مشاهده مقالات همایش ملی آب، انسان و زمین در مرجع دانش

 

http://www.callforpapers.ir/

 همایش ملی آب، انسان و زمین

مجموعه مقالات همایش ملی آب، انسان و زمین در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید .  همایش ملی آب، انسان و زمین 6 شهریور 1393 توسط شركت توسعه سازان گردشگری اصفهان  با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در اصفهان برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 221 عنوان مقاله تخصصی شامل 2128 صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در  همایش ملی آب، انسان و زمین  

خلاصه وضعيت بحراني منابع ابي كشور و لزوم بكارگيري مديريت هاي كاربردي جهت مهار بحران اب
Data Mining وبيهنه سازي برآورد رواناب توسط شبكه عصبي مصنوعي
بررسي روشهاي طبقه بندي اقليم با استفاه از نرم افزار EQLIM
اثر شيب و غلظت بر ارتفاع پيشاني جريان غليظ در شرايط آزمايشگاهي
ارايه رابطه برآورد بهينه عميق آبشستگي پايه هاي پل ناشي از تجمع اجسام شناور
ارايه يك مدل منطقه اي جهت ارزيابي تخريب منابع آب زيرزميىي
ارزش گذاري اقتصادي آب كشاورزي در راستاي توسعه پايدار (مطالعه موردي: محدوده پروژه البرز)
ارزيابي اقتصادي كانالت پيش ساخته و كانال درجا ، مطالعه موردي جنوب رودخانه كرخه نور
ارزيابي آلودگي غلظت فلزات سنگين در خاك هاي كنار جاده اي و رواناب شهري و همبستگي آن ها با ترافيك در شهر اهواز
ارزيابي آلودگي منابع اب در مكان يابي دفن زباله با استفاد از مدلSWOT
ارزيابي پارامترهاي كيفي رودخانه آجي چاي با استفاده از روش داده محور
ارزيابي تحولات هيدروژئوشيميايي آبخوان اروميه


ارزيابي تغييرات خشكسالي شهرستان اصفهان در مقياس ماهانه براساس بهترين تابع توزيع احتمال برازش داده شده
ارزيابي خصوصيات هيدروشيميايي و هيدروژئولوژيكي آب خوان فومنات
ارزيابي روش هاي مختلف برآورد تشعشع در محاسبه ميزان نياز ابي گياه چمن در دو اقليم مختلف با نرم افزار REF-ET و انتخاب مناسب ترين روش ها
ارزيابي شدت بيابان زايي با تاكيد بر معيار اقليم
ارزيابي شوري آب رودخانه كارون براي استفاده در آبياري در بازه ملاثاني – اهواز
ارزيابي ضرايب مدل هاي نفوذ اب به خاك در برخي خاك هاي منطقه ي شيرين رود استان فارس
ارزيابي عملكرد طرح هاي پايش كيفي اب اجرا شده و ارائه راهكارها (مطالعه موردي در حوضه ارس)
ارزيابي كارايي سيستم استنتاج تطبيقي عصبي – فازي در پيش اگاهي از خشكسالي با نمايه SPI در كرمان
ارزيابي اثر تغيير اقليم بر هيدرولوژي آب هاي سطحي ، مطالعه موردي : رودخانه، كرهرود، استان مركزي
ارزيابي تاثير تغييرات اقليمي بر سيستم هاي آبي (مطالعه موردي: رودخانه مرغاب)
ارزيابي و پهنه بندي كيفيت آب زيرزميني دشت اوان براي مصارف كشاورززي با استفاده از نرم افزار Arc GIS
استراتزي توسعه زيرساخت سيستم پايدار فاضلاب با استفاده از روشSEM
استفاده از تكنولوژي پراكسان در تصفيه آب هاي آشاميدني
اقليم حاكم بر كشت برنج در استان چهارمحال و بختياري
اقليم شهري ونقش آب در پايداري معماري منطقه (نمونه ي مورد مطالعه : شهر يزد)
اكوهيدرولوژي، رويكردي ميان رشته اي جهت حل مسائل مربوط به آب، محيط زيست و مردم
انتخاب سيستم آبياري مناسب به روش غربال كردن جهت بالا بردن بهره وري آب در مزرعه
انتقال عناصر غذايي و مواد آلي موجود در رسوبات معلق رودخانه ي پسيخان
اندازه گيري غلظت آرسنيك در آب رودخانه تلوار – استان كردستان
اندازه گيري نياز آبي توت فرنگي در دوره ي رشد رويشي تحت شرايط گلخانه اي
اولويت بندي و حفاظت از ابخيزهاي سالم با استفاده از رويكرد تصميم گيري چند معياره در استان گلستان (مطالعه موردي: تعدادي از ابخيزهاي گرگانرود و قره سو)
آب در فرهنگ اساطيري ايران
آب زيرزميني و بحران محيط زيستي در دشت آذر شهر
آب مجازي و نقش آن در سياست گذاري هاي كلان ابي كشورها
آب و امنيت
آب و كشاورزي لازمه بقاي انسان
آبروي آب در فرهنگ ايران زمين
آشكارسازي روند تغيرات دبي رودخانه گرگر با استفاده از روش هاي پارامترهاي و ناپارامتري
آناليز سيلخيزي حوزه هاي آبخيز بالادست شهري (مطالعه موردي: حوزه هاي ابخيز طرقبه و حصار ـ دهبار)
بازشناسي نقش اب در باغ هاي ايراني
بازشناسي نقش اب در معماري سنتي ايران
بحران كم آب زاينده رود، پيامدها و راهكارها
بحران كم شدن سطح آب درياچه اروميه و تاثير آن در توسعه پايدار روستايي مطالعه موردي: بخش گوگان، شهرستان اذرشهر
برآورد تعيين سطح برف با استفاده از داده ماهواره لندست _(مطالعه موردي حوزه خفرو سيور)
برآورد ارتباط بين هدايت الكتريكي، كل املاح و محلول و دبي در آب رودخانه گرگر
برآورد رواناب بااستفاده از مدل هاي تجربي در حوزه آلخيز كوهدشت استان لرستان
برآورد ضريب اهميت نهاده آب در توليد كشاورزي _(مطالعه موردي استان قزوين)
برآورد ضريب رفتار مخازن بتني هوائي آب در مناطق داراي خطر لرزه خيزي كم
بررسي اثر تغيير اعداد فرويد جريان عبوري راه ماهي بر توزيع سرعت والگوي جريان (مطالعه مورديراه ماهي سد اسك)
بررسي اثر فاصله قطره چكان ها بر گرفتگي فيزيكي نوارهاي آبياري قطرهاي
بررسي اثركاربرد با گاس نيشكر و به عنوان فيلتر آلي در شوري و اسيديته آب زهكشي
بررسي ارتفاع ، قطر و طول ذرت و وزن هزار دانه ذرت نسبت به تنش هاي رطوبتي خاك
بررسي آزمايشگاه تاثير مجراي زبر بر ضريب دبي در سرريز نيلوفري
بررسي افت سطح آب زيرزميني دشت جاجرم با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS
بررسي اهميت و رفتار جريان چگال گل آلود جهت مديريت منابع و مخازن آب
بررسي ازمايشگاهي تاثير تيغه هاي گرداب شكن قائم بر ضريب خليه سرريز نيلوفري
بررسي ازمايشگاهي تاثير شيب بستر و غلظت بر سرعت پيشاني جريان غليظ نمكي
بررسي آلودگي آب هاي زيرزميني توسط شيرابه زباله ها
بررسي تاثير آب هاي زيرزميني بر زلزله و زلزه بر آب هاي زيرزميني
بررسي تاثير چشمه هاي آبگرم در توسعه ي توريسم درماني (مطالعه موردي چشمه آبگرم گنوشهر بندرعباس)
بررسي تاثير روش هاي مختلف عصاره گيري، ميزان گچ و بافت خاك بر قابليت هدايت الكتريكي محلول خاك (مطالعه موردي: حاشيه آزاد راه تهران – قم)
بررسي تاثيرات و پيامدهاي بحران آب بر امنيت در نظام حقوقي بين الملل
بررسي تعابير عرفاني اخلاقي «آب» در مثنوي حديقه الحقيقه سنايي غزنوي
بررسي تغييرات كيفيت آب رود ابوالعباس با تاكيد مصارف شرب و كشاورزي
بررسي توزيع مكاني و زمان بارش تگرگ در استان اردبيل
بررسي توزيع مكاني و زماني بارش هاي رعد و برقي در استان اردبيل
بررسي خشكسالي با استفاده از شاخص بارش استاندارد IPS در دشت زيدون
بررسي خشكسالي و احتمال وقوع آن و نقش مديريت بحران در جلوگيري از خسارات خشكسالي (مطالعه موردي: اميديه ، ماهشهر، رامشير، شادگان)
بررسي خشكسالي هواشناسي وهيدرولوژيكي با استفاده از شاخص SDI,SPI در محدوده مطالعاتي مرودشت خرامه
بررسي خصوصيات هيدروشيمي منابع ابي دشت چاه دراز با استفاده از آناليز خوشه اي
بررسي دوره هاي خشكسالي هيدرولوژيكي براساس شاخص SDI در حوزه آبخيز گرگر
بررسي راهكارهاي احياي ظرفييت هاي گردشگري سد سبلان در استان اردبيل
بررسي روابط موجود در زمينه سرعت پيشاني جريان غليظ
بررسي روند تغيرات عنصر بارش جهت ارزيابي تغيير اقليم در حوضه اعلا (مطالعه موردي ايستگاه ميداوود – جوكنك)
بررسي روند تغيرات مجموع بارش و دبي در آب (مطالعه موردي قلعه شاهرخ اصفهان)
بررسي روند و شيب تغيرات دبي سالانه ايستگاه هاي رودخانه زاينده رود در حوضه آبخيز نجف آباد
بررسي شرايط هيدروشيميايي و هيدروژئولوژيكي دشت اهر
بررسي عددي تاثير روشهاي برآورد بار بستر در پيشروي رسوب در مخزن سد
بررسي عرصه هاي مناسب تغذيه مصنوعي سفره هاي آب زيرزميني از منظر زئومرفولوژي
بررسي عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت نسبت به تنش هاي رطوبتي خاك
بررسي غلظت فلزات سنگين در رودخانه گرگر و طبقه بندي كيفي رودخانه براساس دستورالعملECE
بررسي فرايند اكسيداسيون پيشرفته فنتون در تصفيه كاستيك مستعمل در پالايشگاه هاي نفت
بررسي كيفيت آب رودخانه تلوار براساس ويژگي هاي فيزيكي آب
بررسي كيفيت آب شرب شهر مهران و روشهاي جلوگيري از كاهش كيفيت آن
بررسي كيفيت آب زيرزميني دشت بهبهان از نظر كشاورزي به كمك GIS
بررسي كيفيت شميايي آب آشاميدني شهرستان دهلران
بررسي كيفيت شيميايي آب هاي زيرزميني دشت زيدون از لحاظ كشاورزي با استفاده از SIG
بررسي كيفيت شيميايي آب زيرزميني دشت اوان از نظر شرب طي يك دوره 5 ساله با استفاده از Arc GIS
بررسي ارتباط پراكنش چشمه ها با گسل ها از طريقGIS در ارتفاعات شمالي و جنوبي دشت سبزوار
بررسي مدل هاي نوين تصفيه آب و پساب
بررسي مقايسه اي شاخص هاي خشكسالي DI,SPI در ايستگاه سينوپتيكي كرمانشاه
بررسي مقدار فلزهاي سنگين As,Pb,Cd,Sb,Co در رسوبات آبراهه اي منطقه عربشاه ، آذربايجان غربي
بررسي منحني هاي آمبروترميك در تفسير پديده خشكسالي (مطالعه موردي: استان فارس)
بررسي ميزان توجه به اهميت آب و معضلات كمبود آن، در كتب علوم تجربي دوره راهنمائي
بررسي ميزان فرسايش و توليد رسوب با مدل EPM در حوزه ابخيز (مطالعه موردي : حوزه ابخيز انبي)
بررسي ميزان فلزات سنگين در آب چشمه مطالعه موردي: (چشمه بناب ارسنجان)
آبدرماني الگويي راهبردي در پايش نيازهاي جامعه امروز
بررسي نرخ نفوذ و هدايت هيدروليكي در يك چاه تغذديه در آبرفت خشك و كم عمق
بررسي نقش كاربري اراضي در وقوع فرسايش خاك با استفاده از مدل RUSLE در حوضه لتيان
بررسي نقش ناهمواري ها در شكل گيري نواحي بارش (مطالعه موردي: استان كهگيلويه و بويراحمد)
بررسي و تحليل مسائل متقابل سياست و اب (هيدروپليتيك) در قرن بيست و يكم
بررسي ويژگيهاي آماري و همديدي بارش هاي رعد و برقي استان اردبيل
بررسي ويژگي هاي هيدروژئ.مورفولوژي حوضه ابخيز رودخانه زال خلخال با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي
بررسي هنر معماري در طراحي آب انبارها و نقش آن در زندگي اجتماعي مردم شهر قزوين نمونه موردي: آب انبار حاج كاظم قزوين
بررسي هيدروشيميايي منابع اب زيرزميني دشت بهبهان به كمك تكنولوژي GIS و روش مدل سازي هيدروشيميايي
بررسي و تحليل كارايي فني توليدكنندگان گندم و جو
بررسي اثرات ايجاد تشكل اي آب بران بر مديريت بهره برداري از شبكه آبياريدشت قزوين
بررسي اثرات جغرافيايي ساخت سدها بر زاگرس مياني
بررسي آلودگي آب هاي زيرزميني در اطراف پالايشگاه ها
بررسي تاثير درياچه نمك بر كيفيت شيميايي آبخوان قم در راستاي توسعه پايدار
بررسي تاثير ارتفاع سيستم پايه، در رفتار لرزه اي پايه ي مخازن بتني هوائي آب با پايه ي قاب خمشي در مناطق با لرزه خيزي خيلي زياد
بررسي تغييرات بارش در شهر گرگان
بررسي خشكسالي در دشت مرودشت با استفاده از شاخص ها SPI,ZSI
بررسي خصوصيات هيدروشيميايي وارزيابي كيفيت آب زيرزميني محدوده بجستان يونسي
بررسي خطرات تهديد كننده بر منابع آب و چگونگي مقابله با آن
بررسي داده هاي اقليمي و اثر آن بر وضعيت منابع آب هاي زيرزميني دشت لور -انديمشك
بررسي قابليت برنامه WMS در برآورد خصوصيات فيزيوگرافي حوضه (مطالعه موردي: حوضه مرگ)
بررسي نقش توانمندي هاي رودخانه ها در توسعه گردشگري ورزشي استان اصفهان با استفاده از مدل SWOT
بهره گيري از فناوري نانو در صنعت آب و سازه هاي ابي
بهينه سازي عملكرد مخازن چند منظوره باروش الگوريتم ژنتيك در يك افق بلندمدت تاريخي
پايش و پهنه بندي خشكسالي استان اردبيل با استفاده از نمايه هاي درصد بارش ميانگين PN
پتانسيل يابي شدت فرسايش آبي به روش EPMدر GIS (مطالعه موردي: حوضه حسن سو)
پتانسيل يابي آب زيرزميني در سازندهاي سخت كربناته استان خراسان رضوي بااستفاده از GIS
پهنه بندي اقليمي استان خوزستان بااستفاده ازروش هاي آماري چند متغيره
پهنه بندي خشكسالي استان تهران با استفادهاز شاخص SPI
پهنه بندي خشكسالي استان تهران با از شاخص هاي ZSI,MCZI,CZI
پهنه بندي توان اكولوژيك سرزمين به منظور استقرار طرحهاي توسعه منابع آبي (مطالعه موردي استان اصفهان)
پهنه بندي ضريب رواناب پتانسيل و ظرفيت ذخيره چالابي حوزه آبخيز بالخلوچاي با استفاده از مدل هيدرولوژيكي توزيع wetspa
پهنه بندي نياز آبي محصول پسته در استان خراسان شمالي
پيش بيني غلظت كل مواد محلول در رودخانه گرگر با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
پيش بيني بارش ماهانه در ايستگاه سينوپتيك سقز با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
تاثير پديده هاي زمين زاد و بشرزاد بر كيفيت منابع آب زيرزميني مطالعه موردي ابخوان شوشتر
تاثير پساب استفاده شده در كشاورزي بر روي محيط زيست وسلامتي انسان
تاثير كم آبياري و شوري آب بر ريشه و عملكرد فلفل دلمه گلخانه اي در سيستم هوشمند آبياري قطره اي
تاثيرگذارترين متغيرهاي آب وهوايي در استان چهارمحال وبختياري
تحليل بحران مديريت منابع آب كشاورزي در ايران
تحليل تغييرات اقليمي بارش در استان هرمزگان
تحليل فراواني سيلاب با كمك روش آناليز موجك
تحليل نشانه شناساه تجلي آب در معماري مساجد عصر صفوي؛ با استناد به مسجد امام اصفهان
تحليل نوسانات يخبندان هاي فراگير با رويكرد سامانه ي بوكينگ (مطالعه موردي: يخبندان فراگير 19-16 بهمن 1384 استان اردبيل)
تحليل وارزيابي استفاده از پارامترهاي مصنوعي توليد شده توسط داده كاوي در برآوردرواناب توسط شبكه عصبي مصنوعي نظر به تغيير اقليم
تحليل و ارزيابي بهينه سازي ورودي هاي حاصل از Data Mining در طراحي مدل بهينه برآورد رواناب توسط الگوريتم RPROP در شبكه هاي عصبي مصنوعي FTDNN و Fgam
تحليل و ارزيابي تاثير الگوريتم آموزش الگوريتم RPROP در تركيب با توابع خروجي TanH و Bias در شبكه عصبي مصنوعي FTDNN و Fgam بهينه سازي شده توسط Data Mining
تحليل وارزيابي مقايسه اي عملكرد شبكه عصبي مصنوعي MILP با GRNN و رگرسيون خطي در تخمين رواناب رودخانه قره چاي
تحليل بارش سالانه ايستگاه سينوپتيك شهرستان مشكين شهر با آزمون من – كندال
تخمين آبدهي ويژه (sy) آبخوان آبرفتي دشت مشهد با استفاده از روش ژئوالكتريك
تدوين برنامه تلفيقي شبيه سازي و بهره برداري بهينه از مخازن
تعاوني آب بران و مديريت مشاركتي منابع آب كشاورزي
تعيين شبكه عصبي مصنوعي بهينه جهت برآورد رواناب بااستفاه از داده كاري و كنترل مضاعف تركبي معيارهاي اعتبارسنجي
تعيين ماهيت رسوبات رودخانه گاماسياب بااستفاده از محاسبات گرانولومتري ومورفولسكوپي
تعيين نسبت تحويل رسوب SDR براساس مدل هاي مبتني بر مساحت (مطالعه موردي: حوزه ابخيز گوجار)
تعيين نوع خوردگي و رسوبات لوله هاي آبرساني شوشتر
تعيين مقدار بهينه استفاده از آب در توليد جو (مطالعه موردي استان قزوين)
تقدس آب، نگاهي مشترك در اديان الهي
تلفيق روش زمين آمار و تحليل سلسله مراتبي در پيش بيني آلودگي آب زيرزميني دشت آذرشهر
جايگاه آب وبايسته هاي آن در فرهنگ قرآني – اسلامي
جايگاه آب در اقتصاد ايران
جايگاه آب در اسطوره هاي ايران
جايگاه آب در شكل گيري معماري ايراني (مطالعه موردي خانه موزه مقدم)
جداسازي جريان پايه به روش حداقل هموار شدن UKIH و فيلتر ديجيتال بازگشتي RDF
حذف داروهاي مترونيدازول وديفن هيدرامين ازآب هاي آلوده به روش فرآيند اكسيداسيون پيشرفه
حذف سم دي كلروفنواكسي استيك اسيد 2,4-D از آب هاي آلوده به كمك فرآيند اكسيداسيون پيشرفته
حذف سيانيد از آب هاي آلوده به كمك فرآيند اكسيداسيون پيشرفته چالش ها وراهكارها
حفاظت از زمين هاي كشاورزي پايين دست سد مسجد سليمان با استفاده از روند يابي سيلاب از سد كرخه تا ايستگاه گتوند
خطرات بيولوژيكي و شيميايي براي غواصان در آب هاي آلوده
خلاصه وضعيت بحراني منابع اب كشور ولزوم بكارگيري مديريت هاي كاربري جهت مهار بحران آب
رابطه بين خشكسالي هواشناختي وهيدرولوژيكي (مطالعه موردي: حوضه شفارود)
راهكارها همگني ايستگاه هاي هيدرومتري به منظور تحليل منطقه اي فراواني سيلاب
سواد آب، شالوده مديريت بهينه آب در ايران
سهم تغييرات اقليمي در خشك شدن درياچه اروميه
شبيه سازي بارش رواناب حوضه روانسر با استفاده از نرم افزار IHACRES
شبيه سازي كيفي رودخانه كارون در بازه بند قير – اهواز با استفاده از مدل QUAL2K
شبيه سازي كيفي رودخانه گرگر با استفاده از مدل QUAL2KW
شبيه سازي وضعيت انباشت رسوب در مخزن سد توسط نرم افزار Gsrars3 (مطالعه موردي سد شهرستان ميناب)
شناخت منابع آبي جديد، افزايش رطوبت نسبي با دما
شناخت مناطق همگن خشكسالي هاي بلندمدت ايران زمين
شناسايي آبهاي زيرزميني عميق بااستفاده از فناوري ژئوهولوگرافي و NMR در منطقه ابركوه
شناسايي تغييرات بارش و رطوبت نسبي در ايستگاه هاي كرمان وبم
شناسايي خشكسالي هاي شديد و اثرات آن بر محصولات كشاورزي غالب در استان ايلام
شناسايي رخدادهاي حدي اقليمي وتاثير آن ها بر چرخه هيدرولوژيكي (مطالعه موردي: موج ابر گرم تابستان 1391 استان خوزستان)
شىاسايي فصول بارشي استان همدان
صنعت معدنكاري توليد زهابهاي اسيدي (دشمن نامرئي) واثرات سوء آن بر آب و محيط زيست
استفاده از درخت حرا به عنوان پايه درخت و پيوند درختان ميوه به آب براي به وجود آمدن نوعي پايه درخت مقاوم به آب شور
ايده ساخت آب شيرين كن به روش باردار كردن ذرات و ملكول هاي نمك
جايگزيني كولرهاياسپيلت سرمايشي/ گرمايشي خورشيدي با كولرهاي آبي و گازي پرمصرف موجود (حذف مصارف آب و گاز بطور كامل وكاهش مصارف برق)
طراحي اجرايWeb GISدر بهينه سازي الگوي كشت با تاكيد بر نياز ابي محصولات (پايلوت: منطقه ي برخوار و دولت آباد)
عدم قطعيت مدلهاي بارندگي و دما مبتني بر روش ريز مقياس آماري (مطالعه موردي: ايستگاه تهران)
قيمت تمام شده آب در كشاورزي و مديريت عرضه منابع آب (مطالعه موردي: سدالبرز)
كاربرد الگوريتم ژنتيك در تدوين قوانين بهينه بهره برداري از مخازن برقابي
كاربرد روش پاسخ سطحي در جذب زيستي يون فلز سنگين نيكل با استفاده از فيتوپلانكتون Tetraselmise chuii از محلول هاي آبي
كاربرد منطق فازي در ارزيابي هيدروشيمي آبخوان مرند
كيفيت آب شرب سد كارده با استفاده از سيستم استنتاج فازي -عصبي
گردشگري و قنات: جلوه اي از شعار سازمان جهاني گردشگري در كويرهاي ايران
محاسبه رواناب حوضه بااستفاده ازداده هاي سنجش از دور با محيط GIS با روش SCS
مدلسازي جريان دو فازي بر روي سرريزنيلوفري با استفاده از نرم افزارANSYS- CFX و مدل k-e
مدلسازي كلي جامدات محلول TDS رودخانه كارون در بازه بند قير – اهواز براي استفاده در آبياري با استفاده ازمدل HECRAS
مديريت انسان بر منابع آب از منظر قرآن كريم
مديريت منابع آب و ارزيابي شاخص هاي بحران آب با رويكرد توسعه پايدار (مطالعات موردي حوضه ابريز درياچه اروميه در ايران و ليائوچين)
مديريت منابعآب با رويداشت به اصلاح الگوي مصرف و توسعه پايدار
مديريت يكپارچه منابع اب سطحي وزيرزميني با استفاده از الگوريتم جستجوي ممنوع
مراسم آييني مرتبط با آب در ايران
مروري بر سيستم آب رساني در باغ ايراني (مطالعه موردي: باغ فين كاشان و باغ شازده ماهان)
مروري بر معماري آب انبارهاي شهر يزد
مزايا ، معايب و نحوه ساخت سدهاي لاستيكي
مطالعه پتانسيل آلودگي آبخوان آب شرب زنجان با مدل دراستيك وسيستم اطلاعات جغرافيايي GIS
مطالعه عوامل موثر بر حذف نيترات از منابع آب هاي زيرزميني آلوده به نيترات با استفاده از فرآيند انعقاد الكتريكي
مقابله با خشكسالي با استفاده از سد زيرزميني
مقايسه اجتماعي كانال درجا و كانالت پيش ساخته در شبكه هاي آبياري و زهكشي خوزستان، مطالعه موردي دشت آزادگان
مقايسه ارتفاع هد جريان غليظ در دو قطر مختلف پوشش گياهي در شرايط آزمايشگاهي
مقايسه پايش خشكسالي با استفاده از شاخص هاي RAI،PNPI،SPI و پهنه بندي آن ها در استان كرمانشاه
مقايسه تاثير آبياري قنات و چاه در تغييرات كيفيت خاك (مطالعه موردي : دشت يزد – اردكان)
مقايسه رفتار سنجي پديده فرونشست اصفهان با شبكه GPS و تكنيك تداخل سنجي رادار
مقايسه سرعت جريان غليظ در دو قطر مختلف پوشش گياهي در شرايط آزمايشگاهي
مقايسه شبكه عصبي مصنوعي GRNN,MLP و روش LMR در پيش بيني جريان ماهانه رودخانه و بهينه سازي برنامه ريزي و مديريت منابع اب جاجرود
مقايسه روشهاي بررسي خوردگي درشبكه توزيع آب آشاميدني شهراردبيل
نقش منابع آبي در پراكنذگي استقرارهاي دوران ساساني شهرستان سنقر
نگرش اساطيري به آب، انسان و زمين درجهان باستان
هارموني بيولوژيك آب از ديدگاه حكماي تودن اسلاهي
هيدرولوژي تالاب و حفاظت از تالاب

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید