دسترسی به مقالات همایش ملی گردشگری، سرمایه های ملی و چشم انداز آینده

 

http://www.callforpapers.ir/

 همایش ملی گردشگری، سرمایه های ملی و چشم انداز آینده

مجموعه مقالات همایش ملی گردشگری، سرمایه های ملی و چشم انداز آینده در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید .  همایش ملی گردشگری، سرمایه های ملی و چشم انداز آینده   10 بهمن 1392  توسط پژوهشكده علوم جغرافیایی با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در اصفهان برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 245 عنوان مقاله تخصصی شامل 2797 صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در  همایش ملی گردشگری، سرمایه های ملی و چشم انداز آینده 

ارزيابي زيست اقليم انساني برپايهDEMبا استفاده شاخص متوسط نظرسنجي پيش بيني شدهPMVمطالعه موردي استان كهگيلويه وبوير احمد
بررسي اقليم آسايش گردشگري شهر شيراز با اسنفاده از مدلPMV
پهنه بندي اقليم گردشگري استان كهگيلويه وبويراحمد با استفاده از شاخص اقليم گردشگريT C I
بررسي اقليم آسايش گردشگري شهر اصفهان با استفاده از مدلCLO
بررسي اقليم آسايش گردشگري شهر كاشان با استفاده از مدلCLO
گردشگري وIT
بررسي تغييرات اقليم آسايش گردشگري شهر شيراز با استفاده از شاخصPET
بررسي عوامل مؤثر بر گردشگري مكانهاي تاريخي شهري با استفاده از مدل راهبرديSWOTنمونه موردي: بازار تاريخي كلانشهر تبريز


برنامه ريزي راهبردي توسعه گردشگري روستايي بر اساس تحليلSWOT(نمونه موردي:روستاي شمشير)
پتانسيل سنجي شرايط اقليم گردشگري استان خوزستان بر اساس شاخصTCI
تحليل و ارزيابي اقليم آسايش گردشگري شرق اصفهان با استفاده از مدلTCI
تعيين تقويم زماني مناسب براي گردش در تبريز با استفاده از شاخصTCI
تعيين تقويم زماني مناسب براي گردش در شهر اردبيل با استفاده از شاخصTCI
اثرات زيست محيطي گردشگري ساحلي(نمونه موردي: سواحل شهر ساري)
اثرات گردشگري بر توسعه دهستان ميشخاص استان ايلام
ارزشگذاري منابع طبيعي و گردشگري و رتبه بندي عوامل موثر بر آن(مطالعه موردي : پارك جنگلي شانديز مشهد)
ارزيابي اثرات و پيامدهاي زيست محيطي ناشي از طرح هاي احداث و بهره برداريمجتمع هاي گردشگري (مطالعه موردي: منطقه گردشگري گندمان-چهارمحال بختياري)
ارزيابي اجتماعي عوامل بازدارنده توسعه صنعت گردشگري در جزيره هرمز
ارزيابي ارزش علمي و ارزش افزودهي مكانهاي ژئومورفولوژيكي موجود در روستاي پالنگان
ارزيابي استراتژيك بر مقوله گردشگرپذيري روستاييدر راستاي توسعه پايدار منطقه اي
ارزيابي اقليم گردشگري ايران مركزي(مطالعه موردي:ايستگاههاي منتخب استانهاي يزد،كرمان واصفهان)
ارزيابي اكوتوريسم و تأثير توانمنديهاي اقليمي بروجرد در توسعه صنعت گردشگريبه روشSET , PET
ارزيابي پتانسيلهاي گردشگري مذهبي درمنطقه سيستان
ارزيابي تعاملات فرهنگي مردم بومي وگردشگران منطقه توريستي كندوان
ارزيابي توسعه گردشگري بخش ساردوئيه با مدلswot
ارزيابي جاذبه هاي گردشگري بر توسعه گردشگري شهري با استفاده از مدلSWOTنمونه موردي: شهر مهاباد
ارزيابي جاذبه هاي گردشگري روستاي مورد مطالعه بندپي بابل
ارزيابي چند معياره قابليتها و محدوديتهاي اقليم گردشگري منطقه آبعلي
ارزيابي راهبردي اقتصاد گردشگري در راستاي توسعه كالبدي محلات مشهد
ارزيابي رضايت گردشگران از عملكرد خدمات سوئيت هاي اجاره اي:يك آناليز تطبيقي بر حسب خصوصيات دموگرافيك و اجتماعي
ارزيابي رضايت مندي گردشگران از فضاي گردشگري شهر علي آباد كتول
ارزيابي زمين – زيست محيطي در برنامه ريزي كاربري (مطالعه موردي تالاب ميانكاله)
ارزيابي شاخص هاي اقليم توريسم بيكر وTCIمطالعه موردي : ايستگاه كهنوج
ارزيابي شاخص هاي زيست اقليمي موثر در جهت تعيين فصل گردشگريمطالعه موردي: استان اردبيل
ارزيابي شرايط آسايش حرارتي در نواحي آب و هواييكرانه هاي خليج فارس و درياي عمان
ارزيابي شرايط اقليم آسايشي ماهانه و فصلي شهر ياسوج با بكارگيري شاخص عدم آسايشHU
ارزيابي ضرايب آسايش اقليمي جهت حضور گردشگر در استان همدان
ارزيابي و تحليل نقش توسعه گردشگري در دهستان كوه خواجه
ارزيابي و تحليل نقش صنايع دستي در روستاها
آسيب شناسي توسعه ي صنعت گردشگري در نواحي روستايي ايران
اطلاعات گردشگري، فناوري
الويت بندي پتانسيل هاي گردشگري استان كرمان با استفاده از روش پرولانگ
آمايش زيست محيطي و تحليل عوامل آسيبزاي تالاب ميقان، مهمترين منطقه اكوتوريستي غربكشور
امكان سنجي وبررسي تاثيرات توريسم در برنامه ريزي نواحي روستايي(مطالعه موردي روستاي مارين()
امكان سنجي استقرار اماكن تفريحي – اقامتي به منظور توسعه گردشگري در مناطق روستايي مطالعه موردي: بخش مركزي شهرستان دره شهر
امكا نسنجي توسعه گردشگري روستايي با استفاده از مدلSWOTمطالعه موردي: شهرستان ممسني
ايجاد توسعه و رونق همه جانبه پايداري با توجه به كاكرد موثر مديريت روستايي و نقش مهم آن درصنعت گردشگري با بررسي ويژه اقتصادي و درآمدزايي
بازتاب سفرهاي صوفيان در رونق برخي تشكيلات گردشگري
بافت تاريخي يزد، بررسي چالش هاي فعلي و ارائه راهكارهايي براي آينده
بافت هاي فرسوده و تاثير آن در توسعه ي شهري (مطالعه موردي منطقه 8 شيراز)
برآورد ارزش تفريحي منطقه آزاد ارس مطالعه موردي شهرستان جلفا: روش هزينه سفر
برآورد وتحليل شاخص اقليم گردشگري در استان گيلان با استفاده از مدلTCI
بررسي ابعاد هويت ملي با تأكيد بر گردشگري
بررسي اثرات گردشگري مذهبي – فرهنگي و نقش آن در توسعه پايدار شهري« مطالعه موردي: شهر آستانه اشرفيه»
بررسي احساس امنيت در توسعه گردشگري(مطالعه موردي شهر اصفهان)
بررسي اقليم آسايش شهر قائمشهر با استفاده از شاخص دماي معادل فيزيولوژيكPET
بررسي اقليم گردشگري نجف آباد با توجه به شاخص دماي معادل فيزيو لوژيك
بررسي پتانسيل ها و چالشهاي زيست محيطي حاصل از طرح هاي احداث و بهره برداري مجتمع گردشگري با استفاده از تكنيكSWOT(مطالعه موردي: منطقه گردشگري گندمان – چهارمحال بختياري)
بررسي پتانسيل هاي كويري و بياباني روستاهاي شهرستان صدوق بر محور گردشگري (مطالعه موردي:جاده 10 كيلومتري منتهي به روستاي حاجي آباد)
بررسي پتانسيل هاي گردشگري و اقتصادي مناطق آزاد نمونه موردي شهرستان ماكو
بررسي پتانسيلهاي كاروانسراهاي شاه عباسي درتاسيس پاركهاي موضوعي صنايع دستي
بررسي تأثير احياء بناهاي تاريخي در توسعه گردشگري( نمونه موردي تيمچه توكلي شهرستان خمين)
بررسي تأثيرات فرهنگي واقتصادي گردشگري ادبي در شرق استان گلستان (نمونه موردي :مقبرهمختومقلي فراغي )
بررسي تاثيرات متغير شيب و جهت شيب در مكان گزيني كمپينگ گردشگري پيرامون سد قره آقاچسميرم
بررسي تجارت الكترونيك در جهت گسترش صنعت گردشگري(با رويكرد تبيين مدل G2B2C)
بررسي تحليلي نقش امنيت درتوسعه ي گردشگري در ايران
بررسي تطبيقي بازاريابي صنعت گردشگري ايران و فرانسه
بررسي تطبيقي سنگ نگاره هاي استان اصفهان از ديدگاه زمين گردشگري
بررسي جاذبه ها، توانهاي گردشگري و توسعه اقتصادي درشهرستان نمين(مطالعه موردي منطقه عنبران)
بررسي جاذبه هاي ژئوتوريستي بيابانهاي ايران و معرفي معيارهاي گزينش گردشگاههاي بياباني
بررسي جاذبه هاي گردشگري ادبي استان خراسان رضوي
بررسي جاذبه هاي گردشگري و مخاطرات تهديد كننده دژ تاريخي قلعه رود خانه
بررسي جايگاه آميخته هاي بازاريابي و بازارگرايي در صنعت گردشگري(نمونه موردي شهر اصفهان)
بررسي جذابيت و عوامل كيفي درتوسعه مقاصد گردشگري ادبي؛ مطالعه موردي مجموعه حافظيه شيراز
بررسي را بطه اقليم و تعداد گردشگران در مجموعه تاريخي تخت جمشيد در سال 1391 با استفاده از شاخصTHI
بررسي رابطه توسعه گردشگري الكترونيك و رشد اقتصادي شهرهاي سواحل مكران
بررسي رابطه گردشگري و رشد اقتصادي(مطالعه موردي مناطق نمونه گردشگري شهرستان سپيدان)
بررسي زمان مناسب اقليم گردشگري و آسايش گردشگر در شهرستان عجب شير
بررسي سازوكارهاي گردشگري الكترونيكي در ايران
بررسي سياستگذاري گردشگري ايران و مشكلات و محدوديتهاي آن
بررسي شرايط زماني اقليم گردشگري منطقه فيروزكوه با استفاده از روشهايPET و PMV
بررسي عوامل موثر بر اجراي سياستهاي گردشگريابزاري در جهت توسعه صنعت گردشگري در ايران
بررسي عوامل موثر بر اجراي سياستهاي گردشگري:ابزاري در جهت توسعه صنعت گردشگري درايران
بررسي عوامل موثر در توسعه توريسم فرهنگي
بررسي فرصت ها وتنگنا هاي توسعه گردشگري شهرستان پاوه
بررسي گردشگري در قرآن كريم
بررسي گزارش سازمان بهداشت جهانيWHOدر سال 1122 در مورد وضعيت آلودگي شهر ياسوج پايتخت طبعيت ايران
بررسي ميزان توانمندي اقليم گردشگري شهر مهاباد
بررسي نقش انرژي هاي تجديد پذير در توسعه پايدار صنعت گردشگري
بررسي نقش آيين هاي مذهبي در توسعه گردشگري( مطالعه موردي :آيين نخل برداري فردوس)
بررسي نقش بازارچه هاي مرزي در توسعه گردشگري شهرهاي مزري(مطالعه موردي:استان سيستان و بلوچستان)
بررسي نقش توانمندي هاي طبيعي در توسعه ژئوتوريسم استان كرمانشاه
بررسي نقش توسعه گرايانه گردشگري زيارتي در مناطق كمتر توسعه يافته و محروم
بررسي نقش رفتاري پليس در توسعه گردشگري ايران
بررسي نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در توسعه صنعت گردشگري(مطالعه موردي: گردشگري الكترونيك)
بررسي نقش فناوري اطلاعات و اينترنت در صنعت گردشگري؛مطالعه موردي گردشگران داخلي كرمانشاه
بررسي نقش گردشگري در توسعه اقتصادي استان چهارمحال و بختياري
بررسي نقش گردشگري روستايي بر اقتصاد روستا(نمونه موردي روستاي بند – شهرستان اروميه)
بررسي نقش موسيقي بومي و محلي در جذب گردشگر(مطالعه موردي: استان مازندران)
بررسي نقش و جايگاه مناطق نمونه گردشگري استان كرمان بر توسعه گردشگري(مونه موردي: منطقه نمونه گردشگري شهداد كرمان)
بررسي نقش ورزش هاي آبي در توسعه گردشگري ساحلي(مطالعه موردي: نواحي ساحلي شهرستان بابلسر)
بررسي و ارزيابي توانهاي اكوتوريسم، در شهرستان پاوه
بررسي و تحليل توانمندي هاي مديريت گردشگري جزيره ابوموسي در راستاي توسعه پايدار
بررسي و سنجش عوامل كاربردي در ايجاد احساس امنيت گردشگران داخليمورد : گردشگران شهر اصفهان
بررسي و طبقه بندي توانمندي هاي زمي نگردشگري شهر باستاني راين استان كرمان
برگزاري آيين هاي مذهبي در بزرگترين بازار سرپوشيده جهان(بازار تبريز)
برنامه ريزي توسعه پايدار از منظر گردشگري روستائي مطالعه موردي بخش مركزيشهرستان طارم
برنامهريزي توسعه فضاهاي جمعي گردشگر محور به منظور افزايشحضور گردشگران و تقويت كارآفريني محلي
برنامه ريزي گردشگري ادبي ايران(مطالعه موردي:شيراز و نيشابور)
برنامه ريزي و مديريت زيرساخت هاي منطقه اي براي توسعه صنعت گردشگريدر اوريسا امور خارجه، هند
برنامه ريزي وتوسعه گردشگري درقشم با تاكيد بر توريسم ساحلي
بهبود مديريت استراتژيك پروژههاي گردشگري در ايران به كمك فناوري اطلاعاتIT وارتباطات ITC
پتانسيل سنجي اقليم گردشگري؛ الزام توسعه ي پايدار اكوتوريسم در شهر اليگودرز
پتانسيليابي ژئوتوريسم مناطق كوهستاني استان لرستان بااستفاده از تكنيكهاي چندمعياره
پهنه بندي اقليم گردشگري استان ايلام با استفاده از مدلHU
پهنه بندي اكوتوريسم حوضه مهاباد با استفاده از مدل بولين
پويايي فضاي جغرافيايي مهاباد و دهكده گردشگري آن با بهر ه گيري از تكنيك SWOT
پيامدهاي مثبت و منفي گردشگري بر محيط زيست ايران
تاثير تحول مفهوم امنيت در نظام بين الملل بر بازتعريف مطالعات امنيت گردشگري
تاثير تغيير اقليم بر پتانسيل هاي توريستي حوضه درياچه اروميه
تاثير راهيان نور و گردشگري مناطق عملياتي در مقابله با جنگ نرم
تأثير گردشگري بر اشتغال و توسعه پايدار اجتماعي مناطق روستاييمطالعه موردي: بخش مركزي شهرستان دره شهر
تأثير گردشگري بر معيشت و توسعه پايدار روستايي (مطالعه موردي روستاي قلعه نودر منطقه سيستان)
تأثير معماري بر گردشگري (نمونه موردي: روستاي هجيج)
تأثيربازديدهاي قبلي ورضايت گردشگران از يك مقصد بر قصد بازگشت مجدد آنها(مطالعه موردي:گردشگران سلامت)
تبيين تاثيرات گردشگري ورزش چوگان در اقتصاد استان اصفهان
تبيين تبديل يك منبع ژئوتوريسمي به جاذبه ي ژئوتوريسمي،مطالعه موردي معدن فيروزه نيشابور
تبيين فضايي ميزان آسايش اقليمي استان مركزي با استفاده از شاخصTCI
تجزيه و تحليل و پهنه بندي اقليم گردشگري استان اردبيل با استفاده از شاخصTCI
تحليل پيامدهاي زيست محيطي توسعه گردشگري در شهرستان ماسال
تحليل تطبيقي توريسم ساحلي شهرستانهاي نورو بندرانزلي
تحليل جغرافيايي مراكز خريد در منطقه آزاد انزلي جهت رضايتمندي گردشگر
تحليل چالشهاي گردشگري پايدار شهري جهت تحققپذيري توسعه پايدار شهري
تحليل فيزيوگرافي – زيست محيطي منطقه حفاظت شده ملوسان همدان به عنوان يكسرمايه ملي گردشگري
تحليل نقش امنيت اجتماعي و فرهنگي در توسعه گردشگري(مطالعه موردي شهرستان رشت)
تحليل وضعيت اكوتوريستي شهر سي سخت، با استفاده از مدلswot
تحليلي بر آثار گردشگري روستايي و تاثير آن بر توسعه اقتصادي و اجتماعيروستاييمطالعه موردي: روستاي آهو
تحليلي بر برنامه ريزي توسعه گردشگري در ايران(چالشها و راهكارها)
تحليلي بر پراكنش فضايي جاذبه هاي گردشگري شهر ياسوج
تحليلي بر توسعه گردشگر فرهنگي در بافت هاي تاريخي
تحليلي بر گردشگري سلامت در ايران و توسعه پايدار شهري
تحليلي بر گردشگري مذهبي و تاثير آن بر توسعه روستاييمطالعه موردي: روستاي زيارت
تحليلي بر وضعيت اكوتوريسم در ايران (شناخت چالشها و ارائه راهكارها)
تحليلي بر وضعيت توريسم مذهبي و ساماندهي آن در شهر شيراز
تعيين ظرفيت برد گردشگري طبيعت در مناطق كوهستاني ايران نمونه موردينگين دشت،گلستان و بالارود در منطقه سياهكل
تعيين فاكتورهاي موثر بر ارتقاي صنعت توريسم درماني با بكارگيري رويكرد پويايي هاي سيستمي
تعيين محدوده آسايش حرارتي در مناطق شهرداري شيراز
تعيين ميزان اهميت و اولويت بندي جاذبه هاي گردشگري با استفاده از تحليل سلسله مراتبي فازي FAHP(مطالعه موردي: شهرستان ايلام)
تعييين تقويم آسايشي شهر همدان
تعييين زمان مناسب گردشگردي در فريدون شهر با استفاده از شاخصTCI
تقويم گردشگري شهرستان چابهار
توان هاي اكوتوريسمي درياچه كوه گل شهرستان دنا(با تاكيد بر ژئومورفولوژي درياچه)
توانسنجي فيزيكي توسعه كشاورزي نجف آباد به منظور توسعه توريسم كشاورزي
توانهاي اكوتوريستي شهرستان رودبار در توسعه گردشگري(مطالعه موردي: شهر بره سر)
توريسم درماني و مطالعه چشمه هاي آب گرم
توسعه پايدار گردشگري روستايي، رويكردي نوين در صنعت گردشگري
توسعه توريسم درماني درمحدوده چشمه آب معدني باداب سورت
توسعه صنعت گردشگري با رويكرد آمايش سرزمين
توسعه گردشگري ادبي در شهر شيراز به عنوان يك مقصد گردشگري ادبي
توسعه گردشگري با تاكيد بر حمل و نقل پايدار
توسعه گردشگري برمبناي ژئوتوريسم (مطالعه موردي شهرستان نطنز)
توسعه گردشگري روستايي در روستاهاي محور برز- ابيانه
توسعه گردشگري ورزشي درايران باتأكيدبرورزشهاي بومي ومحلي استان چهارمحالبختياري
جاذبه هاي ژئوتوريسم تفتان، تنها آتشفشان نيمه فعال ايران
جالشها و تنگناهاي فراروي توريسم روستايي(مطالعه شش روستاي مستعد،از استان كهگيلويه و بويراحمد)
جايگاه توريسم مذهبي در اديان مختلف
جايگاه و نقش توريسم در توسعه روستايي با استفاده از مدلSWOTمطالعه موردي قلعه نوسيستان
جزيره قشم و تنگه خوران مناطق مساعد براي گردشگري
چگونگي اقليم آسايش سرمايه جهاني – تاريخي مجموعه تاريخي تخت جمشيد در سال 1391
حمل و نقل هوايي و توسعه گردشگري فرهنگي
خط مشي گذاري گردشگري پايدار
دانش محيط زيستي راه نجات مناطق حفاظت شده(مطالعه موردي منظقه حفاظت شده )كالمند بهادران)
رابطه ميان تعداد گردشگران ودرآمد حاصل از گردشگري بر روي توليد ناخالص داخلي
رابطه ميزان گردشگري با سلامت روان گردشگران شهر اصفهان
رهيافت هاي گردشگري درتوسعه اقتصادي ، فرهنگي روستاها ، عاملي زيربنايي در خودكفايي وپيشرفت كشور
سازه هاي آبي قديمي، محور گردشگري نوين
سامانه هاي سخت افزاري و نرم افزاري كنترل و مديريتهوشمند حمل ونقل و كاركرد آنها در بافت فرسوده و تاريخي شهر يزد
سطح بندي شهرستان هاي استان اردبيل از لحاظ زيرساخت هاي گردشگري با استفاده از مدلTOPSIS
سفر و گردشگري در ادبيات فارسي
شاخص هاي زيست اقليمي موثر بر ارزيابي آسايش انسان(مطالعه موردي: شهر انزلي)
شناخت پتانسيلهاي گردشگري روستاي پلنگان شهرستان كامياران با استفاده از مدلSWOT
شناخت فرايندهاي موثر بر توسعه اشكال ماسه اي (مطالعه موردي كوير خارا)
شناسايي عوامل موثر بر رضايتمندي و وفاداري گردشگران(مطالعه موردي : شهراصفهان)
شناسايي و بكارگيري اثرات مؤلفه هاي مدل پذيرش فناوري اطلاعات توسط گردشگراندر جهت رضايت آنان از خدمات گردشگري شهر همدان
شيراز: نگين گردشگري ادبي ايران
صنايع دستي، عاملي تأثيرگذار در توسعه گردشگري و تنوع بخشي به اقتصاد عشايراستان سيستان و بلوچستان
طبيعت ، معماري و صنعت گردشگري از توسعه اقتصادي تا اشتغال پايدار
طبيعتي از خدا ، طرحي از معمار ،توسعه پايدار ساحل رودخانه(مطالعه موردي : ساحل زرينه رود در شهر مياندوآب)
عوامل ضعف گردشگري ساحلي مازندران در جذب گردشگر( مطالعه موردي : مركز استان شهر ساري)
عوامل موثر بر جذب سرمايه هاي داخلي جهت سرمايهگذاريدر بخش اقامتگاههاي صنعت گردشگري ايران
فراتحليل چگونگي بهره گيري بهينه از گردشگري در توسعه پايدار روستايي
فولكلور و توسعه گردشگري پايدار در ايران
قابليت اكوتوريستي روستاي داماش(شهرستان رودبار) در توسعه گردشگري
كاربرد واقعيت مجازيVR در گردشگري با تاكيد بر بازاريابي
گردشگري در قرآن و روايات
گردشگري راهي براي برون رفت از مشكلات اقتصادي؛ مطالعه موردي پاتوقهاياجتماعي
گردشگري روستايي – درآمد روستايي
گردشگري روستايي راهكاري براي توسعه روستايي( مطالعه موردي: روستاي پلنگر)
گردشگري روستايي و نقش آن در توسعه مناطق روستايي در ايران
گردشگري روستايي و نقش آن در توسعه مناطق روستايي در ايران
گردشگري روستايي، توسعه پايدار و رويكرد منطقهاي
گردشگري روستايي، ماهيت و مفهوم
گردشگري شهري و تاثير آن بر توسعه شهر با تأكيد بر شهرستان اصفهان
گردشگري عشايري جلوه اي از گردشگري فرهنگي نوستالژيك
گردشگري مذهبي نمونه موردي ميامي
گردشگري و اثرات اقتصادي آن
گردشگري و توسعه مناطق محروم مرزي (مطالعه موردي: شهرستان سردشت)
گردشگري و توسعه و پويايي فضاهاي روستايي(مطالعه موردي : روستاي تاريخي كندوان)
گردشگري و نقش آن در توسعه اقتصادي روستاها( نمونه موردي: دهستان مرگور)
گردشگري وفرهنگ ، آئين ورويدادهاي ملي -محلي در استان گيلان
گردشگري،منابع طبيعي و محيط زيست
مديريت و برنامه ريزي توسعه گردشگري با تاكيد بر ژئوپارك قشم
مديريت و برنامه ريزي توسعه گردشگري در جاده ابريشم( از ديوار چين تا سواحلمديترانه )با تاكيد بر همگرايي كشورهاي مسير
مشكله ي خريد و تفريح در زيارت و گردشگري مذهبي با تاكيد بر پژوهش هاياجتماعي انجام يافته در شهر مشهد
مطالعه اقليم گردشگري استان آذربايجان شرقي با استفاده از شاخص بيكر و GIS
مطالعه اقليم گردشگري پايتخت طلاي سرخ ايران
مطالعه تأثير دلبستگي به مقصد بر رضايت گردشگر و وفاداري به مقصد(مطالعه موردي: شهر گنبدكاووس)
مطالعه راهبردي توانهاي گردشگري منطقه حفاظت شده بيستون كرمانشاه(با تاكيد بر توسعه پايدار منطقهاي)
مطالعه روندهاي آتي گردشگري سلامت در حوزه خليج فارس ايران
معرفي و شناسايي فعاليتهاي طبيعت گردي به منظور توسعه اكوتوريسم در جنگلهاي تفرجي (مطالعه موردي: پارك جنگلي سيسنگان)
معماري تاريخي ايران و تاثير آن بر توسعه گردشگري ايران
مقايسه شاخصهاي آسايش حرارتيبراي تعيين تقويم زماني مناسب براي گردش در همدان
ملاحظات بحراني پيرامون جهاني شدن و آينده گردشگري
موانع موجود براي سرمايه گذاري بخش خصوصي درگردشگريمطالعه موردي : منطقه آزاد كيش
نقشICTروستايي در ارتقاء و توسعه ي گردشگري درجهت رسيدن به توسعه ي روستايي
نقش بازاريابي و گردشگري الكترونيك در توسعه گردشگري سلامت(مطالعه موردي : منطقه لاريجان)
نقش تبليغات در توسعه فعاليت هاي گردشگري
نقش چشمه هاي آبگرم و معدني بر جذب گردشگر
نقش صنايع دستي بر جذب گردشگر در استان گيلان نمونه موردي شهرستان آستارا
نقش صنايع دستي در توسعه صنعت گردشگري
نقش صنايع دستي در صنعت گردشگري
نقش عوامل موثربر گسترش و رشد جغرافياي صنعت گردشگري ورزشي در استان گلستان
نقش گردشگري در توسعه اجتماعي زنان روستايي(مطالعه موردي : دهكده ي گردشگري اسفرجان)
نقش گردشگري در توسعه پايدار روستايي شهرستان كامياران(مطالعه موردي: روستاي گاوشان)
نقش گردشگري در مديريت و فرهنگ شهري
نقش گردشگري روستايي در توسعه اقتصاد روستاها با استفاده از تكنيكSWOT(محدوده موردمطالعه: روستاي لاريم)
نقش گردشگري شهري درتوسعه اقتصاد كلانشهر(مطالعه موردي شهرستان كرمانشاه)
نقش مديران ورزش در طراحي آميزه بازاريابي گردشگري ورزشي
نقش مهم زاينده رود در توسعه گردشگري شهر اصفهان
نقش نمادهاي شهري، در توسعه گردشگري شهرهاي ايران
نقش و اهميت گردشگري روستايي در توسعه پايدار مناطق روستايي ايران
نگاهي به سبك هاي بازاريابي در هتل هاي ايران
نگرش سيستمي به صنعت گردشگري بعنوان مولفه اي مهم و اثربخش در توسعه پايدار شهرينمونه موردي : لارستان
نيما و خانه اش ( گردشگري ادبي : خانه اي با سه نام : زادگاه، آرامگاه و موزه )
واكاوي نقش معماري در توسعه گردشگري با رويكرد پايداري

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید