دسترسی به مقالات اولین همایش علوم جغرافیایی ایران 1393

http://www.callforpapers.ir/

اولین همایش علوم جغرافیایی ایران 1393

 مجموعه مقالات  اولین همایش علوم جغرافیایی ایران 1393 در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید .    اولین همایش علوم جغرافیایی ایران 1393  30 اردیبهشت 1393 موسسه جغرافیا با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس  247 عنوان مقاله تخصصی شامل 1707 صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در   اولین همایش علوم جغرافیایی ایران 1393   

تحليل الگوهاي سينوپتيكي و شاخص هاي ناپايداري منجر به وقوع بارش هاي نيمه سنگين و سنگين در استان لرستان
پاسخ اقليمي دما و بارش به تغييرات شاخص چرخندگي در استان فارس
تاثير پارامترهاي اقليمي بر پراكنش گونه هاي گياهي در مناطق نيمه خشك ايران (مطالعه موردي: قيچ صحرايي در استان اصفهان)
بررسي الگوهاي سينوپتيكي جوي مرتبط با خشكسالي هاي فراگير در غرب كشور
برآورد پتانسيل انرژي خورشيد جهت احداث نيروگاه در استان گيلان
آشكارسازي اثر تغيير اقليم بر دبي رودها در حوضه آبريز درياچه اروميه
روش هاي استحصال آب باران خراسان جنوبي براي بهبود شرايط زيستي و امنيتي موجود


بررسي تاثير نوسانات اقليمي بر ويزگي هاي كيفي منابع آب سطحي (مطالعه موردي رودخانه ديره گيلانغرب)
مطالعه سلول هاي ابر بارشي با استفاده از رادار هواشناسي در منطقه بستان آباد
پيش بيني تغييرات آينده دما در حوزه آبخيز گرگانرود
استفاده مدرن از انرژي زمين گرمايي
ارزيابي شدت خشكسالي با بكارگيري شاخص هاي PNPI, SIAP, RAI, مطالعه موردي (استان آذربايجان غربي)
تعيين فصول طبيعي در استان چهار محال و بختياري
بررسي تاثير اقليم و تغييرات آن بر روند تغييرات پوشش گياهي در دو منطقه كاشان و اصفهان
بررسي و پهنه بندي خشكسالي اقليمي استان اصفهان با استفاده از داده هاي رقومي (DEM) (مطالعه موردي خشكسالي سال هاي 2001 و 2010)
مدل برآورد مكاني بارش در زاگرس مياني با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي (ANN)
بررسي وجود روند در بارش سالانه شهرستان اردبيل با استفاده از روش رگرسيون
نوسان مديترانه شرقي و تاثير آن بر بارش غرب ايران
تغييرات آب و هوايي و تاثير آن بر ژئوپوليتيك
بررسي اثر تغيير اقليم بر توزيع نظري بارش ايستگاه اروميه
تحليل همديدي بارش سنگين 21 نوامبر 2011 استان كهكيلويه و بوير احمد (ليكك)
امكان سنجي مناطق مناسب جهت توسعه كشت ذرت در استان كرمانشاه با استفاده از نمايه درجه- روز
تحليل فضايي مقدار و فراواني روزهاي بارش در منطقه غرب مياني ايران
بررسي ناهنجاري زماني آغاز و پايان يخبندان در نيمه جنوبي كشور
تحليل سينوپتيكي عوامل ايجاد بارش هاي سيل زا در شهرستان بجنورد
تحليل سينوپتيكي بارش سنگين 17 نوامبر 2009 (مطالعه موردي: سنندج)
پهنه بندي اقليمي ناحيه زاگرس
پتانسيل سنجي احداث نيروگاه خورشيدي با استفاده از پارامترهاي آب و هوايي
تحليل شرايط زيست اقليمي شهر بندرعباس با استفاده از نرم افزار مشاور اقليمي
اقليم گردشگري و آمايش سرزمين (مطالعه موردي: خرم آباد)
ارزيابي و بررسي تاثير بازارچه مرزي بر ساختار نقش اقتصادي مطالعه موردي (بازارچه مرزي صنم بلاغي شهرستان پلدشت)
مفهوم توسعه پايدار و ارتباط با آمايش سرزمين
تعيين جهات توسعه شهر تفرش با تاكيد بر آمايش و توسعه پايدار منطقه
بررسي روش هاي نانوتكنولوژيكي در كاهش اثرات مخرب زيست محيطي با تاملي بر پروژه هاي سد سازي
عدالت جغرافيايي و آمايش سرزمين
سيري در مفاهيم و ضرورت هاي برنامه آمايش سرزمين در كشور
آسيب شناسي آمايش سرزمين
آمايش سرزمين و چالش هاي جغرافياي سياسي توزيع نامتقارن جمعيت در ايران
بررسي و تحليل فضايي شاخص هاي اشتغال در مناطق روستايي و ارائه راهكارهاي بهبود آن (مطالعه موردي: استان كرمانشاه)
سنجش و ارزيابي پايداري سكونت گاه هاي روستايي شهرستان بناب مطالعه موردي: دهستان بناجوي شمالي
ارزيابي آثار پروزه هاي مهندسي در پايداري سيستم هاي روستايي (با تاكيد بر صنايع معدني-استخراجي)
ارزيابي نقش بافت هاي با ارزش در توسعه پايدار گردشگري روستايي (مطالعه موردي: روستاي وركانه)
ارزيابي اجتماعي ، اقتصادي كيفيت خدمات دهياري ها ؛ مطالعه موردي: دهستان ميان دربند شهرستان كرمانشاه
بررسي نقش شهر مياني اسكو در توسعه نواحي روستايي و منطقه اي
تاثير دانش بومي در مديريت مخاطره زلزله بافت كالبدي سكونت گاه هاي روستايي دهستان فضل شهرستان نيشابور
نقش شهرك هاي صنعتي بر توسعه كالبدي و اجتماعي روستاهاي همجوار (شهرك صنعتي آق قلا)
يارانه و كيفيت زندگي روستاييان
بررسي علل اقتصادي مهاجرت معكوس به روستاهاي شهرستان بينالود
تحليل وضعيت مديريت روستايي با رويكرد مطالعه تطبيقي (كشورهاي ايران و روماني)
سكونتگاه زيست پذير، سكونتگاه پايدار
نقش اصول تربيتي اسلام در پايداري فعاليت هاي معيشتي در روستاها
تحليل فضايي خشكسالي اقليمي و اثرات منفي آن بر توسعه پايدار روستايي
نگرشي بر عملكرد مديريت روستايي (دهياري ها) در توسعه پايدار اجتماعي (نمونه بخش جعفر آباد قم)
بررسي سازوكارهاي تاثيرگذار بر توانمندسازي كارآفريني زنان در تعاوني هاي روستايي مطالعه موردي: تعاوني هاي روستايي شهرستان جهرم
تحليلي بر شاخص هاي ارتقاي واحدهاي اداري- سياسي و انطباق آن با معيارها و شاخص هاي ناحيه اي در استان همدان
بررسي تاثيرات صندوق هاي اعتباري خرد به عنوان الگوي توسعه اقتصادي و مشاركتي روستايي
افزايش رفاه اقتصادي زنان روستايي از طريق اجراي طرح هاي ترسيب كربن
بررسي كيفيا زندگي نواحي روستايي با تاكيد بر طرح هادي: روستاهاي نوشهر و حصار
بررسي نقش عوامل طبيعي در موقعيت مكاني سكونتگاه هاي روستايي با استفاده از GIS (دشت بردسكن)
تاثير پيوندهاي روستايي- شهري در تغييرات كاركردي نواحي روستايي (نمونه: روستاي سعيد آباد- شهرستان شهريار)
سنجش پايداري اجتماعي روستاهاي تحت پوشش تعاوني هاي توليد شهرستان اسلام آباد غرب
بررسي نقش و جايگاه شهرك هاي صنعتي بر توسعه روستايي مطالعه موردي: (شهرك صنعتي ربط در شهرستان سردشت)
اولويت بندي سكونتگاه هاي روستايي دهستان ملارد در سطوح توسعه اي سرمايه اجتماعي با تكنيك TOPSIS
تعيين درجه توسعه يافتگي دهستان هاي شهرستان ايلام با استفاده از مدل هاي ارزيابي چند معياره
اولويت بندي مسائل توسعه روستايي با تاكيد بر ديدگاه روستاييان (مطالعه موردي: بخش مركزي شهرستان نير)
نقش دانش بومي در بومي سازي فرايند برنامه ريزي توسعه پايدار روستايي
نقش مشاركت محلي در توسعه پايدار روستايي
بررسي نقش ظرفيت سازي اجتماعي بر ميزان مشاركت روستاييان در طرح هاي عمراني (مطالعه موردي: شهرستان بناب)
نقش گردشگري در توسعه پايدار كلانشهري (مورد مطالعه: رود دره دركه)
محله هاي خانه مجاور، معرفي الگويي از محله پايدار
تبيين ماهوي ابعاد سنجش شهر رقابتي

 جايگاه شهرها در كاهش تغيير اقليم جهاني
بررسي تاثير عوامل فرهنگي بر ساختار فضايي شهر (مطالعه موردي شهر تاكستان)
كاربرد روش جاي پاي اكولوژيكي در ارزيابي پايداري نواحي (نمونه موردي شهرستان كرمانشاه)
فراتحليل مقالات چالش ها و مشكلات شهرهاي جديد (مطالعه مقالات 1390-1380)
كيفيت زندگي شهري در راستاي توسعه پايدار
تحليل فضايي سطوح توسعه يافتگي شهرستان هاي استان كردستان (با تاكيد بر رويكرد منطقه اي)
تحليل ميزان دسترسي و رضايتمندي خانوارهاي شهري از وضعيت پايداري كاربري هاي اراضي شهر لاهيجان
بررسي تاثير اقليم و آب و هوا در معماري مساكن مناطق سرد و كوهستاني (شهر شهميرزاد)
محله هاي آينده: تقابل پنداشت و بايستگي از ديدگاه ساكنان نمونه موردي: ساكنان شهر اهواز
تحليل سطح پايداري توسعه از نظر كيفيت دسترسي به خدمات شهري (مورد : مناطق شهر تهران)
ارزيابي كاركرد شهرهاي كوچك در توسعه پايدار منطقه اي (مطالعه موردي: شهر كليبر)
ارزيابي شاخص هاي پايداري كلان شهر بر مبناي توسعه پايدار
بررسي شاخص هاي اسكان غير رسمي نمونه مورد مطالعه: باغ نجاتي بجنورد
سازماندهي و سازماندهي مشاغل ترافيك زا در محدوده مركزي شهر كرمانشاه
مطالعه عوامل موثر بر تسهيل دسترسي معلولين به حمل و نقل شهري مشهد
تحليل اثرات منطقه آزاد چابهار بر توسعه اجتماعي شهر چابهار
ارزيابي كمي و كيفي كاربري اراضي شهري با تاكيد بر توسعه پايدار (مطالعه موردي: شهر سردرود)
آموزش شهروندي و نقش آن در تحقق و دستيابي به توسعه پايدار شهري مطالعه موردي: منطقه 2 شهر كرج
بررسي تطبيقي تاثير پايگاه اجتماعي- اقتصادي و احساس تعلق شهروندان زابل بر ميزان مشاركت آنها در مديريت شهري
آثار و پيامدهاي قوانين شهري در فضاي جغرافيايي ايران (ماده 4 قانون تقسيمات كشوري)
نقش شهرهاي ميانه اندام در توسعه اقتصاد منطقه اي نمونه موردي شهر اهر
استراتژي هاي دست يابي به حمل و نقل پايدار (نمونه موردي: شهر كوهدشت)
ارزيابي توزيع خدمات عمومي از منظر عدالت فضايي در محلات منطقه 2 شهر اردبيل
ضرورت ساماندهي بافت تاريخي در توسعه پايدار شهر (مطالعه موردي: بافت تاريخي بيرجند)
سنجش سطوح توسعه يافتگي استان تهران در دو بازه زماني با نگاهي ويژه به آينده
بررسي نقش مشاركت شهروندان در توسعه پايدار شهر با تكيه بر محيط زيست نمونه موردي شهر تهران
بهسازي و نوسازي محلات داراي بافت هاي فرسوده با رويكردي مشاركتي مطالعه موردي: شهرستان بناب
ارزيابي ميزان آسيب پذيري بافت هاي فرسوده در مقابل زلزله: نمونه موردي كوي سيدي شهر مشهد
ارزيابي و تدوين راهكارهايي در جهت پايداري بافت هاي فرسوده شهري در برابر زلزله (نمونه موردي محله ذوالانوار شيراز)
مدل شهر الكترونيك راهكاري براي كاهش معضلات پراكنده رويي شهري
تحليلي بر سطح رضايتمندي از مسكن مهر (مطالعه موردي : شهر تربت جام)
بحثي پيرامون مسكن قابل استطاعت
مديريت بازاريابي مكان با رويكرد توسعه محلي و منطقه اي
مديريت پسماندهاي صنعتي استان بوشهر (مطالعه موردي شهرك هاي صنعتي بوشهردو، برازجان و ريگ)
تحليل وضعيت اقتصادي ساكنان نواحي اسكان غير رسمي (نمونه موردي پيرانشهر)
تاثير تغيير كاربري اراضي بر تنوع گونه اي به عنوان شاخصي از پايداري طبيعت
بررسي و تحليل وضعيت شبكه شهري استان يزد
تحليل شاخص هاي كيفي مسكن در بافت هاي فرسوده شهري (مطالعه موردي: محله آبكوه، مشهد)
مدل سازي اثرات مقياس و منطقه بندي با تاكيد بر اصلاح مشكل واحدهاي فضايي (MAUP) (مطالعه موردي: بررسي كيفيت زندگي شهر مراغه)
نقش مديريت محلي در جهت تحقق اهداف توسعه پايدار گردشگري روستايي با استفاده از مدل SAW
بررسي پتانسيل هاي اكوتوريسمي با استفاده از GIS و آمايش سرزمين (مطالعه موردي: خوضه سومبار غلامان)
توسعه پايدار منابع طبيعي از منظر اكوتوريسم و ژئوتوريسم
توسعه گردشگري خليج فارس؛ فرصت ها و چالش ها؛ نمونه موردي منطقه نمونه گردشگري كوه هاي مينياتوري (مريخي)
گردشگري كشاورزي رويكردي براي توسعه منطقه اي (مطالعه موردي: روستاهاي شهرستان سوادكوه)
تحليل نوع و ميزان دسترسي به زيرساخت هاي گردشگري با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي ؛ مورد مطالعه: محور گردشگري سلطانيه، قيدار، كتله خور
ارزيابي توسعه پايدار گردشگري طبيعي منطقه ارسباران
نقش پارك ناژوان اصفهان در گذران اوقاات فراغت شهروندان
بررسي راهكارهاي توسعه گردشگري در بخش مركزي شهرستان رودبار با تاكيد بر ميراث فرهنگي
ارزيابي توانمندي زمين گردشگري موجود در روستاي كندوان
رتبه بندي و بررسي رابطه عوامل پيش زمينه اي با استقرار و توسعه بازاريابي الكترونيك در صنعت گردشگري (مطالعه موردي شهرستان چابهار)
مطالعه تطبيقي سياست ها و راهبردهاي توسعه توريسم در ايران و تركيه
برنامه ريزي توسعه گردشگري شهرستان نايين با تاكيد بر توسعه پايدار شهري
قابليت سنجي ژئومورفوسايت هاي منطقه آزاد ارس با استفاده از روش پريرا
توسعه پايدار توريسم پرنده نگري با رفع موانع موجود مطالعه موردي: تالاب بين المللي سرخرود
شناسايي و امكان سنجي ژئومورفورتوريسم شهرستان آبدانان با استفاده از روش هاي ارزيابي كمي رينارد و فاسيلوس
نظرسنجي از بازديد كنندگان و گردشگران پارك هاي شهري (مطالعه موردي پارك پرديسان تهران)
شناسايي قابليت هاي رودخانه كرج براي گردشگري رفتينگ
ارزيابي توانمندهاي ژئوتوريستي مطالعه موردي: شهرستان نير با استفاده از مدل پرالونگ
ارزيابي توانمندهاي ژئوتوريستي مكان هاي ژئومورفولوژيكي شهرستان ورزقان به روش پرالونگ
بررسي اثرات تغيير آب و هوا بر صنعت توريسم كوهستاني
ارزيابي و پهنه بندي اقليم گردشگري شهرستان نوشهر با استفاده از شاخص TCI
فرايند ارزيابي امكان سنجي گردشگري پايدار شهري با به كارگيري مدل خطي تجمعي جهت تحقق توسعه پايدار
ارزيابي توسعه گردشگري پايدار شهري (مطالعه موردي: محله دركه شهر تهران)
تحليلي بر پتانسيل هاي گردشگري درخش با استفاده از مدل SWOT
ارزيابي رضايت گردشگران از خدمات گردشگري ساحلي (مطالعه موردي: شهرستان بندر گز استان گلستان)
پهنه بندي اكوتوريسم استان اردبيل با استفاده از منطق فازي
تعيين راهبردهاي توسعه گردشگري فرهنگي شهرستان نيشابور با استفاده از فرايند تحليل شبكه اي
سنجش عوامل موثر بر توسعه گردشگري پايدار جزيره قشم با بكارگيري تكنيك تحليل سلسله مراتبي فازي
ارزيابي بافت هاي تاريخي در جذب توريست (مطالعه موردي: شهر قزوين)
سطح بندي مسيرهاي گردشگري بر اساس برخورداري از جاذبه ها و امكانات براي جلب رضايت گردشگران (نمونه موردي استان يزد)
ارزيابي پتانسيل هاي اقليم گردشگري شهر سنندج با استفاده از روش هاي PET و PMV
تدوين استراتژي توسعه گردشگري روستايي با استفاده از مدل BSC؛ مطالعه موردي : روستاي صور
نگرشي تحليلي بر ساختار گردشگري روستايي مطالعه موردي: روستاي دره تنگ سفلي، شهرستان سلسله
ارزيابي اصول و ضوابط مكان يابي پدافند غير عامل در منطقه 12 شهر تهران
نقش عوامل ژئوموروفولوژيكي در پدافند غير عامل (مطالعه موردي : كلانشهر كرمانشاه)
تحليل ساختارهاي جغرافيايي و اقتصادي شهر و راهبردهاي پدافند غير عامل مطالعه موردي: شهر مرند
نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در پايداري امنيت مرز
تحليل مكان گزيني شهرهاي منطقه شمال شرق كشور با توجه به عوامل ژئوهيدروكليمايي با رويكرد دفاع غير عامل
تدوين راهبردهاي اقتصادي جمهوري اسلامي ايران در آسياي مركزي با تاكيد بر علائق ژئوپليتيك
راهكارها و چالش هاي پدافند غير عامل در شهرها نمونه موردي شهر تهران
پدافند غير عامل در جهت دهي به بافت فرسوده (نمونه موردي شهر نيشابور)
جايگاه پدافند غير عامل در آمايش استان سيستان و بلوچستان (مطالعه موردي : مناطق مرزي)
نقش تحولات خاورميانه در راهبرد دفاعي-امنيتي جمهوري اسلامي ايران
تبيين استراتژي دفاعي- امنيتي جمهوري اسلامي در موقعيت ژئوپليتيكي درياي خزر
بررسي وضعيت پدافند غير عامل در دفاع مقدس ؛ پژوهش موردي : (شهر مهران)
دفاع سايبري در سيگنالينگ سامانه هاي متروها
بررسي ويژگي هاي ژئومورفولوژيكي در آمايش مراكز نظامي
بررسي دما و بارش در تعيين مناسب ترين تقويم آسايش اقليمي نيروهاي نظامي در محدوده حوض سلطان
آمايش دفاعي هوايي در شمال شرق كشور
بررسي پارامتر باد در محدوده دشت مسيله و اثر آن بر فعاليت هاي نيروها و تجهيزات نظامي
ارتقاء نظم و امنيت شهري با استفاده از رويكرد cpted (مورد مطالعه شهر كلاله)
بررسي روابط بين عوامل جغرافيايي (ژئوهيدرولوژيكي) و پدافند غير عامل با رويكرد مكان گزيني
تاثير هيدروديناميك درياي خزر بر سازه هاي دريايي (مطالعه موردي: اسكله صيادي كياشهر)
بررسي قوانين رشد در حوضه هاي آبريز
اهميت كاربردي نقشه هاي ژئومورفولوژي در عمران و توسعه شهر رودبار
مدل سازي و ارزيابي پارامترهاي هيدروژئومورفولوژيكي حوضه ميقان با بكارگيري مدل هيدرولوژيكي OC Hydrograph و WMS
تعيين حريم سيل گيري با استفاده از مدل HEC-RAS (مطالعه موردي: بالادست سد طالقان)
پهنه بندي خطر زمين لغزش با استفاده از روش هاي آماري دو متغيره در محيط GIS (مطالعه موردي : حوضه آبخيز بقيع)
آناليز فركتالي مخاطرات محيطي
بررسي اثر كربنات كلسيم و تخلخل در ايجاد دامنه هاي سنگي در سازند آغاجاري
نوسانات آب درياي خزر و مخاطرات ژئومورفولوژيكي آن در تغيير شكل ساختاري مصب رودها (رودخانه تجن تا چالوس)
ارزيابي هيدروديناميك تشكيلات زمين شناسي حوضه ماهيدشت
ارزيابي شاخص هاي كيفيت خاك به منظور بررسي پايداري اراضي
بررسي تاثير هوازدگي در كيفيت سنگدانه ها در لندفرم هاي دامنه جنوبي بينالود
مدل سازي مناطق مستعد فرسايش آبكندي در حوضه آبريز ويژنان با استفاده از ارزيابي هاي كمي
كاربرد فناوري GIS در پهنه بندي و براورد فرسايش خاك و توليد رسوب حوزه آبخيز دهكده سفيد
تحليل مورفومتري گالي ها در منطقه لاويج، استان مازندران
پهنه بندي نواحي مستعد وقوع لغزش با استفاده از GIS (محور هراز از رودهن تا رينه)
تهيه نقشه ژئومورفولوژي تفصيلي با كمك تكنيك هاي همپوشاني و GIS (بخش شرقي منطقه كرند)
بازسازي تغييرات درياچه زريبا در 10000 سال گذشته با استفاده از گرده هاي گياهي و رسوب شناسي
بررسي قابليت تغييرات مقاطع طول در تفكيك شيب هاي مختلف دشت سرها
نقش امواج بلند دورآ در تغييرات خط ساحلي (قاعده دلتاي سفيدرود)
منشايابي عوامل موثر بر تشكيل درياچه بزنگان- شرق زون كپه داغ
كاربرد ژئومورفولوژي در برنامه ريزي كالبدي سكونتگاه هاي شهري و روستايي مطالعه موردي: شهر اراك
آسيب شناسي مطالعات ژئوسيستم ها در ايران و ضرورت آن در پايداري محيط (مور: سيستم ريگ بلند در منطقه آران و بيدگل)
كاربرد روش تحليل سلسله مراتبي (AHP) در مكانيابي جايگاه دفن پسماند (مطالعه موردي: شهرستان قيروكازرين)
بررسي نقش داده هاي مورفومتري در پيش بيني هيدروگراف سيلاب (مطالعه موردي: حوضه آبخيز رودخانه گادر)
پايش و تهيه نقشه اراضي پلاياي كاشان با داده هاي ماهواره اي
ارزيابي كاراييي مدل برآورد رسوب به روش هيدروفيزيكي در زير حوضه كوشك آباد با استفاده از GIS
شبيه سازي فرايند بارش- رواناب با استفاده از مدل HEC-HMS (مطالعه موردي حوضه آبريز كردان)
بررسي اثرات مثبت زيست محيطي طرح هاي آب در حوزه آبريز كارون بزرگ
Hydrogeological and hydrochemical changes in the polder Balta Mare a Brailei after the anthropogenic intervention
بررسي تاثير توپوگرافي بر آلودگي هواي شهر اراك
بررسي زمين لغزش در شكل گيري سد طبيعي كردآباد شهرستان طارم
بررسي عوامل موثر در شكل گيري و تغيير الگوي مورفولوژيكي رودخانه آب تيره لرستان
نقش ژئومورفولوژي در ارزيابي اثرات زيست محيطي
بررسي توان ژئولوژي و ژئومورفولوژيكي جزيره قشم در بهره وري صنعت توريسم
توسعه مناسبات راهبردي ايران با تاكيد بر ژئوپليتيك و ديپلماسي اقتصادي
تبيين مقياس جغرافيايي مطلوب در حكمراني خوب
پهنه بندي عمق استراتژيك با استفاده از ارزيابي چند متغيره
بنيادهاي جغرافيايي علل تدوام الگوي حكمراني متمركز در ايران
سيري در دوره بندي هاي صورت گرفته از انديشه و عمل ژئوپليتيكي
تبيين ساخت هاي سياسي فضا از طريق مقياس هاي فضايي
نقش ديپلماسي در توسعه پايدار صنعت گردشگري جمهوري اسلامي ايران
تحليل رژيم حقوقي درياي خزر با نگرش به منافع حداكثري ج.ا.ايران
بررسي عوامل ژئوپوليتيكي كشور تركيه و نقش آن در راهبردهاي دفاعي ج.ا.ا
نظام تقسيمات كشوري و توسعه در بخش جنوبي مناطق لرنشين ايران
بررسي الگوي فضايي انتخابات مجلس شوراي اسلامي (نمونه موردي حوزه انتخابيه قائمشهر، سوادكوه و جويبار)
سير تحول مطالعات جغرافيايي بر مبناي مقياس و ظهور پارادايم فراجغرافيايي جديد
واكاوي ساخت سياسي فضاي كلانشهر تهران بر پايه نظريه پسا ساختار گرايي
ويژگي هاي جغرافيايي قلمروهاي شيعه نشين
بحران زلزله و نقش مردم در كاهش آسيب ها (مطالعه موردي منطقه 10 تهران)
پيامد توسعه فرهنگي ، اجتماعي و اقتصادي در بين اقوام ايران (با تكيه بر قوم تركمن)
تبيين نسبت تمركزگرايي با امنيت محيط زيست در كلان شهر تهران
بررسي اختلافات هيدروپليتيكي ايران و افغانستان و اثيرات آن بر امنيت مرزهاي شرقي كشور
ضرورت ها و راهكارهاي تقويت همگرايي كردها با ساير اقوام ايراني
پايش و تهيه نقشه پوشش اراضي پلاياي كاشان با داده هاي ماهواره اي
براورد پتانسيل فرسايش و رسوب با استفاده از مدل EPM در محيط GIS (مطالعه موردي: حوضه آبريز دمدول چاي)
تحليل هيدرولوژيك حوزه هاي آبخيز مناطق گرمسيري با استفاده از مدل KINEROS2 در محيط GIS
ارزيابي توان اكولوژيكي و تهيه نقشه آمايش آبخيز گودمغان احمدي با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS)
شناسايي آلودگي هاي كارخانه سيمان با استفاده از تصاوير ASTER و Landsat8 در شهر كرمان
ارزيابي كارايي تكنيك سنجش از دور در پايش درياچه نمكي پلاياي كاشان
Providing Agricultural Cadastral Maps Using Geographic Object based Image Analysis and GIS in Different Agricultural Lands
كاربرد بهينه پايگاه اطلاعات UIS مبتني بر GIS به عنوان سيستم پشتيبان تصميم گيري در توسعه پايدار (نمونه موردي: شهرداري بابلسر)
پهنه بندي اقليمي استان كردستان بر اساس طبقه بندي دمارتن با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي
نقش سيستم اطلاعات جغرافيايي در تعيين مناطق مستعد استقرار يگان هاي توپخانه و موشكي با روش Fuzzy TOPSIS، Fuzzy AHP در مانور منطقه جرقويه استان اصفهان
مكان يابي احداث پاركينگ در منطقه 8 اصفهان با روش هاي AHP و فازي
الگوي توسعه فيزيكي روستاهاي حاشيه رود (منطقه مورد مطالعه: رود گرگان در محدوده 30 كيلومتري از دهانه و حريم 10 كيلومتري)
Urban Growth and Dynamics in the East of Gorganrood Watershed – 1972 to 2014
اثرات بزرگاي زلزله در تشديد حركات دامنه اي در ايران
سرمايه هاي شهروندان در راستاي كاهش آسيب پذيري و ارتقاء تاب اوري در برابر بلاياي طبيعي
كاربرد فناوري سنجش از دور در كاهش آسيب پذيري گرد و غبار در غرب و جنوب غرب ايران
بررسي مخاطره زميني سنگ ريزش و زمين لغزش دامنه آق توپراق در شهرستان مراغه
پهنه بندي پتانسيل خطر وقوع زمين لغزش با مدل منطق فازي (مطالعه موردي: حوضه رودخانه قوري چاي)
بررسي خطر و ريسك زلزله در محدوده توسعه شمالغرب شهر تهران در پهنه گسل شمال تهران
جمع آوري رواناب سطحي، راهكاري در مديريت سيلاب (محدوده مورد مطالعه اسلامشهر)
ارزيابي ويژگي هاي هيدروژئومورفولوژيكي حوضه آبريز فيره رود استان گيلان به منظور پايش مخاطره سيل
مدل سازي هيدرولوژيكي با بكارگيري مدل هاي OC Hydrograph و TR-55 با تاكيد بر مخاطرات محيطي (حوضه امامه)
نقش مخاطرات اقليمي در تعادل امنيت زيست محيطي (مطالعه موردي يخبندان)
ارزيابي پتانسيل لرزه خيزي شهرستان صحنه (خاور كرمانشاه) با استفاده از روش قطعي
بررسي و سنجش پايداري اجتماعي الگوهاي مختلف اسكان مجدد پس از بلايا
بررسي و تجزيه و تحليل سيلاب در حوضه آبريز رودخانه خياوچاي
رويكرد متخصصين، دانشجويان و دانش آموزان به رتبه بندي مخاطرات طبيعي
بررسي نقش مخاطرات طبيعي (زلزله) بر توسعه فيزيكي و گسترش ساخت و ساز در حريم كلانشهر تبريز
مخاطرات محيطي افت سطح آب زيرزميني در دشت اردبيل
مخاطرات ژئومورفولوژيك محدود كننده توسعه فيزيكي شهر ايلام

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید