انتشار مقالات هشتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی ایران

 

http://www.callforpapers.ir/

هشتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی ایران

مجموعه مقالات هشتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی ایران در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید .  هشتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی ایران 13 تا 15 شهریور 1392 توسط انجمن ترويج زبان و ادب فارسي ايران با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در زنجان برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 392 عنوان مقاله تخصصی شامل 5166 صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در  هشتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی ایران

وجوه تاثير پذيري مولانا از بهاء ولد (با محوريت دو كتاب معارف و مثنوي)
جلوه هاي رمانتيسم در شعر نادر نادرپور
مطالعه تطبيقي آسمان و زمين در اساطير ايران باستان با بهره گيري از داستان هاي شاهنامه
رد پايي از صنعت التفات در برخي متون ايراى پيش از اسلام
بررسي مقوله حالتدر گويش سمناني
بررسي بديع لفظي و معنوي در هشت مجموعه كاريكلمتورپرويز شاپور
بررسي شاخصه هاي پژوهشي در بست مقاله علامه محمد قزويني
بررسي تطبيقي عقل اسلامي در انديشه سنايي و متنبي
سيماي زن در شعر نزار قباني و نادر نادرپور


مقايسه و تحليل داستان بازنويسي طوطي و بقال (با تكيه بر كتاب مهدي عزتي اثر برگزيده خلاق 1389 شوراي كتاب كودك)
تصحيح اسمي زر مجمل التواريخ و القصص و رفع ابهامي از آثار خاقاني
بارقه هاي سبك نوقدمايي در اشعار سيمين بهبهاني
بررسي ساختاري چند قصه از مثنوي معنوي
بررسي شاخصه هاي سطح ادبي سروده هاي حميد مصدق
بررسي تطبيقي آركي تايپ شخصيت هاي اسفنديار و آشيل
بررسي تطبيقي نقش عنصر دستوري صفت در دو منظومه ي حماسي گرشاسب نامه و اسكندرنامه
بررسي ساختار و محتواي كاريكلماتورهاي عباس گلكار 
بررسي ويژگي هاي نشان داري در جمله هاي خبري زبان فارسي
تبيين آكوستيكي فرايند واجي ناهمگوني در فارسي محاوره در چارچوب نظريه آكوستيكي ياكوبسن و هاله
تبيين رمزو نهفته در نگاره ي مرد سوار بر حيوان پيكره در پيكره با بهره گيري از حديقه الحقيقه سنايي
تحليل نشانه شناختي روايت در اشعار احمد شاملو
تصوير خيالي گياهان و درختان در اساطير ايران و چين
كهن الگوي پرواز
مطالعه تحقيقي جلوه هاي فكري اشعار حميد مصدق
نمادپردازي آيات قرآني در رساله قصه الغربه الغربيه سهرودي
بانو گشسپ نامه ؛ شادترين منظومه حماسي ايران
جلوه هاي رئاليسم در كارنامه ي سپنج دولت آبادي (جلد 1 و 3)
تصويرسازي تئاتري و سينمايي در خسرو شيرين نظامي
بررسي معاني پرانديشه در شاهنامه فردوسي
تصوير دريا و سفرهاي دريايي در شعر صائب
بررسي تطبيقي مرثيه امام حسين (ع) در ديوان زلالي خوانساري و ابن معتوق موسوي براساس مكتب كلاسيسيسم
سير آفاق در متون عرفاني (جايگاه سفر در انديشه عرفا و متصوفه)
بازتاب اشعار حافظ در آينه غزليات (ذهن و زبان) وحشي بافقي
بررسي خطاهاي املاي فارسي دانش آموزان ترك زبان مطالعه ي موردي دانش آموزان دختر پايه سوم راهنمايي شهر زنجان
بازتاب افكار عرفاني و صوفيانه در فرهنگ و ادب فارسي
درد ستيزي و دردستايي در شعر طاهره صفارزاده
تلميحات قرآني و روايي در شعر صحبت لاري
از خودبيگانگي انسان و آفات خودشناسي او از منظر مولانا در مثنوي
بررسي تطبيقي نقد بيناد بوطيقاي روايت در دو داستان عربي و فارسي
شخصيت پردازي رمان باغ بلور محسن مخملباف
نگاهي به مختصات سبكي قصايد عرفي شيرازي وويژگي هاي نوين

 نقد و تحليل درون مايه رمان پرنده من 
 بررسي تطبيقي دو قصيده از منوچهري دامغاني با قصيده ي امروالقيس
 تلفيق دو حكايت و ساخت حكايتي واحد شگردي ديگر از شگردهاي داستان پردازي مولانا
 كنايات در اوستا
 تحليل ساختار روايي داستان شيخ صنعان براساس نظريه تزوتان تودوروف
 آسيب شناسي و ارائه مدلي استاندارد براي تدوين كتب آموزش زبان فارسي در ايران براساس چارچوب ارجاعي مشترك اروپا براي آموزش زبان
 خودكشي سنت در كتاب فرشته ها خودكشي كردند 
 سايه در سايه (بررسي و مقايسه سبك شناختي سه غزل مشابه از سعدي ف حافظ و سايه
 زن وابر انسان در نگاه نيچه و تطبيق آن با زنان شاهنامه
 طنز در اشعار عالمتاج قائم مقامي (ژاله)
 بررسي فراروي عناصر داستان در منظومه هماي و همايون خواجوي كرماني
 مقايسه هزار و يكشب با روسلان و لودميلاي پوشكين
 بررسي صفات در جايگاه توصيف گر گزاره اي
 شاهنامه نمودي از هويت جويي ايراني در عصر صفويه
 نقش در مثنوي هاي سنايي
 بررسي صفت هاي هنري و كاربردشان به عنوان يك ويژگي سبكي در شاهنامه فردوسي
 چيستي تجربه عرفاني به لحاظ پديدار شناختي
 ويژگي هاي سبكي غزليات قيصر امين پور
 بررسي ارتباط ذكر و سكوت عرفاني
 خوانش يونگي گرماسي حكايت پادشاه و كنيزك
 مولفه ي زمان روايي در داستان هاي روز اسبريزي و چشم هاي دكمه اي من بيژن نجدي براساس نظريه ي ژرار ژنت
 تشبيهات ابتكاري و بديع در ديوان ناصرخسرو
 نشانه شناسي شعر ري را نيما يوشج
 تاثيرپذيري ماذون قشقايي از نظامي گنجوي
 كيفيت عزل شخصيت ها در تاريخ بيهقي
 ريشه يابي اصول كلاسيسيم در ادبيات فارسي
 بررسي تطبيقي داستان ضحاك و نمايش نامه مكبث
 چرا در آخر هر جمله اي كه مي گويم// تو اي نشانه پرسش نشسته اي به كمين؟ (بررسي كنش كلامي پرسش در اشعار قيصر امين پور)
 شرح حال شاه محمد دارابي و معرفي لطيفه ي غيبي
 معزفي كتاب منتشر نشده تحف القلوببررسي نسخ خطي موجود
 صور خيال در شعر وحشي بافقي
 بلاغت صفت(بررسي كاركرد هاي بلاغي صفت فاعلي در كليات سعدي)
 كنايه پردازي هاي تركيبي در اشعار وحشي بافقي
 تجلي باورهاي خرافي در قصايد خاقاني
 مشخصات كانوني سيستم خودي اقبال
 بررسي برخي از عناصر عاطفه در شعر كودك و نوجوان
 بررسي موسيقي شعر اسير شهرستاني با تاكيد برتاثير اوضاع اجتماعي برشكلگيري آن
 بررسي تطبيقي مفهوم آزادي و ظلم ستيزي با رويكرد دفاع از حقوق زنان در سروده هاي محمد تقي بهار و جميل صدقي الزهاوي
 بازتاب انديشه هاي وحدت جوهري اديان در آراء بيدل دهلوي
 تحليل داستان سه شنبه ي خيس بيژن نجدي براساس نظريه ي معاصر استعاره
 جلوه هاي دين و دينداري در اشعار منوچهر
 سيماي اهل بيت (ع) در شعر وحشي بافقي
 امكان تحول انسان تحقق يافته به انسان مطلوب از نظر مولوي و كوئليو
 مفهوم تكنيك داستاني و جلوه هاي آن در داستان مدرن فارسي
 نقد و بررسي اسرائيليات داستان زندگي يوسف (ع) در كشف الاسرار
 بارقه هاي مدرنيسم و پست مدرنيسم در داستان هاي گمنام ادبيات معاصر فارسي
 نيماي نثر نويس (معرفي و شرح مختصري از آثار غير منظوم نيما يوشيج)
 نمود زبان عربي در اشعار كودكي
 تقابل عقل و عشق در انديشه ي حافظ از منظر ساختار گرايي
 بررسي نشانه – معناشناختي منظومه صداي پاي آب سپهري
 معناشناسي بين در قرآن و برابر نهاده فارسي آن (با رويكرد نحوي)
 نقد روانشناسي داستاان يكليا و تنهايي او، براساس ديدگاه فرويد (بررسي ساختار شخصيت و مكانيسم دفاعي)
 نقدي بر نمونه اي از ترجمه هاي معاصر قرآن كريم
 تحليل نمادهاي حيواني نفس در انديشه مولانا
 بررسي تاريخي مضامين اندرزهاي بزرگمهر در متون اخلاقي فارسي و عربي منطبق با رساله خطي ظفرنامه
 ديالكتيك مثنوي و كمدي
 بررسي مقايسه اي مفهوم دين در اشعار نيما يوشيج و شفيعي كدكني
 تحليل نشانه هاي فرهنگي در استان كلاغ سفيد 
 تحليل شخصيت نظامي در آيينه ي نقد روانشناختي
 تفاوت هاي شيرين
 نوستالزي فردي در شعر فروغ فرحزاد
 بررسي تطبيقي سيماي معشوق در ترجيع بند سعدي و برخي از مقلدان وي
 بررسي مفهوم عشق در شعر نيما يوشيج
 عالم خيال منشا تصاوير تخيلي در متون عرفاني
 رويكرد نحو ساده تر و بازنمايي ساختار جمله در زبان فارسي
 بررسي شيوه هاي برجسته سازي تركيبات در قصايد خاقاني
 نگارنامه بهزاد در نامه نامي
 بررسي كاربرد رنگ ها در شعر مقاومت قيصر امين پور و محمود درويش (مناقشه استعمال الالوان في شعر المقاومه محمود درويش و قيصر امين پور)
 تحليل شريعت و طريقت كلامي در عرفان حلاج
 بررسي ديدگاه ناصر خسرو در باب مردم عامه
 آب در نگاه مولانا
 مناقب علوي در شعر وحشي بافقي
 بررسي تعبير خواب سنايي در حديقه الحقيقه و تطبيق آن با تعبير خواب امام صادق (ع) وابن سيرين
 صوفيان غازي واكاوي نقش صوفيه نخستين در غزوات اسلامي (از قرن دوم تا هفتم هجري)
 بررسي وجوه تشابه خيام و حافظ در انديشه هاي شاعرانه
 بررسي و مقايسه امثال و حكم در تاريخ بيهقي و قابوسنامه
 قلندريه در ديوان فخر الدين عراقي
 بحثي مختصر در فن و روش ترجمه در كشف الاسرار
 جهاني شدن در اشعار سهراب سپهري
 شگردهاي انتقال پيام در بازنويسي هاي مثنوي مولوي، براي كودكان و نوجوان
 بررسي عناصر داستان در منظومه بيژن و منيژه فردوسي
 بازخواني اسطوره و سمبل شيطان در خانه ي سريويلي
 مقايسه اشعار فروغ فرحزاد و فرزانه خجندي
 گوتيك و نمايش اضطراب هاي درون: بررسي آثار صادق هدايت و ادگار آلن پو
 جستاري تطبيقي بر طبيعت گرايي در آثار جبران خليل جبران و نيما يوشيج
 روند شكل گيري حماسه هاي ديني در ادب فارسي
 دگرديسي اسطوره در رمان نويسي: بررسي موردي رمان سمفوني مردگان 
 نقش دين در نام گذاري اشعار شفيعي و ادونيس
 سعدي و تفكر ماكياولي
 مقايسه ي تطبيقي – تحليلي شيطان در ديدگاه مولانا و پائولوكوئليو
 اشعار صائب تبريزي و شيوه هاي ادبي آموزش مفاهيم
 رباعي، شگفت ترين قالب شعر فارسي
 جلوه ايران در شعر سرگئي يسنين (شاعر سده بيستم روسيه)
 نگرشي سبك شناسانه به مثنوي آتشكده نير تبريزي
 فهرست نسخه هاي خطي فارس كتاب خانه ي ملي الجزاير
 صحبت و خلوت از نگاه مولوي در مثنوي معنوي
 بررسي تاثير قصه هاي آرمش بخش بر پرخاشگري كودكان
 نوستالژي در اشعار حميد مصدق
 تحليل عناصر بلاغي نثر ابراهيم گلستان ازديدگاه شناختي
 بررسي مقايسه اي جايگاه مرگ در انديشه ي سنايي و ناصرخسرو
 بررسي ميزان درك و كاربرد حروف اضافه مكاني و غير مكاني در كودكان طبيعي فارسي زبان 5 تا 8 ساله
 شهر روشن گشته در شب بي چراغ
 عنصر شخصيت در داستان هاي جلال آل احمد و يوسف ادريس، نويسنده ي مصري
 بازتاب سيماي امام علي عليه السلام در كشف الاسرار ميبدي
 بررسي و مقايسه عناصر داستاني در كليله و دمنه و مرزبان نامه (مطالعه موردي حكايت شيرگر گرفته از كليله و دمنه با حكايت روباه و بط از مرزبان نامه
 بررسي تطبيقي مدح سيف الدوله در شعر متنبي با مدح محمود غزنوي در شعر عنصري
 بررسي تطبيقي سيماي طبيعت در شعر ابن رومي و فرخي سيستاني (با تكيه بر طبيعت بي جان)
 طرحي براي طبقه بندي ژانرهاي نثر در ادبيات فارسي و عربي
 درآمدي بر جامعه شناسي ادبيات و ساختارگرايي تكويني
 بسترهاي شادي و شادانديشي در ديوان حافظ
 بررسي گونه هاي برجسته سازي قاعده افزايي در اشعار حسين منزوي
 بررسي مقايسه اي مرگ و اغتنام فرصت در انديشه ي فردوسي و خيام
 تصويرپردازي فروغ فرحزاد از انديشه هاي انسان گرايانه
 رنگ و زمينه هاي نمادين آن در اشعار مقاومت محمود درويش و سلمان هراتي
 مقايسه ي عوامل انسجام متني درغزليات حافظ و قصايد پروين اعتصامي براساس الگوي انسجام متني هليدي و حسن 1976
 شيوه هاي تربيت مريد از نگاه ابوسعيد (با تكيه بر اسراالتوحيد)
 بررسي تطبيقي وصف صبح در شاهنامه و تاريخ جهانگشا
 بررسي و تحليل موضوعي روضه السلاطين فخري هروي 
 از غزل به جامعه آشنايي زدايي از محتواي غزل
 اگر و معادل هاي آن در زبان عربي
 نقد ساختاري با رويكرد مبتني بر عناصر داستان در افسانه ي سيرنگ
 شخصيت پردازي در داستان نوجوان دوره دفاع مقدس اسماعيل، اسماعيل 
 بررسي تعامل شرايط اجتماعي – فرهنگي و خودانگاره ي مترجم در ترجمه هاي فارسي سرگذشت حاجي باباي اصفهاني
 انگاره هاي پست مدرن در رمان كتاب بي نام اعترافات
 پژوهشي در وزن و قافيه ي سروده هاي كردي حوزه ي جنوبي (كرمانشاه)
 وحشي بافقي و ديگر وحشي هاي شعر فارسي
 تحليل و بررسي عناصر نمادين طبيعت در اشعار شفيعي كدكني (م.سرشك) با تكيه بر مجموعه شعر آيينه اي براي صدها 
 بررسي ساختار فعل در گويش تاتي درو
 بررسي تغييرات معنايي در واژگان زبان فارسي مطالعه موردي گلستان سعدي 
 بررسي تحليلي مشخصه هاي زباني اشعار گلرخسار صفي آوا
 بررسي گفتگو و مونولوگ در رمان جاي خالي سلوج
 استفاده از ملاك هاي زبان شناختي براي تعيين نويسنده ي ملحقات تذكره الاوليا (از منظر متن شناسي حقوقي)
 بررسي كتاب ماجراهاي سلطان و آقا كوچول با نگاهي به نظريه ي برگسون و لويس
 بررسي ساختاري رمان شمشاد و آرزوي چهارم 
 بازتاب علوم در ديوان ابن حسام خوسفي
 بررسي جايگاه زبان فارسي در بين گويشوران مازندراني در شهرستان قائم شهر
 بررسي تطبيقي شعر سهراب سپهري و بدر شاكر سياب
 بياضي در بياض صائب
 بررسي سبك شناختي مجالس سبعه

 مفهوم وطن در شعر شاملو
معرفي جنگ لطايف الخيال
زمينه هاي نمادين رنگ در اشعار فريدون مشيري و حميد مصدق
بررسي دستور زبان ادب آموز عبدالكريم ايرواني
بررسي انواع تابوشكني ها و دلايل اصلي آن ها در غزليات شمس
تحليل و مقايسه انديشه ي انسان دوستانه جهان شمول ابوالحسن خرقاني با مكتب اومانيسم و بازتاب آن در آثار سعدي
زبان آموزي به شيوه ي نصاب الصبيان ابونصر فراهي
تاريك روشن جريان بازگشت ادبي و شعر مشروطه (بررسي سبك شعر دوره ي بيداري)
بررسي تطبيقي مضمون جنگ در شعر طاهره صفارزاده و غاد السمان
بررسي معني شناختي وازگان تاريخ بيهقي
سه طرح و الگوي نوين در طبقه بندي جامع عناصر مضمون ساز اشعار شعرا بر پايه تناسب عناصر سازنده آن (صائب تبريزي)
بررسي زواياي تاريك و روشن عصر سنايي از ميان اشعار اجتماعي و اخلاقي او
تمهيدات هنري مير حسين علي تالپور در مناقب علوي
بررسي نقش در آموزش زبان دوم بر بنباد آراي روان شناختي اريك برن
توالي و هم تقدير شوم در ناخودآگاه كاوس نقد داستان سياوش بر بنياد آراي فرويد، با محوريت اثبات يك فرضيه ي نوين
كاركردها و اوصاف قناعت در ديوان صائب تبريزي
اوضاع معيشتي در گلستان
تحليل روانكاوانه ي شخصيت هاي چند داستان كوتاه اثر عباس معروفي (مونگارشو، عدل پدر و پسر، عطر ياس)
امكانات هنري قافيه در شعر سياوش كسرايي
تحليل خطاهاي نوشتاري دانش آموزان ايراني فارسي زبان سطح پيشرفته
جايگاه زبان و ادب فارسي در روسيه: نگاهي بر پيشينه مطالعات ايران شناسي و ترجمه آثار فارسي در روسيه
پايان بندي داستان
بررسي حكايت هاي باب اول كليله و دمنه بر بنياد الگوي كنش گريماس (با تاكيد بر حكايت شير و گاو)
راهكارهايي نو در ترجمه و نشر آثار ادبي جهت ترويج بهتر ادبيات فارسي در برون مرزها
غوغاي زنبور در شش گوشه ي قرآن، ادب پارسي و اساطير ملل
نگاهي جامعه شناختي به شاهنامه براي پاسخ به نيازهاي نسل امروز
رد پاي گرگ در اساطير و باور ملل و جايگاه آن در ادبيات منظوم و منثور ايران
نگاهي به ساختار جامعه در ديوان ناصر خسرو قبادياني
در جستجوي احوال و آثار مرادي بافقي
تطبيق رستم و هكتور در شاهنامه و ايلياد
درسوختن و واسوختن وحشي
تعويذات چشم زخم نظامي در پنج گنج
انعكاس آيات و روايات در مدايح نبوي خاقاني
يادآوري چند نكته درباره جايگاه سفر در عرفان و تصوف اسلامي
كلاغ در متون فارسي و عربي
نگرش هاي نوين خاقاني در تركيب بند سرايي (ساختار شناسي قصيده – تركيب بند در ديوان خاقاني)
نقد و بررسي ترجمه استاد الهي قمشه اي از قرآن كريم
بررسي و تحليل نماد پرندگان در اشعار قيصر امين پور
انگاره هاي تصويرگونه در گونه گفتاري كرمان
شخصيت و شخصيت پردزاي در داستان نخل هوشنگ مرادي كرماني
شرح دو بيت خاقاني از شيخ آذري طوسي
بررسي سير تحول آوايي واژه سخن از فارسي ميانه تا فارسي نو براساس شاهنامه فردوسي
راه كارهاي تربيتي ابواب الجنان در مبارزه با وساوس شيطاني
بازتاب ميراث صوفيه در شعر شفيعي كدكني
تصويرپردازي در شعر منوچهر آتشي رنگ 
بررسي پيشينه و ريشه هاي نماد و نمادگرايي (سمبوليسم) در زبان و ادبيات پارسي با تكيه بر ادب عرفاني
بررسي حجاب هاي نوراني در مثنوي مولوي
پيامدهاي بازي با دستگاه نشانه پرداز زبان
بررسي مفاهيم واژه ي مشابه درمعني مراقبه و كاربرد آن ها درمثنوي معنوي
نقش طرح واره هاي حجمي در انتقال مضامين شعري فروغ فرخ زاد
نگاهي به نمود عناصر طبيعت در اشعار مسعود سعد سلمان
بررسي ساخت واژه زبان فارسي امروز بر پايه ي رويكرد كمي رده شناسي
جنبه هاي روان شناختي مسعود سعد سلمان در ديوان
بررسي تطبيقي مرگ انديششي در اشعار البياتي و شفيعي كدكني
نگاهي اجمالي به شعر سهراب سپهري از ديدگاه نشانه هاي فرهنگي
نقد پنج ترجمه معاصر از قرآن (مطالعه مورد پژوهانه : سوره مزمل)
شخار و معصفر در دو بيت از سنايي غزنوي و ناصرخسرو قبادياني
تحليل محتواي طنزهاي عصر انقلاب اسلامي ايران 1387- 1357
بررسي جايگاه احمد صافي نجفي در ادب معاصر عرب و خدمات وي به زبان و ادبيات فارسي
تحليلي سبك شناسانه بر شعر مجيرالدين بيلقاني
جايگاه شعر و شاعران آرمانشهر مهدي اخوان ثالث و احمد شاملو
نگرشي تطبيقي بر درون مايه هاي سياسي ـ اجتماعي اشعار عارف قزويني و ابوالقاسم الشابي
نقد و تحليل تذكره اي ـ تاريخي زندگي باباافضل كاشاني
خيام در منظومه قكري عبدالوهاب البياتي
بررسي تطبيقي نمادهاي اجتماعي در شعر صلاح عبدالصبور و امير هوشنگ ابتهاج
تحليل روايت شناسي رمان اهل غرق براساس الگوي كنشگر گريماس
بررسي درد و رنج هاي بشري در مثنوي مولوي
سيماي جامعه در ديوان طالب آملي
تحليل و مقايسه ي ويژگي هاي سبكي و رئاليستي يكي بود، يكي نبود و پيرمرد و دريا 
ويژگي فراكتالي رباعي
انديشه هاي فلسفي در ديوان پروين اعتصامي
جلوه رمانتيسم در شعر بانوان معاصر ورارود
واكاوي فراهنجاري در شعر فرزانه خجندي
بازتاب صداي زنانگي در ادبيات ايران
بيان در بيان سعدي (بررسي تحليلي موضوعات علم بيان در بوستان سعدي)
انواع ادب غنائي در شعر رودكي سمرقندي
نقد كهن الگويي (اساطيري) داستان رستم و اسفنديار
نقد رمان سنگ صبور با تكيه بر نقد روانشناسي فرويد
نقد رمان تنگسير با تكيه بر نقد كهن الگويي يونگ
تحليل زندگي و آثار خواجه عبدالله انصاري
تحليل سمبل هاي رمان ملكوت با رويكردي به نقد كهن الگويي
تاملي كوتاه در عاشقانه هاي احمد شاملو و ناظم حكمت
بنياد اسطوره اي كرامات در كشف المحجوب
سير تكاملي ترجمه هاي فارسي قرآن كريم در ترازوي نقد و تحليل با نگاهي به ترجمه سوره ي حمد
تحليل و نقد و مقايسه ي ترجمه هاي فارسي الهي قمشه اي و آيت الله مكارم شيرزاي و سيدمحمدرضا صفوي بر ايه الكرسي
بررسي نوآوري هاي دستوري و واژگاني در متون مطبوعات ورزشي معاصر
بررسي توانايي درك و بيان اسامي در كودكان آهسته گام آموزش پذير و كودكان عادي 4 تا 8 ساله
آسيب شناسي تدريس شعر فارسي
برسي موسيقي شعر منوچهري دامغاني
جلوه هاي رمانتيسم در شعر فريدون مشيري
جمله هاي مركب وابسته يك تركيبه با فراكرد پيرو نهادي در گلستان سعدي بر مبناي زيبايي شناسي رايج در ورارودان
برسي و مقايسه حبسيات مسعود سعد و خاقاني
بررسي مولفه ي ناتوراليسم در فيلمنامه فصل گستاخي غلامحسين ساعدي
اختلاف عرفا در وجوب عبادت
صناعت پيشوايان الهي در مكتوبات كهن صنفي (مطالعه تطبيقي در رساله معماريه، فتوت نامه بنايان، آهنگران …)
نگرش فتيان به حرفه، كار و آباداني دنيا در بررسي چند فتوت نامه ي صنفي
نقد و بررسي ساقي نامه هاي عصر صفوي
نگاهي به شخصيت و شخصيت پردازي در رمان همنوايي شباه ي اركستر چوبها اثر رضا قاسمي
فقدان هدف: شكافي تفسيري در واژه هاي مركب ريشه اي
تحليل و بررسي بسامد به كارگيري عناصر زبان عامه (امثال و حكيم و تعابير عاميانه) در ادبيات داستاني 1340- 1320
داستان پيامبران در ديوا صباحي بيدگلي
بررسي انواع تكرار در غزل هاي وحشي بافقي
پيرامون نام آتورپات مانسپندان (ختاالخت سغاضد لائو)
بزرگمهر، اسطوره ي دانايي ايران وپندنامه ي او
مسخ در متون عرفاني
بررسي مهارت هاي چهارگانه زبان در تدريس زبان فارسي به گويشروان عربي
بررسي ميزان تاثير نظام واكه اي و الفبايي زبان اردو به عنوان زبان مادري در يادگيري نوشتار واكه هاي زبان فارسي توسط اردوزبانان سه سطح زبان آموزي
بن در آيينه ي شعر عاشورايي معاصر فارسي و عربي
بررسي تحليل اختلاف در ترجمه هاي قرآن تحليل مورد پژوهانه دوسوره اخلاص و حمد 
سيري در شعر وانديشه سيد اشرف گيلاني
بررسي تاليف دراماتيك فرهنگ و ادبيات عاميانه در فيلمنامه حسن كچل نوشته علي حاتمي
تاملي بر گفت و گ درساختارداستاني منطق الطير
بازتاب دفاع مقدس در غزل پست مدرن
بررسي جريان سنت گرايي در ادبيات منظوم فارسي ، عربي وغربي
بررسي و تحليل كاركرد امر ونهي درمنطق الطير عطار
تحليل بررسي كاربرد صفات اسامي درادبيات منظوم كودكان باتاكيدبرآثار يميني شريف، رحماندوست، كشاورز، قاسم نيا، رسوليان 
بازيابي يك نسخه گمشده
ضميرهاي احترامي و كاربرد فعل در آن ها
بررسي كيفي ادبيات پايداري در كتب ادبيات مدارس
پارادايم عرفان ونشانه شناسي شعر خاقاني شرواني
بررسي باورهاي عاميانه نجومي در ديوان صائب
ديالوگ زنده در تاريخ بيهقي
تحليل روانشناختي شخصيت در رمان شب هاي تهران
مطالعه تطبيقي اشعار آن سكستون و فروغ فرخزاد
مخالفت با پاره اي از آموزه هاي ديني دركيله و دمنه
استحاله طبيعت در شعر منوچهري دامغاني
واژه سازي و سبك بيان در شاهنامه حكيم فردوسي
نشانه هاي برپايي قيامت در متون ادب فارسي
بررسي ومعرفي نسخه خطي ترسل و منشات اسفزاري 
نقد معرفت شناختي انسان گرايي در شعر معاصر
غاده السمان و فروغ فرحزاد دو شاعره متمرد
جريان سيال ذهن و طوبا و معناي شب
توصيف درشعر نيما يوشيج
معري و خاقاني
مشكلات آموزشي زبان فارسي و راهكارهايي براي آن (مقطع ابتدايي/ شهر يزد)
انديشه هاي انتقادي سنايي در حديقه
عطار شاعر ذرات و نخستين پردازنده ايده شكافت ذره در قالب غزل فارسي
بررسي حكايت هاي خلفاي عرب درتاريخ بيهقي
سبك شناسي ساختاري منظومه ليلي ومجنون نظامي با رويكرد به فرايند برجسته سازي
سيماي انتظار منجي در شعر وحشي بافقي
بررسي و نقد بلاغي اشعار قيصر امين پور
مرگ دوستي در شعر احمد شاملو
تكرر عقلانيت و خلقيات در دو شخصيت داستاني شخصيت پردازي گالان اوجا قهرماني از نسل كهن و آت ميش دلاوري از نسلي نو، در رمان آتش بدون دود
تظاهر موضوعي در برخي ساختهاي زبان فارسي
دست نوسهاي ارزشمند كتابخانه ملي قزاقستان
تاثير شاهنامه بر ادبيات مردم قزاقستان
بازتاب قرآن بر شعر وحشي بافقي در بيان داستان هاي پيامبران
شيوه حبسيه سرايي علي بن جهم و خاقاني شرواني
الفاظ معرب فارسي (درحوزه جامه و پوشش) درمعجم تاج العروس من جواهر القاموس وانعكاس آن درمتون نخستين اسلامي
رويكرد هرمنوتيكي حافظ به ساخت شخصيت رند
بررسي اصلي ترين ويژگيهاي شعر رحماندوست
بررسي تكواژهاي تصريفي و اشتقاقي در كتاب گشايش و رهايش ناصر خسرو قبادياني
بررسي وحوه نمايشي داستان فريدون وپسران
بررسي معاني آب در شعر حافظ با توجه به حوزه هاي معناشناسي
بررسي مضمون ادبيات مقاومت در شعر محمود درويش و سلمان هراتي
روستاستايي و تمدن گريزي در اشعار شهريار
بررسي ارتباط زيبايي شناسي و صورت گرايي از طريق آشنايي زدايي با نگاه بر اشعار آيينه ي ناگهان قيصر امين پور
تاثير جنسيت مترجم در معادل گزيني واژگان (مطالعه ي موردي: رمان غرور وتعصب اثر جين آستين)
بررسي تصوير در اشعار مفتون اميني 
رابطه ي خواجه احمد بن حسن ميمندي وفردوسي
رويا واره (واقعه) در متون عرفاني
بررسي تطبيقي مراث خاقاني و متنبي
بررسي كهن الگوي تولد دوباره در زندگي برخي از عرفا
ريشه يابي خودكار واژگان زبان فارسي با استفاده از تركيبي بهينه از قوانين ساخت واژه و پايگاه داده ها
شگردهاي طنزآفريني وكاركردهاي موضوعي طنز در تهرانجلس اثر ابراهيم نبوي
شخصيت پردازي در رمان ثريا در اغما نوشته اسماعيل فصيح
بررسي كهن الگوي حيوان درآثارنظامي
بررسي مولفه هاي پسامدرنيسم در داستان هاي محمد آصف سلطان زاده
تطبيق رمز كوه در شعر ابراهيمي ناجي وبهار
مثلث زيبايي ، عشق و مرگ در حكايات عاشقانه عطار
مقايسه ي خسرو شيرين نظامي با بيت منظوم فولكور كردي
نگاهي به زندگي وآثارآقا محمد كاظم واله اصفهاني
طنزپردازي در اشعار عارف قزويني و محمد مهدي الجواهري 
مكتب هاي حماسي در ادبيات فارسي و نقش آنهادر ترويج زبان و ادبيات فارسي
نقد روانشناختي شخصيت اسفنديار در داستان رستم و اسفنديار براساس روانشاسي يونگ
بررسي مايه هاي عرفاني در قصايد سعدي و مقايسه آن بامصيبت نامه عطار
بررسي تطبيقي دو تمدن ايران و بين النهرين (پژوهشي پيرامون آفرينش زمين و پهلوانان اساطيري)
معرفي ديوان حافظ مترجم از قاضي سجاد حسين به زبان اردو
روند ترجمه آثار داستاني فارسي به زبان بنگالي در دوره اخير 2001- 2012
منظومه سهراب و رستم شاهكاري در ادبيات انگليسي
آثار عبدالباقي نهاوندي
معرفي نسخه هاي خطي الهيات به زبان فارسي در كتابخانه دانشگاه داكا، بنگلادش
نسخه شناسي و تصحيح متن انتقادي كتاب رسائل الاعجاز امير خسرودهلوي
نسخه خطي شرح سروري بر مثنوي معنويدر كتابخانه غازي خسرو بيگ سارايوو
نگاهي ساختار مدار به داستان حسنك وزير 
گاو مش حسن، مش حسن گاو (نقد و تحليل قصه ي گاو از كتاب عزاداران بي: اثر غلامحسين ساعدي)
تجلي آيات سوره انفال در آينه مثنوي معنوي
تصحيح بيتي از سنائي
نارسائي گزينش نسخه در گزيده غزليات سعدي (انتخاب و شرح دكتر حسن انوري)
معرفي توصيفي – انتقادي آثار قرن نهم (دوره تيموري در فنون ادبي)
قلمرو و معناي تاويل در مقالات شمس تبريزي
يكي هاي ناهمسان در شاهنامه فردوسي
معناي زندگي در انديشه خيام
تاثير ادبيات نوگراي ترك بر شعر فارسي عصر مشروطه
نقد روانشناختي شعر سيمين بهبهاني
همسازي ديالكتيك ناسازها در شعر نماز اخوان ثالث
پرتو دستاوردهاي سنت زبان شناسي اسلامي بر زبان شناس نوين
زن در مقام ولي و مرشأ: تاثير انديشه عرفان اسلامي بر مولانا در خلق حكايت كدبانو و نخود 
بررسي روايت داستاني و روايت تاريخي در رمان هاي احمد محمود
بررسي جنبه ها و جلوه هاي سينمايي داستان رستم و اسفنديار از شاهنامه فردوسي
بخش نوين زبان و ادبيات فارسي در دانشگاه چيتاگنگ (بنگلادش)
بررسي بينامتني تصوير شراب در غزليات شمس
بررسي تطبيقي شعر ديداري در ادبيات فارسي و عربي
تاثيرات فكري مستقيم و آگاهانه خاقاني از سنائي
تصوير كودكي، سازه ي تمثيل هاي صائب تبريزي
تصويرپردازي در شعر منوچهر آتشي حركت و پويايي در تصاوير 
تغييير ساختار و كاركرد اسطوره در رمان هاي سه گانه
تكنيك هاي طنز آفريني درآثار ايرج پزشك زاد
تمايلات شيعي علاءالدوله سمناني
ديالكتيك مرگ و زندگي در شعر خيام (نگاهي روان شناختي به شعر خيام از منظر نظريه هاي اروس و تاناتوس فرويد)
ساختار متن و روايت در حكايات هاي سياست نامه
وجوه تشابه عيدهاي ايراني و چيني

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید