دسترسی به مقالات همایش ملی نقش حسابداری در تحقق برنامه های چند ساله توسعه دولت

 

http://www.callforpapers.ir/

همایش ملی نقش حسابداری در تحقق برنامه های چند ساله توسعه دولت

مجموعه مقالات همایش ملی نقش حسابداری در تحقق برنامه های چندساله توسعه دولت در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید .  همایش ملی نقش حسابداری در تحقق برنامه های چندساله توسعه دولت  28 آبان 1393 توسط   دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت و با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در مینودشت برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 49 عنوان مقاله تخصصی شامل 517  صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در   همایش ملی نقش حسابداری در تحقق برنامه های چندساله توسعه دولت  

اثرات اطلاعاتي محافظه كاري حسابداري ورابطه آن باسودسالهاي آتي وسهامداران نهادي
يك الگوريتم حريصانه براي تشخيص اجتماع در شبكه هاي اجتماعي
نقش CRM,R&D درتوسعه اقتصادي كشور
نقش مديريت مالي درتحقق اقتصادمقاومتي
بررسي قدرت توضيحي وتوان پيش بيني اجزاي كليدي و غيركليدي وجوه نقدعملياتي درپيش بيني سودهاي آتي
قدرت داده هاي حسابداري نقدي وتعهدي ساليانه وميان دوره اي درپيش بيني جريانهاي نقدي آتي شركت هاي بورس اوراق بهادارتهران


بررسي نقش تاثيرات اجتماعي دراجتناب شركت ها ازپرداخت ماليات
اهداف و خصوصيات حسابداري اسلامي مكمل بودن آن با حسابداري مرسوم
تعيين الگوي ساختارسرمايه بهينه با استفاده ازنظريه بازيها
بررسي تاثيرشفافيت برافزايش كارايي و عملكرد بازارسرمايه و راه هاي گسترش آن
مروري جامع برانواع مديريت سودوروشهاي اندازه گيري آن
بررسي نيازهاي آموزشي دانشجويان و فارغ التحصيلان رشته حسابداري شهرسمنان
نقش صورتهاي مالي برتصميم استفاده كنندگان
نقش حسابداري برپاسخگويي
عوامل تعيين كننده سطح نگهداشت وجه نقدشركت ها: شواهدي ازبورس اوراق بهادارتهران
مطالعه رابطه متقابل بين محافظه كاري و مديريت سود شركت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران
بررسي رابطه بين كيفيت گزارشگري مالي بامعيارحسابهاي دريافتني وبيش سرمايه گذاري درشركتهاي بورس اوراق بهادارتهران
تاثيرسرمايه فكري برهزينه سرمايه بازده دارايي ها وسودهرسهم درشركت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران
بررسي تاثيرعناصرسرمايه هاي فكري بربازده غيرعادي ipo
نقش حسابداري و پاسخگويي دركاهش هزينه هاي عمومي دركشورهاي درحال توسعه
بررسي رابطه نرخ بازده دارايي ها برسياست تقسيم سوددرشركت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران
حسابرسي مستمر
مروري برتحقيقات انجام گرفته درخصوص رابطه شفافيت اطلاعات حسابداري وحاكميت شركتي
استراتژيهاي كارت امتيازي متوازن و پياده سازي آن درشهرك صنعتي شهرستان بيرجند
بررسي رابطه بين اجزاي اصلي صورت جريان وجه نقد بابازده سهام شركت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران
بررسي محتواي اطلاعاتي سودحسابداري باتوجه به نوسانات آن درشركت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران
طراحي پايدارساز سيستم قدرت توسط الگوريتم بهينه سازيSPEA 2 توسعه يافته
A Novel Ultra Low Power LNA and Mixer for Wireless Sensors Network
حذف اضافه ولتاژ اينورتر چاه هاي كشاورزي با مقاومت ترمزي در شرايط تغذيه دوفاز
كنترل برداري غير مستقيم موتور القايي به وسيله تنظيم ضرايب كنترل كننده pid باالگوريتم PSO
حفاظت فوق سريع براي خطوط انتقال موازي با استفاده از امواج سيار و تركيب تبديل موجك- فازي
مدلسازي و شبيهسازي موتورالقايي سهفاز روتور قفس سنجابي دوبل به منظور تحليل رفتار ديناميكي آن، با استفاده ازSimulink/Matlab
حفاظت ديستانس تطبيقي خطوط انتقال موازي با استفاده از شبكه هاي عصبي
بهبود عملكرد مسيريابيAODVبا استفاده از منطق فازي و كلوني مورچگان
استفاده از خوشه بندي بهينه در طبقه بندي k نزديكترين همسايه
طراحي كنترل كننده مد لغزشي فازي جهت همزمان سازي دو سيستم آشوبي لورنز و چن
طراحي رويتگر بمنظور تخمين شار الكتريكي در يك موتور القايي بااستفاده از معادله ريكاتي وابسته به حالت
كنترل بهينه غلظت و ارتفاع يك مخزن حاوي محلول شيميايي با استفاده از تكنيك معادلات ريكاتي وابسته به حالت
كنترل وضعيت بازوي روبات انعطاف پذير با استفاده از روش آشفتگي تكين و كنترل كننده فازي سوگنو
تنظيم ولتاژ و فركانس مبتني بر DG در عملكرد ريزشبكه مستقل با استفاده ازالگوريتم اجتماع ذرات
ارائه الگوريتم طبقه بندي شورايي مبتني برخوشه بندي
شبيهسازي اينورتر پنج سطحي خازن شناور براي درايو موتور القايي سه فازبا استفاده ازMATLAB
مدل سازي سيستم حفاظت مركزي در حضور منابع توليد پراكنده در ريزشبكه هاي هوشمند
خوشه بندي نتايج جستجوي وب بر اساس علايق كاربران
Design of a Multi-Purpose Low Power Consumption Filter Based on Simple OTA
طراحي آنتن ميكرواستريپ چند بانده با استفاده از يك ساختار جديدفركتالي
تشخيص بيماريهاي قلبي از روي صداي قلب با استفاده از ضرايب SVM و MFCC
طراحي نمايشگر آنلاين منحني سهبعدي
تشخيص نوع فايل با استفاده از مشخصات آماري و منطق فازي

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید