امکان دانلود مقالات هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست در سیویلیکا

 

http://www.callforpapers.ir/

هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهدسی محیط زیست 

مجموعه مقالات هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید .   هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست  15 تا 19 آذر 1393 توسط دانشكده محیط زیست دانشگاه تهران با حمایت رسمی مجموعه در تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 398 عنوان مقاله تخصصی شامل 4259 صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در  هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست 

بررسي كارايي سارگوسوم گلوسيسنس درجذب رنگ قرمز اسيدي 18از محيط هاي آبي ،تعيين ايزوترم واكنش
مديريت كيفيت و آلودگي رودخانه در شرايط بهره برداري تلفيقي منابع آب سطحي و زيرزميني (بازه سد دز تا بند قير)
Comparative study of oxidative degradation of Quinoline in aqueous solution by UV/PS, UV/PS/Fe2+ and UV/PS/Cu2+
جداسازي مس از آب با استفاده از نانوكامپوزيت هاي پلي تيوفن و پلي وينيل كلرايد
پهنه بندي آسيب پذيري زيست محيطي آب زير زميني با استفاده ازمدلSINTACSمطالعه موردي : دشت دزفول انديمشك
مقايسه مدل سازي انتقال آلودگي در آبخوان هاي دشت عسلويه و خليج نايبند
بررسي پتانسيل زيست پالايي آلودگي هاي هيدروكربني در آبخوان محدوده مجتمع پتروپالايش تبريز
الزام بكارگيري سيستم سطوح آبگير باران در كاهش آلودگي سطحي شهري (مطالعه موردي: شهر تهران)
كاربرد تكنولوژيPRB در رفع آلودگي از سفره هاي آب زيرزميني
حذف فنل از محلول هاي آبي در بسترهاي پرشده


دنيتريفيكاسيون اتوتروفيك آب هاي زيرزميني با استفاده از بيوفيلتر هاي با بستر ثابت و جريان رو به بالا
مدل سازي تأثير آب شيرين كن بر آلودگي درياها (مطالعه موردي : آب شيرين كن بندرعباس)
ارزيابي هيدروژئوشيميايي منابع آب زيرزميني دشت شاهرود
دنيتريفيكاسيون اتوتروفيك آب هاي زيرزميني با استفاده از بيوفيلتر هاي با بستر ثابت و جريان رو به بالا
برنامه‏ي كلي مديريت و پايش زيست محيطي طرح لايروبي رودخانه‏ي گرگر
بررسي خصوصيات كيفي روان آبهاي سطحي شهر تهران و ميزان آلودگي آنها به فلزات سنگين جيوه و روي در دو فصل تابستان و پاييز مقايسه با استانداردهاي جهاني (مطالعه موردي مسيل سرخه حصار و مسيل كن)
بررسي كيفيت آب رودخانه قره سو و تصفيه خانه كرمانشاه و تعيين كاربريهاي مجاز آنها با توجه به استانداردهاي ملي و جهاني
Efficiency evaluation of hydrogen sulfide-producing bacteria as an indicator in the assessment of microbial quality of water sources
فرايندهاي مختلف حذف آنتي بيوتيك هااز محيط هاي آبي
بررسي تغييرات مكاني كيفيت آب زيرزميني دشت ميان آب شوشتر از نظر شرب با تحيل زمين آماري و سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS
تعيين آلودگي حرارتي آب ها با استفاده از تصاوير Landsat 8
Photochemical degradation of Quinoline using UV/S2O82− process in a rectangular continuous photoreactor
توزيع مكاني آرسنيك در منابع آب زير زميني دشت رزن استان همدان
ارزيابي پارامترهاي ميكروبي آبهاي بطري شده عرضه شده در استان همدان
بررسي اثرات ناشي از پخش نفت در اكوسيستم هاي دريايي و ارئه راهكار هاي بهينه كنترل و كاهش اثرات
مروري بر تجهيزات آب شيرين كن خورشيدي
بررسي تأثيرات زيست محيطي شوينده ها و پاك كننده-هاي سنتزي بر روي منابع آب و خطرات حاصل از آن
مقايسه آلودگي آب زيرزميني با استفاده از پارامتر هاي كيفي آب و تكنيك GIS در آبخوان دزفول انديمشك
آب مجازي؛ راهكاري براي كاهش مصرف آب در كشاورزي
بررسي انواع آلاينده هاي نفتي ناشي از عملكرد پالايشگاه نفت و پتروشيمي اصفهان در منابع آب زير زميني
جداسازي روي ازآب با استفاده از نانو كامپوزيت پلي تيوفن/ پلي وينيل كلريد در حضور پلي وينيل پيروليدون در محيط آبي
استفاده از مخازن زير زميني (آب انباره) در مديريت آبهاي سطحي شهري (مطالعه موردي: بهينه سازي طرح جامع آبهاي سطحي شهر تهران)
شناسايي عوامل موثر بر افزايش آلودگي رودخانه-ها و راهكارهاي كاهش آن در استان گيلان (مطالعه موردي: رودخانه هاي زرجوب و گوهررود)
چالش ها و فرصت هاي نمك زدائي از آب هاي شور و لب شور در ايران
بررسي گسترش آلاينده هاي نفتي ناشي از تأسيسات پالايشگاه نفت و پتروشيمي اصفهان در منابع آب زيرزميني
سنتز نانوذرات مغناطيسي آهن/اكسيدآهن به روش سازگار با محيط زيست براي كاربرد در رفع آلودگي هاي منابع آبي
بررسي غلظت فلزات سنگين،كاتيون ها و آنيون ها در خاك و آب آشاميدني مالوجه، قروه،كردستان،ايران
بررسي غلظت سرب و كادميوم در آب هاي زيرزميني دشت اسدآباد استان همدان
بررسي غلظت سرب در منابع آب زيرزميني دشت رزن استان همدان
مطالعه اثرات آلوده كننده هاي آب شرب مناطق روستايي (مطالعه موردي در شهرستان تنكابن)
ارزيابي ايستگاهاي موجود پايش كيفي رودخانه سفيد رود با استفاده از تكنيك اولويت بندي و بهينه سازيتصميم گيري چند معياره
تغييرات مكاني كيفيت آب دشت آستانه- كوچصفهان
طراحي آزمايش به روش تاگوچي جهت سنتز كيتوسان با استفاده از فناوري نشاندن مولكولي جهت جذب يون هاي فلزي سرب محلول هاي آبي
بررسي اثرات سرب ، كادميوم و جيوه موجود در منابع آبي بر سلامتي انسان
بررسي دقت سنجنده OIL در تعيين ميزان شاخص كيفي آب (WQI) در تالاب بين المللي زريوار، كردستان
ارزيابي ريسك آلودگي حوضه آبريز رودخانه چهارباغ با استفاده از شاخص WRASTIC
اثر pH بر جداسازي سرب از محلول هاي آبي با استفاده از كيتوسان از طريق نشاندن مولكولي
مقايسه تركيبات و عناصر آب بطري شده بامقادير برچسب آبهاي بطري شده ايران
هيدروژئولوژي و زهكشي در معدن زغال سنگ همكار راور
بررسي اثر جلبك ها در حذف فلزات سنگين از آبهاي آلوده
تعيين مقدار بهينه نيتروژن مصرفي در برنج به منظور كاهش آلودگي هاي منابع آب محيط زيستي
تعيين حريم بهداشتي چاههاي آب شرب با استفاده از مدل عددي و برآورد اثر ميزان برداشت (مطالعه موردي: دشت مال خليفه)
جداسازيآنيلين از محلول هاي آبي توسط ستون هاي پرشده
انتخاب بهترين روش اصلاح سطح زئوليت طبيعي براي تصفيه آب آلوده به آرسنيك
مروري بر مدل هاي كيفي منابع آب سطحي
بررسي روش هاي حذف فلزات سنگين از محلول هاي آبي
مديريت سطح ايستابي در راستاي كاهش آلودگي نيترات منابع آبي
مطالعه اي بر روي حذف رنگ ردامينB از آب هاي آلوده با استفاده از پليمر2-هيدروكسي اتيل متاكريلات
مقايسه كارايي كاني هاي سپيوليت و زئوليت در جذب كبالت از محلول هاي آبي تحت تاثير pH
ارزيابي آلودگي يون نيترات در منابع آب زيرزميني دشت شاهرود
سنتز كوپليمر پيوندي آكريليك اسيد بر روي سلولز به منظور حذف فلزات سنگين از پساب هاي صنعتي
ارزيابي آسيب پذيري آبخوان دشت شاهرود با استفاده از مدلDRASTIC در محيط GIS
بررسي تغييرات بلند مدت سالانه پارامترهاي كيفي رودخانه كرخه در طول دوره آماري (1391-1352)
بررسي كمي و كيفي فاضلاب تصفيه خانه شهرك صنعتي آمل با رويكرد مصرف انرژي
مقايسه ي فرآيندهاي توليد شكر از چغندرقند و نيشكر از منظر مصرف آب و مشخصات فاضلاب آنها
كاهش الودگي آب در صنايع نفت و گاز با استفاده از نانولوله هاي كربني چند جداره
بررسي ويژگيهاي كيفي و هيدروشيميايي آب رودخانه چهل چاي، حوضه رودخانه گرگانرود، استان گلستان
كاربرد پليمر هاي طبيعي و مصنوعي در تصفيه آب
بررسي تغييرات هدايت الكتريكي و ارائه راهكارهاي بهبود كميت وكيفيت آب زيرزميني درحاشيه كوير( مطالعه موردي : چاه هاي آب غرب سبزوار)
هدايت الكتريكي (مطالعه موردي : چاه هاي آب غرب سبزوار)
تصفيه آب توسط جلبك قرمز
سنتز نانوذرات اكسيد آلومينيوم به روش تخليه الكتريكي مستقيم جهت كاربردهاي زيست محيطي
آسيب شناسي موجودات در آب رودخانه ها
بررسي تاثير دماو pH بر پايداري و ترسيب گونه هاي مختلف آهن در آب هاي زيرزميني شهرستان لنجان اصفهان
مطالعه شور شدن آبخوانهاي ساحلي مطالعه موردي: آبخوان دشت آذرشهر
مقايسه روشهاي تخمين گازهاي گلخانه اي انتشاري از تصفيه فاضلابهاي شهري و صنعتي
كاربرد سيستم هاي نگهدارنده زيستي جهت مديريت رواناب هاي شهري
بررسي آلودگي فلزات سنگين در رسوبات ساحلي خليج فارس، مطالعه موردي: بندر شهيد رجايي
بررسي خروجي سد باطله مس سرچشمه و مقايسه آن با استانداردهاي سازمان محيط زيست
بررسي كيفيت آب سطحي محدوده مجتمع مس سرچشمه با استفاده از مدل WQI
بررسي كمي و كيفي و مديريت پسماندهاي صنعتي خطرناك در شهركهاي صنعتي (مطالعه موردي شهرك صنعتي سمنان)
پسماند كشاورزي) كاه برنج) جاذب مناسب در حذف نيكل از محلول هاي آبي
انتخاب بهترين روش توليد كمپوست با استفاده از تحليل سلسله مراتبي (AHP): مطالعه موردي استان فارس
معرفي اولين راهكار اجرايي پردازش پسماندهاي عمراني و ساختماني ايران در شهر كرمانشاه
استخراج فلزات با ارزش پسماند توليد آلومينا (گل قرمز) به عنوان يكي از آلاينده-هاي خطرناك محيط زيست با استفاده از روش هاي هيدرومتالورژي
بازيابي مس، نيكل و كبالت از باطله هاي سولفيدي كارخانه بازيابي هماتيت گل گهر سيرجان به روش فلوتاسيون
بررسي تاثير اصلاح سيستم هوادهي پايل هاي سالن تخمير بر فاكتورهاي دما، pH و رطوبت و نقش آن درافزايش كيفيت و راندمان توليد كود آلي (كارخانه كمپوست سازمان مديريت پسماندشهرداري مشهد)
بررسي كاربرد سرباره مسسرچشمه و خاتون آباد در لايه اساس و زيراساس راه
آناليز فيزيكي و شميايي پسماند هاي لجن كف مخازن نفت وارائه راهكارهاي مديريتي مطالعه موردي : شركت پالايش نفت آبادان
بررسي كمي وكيفي پسماند هاي صنعتي و ويژه موادزائد صنعتي در واحدهاي آب,برق وبخار شركت پالايش نفت آبادان
كشت قارچ هاي صدفي با استفاده از پسماند صنعتي برگ چاي
چالش هاي زيست محيطي كيسه هاي پلاستيكي
بررسي ميزان و بازيافت انواع كاغذ و مقوا و انرژي حاصله ازآنها در پسماندهاي شهري و مديريت آنها(مطالعه موردي: ايران و جهان)
Geological disposal of radioactive wastes; opportunity or threat?
مروري برنحوه بازيافت تاير در جهان و ايران
مقررات زيست محيطي و بهداشتي در كاربرد ورمي كمپوست زائدات بعنوان كود در كشاورزي
بررسي عوامل موثر بر فرآيند توليد كود از لجن فاضلاب شهري توسط فرآيند ورمي كمپوست
مطالعات ژئوفيزيك به روش ژئوالكترونيك در يك لندفيل (مثال موردي)
تعيين سرعت موج برشي لايه هاي ساختگاه يك لندفيل با استفاده از روش لرزه نگاري مهندسي
شناسايي ، طبقه بندي و ارائه روشهاي مديريت اصولي پسماندهاي جامد در كارخانه هاي 900،1200،1300 NGL شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران براساس روش RCRA
بررسي معيارهاي حاكم بر مكان يابي، ظرفيت و اندازه ايستگاه انتقال پسماند شهري
بررسي تطبيقي مديريت پسماند شهري در ايران و سنگاپور
ارزيابي مديريتي تفكيك پسماند از مبدا با رويكرد برنامه ريزي در شهرداري تهران (مطالعه موردي شهرداري منطقه 4 )
بهينه سازي پارامترهاي مؤثر بر بازيابي نيكل از فيلتر كيك تصفيه سرد كارخانه-هاي الكتروليز استان زنجان در محلول آمونياكي
ارزشيابي محل هاي دفن پسماند هاي شهري استان اردبيل با استفاده از روش الكنو
سياست كيفري ايران در قبال پسمانداي بيمارستاني
شناسايي، طبقه بندي و مديريت پسماند در تأسيسات انتقال گاز كشور و ارائه راهكار در جهت مديريت اصولي آنها
بررسي وضعيت پسماندهاي عفوني بيمارستانهاي شهر لاهيجان
مديريت زباله هاي بيمارستاني با تاكيد بر روش هاي دفن آنها
كمپوست حفظ ثروت نهان
بررسي اثربخشي سيستم مديريت پسماند (Zero discharge) در كاهش آلودگيهاي زيست محيطي ناشي از حفاري چاههاي نفت و گاز
مديريت پسماندهاي دارويي
جداسازي مس از لجن آندي چالايشگاه مس سرچشمه توسط ليچينگ
بررسي روش هاي توليد انرژي از لجن ثانويه فاضلاب
استفاده از روش شيشه شدگي براي دفع زباله هاي خطرناك
Production of alkaline protease using industrial waste effluent as low-cost fermentation substrate
بررسي پايايي ژئوممبرين هاي HDPE مورد استفاده در لندفيل ها
بررسي مديريت پسماند بيمارستان خليج فارس بندرعباس
بررسي تطبيقي توليد و مديريت پسماند شهري در كشورهاي ايران و تركيه
بررسي تطبيقي وضعيت كلان بازيافت پسماند در ايران در مقايسه با كشورهاي پيشرفته جهان
بررسي مقايسه اي دو روش سوزاندن و دفن در لندفيل به منظور مديريت نهايي پسماند هاي خطرناك
تغييرات ويژگي هاي فيزيكي خاك اره درطيف رايندكمپوست شدن درتركيب با منابع آلي و معدني نيتروژن
جداسازي كادميم و روي از پسماندهاي كارخانه ذوب روي به روش استخراج حلال با D2EHPA
راهكارهاي ارتقاء كيفيت كود آلي كمپوست
بررسي امكان حذف فيزيكي سولفور معدني از زغالسنگ معادن منطقه طبس
Eco-efficiency evaluation of automotive industries
امكان سنجي توليد زيست توده و بيوگاز با بهره برداري از فضولات دامي انباشت شده در مناطق روستايي شهرستان طالقان
مطالعه توليد گاز زيستي بر مبناي پايش محيط زيست با استفاده از زيست توده حاصل از ضايعات باغي (مطالعه موردي: منطقه طالقان)
مكان يابي محل هاي دفن پسماند با استفاده از مدل PROMETHEE
مديريت پسماندهاي پلاستيكي و پيروليز پلاستيك ها در كشورهاي آسيايي (مطالعه موردي: چين، هند، ژاپن)
مديريت پسماندهاي بيمارستاني
مروري بر توليد بيوگاز از پسماند ماهي با پسماندهاي غذايي و فاضلاب هاي شهري
استفاده از خاك هاي مسئله دار در مدفن زباله شهري
مديريت پسماندهاي الكترونيك

 بررسي طرح ريزي لندفيل شهري شهرسيرجان با بهره مندي از تكنيك ANP ونرم افزار SUPER DECISION
 توسعه فناوري پاكسازي زيستي به روش بيوپايل؛ مطالعه موردي: پاكسازي استخر هرزاب حفاريدر منطقه خانگيران
 بررسي تاثير دما و pH آب مقطر بر درصد حذف آلاينده هاي جيوه و كروم از خاك آلوده به روش خاكشويي (مطالعه موردي: محدوده پالايشگاه نفت تهران)
 Polycyclic aromatic hydrocarbons contamination in industrial soils of Kermanshah province, Iran
 تفكيك شيميايي عناصر As، Bi، Cd، Cu، Pb، Sb، Se و Zn با استفاده از روش استخراج گزينشي سه مرحله اي BCR در خاك هاي اطراف معادن مس علي آباد و دره زرشك
 Fenton oxidation of hydrocarbon contaminated soil using zero valent iron nanoparticles
 مطالعه انتقال حرارت هدايتي غير خطي در سطوح متخلخل خشك
 بررسي واكنش هاي ميكروبي در تجزيه آلاينده هاي نفتي موجود در خاك در روش زيست پالايي
 بررسي تغييرات مكاني فلزات سنگين روي، سرب و منگنز در خاك اطراف مجتمع فولاد مباركه با استفاده از GIS
 مطالعه تاثير فلز آلومنيوم بر آلودگي خاك و عملكرد گياهان در جذب آن
 تأثير كاربرد سطوح فسفر بر شاخص هاي جوانه زني گياه سويا در خاك آلوده به آرسنيك
 بررسي كارايي سويه هاي فعال قارچ در كاهش آلودگي هيدروكربني خاك(مطالعه موردي: پالايشگاه تهران)
 توليد بيوسورفكتانت توسط يك باكتري جداسازي شده از خاك آلوده به نفت جنوب ايران
 بررسي ميزان روي كل و قابل استفاده در نهال پسته و خاك هاي استان كرمان
 ترسيب كربن خاك راهكاري جهت بهبود مديريت اراضي
 مروري بر تأثيرات شدت ترافيك چوبكش بر اختلال و ترميم خاك
 ارزيابي كيفي تناسب اراضي براي كشت گندم در دشت جيرفت (منطقه بهجرد) به روش پارامتريك
 پالايش خاك هاي آلوده به اتيل بنزن و تولوئن با استفاده از روش دفع حرارتي
 بررسي پراكنش فلزات سنگين آلومينيوم، سرب، كبالت، كروم، منگنز و نيكل در خاك هاي اطراف كارخانه سيمان سفيد ني ريز، استان فارس
 بررسي برخي پاسخ هاي فيزيولوژيكي ذرت تحت تنش كم آبياري و آلودگي كادميوم خاك
 سينتيك جذب و رهاسازي آرسنيك در دو خاك آهكي
 بررسي غلظت كل و بخش زيست دسترس پذير عناصر بالقوه سمي در خاك هاي اطراف معادن مس علي آباد و دره زرشك، تفت
 بررسي زيست پالايي خاك هاي آلوده به مواد نفتي
 بررسي فراهمي عناصر كم مصرف در تعدادي از خاك هاي استان كرمان و ارتباط آن با برخي از خصوصيات شيميايي خاك
 بررسي واجذب همزمان فنانترن و نيكل در حضور عوامل بهبود دهنده مختلف
 مكانيزم هاي جذب زيستي عناصر نادر خاكي و عوامل موثر بر آن
 مروري بر روش‏هاي فعالسازي خاك رس با هدف افزايش قابليت رنگبري
 بررسي همزيستي قارچ ميكوريزا در سطوح كودهاي آلي و غيرآلي در گياه آفتابگردان بر قابليت دسترسي فسفر در خاك آلوده به سرب
 تاثير غلظتهاي مختلف مس بر جذب مس و برخي پارامترهاي رشدي درگياه فستوكا (Festuca arundinacea)
 جداسازي باكتري هاي ريزوسفري مقاوم به علف كش 2,4-D و تعيين پتانسيل آنها در تجزيه اين علف كش
 بررسي ايزوترم هاي جذب نيكل در خاك هاي با بافت متفاوت تحت تاثير مقادير مختلف كاني زئوليت
 گياه پالايي مواد راديواكتيو از خاك توسط گياه گندم
 اثرات نامطلوب فلزكادميم در خاك و گياهان
 تاثير تلقيح قارچ ميكوريزا در سطوح كودهاي آلي و غيرآلي بر فراهمي فسفر خاك و محتواي فسفر گياه ذرت در خاك آلوده به سرب
 بررسي و ارزيابي روشهاي مديريت اراضي وآبهاي شور (شورورزي،خاك ورزي و …)
 حذف فلزات سنگين از خاك هاي آلوده با استفاده از كمپوست
 نقش درختان در كاهش آلودگي صوتي در شهر مشهد
 بررسي سطح تراز صوتي عمليات گرم فولاد در شركت فولاد اكسين خوزستان
 بررسي تراز فشار صوت عمليات سرد فولاد شركت فولاد اكسين خوزستان
 ارزيابي و پهنه بندي ميزان صداي محيطي با رويكرد سامانه اطلاعات جغرافيايي درشركت فولاد اكسين خوزستان
 بررسي آلودگي صدا در شهر اردبيل با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (مطالعه ي موردي منطقه ي 1 شهر اردبيل)
 بررسي آلودگي صوتي شهر اردبيل با استفاده از شاخص هاي NPL (ترازآلودگي صدا) و TNI (شاخص صداي ترافيك)
 تحليل تراز فشار صداي تراكتور چمن‏زن در موقعيت كاربر و اطرافيان
 تكنيك هاي نوين كاهش آلودگي صوتي
 پايش آلودگي صوتي در محيط زيست با كمك نرم افزار لب ويو (Labview)
 طبقه‏بندي طيف‏هاي صوتي دو نوع اره زنجيري بر اساس تحليل مولفه‏هاي اصلي
 بررسي جذب سرب از محيط آبي با استفاده از خاك هاي مختلف
 تاثير جريان لجن بازگشتي و دفعي بر كيفيت فاضلاب تصفيه شده، مطالعه موردي تصفيه خانه پركندآباد
 حذف فلزات سنگين از آب پساب توسط برگ درخت اكاليپتوس و پوسته تخم مرغ
 مدل‏سازي پيآمد خطر انتشار گاز كلر توسط نرم افزار PHASTمطالعه موردي: تصفيه خانه آب جلاليه شهر تهران
 Application of flow process for metronidazole treatment in aqueous media by electrocoagulation method
 بررسي كارايي فرايند هيبريد پيش تصفيه شيميايي(H2O2) و روش بيولوژيكي راكتور بيوفيلمي با بستر متحرك در تصفيه فاضلاب كارخانه داروسازي توليد دارو
 استفاده از صدف دريايي به عنوان ساپورت بيوفيلم در تصفيه بيولوژيكي فاضلاب شهري قم با روش بيوفيلتر هوادهي شده
 بررسي كارايي پلي آلومينيوم كلرايد در حذف فسفر از پساب تصفيه خانه فاضلاب
 بررسي عملكرد سيستم بيودراف مبتني بر بيوفيلم جلبكي-باكتريايي در تصفيه بيولوژيك فاضلاب گاوداري هاي صنعتي
 بررسي عملكرد بركه هاي تثبيت تصفيه خانه فاضلاب نيشابور
 حذف فتوكاتاليستي TOC از فاز آبي توسط نانوذرات ZnO و TiO2
 بررسي حذف نيتروژن و فسفر از شيرابه توسط جلبك
 استفاده از روش تحليل عاملي در مدل سازي عصبي واحد تصفيه پساب با نمك پايين تصفيه خانه فاضلاب صنعتي فجر (پتروشيمي ماهشهر)
 حذف فسفر موجود در پساب با استفاده از بايوفيلترها
 بررسي سينتيكي كارايي جاذب ارزان قيمت سيمان-پرليت در حذف ماده آلي رنگزا در مقادير كم : مطالعه ي موردي جاذب به صورت حلقه هاي راشينگ در سيستم پيوسته
 Efficiency Assessment of Conventional and Innovative Wastewater Treatment Methods – Case Study: Ekbatan Wastewater Treatment Plant
 بررسي فرايند تركيبي A2O و MBR در تصفيه پيشرفته فاضلاب شهري با هدف حذف ازت و كربن
 بررسي فرايند تركيبي A2O و MBR در تصفيه پيشرفته فاضلاب صنعتي با هدف حذف كربن و فسفر
 THERMAL POLLUTION DUE TO WASTE WATER DISPOSAL AT THE NESJAVELLIR GEOTHERMAL PLANT
 حذف آلاينده هاي معدني از پساب شبيه سازي شده صنايع پتروشيمي به روش هوازي (مطالعه موردي: مجتمع پتروشيمي مبين)
 بررسي روش هاي مختلف استفاده مجدد از پساب شهرك صنعتي و اثرات زيست محيطي آن ها
 مطالعه كاربرد پيل سوختي و الكتروليز ميكروبي در تصفيه فاضلاب و توليد انرژي
 بررسي روش هاي حذف آمونياك با تاكيد بر روش هاي نوين
 Application of flow process in electrocoagulation method for ciprofloxacin treatment in aqueous media
 حذف فلز سنگين كروم از محلولهاي آبي با استفاده از ضايعات محصولات كشاورزي (كنجاله كلزاي خام )
 ملاحظات بتن در شبكه ي جمع آوري و تصفيه خانه فاضلاب
 روشهاي فرايندي كنترل بودر تصفيه خانه فاضلاب به روش لجن فعال
 استفاده از اشعه مايكروويو در تصفيه شيرابه
 امكان سنجي استفاده مجدد از پساب تصفيه خانه فاضلاب جهت استفاده كشاورزي (مطالعه موردي: تصفيه خانه فاضلاب چرمه سرايان)
 روشهاي تصفيه پسابهاي شور به منظور بهينه سازي بازيافت و استفاده مجدد در برجهاي خنك كننده (مطالعه موردي:پتروشيمي شازند)
 تعيين كارايي رآكتورهاي ناپيوسته متوالي بيوفيلمي هوازي (SBBR) در ارتقاء كيفيت پساب خروجي از تصفيه خانه كارخانه توليدارو تهران
 بررسي روش هاي متداول و نوين در تصفيه شيرابه
 بررسي و مديريت كيفيت پساب ها
 عوامل موثر بر ته نشيني و مقايسه ي آنها
 مقايسه انواع روش هاي حذف فلزات سنگين از فاضلاب هاي صنعتي
 بررسي مدل لجن فعال IAWQ شماره 1 (ASM1) با استفاده از داده هاي تصفيه خانه فاضلاب در مقياس كامل
 بررسي كارائي نانوذرات هيبريدي TiO2/SiO2 در حذف اسيد هيوميك از محلول هاي آبي- بررسي موردي تصفيه خانه بابا شيخعلي اصفهان
 كاربرد رآكتورهاي بيولوژيكي غشايي در تصفيه فاضلاب شهري و صنعتي
 استفاده و كاربرد نانوذرات آهن در تصفيه شيرابه مراكز دفن مطالعه موردي: شيرابه مركز دفن همدان
 بررسي حذف نيتروژن و فسفر از پساب شهري توسط ميكروجلبك
 كارايي راكتورSBR تصفيه خانه فاضلاب شهر فشم در حذفBOD و COD
 Equilibrium study of Thorium (IV) adsorption by chitosan/baker’s yeast nanofiber
 ارزيابي فني استفاده از پيش تصفيه غشائي (ميكروفيلتراسيون و اولترافيلتراسيون) در تأسيسات اسمز معكوس با منبع آب دريا
 ارزيابي منعقد كننده هاي متداول در فرايند DAF به منظور زلال سازي پساب
 بررسي و مقايسه روش هاي نوين تصفيه پساب الكل
 رنگ زدايي فتوكاتاليزوري از پساب رنگي به كمك كاتاليزور اكسيد روي داپ شده با نيتروژن
 روش هاي نوين تصفيه آب و فاضلاب به كمك نانو زئوليتهاي طبيعي
 مدل سازي حذف استايرن از پساب پتروشيمي با استفاده از فرآيند تراوش تبخيري بكمك ابزار ديناميك سيالات محاسباتي
 حذف استرانسيم از محلول هاي آبي با استفاده از نانو تيتانياي اصلاح شده
 پيشرفتهاي جديد در فرآيند اكسيداسيون پيشرفته و كارآئي آن در تصفيه پسابهاي صنعتي
 جلبك هاي جاذب فلزات سنگين
 تصفيه فاضلاب صنايع باتري سازي با استفاده از فرآيند انعقاد شيميايي به منظور استفاده مجدد از آب
 بررسي روش هاي مختلف تصفيه پساب هاي نفتي
 راهكارهاي مديريتي براي كاهش رواناب در فضاهاي شهري
 مقايسه بين روش تكنولوژي Gen Clear N و اكسيداسيون بيولوژيكي در حذف بوي ناشي از فاضلاب شهري و صنعتي
 تاثير تابش فراصوت بر كدورت و TSS فاضلاب
 تصفيه زيستي پساب كاستيكي واحدهاي الفين صنايع پتروشيمي
 OptimalGrowth Medium for Production of Alkaline Protease from Industrial Wastewater and Bagasse
 بررسي چگونگي حذف يونفلزا تسنگين كرم شش ظرفيتي و رويت وسط گل قرمزفعال شده مكانيكي شيميايي
 معرفي روش‏هاي تصفيه فاضلاب در اجتماعات كوچك
 بررسي مقايسه اي ميزان كارآمدي هاضم هاي بيهوازي بر روي پساب واحد توليد مرغ سوخاري
 بررسي چگونگي روند تصفيه تكميلي فاضلاب كارگاه توليد ماهي سوخاري دربركه هاي ماكروفيت
 بررسي انواع روش هاي جداسازي مواد الي فرار(VOCs)از پساب هاي صنعتي
 جذب ساده و رقابتي عناصر مس و منگنز توسط پودر لاستيك از پساب صنعتي
 بررسي ايزوترم هاي جذب سطحي در حذف مس توسط برگ درخت خرما
 تصفيه فاضلاب به روش كاروسل، سهولت بهره برداري، قابليت عملكرد
 لزوم توجه به هورمون استروئيد استروژن و بررسي روش هاي حذف آن از طريق تصفيه بيولوژيك
 بررسي كمي و كيفي فاضلاب تصفيه خانه شهرك صنعتي آمل با رويكرد مصرف انرژي
 بكارگيري فرآيندهاي جذب سطحي جهت بازچرخاني پساب صنايع نساجي
 ارزيابي استفاده از آب باران جمع آوري شده از پشت بامها با توجه به ويژگيهاي شيميايي و ميكروبيولوژيكي و روشهاي تصفيه آن
 بررسي تأثير ضايعات درخت خرما در حذف منگنز از پساب صنعتي
 بررسي كارايي جاذب ارزان قيمت سيمان- پرليت در حذف ماده آلاينده آلي رنگزا درمقاديركمبه صورت حلقه راشينگ درسيستم پيوسته
 بازيابي پساب و اسيد سوخته واحد اسيدشويي مجتمع فولاد مباركه
 نانوتكنولوژي براي زيست پالايي فلزات سنگين
 بررسي و مقايسه روش هاي مختلف حذف فلزات سنگين با تاكيد بر روش هاي نوين
 حذف نيتروژن و فسفر از فاضلاب لبني، توسط نانو جاذب گرافن اكسايد و جداسازي لجن آن توسط نانو ذرات مغناطيسي مگنتيت آمين دار شده، مطالعه ي موردي كارخانه ي شير پاستوريزه ي پگاه تهران
 بررسي خصوصيات ،مزايا و معايب سيستم وتلند در مقايسه با سيستم هاي متداول تصفيه (صافي چكنده)
 روش هاي دفع نهايي لجن تصفيه خانه هاي فاضلاب شهري به منظور كاهش آلودگي و استفاده ي مجددمطالعه موردي: آمريكاي شمالي، اروپا، ژاپن، چين
 موانع شكل گيري سيستم دفع فاضلاب به صورت مختلط (اگو) وعدم ايجاد تونل مشترك تاسيسات شهري در ايران
 امكان سنجي استفاده مجدد از فاضلاب شهرك صنعتي توس براي آبياري فضاي سبز و كشاورزي
 بررسي تطبيقي وضعيت كشورهاي ايران، تركيه و عربستان سعودي در انرژي-هاي تجديدپذير و تعيين راهبردهايي براي ايران
 استفاده از روش TEWI جهت ارزيابي لزوم جايگزيني مبردها در سيكل تبريد يخچال و يخچال فريزرهاي كشور
 بررسي اثرات اقتصادي – زيست محيطي اجراي طرح زوج و فرد تردد خودرو در كرج
 بررسي ارتباط سرعت متوسط و ماكزيمم در كانال هاي مختلف با شكل مقطع متفاوت
 استفاده از مدل شبكه عصبي مصنوعي در راهبري تصفيه خانه هاي نيمه مكانيكال (مطالعه موردي: تصفيه خانه فاضلاب شماره يك پركندآباد مشهد)
 بررسي و تحليل وجوه مختلف آلاينده هاي محصولات كشاورزي در ميادين تره بار شهرداري تهران
 كاربرد روش AHP درارزيابي ريسك محيط زيست در طرح هاي پتروشيمي
 بررسي مواد سازنده پيت ها و مرداب ها و اهميت زيست محيطي آنها
 شناسايي و راههاي مقابله با خطرات گاز H2S
 بهينه سازي چرخه ي برايتون معكوس جهت استفاده در كابل هاي ابررسانا HTS
 بررسي زيست محيطي و اقتصادي استفاده از سوخت مشتق از پسماند در صنعت سيمان ايران
 برآورد تمايل به پرداخت افراد براي ارزش تفريحي منطقه نمونه گردشگري شورابيل شهرستان اردبيل
 بررسي رابطه ي تحليلي مصرف سوخت هاي فسيلي، انرژي هاي تجديدپذير و انتشار co2(مطالعه موردي ايالت تگزاس، ، آلمان و ايران)
 بررسي كاربرد ماتريس لئوپولد در ارزيابي ريسك زيست محيطي براي پروژه خط يك مترو اهواز
 بررسي فرآيند توليد بيوديزل به عنوان سوخت زيستي تجديدپذير
 بررسي نقش فنآوري اطلاعات و ارتباطات در پاسخگويي آموزشي به چالش هاي زيست محيطي
 پايش زيستي فلزات سنگين از طريق درختچه گل ابريشم مصري
 بررسي چالش هاي زيست محيطي معادن سنگ ابعادي متروكه استان آذربايجان غربي و ارايه راه كار فعال سازي يا بازسازي
 اجراي موفق مديريت زنجيره تأمين سبز با كمك سيستم برنامه ريزي منابع سازمان
 مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست در صنايع
 بررسي نقش ارزيابي و مديريت زيست محيطي در كاهش پيامدهاي منفي استقرار پروژه هاي پالايشگاهي در جنوب شرق كشور
 بررسي نقش مطالعات ارزيابي اثرات محيط زيست در كاهش پيامدهاي منفي پروژه هاي خطوط انتقال نفت و گاز(مطالعه موردي خط انتقال گاز بيدبلند- گچساران)
 آموزش محيط زيست به كمك فناوري اطلاعات
 مديريت محيط زيست كارخانجات لبني با استفاده از روش TOPSIS(مطالعه موردي: كارخانه چوپان )
 اثرات محيط زيستي عمليات چوبكشي بر بهم خوردگي و نفوذپذيري خاك در جنگلهاي شمال ايران
 ارزيابي اثرات محيط‏زيستي عمليات چوبكشي بر خصوصيات فيزيكي و مقاومت به نفوذ خاك
 تاثير عمليات بهره برداري جنگل بر روي زادآوري توده و رويش درخت
 تعيين حساسيت فيزيكي نوار ساحلي شهرستان محمودآباد بر اساس شاخص حساسيت زيست محيطي ESI
 بررسي روش هاي برآورد اثرات اقتصادي ناشي از گردوغبار
 كاربرد بيوتكنولوژي در اصلاح گياهان در جهت مقاومت به تنشهاي شوري
 تأثير كازئينات سديم بر پايداري امولسيون چندفازي
 بررسي اثرات زيست محيطي كارخانه سيمان صوفيان و تعيين راهكارهاي اثرگذار در كاهش آلودگي زيست محيطي صنعت سيمان كشور
 توليد نانوالياف پلي اكريل آميدوكسيم جهت رفع آلودگي سموم ارگانوفسفره
 توليد انرژي از تردد وسايل نقليه
 بررسي اثرات پرتو گاما در شدت تابش هاي متفاوت در روند تغييرات كمي و كيفي كنجد بومي
 تكنولوژي جديد براي كاهش ميزان تبخير منابع آبي بزرگ
 مطالعات زيست محيطي معادن زغالسنگ،1: ارزيابي اثرات زيست محيطي با روش RIAM
 مطالعات زيست محيطي معادن زغالسنگ،2: ارزيابي پايداري با روش Philips
 معرفي ذخيره گاه هاي قلاگل و شينه در استان لرستان
 بررسي ميزان مفيد بودن منابع اطلاعاتي و روش هاي آموزشي- ترويجي اثرگذار بر حفاظت از محيط زيست
 ديدگاه حاشيه نشينان رودخانه زرجوب و گوهر رود شهرستان رشت نسبت به حفاظت از محيط زيست
 ارزيابي چرخه حيات (LCA)
 مقايسه ميزان سوخت مصرفي و هزينه هاي سيستم حرارت مركزي با سيستم گرمايش تابشي جهت گرمايش يك سوله صنعتي به مساحت 860 متر مربع
 بررسي نقش ارزيابي چرخه حيات در بوم شناسي صنعتي با رويكرد طراحي براي محيط زيست
 اثرات و مقايسه پياده روي و حمل و نقل ماشيني بر محيط زيست زندگي(مطالعه موردي هسته مركزي شهر ايلام)
 بررسي تجمع زيستي برخي فلزات سنگين (As، Cd،Cr و Pb) در بافت هاي كبد و عضله سفيد ماهي قزل آلاي پرورشي استان كردستان
 نحوه ي تدوين طرح واكنش در شرايط اضطراري

 ارائه راهكار جهت تسهيل در پياده سازي سيستم دوچرخه سواري
ارتباط بين الگوهاي كاشت گياهان وادراك امنيت در پاركهاي شهري ( مطالعه موردي تبريز، ايران)
مطالعه تغييرات مقدار آرسنيك وكادميوم در قسمت هاي مختلف برنج روستاي كشكو تنكابن
بررسي كارايي سيستم نگهدارنده زيستي در پايداري شبكه حمل و نقل شهري
ارزيابي پيامدهاي محيط زيستي سيستم هاي توليد ماهي (مجمتع هاي پرورش ماهي سردآبي) در ايران: ارزيابي چرخه حيات
تاثير علف كش گراماكسون و كنه كش نئورون بر بيومس و فراواني كرم هاي خاكي
ارائه راهكارهاي مديريتي جهت پياده سازي اكوتوريسم پايداردر مناطق حفاظت شده دز و كرخه در استان خوزستان
برآورد شاخص فقر آبي در استانهاي كشور
كنترل فازي به روش استنتاج ممداني مبدل بوست DC/DC در رديابهاي خورشيدي جهت دريافت بيشترين توان
چادرملو و پناهگاه حيات وحش دره انجير, ني باز
شبيه سازي واحد بازيافت CO2كارخانه سيمان به منظور بهينه سازي مصرف انرژي و محيط زيست
افزايش سطح آگاهي ساكنين منطقه ي تهرانپارس ازشبكه جمع آوري و تصفيه ي فاضلاب
شناخت و مديريت بي فنيلهاي پلي كلره براساس اصول زيست محيطي و موقعيت آنها در كشور
طراحي سيستم تهويه جهت دستيابي به شرايط زيست محيطي مناسب، با نگرشي ويژه به معدن زغال سنگ هجدك
نقش جلبك ها در ترسيب زيستي كربن
ارزيابي پايداري چرخه حيات: ارزيابي اجتماعي، اقتصادي و محيط زيستي
ارزيابي اجتماعي لازمه ارزيابي محيط زيستي چرخه حيات محصولات و خدمات
مقايسه پهنه بندي كيفي سال 82 با 91 دشت سبزوار با استفاده از مدل زمين آمار
پهنه بندي غلظت فلورايد با استفاده از منطق فازي در محيطGIS (ناحيه مورد مطالعه: منطقه آزاد ماكو)
هماهنگ سازي شاخص NDVI حاصل ازتصاوير لندست 8 با لندست هاي نسل قبل
بررسي تغييرات درجه حرارت تالاب بين اللملي زريوار با استفاده از سنجش از دور
بررسي سيستم HSE در صنايع پتروشيمي (مطالعه موردي: پتروشيمي تبريز)
بررسي معيارها و فوايد زيست محيطي مدارس سبز
چالش هاي زيست محيطي پيش روي توسعه دولت الكترونيك در ايران
بررسي نقش ساختمان هاي سبز در بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان ها و كاهش اثرات تغيير اقليم در شهر تهران
اثر مس و سرب بر رشد، فتوسنتزخالص و توزيع كربوهيدرات در گياه ذرت
بررسي تحليلي ارزيابي و مديريت ريسك و جايگاه آن در سيستم مديريت محيط زيست
شناسايي عوامل حادثه درمجتمع پتروشيمي بندرامام خميني ( ره ) و ارائه راهكارهاي پيشگيرانه
بررسي تاثيركاتاليست كبالت بر اندركنش الكترود/اتانول در پيل سوختي غشا پليمري
تأثير جيوه آزاد شده از استخراج طلا و ارتباط آن با عملكرد سلامتي كليه و مشكلات زيست محيطي
لزوم فرهنگ سازي زيست محيطي در معادن پلاسري؛ مثالي از مجتمع سنگ آهن سنگان
مدلسازي جلبك در محيط هاي آبي با استفاده از روش تفاضل محدود
مدلسازي و تحليل ترموديناميكي توليدگاز از زيست توده، در دستگاه توليد گاز تغذيه از پايين با در نظر گرفتنمحتواي قير در محصولات
مقايسه دماي سطحي حاصل از داده هاي ماهواره اي و ايستگاه هواشناسي (مطالعه موردي: شهر گرگان)
بهبود امنيت تجميع داده زيست محيطي با استفاده از زيرساخت كليد عمومي
اثرات مثبت و منفي بهره برداري از جنگل ها
جداسازي ژن آنزيم كاهنده جيوه معدني (mer A ) از باكتري هاي بومي
حذف عناصر سنگين مس، روي و كادميم توسط كاني زئوليت طبيعي و اصلاح شده
مقايسه كاني هاي سپيوليت و پاليگورسكيت در حذف عناصر سنگين مس، روي و كادميم از محلول آبي
تغييرات COD و BOD شيرابه كمپوست عبوري از تيمارهاي خاك سيلت لوم- نانو رس مونتموريلونايت (مطالعه موردي:كارخانه كمپوست آق قلا)
بررسي تاثير فلز منگنز در عملكرد پيل هاي سوختي غشاء پليمري
ارزيابي زيست محيطي سياست هاي استراتژيك توسعه صنعت پتروشيمي در استان لرستان با استفاده از مدل برايسون
استفاده از تايرهاي فرسوده به عنوان سوخت جايگزين در صنعت سيمان
بررسي مقاومت فلزي ميكروارگانيسم هاي هالوفيل و هالوتولرانت جداشده از درياچه نمك سمنان
جلوگيري ازاتلاف حرارتي بااستفاده از تهويه ومطبوع مناسب وحرارت خورشيدي با تغيير فاز مواد در جهت كاهش آلودگي وزمين گرمايي
كاربرد روش LCPA در مسيريابي بهينه ي خطوط لوله ي انتقال گاز طبيعي (منطقه ي مورد مطالعه: دهنه ي زاو استان گلستان)
Comparison of photoautotrophic and photoheterotrophic cultivation of Chlorella vulgaris as a suitable source for biodiesel production
مقايسه ي عملكرد نسبي نهال هاي پسته در برابر تيمار روي در دوخاك شور و غير شور
بررسي وضعيت زيست محيطي شهركها و نواحي صنعتي استان خوزستان
بررسي اثرات زيست محيطي احداث راه آهن قزوين –رشت (مطالعه موردي منطقه منجيل )
اثر حالت گذار در هوادهي برعملكرد بيوراكتورهاي تك فازي و دوفازي- توزيعي براي حذف آلاينده هاي فرار از هواي صنعتي
آمايش سرزمين( تعيين اولويت كاربري هاي) به روش كمي با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي : مطالعه موردي شهرستان داراب
استفاده از صدف هاي دوكفه اي به عنوان پايشگر زيستي آلاينده هاي آلي
علل نابودي صخره هاي مرجاني
تاثيرات توسعه شهري بر محيط زيست و نقش توسعه پايداربركاهش آلودگي محيط زيست
تاثيرات افزايش دما بر كره زمين
ارائه برنامه راهبردي توسعه اكوتوريسم در حوزه آبريزرودخانه قرنقو در استان آذربايجان شرقي به روش SWOT
ارزيابي اثرات زيست محيطي نصب تجهيزات توليد انواع بنزين، گازوئيل و نفت سفيد از هيدروكربن ضايعاتي، پليمري و نفت خام هلي خودرو
ارزيابي اثرات زيست محيطي مجتمع تفريحي و توريستي زرين
بررسي روشهاي تست سريع شناسايي آلاينده ها و تاثير آن در مديريت تضمين كيفيت محصولات كشاورزي ميادين ميوه و تره بار
تعيين غلظت ذرات معلق سرب و ارزيابي ريسك تنفسي سرطان در هواي شهر اهواز
برآورد اثرات منتسب به PM10 در هواي شهرهاي اروميه، شيراز و اصفهان توسط مدل AirQ
مدل سازي پراكنش دي اكسيد كربن از مشعل واحد بهره برداري نفت
مدل سازي انتشار گازهاي گلخانه اي نيروگاه هاي حرارتي كشور با رويكرد آينده پژوهي و تمركز بر الگوهاي كاهش انتشار
بررسي سرانه فضاي سبز و توزيع مكاني آن در مناطق هشتگانه اهواز
بررسي روند تغيرات دي اكسيد گوگرد در شركت فولاد يزد
مدل نشت گاز و اهميت آن در تعيين مكانيابي جايگاه هاي CNG (مطالعه موردي شهر اراك)
حذف دي اكسيد كربن از گاز دودكش كارخانه سيمان توسط زئوليت طبيعي
شبيه سازي فرآيند حذف دي اكسيد كربن از خروجي دودكش واحد توليد سيمان نكا
معرفي چرخه جمع آوري دي اكسيد كربن از يك نيروگاه سيكل تركيبي داخل كشور
بررسي غلظت فلزات سنگين و سطح آلودگي آنها در گردوغبار خيابان، شهر اهواز
ارزيابي آلاينده هاي ناشي از عمليات معدنكاري (مطالعه موردي آتشباري معدن مس سونگون)
بررسي استفاده كاربردي از آمار در مدل سازي و پيش بيني شرايط اقليمي وآلودگي هوا
بررسي نوع وغلظت هيدروكربنهاي آروماتيك چندحلقه اي (PAHs) درگردوغبارخيابان،شهراهواز
بررسي وضعيت آلاينده هاي هوا ناشي از مصرف سوخت و شاخص كيفيت هوا (AQI)در ايستگاههاي سنجش آلودگي هوا شهر اهواز با استفاده از سيستم اطلاعات مكاني (GIS)
بررسي تاثير منابع ترافيكي بر روي مقدار ذرات معلق در هواي مدارس و عملكرد تنفسي دانش آموزان
بررسي وضعيت كيفيت هواي كلانشهر تهران بر اساس شاخص AQI در سال 1390
جداسازي دي اكسيدكربن از گاز دودكش نيروگاه ها با استفاده از غشاها
استخراج، شناسايي و ارزيابي تراكم بيوآئروسول هاي باكتريايي موجود در مناطق مختلف شهر اهواز
اندازه گيري غلظت فلزات سنگين موجود در هواي مشهد به روش جذب اتمي
بررسي فرآيند آمين و مقايسه انواع آلكانول آمين ها و تاثير پارامترهاي گوناگون بر روي آن براي تصفيه گازهاي انتهائي خروجي از واحد كلاوس پالايشگاه
مدل سازي و پيش بيني آلودگي هوا
بررسي تاثير دي اكسيد كربن بر روي سازه هاي بتن آرمه
تعيين غلظت ذرات معلق فلزات سنگين آلومينيوم و منگنز و ارزيابي ريسك تنفسي در هواي شهر اهواز
بررسي و نگرشي جامع بر كاهش انتشار گازCO2 در انواع سيستمهاي پسماند سوز
بررسي تحليلي ارزيابي و مديريت ريسك و جايگاه آن در سيستم مديريت محيط زيست
استقرار استاندارد ايزو 14001 در كاهش ميزان آلودگي و انرژي
مدل‎هاي كارايي محيط زيستي براي تحليل اثر طرح هدفمندي يارانه‎ها بر آلودگي‎ هواي كلانشهر تهران
مبارزه با آلاينده هاي موجود در هوا با استفاده از نانوالياف
بررسي طرح الزام تعويض كاتاليست فرسوده خودروها و آثار آن بر كاهش آلودگي محيط زيست با مطالعه موردي كلان شهر تهران
تعيين نوع و مقدار قارچ هاي موجود در مناطق مختلف شهر اهواز با استفاده از روش نمونه برداري فعال

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید