انتشار مقالات دومین کنفرانس ملی پویایی مدیریت، توسعه اقتصادی و مدیریت مالی

 

http://www.callforpapers.ir/

دومین کنفرانس ملی پویایی مدیریت، توسعه اقتصادی و مدیریت مالی

مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی پویایی مدیریت، توسعه اقتصادی و مدیریت مالی در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید .  دومین کنفرانس ملی پویایی مدیریت، توسعه اقتصادی و مدیریت مالی    28 مهر 1393 توسط شركت پندار اندیش رهپو با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در شیراز برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس  157 عنوان مقاله تخصصی شامل 2389 صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در  دومین کنفرانس ملی پویایی مدیریت، توسعه اقتصادی و مدیریت مالی

بررسي تأثير كيفيت خدمات الكترونيكي بر رضايتمندي مشتريان
بررسي رابطه بين هوش فرهنگي و سلامت سازماني در بين كاركنان دستگاههاي اجرايي شهرستان سيرجان 1392
بررسي رابطه بين معنويت و بهره وري در دستگاههاي اجرايي شهرستان سيرجان 1393
بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در سازمان به منزله ابزاري جهت رسيدن به چابكي سازماني
نقش آموزش در بهسازي نيروي انساني
تاثيرات پوياي چرخه هاي تجاري بر روابط تجاري


تحقق بخشي مزيت رقابتي مديريت روابط كاركنان با استفاده از فن آوري اطلاعات
فرار مالياتي و عوامل موثر بر آن
ارزيابي متوازن ؛رويكرد جديد استراتژي مديريت
الگوي ارزيابي ميزان كيفيت زندگي كاري كاركنان بر اساس سبك رهبري ليكرت درصنعت بيمه
بررسي اخلاق حرفهاي در حسابداري با تكيه بر مباني نظري حسابداري اسلامي
بررسي ساختار آئين رفتار حرفهاي حسابداري مسئوليتهاي اجتماعي
بررسي اجمالي مديريت دانش
بررسي تاثير عوامل مديريت استراتژيك منابع انساني بر مديريت دانش
بررسي محاسن استفاده از فناوري اطلاعات در پياده سازي مديريت دانش در آموزش و پرورش
مديريت نوين روستايي(كاركرد، چالش ها و راهكارها)
بررسي رابطه جو سازماني با سلامت روان كاركنان بيمارستانهاي خصوصي شهرستان شيراز
مقايسه ي اثربخشي آموزش گروهي شناخت رفتاري و واقعيت درماني بر عزت نفس دانش آموزان دبيرستاني شهر شيراز
بررسي اثر جهت گيري يادگيري، آميخته بازارگرايي و قابليت نوآوري بر ميزان عملكرد بااستفاده از تكنيك رگرسيون و تحليل مسير (مطالعه موردي: كسب و كارهاي كوچك و متوسط بابل)
اولويت بندي ابعاد و شاخصهاي موثر بر ارزيابي آمادگي الكترونيكي يك سازمان هولدينگ براي استقرار سيستمهاي منابع انساني الكترونيك (e-HRM)
ارزيابي و رتبه بندي واحدهاي عملياتي شركت مخابرات استان بوشهر با استفاده ازرويكرد تلفيقي(BSC) و (FAHP)
جايگاه مديريت دانش در ارتقاي سازمانهاي خلاق و كارآفرين
بررسي رابطه چارچوبهاي معماري سازماني با ساختارهاي سازماني
بررسي نقش حسابرسان براي جلوگيري از انگيزه هاي تقلب
بررسي توانمندسازي كاركنان سازمان از طريق آموزش منابع انساني
شناسائي عوامل مؤثر بر تسهيم دانش در بين كاركنان شركت آب و فاضلاب استان آذربايجان شرقي
بررسي و شناسايي چالشهاي بكارگيري فناوري اطلاعات با بهرهگيري از برنامهريزي استراتژيك در سازمان
نقش ماليات سبز در ارتقاء كيفيت زندگي كاري در جهت توسعه پايدار
بررسي نقش تسهيم دانش در فرآيند نوآوري سازماني
بررسي عوامل موثر جهت پياده سازي مديريت دانش در سازمانهاي آموزشي و پژوهشي
بررسي تأثير رهبري اخلاقي بر تقويت احساس انرژي در انجام رفتارهاي سازماني كاركنان
بررسي تاثيرمديريت دانش بر بهره وري و توسعه سازماني
بررسي و تشريح نحوه اثرگذاري فناوري اطلاعات بر اشتغال زائي، بازار كار وكارافريني
بررسي اثرجهت گيري استراتژيك، آميخته بازارگرايي و نوآوري بر ميزان عملكرد كسب و كارهاي كوچك و متوسط (مطالعه موردي: كسب و كارهاي كوچك و متوسط بابل)
بررسي رابطه اعتماد سازماني و تسهيل نوآوري (مورد مطالعه :شركت گاز استان ايلام)
بررسي تاثير قابليتهاي بازاريابي بر عملكرد بانك بر مبنايBSC(مورد مطالعه: شعب بانك مهر اقتصاد استان ايلام)
بررسي ميزان تاثير اخلاق كاري بررضايت شغلي كاركنان جهاد دانشگاهي واحد ايلام
بررسي اثرات تجديد ارائه صورت هاي مالي بر رشد شركت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
بررسي و ارزيابي اقتصاد مقاومتي در برابر تحريم ها (با تأكيد بر بيانات مقام معظم رهبري)
نقش اثرات شاخص هاي فضاي كسب و كار بر سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ميان منتخبي از كشورهاي اسلامي
بررسي رابطه ساختارمالكيت و مديريت سود درشركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نقش مديريت دانش در پيشرفت مديريت منابع انساني
اثر تكانههاي نرخ ارز بر صادرات سنگهاي فلزي ايران
بررسي رابطه بين رهبري تحول آفرين و هويت سازماني ( مورد مطالعه : پتروشيمي استان ايلام)
بررسي تاثير متغيرهاي كاري بر فرسودگي شغلي كتابداران
بررسي اثر كنترل فساد مالي بر رشد اقتصادي در ايران به كمك روش ARDL
ضرورت مديريت استراتژيك منابع انساني در بهبود عملكرد سازمان
بررسي عوامل موثر بر مزيت رقابتي بانك با استفاده از مدل هيل – جونز(مورد مطالعه:بانك رفاه استان ايلام)
بررسي نقش سيستم اطلاعات بازاريابي بر بهبود كارايي بازار(مطالعه موردي:صنعت مواد غذايي شهر كرمانشاه)
نقش فرهنگ سازماني بر اثربخشي و خلاقيت مديران آموزش و پرورش ناحيه 3 شيراز در سال تحصيلي1392-93
مدلسازي نوسانات انتقالي ميان فلزات اساسي با استفاده از رويكرد خود رگرسيو برداري و مدل تركيبيARMA-گارچ چند متغيره
بررسي رابطه بين سواد اطلاعاتي مديران و رفتارهاي اخلاقي مديران و ميزان تاثير آن بر وفاداري مشتريان (مطالعات موردي: بانك سپه شهر كرمان).
رابطه محافظه كاري و نرخ حقوق صاحبان سهام در ارزيابي عملكرد در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 1390-1387
بررسي نقش مديريت مسير پيشرفت شغلي در تعهد سازماني
بررسي رابطه اخلاق سازماني و بازاريابي اجتماعي در شعب بانك ملت شهرستان ايلام
بررسي استراتژيهاي مديريت دانش و ابزارهاي لازم براي كسب آمادگي لازم جهت اجراي آن
بازخواني تكنيك هاي حل مسئله زمانبندي اتاق عمل جراحي
مدلي براي سنجش رضايت كاركنان اتاق عمل از زمانبندي عمل ها در بيمارستان
مباني و رويكردهاي مديريت اسلامي، ضرورتي براي پيشرفت و ارتقاي جوامع اسلامي
بررسي خطاهاي انسان در كنترل پروژه
استفاده از آناليز خوشه بندي به منظور بيشينه سازي قابليت اطمينان و كمينه سازي هزينه هاي سيستم
ارزيابي ريسك پروژههاي عمراني و معدني در حوزهي مطالعاتي مديريت ريسك پروژه
مديريت ريسك عملياتي با نگرشي ويژه بر مبحث پروژههاي تونل سازي
كنكاشي پيرامون بررسي تأثير متغيرهاي پولي بر جذي منابع بانكي در بانك پاسارگاد ومقايسه آن با بانك هاي منتخب
اثر رابطه مبادله بر رشد اقتصادي ايران (آزمون نظريه رشد بگواتي)
مديريت آموزشهاي الكترونيكي وتاثير آن بر فرايند ياددهي ويادگيري دانش آموزان
بررسي تاثير آموزش مهارتهاي زندگي بر عزت نفس اجتماعي و تحصيلي دانش آموزان دختر سال اول متوسطه شهرستان سپيدان
بررسي تاثير آموزش مهارتهاي زندگي بر ابراز وجود و عزت نفس دانش آموزان دختر سال اول متوسطه شهرستان سپيدان
بررسي تاثير آموزش مهارت هاي زندگي بر ابراز وجود دانش آموزان دختر سال اول متوسطه شهرستان سپيدان
تأثير نهادينه كردن نوآوري از ديدگاه مديران و معاونان شركت سهامي بيمه ايران استان تهران
بررسي ضرورت وجود مديريت دانش استراتژيك در سازمانهاي و موسسات (آموزشي) امروزي
بررسي رابطه رنگ بسته بندي و تصوير زمينه بسته بندي با رفتار خريد مصرف كنندگان محصولات لبني
بررسي اصول مديران منابع انساني و اشتباهات آنان
ارزيابي كارايي نمايندگان شركتهاي بيمه درايران بااستفاده از روش فرآيند تحليل شبكه ايANP وروش تحليل پوششي داده ها DEA
رتبه بندي شركت هاي بيمه براساس بازار بيمه درايران بااستفاده ازتلفيق روش فرايند تحليل شبكه ايANP و تحليل پوشش داده هاDEA
بررسي نقش رابطه سياست هاي مالي (ماليات و مخارج دولت) و اشتغال
مروري بر اخلاق و هوشمندي كسب و كار
بررسي شكاف كيفيت خدمات (بعد عوامل فيزيكي) ارائه شده و مورد انتظار ادار ه كل ورزش و جوانان استان كهگيلويه ويويراحمد
نقش آموزش كارآفريني در بهبود توسعه اشتغال
روندها و تهديدات پولشويي در عصر جديد
صنعت نساجي ايران از گذشته تا به امروز؛ چالش ها و راهكارها
ارائه مدل تخصيص نيروي انساني در سازمان ها با رويكرد كاهش هزينه هاي سازماني توسط برنامه ريزي آرماني GOAL PROGRAMMING (مطالعه موردي سازمان امور اقتصاد و دارايي شهرستان اردكان)
بررسي تاثير اتوماسيون اداري در كاهش فساد اداري
بررسي عوامل موثر بر سكوت سازماني و ارتباط آن با تعهد،انگيزه و رضايت شغلي كاركنان
رابطه سرمايه اجتماعي با سرمايه فكري
بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي سازماني با مديريت دانش
بررسي ارتباط ميان مديريت تحول در تكنولوژي اطلاعات و فرآيند تغيير در كسب وكار
بررسي تاثير اجزاي آميخته بازاريابي برجذب مشتريان بانك توسعه تعاون استان كرمانشاه
عوامل موثر بر چابكي سازماني در شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب
بررسي وضعيت قابليت نوآوري سازماني در شركت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران
مديريت دانش، راز موفقيت سازمان هاي پيشرو
بررسي تأثير رفتار شهروندي سازماني بر پياده سازي استفاده از اطلاعات در مراكز آموزشي درماني استان اردبيل
مديريت منابع انساني در سازمان هاي ارگانيك
رتبه بندي و تعيين مزيت نسبي صنايع استان بوشهر
مسيريابي اتوبوسهاي درون شهري راهكاري براي بهبود مديريت حمل و نقل
بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي و بهره وري سازماني (مطالعه موردي؛كاركنان اداره دارايي استان كرمانشاه)
بررسي تاثير بكارگيري بعد حل مسئله از روشهاي مطالعه بر موفقيت تحصيلي دانشجويان
نقش حاميان مالي در فوتبال و اثر آن بر رونق اقتصادي
بررسي عوامل مؤثر بر فرار مالياتي در ايران (ازديدگاه كاركنان اداره كل امورمالياتي شهر اصفهان)
بررسي تأثير هوش سازماني بر روحيه كارآفريني كاركنان تأمين اجتماعي شهرستان ايلام
بررسي و اولويت بندي عوامل مؤثر بر نگرش درباره ي خريد آنلاين با استفاده از AHP
بررسي حاشيه بازاريابي عسل در استان آذربايجان غربي
بررسي رابطه بين سلامت سازماني و كيفيت زندگي كاري كاركنان دستگاههاي اجرايي شهرستان سيرجان1393
ارايه مدل دو هدفهي زمانبندي پروژه با محدوديت منابع با وجود چند حالت اجرايي و امكان قطع فعاليتها
حلقه هاي وصل حسابداري و اقتصاد
كسب و كار خانگي: همپوشاني اقتصادي كسب و كار و خانواده
شناسايي و بررسي عوامل پذيرش همراه بانك توسط مشتريان بانكهاي دولتي
افزايش رقابت پذيري شركت ها بر اساس مدل الماس پورتر
مصاديق اخلاق در مديريت و نتايج حاصل از رهبري اخلاقمدار در سازمانها
بررسي نقش بازارگرايي بر مديريت عملكرد زنجيره تأمين (مطالعه موردي: بانك مهر اقتصاد استان ايلام)
بررسي تاثير مسئوليت اجتماعي بر ارزش شركت
بررسي تأثير فرهنگ سازماني بر مديريت دانش در سازمان ها
بررسي تأثير مديريت دانش در سازمان هاي مجازي
بررسي تاثيرسيستم هاي فن آوري اطلاعات بر الگوهاي مديريتي
مكانيابي بهينهي پروژههاي تجاري، خدماتي و صنعتي به منظور مديريت در مسايل اقتصادي
بررسي تاثير بكارگيري زبان گزارشگري تجاري توسعه پذير XBRL بر ويژگي كيفي اطلاعات مالي
بررسي تأثير دانش محيطي، نگراني هاي محيطي و نگرش هاي مصرف كننده بر تمايل به خريد محصولات سبز(مطالعه موردي: شهروندان شهر ايلام)
پيشنهاد يك الگوي بسط يافته جهت مديريت ريسكهاي مالي در شركت هاي بيمه
تجزيه و تحليل اندازه دولت در سطح ملي و بين المللي
نرخ تبديل ارز واقعي در اقتصاد ايران
تاثير وجود كميته حسابرسي و واحد حسابرسي داخلي و درماندگي مالي بر مديريت سودشركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي رابطه بين مهارتهاي مديريتي مديران با جانشين پروري
ارزيابي عملكرد يك ماهه ي بنگاه اقتصادي خرد(مطالعه موردي:خرده فروشي مواد غذايي)
چارچوبي يكپارچه جهت مديريت ريسك برون سپاري
ايران و كشورهاي سندچشم انداز در جذب سرمايه خارجي
توزيع درآمد در اقتصاد اسلامي
تجزيه و تحليل رفتار كلان تشكيل پسانداز ملي در ايران
رابطه بين پسانداز ملي و سرمايهگذاري داخلي در ايران: بازبيني معماي FH
تأثير نرخ ارز بر بازده سهام در چارچوب مدل قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي CAPM
بررسي نقش اثرات تجارت بين الملل بر اشتغال
بررسي چالشهاي كاربست فناوري اطلاعات و ارتباطات در فرايند يادگيري (با تاكيد بر رويكرد سازنده گرايي)از ديدگاه مديران مدارس شهرشيراز در سال تحصيلي1392-1393
بررسي ارتباط بين سازوكارهاي حاكميت شركتي و نوع اظهارنظر حسابرسان مستقل درشركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تعيين نرخ توسعه بر تسهيلات بانكي جهت افزايش اعطاي تسهيلات قرض الحسنه بانكي
شناسايي عوامل موثر برپذيرش و استفاده از خدمات بانكداري الكترونيك: مطالعه موردي بانك شهر
بررسي ارتباط بين هوش معنوي و رفتار شهروندي سازماني
توسعه بازار سهام و رشد اقتصادي در ايران
نقش مديريت منابع انساني در ارتقاء بهرهوري سازمان
نقش مناطق آزاد در توسه اقتصادي و جذب سرمايه گذاري خارجي
بررسي رابطه بين هوش عاطفي مديران با مشاركت كاركنان ( مطالعه موردي در شهرداري همدان)
بررسي عوامل مؤثربراعتماد به وب سايت شركت در استخدام آنلاين
بررسي رابطه بين توانمند سازي شغلي كاركنان و مديريت ارتباط با مشتري (بر اساس مدل وتن و كمرون) شعب بانك سپه استان كرمان
بررسي موانع ارتباطات اثر بخش در سازمانها
بررسي رابطه حاكميت شركتي و تفكر استراتژيك با قابليت هاي بازاريابي (موردمطالعه: شعب بانك صادرات شهرستان ايلام)
تاثير شناسايي و مديريت ذينفعان در مديريت بهينه تغييرات به منظور پيادهسازي پروژههايERP
الگوي دستيابي به توسعه با نگاه به دو مكتب نوسازي و وابستگي
الگوي دستيابي به توسعه سياسي و اقتصادي با نگاه به سه رويكرد نهادگرا، اقتصادگرا و سياست گرا
تحليل نظرات اساتيد وكاركنان دانشگاه ها در مورد نقش مديريت كيفيت جامع وتاثير آن بر عملكرد(مطالعه موردي دانشگاه علوم پزشكي استان كرمانشاه)
مروري بر مباني نظري محافظه كاري
محافظه كاري و افشا اطلاعات
مروري بر مباني نظري افشا اطلاعات
رابطه بين محافظه كاري شرطي و غير شرطي با افشاء اختياري
بررسي آثار اقتصادي اصلاح نظام بانكي بر قاچاق كالا
ارائه مدل جامع و مروري بر موانع و مشوقهاي پياده سازي زنجيره تأمين سبز
مدل تحليل پوششي داده هاي پوياي فازي
ارزيابي عملكرد دانشكده هاي دانشگاه يزد با تكنيك تحليل پوششي داده هاي پنجره اي
بررسي عوامل موثر بر نسبت مالياتي در استان بوشهر
بررسي رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي بر استراتژي مديريت كيفيت جامع (موردمطالعه سازمان نظام مهندسي ساختمان استان اردبيل)

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید