نمایه سازی مقالات همایش ملی مرزنشینی توسعه پایدار و فرصت های سرمایه گذاری

 

http://www.callforpapers.ir/

همایش ملی مرزنشینی توسعه پایدار و فرصت های سرمایه گذاری

مجموعه مقالات همایش ملی مرزنشینی توسعه پایدار و فرصت های سرمایه گذاری در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید .   همایش ملی مرزنشینی توسعه پایدار و فرصت های سرمایه گذاری 20 و  21 آبان  1393 دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغان با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در شهرستان پارس آباد برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس  141 عنوان مقاله تخصصی شامل 1950 صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در همایش ملی مرزنشینی توسعه پایدار و فرصت های سرمایه گذاری 

بررسي نقش و جايگاه تاريخي درياچه خزر در توسعه پايدار زندگي ساكنان اطراف آن
امنيت و مرزنشيني
بررسي چالشهاي مرزي ايران و پاكستان
قوم و قوميت گرايي در كشورهاي جهان سوم فرصت يا تهديد (مطالعه موردي:مناطق مرزي ايران)
توسعه ي منطقه اي با متخصصين كشاورزي در پارس آباد مغان
ارزيابي اثرات اقتصادي اجتماعي بازارچه هاي مرزي در توسعه و رفاه مناطق مرزي:مطالعه موردي بازارچه مرزي كوهك شهرستان سراوان
راهكارهاي كاهش گسترش قاچاق در مناطق مرزي
تحليلي بر پديده قاچاق در مناطق مرزي ايران و پيامدهاي امنيتي آن
پتانسيل و جاذبه هاي گردشگري اكوتوريسم در ارتباط با روند توسعه پايدار شهرستان پارس آباد مغان
سير تحول مناسبات ايران و افغانستان در خصوص رود هيرمند


بررسي نقش عدالت اجتماعي در مديريت توسعه پايدار (مطالعه موردي شهر پارس آباد)
بررسي لس هاي دشت مرزي مغان و مخاطرات آن با تاكيد بر لغزش
كاركرد مرز دريايي در امنيت تنگه راهبردي هرمز
تبيين رابطه ميان توسعه و امنيت در مناطق مرزي (مطالعه موردي:منطقه مرزي بانه)
راهبرد توسعه مناطق مرزي ناحيه گرائي و امنيت مرزي مطالعه موردي مرز ايران وآذربايجان
جايگاه تكوين مفهوم هويت در كاركرد دروني مرزها (با تاكيد بر هويت ملي،مكاني،شهروندي و شهري)
نقش طوايف و قوميت ها در تامين امنيت مرزها مطالعه موردي:طوايف بلوچ
تاثير مناطق آزاد تجاري بر توسعه پايدار در شهرستان پارس آباد
ارزيابي نقش بازارچه هاي مرزي در امنيت و توسعه پايدار شهرهاي مرزي مطالعه موردي:بازارچه مرزي پرويز خان قصر شيرين
بررسي چالش هاي امنيتي_انتظامي مناطق مرزي (مطالعه موردي شهرستان مرزي تايباد)
ارتكاب به قاچاق كالا و ارتباط آن با ويژگيهاي اجتماعي و اقتصادي مرزنشينان در مناطق مرزي دريايي (نمونه موردي:شهرستان ميناب)
نقش مرزنشينان در گسترش امنيت ملي مطالعه موردي:بخش مرزي اصلاندوز شهرستان پارس آباد استان اردبيل
نقش امنيت پايدار در توسعه گردشگري مطالعه موردي:شهرستان سرعين استان اردبيل
مرز و اسطوره،مطالعه موردي:مرزهاي شمال شرق ايران
فرصت سرمايه گذاري اقتصادي در مناطق مرزي نمونه موردي شهر بانه
بررسي نقش و رابطه توسعه و امنيت پايدار در مناطق مرزي كشور
نقش پدافند غير عامل در برنامه ريزي آمايش سرزمين با تاكيد بر شهرهاي مرزي
روند تحولات فرهنگ كوراارس
ارزيابي توانايي توسعه ژئومورفوتوريستي لندفرمها بر اساس روش پرالونگ (منطقه مغان)
مرزهاي آبي درياي خزر و منافع ژئوپليتيك جمهوري اسلامي ايران
بهره گيري از سرمايه اجتماعي عشاير مرز نشين در تامين امنيت عمومي
تحليل مولفه هاي موثر در تقويت همگرايي اقوام در ايران مطالعه موردي استان آذربايجان غربي
بررسي نقش عناصر هيدرو كليمايي در امنيت مرزي
پيشنهاد يك چارچوب جديد در سرمايه گذاري فكري
بررسي و شناخت تهديدهاي مرزي ايران (نمونه موردي:مرز مشترك با جمهوري آذربايجان)
توسعه پايدار مناطق مرزي مبتني بر استراتژي فرصت محور (نمونه موردي:منطقه مرزي ايران و جمهوري خودمختار نخجوان)
افزايش كيفيت سرويس پروتكل ODMRP در نقاط مرزي با بهبود محدوديت انرژي
تحليل و بررسي عوامل موثر بر گرايش شهروندان به ماهواره و تاثير آن بر امنيت اجتماعي (مطالعه موردي:شهر مرزي پارس آباد)
واكاوي مولفه هاي جامعه شناسي امنيت اجتماعي
بررسي كاركرد بازارچه هاي مرزي آذربايجان غربي با تاكيد بر بازارچه مرزي سرو
ضرورت آمايش سرزمين در منطقه مرزي ايران و جمهوري آذربايجان
مرز و امنيت مرزي جمهوري اسلامي ايران (مورد مطالعه مرزهاي شرقي)
بررسي سياست گذاري هاي قومي در ايران و ارائه راهكارهاي همگرايي
ويژگيهاي مرز شمال غرب (نقطه مرزي آستارا)و تاثير آن بر روابط جمهوري اسلامي ايران و جمهوري آذربايجان
نقش عوامل ژئوپليتيكي موثر بر كاركرد امنيتي و ارتباطي_تجاري مرز ايران و آذربايجان
تبيين راهبرد ملي جمهوري اسلامي ايران در موقعيت استراتژيك مرزهاي آبي ايران
پتانسيل هاي راهبردي پل خليج فارس در تامين امنيت و آمايش مرزي (بررسي موردي:جزيره ي قشم)
شناسايي عوامل جغرافيايي اختلاف برانگيز در مرز دو كشور ايران و عراق
همكاريهاي مرزي و شكل گيري صلح منطقه اي
آسيب شناسي مديريت و كنترل مرز در جنوب شرق كشور
بررسي نقش بازارچه ي مرزي بر زندگي مرزنشينان
تاثير مخارج اقتصادي و اجتماعي دولت بر توزيع درآمد در استان هاي مرزي منتخب (مطالعه موردي:اردبيل،آذربايجان غربي ،آذربايجان شرقي،كرمانشاه كردستان ايلام)
رصد مولفه هاي بالقوه تعلقات ملي و تمايل به گسست در بين قوميت هاي گوناگون ايران با رويكرد فازي
شناسايي ظرفيت بخش هاي عمده استان آذربايجان شرقي از نظر توليد و پيش_بيني آينده نگري آن
بررسي و تحليل منابع جغرافيايي تنش ميان ايران و تركيه در نواحي مرزي
نقش عامل مكان در توسعه اهداف فرهنگي و ايجاد روابط انساني مطلوب با تاكيد بر آموزه هاي اسلامي
علل تغيير رودخانه مرزي ارس فاصله تازه كند تا اصلاندوز
مقايسه عوامل ثابت ژئوپليتيكي ايران و عراق
روند شكل گيري گسلهاي مذهبي در مرزهاي شمالشرق شور (مطالعه موردي استان گلستان)
بررسي وضعيت كيفيت آب رودخانه ارس در بازه استان اردبيل
ژئوپليتيك امنيت و توسعه با تاكيد بر مرزهاي خراسان شمالي
بررسي تاثير مكان بر جرم (مطالعه موردي:شهرهاي مرزي و غير مرزي)
نقش رسانه ها در افزايش قاچاق كالا و آسيب هاي توسعه پايدار در مناطق مرزي
بررسي و تحليل ظرفيتهاي توليدي مزيت نسبي و پايه اي بخشهاي عمده اقتصادي استان سيستان و بلوچستان
جايگاه قفقاز جنوبي در روابط ايران و فدراسيون روسيه
امنيت سازي با توسعه پايدار در مناطق مرزي (مطالعه موردي قصر شيرين)
استراتژي ژئوپليتيكي و امكان سنجي توسعه مناطق مرزي ايران و آدربايجان (مطالعه موردي:مناطق مرزي استان اردبيل)
اولويت بندي عوامل موثر بر رضايت گردشگران در مناطق مرزي با استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبي فازي (مورد مطالعه:بازارچه مرزي ساري سو،منطقه آزاد تجاري ماكو)
بررسي امنيت اجتماعي بر توسعه پايدار در مناطق مرزي
بنيادهاي بي ثباتي ناحيه اي در جنوب شرق ايران
كشاورزي و توسعه در مناطق مرزي ايران و تركمنستان
توريسم و نقش آن در توسعه پايدار مناطق و سكونت گاههاي مرزي
تحليل سينوپتيكي شدت مدت و تداوم گرد و غبار خوزستان با تاكيد بر مرزهاي جنوب غربي كشور
بررسي شاخص هاي كمي و كيفي مسكن شهر مرزي پارس آباد در مقايسه با مناطق شهري كشور و شهر سالم
بررسي رشد و توسعه فناوري اطلاعات و كاربرد آن در مديريت مرزي
امكان سنجي پتانسيل هاي گردشگري روستاهاي مرزي با استفاده از تكنيك SWOT (مطاله موردي،روستاي مرزي پست كندي استان اردبيل)
بازتاب هاي فضايي_پيدايش حكومت ناحيه اي كردستان عراق در نواحي كردنشين استان آذربايجان غربي
اثرات توسعه نيافتگي مناطق مرزي بر امنيت ملي نمونه موردي:استان هاي هرمزگان و سيستان و بلوچستان
منازعات مرزي در جهان بدون مرز:جهاني شدن و تقويت مرزها در خاور ميانه (مطالعات موردي)
ارزيابي جغرافيايي از تهديدات امنيتي موجود در مناطق مرزي استان كرمانشاه
سرمايه گذاري اقتصادي در مناطق مرزي و تاثير آن بر حوزه امنيت
تحليل مقايسه اي اهميت ژئوپليتيكي مرزهاي شرقي و غربي ايران با استفاده از روش ماتريس
نقش آلودگي هوا در شهرهاي مرزي با تاكيد بر كرمانشاه
ارزيابي مزيت هاي نسبي و تحليل ساختاري توليد در استان خوزستان
تحليل ژئوپليتيك واگرايي هاي ايران و عربستان سعودي در قلمروهاي شيعي
بررسي جامعه شناختي ميزان تعلقات قومي در بين خانواده هاي شهر پارس آباد مغان
تحليل ژئوپليتيك روند تغيير ماهيت مرز ايران و عراق بعد از انقلاب اسلامي
تحليل مولفه هاي تاثير گذار بر واگرايي شيعيان در منطقه خاورميانه
بررسي تاثير جهاني شدن ارتباطات بر مرزهاي غربي و نقش آن در توسعه و امنيت ملي ايران
بررسي پراكنش فرامرزي اقوام و راهبردهاي مديريت و كنترل مرزها
بررسي و تحليل تغيير الگوي روابط سياسي نظام هاي ايران و عراق و تاثيرآن بر كاركردهاي امنيتي_ارتباطي مناطق مرزي
بررسي فرصت ها و تهديدات مناطق مرز و مرز نشيني (مورد مطالعاتي ايران و جمهوري آذربايجان)
ارزيابي ساختار فضايي شهرهاي مرزي استان كرمانشاه و شناسايي پتانسيلهاي موجود براي سرمايه گذاري در آنها (نمونه موردي شهرستان جوانرود)
ارزيابي و تحليل بازتابهاي اقتصادي بازارچه هاي مرزي استان كرمانشاه و نقش آنها در توسعه پايدار منطقه (نمونه موردي:بازارچه مرزي شيخ صالح جوانرود)
الگوي توسعه مركز پيرامون و گسترش مشاغل كاذب در مناطق مرزي
بررسي تاثيرات اقتصادي اجتماعي توسعه منطقه اي با تاكيد بر مناطق آزاد تجاري (مطالعه موردي:پارس آباد مغان)
بررسي تاثير موقعيت ژئواستراتژيك و ژئواكونوميك بر مديريت مرزهاي دريايي (مرزهاي دريايي ايران در خليج فارس)
نقش عملكرد پليس مرزباني در ارتقا امنيت مناطق مرزنشين مطالعه موردي:مرز استان اردبيل
بررسي و تحليل آلودگي هوا توسط ريزگردها و شرايط زيستي به وجود امده در مناطق مرزي استان كرمانشاه (نمونه موردي استان كرمانشاه)
مقايسه درجه توسعه يافتگي در بخش هاي مرزي و غيرمرزي استان اردبيل با بهره گيري از روش تصميم گيري چند معياره تاپسيس
ژئوپليتيك جهاني شدن و تاثير آن بر جستار مرز
تبيين ژئوپليتيكي بنيان هاي چالش برانگيز روابط ايران و آذربايجان با تاكيد بر مسائل مرزي
تحليل فرصت ها و چالشهاي روستاهاي مرزي در امنيت مرزهاي استان خراسان رضوي با مدل swot
تاثير جهاني شدن بر قوميت مرز نشين مطالعه موردي كردها
تحليلي بر توسعه يافتگي پايدار جزاير سه گانه خليج فارس با مقايسه دو بازه زماني 1380و1390 با تاكيد ويژه بر صنعت گردشگري و توريسم جزاير (با استفاده از مدل تاكسونومي عددي و تكنيك GIS)
سنجش سطوح توسعه يافتگي پايدار استان اردبيل در دو بازه زماني 1380 و 1390 با رويكرد ژئوپليتيكي (با استفاده از مدل تاكسونومي عددي و تكنيك GIS)
نقش شهرداري هاي كوچك در توسعه استان گيلان (مطالعه موردي شهرستان صومعه سرا)
پيامدهاي زيست محيطي توسعه توريسم با استفاده از روش ماتريس ارزيابي اثرات سريع (RIAM)مطالعه موردي:ساحل چاف تا چمخاله گيلان
تاثير تحولات كردستان عراق بر مناسبات اقتصادي با ايران
تحليل چالش هاي پيس روي ايران در مرزهاي شرقي كشور (با تاكيد افغانستان)
نقش امنيت در توسعه پايدار گردشگري شهرهاي مرزي:مطالعه موردي شهرستان بيله سوار
روند تحولات مرزهاي سياسي (تمركزگرايي_فضاي مجازي)
بررسي ناهمگني در سازمان فضايي مناطق مرزي با بهره گيري از تكنيك تلفيقي روش شباهت به گزينه ي ايده آل و ضريب آنتروپي شانون (نمونه موردي:شهرستان هاي مرزي استان كردستان)
جهاني شدن و كم رنگ شدن مرزها
بررسي و عملكرد بازارچه هاي مرزي ايران و تركيه از منظر جغرافياي سياسي
تحليل ژئوپليتيكي كشورهاي حوزه قفقاز و آسياي مركزي و تاثير آن در ژئواكومونيك جمهوري اسلامي ايران
بررسي چالش ها و فرصت هاي بازاريابي گردشگري استان هرمزگان
ظرفيت سنجي توسعه بازارچه هاي مرزي مورد مطالعه:بازارچه مرزي بانه
تحليل جايگاه صنعت گردشگري در توسعه استان اردبيل با تاكيد بر بازارچه هاي مرزي
تحليل عوامل ژئوپليتيك تاثير گذار بر تحولات رواديد ايران و جمهوري آذربايجان مطالعه موردي:شهر مرزي آستارا و شهرهاي آستارا و لنكران جمهوري آذربايجان
رويكردي انتقادي به تاثيرات رسانه بر هويت مرزنشينان
توسعه پايدار مناطق مرزي بر پايه سامان دهي نظام سياست جنايي فراروي آسيب ها و فرصت هاي مرز نشيني
مرز و قوميت،تهديد يا فرصت
تحليل مولفه هاي تاثير گذار بر عدم همگرايي سياسي ميان ايراني و جمهوري آذربايجان
تعيين مولفه هاي تاثير گذار بر ژئوپليتيك مرز ايران و پاكستان
فرصت هاي سرمايه گذاري در مناطق مرزي ايجاد بازارچه هاي مشترك مرزي
ايجاد بسترهاي مناسب امنيت و آرامش در مرز
ايده هاي نوين در رسيدگي به مسائل مرزي
بررسي چالش هاي يگان هاي مرزباني در برقراري امنيت مرزهاي خاكي
نقش بازارچه هاي مرزي ساحلي در معيشت مرزنشينان ساحلي و بنادر (با تاكيد بر مولفه هاي امنيت،اشتغال و توسعه)
نقش مديريت دانش بر روي افزايش آگاهي كاركنان هنگ مرزي نهبندان
تعيين خطوط مرزي دريايي كشورهاي ساحل درياي خزر
بررسي نقش سامانه اطلاعات جغرافياي GIS در امنيت مرزهاي دريايي
بررسي مولفه هاي سرمايه اجتماعي و توليد ملي و اثرات آن در تقويت امنيت مرزي
بررسي علل ترددهاي غير مجاز مرزي در منطقه مرزي شهرستان سلماس
بررسي رابطه بين كيفيت زندگي كاري با نشاط كاركنان فرماندهي مرزباني استان اردبيل
بررسي عوامل موثر در امنيت مرز جمهوري اسلامي ايران و جمهوري آذربايجان مورد مطالعه منطقه مرزي پارس آباد
نقش مرزباني در امنيت شهري در شهرهاي مرزي (مطالعه موردي:شهر پيرانشهر)
مباني فقهي مرزباني ايران
تحليل استراتژي ژئوپليتيك ايران و رژيم صهيونيستي نسبت به يكديگر در منطقه
بررسي علل سوانح جاده ي ترانزيتي شهرستان مرزي پارس آبادمغان

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید