كشاورزي
ارزيابي اقتصادي رودخانه و پارك جنگلي پروز در شهرستان لردگان
بررسي ميزان زنده ماني كالوس هاي حاصل از ريزنمونه بذري ارقام پنبه در شرايط كشت بافت
جداسازي و شناسايي قارچ هاي همراه بوته پنبه دو منطقه پنبه كاري كشور
بررسي سازه هاي موثربراثربخشي رهيافت مدرسه درمزرعه كشاورزپيرامون توانمندسازي توليدكنندگان خيارگلخانه اي درزمينه مديريت آبياري
بررسي تاثير تيمارهاي مختلف ترموپرايمينگ بر بهبود مولفه هاي جوانه زني بذر كنار بوشهري (Ziziphus spina-christi)
بررسي تيمارهاي مختلف اسموپرايمينگ بر جوانه زني بذر كنار بوشهري (Ziziphus spina-christi)
مروري بر جداسازي مواد جامد از مايع توسط فيلتراسيون مداوم و غير مداوم
مروري بر تاثير و نقش بيوديزل بدست آمده از جلبك در انرژي جهان
مروري بر كاربرد بيوسنسور در لبنيات
بررسي تنوع درختچه ها در جوامع حفاظت شده و حفاظت نشده راش، مطالعه موردي: ماسال، گيلان
پاسخ آفتابگردان روغني به كاربرد كود شيميايي فسفر و فسفر بيولوژيك در سطوح مختلف كاربرد عنصر روي
بررسي اثر تنش خشكي بر صفات كمي و كيفي گياه كلزا در شرايط كاربرد پتاسيم و زئوليت
بررسي اثر مقاديرمختلف پتاسيم و زئوليت بر صفات كمي و كيفي گياه كلزا در رژيم هاي مختلف آبياري
سنجش ميزان آگاهي باغداران و نقش آن در اقدام جهت كنترل مگس ميوه مديترانه اي ( مطالعه موردي : شهرستان بابل)
بررسي تكثير جنسي و جوانه زني درختچه پنج انگشت
بررسي روش هاي شكستن خواب بذر درختچه پنج انگشت
بررسي تاثير آرد سوياي فعال بر خواص كيفي نان قالبي
بررسي تاثير آرد سوياي فعال بر خواص حسي، تخلخل و رنگ نان قالبي به روش پردازش تصاوير
تاثير محلول پاشي به كمك ريز مغذي پلي آمين، بور و موليبدن قبل و بعد از گلدهي بر درصد روغن و ارتفاع بوته در رقم پديده و محلي اصفهان گلرنگ
تأثير آسكوربات و جيبرلين بر ميزان فعاليت آنزم كاتالاز ريشه و اندام هوايي گياه دارويي شنبليله (.Trigonella foenum graecum L) در سطوح مختلف تنش شوري
اثر پرايمينگ بذر و محلولپاشي با هورمون ABA بر ميزان كلروفيل لوبيا چيتي در شرايط تنش خشكي
اثر پرايمينگ بذر و محلولپاشي با هورمون ABA بر تحمل به خشكي لوبيا چيتي
بررسي تاثير نظام هاي زراعي مختلف بر كارايي توليد سيب زميني
بررسي تاثير نظام هاي تناوبي مختلف بر جمعيت كرم هاي مفتولي سيب زميني
اثر مديريت پسماندهاي گياهي در نظام هاي تناوبي مختلف بر پايداري عملكرد غده سيب زميني
بررسي تغييرات هورمون جيبرلين و بروز مرگ جوانه اوليه (Primary bud necrosis) در بوته هاي ميوه دار و بي ميوه انگور عسكري
اثرهاي حلقه برداري و سطوح مختلف سولفات پتاسيم بر ويژگي هاي كيفي انگور عسكري
برخي كاربردهاي نانوتكنولوژي در علوم خاك
نگهداشت اندوخته آلي خاك تحت تاثير نانورس مونتموريلونايت تحت آبياري
The Effect of Waste Manuciple Compost on MWD in a Sandy loam Soil
مقايسه روش فائو- پنمن- مانتيث و روش پنمن-كيمبرلي 1972 جهت براورد تبخير و تعرق پتانسيل در استان يزد
تاثير تنش خشكي بر روي خصوصيات مورفولوژيكي گوجه فرنگي، فلفل و بادمجان نشايي
مقايسه ي روش هاي مختلف بررسي اثر تغيير اقليم بر منابع آب
پدافند غير عامل در حوزه توليد و فراوري غذا
تأثير اسموپرايمينگ بر روي شاخ صهاي جوانه زني گياه دارويي خاكشير
تاثيرات سرب موجود در هوا بر سلامتي انسان و ارتباط آن با بيماري هاي قلبي
نقش كشاورزي در كاهش آلودگي هاي زيست محيطي ناشي از مصنوعات پلاستيكي
استفاده از پروبيوتيك ها به عنوان كنترل كننده هاي بيولوژيكي در آبزي پروري
سيلاژ ماهي به عنوان يك ماده خوراكي در تغذيه دام و طيور
بررسي راهكارهاي افزايش مقاومت به تنش خشكي با تلقيح بذر گياه دارويي عروسك پشت پرده Physalis alkekengi بوسيله ماده پيريدوكسين
راهكارهاي افزايشي قدرت جوانه زني بذر عروسك پشت پرده بوسيله تلقيج بذري با ماده پيريدوكسين
بررسي تاثير غلظت هاي مختلف نيترات پتاسيم ((KNO(3) بر شكست خواب بذر سه گونه دمروباهي
استحكام و مقاومت سايشي ابزار خاكورز
بررسي عملكرد و اجزاي عملكرد گندم تحت تنش رطوبتي و كاربرد سطوح مختلف سوپرجاذب (A-200) در دو نوع خاك با بافت هاي متفاوت
راهكارهاي جذب سرمايه در بخش كشاورزي در راستاي توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني
بررسي كلروفيل ذرت و گياهان پوششي تحت رقابت با علف هاي هرز
تأثير مقادير مختلف نيتروژن بر صفات زراعي گياه دارويي خردل هندي در دو فصل كاشت پاييز و زمستان
ارزيابي ژنتيكي مرگ ومير در گوساله هاي شيري و تليسه هاي جايگزين در گله هاي گاو شيري
بررسي صفات مورفولوژيك در ارقام مختلف سويا در تاريخ هاي مختلف كاشت در منطقه شهركرد
نقش پوترسين و هيوميك اسيد بر ويژگي هاي رويشي و عمر گلجايي گل رز((Rosa hybrida cv. Dolcvita) در سيستم كشت بدون خاك
بررسي و معرفي روش هاي سازگار در توليد گياهان دارويي
اثرسطوح مختلف آهن و روي بر خصوصيات كمي و كيفي دو رقم داوودي (Chrysanthemum morifolium)
بررسي ارتباط صفات نموي با ميزان تحمل به تنش انجماد لاينهاي نوتركيب گندم نان حاصل از دورگ گيري رقم نورستار با پيشتاز در منطقه معتدل سرد كرج
ارزيابي تأثير سطوح مختلف كودهاي نيتروژن، سيليس و تراكم هاي كشت بر شاخص هاي ورس، عملكرد و اجزاي عملكرد دانه برنج (.Oryza sativa L)
تشخيص مولكولي عامل بيماري ميوه سبز مركبات و مقايسه آغازگرهاي موجود جهت رديابي بيماري در مناطق مركبات خيز جنوب ايران
اثر پيش تيمار با ساليسيليك اسيد در غلظت هاي مختلف تحت شرايط متفاوت آبياري بر عملكرد آفتابگردان رقم هايسان
اثر زمان هاي مختلف هيدروپرايمينگ بر ميزان جوانه زني بذور گندم ديم آذر
برهمكنش تيمار ساكارز، اسانس ميخك، ساليسيليك اسيد و زمان هاي تعويض محلول بربعضي از ويژگي هاي پس از برداشت گل نرگس رقم Tazeta
امكان سنجي كشت آويشن با استفاده از GIS در استان مركزي
ضرورت كاربرد فنون آينده پژوهي در كارآفريني اقتصاد گياهان دارويي
كاربست نهاده هاي كشاورزي به منظور به زراعي درختچه زرين گل در راستاي استفاده آن در منظرسازي فضاي سبز شهري
بررسي تكثير درختچه زرين گل (Sophora mollis (Royle) Backer)
بررسي تاثير عسل در درمان بيماري ها و لزوم استاندارد سازي آن
ايجاد خشكسالي با تكنولوزي و امواج الكترومغناطيس
ارزيابي كمي ريسك علف كش هاي مصرفي در ايران
نقش قارچ هاي آربوسكولار ميكوريزا بر گياه پالايي خاك هاي آلوده به فلزات سنگين
كشاورزي و باغداري شهري گامي در تقويت پايداري شهرها
نگاهي به وضعيت مديريت پسماندهاي ويژه كشاورزي در ايران
بررسي نحوه مديريت مواد زائد از ديدگاه حقوق محيط زيست
ارزيابي قابليت جوانه زني بذرهاي سويا با استفاده از نانوتيوب هاي كربني چند ديواره
نقش تيمار برون زاد ساليسيليك اسيد بر برخي خصوصيات كمي و كيفي پس از برداشت ميوه خرمالو
ارزيابي نشانگر ISSR در برخي اكوتيپ هاي گياه ماميران كبير
تاثير زئوليت و هيوميك اسيد بر خصوصيات كيفي گل رز مينياتوري
بررسي اثر مستقل و متقابل آرد جو بدون پوشينه و امولسيفاير E471 بر ويژگي هاي فيزيكوشيميايي و حسي كيك روغني
رعايت اصول پدافند غير عامل، ضامن توسعه پايدار در جنگل
چگونگي پدافندغير عامل به منظور حفظ امنيت غذايي در بخش كشاورزي در برابر حمله بيولوژيك
حملات تروريستي عليه محصولات كشاورزي
آمايش سرزميني در بهره برداري از آب و خاك
مصرف نمك مهمترين ابزار پدافندي در برابر آلودكي بيولوژيك موجود در گرد و غبار
بررسي ويژگي هاي آللوپاتيك گياهان دارويي نعنا و زيره سبز بر برخي صفات نخود زراعي
ارزيابي اثر اسيد هيوميك بر تعدادي از خصوصيات مورفولوژيك گياه دارويي مرزه (Satureja hortensis)
تأثير مقادير مختلف مصرف نيتروژن بر تعدادي از ويژگي هاي مورفولوژيك گياه داروي مرزه (Satureja hortensis)
بررسي تأثير دو گونه مايكوريزا بر برخي خصوصيات كمي گياه دارويي مرزه (Satureja hortensis)
رويكردي بر اقتصاد مقاومتي با اولويت دهي بخش كشاورزي
بررسي اثر برهمكنش سديم كلسيم بر روي طول بخش هوايي و ريشه گياه كلزا (.Brassica napus L)
بررسي تأثير متقابل سديم كلسيم بر ميزان عنصر معدني سديم و كلسيم به منظور كاهش اثرات مضر تنش شوري در برگ گياه كلزا (.Brassica napus L)
منابع آب و توسعه پايدار
نقش برنامه ريزي در توسعه كشاورزي
كاهش اثرات تنش خشكي و بهبود عملكرد و راندمان مصرف آب نخود از طريق كاربرد آبياري تكميلي به همراه باكتريهاي حلال فسفات و قارچ ميكوريز در شرايط ديم خراسانشمالي
بررسي اثر محركهاي رشد تجاري روي اجزاي عملكرد وعملكرد دو هيبريد ذرت علوفه اي
بررسي اثر محركهاي رشد تجاري روي صفات فيزيولوژيكي دو هيبريد ذرت علوفه اي
كاربرد ورمي كمپوست به عنوان روشي نوين در كشاورزي و پتانسيل يابي صنعت ورمي كمپوست در ايران
كاربرد تكنولوژي SSR در اصلاح نژاد گوسفندان افشاري شهرستان شاهرود
پودرعصاره مالت جو،فوايد و كاربردها
وضعيت فاضلاب هاي صنعتي در ايران و آلودگي زيست محيطي
ضرورت محافطت از خاك و خطرات زيست محيطي
ايران بستري مناسب براي كشت زنجبيل (Zingiber officinale Roscoe)
بررسي پيش تيمار بذر با باكتري هاي محرك رشد و زمان محلول پاشي كود نيتروژنه بر سرعت و دوره پرشدن دانه در تريتيكاله
بررسي پيش تيمار بذر با باكتري هاي محرك رشد و زمان محلول پاشي كود نيتروژنه برسهم فرايند انتقال ماده خشك تريتيكاله

و….
  

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید