امکان دانلود مقالات هشتمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک با رویکرد بر اعتماد الکترونیکی

 

http://www.callforpapers.ir/

هشتمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک با رویکرد بر اعتماد الکترونیکی

مجموعه مقالات  هشتمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک با رویکرد بر اعتماد الکترونیکی  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید .   هشتمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک با رویکرد بر اعتماد الکترونیکی   4 و 5 اردیبهشت 1393 دانشگاه اصفهان گروه پژوهشی ITM با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در مشهد برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس  86 عنوان مقاله تخصصی شامل 711 صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در   هشتمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک با رویکرد بر اعتماد الکترونیکی   

The Impact of the Electronic Money Development in the Profitability ofDBS Banks of Singapore

Implementation of Customer Via Electronic Banking and Motivate Customers to Investand Develop Financial Resources
E-Recruitment in Iranian Bank and Insurance Industry
An Evaluation to the Three-Layer ECRM&CRM Performance inBanking Sector, in Order to Help Anti-Money Laundering Systems
Organizational Implementation of Knowledge Management in the IranianBanking System
Indicators of Customer Satisfaction in E-banking Services
Investigating the Importance of Electronic Services of Banks onCustomers Satisfaction based on Kano Model(case study of Mashhad city bank)


Identifying the Factors of Customer Satisfaction in E- Banking SystemCase study: Export Development bank of Iran
The Influence of Attraction on Internet BankingAmong Saderat Banks Customers in Khorasan Jonobi,Iran
Study of Effectiveness of Information Security inElectronic Banking Services on Customer Trust(Case Study: The customer of Tejarat Bank in Tehran, 1392)
Knowledge Sharing and Keeping in BusinessEngineering Approach Using Game Theory
Elements Affect Online Repurchase Intentionsof Malaysia’s Online Shoppers
Improvement Delay and Capacity (Throughput) in MobileAd Hoc Networks Using A New Routing Algorithm
Predicting the Security Price Movementswith Fibonacci Sequence in ElectronicCommerce
Evaluating of Marketing Strategies of MTNIrancell
Identify Factors Influencing the Use of Social Networking Strategies to Develop Small and Medium-Sized Businesses
Designing a Model of Decision Making in Layers of Supply,Manufacturing, and Distribution of the Supply Chain: ARecommender-Based System
Investigating the Relationship betweenE-Commerce and Customer Behavior(Case Study: Mashhad and Dubai)
Cloud-Based Software Testing VS Internet-BasedSoftware Testing
Online Re-Purchase Intention: Testing Expectation Confirmation Model ECMon Online Shopping Context in Iran
Segmenting Online Customers Based on their Lifetime Value and RFM Modelby Data Mining Techniques
Provide a Framework for Selecting Services Based on Cloud Computing Technology in E-CapitalMarket
Intelligent MCDM Method for Supplier SelectionUnder fuzzy Environment
The Model for the Fault-Tolerant System Cloud Computing
Out-Network Traffic Terms: a Case Study in LinkedIn
Reduction of True Social Interactions, a Big Challenge in VirtualCommunication Era
Factors Affecting Consumers Perception of Online Shopping and Electronic Payment: a Survey
Review of Inward and Outward Internationalization Orientation
The Effects of Popularity: An Online StorePerspective
E-Commerce Strategy and Implementation
Implementing Six Sigma Methodology for LocalSearch Engine Optimization to Increase WebsiteVisibility and Build Online Trust
Influence Maximization in Viral Marketing with Expert and InfluentialLeader Discovery Approach
A Profitable Sponsored Search Mechanism
Application of Semantic Web Technology inE- Commerce
Elements Affect Online Repurchase Intentionsof Malaysia’s Online Shoppers
The Study of Differences between E-Commerce Impacts on Developed Countriesand Developing CountriesCase Study: USA and Iran
Cross-Cultural Time Sensitivity in a BilateralE-Negotiation System
Studying the Key Indicators of E-Service Qualityin Success of E-Commerce
E-STAB: Energy-Efficient Scheduling forCloudComputing Applications with Traffic LoadBalancing
Progress of E-Government in Iran, Strengths& Weaknesses
Electronic Municipality Fulfillment Strategies(Case study: Mashhad municipality distirict8)
Assessment of Citizens Readiness Toward Realization of E-Government(Case Study : Mashhad )
Administrative Reforms with Regard to E-Government(Case study: Organization of Industry, Mine and Trade in Markazi Province, Iran, withCooperation and Participation of the Studies Core)
Presenting an evolutionary Model for Developing the Electronic GovernmentServices: with Emphasis on Government-Citizen (G2C)
The study of Mobile Phone Radiation Exposure Effects on P53 and P21 GenesExpression in Hippocampus of Balb/C Mice Brain
An Investigation on The Effect of ElectronicManagement Information System on Inventory Controlof Hospital Pharmaceutical
Future Needs for E-Government Tools in Environmental Permitting
Providing Key Indicators for Evaluating theE-Business Context for Improving Performanceof Insurance Companies in Iran
Analysis of Challenges and Strategies of Electronic Insurance Development,Case Study: Iran Insurance Joint Companies of Mazandaran Province
Measuring Determinants of EntrepreneurshipDevelopment in Iran
Investigating the Effects of strategic Management Components in UpdatingInformation Systems of Insurance
Knowledge Production by Applying Information Technology System and itsImpact on Organization Effectiveness(Case Study: Khorasan Razavi Technical & Vocational Training General Office)
The Evaluation of Relationship between IT and Financial Performance andProduction Strategies in the Investment Company of Iran IndustrialDevelopment (LLP)
Knowledge and Information Technology as a Strategic Parameter in Financeand Economic Development(Case Study: Iran Industrial Development Investment Co.)
Effect of Web-Based Learning Support System (WBLSS) onthe Satisfaction of Workshop Participants
A Survey of Data Mining Techniques for SoftwareFault Prediction
Studying of Individual and Organizational Factors Influencing the Effectivenessof E-Learning in higher Education
Modeling and Verification of Multi Agent CrossLanguage Information Retrieval
The Presentation of an Ideal Safe SMS Based Model in Mobile ElectronicCommerce Using Encryption Hybrid Algorithms AES and ECC
Cyber E-Crimes ،Cyber Laws،Definitional Challenges and their Impacts: A Review
The Role of ICT Development in E-Tourism Trend
Studying the Effective Factors on DomesticTourists Trust in Offering E-Services in ETourism:Case Study Iran Country
Identification of Effective Factors and Study of their Impact on ConsumerAcceptance of E-tourism in Iran
Real Time Implementation Fuzzy Neural Networks Methods for Prediction Pseudo Range Correction
Aerial Node Placement in Wireless Sensor Networks Using Fuzzy K-Means Clustering
Trust in E-Cheque in Electronic Payments
Analysis of Traditional Attributes and Website Attributes in Order to ImproveCustomers Trust in Electronic Banking(The Case of Customers of Mellat Bank,Iran, Shiraz Branch)
Investigate the Role of Trust, Perceived Riskon Internet Consumer Behavior(Case Study:The Raja Passenger Trains Co.)
A Combined Method for Learning Group Behavior through Observation inMulti-agents System of Semantic Web
Modeling and Implementation of Satisfactory Model for Electronic Commercewith an Emphasis on Emotional Satisfaction Survey
Investigate the Role of Secure Socket Layer (SSL),Presence of Https:// URLs Protocol and PerceivedPrivacy Protection(PPP) on Internet ConsumerBehaviour
A Review on Trust-based Recommender Systems
Architecture – Oriented Approach for DetectingFraud in the Online Auction
A Model of E-Loyalty and Word-Of-Mouth Based on E-Trust in E-BankingServices (Case Study: Mellat Bank)
A Reputation Based Trust Model forWeb Service Selection
Createing a Model for Continuous and MeticulousMonitoring of E-Market Goods and Its Effect on E-Trust
Ranking of the E-Trust Factors in Electronic Transactions in the Context ofB2C E-Commerce(From the Consumers’ Point of View and by Using Friedman’s Ranking Method)
Crimes and Electronic Trust
Assessment of the E-Trust Readiness of The B2CE-Commerce Companies
Evaluation Of E-Trust Building StructuresInteract With Transportation
An Approach to Reduce QoS MonitoringOverhead in ESB
Electronic Trust Models Assessment with Analytical Approach
A Review on Similarity Measurement Methods inTrust-based Recommender Systems
A Novel Approach for Opinion Spam Detectionin E-Commerce
Identification of Main Factors Affecting Trust and Determination of theirImportance in Electronic Businesses in Iran

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید