نمایه سازی مقالات اولین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی در سیویلیکا

 

http://www.callforpapers.ir/

اولین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی

مجموعه مقالات اولین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید .  اولین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی   17 و 18 مهر 1393 توسط موسسه آموزش عالی كرمان با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در کرمان برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس  83 عنوان مقاله تخصصی شامل 571 صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در  اولین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی   

موقعيت يابي گمانه هاي اكتشافي با استفاده از مدلسازي تراكم سطح و سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) (مطالعه موردي: بخش شرقي معادن آهن سنگان خواف)
تعيين شعاع گلوگاه تخلخل با استفاده از منحني هاي تزريق جيوه و آناليز رگرسيون چندگانه در مخازن كربناته
ارتباط ساختارها با كاني زايي در محدوده ي گسل ابقوي
زون تخريب درگرانيت خواجه مراد مشهد
واكاوي سوگيري تنش ها در كوه دراك واقع در جنوب باختري شهر شيراز
اولين گزارش از ماكروفسيل هاي گياهي سازند آب حاجي در برش گود زربانو (شمال كرمان)


زيست چينه نگاري نهشته هاي دونين مياني در برش شمال غرب كشه (ناحيه شمال شرق اصفهان) براساس فوناي كنودونتي
چينه نگاري سنگي سازند گچساران در تاقديس بستانه، شمال غرب بندرلنگه
رخساره هاي رسوبي و شواهد انقراض در مرز پرمين – ترياس: مطالعه از برش بناريزه در شمال آباده
تهيه نقشه هاي كريجينگ بافت خاك غرب مشهد با استفاده از نرم افزار GIS
مطالعات كاني شناسي، زمين شيميايي كاني هاي خاك هاي كمياب كانسار آهن – آپاتيت اسفوردي شمال شرق بافق – جنوب يزد
مقايسه پترگرافي ميانبارهاي سيال موجود در آگات هاي ابوزيدآباد (شرق كاشان) باكوارتزهاي شكلدار قهرود (جنوب كاشان)
تخمين نسبت مغناطيس شدگي به چگالي توده هاي زمين شناسي منطقه آجي چاي با استفاده از سيگنال تحليلي
آناليز داده هاي ژئوفيزيك زميني (مقاومت ويژه و پلاريزاسيون القايي ) به منظور اكتشاف كانسار مس
مقايسه روش هاي طيف توان شعاعي و اويلر ديكانولوشن براي تخمين عمق ساختارهاي زيرسطحي كروميت
مدل سازي دوبعدي داده هاي IP/RS و تعيين مناطق كاني سيازي مس در منطقه ي خضرآباد – شهرستان يزد
سنگ شناسي، ژئوشيمي و محيط تكتونيكي سنگ هاي آتشفشاني پليوكواترنري شرف آباد (شمال غرب ورزقان – آذربايجان شرقي)
پتروگرافي، مينرال شيمي و تعيين محيط تكتونيكي سنگ هاي اولترامافيك جنوب شرق ارزوئيه، با استفاده از كروم اسپينل هاي موجود در هارزبورژيت ها
دما – فشارسنجي دگرگوني توده پلوتونيك آلموقولاق و سنگ هاي دگرگوني در برگيرنده ي آنها، شمال غرب همدان
ژئوشيمي و محيط تكتونيكي افيوليت هاي آبدشت از كمربند افيوليتي زاگرس بيروني، ايران: براساس شاهدي از اسپينل و اليوين ها در پريدوتيت و كروميت ها
مطالعه زون هاي آلتراسيون در توده نفوذي قهرود، شمال غرب اصفهان (شمال ميمه)
پترولوژي و پتروژنز توده نفوذي ديوريتي در شمال شرق زفره
پترولوژي و ژئوشيمي گرانيتوئيدهاي چيذر ؛ شمال كوه چنگال واقع در چهارگوش (1:100000) رودبار
اولين گزارش ماكروفسيل هاي گياهي برش بي بي حيات و استفاده از آن ها جهت اكتشاف زغالسنگ (شمال غرب كرمان)
بررسي فني و اقتصادي، آناليز حساسيت و تحليل ريسك معدن تجره به وسيله نرم افزار @Risk
پتروگرافي و كاني زايي انديس معدني IOCG در منطقه آفتاب رو (استان مركزي)
مطالعه زمين شناسي و ژئوشيميايي ذخاير سيليس كردكندي، وردوق و بناروان (استان آذربايجان شرقي) و كاربرد آنها در صنعت
مطالعه سنگ هاي حفره دار توسط تزريق جيوه با دي ثابت
بررسي تغيير روند رومركزهاي زلزله بر روي برخي گسل هاي باختر لوت
ارزيابي خطر لرزه خيزي شهر ميناب به روش آماري
تحليل ساختاري – كانه زايي گسل دره زار
بايواستراتيگرافي راديولاريت هاي بيستون در شمال شرق كرمانشاه
بايواستراتيگرافي راديولاريت هاي مجموعه افيوليتي شمال هرسين
چينه نگاري سكانسي سازند سرتخت از گروه خان در ناحيه كلمرد برش بيشه
مطالعه فلس هاي ماهي هاي ژيوتين در برش شمال غرب كشه، ناحيه شمال شرق اصفهان
مقايسه چينه نگاري سازند گورپي در برش تاقديس سلامتي با نواحي فارس و خوزستان
بايواستراتيگرافي راديولاريت هاي ژوراسيك – كرتاسه آباده طشك (شمال شرق استان فارس)
زيست چينه نگاري و بيوفاسيس سازند بهرام در برش طفره، شمال شرق اصفهان براساس كنودونت ها
زيست چينه نگاري و بيوفاسيس كنودونت هاي سازند بهرام در برش ديزلو، شمال شرق اصفهان
بيواستراتيگرافي نهشته هاي دونين در برش كوه زرد، ناحيه زفره، براساس ماكروفسيل ها
بررسي پراكندگي هاي راديولاريتي در ايران
تطابق بيواستراتيگرافيك برش شمال غرب تار و تاثير فاز خشكي زايي هرسينين در شمال اصفهان (برش هاي منطقه نطنز و سه)
ارزيابي ذخاير هيدروكربن طاقديس خورگو براساس شواهد سطحي
معرفي و توصيف خصوصيات فيزيكي كوارتزهاي گرزمانند براي اولين بار در ايران، جنوب دشت كوير
معرفي و توصيف خصوصيات فيزيكي كوارتز هگزاگونال حاوي بلورهاي گارنت در منطقه قهرود – كاشان، استان اصفهان
ويژگي هاي ژئوشيميايي و آلتراسيون انديس پلي متال آفتاب رو
آشكارسازي شكل هندسي كانسار آهن سرخه ديزج زنجان با روش سيگنال تحليلي
مدل سازي معكوس هموار داده هاي ژئوالكتريك به منظور اكتشاف مس – كانسار دوچيله: يك مطالعه موردي
بررسي ساختار زمين شناسي با استفاده از تفسير دوبعدي داده هاي مگنتوتلوريك در دشت ميقان اراك
مطالعات دورسنجي زون هاي دگرساني محدوده اكتشافي مزوش، دليجان
شناسايي آلتراسيون و اكسيدهاي آهن در محدوده كانسار مس شيدا افغانستان با استفاده از داده هاي ماهوار اي ETM+
بررسي پتروگرافي آذرين و ميلونيت هاي مجموعه آلموقولاق (آلمابولاغ) ، شمال غرب همدان
نقش كانسنگ مگنتيت در پتروژنز هورنبلند گابروهاي توده نفوذي نامن، غرب سبزوار
بررسي پتروگرافي ميانبارهاي موجود در كوارتزهاي شكلدار و شفاف منطقه قهرود، (كاشان – استان اصفهان)
پترولوژي و ژئوشيمي توده گرانيتوئيدي هيود در جنوب غرب نايين (شرق اصفهان)
پترولوژي و پتروژنز سنگ هاي نفوذي هيود در جنوب غرب نائين
پتروگرافي و معرفي فازهاي اثرگذار بر توده نفوذي منطقه قهرود – كاشان، استان اصفهان
زمين شناسي، پتروگرافي و پترولوژي جنوب كانسار جلال آباد زرند، ايران مركزي
بررسي آلتراسيون در سنگ هاي آذرين جنوب كانسار آهن جلال آباد زرند – كرمان
تعيين پتروژنز سنگ هاي اولترامافيك منطقه چيل آباد، با استفاده از مينرال شيمي كروم اسپينل ها
پتروگرافي و كاني شناسي دايك لامپروفيري راوه (استان قم)
پتروگرافي و پتروژنز سنگ هاي آتش فشان بيدخوان واقع در زون اروميه – دختر (جنوب غرب كرمان)
زمين شناسي و چينه شناسي سنگ هاي بازالتي پليوكواترنري واقع در جنوب شرق نهبندان
بررسي پتروگرافي دگرگوني توده پلوتونيك آلموقولاق ه شمال غرب همدان
مطالعات سنگ شناسي گدازه هاي آندزيتي دگرسان شده مس دار در ناحيه اكتشافي بروني، جنوب غرب اردستان (اصفهان)
بررسي ساختار كلريت كروم دار (كمريريت ) با استفاده از آناليز XRD در كروميت هاي منطقه آبدشت
كاني شناسي سنگ هاي آتشفشاني منطقه منامن، جنوب غرب خلخال
كاني شناسي و تغييرات سنگ شناختي توده گرانيتوئيدي عظيم آباد، جنوب غرب بهاباد
مطالعه كاني سازي فلزي در گرانيتوئيد چيذر واقع د ر منطقه طارم (جنوب غرب منجيل)
مطالعه رخساره هاي رسوبي و عوارض دياژنزي سازند ميشريف در چارچوب چينه نگاري سكانسي در ميدان سيري اسفند
بررسي پتروگرافي اسكارن هاي منطقه چشين (جنوب شرق همدان)
هوازدگي حفره اي (تافوني) در توده هاي نيمه عميق نئوژن جنوب غرب رفسنجان
پتروگرافي دايك هاي دلريتي منطقه ي جنوب شرق دره پهن – جنوب شرق بافت
بايوستراتيگرافي راديولاريت هاي منطقه كبوده پايين در جنوب كرمانشاه
زيست چينه نگار و بيوفاسيس كنودونت هاي برش كوه كفتار در شمال شرق اصفهان
بررسي خصوصيات كاربردي فلدسپات طلافر واقع در جنوب غرب بوئين زهرا با نگرشي بر كاربرد آن در صنايع كاشي و سراميك
بررسي دگرساني گرمابي در كانسار آهن و مس منطقه قره تپه، شهرستان ميانه
بررسي روش هاي بهسازي خاك هاي مساله دار
روش هاي اصلاح خاك هاي منبسط شونده
روشي جهت برآورد حجم آب تازه مصرفي مجتمع مس سرچشمه رفسنجان در شرايط كنوني
ارزيابي دقت خصوصيات مهندسي خاك چهار شركت ژئوتكنيكي در مشهد براساس روش هاي آماري
برآورد مدول تغيير شكل پذيري توده سنگ هاي بستر سد خرسان 2 با كمك آزمون ديلاتومتري
بررسي تاثير ناپيوستگي ها در پارامترهاي ژئومكانيكي برآورد شده از آزمون ديلاتومتري بستر سد خرسان 2ازار تبريز)
  

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید