دسترسی به مقالات دومین همایش ملی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار در پایگاه سیویلیکا

 

http://www.callforpapers.ir/

دومین همایش ملی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار

مجموعه مقالات دومین همایش ملی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید .  دومین همایش ملی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار  23 و 24 مهر 1393 توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان و با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در اصفهان برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 68 عنوان مقاله تخصصی شامل 608  صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در دومین همایش ملی مهندسی صنایع  و مدیریت پایدار 

تبيين مسير حركت سازمان ها بسوي تعالي براساس مدلEFQM
Automatic speed control system using GPS and RFID technology
نقش كرامت و عزت نفس مديران بر رضايت شغلي كاركنان سازمان ها
استفاده از تكنيك تصميم گيري چند معياره الكتره 1 جهت انتخاب تامين كننده موادمطالعه موردي :كارخانه توليد مواد اوليه الياف مصنوعي
ارائه يك مدل پيشنهادي با در نظر گرفتن هزينهها براي پيدا كردن فاصله زماني نتپيشگيرانه
نقش حكمراني خوب در جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي با تاكيد بر بهبود محيطكسب و كار
رابطه ميان عملكرد زنجيره تامين و ميزان پيوند در ميان تامين كننده، يكپارچگيداخلي و مشتري
An Intelligent K-Means Algorithm for Location-Allocation and Vehicle Routing Problem


ارزيابي عملكرد دانشكده ها در موسسه آموزش عالي امين فولادشهر با استفاده ازسروكوال تجديدنظر شده در دو محيط فازي و خاكستري در پژوهشي آميخته
شناسايي و اولويت بندي اختلالات زنجيره تامين با استفاده از روش تركيبي PROMETHEEIII و ANP فازي (مطالعه موردي:كارخانه فولاد آلياژي اصفهان)
شيوه هاي آموزشي اثربخش از ديدگاه كاركنان يكي از بانك هاي شهر اصفهان
بررسي عوامل موثر مديريت منابع انساني بر بهبود و ارتقاي كارايي كاركنان (مورد مطالعه: بانك كشاورزي استان زنجان)
بهينه سازي دريافت انرژي ومصرف چربي دربرنامه غذايي ورزشكاران با استفادهازمدل برنامه ريزي خطي چند هدفه فازي
نقش كارآفريني سازماني درتوسعه اقتصادي و اقتصاد مقاومتي
حل يك مسئله زمانبندي كاركارگاهي با پارامترهاي تصادفي و خرابي وتعميرتصادفي ماشين با هدف به حداقل رسانيدن زمان تاخير كل كارها
ارائه مدل تصميمگيري چند معياره جهت انتخاب چشمانداز مطلوب سازمانهاي انتفاعي؛ مطالعه موردي: يك شركت صنعت خودروسازي
شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر شكل گيري رفتار شهروندي سازماني كاركناندر موسسات مالي با استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبيمطالعه موردي: بانك مسكن شهر شيراز
اولويت بندي برندهاي سرآمد توليدي در استان اصفهان بر اساس عوامل كليدي موفقيت مديريت دانش با استفاده از TOPSIS فازي
اولويت بندي سازمانها با رويكرد مديريت ايمني با TOPSIS فازي : مورد مطالعه برندهاي سرآمد توليدي در استان اصفهان
ارزيابي عملكرد مناطق پانزده گانه شهرداري اصفهان از منظر همكاريهاي بينسازماني با استفاده از تلفيق مدل تامسون و تحليل پوششي داده ها
انتخاب پيمانكار تعميراتبا استفاده از روش فرايند تحليل سلسله مراتبي در راستايتوسعه پايدار مطالعه موردي: شركت نفت فلات قاره
بهينه سازي زمانبندي توليد يك ماشين با در نظر گرفتن هزينههاي راهاندازي وابستهبه توالي عمليات و زمانهاي بيكاري ماشين
حل مساله تخصيص دو بعدي با كمك الگوريتم جديد فرا ابتكاري فاخته
شناسايي عوامل سرمايه فكري موثر بر عملكرد اعضاي هيات علمي دانشگاه:يك مطالعه مفهومي
بهينه سازي متمركز براي مدل كنترل موجودي كالاي فسادپذير در زنجيره تأمينحلقه بسته با سيكل توليد و بازتوليد همزمان
شناسايي و اولويت بندي عوامل اصلي موفقيت پروژه هاي ساخت
شناسايي و رتبه بندي عوامل اصلي موفقيت پروژه هاي ساخت بر اساس ريسك بااستفاده از QFD (مطالعه موردي در شركت ساخت تجهيزات سپاهان )گروه مپنا))
مروري بر پژوهش هاي انجام شده در زمينه مديريت ريسك
بررسي مديريت ارتباط با مشتري سنتي و الكترونيكي و كاربرد آن در بنگاه هاي پويا (مطالعه موردي صنعت خودروسازي، بانك، مخابرات)
ارائه چارچوب شناسايي عوامل موثر بر موفقيت پروژه با رويكرد پايداري
بررسي كيفيت خدمات اينترنت بانك و رابطه آن با رضايت مشتري با استفاده از مدلE-A-S-QUAL (مورد مطالعه: بانك اقتصاد نوين شهر ايلام)
ارائه راهكار در بهبود استقرارRCMدر صنايع سرويسهاي حفاري نفت و گاز
اثرات اعتماد سازماني بر رفتار هاي ضد توليد كاركنان از طريق متغير ميانجيرفتار شهروندي سازماني: مطالعه موردي در شركت توكا فولاد اصفهان
Role of Critical Success Factors in Sustainable Supply Chain Management
شناسايي و تعيين ميزان اهميت معيارهاي موثر بر سبز بودن شبكه هاي رايانه اي اينترپرايز با استفاده از تكنيك AHP
مروري بر روشها و ابزارهاي طراحي به منظور توسعه محصولات پايدار
توسعه مدل مناسب دفتر مديريت پروژه شركت هاي نرم افزاري ( مطالعه موردي شركت فناوري اطلاعات بهاران)
تبيين ارتباط جنسيت و ويژگي شخصيتي درونگرايي و برونگرايي
Crisis management and providing a model for vehicle routing-covering problem with restricted capacity (Crisis logistic)
مسئله مكانيابي پوشش پويا به منظور حداكثرسازي پوشش و حداقل نمودن هزينه بادر نظر گرفتن شعاع پوشش چند سطحي
نگهداري و تعميرات پيشگيرانه در زمانبندي ماشينهاي موازي نامرتبط با احتساب اثرزوال وابسته به جايگاه در زمان پردازش كارها
مكانيابي حداكثر پوشش پويا در مقياس بزرگ با رويكرد پوشش تدريجي
مدل شايسته گزيني مديران با استفاده از مراكز ارزيابي و بكارگيري متغيرهايفازي كلامي
تعيين شاخصهاي ارزيابي عملكرد تأمين كنندگان با رويكرد پايداري
عملياتي ساختن سيستم توليدي ساخت طبق سفارش در محيطهاي توليدي با ظرفيت محدود
ارزيابي عملكرد واحدهاي سازمان بر اساس سرمايه فكري و تعهد سازماني با استفادهاز تحليل پوششي داده ها : مورد مطالعه يك شركت توليدي در استان اصفهان
افزايش بهره وري در صنعت با نگهداري و تعمير بر پايه قابليت اطمينانو به كارگيري آن در صنايع هوايي
ارائه روشي نظام مند به منظور رتبه بندي، ارزيابي و سنجش عوامل پايداري درپروژه
رويكردي نوين بر قابليت اطمينان سيستمها
كاربرد مديريت وكنترل پروژه در بخشNICU بيمارستان با استفاده از نرم افزار MSP نمونه موردي بيمارستان امام رضا (ع) استان كرمانشاه
شناسايي موانع انتقال دانش در مديريت پروژه ها و رتبه بندي موانع به روش AHP
بهينه سازيPM بر پايه قابليت اطمينان جهت كمينه سازي هزينه ها و مكان يابيمطلوب سيستم
انتخاب تامين كننده با استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبي با رويكرد پايداريمطالعه موردي شركت لورچ
مدل پيشنهادي تعيين هزينه هاي نگهداري و تعمير توربين هاي8/6 مگاواتي مارك BBC و 6 مگاواتي مارك ECM در كارخانه قند نقده
پيش بيني متوسط قيمت يك متر مربع واحد مسكوني با استفاده از روشARIMA
رتبه بندي اعداد فازي با در نظر گرفتن رويكرد تصميم گيرنده
كاربرد فرآيند تحليل سلسله مراتبي گروهي در ارزيابي تامينكنندگان پمپ :مطالعه موردي
رتبه بندي معيارهاي سنجش عملكرد و استراتژي هاي شركت پست با استفاده ازرويكردكارت امتيازي متوازن و روش فرآيند تحليل سلسله مراتبي (مورد مطالعه :دفاتر پست شهر شيراز)
آناليز و تحليل سري زماني قيمت ماهيانه نفت خام برنت بر اساس روشARIMA
انتخاب تامين كنندگان كالا با استفاده از روش ANP (مطالعه موردي)
مدل سازي مسأله مكانيابي مسيريابي انبارهاي متقاطع در شبكه جمع آوري پسماند -شهري
توسعه روشهاي بهينه سازي براي هماهنگ سازي تصميمات قيمت گذاري وزمانبندي در يك جريان كارگاهي
تأثير سواد فرهنگي بر توسعه توريسم فرهنگي
تلفيق مرورهاي مهندسي سيستم والزامات دفاتر طراحي در مديريت پروژه هايصنايع هوايي
investigation into the interaction of failure mode effect analysis,overall equipment effectiveness , and reliability allocation
دانش ضمني و دانش آشكار: بررسي فرايند تبديل دانش در سازمانها
امتيازدهي روشهاي تسهيم دانش در سازمانهاي دولتي براساسابزار تصمي مگيري تاپسيس (مطالعه موردي: شركت ناژوان خودرو)
نقش آموزش عالي در توسعه پايدار

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید