امکان دانلود مقالات همایش ملی توسعه پایدار روستایی در افق 1404 در سیویلیکا

 

http://www.callforpapers.ir/

همایش ملی توسعه پایدار روستایی در افق 1404

مجموعه مقالات همایش ملی توسعه پایدار روستایی در افق 1404  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید .   همایش ملی توسعه پایدار روستایی در افق 1404   20 شهریور 1393 شركت توسعه سازان گردشگری اصفهان با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در اصفهان برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 146 عنوان مقاله تخصصی شامل 1704 صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در   همایش ملی توسعه پایدار روستایی در افق 1404   

روشهاي مدل سازي اندركنش آب سازه در مخازن
تاثير وام مسكن روستايي بر توسعه مطالعه موردي : روستاهاي ورزگ- خونيك سفلي در قاين
بررسي نقش شوراها در توسعه روستايي(مطالعه موردي: دهستان زريبار- شهرستان مريوان)
تحليل عوامل موثر بر اكوتوريسم روستايي جزيره هنگام با استفاده از مدلSWOT و AHP
تعاونيهاي روستايي ساز وكار مناسب براي توانمند سازي وتوسعه روستايي(مورد دهستان بيگم قلعه شهرستان نقده)
اسيب شناسي برنامه هاي توسعه پايدار روستايي ايراناز منظر قوانين برنامه هاي توسعه (دوره زماني قبل و بعد از انقلاب)
بررسي اثرات اقتصادي گردشگري در توسعه روستاييمطالعه موري : روستاي اورامان تخت از توابع شهرستان سروآباد
تحليل موانع فراروي تعاونيهاي آببران با استفاده از تكنيك تاپسيس فازي(مورد: تعاوني آببران شهرستان جهرم)
سطح بندي سكونتگاههاي روستايي به منظور برنامه ريزي كالبدي – فضاييدرمقياس دهستان(مطالعه موردي: دهستان شاپور، استان فارس)


ارزيابي كارايي نسبي بانكهاي عامل در طرح بهسازي مسكن روستايي با استفاده از مدلDEA مطالعه موردي بانكهاي عامل استان لرستان
تعيين الگوي بهينه مديريت روستايي در شهرستان مياندوآب
فاكتورهاي كليدي در ساخت ومديريت برند گردشگري روستايي در ايران
ارزيابي نقش مديران در پايداري روستاها با تاكيد بر نقش مشاركتمورد مطالعه دهستان تيمور آباد شهرستان هامون
نقش جاذبه هاي گردشگري در اقتصاد مناطق روستاييمطالعه موردي : بخش مركزي شهرستان فيروزكوه
مدل سازي مسكن همساز با اقليم براي روستاي رستميبر مبناي روش هاي ماهاني، اوانز
شناسايي و تحليل وضعيت اجراي طرح هادي در مناطق روستايي شهرستانمهريز، مورد؛ مجموعه روستايي تنگ چنار(مقايسه تطبيقي دهه 70 و دهه 80)
توسعه پايدار روستايي از منظر حقوق كيفري زيست محيطي
نقش كشاورزي در كارآفريني روستايي با تاكيد بر كشت توتون و ارائه راحل هايمناسب جهت افزايش رضايتمندي توتونكاران(مطالعه موردي: دهستان سركل،بخش مركزي، شهرستان مريوان)
استفاده دارويي از ساپونين هاي گياهي و نقش آن در توسعه پايدار
توسعه پايدار فضايي – مكاني نواحي روستايي با استفاده ازGIS(مطالعه موردي روستاي زازران از توابع شهرستان فلاورجان)
بررسي جايگاه روستا در مصوبات مجلس طي سال هاي 1335 تا 1387
ارزشيابي عملكرد دهياريها از ديدگاه روستاييان(مطالعه موردي: روستاي سياه اسطلخ، بخش مركزي شهرستان رشت)
بررسي تأثير نهادهاي آموزشي و عناصر فرهنگي بر ارتقاء سطح تحصيلات شوراهاي روستايينمونه شهرستان سبزوار
بررسي عملكرد كميته امداد امام خميني(ره)در فقر زدايي،اشتغال زايي و توسعه روستايي موردمطالعه دهستان تيمور آباد شهرستان هامون
واكاوي بر نقش اشتغال زنان روستايي در فرايند توسعه روستايي با تاكيد بر موانع و مشكلات(مطالعه موردي بخش تيمور آباد شهرستان هامون)
سنجش نگرش روستائيان در ارتباط با اثرات اقتصادي فاز اول طرح هدفمندي يارانه ها(مطالعه موردي: شهرستان بينالود)
مكانيابي ناحيه صنعتي روستايي در شهرستان مياندوآب
تحليلي بر پايداري اجتماعي مسكن در مناطق روستايي شهرستان فومن
سنجش و ارزيابي شاخص هاي پايداري توسعه كشاورزي(مطالعه موردي، شهرستان شهركرد)
بررسي نقش طرح ملي خودكفايي گندم در تخريب مراتع مطالعه موردي : شهرستان خوي
اولويت بندي شاخص هاي توسعه كارآفريني در روستاهايشهرستان گرگان
سنجش ميزان توسعه يافتگي خدمات بهداشتي – درماني مراكز روستاييمطالعه موردي دهستان هاي ( حومه ،قيلاب ،مازو،حسينيه)انديمشك
سنجش اثرات گردشگري روستايي بر ريز عوامل محتوايي حفاظت محيط زيست روستاييمطالعه موردي: روستاهاي هدف گردشگري استان اصفهان
بررسي مديريت اقتصاد كشاورزي با تأكيد برتوسعه روستا
برآورد اميد به زندگي در مردان و زنان روستايي استان آذربايجان شرقي
بررسي وضعيت مناطق روستايي استان آذربايجانشرقي از منظر توسعه انساني
نقش مديريت روستايي در توسعه فناوري ارتباطات و اطلاعات
بررسي جايگاه استفاده از فن آوري نوين درصنعت ساختماني روستاهاي اقليم معتدل ومرطوب با رويكرد توسعه پايدار
ارزيابي نقش گردشگري در كيفيت معيشت روستايي با تاكيد بر صنايع دستيمطالعه موردي : منطقه شهرستان شهريار
نقش گردشگري مذهبي روستايي در توسعه پايدار سكونتگاههاي روستاي دهشاد بالا
نقش گردشگري چاي در دستيابي به توسعه پايدار روستايي استانهاي گيلانو مازندران
بررسي ظرفيت هاي گردشگري در توسعه پايدار روستاي آب ملخ با مدلSWOT
نقش مديريتگردشگري روستايي درتوسعه پايدارروستايي (مطالعه موردي:روستاي هدف گردشگري انجاورود در شهرستان گيلان غرب)
نقش شوراهاي اسلامي در توسعه پايدار اقتصادي دهستان پاتاوه(استان كهگيلويه و بويراحمد)
اثراث اشتغال بر عزت نفس زنان روستايي(مطالعه موردي روستاهاي بخش تيمور آباد شهرستان هامون)
مديريت و توسعه پايدار روستايي نمونه موردي: ارزيابي عملكرد شركتهاي تعاوني روستايي نظرلو و مشنق از توابع شهرستان شبستر در مديريت و توسعه پايدارروستايي
نگاهي متفاوت به پايداري بافت هاي فرسوده روستايي
نقش بهره وري از ابريشم كجين در توليد ملي و توسعه روستايي
نقش گردشگري روستايي و عشايري در توسعه استان لرستان
مديريت روستايي با رويكرد توسعه پايدار، مفاهيم و روش ها
نقش اگروتوريستي باغ درتوسعه پايدار روستا(منطقه موردمطالعه باغ هاي شهراصفهان وحومه)
امكان سنجي اگروتوريستي باغ هاي شهرستانهاي اصفهان(منطقه موردمطالعه ده شهرستان اصفهان )
گردشگري و توسعه ي روستايي
نقش امنيت غذايي در توسعه پايدار كشاورزي روستايي
راهبردهاي كلان امور زير بنايي (آب و خاك )در توسعه كشاورزي
پيش شرط هاي لازم براي توسعه پايدار مناطق روستايي
مفهوم «نوآوري» در توسعه روستايي پايدار
بررسي نقش شوراها در افزايش مشاركت و توسعه پايدار جوامع روستاييمورد مطالعه : (دهستان بالاده از بخش بيرم شهرستان لارستان استان فارس)
بررسي عوامل مؤثر مهاجرتهاي روستا-شهري(مطالعه موردي روستاهاي دهستان كلين واقع در بخش فشافويه شهرستان ري)
بررسي نقش مديريت در توسعه پايدار گردشگري روستايي
استفاده از آناليز پوش آور در تعيين پارامترهاي لرزه اي ، در مخازن هوائي با در نظرگرفتن سطح لرزه خيزي زياد
امكان سنجي توسعه صنعت گردشگري روستايي(مطالعه موردي: روستاي چم پير از توابع شهرستان لنجان)
نقش و اهميت مديريت نوين در توسعه پايدار روستايي،مطالعه موردي روستاهاي شهرستان بهمئي
تقويت شهرهاي مياني ، راهي به سوي توسعه روستايي
واكاوي درآثار باستاني دهانه غلامان و نقش آن بر توسعه گردشگري(مطالعه موردي شهرستان زابل)
بررسي اهميت اشتغال زنان روستايي منطقه برزك كاشان به منظور توليد فرشدستباف با استفاده از مدل SWOT
گردشگري روستايي با تأكيد بر نقش آن در توسعه پايدار روستايي(مطالعه موردي روستاي وركانه همدان)
نقش گردشگري در توسعه پايدار روستايي(مطالعه موردي:روستاي قورتان در استان اصفهان)
تحليل و بررسي نقش بهره برداري خانوادگي در پايداري كشاورزي نواحيويژه(مطالعه موردي : اراضي كشاورزي حاشيه درياچه زريبار- شهرستان مريوان)
گردشگري مجازي راهي به سوي توسعه پايدار روستايي
بررسي جايگاه گردشگري در توسعه پايدار روستايي
راهبردهاي توسعه پايدار گردشگري روستايي با تأكيد بر روستاهاي حاشيهكوير استان اصفهان
بررسي نقش ظرفيت هاي گردشگري باتاكيد توسعه پايدارروستايي(مطالعه موردي: روستاهاي شهرستان لردگان)
تقويم زماني گردشگري روستاي كندوان
رشد و توسعه پايدار روستايي در گرو عملكرد شوراهاي اسلامي دهياري ها و مردم
نگاهي به طرحهاي ساماندهي روستاهاي كوچك و پراكنده
ارزيابي و آسيب شناسي توسعه پايدار روستايي
نقش منابع انساني در توسعه پايدار روستايي
نقش اقتصاد مقاومتي در توسعه پايدار روستايي
كاربرد فناوريهاي نوين اطلاعاتي در توسعه پايدار روستايي
بررسي نقش باشگاه كشاورزان جوان در جهت مهاجرت معكوس از شهر به روستا
برنامه ريزي راهبردي توسعه گردشگري با رويكرد توسعه پايدار روستايي(مطالعه موردي :روستاي هير)
تاثير آمايش سرزمين روستاهاي واقع در مناطق مرزي كشور دربرنامه ريزي توسعه اي
مسئوليت پذيري اجتماعي تعاونيها، راهكاري در جهت توسعه پايدار روستايي
نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در توسعه پايدار روستايي ايران
هدايت وكنترل رشد شهرهاي كوچك با كاربست نظريه روستا-شهر مبتني برتوسعه پايدار (نمونه موردي شهر بايگ)
فرصت ها و چالش هاي فرا رو در توسعه صنعت گردشگري روستاييمطالعه موردي: روستاي قهرود از توابع شهرستان كاشان
امكانسنجي استفاده از انرژي باد در نواحي روستايي شهرستان رفسنجان
بررسي موانع تسريع فرايند محروميت زدايي مناطق روستايي در جهتدست يابي به توسعه پايدار (مطالعه موردي:دهستان اشكور عليا)
برنامه ريزي كالبدي- فضايي در مقياس محلهاي دهستان گودرزي
مباني نظري مديريت گردشگري در جهت توسعه روستايي
مديريت نهاده ها در كشاورزي
بررسي پتانسيل اكوتوريسم منطقه حفاظت شده اشترانكوه با استفاده از الگوي تحليلSWOT
شيوههاي سنتي تعاون و توسعه پايدار روستايي ايران
كارآفريني و نقش آن در توسعه نواحي روستايي
بررسي گردشگري روستايي در توسعه پايدار
گردشگري وفرهنگ ، آئين ورويدادهاي محلي شهرستان لنگرود در استان گيلان
بررسي توسعه صنعت گردشگري روستايي در راستاي دستيابي بهتوسعه پايدار مناطق روستايي
توسعه روستايي در عصر جهانيشدن
بررسي انطباق معماري همساز با اقليم روستاي كبوترآباد با شرايط زيست اقليمي آنبه روش هاي ماهاني و اوانز
توسعه پايدار روستايي با تأكيد بر كارآفريني
اقتصاد مقاومتي و نقش آن در توسعه پايدار روستايي
تحليل نقشICTبر توسعه پايدار با تأكيد بر بخش كشاورزي و روستايي
نقش مشاركتهاي عمومي- خصوصي در كاهش فقر و توسعه مناطق روستايي
الگوهاي مديريت گردشگري با تأكيد بر رويكردهاي اقتصادي
نقش حكمراني خوب در مديريت توسعه روستايي پايدار
تحليل اثرات تعاوني هاي توليد كشاورزي بر توسعه روستايي(تعاوني توليد پمپاژ برقي دره شهر)
تحليل و بررسي اثرات گرد و غبار بر محصولات كشاورزيمطالعه موردي: شهرستان دره شهر
بررسي مؤلفه هاي توانمند سازي زنان روستايي و تبيين عوامل مؤثر بر آن ها:مطالعه ي موردي روستاي دونه شهرستان اميديه
بررسي زمينههاي كارآفريني در گردشگري روستايي( روستاهاي هدف گردشگري منطقه ميزدج استان چهارمحال و بختياري)
ايجاد مقاومت نسبي به آفات در گياهان به كمك ساپونين هاي برگ چغندرقند ونقش آن در توسعه پايدار
ضرورت توجه به چشم اندازهايي روستايي در توسعه گردشگريمطالعه موردي: روستاي كلهرود شاهين شهر
راهبردهاي اساسي براي مديريت توسعه گردشگري روستايي
بررسي اثرات گردشگري در توسعه پايدار روستايي
ضرورت برنامه ريزي فرهنگي در افق 1404 توسعه پايدار روستايي
سنجش پايداري توسعه روستايي؛ مفاهيم و چارچوبها
روابط و پيوندهاي روستايي- شهري با تاكيد بر راهبرد شبكه منطقهاي(مطالعه موردي: شهرستان تحت جلگه)
بررسي چالشها و پتانسيلهاي توسعه پايدار ناحيهاي با تاكيد بر برنامه ريزي فضايي درشهرستان نيشابور
نقش فرآيندهاي فضايي – مكاني بر گونه شناسي مسكن روستايي(مطالعه موردي: استان چهارمحال و بختياري؛ شهرستان كيار)
نقشICTدر اقتصاد روستايي مورد مطالعه: دهستان جلگه ماژان شهرستان خوسف
كارآفريني روستايي و نقش آن در توسعه پايدار كشور
از بهسازي بافت هاي فرسوده تا توسعه پايدار روستايي
نقش تفرجگاه هاي پيرامون شهري در ايجاد توسعه پايداربا تاكيد بر مدل
امكان سنجي توسعه گردشگري در شهرستان فريدونشهر با استفاده از مدلSWOT
توانمندي انرژي هاي تجديد پذيردر توسعه پايدار مناطق روستايي با تاكيد بر انرژي بيوگاز
بررسي جاذبه هاي گردشگري روستاهاي بخش ليراوي ديلم با تاكيد بر مدلSWOT
نگرشي بر پويش جمعيتي در روستاهاي پيراشهري
ارزيابي نقش گسترش كالبدي شهر پيرانشهر در ايجاد تغيرات كاربري روستاهايحومه با تاكيد بر توسعه پايدار (نمونه موردي روستاي شين آباد)
سنجش درجه توسعه يافتگي و تحليل فرايند توسعه پايدار در مناطقروستايي استان كرمانشاه نمونه موردي؛ بخش فيروزآباد
سنجش ميزان توسعه يافتگي مناطق روستايي شهرستان چابهار(نمونه موردي دهستان سند ميرثوبان)
واكاوي مكان يابي طرح هادي روستاي ابوالوفا شهرستان كوهدشت لرستان
ارزيابي شاخص هاي توسعه روستايي ايران
نقش مديريت در توسعه روستايي؛ مطالعه موردي: روستاي بنيس (شهرستان شبستر)
ابتكار و شبكه ها: مولفه هاي كليدي در موفقيت گردشگري روستايي
گردشگري روستايي و توسعه روستا
امكان سنجي احداث كمپ هاي گردشگري درشهرستان شاهين شهروميمه
ارزيابي اقليم آسايش مناطق روستايي شهرستان شاهين شهر وميمه با استفاده از شاخص دماي معادل فيزيولوژيكPET
امكان سنجي وبررسي تاثيرات توريسم در برنامه ريزي نواحي روستايي(مطالعه موردي روستاي كريك)
تاثير گذاري ايجاد خانه هاي دوم بر تغيير كاربري اراضي كشاورزي به مسكوني(مطالعه موردي شهر سيسخت)
ميزان تاثير گذاري احداث خانه هاي دوم بر انواع آلودگي ها و پيامد هاي نامطلوبزيست محيطي (مطالعه موردي شهر سيسخت و روستاهاي اطراف)
تحليل زمين ساختاري احداث نيروگاههاي حرارتي در نواحي روستاييشهرستان نايين
تعيين تقويم آسايش بيوكليماتيك انساني(مطالعه موردي: روستاهاي بخش جرقويه اصفهان)
نقش دفاتر فناوري و اطلاعات در توسعه نقا ط روستايي شهرستان انزلي
شناسايي عوامل تاثير گذار برتوسعه گردشگري روستايي با استفاده از مدلSWOT(مطالعه موردي روستاي ياسه چاي)
صنعت گردشگري وبررسي نقش آن در تنوع بخشي به اقتصاد و توسعه پايدار روستايي
بررسي چالشها و قابليتهاي توسعه روستايي مطالعه موردي : روستاي ورجان

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید